Curriculum Vitae. Overzicht projecten. Kees Baars

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. Overzicht projecten. Kees Baars"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae en Overzicht projecten Kees Baars De laatste jaren vooral veel bezig geweest met projecten die fundamenteel ingrijpen op de groeimogelijkheden van de organisatie, zoals heroriëntatie op producten en klanten en productontwikkeling Komen tot de kern van wat een organisatie winstgevend dan wel verlieslatend maakt is mijn kracht Door mijn analytisch denkwerk te combineren met creativiteit kan ik snel samen met het management en de medewerkers van de onderneming komen tot de juiste richting in het ontdekken van nieuwe product/markt combinaties Mijn ervaring en kracht ligt in het gezamenlijk vinden van de win-winsituatie bij fusies, overnames of herstructurerings-operaties

2 Naam Kees Baars Geboortedatum 25 februari 1954 Geslacht Man Woonplaats Barendrecht Burgerlijke staat Samenwonend Nationaliteit Nederlandse Telefoon +31(0) Mail Website Personalia Werkgevers 2006 tot heden 1998 tot heden Betrokkenheid bij Perficio als management adviseur Directeur/eigenaar van Direxxion 1997 tot 1998 KPN 1976 tot 1997 PostNL Directeur/eigenaar Direxxion 1998 tot heden Hoofd Strategische Planning 1997 tot 1998 KPN Telecom Directeur Strategie & Ontwikkeling PTT Post Functies Directeur/eigenaar van Direxxion, een klein adviesbureau gespecialiseerd in marketing, strategie, organisatie en business control. Ervaring in projecten voor klanten in de branches transport en logistiek, telecom, pensioenen/verzekeringen, thuiszorg en andere maatschappelijke ondernemingen Met name verantwoordelijk geweest voor 2 grote veranderingsprojecten 1993 tot 1997 Nauw betrokken geweest bij de omvorming van het Staatsbedrijf tot een efficiënte, marktgerichte organisatie tevens wereldspeler op diverse logistieke markten Directeur Commerciële Strategie PTT Post 1991 tot 1993 Verantwoordelijk voor de strategische onderwerpen binnen de Commerciële directie Overig 1976 tot 1991 Diverse functies binnen de commerciële organisatie van PTT Post

3 Nevenfuncties 2015 tot heden 2009 tot heden 2010 tot tot 2004 Lid Raad van Toezicht Stichting Theater Het Kruispunt uit Barendrecht met als portefeuille financiële zaken en business development Lid Raad van Toezicht van de Stichting Kwadraad (maatschappelijke dienstverlening in Zuid Holland) en verantwoordelijk voor de meer financieel economische kant van de toezichthouding. Lid Raad van Toezicht van de Stichting Actief Zorg (thuiszorg in regio Brabant) en verantwoordelijk voor de financiële en marketing/strategische kant van de toezichthouding Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Zorglijn Nederland (een callcenter voor thuiszorgorganisaties) en verantwoordelijk voor de meer bedrijfsmatige (marketing, financiën) kant van de toezichthouding en aansturing van de Zorglijn; verantwoordelijk geweest voor de begeleiding en coördinatie van het proces dat heeft geleid tot het onderbrengen van de Zorglijn bij een grotere partij (2004) Opleidingen en trainingen Training Ancora: het tackelen van bestuurlijke vraagstukken Training Leadership for Excellence (LFE) bij How Company Training Communication for Excellence (CFE) bij How Company 1993 Advanced Management Program bij INSEAD in Fontainebleau 1976 tot 1990 Diverse aanvullende cursussen op het vlak van strategische planning, marketingplanning, marktonderzoek en analyse, accountmanagement, informatiemanagement, value based management 1971 tot 1976 Kandidaats bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam en doctoraal bedrijfskunde Interfaculteit Bedrijfskunde Talen Engels Schriftelijk goed Mondeling goed

