Onderzoek naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in de gemeente Stadskanaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en e-mails in de gemeente Stadskanaal"

Transcriptie

1 Onderzoek naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in de gemeente Stadskanaal Rekenkamercommissie gemeente Stadskanaal 17 oktober 2012

2

3 Onderzoek naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in de gemeente Stadskanaal Rekenkamercommissie gemeente Stadskanaal 17 oktober 2012 Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 1

4 Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 2

5 Voorwoord Het onderzoek naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in de gemeente Stadskanaal, is afgerond. Dit is het eerste grote onderzoek van de rekenkamercommissie dat in eigen beheer is uitgevoerd. Met tevredenheid kijken we terug op dit onderzoek. Tevredenheid omdat de commissie in staat blijkt te zijn om zelfstandig onderzoek te kunnen doen in goede samenwerking met de betrokken medewerkers van de gemeente. Helaas sloot de planning van de commissie niet altijd goed aan bij de agendaplanning van medewerkers van de gemeente. Vandaar dat het onderzoek een langere doorlooptijd heeft gehad dan strikt noodzakelijk. Daarnaast was het moeilijk grip te krijgen op de begripsbepalingen. In de gemeentelijke praktijk en dus ook in de rapportage lopen de begrippen meldingen en klachten nogal eens door elkaar. Het grensgebied tussen beiden is diffuus. De conclusies en aanbevelingen zijn hierdoor echter niet van geringer belang. Wij danken alle medewerkers, van hoog tot laag, die hebben meegewerkt om het onderzoek tot een goed einde te brengen. Het doel van het onderzoek was het verschaffen van inzicht in de kwaliteit van de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s. Centraal stond de beantwoording van de vraag: Wat is de kwaliteit van de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s door de gemeente Stadskanaal? Deze vraagstelling is uitgewerkt in vijf deelvragen. Het onderzoek heeft geleid tot diverse conclusies en dertien aanbevelingen. Uit technische reactie op ons concept rapport hebben wij begrepen dat, door het gemelde tijdsverloop, inmiddels een aantal aanbevelingen al min of meer is achterhaald omdat de organisatie al de nodige verbeteracties heeft uitgevoerd en er andere werkwijzen zijn ingevoerd. Een verdere verbetering van de werkwijzen is stilgelegd in afwachting van deze rapportage. De bestuurlijke reactie van het college hebben wij ontvangen op september Deze brief is als bijlage 3 bij ons rapport gevoegd; de reactie van onze commissie op de inhoud van deze brief is opgenomen in het nawoord, bijlage 4. Wij adviseren u om het college te verzoeken de aanbevelingen uit dit rapport om te zetten in verbeteracties die in 2015 tot een goed functionerend Klant-Contact-Centrum zullen leiden. De Rekenkamercommissie, De voorzitter, De secretaris, H. Haan R.H.L. Broens Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 3

6 Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 4

7 Samenvatting De rekenkamercommissie van de gemeente Stadskanaal heeft onderzoek uitgevoerd naar de behandeling van meldingen, klachten en brieven van burgers door de gemeente. Aanleiding voor het onderzoek waren vragen die door de gemeenteraad over dit specifieke onderwerp gesteld werden. Het is belangrijk om als gemeente de burgers serieus te nemen en ervoor te zorgen dat de behandeling van meldingen, klachten en brieven goed verloopt. De rekenkamercommissie wil met dit onderzoek inzicht geven in de kwaliteit van de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s. Om dit inzicht te kunnen geven is het onderzoek uitgevoerd aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: 1. Welk ambitie heeft de gemeente voor de publieke dienstverlening in het algemeen en voor afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in het bijzonder? 2. Hoe is de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in de gemeentelijke organisatie ingericht? 3. Handelt de gemeente meldingen, klachten, brieven en s inhoudelijk af volgens de daarvoor opgestelde regels en richtlijnen? 4. Handelt de gemeente meldingen, klachten, brieven en s af binnen de daarvoor geldende termijn? 5. Hoe klantgericht bejegent de gemeente de burger in deze context? Aanpak Het onderzoek is uitgevoerd van juli tot en met december 2011 en was gericht op meldingen, klachten, brieven en s uit Verder zijn recentere meldingen (september 2011) gebruikt voor een korte telefonische enquête onder burgers, om zo een beeld te krijgen hoe burgers de afhandeling van meldingen hebben ervaren. In maart 2012 zijn de nieuwe ontwikkelingen in de gemeentelijke organisatie aan het rapport toegevoegd. Het onderzoek is begonnen met een documentenanalyse. Daarna zijn interviews gehouden met de verantwoordelijke wethouder, diverse medewerkers en teammanagers, medewerkers van wijkaanpak en een delegatie van voorzitters van wijkraden (zie bijlage 1). Hierna volgde een documentstudie op basis van door de gemeente opgeleverde informatie. Om een beeld te krijgen hoe melders de afhandeling en bejegening ervaren zijn meldingen van september 2011 gebruikt voor telefonische interviews. Op basis van vooraf gestelde normen is vervolgens een oordeel gegeven over de kwaliteit van de afhandeling. In bijlage 2 zijn de gehanteerde normen met het oordeel daarover opgenomen. Bevindingen Meldingen Het protocol waarmee Pricon (servicenummer) werkt, bevat weinig tot geen informatie over afhandelings-termijnen. Meldingen worden zowel bij Pricon als bij team Stadsbeheer geregistreerd. Niet alle externe partijen rapporteren aan de gemeente over de uitvoering van de afhandeling. Bij onder andere meldingen over containers, gemeentelijke gebouwen, straatverlichting en groenonderhoud door externen, wordt door de gemeente aangegeven dat er geen standaard terugkoppeling plaatsvindt. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 5

