HANDLEIDING BRANCHE-RI&E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING BRANCHE-RI&E"

Transcriptie

1 HANDLEIDING BRANCHE-RI&E Inhoud 1. Informatie over de achtergrond van dit instrument 2. Wat zit er in het instrument 3. Succesvol opzetten van het RI&E-project 4. Snelstart-handleiding 1

2 1. Achtergrondinfo bij de branche RI&E voor woningcorporaties Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u de risico's en knelpunten in eigen bedrijf in kaart op het gebied van de veiligheid en gezondheid. Zo krijgt u een goed overzicht van de stand van zaken en kunt u een plan maken voor de aanpak van die punten, die u gaat verbeteren. De uitkomsten uit een RI&E vormen de basis voor uw plan van aanpak op het gebied van arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. Door deze branche-ri&e in te vullen voldoet u aan de wettelijke verplichting om periodiek een risico-inventarisatie en evaluatie te maken. Dit RI&E-instrument is bovendien erkend door het Arbo Platform Nederland (www.ri&e.nl). Bedrijven met maximaal 25 medewerkers hoeven de RI&E die ze met dit instrument hebben opgesteld daarom niet te laten toetsen door een externe deskundige. Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers geldt de verplichte toetsing door een gecertificeerde deskundige of Arbodienst wel. Besteedt u de RI&E helemaal uit aan deskundigen of een Arbodienst, dan bevelen we aan om deze branche-ri&e door hen te laten gebruiken. Werkgeversorganisatie Aedes en de vakbonden FNV Bouw, CNV Vakmensen en De Unie hebben deze branche RI&E samengesteld voor alle woningcorporaties in Nederland. Hiervoor is vooraf bekeken welke werkzaamheden in de woningcorporaties voorkomen en welke risico s daar aan verbonden kunnen zijn. Toch is het mogelijk dat er in uw bedrijf risico's of werkzaamheden zijn die niet in deze branche-ri&e zijn verwerkt. U bent zelf verantwoordelijk voor een volledige inventarisatie, ook van de werkzaamheden en risico s die mogelijk niet in dit instrument genoemd worden. In dat geval moet u zelf voor aanvulling zorgen. ADVIESDESK U kunt op twee manieren beroep doen op hulp van een helpdesk bij het gebruiken van dit instrument: Hebt u nog vragen over de inhoud van de RI&E of ontdekt u daarin fouten, neem dan contact op met de Adviesdesk van de FLOW-portal: telefoon: of Met vragen of opmerkingen over onduidelijkheden in de werking van het systeem kunt u terecht bij Humatix, 2

3 TOT SLOT Deze RI&E is in 2011 door sociale partners opgesteld. Wanneer er veranderingen in wetgeving of in de stand van wetenschap en techniek aan de orde zijn, dan dient het RI&E-instrument weer bijgesteld te worden. In ieder geval zullen sociale partners iedere 3 jaar met elkaar vaststellen of het instrument bijstelling behoeft. Aanpassingen aan het instrument zullen via het instrument aan u worden gecommuniceerd. 3

4 2. Wat zit er in het instrument Dit RI&E-instrument opgebouwd uit verschillende vragenmodules. Deze modules zijn als volgt ingedeeld: Algemene modules, waar algemene vragen over uw arbobeleid en de inrichting en beheer van de kantoorgebouwen worden behandeld. Modules die gaan over de verschillende werkprocessen in de organisatie. U bekijkt zelf welke modules op uw situatie van toepassing zijn. Verdiepende modules die op een specifiek thema dieper in gaan. Het gaat om thema s die in de algemene modules ook al globaal bekeken worden. De totale inhoud bestaat uit de volgende modules. Module Onderwerp Aantal vragen 1 Arbo-infrastructuur 2 Gebouw en terrein algemeen 3 Kantoorwerkplekken 4 Facilitaire werkzaamheden 5 Technisch onderhoud werkzaamheden 6 Externe werkzaamheden 7 Bedrijfshulpverlening en calamiteiten 8 Arbeidsmiddelen 9 Asbest 10 Psycho Sociale Arbeidsbelasting (werkdruk, agressie) 11 Gezondheid, verzuim en re-integratie De algemene modules 1 en 2 zullen in iedere (complete) RI&E die u maakt naar voren moeten komen, want die gelden voor ieder bedrijf. Voor de andere modules bekijkt u of deze binnen uw organisatie van toepassing zijn. 4

5 Korte beschrijving van de inhoud van de modules A. Algemene modules Module 1 Arbo-Infrastructuur. Hier gaat het om alles wat op het gebied van het algemene arbobeleid geregeld moet zijn en er wordt specifiek aandacht gegeven aan bijzondere risicogroepen medewerkers. Module 2 Gebouw en terrein algemeen. Betreft de inrichting en onderhoud van de kantoorgebouwen en terreinen. Deze module kijkt niet naar werkzaamheden, maar naar de omgeving waarin het werk gedaan wordt. Dit is gericht op alle kantoorgebouwen en algemene ruimtes daarin. Specifieke inrichtingseisen worden niet hier uitgevraagd, maar zijn in de modules voor de verschillende werkprocessen ondergebracht (bijvoorbeeld technische werkplaatsen, buitenlocaties, e.d.). B. Modules werkprocessen Module 3 Kantoorwerkplekken gaat over werkzaamheden die je op kantoor zult tegenkomen en gaat gericht in op beeldschermwerk. Apart wordt aandacht besteed aan de balie/receptie, de ICT-helpdesk en het klantenservice callcenter. De vragen over die specifieke afdelingen vallen bij het doorlopen van deze module vanzelf weg, als u aangeeft dat deze in uw bedrijf niet voorkomen (filtervraag). Module 4 Facilitaire werkzaamheden: behandelt de risico s bij zeer uiteenlopende werkzaamheden op facilitair vlak. Concreet wordt hiermee bedoeld de werkzaamheden van postverwerking en repro, werk in de keuken/kantine en schoonmaakwerkzaamheden. Het kan zijn dat dit type functies bij u niet of slechts ten dele voorkomt. Ook hier is er dan de mogelijkheid om de vragen over te slaan. Module 5 Technisch Onderhoud Werkzaamheden gaat over de werkzaamheden van de technische dienst. Apart komen de werkzaamheden in de werkplaats en de werkzaamheden op andere plekken in het gebouw of in de buitendienst aan de orde. Module 6 Externe werkzaamheden bekijkt de risico s voor degenen die buiten de kantoorgebouwen van de corporatie werkzaamheden verrichten. Dit zijn zeer uiteenlopende functies en werkruimtes en dat verschilt per corporatie. De module is opgedeeld in verschillende submodules per soort werkzaamheden. 5