4 Adviesopdracht 2014/2015 Summa Begeleiding bij het ontwikkelen van een nieuw financieel model voor sturing en monitoring van nieuwe onderwijsinitiatieven (start-ups) met als onderdelen een prognosemodel, dashboard en module kostprijsberekeningen. Adviesopdracht 2013/2014 ZuidZorg/ConnectZorg Begeleiding bij het proces van verzelfstandigen en ontvlechten van de activiteiten van de Zorgcentrale (telefonische bereikbaarheid, personenalarmering en zorg op afstand), waaronder opstellen (geactualiseerd) bedrijfsplan, search naar mogelijke partners en deelprojecten als marketing&verkoopplan en kostprijsanalyse producten Zorgcentrale. Adviesopdracht 2012/2013 PC Hooft Groep Het uitrollen van het internetconcept voor het regelen van een uitvaart naar België/Brussel. Dit hield in het aan de Brusselse markt aanpassen van de dienstverlening en het opzetten van de operationele organisatie door middel van samenwerking met lokale partners. Het concept is startklaar om te worden geïntroduceerd Adviesopdracht 2013 Summa College Het opstellen van marketingplannen voor een vijftal scholen MBO. Adviesopdracht april 2012 tot september 2012 ZuidZorg/Zorgcentrale Het opstellen van een gedegen Bedrijfsplan voor de verzelfstandiging van de Zorgcentrale van ZuidZorg. Het Bedrijfsplan is in nauwe samenwerking met het MT van de Zorgcentrale opgesteld, waarbij naast algehele coördinatie en redactie inhoudelijke betrokkenheid was op de onderwerpen strategie, scope, externe analyse markt, marktbewerking en positionering en financiën. Adviesopdracht 2012 ZuidZorg Het opstellen van een gedegen Bedrijfsplan voor ZuidZorg, waarin de belangrijkste uitdagingen en transities aan de orden komen. Het Bedrijfsplan is in teamverband ontwikkeld, waarbij de eigen bijdrage vooral heeft gelegen bij de externe analyse en uitwerking/onderbouwing van de financiële analyse en prognoses.

5 Adviesopdracht 2010/2011 PC Hooft Groep Het uitrollen van het internetconcept voor het regelen van een uitvaart naar België/Vlaanderen. Dit hield in het aan de Vlaamse markt aanpassen van de dienstverlening en het opzetten van de operationele organisatie door middel van samenwerking met lokale partners. Het concept is in maart 2011 geïntroduceerd. Adviesopdracht 2010 XLG Het opstellen van een gedegen businessplan dat de levensvatbaarheid van het bedrijf moest aantonen ter verkrijging van een aanvullend bancair krediet. Het businessplan is in teamverband ontwikkeld, waarbij de eigen bijdrage lag op de onderwerpen strategie, markt en financiën. Adviesopdracht 2007/2008 PC Hooft Groep Het ontwikkelen van achtereenvolgens een new business concept, haalbaarheidsonderzoek en businessplan voor het via internet verkopen van een uitvaart. Begin december 2008 is het concept in de markt geïntroduceerd als eerste uitvaartdienstverlening waarbij een uitvaart kan worden geregeld, geboekt en betaald via internet. Adviesopdracht 2007 Stichting Samen Werken (SSW) Het als projectteam in samenwerking met Perficio zowel procesmatig als inhoudelijk vormgeven van een businessplan voor het op te richten Opstap Diensten Centrum (ODC). In essentie is het ODC een bedrijfsverzamelgebouw waarin laagdrempelige werkzaamheden, werkervaringsplekken en de praktijkcomponent van opleidingen worden samengebracht. Het ODC is een plaats waar de cliënt zich werknemerscompetenties eigen kan maken en praktijkervaring kan opdoen (baanvaardig worden) en van waaruit hij vervolgens gedetacheerd kan worden op een tijdelijke of reguliere baan. In nauwe samenwerking met de directie van de SSW is een gedegen businessplan opgesteld van het ODC waaronder een gedetailleerde begroting 2007 van de SSW en de projectie 2008 van het ODC.