8 Uit de interviews met burgers en vertegenwoordigers van de burgers blijkt dat een deel van de melders ontevreden is. Medewerkers van Wijkaanpak schatten in dat procent van de meldingen niet of niet goed wordt afgehandeld. Burgers ervaren dat de communicatie met de telefonisten van het servicenummer moeizaam verloopt. De telefonisten hebben weinig zicht op wat er in de gemeentelijke organisatie speelt en zijn niet bekend ter plaatse, ook is er geen klantendossier waarin de voorgeschiedenis van een melding zichtbaar is. Controle op afhandeling van meldingen door externe partijen vindt niet standaard plaats. De melders worden door de medewerker van Pricon vriendelijk te woord gestaan. Postafhandeling De processen met betrekking tot de afhandeling van brieven, s en faxen zijn niet volledig beschreven en laten veel ruimte voor eigen interpretatie. De procesbeschrijving van het documentaire informatievoorziening is verouderd en niet meer conform de huidige werkwijze. Er is geen protocol voor s. Het bedrijfsbureau heeft aandacht voor de kwaliteit van correspondentie en onderneemt actie om deze te verhogen, onder andere door de ontwikkeling van sjablonen en het onder de aandacht brengen van de Schrijfwijzer. De managers worden hierin nadrukkelijk betrokken. Er is geen systematische controle op de afhandeling van brieven, faxen en s. De gemeente werkt aan de digitalisering van het postregistratiesysteem waardoor klantgericht werken mogelijk wordt. Klachten De werkdocumenten voor de afhandeling van klachten komen niet meer overeen met de huidige werkwijze. Elke afdeling is verantwoordelijk voor de afhandeling van eigen klachten. Er is geen periodiek overleg met de afdelingsmanagers hierover en regie is beperkt aanwezig. Er wordt onderscheid gemaakt tussen klachten die binnenkomen als gele kaart en als klacht via brief, , fax of telefoon. De afhandeling van gele kaarten wijkt af van de afhandeling van reguliere klachten. In interne documenten is geen sprake van een consequent verschil tussen meldingen en klachten. Via het servicenummer komen nauwelijks klachten binnen, als gevolg van het feit dat veel klachten als meldingen worden behandeld. Het aantal klachten is in de periode afgenomen. Het gebruik van de gele kaart wordt niet meer actief gepromoot; het gebruik is dan ook sterk afgenomen. In ongeveer de helft van de gevallen handelt de gemeente klachten niet binnen 3 weken af. Ook de behandeling van gele kaarten is in bijna 50% van de gevallen niet tijdig afgerond. De gemeente neemt vaak niet actief contact op met de burger over de klacht of informeert de burger niet als de afhandeling langer kan duren. Conclusies van het onderzoek Aan de hand van de onderzoeksvragen zijn de conclusies van het onderzoek geformuleerd. Ambitie Welke ambities heeft de gemeente voor de publieke dienstverlening in het algemeen en voor afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in het bijzonder? De gemeente heeft algemene ambities waar het gaat om dienstverlening maar specifieke ambities voor de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s zijn niet Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 6