6 U heeft dan de keus om een submodule over te slaan als die voor u niet van toepassing is (filtervraag). De werkzaamheden van monteurs van de technische dienst buiten de deur worden hier niet behandeld, die zijn ondergebracht in de module Technisch Onderhoud Werkzaamheden. C. Verdiepende thema-modules Module 7 Bedrijfshulpverlening en calamiteiten. Dit is een module die specifieker in gaat op alles wat er op het gebied van bedrijfshulpverlening georganiseerd moet worden. Module 8 Arbeidsmiddelen: in deze module wordt het veilig werken met arbeidsmiddelen wat nader bekeken. Hiermee krijg je meer zicht op de arbeidsmiddelen risico s, maar dit is niet voldoende om individuele machines te beoordelen. Hiervoor is aanvullend instrumentarium en deskundig advies nodig. Module 9 Asbest: in deze module wordt het totaal aan maatregelen om blootstelling aan asbest te voorkomen behandeld. Dit is een aanvullende module die de algemene vragen over het asbestbeleid die in de overige modules zijn behandeld meer in detail uitvraagt. Dit is afgestemd op het asbestprotocol van Aedes. Module 10 Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie & geweld) Het gaat zowel om een hoge werkdruk als om agressie of geweld en ongewenst gedrag van collega s (discriminatie, pesten en seksuele intimidatie). Hier wordt meer uitgebreid gekeken naar deze onderdelen die op globaal niveau al behandeld zijn in de module Arbo Infrastructuur. Bij woningcorporaties kan dit aspect een hoog risico geven en dan is een verdiepende analyse met deze module zeker gewenst. Module 11 Gezondheid, verzuimpreventie en re-integratie gaat in op de mogelijkheden die er zijn om gezondheid en verzuim te beïnvloeden. Dit gaat verder dan de wettelijke eisen in de Arbowet en is bedoeld om u verder te prikkelen bij de ontwikkeling van uw gezondheidsmanagement of beleid duurzame inzetbaarheid. 6

7 3. Succesvol opzetten van het RI&E-project Het doel van de RI&E is het bepalen op welke onderwerpen er risico s in uw bedrijf zijn en welke maatregelen u daarvoor wilt nemen. Houd bij het opzetten van de RI&E dit doel steeds voor ogen: u maakt de RI&E op de eerste plaats voor uw eigen organisatie om te bepalen waar u vindt dat het beter kan. Bedenk vooraf wie straks verantwoordelijk is voor de te treffen maatregelen. Vaak is dat degene die ook verantwoordelijk is voor het budget. Laat deze persoon dan ook vanaf het begin bepalen hoe de RI&E vormgegeven wordt, daarbij geadviseerd door de preventiemedewerker/arbocoördinator. Het maken van een RI&E bestaat kort samengevat uit de volgende onderdelen: Het voorbereiden van de RI&E. Voordat u begint stelt u vast wat u wilt bereiken met de RI&E, welke onderdelen u wilt behandelen, en ook wie de RI&E precies gaan uitvoeren. Het invullen van de vragenlijst. U beantwoordt de vragen met ja of nee of n.v.t. Daarmee krijgt u een overzicht van de punten die voor verbetering vatbaar zijn. Dit is de risico-inventarisatie. Het aangeven van maatregelen. Voor de punten, die uit de inventarisatie zijn gekomen, krijgt u in dit instrument al suggesties voor acties die u kunt nemen om de situatie te verbeteren. Natuurlijk kunt u ook eigen acties invoeren. Hierdoor stelt u automatisch een plan van aanpak op. Met deze stappen heeft u een RI&E en plan van aanpak gemaakt, zoals is vereist in de Arbowet. Het instrument legt dit vast in een digitaal en schriftelijk (printbaar) rapport, zodat u er mee aan het werk kunt gaan. A. VOORBEREIDEN VAN DE RI&E Wat wilt u bereiken met de RI&E? Hoeveel tijd wilt u hiervoor uittrekken? Wie worden er bij het opstellen van de RI&E en het uitwerken van de actiepunten betrokken? Al deze vragen bespreekt u binnen de directie, het MT en de OR of PVT. De preventiemedewerker adviseert daarbij over wat relevant is binnen uw bedrijf, wat kan en wat moet. Wat wilt u bereiken? U kunt het instrument op meerdere manieren inzetten. Gaat u in één keer de hele organisatie in kaart brengen of wilt u het in fasen doen, bijvoorbeeld eerst de kantoren en later pas de technische dienst en externe werkzaamheden? Dan kunt u een selectie maken van de modules die daarbij horen (zie inhoud van de modules vanaf pagina 4). 7