6 Adviesopdracht 2005/2007 Direxxion in samenwerking met Nethpost Consultancy Ontwikkeling van een kostprijzen informatiesysteem voor postdiensten. Na diverse search pogingen is uiteindelijk een leverancier gevonden die standaardsoftware in ontwikkeling heeft dat op redelijk korte termijn beschikbaar komt voor verdere vermarkten. Diverse schoonheidsfoutjes in de software zijn geïdentificeerd en grotendeels opgelost. De werkbaarheid en toepasbaarheid van het kostenmodel is getoetst voor gebruik in postale markten aan de hand van versimplificeerde postale bedrijfsmodellen. Het project is door problemen bij software leverancier in 2007 on hold gezet; intussen lijkt het erop dat de problemen worden opgelost en dat de software alsnog geleverd kan gaan worden; doelstelling is het showmodel in 2010 beschikbaar te hebben. Adviesopdracht 2003/2004 Stichting Zorglijn Nederland Het vinden van een overnamepartij die goede garanties zou bieden voor een verdere groei van de stichting (strategische fit, synergie en groei mogelijkheden) en het vervolgens realiseren van een overname van de stichting door deze partij. Op basis van vooral het relatienetwerk van Kees Baars is een shortlist opgesteld van 3 potentiële kandidaten die sterk geïnteresseerd waren in overname van de stichting. Kees Baars heeft de gesprekken en onderhandelingen gevoerd en heeft op basis van de bevindingen de besluitvorming in de Raad van Toezicht voorbereid. Uiteindelijk is de stichting in handen overgegaan naar de meest geëigende kandidaat. Het hele onderhandelingsproces werd sterk bemoeilijkt door de zeer verliesgevende situatie van de stichting en door grote weerstanden bij belangrijke grote klanten die hun stichting niet wilden verliezen. Dankzij de nauwe samenwerking van de teamleden is een faillissement voorkomen. Adviesopdracht 2003/2004 Post Aruba Het zowel procesmatig als inhoudelijk ontwikkelen van een business plan voor de privatisering van de Arubaanse Post. Het business plan is opgesteld in nauwe samenwerking met het zittende postmanagement en met de stuurgroep Verzelfstandiging Post. Tevens heeft Kees Baars een uitgebreide consultatieronde gehouden onder de belangrijkste stakeholders in de markt en omgeving. Het resultaat van het project was een gedegen business plan dat een groot draagvlak had bij het zittende postmanagement, de stuurgroep Verzelfstandiging Post, de verantwoordelijke minister en de belangrijkste marktpartijen. Het bevatte tevens de maatregelen om binnen de gestelde doelstelling van 3 jaar kostendekkend te zijn. Ter borging van het business plan is door de samenwerkingspartner NethPost een interim-directeur aangetrokken en aangesteld voor een periode van 2 à 3 jaar. Deze interim directeur was verantwoordelijk om de verzelfstandiging en turnaround conform het business plan vorm en inhoud te geven. Intussen is de Arubaanse Post omgezet in een naamloze vennootschap en is onder leiding van de interim directeur invulling gegeven aan de verbeteracties van het business plan. Begin 2006 heeft bovendien nog een update plaatsgevonden door Kees Baars van het business plan met het accent op de financiële projecties.

7 Werkgever: KPN Telecom Hoofd Strategische Planning/projectmanager Strategische Veranderingsprojecten Met name verantwoordelijk geweest voor 2 grote veranderingsprojecten: Reorganisatie van het nationale Telecom-bedrijf in een aantal V&Wverantwoordelijke Business Units en gemeenschappelijke Verkoop- en Productie- eenheden. Het resultaat was een blauwdruk van de nieuwe nationale Telecombedrijf, dat vervolgens door een implementatieteam is ingevoerd (her)formulering van de internationale groeistrategie en vormgeven van de organisatie van KPN-International De resultaten waren een nieuwe groeistrategie, een blauwdruk van de nieuwe organisatie en uitgewerkte businessplannen voor de implementatie van de nieuwe organisatieonderdelen Werkgever: PostNL Directeur Strategie & Ontwikkeling PTT Post De verantwoordelijkheden betroffen: Strategisch planningsproces, waaronder marktscanning/omgevingsanalyse en performance benchmarking Vaststellen ontwikkelings- en expansierichtingen, het realiseren van postbrede synergie op het vlak van product/prijsbeleid, besturing, klantinterfaces en infrastructuur Monitoring new business development van de business units van PTT Post Uitvoering van diverse strategische projecten Als adviseur van de directie PTT Post mede inhoud gegeven aan de omvorming van het voormalig Staatsbedrijf naar een marktgerichte en efficiënte organisatie en naar een wereldspeler op het terrein van post, express en logistiek Directeur Commerciële Strategie Post Verantwoordelijk voor de commerciële paragraaf van het strategisch plan, postbreed product/prijsbeleid en diverse strategische projecten (BPR-achtig) op het vlak van customer services, commerciële informatie voorziening, facturering zakelijke markt, vestigingsbeleid (klantinterfaces) en new business development (bijvoorbeeld Stadsdistibutie) Diverse Onder meer de volgende functies vervuld: hoofd Marketing Services Post, lid directie team Marketing Post, chef Marktinformatie, Prijsstelling en Verkeersprognoses en onder andere verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen van het eerste geautomatiseerde marketing informatie systeem.