9 geformuleerd. De uitwerking van de ambities aangaande het klantcontactcentrum verloopt niet volgens de planning. Organisatie Hoe is de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in de gemeentelijke organisatie ingericht? Doordat gebruik wordt gemaakt van een extern bureau voor het aannemen van meldingen (Pricon), is de afstand tussen de gemeente en haar burgers vergroot. Er is via het servicenummer geen rechtstreeks contact mogelijk met de afdeling die verantwoordelijk is voor de afhandeling van een melding. Door het servicenummer wordt geen informatie aan burgers verstrekt over de afhandelingstermijnen. Voor controle op afhandeling van meldingen wordt gebruikgemaakt van diverse overzichten die op basis van de registratie van Pricon worden gemaakt. Deze werkwijze is zeer arbeidsintensief en niet efficiënt. De regie over de afhandeling en de uitvoeringstermijnen van meldingen die door externe partijen worden uitgevoerd is beperkt omdat niet alle externe partijen aan de gemeente rapporteren over de uitvoering. De gemeente werkt aan de digitalisering van het postregistratiesysteem, waardoor klantgericht werken mogelijk wordt gemaakt. Er is aandacht voor de correcte beantwoording van brieven. Elke afdeling is afzonderlijk verantwoordelijk voor de afhandeling van de eigen klachten. Hierdoor is er onvoldoende regie op de afhandeling van klachten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen klachten die binnenkomen als gele kaart en als klacht via brief, of telefoon. De afhandeling van gele kaarten wijkt af van de afhandeling van de reguliere klachten. Deze werkwijze is niet transparant voor de burger en werkt het eigen overzicht over de afhandeling van klachten niet in de hand. Resultaat Handelt de gemeente meldingen, klachten, brieven en s inhoudelijk af volgens de daarvoor opgesteld regels en richtlijnen? Handelt de gemeente meldingen, klachten, brieven en s binnen de daarvoor geldende termijn af? Hoe klantgericht bejegent de gemeente de burger? Over het algemeen geldt dat de werkprocessen niet volledig zijn beschreven en dat werkbeschrijvingen zijn verouderd waardoor de praktijk daarvan afwijkt. Het onvoldoende informeren over afhandelingstermijnen en situaties wanneer de afhandeling van meldingen langer kan duren zijn knelpunten. Controle op afhandeling van meldingen door externe partijen vindt niet standaard plaats. De afhandelingstermijnen worden bij de klachtenbehandeling niet strikt in acht genomen. Bij de beantwoording van brieven en s wordt niet standaard een ontvangstbevestiging verstuurd. Brieven worden inhoudelijk beantwoord, de tijdigheid van de beantwoording lijkt te wensen over te laten. De bejegening van burgers en de vermelding van contactinformatie in de brieven lijkt op orde. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 7

10 Aanbevelingen Ambitie 1. Stel eenduidige en haalbare termijnen voor de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s en communiceer deze actief naar de burger zodat de burger weet waar hij aan toe is. 2. Omarm een bedrijfscultuur die zich kenmerkt door service-verlening. 3. Maak de gehanteerde normen duidelijk bij alle afdelingen die betrokken zijn bij het afhandelen van meldingen, klachten, brieven en s. 4. Schenk bij het opstellen van de norm voor de klantbenadering (hoe wil de gemeente zich naar de burger profileren?) ook aandacht aan de beleving van de klant: hoe wordt de klantbenadering door de burger ervaren? Organisatie 5. Zorg voor bewaking op tijdigheid van de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s. 6. Verklein de afstand tussen gemeente en burgers door contact tussen burgers en de afdeling die verantwoordelijk is voor de afhandeling mogelijk te maken. 7. Zorg dat de telefonisten van het servicenummer de gemeente kennen. Betrek de maatregelen daarop bij de vormgeving van het KKC). 8. Behandel klachten en gele kaarten op dezelfde manier. Overweeg of het systeem van de gele kaart en het huidige klachtenformulier nog gehandhaafd dienen te worden. 9. Zorg dat de systemen en de informatie de klanthistorie en de klachtenhistorie bij meldingen en klachten in beeld kunnen brengen. Resultaat 10. Beschrijf de procedure van het afhandelproces. 11. Overweeg actiever contact met de burger tijdens het afhandelproces. 12. Organiseer de terugkoppeling van de afhandeling aan burgers beter: gestructureerd, duidelijk en klantvriendelijk. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 8