8 Het bekijken van de risico s kan globaal of zeer gedetailleerd. Uiteindelijk wordt het risico immers bepaald door welke handeling de medewerker concreet doet. Wilt u eerst een globaal beeld krijgen of wilt u zo concreet mogelijk weten wat u kunt doen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden? In dat laatste geval is het noodzakelijk om bij een aantal onderwerpen tot in detail te kijken wat de situatie is. Hiervoor zijn naast dit RI&E-instrument aanvullende instrumenten nodig die dieper op een onderwerp in gaan. Denk dan bijvoorbeeld aan een werkdrukonderzoek of Medewerker Tevredenheids Onderzoek, lawaaimetingen, e.d. U kunt daarvoor ook gebruik maken van informatie uit de Arbo-handboeken 1 t/m 6 voor woningcorporaties die u kunt bestellen bij FLOW of informatie van de FLOW Agressie & Werkdrukportal (www.flowagressie-en-werkdrukortal.nl). Deze portal heeft een adviesdesk die u / uw corporatie informatie en (persoonlijke) ondersteuning biedt. Soms zult u een deskundige nodig hebben om u te helpen bij het beoordelen van de risico s en advies te geven over de maatregelen die u wilt nemen. Welke werkwijze wilt u hanteren? Vervolgens bepaalt u wie de RI&E gaat maken. Benoem één persoon die verantwoordelijk is voor de desbetreffende RI&E. In de regel is dit vaak de preventiemedewerker of arbocoördinator. Vervolgens zijn verschillende werkwijzen mogelijk: De preventiemedewerker vult de RI&E helemaal zelf in. Hierbij is uiteraard overleg nodig met andere personen in de organisatie (dat komt immers de kwaliteit van de RI&E ten goede), maar het werk gebeurt door de preventiemedewerker zelf. De preventiemedewerker besteedt het invullen (op onderdelen) uit. Hij stelt de onderdelen samen en kan vervolgens andere personen de opdracht geven om onderdelen van de RI&E te gaan uitvoeren. Het is aan te bevelen dat steeds degene die verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden op een afdeling ook de desbetreffende vragenlijst invult. Zo kan het invullen van vragen over verzuimbeleid worden neergelegd bij een personeelsfunctionaris en de vragenlijst over de technische dienst werkzaamheden bij desbetreffende teamleiders, terwijl de preventiemedewerker zelf de vragen invult over het arbobeleid. Zo wordt bereikt dat de personen die dicht bij de praktijk zitten de RI&E maken en zij ook in een latere fase een deel van de uitvoering voor hun rekening kunnen nemen. U kunt daarom de RI&E-vragenlijst geheel of op onderdelen printen om ze uit te kunnen zetten. Tip: wilt u ook dit digitaal ondersteunen dan kunt u de software hiervoor laten uitbreiden. Hieraan zijn kosten verbonden. Neem hierover contact op met de softwareleverancier Humatix. 8

9 Hoe betrekt u medewerkers bij de RI&E? Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden. Een RI&E wordt er beter van als medewerkers erbij betrokken worden. U bepaalt daarom vooraf op welke manier u de medewerkers laat bijdragen aan de RI&E. Dat kan bijvoorbeeld door met leidinggevenden af te spreken dat zij samen met enkele medewerkers de vragenlijst invullen die over hun afdeling gaat, en/of door de vragenlijst te bespreken in het werkoverleg, en/of door werknemers enquêtes voor te leggen. Tip: Het is verstandig om werknemers vooral te vragen naar voorstellen voor verbeteringen en niet naar tekortkomingen of knelpunten. Dat levert meer energie op en vaak heel bruikbare ideeën over geschikte oplossingen. Als u op een rij heeft gezet hoe u de RI&E gaat uitvoeren, legt u dit voornemen als instemmingsaanvraag aan de ondernemingsraad voor. Als u voor uw beoogde werkwijze de instemming van de OR heeft gekregen, kunt u met de RI&E aan de slag. B. HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJSTEN (inventariseren) Dan is de fase van het invullen van de vragenlijst aangebroken: de inventarisatie. Bij het inventariseren beoordeelt u of een bepaald risico binnen uw bedrijf aan de orde is. In het RI&E-instrument krijgt u een vraag over elk risico. U gaat na hoe het binnen uw bedrijf gesteld is met het thema waar de vraag over gaat. U gaat dit na voor alle stappen in uw werkprocessen. Voor alle bedrijfsonderdelen en functies en bepaalt vervolgens of er een verbetering gewenst is of niet. Zo nodig vraagt u aan andere personen binnen het bedrijf hoe zij daar tegen aankijken. Als u bij het beantwoorden van de vragen in de RI&E vindt dat er iets verbeterd kan worden, beantwoordt u de vraag met nee : hiermee geeft u aan dat het in uw bedrijf nog niet voldoende geregeld is. Alle vragen zijn namelijk zo opgesteld dat nee altijd een knelpunt geeft. Deze knelpunten komen dus straks in het plan van aanpak naar voren. Als u even niet weet wat u met de vraag moet, dan kunt u deze parkeren (d.w.z. oningevuld laten) en later alsnog invullen. 9