Curriculum Vitae Alex van der Linden

Curriculum Vitae Alex van der Linden Curriculum Vitae Alex van der Linden 1 Samenvatting Ik ben een zeer ervaren project- en interimmanager, en u kunt mij voor korte of langere tijd inhuren voor verschillende typen opdrachten. Het soort werk

Nadere informatie

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1 cv August Kluijfhout pagina:1 Curriculum Vitae August Kluijfhout August is een persoon die ruim 20 jaren ervaring heeft in het IT werkveld. Zijn kracht ligt in het operationeel- en projectmanagement. De

Nadere informatie

Johannes Boudewijn (Hans) Stolk Lingedal 14 2904 CK Capelle aan den IJssel. Personalia

Johannes Boudewijn (Hans) Stolk Lingedal 14 2904 CK Capelle aan den IJssel. Personalia blad 1/10 Personalia Johannes Boudewijn (Hans) Stolk Lingedal 14 2904 CK Capelle aan den IJssel +31 10 450 10 54 (telefoon) +31 6 51 088 296 (mobiel) +31 10 458 81 37 (fax) hansstolk@novavolta.nl 29 januari

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details:

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: Naam : Berg, A.J. van den (Ton) Titel : Drs. Nationaliteit : Nederlandse Geboorte datum : 24 Juni 1960 Adres : Veerstraat 6, 1075 ST te Amsterdam Email : ton@seta.nl

Nadere informatie

Profiel. Opleiding. Personalia

Profiel. Opleiding. Personalia Profiel Guido is een zeer ervaren businesscontroller, die inzetbaar is bij vraagstukken over de bedrijfsvoering. Hij heeft ervaring met het ontwikkelen en implementeren van besturingsmodellen en het analyseren

Nadere informatie

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke Gegevens Naam : Olij Voornamen : Paul Michael Adres : Singelweide 96 Postcode Woonplaats : 1967 HD HEEMSKERK Mobiel : 06 26 012 587 e-mail : p.m.olij@olerio.nl Website : www.olerio.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Marco van Urk

Curriculum Vitae Marco van Urk Curriculum Vitae Marco van Urk versie 2.5 5 juni 2012 (totaal 18 pagina s) 1. Persoonlijke Gegevens Naam van Urk Voorletter(s) M. Voornaam Marco Geslacht mannelijk Huwelijkse staat getrouwd (1984); 3 kinderen

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITEA PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN

CURRICULUM VITEA PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN Plaats Heerde Telefoon 06-17806335 / 0578-695302 E-mail Anton.Knipping@im2it.nl Geboortedatum 26 maart

Nadere informatie

Curriculum Vitae Hans Reusch

Curriculum Vitae Hans Reusch Geactualiseerd per 6 november 2010 1 Curriculum Vitae Hans Reusch Persoonlijke informatie Naam: drs.j.h.reusch (Hans) Adres: Gerbrandypark 54 3437 JX Nieuwegein Tel: +31(0) 30 604 37 21 Mobile: +31(0)

Nadere informatie

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen.

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen. RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer van de Dynamische Verkeers Management (DVM) ketens.