11 Inhoud Voorwoord Samenvatting Inhoud... 9 Inleiding Leeswijzer Afbakening en begripsbepaling Het onderzoek Inrichting van de organisatie Publieke dienstverlening Ambities Organisatie Resultaat Meldingen Regels en richtlijnen Bevindingen Afhandeling van meldingen in de praktijk Mening van burgers over de afhandeling van meldingen Steekproef afhandeling van meldingen Resultaat afhandeling meldingen Postafhandeling Regels en richtlijnen Bevindingen Steekproef Resultaat Klachtafhandeling Regels en richtlijnen Bevindingen Afhandeling van klachten in de praktijk Afhandeling van gele kaarten in de praktijk Steekproef Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 9

12 6.3.1 Steekproef afhandeling klachten Steekproef gele kaarten Resultaat Conclusies Ambitie Organisatie Resultaat Aanbevelingen Ambitie Organisatie Resultaat Bijlage 1: bronnen Bijlage 2: uitleg score van normen Bijlage 3: bestuurlijke reactie vanuit het college Nawoord van de rekenkamercommissie Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 10

13 Inleiding Achtergrond en aanleiding De overheid is er voor de burgers. En dat betekent dat de dienstverlening van de overheid perfect moet zijn. Om een goede relatie te krijgen met burgers is het belangrijk ze serieus te nemen en ervoor te zorgen dat de behandeling van meldingen, klachten en brieven goed verloopt: zorgvuldig, vlot, correct en in begrijpelijke bewoordingen. In gesprekken met de Rekenkamercommissie zijn hier door de gemeenteraad specifieke vragen over gesteld: Krijgen burgers op tijd antwoord op hun aanvragen, meldingen of klachten? Zijn de brieven die de gemeente aan burgers stuurt leesbaar en begrijpelijk? Ondersteunt het interne proces bij de gemeente tijdige en correcte afhandeling? De Rekenkamercommissie heeft dan ook besloten onderzoek te doen naar de afhandeling van meldingen, brieven en s. Het voor u liggende rapport bevat de uitkomsten van dit onderzoek. Het onderzoek is door de Rekenkamercommissie Stadskanaal in eigen beheer uitgevoerd. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 11

14 Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt de onderzoeksverantwoording beschreven. In hoofdstuk 2 wordt uitgelegd hoe de gemeente met betrekking tot de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s is ingericht. In hoofdstuk 3 gaan we in op het ambitieniveau van de gemeente. Hierbij kijken we zowel naar het ambitieniveau voor publieke dienstverlening in het algemeen, alsook naar het vastgelegde ambitieniveau voor afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s. In hoofdstuk 4 worden de regels en richtlijnen en de onderzoeksresultaten op het gebied van meldingen gepresenteerd. In hoofdstuk 5 wordt uit de doeken gedaan hoe het proces van posthafhandeling dient te verlopen en hoe dat in werkelijkheid plaatsvindt. In hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan de afhandeling van klachten, is onderzocht hoe burgers dit ervaren en worden aantallen gepresenteerd. In hoofdstuk 7 wordt antwoord gegeven op de vragen ten aanzien van ambitie, organisatie en resultaat en worden conclusies getrokken. In hoofdstuk 8 worden op basis van de conclusies van het onderzoek aanbevelingen gedaan op het gebied van ambitie, organisatie en resultaat. Bijlage 1 geeft een overzicht van geïnterviewde personen en geraadpleegde documenten. In Bijlage 2 is voor het gehele normenkader aangegeven hoe de score van de gemeente Stadskanaal is op het gebied afhandeling van brieven, meldingen en s. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 12