10 Hulpmiddelen bij het invullen Bij iedere vraag is een toelichting gegeven die u kunt raadplegen om te bepalen hoe u dat thema kunt beoordelen. In de toelichtingen van de modules staan hier en daar verwijzingen naar aanvullende informatie. Zo kunt u zich in dit onderwerp verder verdiepen als u daar behoefte aan heeft. Bij de vragen is ook aangegeven op welke wet- en regelgeving of normen de vraag gebaseerd is. Risicoklasse bepalen (evalueren) Niet alle knelpunten vormen een even groot risico voor de veiligheid of gezondheid van medewerkers. Na de inventarisatie moet u daarom de verschillende knelpunten wegen. In het instrument is dit automatisch ingevuld door een risicoklasse: laag risico, midden risico of hoog risico. Dit zijn standaard waarden: een suggestie van de deskundige. Desgewenst kunt u deze risicoklasse aanpassen, bijvoorbeeld omdat u vindt dat er al goede beschermende maatregelen genomen zijn of omdat een bepaalde werkzaamheid zelden voorkomt. Om te bepalen hoe groot een risico is, stelt u zichzelf de volgende vragen: Vraag 1: Is de kans groot dat het risico tot schade leidt? De vraag is dus: als je in contact komt met het risico is het dan waarschijnlijk dat dit een schadelijk effect heeft? Bijvoorbeeld: als je tonerstof inademt, is het dan waarschijnlijk dat je een longaandoening krijgt? Vraag 2: Komen medewerkers veel in aanraking met de situatie: zijn ze altijd in contact met het risico of maar af en toe (blootstelling)? Bijvoorbeeld: het omwisselen van tonercartridges komt maar af en toe voor. Vraag 3 : Hoe ernstig is het effect/de schade als het risico tot uiting komt? Krijgen mensen gezondheidsschade of verwondingen die blijvend zijn of is het alleen een vorm van hinder? Bijvoorbeeld: leidt de inademing van tonerstof tot irritatie van de luchtwegen of kun je er longkanker van krijgen? Voor beleidsvragen is deze manier van risicoweging niet mogelijk. Deze vragen worden automatisch overgeslagen in de stap evaluatie. Later bij het samenstellen van de maatregelen voor het plan van aanpak krijgt u wel de vraag of u vindt dat het ontbreken van beleid een belangrijk of minder belangrijke invloed heeft op goede arbeidsomstandigheden (laag, midden of hoog belang). Dit heet prioritering: u geeft aan hoe belangrijk u het vindt om een bepaald knelpunt in uw organisatie aan te pakken. 10

11 C. MAKEN VAN EEN PLAN VAN AANPAK Heeft u de knelpunten op een rij met de bijbehorende risicoklasse dan kunt u een plan van aanpak maken. Het instrument helpt u hierbij, omdat u de volgende zaken kunt aangeven: De maatregelen. In het instrument worden suggesties gegeven voor acties om de situatie te verbeteren. U kunt deze overnemen, maar ook uw eigen maatregelen invoegen, passend in uw eigen situatie. De prioriteit: welke maatregelen direct moeten worden genomen, en welke later kunnen worden opgepakt en uitgevoerd De termijn voor uitvoering: u geeft hier aan op welke termijn de maatregelen genomen moeten zijn De verantwoordelijke: wie de maatregelen ter hand gaat nemen. Tot slot is het van belang dat voor sommige onderwerpen een meer gedetailleerde RI&E nodig is, een zogenaamde aanvullende RI&E. Dat geldt bijvoorbeeld voor blootstelling aan lawaai of gevaarlijke stoffen en voor het inzetten van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Mogelijk dat u dit niet direct in uw eerste ronde RI&E compleet maakt, maar opneemt in uw plan van aanpak om dat later te doen. De RI&E is formeel gezien pas helemaal compleet als ook de aanvullende RI&E s gedaan zijn. D. RAPPORTEREN Als alles is ingevuld kunt u rapporten afdrukken en verzenden. Het rapport kunt u aanbieden aan een gecertificeerde deskundige of Arbodienst om te laten toetsen of de RI&E in orde is. Verder heeft de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht over het concept-plan van aanpak. Alle medewerkers mogen trouwens de RI&E inzien. Pas na deze toetsing bent u klaar met de RI&E en begint het belangrijkste: het verbeteren van de arbeidsomstandigheden op basis van het plan van aanpak. Het instrument biedt u de mogelijkheid om de vorderingen in uw RI&E en plan van aanpak te volgen via een managementoverzicht. Dit is een kort overzicht waarin u snel kunt zien welke thema s binnen uw bedrijf belangrijk zijn. Gebruik het RI&E-rapport om medewerkers voorlichting en instructie te geven over de arbeidsomstandighedenrisico s en uw aanpak daarbij. 11

12 4. Snelstart-handleiding Hieronder staat een korte toelichting op het gebruik van de software van de RI&E Manager, het digitale instrument. Het wijst zich vanzelf als u het eenmaal opgestart hebt. A. TOEGANG KRIJGEN Ingevulde RI&E s worden centraal opgeslagen. Om ervoor te zorgen dat alleen u toegang hebt tot uw gegevens, gebruikt u een inlogcode. Deze ontvangt u automatisch per nadat u (a) het bestelformulier op de website heeft ingevuld en (b) uw betaling van de daarop volgende factuur is ontvangen. Vervolgens kunt u inloggen. U komt dan in de Welkom-pagina van de RI&E. Klik op het tabblad Overzicht RI&E s B. STARTEN MET HET SYSTEEM Een nieuwe RI&E starten U krijgt nu een lijst met uw RI&E s. Aanvankelijk is de lijst natuurlijk leeg Onderaan het overzicht staan knoppen. Klik op "Nieuw" om een RI&E te starten. U krijgt een nieuw scherm. Vul daar een titel in voor de RI&E, een naam die voor uzelf begrijpelijk en onderscheidend is. Tip: Gebruik in de naam herkenbaar de afdeling en het jaartal, zodat u de RI&E straks ook gemakkelijk terug kunt vinden als u meerdere RI&E s in het systeem heeft aangemaakt. Bovenaan het overzicht staan filtermogelijkheden. Als u straks veel RI&E s hebt (bijvoorbeeld over meer jaren of meer vestigingen), kunt u daarmee de lijst met RI&E s beperken of kunt u selecteren wat u zoekt. Als u de naam heeft ingegeven, dan drukt u op opslaan. U heeft de RI&E opgestart en bent in de stap VOORBEREIDEN. Vanaf dan wordt u stap voor stap door de RI&E geleid. Voorbereiden U start hier in het scherm Algemene gegevens. De titel van de RI&E is al ingevuld en eventueel kunt u nog een aantal andere gegevens invullen. Deze gegevens zijn niet verplicht. U kunt ze naderhand nog wijzigen. Tip: bij het veld scope van de RI&E vult u in waar de RI&E die u gaat maken betrekking op heeft. Dat kan later handig zijn, bijvoorbeeld als iemand de taak overneemt! Druk op de knop verder > rechts onderin. 12