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Oei

Curriculum Vitae Ron Oei Curriculum Vitae Ron Oei PROFIEL Het loopt beter en veel soepeler in een organisatie als ik daarin heb mogen participeren door leiding te geven. Ik ben dan ook trots op het testimonial dat een opdrachtgever

Nadere informatie

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Personalia Naam drs. ir. W.J. Vijfhuizen Adres Ekster 12 Postcode/woonplaats 2411 MT Bodegraven Telefoon (mobiel, huis) 06 43113221 E-mail Website Nationaliteit hans@5huizen.com

Nadere informatie

evertjan@vian-holding.nl Mobiel: +31646733334 Geboortedatum: 29 januari 1971 Getrouwd met Annette, twee kinderen (Annelies en Vincent)

evertjan@vian-holding.nl Mobiel: +31646733334 Geboortedatum: 29 januari 1971 Getrouwd met Annette, twee kinderen (Annelies en Vincent) Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Naam: Evert-Jan van Swet Correspondentiedres: Postbus 224 2250 EA Voorschoten Woonplaats: Voorhout E-mail: evertjan@vian-holding.nl Mobiel: +31646733334 Geboortedatum:

Nadere informatie

Hans Vijfhuizen. Curriculum Vitae. Personalia. Kennisgebieden/Markten. Persoonlijkheid. Naam

Hans Vijfhuizen. Curriculum Vitae. Personalia. Kennisgebieden/Markten. Persoonlijkheid. Naam Hans Vijfhuizen Curriculum Vitae Personalia Naam drs. ir. W.J. Vijfhuizen Adres Ekster 12 Postcode/woonplaats 2411 MT Bodegraven Telefoon (mobiel) 06 43113221 E-mail hans@5huizen.com Website www.5huizen.com

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

C u r r i c u l u m V i t a e

C u r r i c u l u m V i t a e C u r r i c u l u m V i t a e Personalia Achternaam: Voornamen: Bloemers Adres: De Eg 15 Woonplaats: Louis Johannes Maria 6562 PC Groesbeek Telefoon: +31 (0)6 5153 3125 E-mail: Nationaliteit: info@louisbloemers.nl

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V.

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Nieuwe wegen, optimale dienstverlening Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figures BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figures BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS. CV Laurens van Zuylen Associate of Morganfield BV

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS. CV Laurens van Zuylen Associate of Morganfield BV Associate of CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Laurens van Zuylen Functie : IT Service (Level) manager / Projectmanager / Operational(lijn) manager Geboortedatum : 09-01-1967 Woonplaats : Delfgauw Nationaliteit

Nadere informatie

Personalia. Naam Hörchner Initialen (voornaam) P (Pieter) Titel Ing. / Bachelor Geboortejaar 1959 Woonplaats Zoetermeer Nationaliteit Nederlander

Personalia. Naam Hörchner Initialen (voornaam) P (Pieter) Titel Ing. / Bachelor Geboortejaar 1959 Woonplaats Zoetermeer Nationaliteit Nederlander Personalia. Profiel. Naam Hörchner Initialen (voornaam) P (Pieter) Titel Ing. / Bachelor Geboortejaar 1959 Woonplaats Zoetermeer Nationaliteit Nederlander Sinds 1981 is Pieter Hörchner werkzaam in de kennis

Nadere informatie

Opleiding en cursussen

Opleiding en cursussen CURRICULUM VITAE Drs. C.J.W.M.Doesburg RA Naam : Lian Doesburg Voornamen : Cornelia Johanna Wilhelmina Maria Geboortedatum en plaats : 30 augustus 1971 te Waalwijk Adres : Voorweiden 49 Postcode en plaats

Nadere informatie

Strategie / Veranderkunde / CFO agenda / Implementatie (integrale) veranderingen m.b.t. processen, systemen, cultuur en leiderschap

Strategie / Veranderkunde / CFO agenda / Implementatie (integrale) veranderingen m.b.t. processen, systemen, cultuur en leiderschap Curriculum Vitae Ervaring bij Handel, Industrie & Transport: NS/ NedTrain Bakker Logistics Partner Logistics Philips Vopak FCDF Electrolux VPK VSR Energie en Utilities: Essent Eneco Consultancy: Pentascope

Nadere informatie

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen Curriculum Vitae A.B.Dijkema Naam Geboortedatum Adres PC & Woonplaats Telefoon E-mail adres Werkervaring vanaf Talen Opleiding Bram Dijkema 03 februari 1957 Niekerkerdiep Noordzijde 21 9805 TG BRILTIL

Nadere informatie