15 Afbakening en begripsbepaling In dit onderzoek hebben we gekeken naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s van burgers, (vertegenwoordigers van) wijkraden, bedrijven of instellingen binnen onze eigen gemeente. De gemeente maakt onderscheid tussen meldingen, klachten, gele kaarten en brieven en e- mails. Hierna volgt in het kort wat hieronder wordt verstaan. Meldingen: Dit zijn alle meldingen over openbare ruimte die telefonisch (via het servicenummer ) of via het contactformulier in behandeling zijn genomen. Klachten: Dit zijn alle geregistreerde klachten door burgers, bedrijven of instellingen. Gele kaarten: Een gele kaart is een speciaal formulier waarop klachten ingevuld kunnen worden door burgers. Brieven en s: Dit is alle overige correspondentie die niet als melding of klacht is geregistreerd. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 13

16 Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 14

17 1. Het onderzoek Doelstelling De doelstelling van het onderzoek luidt: De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek inzicht verschaffen in de kwaliteit van de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s. Centrale vraagstelling De voor dit onderzoek geformuleerde centrale vraagstelling luidt: Wat is de kwaliteit van de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s door de gemeente Stadskanaal? De centrale vraagstelling is uitgewerkt in deelvragen. In samenhang geven de deelvragen een antwoord op de centrale vraagstelling: 1. Welk ambitie heeft de gemeente voor de publieke dienstverlening in het algemeen en voor afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in het bijzonder? 2. Hoe is de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in de gemeentelijke organisatie ingericht? 3. Handelt de gemeente meldingen, klachten, brieven en s inhoudelijk af volgens de daarvoor opgestelde regels en richtlijnen? 4. Handelt de gemeente meldingen, klachten, brieven en s af binnen de daarvoor geldende termijn? 5. Hoe klantgericht bejegent de gemeente de burger in deze context? Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 15

18 Aanpak Het onderzoek is uitgevoerd van juli tot en met december 2011 en was gericht op meldingen, klachten, brieven en s uit Verder zijn recentere meldingen (september 2011) gebruikt voor een korte telefonische enquête onder burgers, om zo een beeld te krijgen hoe burgers de afhandeling van meldingen hebben ervaren. In maart 2012 zijn de nieuwe ontwikkelingen in de gemeentelijke organisatie aan het rapport toegevoegd. Er is gebruikgemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Het onderzoek is begonnen met een analyse van beschikbare documenten binnen de gemeente. Daarna hebben de onderzoekers interviews gehouden met de verantwoordelijke wethouder, diverse medewerkers en teammanagers, medewerkers van wijkaanpak en een delegatie van voorzitters van wijkraden (zie bijlage 1). Hierna volgde een documentstudie op basis van door de gemeente opgeleverde informatie. Om een beeld te krijgen hoe melders de afhandeling en bejegening ervaren zijn meldingen van september 2011 gebruikt voor telefonische interviews. Op basis van vooraf gestelde normen is vervolgens een oordeel gegeven over de kwaliteit van de afhandeling. Deze normen staan hierna beschreven. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de normen met het oordeel. Normenkader In het onderzoek zijn per deelvraag een aantal normen gesteld. Door de bevindingen af te zetten tegen de normen kan een antwoord gegeven worden op de betreffende vraag. Deelvraag 1: Welke ambities heeft de gemeente voor de publieke dienstverlening in het algemeen en voor afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in het bijzonder? Normen: - De raad heeft ambities vastgesteld voor de publieke dienstverlening door de gemeente (algemeen). - De gemeente hanteert een norm voor de termijn waarbinnen deze meldingen en klachten afgehandeld moeten worden (tijdigheid). Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 16

19 - De gemeente hanteert normen voor het percentage meldingen en klachten dat minimaal binnen de geldende termijn afgehandeld dient te worden (tijdigheid). - De gemeente hanteert servicenormen voor de wijze waarop zij de burger te woord dient te staan (klantvriendelijkheid). Deelvraag 2: Hoe is de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in de gemeentelijke organisatie ingericht? Normen: - De gemeente heeft een centraal meldpunt voor alle meldingen en klachten over de openbare ruimte. - De verantwoordelijkheid voor ontvangst, registratie, verspreiding, afhandeling, terugkoppeling en sturing in het proces van afhandelen van meldingen en klachten is vastgelegd en helder voor alle betrokkenen. - De gemeente maakt gebruik van een digitaal meldsysteem, waarmee meldingen en klachten op een centrale plaats juist en volledig geregistreerd worden (gegevens melder, gegevens melding, datum van ontvangst). - Het digitaal meldsysteem stuurt de melding naar de juiste afdeling, die de melding ook afhandelt. - Binnen de gemeente is duidelijk wie toeziet op de tijdigheid en juistheid van de afhandeling van meldingen en klachten, en aan de hand van welke gegevens dit wordt gedaan. - Er zijn procedures voor de informatievoorziening aan de melder, waarin minimaal is opgenomen dat deze terugkoppeling krijgt als het afhandelen van de melding meer tijd kost. - Op schrift vastgelegde procedures, werkprocessen en registraties zorgen voor grip op de kwaliteit van het inhoudelijke antwoord op brieven. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 17