13 Vervolgens ziet u een lijst met modules (vragenlijsten) die in de RI&E kunnen worden gebruikt. U gaat hier kiezen welke modules voor uw RI&E wel en niet van toepassing zijn. Alle modules staan aangevinkt. U klikt op de vinkjes van de modules die u in uw RI&E niet nodig heeft, het vinkje verdwijnt dan (u zet deze vragenlijsten dan uit ). Als u de juiste modules heeft gekozen c.q. uitgezet, drukt u weer op verder >. Nu gaat de RI&E beginnen. U gaat inventariseren. Inventariseren In de stap Inventariseren beantwoordt u alle vragen. Dit kunt u (gedeeltelijk) achter de computer doen, maar beter nog is om de vragenlijst (geheel of op onderdelen) te printen en daadwerkelijk de werkplekken langs te lopen. Raadpleeg ook eventueel overige beschikbare informatie, zoals eerder uitgevoerde onderzoeken bijv. naar fysieke belasting of schadelijk geluid of maak aanvullend gebruik van materiaal dat hiervoor is ontwikkeld in de branche (in de vragenlijst wordt hiernaar verwezen). U hoeft niet per se meteen alle vragen te beantwoorden. U kunt vragen overslaan en later alsnog beantwoorden. Met de knoppen "Vorige" en "Verder" bladert u vanzelf door de vragen die nog niet zijn beantwoord. Als u rechtstreeks naar een vraag toe wilt, klik dan op de navigatieblokjes bovenaan de vragen. De blokjes laten meteen zien wat de status is: zolang een blokje wit is, moet u er nog iets mee doen. Bent u klaar of is het item niet relevant, dan is 't blokje grijs. Is er sprake van een knelpunt, dan is het cijfer in het blokje vet en rood. Als u een vraag met nee beantwoordt, geef dan in het veld opmerkingen duidelijk aan wat precies het punt is dat verbetering behoeft. Dat kunnen per vraag dus meerdere werksituaties zijn. Geef deze dan puntsgewijs aan in het veld opmerkingen. Geef ze een nummer. U heeft dit later nodig bij het maken van het plan van aanpak. Variant: Eerst invullen op papier Als u gebruik wilt maken van een papieren versie van (een deel) van de vragenlijst, ga dan naar het tabblad "Rapporten". Daar kunt u de blanco vragenlijst afdrukken. De ingevulde antwoorden kunt u vervolgens gemakkelijk invoeren in het tabblad "Inventariseren". Heel snel gaat dat in de lijstweergave (KLIK OP subtabblad "Als lijst"). Evalueren Nadat u alle inventarisatievragen heeft beantwoord, gaat u in de stap "EVALUEREN" bij elk knelpunt na hoe hoog het risico is (risicoklasse). Het systeem doet een suggestie. U 13

14 kunt hiervan afwijken door op een ander bolletje te klikken. Het systeem vraagt dan om een toelichting in te vullen waarom u afwijkt. Met "Verder" komt u vanzelf langs alle items die u bij het inventariseren als knelpunt heeft aangegeven. U komt de vragen die u bij inventariseren met ja heeft beantwoord hier niet meer tegen! Variant: Elk knelpunt meteen afwerken Het meest gebruikelijk is om eerst alle inventarisatievragen te beantwoorden en dan pas naar de stap "EVALUEREN" te gaan. Maar u kunt er ook voor kiezen om telkens elk gevonden knelpunt meteen geheel af te werken. Dat werkt zo: als u bij het inventariseren een knelpunt vindt, dan klikt u op het tabblad "EVALUEREN" en checkt daar meteen de risicoklasse. Klik vervolgens op "MAATREGELEN" om meteen te bepalen hoe u het risico gaat aanpakken. Maatregelen (voor plan van aanpak) In deze stap formuleert u bij elk knelpunt één of meer maatregelen om het risico te verkleinen. De einddatum vult u pas in als de maatregel daadwerkelijk is gerealiseerd. U wordt hier telkens geholpen met één of meer suggesties. Alle maatregelen samen vormen het Plan van Aanpak. Rapporteren (Lege vragenlijst, Plan van Aanpak, Alle vragen en antwoorden) In het tabblad "Rapporten" kunt u de lege vragenlijst afdrukken, een Plan van Aanpak met uw knelpunten en maatregelen genereren en een overzicht van alle ingevulde informatie produceren. Deze helpen u bij het invullen van de RI&E en bij overleg over het Plan van Aanpak. De rapporten Plan van Aanpak en Alle vragen en antwoorden kunt u opsturen naar uw arbodienst ten behoeve van de toetsing. Dit is alleen verplicht als u meer dan 25 medewerkers in uw bedrijf hebt. En u kunt deze rapporten gebruiken om alle medewerkers in uw bedrijf inzage te geven in de RI&E. C. VERVOLGEN VAN DE RI&E Een RI&E aanvullen Om een RI&E uit te voeren of bij te stellen gaat u dus naar het tabblad "Overzicht RI&E's" en start u een nieuwe RI&E of u opent een RI&E die al in het overzicht staat. Tip: u kunt ook een RI&E kopiëren, bijvoorbeeld als u een nieuwe RI&E gaat maken voor een bedrijfsonderdeel dat veel lijkt op een RI&E die u al gedaan heeft. U hoeft 14