20 Deelvragen 3, 4 en 5: Handelt de gemeente meldingen, klachten, brieven en s inhoudelijk af volgens de daarvoor opgestelde regels en richtlijnen? Handelt de gemeente meldingen, klachten, brieven en s af binnen de daarvoor geldende termijn? Hoe klantgericht bejegent de gemeente de burger die een melding doet, een klacht indient, een brief of stuurt? Normen: - De afhandeling vindt plaats volgens door de gemeente opgestelde regels en richtlijnen. - De afhandeling vindt plaats binnen de geldende termijn. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 18

21 2. Inrichting van de organisatie Bij dit onderzoek zijn betrokken: diverse teams uit de gemeentelijke organisatie, Pricon, bureau Wijkaanpak en een vertegenwoordiging van de wijkraden. De gemeente Het onderzoek vond plaats in De gemeente werkte tot en met 2011 in 8 teams. Het organigram: Vanaf 2012 is overgegaan op het werken in 5 afdelingen. De teams Werk en Inkomen zijn samengevoegd tot de afdeling Werk en Inkomen. De teams Ruimte en Stadsbeheer tot de afdeling Ruimte, Ontwikkeling en Beheer (ROB). Het team Publiek is opgeheven, het personeel en de taken zijn verdeeld over de 5 afdelingen. In dit onderzoek zijn vooral de voormalige teams Stadsbeheer en Publiek betrokken en de andere teams zijdelings. Het team Stadsbeheer behandelt klachten en meldingen over de openbare ruimte en heeft een contract met Pricon over de beantwoording van het servicenummer. Het team Publiek was verantwoordelijk voor de coördinatie, registratie van klachten en centrale archivering. Pricon Pricon BV is een Call Center en Customer Contact Center uit Emmen dat de beantwoording verzorgt van het servicenummer van de gemeente waarop meldingen en klachten over de Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 19

22 openbare ruimte binnenkomen, een 0900-nummer 1. Zij sturen de meldingen die ze ontvangen door naar team Stadsbeheer, dat verantwoordelijk is voor de afhandeling. Het contract met Pricon loopt van juni 2007 tot 1 juni 2012 en wordt daarna jaarlijks stilzwijgend verlengd. De gemeente betaalt een vast tarief per maand van circa 40,- en daarnaast een variabel gedeelte gebaseerd op de behandeltijd van de gesprekken en telefoonkosten. Wijkaanpak Tot en met 2011 werkten gemeente en 2 wooncorporaties samen in het projectbureau Wijkaanpak. Vanuit dit projectbureau werden de processen rond wijkvisies aangestuurd en liepen de contacten met de wijkraden en dorpsbelangenverenigingen. Vanaf 2012 is dit projectbureau gestopt en ligt de regie op het wijkgerichte werken en de samenwerking daarin met organisaties en bewoners weer bij de gemeente Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 20

23 3. Ambities voor publieke dienstverlening 3.1 Ambities De ambities voor publieke dienstverlening zijn in de volgende documenten vastgelegd: - Kadernota Visieontwikkeling Publieke dienstverlening (december 2007) - Kijk op het beste antwoord, Stadskanaal-Vlagtwedde (oktober 2009) - Dienstverlening Stadskanaal-Vlagtwedde (december 2009) - Programmabegroting Perspectiefnota Proces klachtenafhandeling (maart 2005) 2 - Proces documentaire informatievoorziening (12 oktober 2006) 3 Andere Overheid De dienstverlening bij gemeenten krijgt een extra dimensie omdat zij vanaf 2015 de poort zijn tot publieke dienstverlening in de breedste zin. De ontwikkelingen hebben vooral te maken met de inzet van ICT. In het actieprogramma Andere Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn alle activiteiten die betrekking hebben op de modernisering ondergebracht. Thema s hierin zijn: een betere dienstverlening, minder bureaucratie, een slagvaardige organisatie en een andere werkwijze door samen te werken en te luisteren naar burgers. Het Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP) geeft een flinke aanzet tot de uitwerking van het beleid. NUP Het NUP geeft concreet aan wat er op het gebied van de e-overheid gerealiseerd moet worden. Het betreft de invoering van 25 projecten waarvan zes voorbeeldprojecten. Deze voorbeeldprojecten dienen om focus aan te brengen in het actieprogramma, waarin de infrastructuur zichtbaar de dienstverlening verbetert. De voorbeeldprojecten zijn: - De Omgevingsvergunning 2 Het proces klachtenafhandeling wordt in hoofdstuk 6 behandeld. 3 Het proces documentaire informatievoorziening komt voor wat betreft de postafhandeling terug in hoofdstuk 5. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 21

24 - Digitaal KlantDossier - 1-loket voortijdig schoolverlaten - WMO/Regelhulp - VerwijsIndex Risico s jeugdigen - Europese Dienstenrichtlijn Samenwerking In 2009 hebben Stadskanaal en Vlagtwedde ervoor gekozen om op het gebied van de publieke dienstverlening samen te werken. De notitie Kijk op het beste antwoord is een gezamenlijk vertrekpunt waarin beide hun visie en ambities op het gebied van dienstverlening geven. Basis hiervan was onder andere de Kadernota Visieontwikkeling Publieke dienstverlening. De ambities zullen worden gerealiseerd via de NUP-projecten, die in de notitie Dienstverlening Stadskanaal-Vlagtwedde worden gepresenteerd. Speerpunten van de gezamenlijke visie zijn: - Dienstverlening is de core-business; - Klantgerichtheid, vraaggerichtheid en servicegerichtheid moeten geoptimaliseerd worden; - Uitgangspunt is dat burgers zelfvoorzienend zijn (worden); - In 2015 wordt 80 procent van de dienstverlening (zo persoonlijk mogelijk) digitaal aangeboden ( We doen bijna alles digitaal, tenzij... ); - Optimale integratie van alle kanalen (balie, post, telefoon, internet, , sms, chat); - Het gebruik van één en hetzelfde optimaal ingerichte klantcontactsysteem (Content Management Systeem) en één relatiemanagementsysteem (Customer Relation Managementsysteem); - Kwaliteit gaat boven snelheid; - Er worden servicenormen gesteld en kwaliteitsafspraken gemaakt; - Commitment aan de 10 normen van de BurgerServiceCode; - Deelname aan benchmarks; - Realisatie van 5 dienstverleningsfasen/niveaus van Antwoord. In 2010 doorgroeien naar fase 3. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 22

25 Antwoord Antwoord is een van de bouwstenen van NUP. Een aantal gemeenten werkt samen aan de realisatie van een dienstverleningsconcept, een loket waar burgers en bedrijven met vrijwel al hun vragen terecht kunnen: een klantcontactcentrum (KCC). In het NUP is afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk in 2015 een KCC inrichten. Stadskanaal en Vlagtwedde hebben ervoor gekozen uit te gaan van de minimale variant: fasegewijs doen wat volgens de wettelijke verplichtingen nodig is. Antwoord onderscheidt 5 fases die de (mate van) kwaliteit van dienstverlening van gemeenten bepalen. Omdat dit onderzoek zich richt op aspecten van de dienstverlening in 2010, kijken we specifiek naar het ambitieniveau voor het dienstverleningsniveau in Dit als volgt geformuleerd: in 2010 staan we in fase 3 van het Antwoord concept 4. Per fase is er sprake van 17 prestatie-indicatoren op de volgende onderdelen: prestaties; producten, diensten en kanalen; processen en besturing; systemen en informatie; leiderschap en medewerkers. In het volgende kader zijn de fasen en de bijbehorende prestatie-indicatoren van fase 3 opgenomen. Voor dit onderzoek zijn voornamelijk de prestatie-indicatoren 1 tot en met 5, 10 en 11 van belang. Ambitie: in 2010 staan we in fase 3 Prestaties 1 Voor het beantwoorden van (aan)vragen gebruikt de gemeente: een integrale frontoffice. 2 Kwaliteit leveren betekent: zorgen dat antwoorden niet worden beïnvloed door de kanaalkeuze. 3 De doorlooptijd van dienstverleningscontacten: wordt kort gehouden ongeacht het kanaal. 4 De gemeente kan in één klantcontact beantwoorden: 60 procent van alle gemeentevragen. 5 Wat dienstverlening kost aan geld en moeite: is afnemend en voorspelbaar. 4 De ambitie is om in 2012 in fase 4 te staan en in 2015 in fase 5. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 23

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

GEEFT MAASGOUW ANTWOORD?