15 daarna alleen de naam aan te passen en de afwijkingen doorvoeren en bent dan klaar met de nieuwe RI&E. Zodra een RI&E is geopend, klikt u eenvoudigweg telkens op de knop "Verder" onderaan de pagina. U wordt dan vanzelf langs alle stappen geleid. Of u kiest voor snelle stappen door op de blokjes te drukken die boven de stellingen staan. Wilt u tussendoor stoppen dan kunt u telkens de gegevens opslaan, en een volgende keer verder gaan door opnieuw in te loggen en uw RI&E weer op te starten. Status van de RI&E In het tabblad "Status" ziet u hoe de uitvoering van de RI&E er voorstaat. U kunt daar aangeven wanneer de RI&E is goedgekeurd. U bepaalt zelf wat u daaronder verstaat, bijvoorbeeld: besproken met uw medewerkers of getoetst door de arbodienst. Maatregelen uitvoeren Als u één of meer knelpunten hebt gevonden waarvoor aanvullende maatregelen nodig zijn, dan komen die in uw Plan van Aanpak terecht. Maar het gaat er natuurlijk om dat u de voorgenomen maatregelen ook uitvoert en dat u dat bijhoudt. Aangeraden wordt om daarvoor het "Overzicht maatregelen" te gebruiken. Dat bevat alle maatregelen uit alle RI&E's die u hebt ingevuld. U kunt sorteren en filteren op diverse criteria. En u kunt de status bijwerken. Als een maatregel is gerealiseerd, kunt u hier de einddatum invullen. Desgewenst kunt u hier bovendien een journaal (logboek) bijhouden over de voortgang van de realisatie. Het gefilterde overzicht kunt u ook exporteren. Bijvoorbeeld als praatstuk voor een werkoverleg of voor een gesprek met een arbodienst over de uitvoering van de RI&E. Uiteraard is aan dit instrument alle denkbare zorg besteed. De activiteiten in de bedrijven in de sector zijn zeer uiteenlopend. Het kan voorkomen dat niet alle risico s worden gedekt die in uw bedrijf aan de orde zijn. Wanneer u zaken tegenkomt die in het instrument niet voldoende aan de orde komen schakel dan een deskundige/arbodienst in om daar nadere invulling aan te geven. U blijft zelf verantwoordelijk voor de volledigheid van uw RI&E. De auteurs en instanties die deze RI&E beschikbaar stellen kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dit instrument. Succes met de inrichting en de uitvoering van uw RI&E! 15

De Branche Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) in de Technische Groothandel

De Branche Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) in de Technische Groothandel De Branche Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) in de Technische Groothandel Inleiding De branche RI&E is speciaal ontwikkeld voor de Technische Groothandel. De werkgeversvereniging WTG en de vakbonden

Nadere informatie

Handleiding RI&E. ambulancezorg

Handleiding RI&E. ambulancezorg Handleiding RI&E ambulancezorg Neem de tijd om deze handleiding te lezen: een goede voorbereiding verdient zichzelf in tijd en kwaliteit terug! RI&E INHOUD 1. De RI&E Ambulancezorg 4 1.1 Bondig versus

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Arboscan-VO Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie in het voortgezet onderwijs Eenvoudig en gemakkelijk

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Uitvoeren en beheren van uw Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie

risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Uitvoeren en beheren van uw Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie in het voortgezet onderwijs Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) VOION, KENNIS EN ADVIES 4

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E

Aan de slag met de RI&E Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN KOMEN DIE

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting voor één vestiging. Uitleg openingsschermen

Uitgebreide toelichting voor één vestiging. Uitleg openingsschermen Uitgebreide toelichting voor één vestiging Hieronder worden alle onderdelen van de RI&E uitgebreid toegelicht. Wie snel aan de slag wil, moet terugkeren naar de website en op Verkorte toelichting voor

Nadere informatie

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee!

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Een RI&E Een RI&E? Ondernemen is risico s lopen Een ondernemer loopt risico s; dat weet u als geen ander. Een innovatie waarin u investeert moet

Nadere informatie

RIE Manager Gebruikershandleiding

RIE Manager Gebruikershandleiding RIE Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 4 2 Vóór u aan de slag gaat 5 3 Succesvol opzetten van het RIE-proces 6 3.1 Voorbereiden van de RIE 6 3.2 Wat wilt u bereiken?

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

13. RI&E EN HET PLAN VAN AANPAK

13. RI&E EN HET PLAN VAN AANPAK 13. RI&E EN HET PLAN VAN AANPAK Om een goed arbobeleid te voeren, moet je inzicht hebben in de risico s binnen de organisatie. Pas als dat beeld compleet is, kunnen de maatregelen en oplossingen worden

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Verschillen tussen de huidige en de opgewaardeerde versie van de RIE Manager

Verschillen tussen de huidige en de opgewaardeerde versie van de RIE Manager Verschillen tussen de huidige en de opgewaardeerde versie van de RIE Manager Inleiding Op woensdag 12 november vindt er een upgrade plaats van de door u gebruikte RIEapplicatie. Aan het principe van de

Nadere informatie

Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak. Zo werk je prettiger!

Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak. Zo werk je prettiger! Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak Zo werk je prettiger! Vooraf Schoonmakers werken dagelijks met allerlei schoonmaak- en onderhoudsmiddelen. Hierin zitten stoffen die schadelijk kunnen zijn

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Starten met de UMC-RI&E

Starten met de UMC-RI&E 2012 Starten met de UMC-RI&E Dam, F.J. van (VGM) Functioneel beheerder RI&E LUMC 28-08-2012 1. Starten met de UMC-RI&E De UMC-RI&E is volledig web-based. Iedere computer met een Internetaansluiting is

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ juni 2010 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk.

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE RI&E MOET WETEN De RI&E hoe zit het ook alweer? Een ondernemer loopt risico s, dat weet u als geen ander. Een Risico-Inventarisatie

Nadere informatie

Toetsing RI&E 2010/2011

Toetsing RI&E 2010/2011 Arbo Unie B.V. Harderwijkweg 7a Postbus 206 2800 AE Gouda T (0182) 59 60 34 F (0182) 59 60 80 www.arbounie.nl Basisschool Essesteijn Toetsing RI&E 2010/2011 Datum: 5 april 2011 Onderwerp: Essesteijn Toetsing

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Inhoud 1. Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats 4 1.1 Inloggen op het VWE-dienstenplatform 4 1.2 Adverteer direct na de ORAD-melding, op basis van

Nadere informatie

Toelichting RI&E Formats Bioscopen

Toelichting RI&E Formats Bioscopen Toelichting RI&E Formats Bioscopen Achtergrond Iedere werkgever in Nederland moet een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstellen. De grondslag hiervoor ligt in de Arbowet (artikel 5.1 t/m 5.6).

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3. 2. Declaraties... 4. 3. Facturen... 5. 5. Declaratiematrix... 5. 6. DeclaratieGoedkeuren...

1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3. 2. Declaraties... 4. 3. Facturen... 5. 5. Declaratiematrix... 5. 6. DeclaratieGoedkeuren... Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3 2. Declaraties... 4 3. Facturen... 5 4. Loonafrekeningen...5 5. Declaratiematrix... 5 6. DeclaratieGoedkeuren... 7 7. DeclaratieStappen...

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Aan de slag met Arbo. Branche-RI&E en Arbocatalogus in de zoetwarenindustrie

Aan de slag met Arbo. Branche-RI&E en Arbocatalogus in de zoetwarenindustrie Aan de slag met Arbo Branche-RI&E en Arbocatalogus in de zoetwarenindustrie Voorwoord De zoetwarenbranche heeft de handen ineen geslagen om te komen tot een industrie waarin het goed en gezond werken is.

Nadere informatie

Handleiding NIAZ auditorenportal

Handleiding NIAZ auditorenportal Handleiding NIAZ auditorenportal Versie 2, 10 april 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitnodiging om een wachtwoord aan te maken in de NIAZ-Qmentum portal... 3 2. Inloggen op de NIAZ Auditoren Portal... 4

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - Maetis link

Handleiding People Inc. - Maetis link Handleiding People Inc. - Maetis link I Handleiding Installatie en Gebruik Maetis link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - Maetis link 1.1 Inleiding... 1. Werking... van de link 1.3

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Gebruikerstest voor de arbocatalogus

Gebruikerstest voor de arbocatalogus Gebruikerstest voor de arbocatalogus Het is goed om een website, voordat deze wordt opengesteld voor alle gebruikers, te laten uittesten door een aantal betrokkenen. Een mogelijkheid is het uitzetten van

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

INSTRUCTIEDOCUMENT ORGANISATIEBEHEERDER SMART 2

INSTRUCTIEDOCUMENT ORGANISATIEBEHEERDER SMART 2 INSTRUCTIEDOCUMENT ORGANISATIEBEHEERDER SMART 2 (Versie 1.0) In dit document wordt de werking uitgelegd van het beheer van organisatiegegevens en gebruikers in SMART 2. Het gaat stap voor stap hierdoor

Nadere informatie

InterUM online portal Handleiding supervisor bulkinvoer

InterUM online portal Handleiding supervisor bulkinvoer InterUM online portal Handleiding supervisor bulkinvoer Omdat er meerdere werknemers bij u zijn aangesteld is het mogelijk om de werkuren via bulk invoer te verwerken, dit betekent voor alle werknemers

Nadere informatie

Loonwaarde handleiding

Loonwaarde handleiding Loonwaarde handleiding versie 2017.3.1 Dariuz Works Loonwaarde - handleiding v2017.3.1 pagina 1 van 9 Legenda De volgende stappen in het proces zijn van belang: 1. Inloggen op Dariuz 2. Cliëntgegevens

Nadere informatie

Assessment handleiding

Assessment handleiding Assessment handleiding versie 2016.1.2 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Assessment onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op

Nadere informatie

Figuur 1: bron: onderzoek Erasmus universiteit

Figuur 1: bron: onderzoek Erasmus universiteit Een noodzakelijke update van uw Risico-Inventarisatie en -Evaluatie gecombineerd met een onderzoek naar vermijdbare fouten en/of een inventarisatie van uw gevaarlijke stoffen. Met subsidie kost het u niks.

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Instructieboekje voor de docent. Versie: 20091119

Instructieboekje voor de docent. Versie: 20091119 Instructieboekje voor de docent Versie: 20091119 Inhoudsopgave Wat is E-Portfolio VIER?... 2 Hulp nodig?... 3 Het programma starten... 4 Inloggen... 5 Het hoofdscherm (Home)... 6 Instellingen... 8 Wachtwoord...

Nadere informatie

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Opzet De enquêtes worden uitgevoerd m.b.v. de online mogelijkheden op tevreden.nl. Elke apotheek heeft hier zijn eigen account en kan ook zelf de resultaten

Nadere informatie

Handleiding Collecteportaal

Handleiding Collecteportaal Handleiding Collecteportaal Met CollectePortaal kunt u zelf de vrijwilligersgegevens bijhouden. Hierdoor heeft u de regie in eigen handen. Daarnaast bespaart u de Maag Lever Darm Stichting kostbare tijd.

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Instructie Beheren Cases

Instructie Beheren Cases Instructie Beheren Cases Om een vraag in te dienen met betrekking tot de werking van de software kunt u gebruik maken van onze portal. U gaat dan een Case aanmaken. Aanmaken Case Om een nieuwe case aan

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

De vijf basis uitgangspunten van ABCrm (zie ook afbeelding volgende pagina):

De vijf basis uitgangspunten van ABCrm (zie ook afbeelding volgende pagina): Instructiekaart: Beginstappen in CRMcorner Kaartnummer: 1 Versie: 1009 Algemeen: Instructiekaart nummer 1 is vooral bedoeld om u op een snelle en efficiënte manier kennis te laten maken met CRMcorner.

Nadere informatie

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module U kunt alleen bestellingen doen, als u het object heeft vrijgegeven voor publicatie, in het tabblad Algemeen. Vrijgeven voor publicatie betekent dat u toestemming

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Handleiding voor het uitvoeren van de Zelfevaluatie

Handleiding voor het uitvoeren van de Zelfevaluatie Handleiding voor het uitvoeren van de Zelfevaluatie In deze handleiding kunt u terugvinden hoe u de Zelfevaluatie kunt: starten, uitzetten en afronden. Daarnaast geeft deze handleiding informatie over

Nadere informatie

Zo werkt de Risicomonitor Voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg (voor organisaties met meerdere locaties)

Zo werkt de Risicomonitor Voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg (voor organisaties met meerdere locaties) Zo werkt de Risicomonitor Voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg (voor organisaties met meerdere locaties) De Risicomonitor is een digitaal hulpmiddel bij het uitvoeren van Risico-Inventarisaties

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Toetsingsrapportage RI&E

Toetsingsrapportage RI&E Oranjestraat 38 3291 BS Strijen Tel. 078-3030230 www.questadvies.nl info@questadvies.nl Toetsingsrapportage RI&E 1. VERANTWOORDING Betreft RI&E van bedrijf : Technisch Buro Nigo B.V. Koperweg 4 8251 KA

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys Handleiding Plannen opstellen in ParnasSys Inhoud Groepsplan opstellen... 3 1. Groepsplan aanmaken... 3 2. Doelen en aanpak invullen... 4 3. Verslag uitvoering... 5 4. Verslag evaluatie... 5 Clusterplan/individueel

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding tellingen reewild in FRS

Handleiding tellingen reewild in FRS Handleiding tellingen reewild in FRS Jaarlijks vinden in het voorjaar de schemertellingen reeën volgens het landelijk telprotocol plaats. De reewildcommissies organiseren de tellingen en verzorgen de verwerking

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek. vragenlijstonderzoek

Preventief Medisch Onderzoek. vragenlijstonderzoek Preventief Medisch Onderzoek vragenlijstonderzoek 1. Inleiding De vragenlijst Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is ontwikkeld voor een snelle en betrouwbare analyse naar gezondheidsaspecten in relatie

Nadere informatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Inloggen Zodra u inloggegevens heeft ontvangen voor de webservices kunt u inloggen om gebruik te maken van het My One urenportaal. U kunt inloggen op onze website www.onepayroll.nl

Nadere informatie

Stappenplan Jaarovergang 2014

Stappenplan Jaarovergang 2014 Stappenplan Jaarovergang 2014 Dit stappenplan helpt u om de leerlingen over te zetten naar het volgend schooljaar. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de Jaarovergang! Aandachtspunten:

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: Judith de Jonge Rapportage is aangemaakt op: 13 01 2017 Werkgever Naam: Stichting ARCHIPEL SCHOLEN Werkgeversnummer: 42610 Onderstaande personen hebben alle bevoegdheden in Arbomeester:

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit Bezoekadres Homaat 16 Westerbork, Drenthe 9431MK T 06 4633 5833 E elly.versteeg@me.com KvK 22038609 BTW NL8065.13.627.B.01

Nadere informatie

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed Instellingen voor online declareren In Intramed kunt u uw declaraties rechtstreeks verzenden naar het VECOZO portaal. U hoeft dus géén declaratiebestanden aan

Nadere informatie

Verdere vragen of opmerkingen kunnen gericht worden aan de administratie of onder magister@heemlanden.nl. Print hier een afdrukbaar PDF exemplaar>>>

Verdere vragen of opmerkingen kunnen gericht worden aan de administratie of onder magister@heemlanden.nl. Print hier een afdrukbaar PDF exemplaar>>> Handleiding Magister lokaal Docent/Mentor LvLwooiV1.013 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Magister versie. Vele gelukkige gebruikers zijn u al voor gegaan. Maar waarom nu eigenlijk alweer iets

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 Snel aan de slag 3 Per Enquete 3 Een enquête + vragen toevoegen 6 Layout aanpassen 7 Een uitnodiging versturen 8 Resultaten bekijken 8 Tips en trucs 13

Nadere informatie