GEEFT MAASGOUW ANTWOORD? GEEFT MAASGOUW ANTWOORD? Onderzoek naar de publieke dienstverlening van de gemeente Maasgouw Rekenkamercommissie Maasgouw SAMENSTELLING REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE MAASGOUW Externe voorzitter Dhr. Drs.

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Tot uw dienst. Onderzoeksrapport publieke dienstverlening gemeente Wijk bij Duurstede

Tot uw dienst. Onderzoeksrapport publieke dienstverlening gemeente Wijk bij Duurstede Tot uw dienst Onderzoeksrapport publieke dienstverlening gemeente Wijk bij Duurstede Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Maart 2013 1 BESTUURLIJKE NOTA... 3 1. Inleiding... 3 2. Doel van het onderzoek...

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende

Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 1 Inhoudsopgave BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Hoofdstuk 1: Inleiding 5 1.1 Aanleiding 1.2 Digitale dienstverlening

Nadere informatie

visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009

visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009 visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009 Inhoud 1 Inleiding en samenvatting 3 1.1 Plaatsbepaling 3 1.2 Herijking oude visie 4 1.3 De mening van de burgers

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer Onderzoek Digitale Dienstverlening Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer dhr. P.H. de Jong, voorzitter mw. A.G.J. van den Nieuwboer dhr. B. Rolloos dhr. J. Goejer dhr. W. de Jong dhr.

Nadere informatie

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam Amsterdam, juni 2011 Auteurs: Mohammed Bensellam Sheila Chin Hester Veenhuijsen Begeleiding: Rik Peeters (Nederlandse School

Nadere informatie

Klagen aan Amstel en IJ

Klagen aan Amstel en IJ Rapport Gemeentelijke Klagen aan Amstel en IJ Bijlage: reacties en samenvatingen Gemeente Amsterdam 12 december 2011 RA111649 Pagina:2/163 Inhoud STADSDEEL CENTRUM... 6 STADSDEEL NIEUW-WEST...11 STADSDEEL

Nadere informatie

Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon: 030-602 49 00 Fax: 030-602 49 19 E-mail: info@siraconsulting.nl

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

CONCEPT Gemeente Amsterdam

CONCEPT Gemeente Amsterdam Citaat uit het Burgerjaarverslag 2006 "De relatie tussen bewoners van Amsterdam en de gemeente is in 2006 opnieuw flink verbeterd. Alom leeft het gevoel dat de gemeente er in veel opzichten in geslaagd

Nadere informatie

De cliënt centraal. Programmarapportage Dienstverlenende overheid

De cliënt centraal. Programmarapportage Dienstverlenende overheid De cliënt centraal Programmarapportage Dienstverlenende overheid De cliënt centraal Programmarapportage Dienstverlenende overheid Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 11/09 Datum december

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE VHIC b.v. December 2008 Colofon Opdrachtgever : Gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012 Anders werken, samen doen Opdrachtgever: Directeur Publiek Zaken Opdrachtnemer(s): Derk Riesthuis Datum: 23 maart 2009 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN

Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning Gemeente Drimmelen In opdracht van Gemeente Drimmelen Opgesteld

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept Doorontwikkelen van de dienstverlening in Bedum, De Marne en Winsum 22 maart 2011 Werkgroep KCC, met ondersteuning van BRW Groep Inhoudsopgave 2 1 Managementsamenvatting...4

Nadere informatie

Richtlijn Klachtbehandeling

Richtlijn Klachtbehandeling Gemeente Amsterdam Richtlijn Klachtbehandeling Taken, verantwoordelijkheden en procedures bij het vormgeven van het beleid over klachtbehandeling Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Taken en

Nadere informatie

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch Monitor Publieke Dienstverlening 2014 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2014 - 2 - Samenvatting In deze monitor komen de resultaten van diverse onderzoeken naar dienstverlening

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie