Onderzoek naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in de gemeente Stadskanaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en e-mails in de gemeente Stadskanaal"

Transcriptie

1 Onderzoek naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in de gemeente Stadskanaal Rekenkamercommissie gemeente Stadskanaal 17 oktober 2012

2

3 Onderzoek naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in de gemeente Stadskanaal Rekenkamercommissie gemeente Stadskanaal 17 oktober 2012 Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 1

4 Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 2

5 Voorwoord Het onderzoek naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in de gemeente Stadskanaal, is afgerond. Dit is het eerste grote onderzoek van de rekenkamercommissie dat in eigen beheer is uitgevoerd. Met tevredenheid kijken we terug op dit onderzoek. Tevredenheid omdat de commissie in staat blijkt te zijn om zelfstandig onderzoek te kunnen doen in goede samenwerking met de betrokken medewerkers van de gemeente. Helaas sloot de planning van de commissie niet altijd goed aan bij de agendaplanning van medewerkers van de gemeente. Vandaar dat het onderzoek een langere doorlooptijd heeft gehad dan strikt noodzakelijk. Daarnaast was het moeilijk grip te krijgen op de begripsbepalingen. In de gemeentelijke praktijk en dus ook in de rapportage lopen de begrippen meldingen en klachten nogal eens door elkaar. Het grensgebied tussen beiden is diffuus. De conclusies en aanbevelingen zijn hierdoor echter niet van geringer belang. Wij danken alle medewerkers, van hoog tot laag, die hebben meegewerkt om het onderzoek tot een goed einde te brengen. Het doel van het onderzoek was het verschaffen van inzicht in de kwaliteit van de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s. Centraal stond de beantwoording van de vraag: Wat is de kwaliteit van de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s door de gemeente Stadskanaal? Deze vraagstelling is uitgewerkt in vijf deelvragen. Het onderzoek heeft geleid tot diverse conclusies en dertien aanbevelingen. Uit technische reactie op ons concept rapport hebben wij begrepen dat, door het gemelde tijdsverloop, inmiddels een aantal aanbevelingen al min of meer is achterhaald omdat de organisatie al de nodige verbeteracties heeft uitgevoerd en er andere werkwijzen zijn ingevoerd. Een verdere verbetering van de werkwijzen is stilgelegd in afwachting van deze rapportage. De bestuurlijke reactie van het college hebben wij ontvangen op september Deze brief is als bijlage 3 bij ons rapport gevoegd; de reactie van onze commissie op de inhoud van deze brief is opgenomen in het nawoord, bijlage 4. Wij adviseren u om het college te verzoeken de aanbevelingen uit dit rapport om te zetten in verbeteracties die in 2015 tot een goed functionerend Klant-Contact-Centrum zullen leiden. De Rekenkamercommissie, De voorzitter, De secretaris, H. Haan R.H.L. Broens Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 3

6 Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 4

7 Samenvatting De rekenkamercommissie van de gemeente Stadskanaal heeft onderzoek uitgevoerd naar de behandeling van meldingen, klachten en brieven van burgers door de gemeente. Aanleiding voor het onderzoek waren vragen die door de gemeenteraad over dit specifieke onderwerp gesteld werden. Het is belangrijk om als gemeente de burgers serieus te nemen en ervoor te zorgen dat de behandeling van meldingen, klachten en brieven goed verloopt. De rekenkamercommissie wil met dit onderzoek inzicht geven in de kwaliteit van de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s. Om dit inzicht te kunnen geven is het onderzoek uitgevoerd aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: 1. Welk ambitie heeft de gemeente voor de publieke dienstverlening in het algemeen en voor afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in het bijzonder? 2. Hoe is de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in de gemeentelijke organisatie ingericht? 3. Handelt de gemeente meldingen, klachten, brieven en s inhoudelijk af volgens de daarvoor opgestelde regels en richtlijnen? 4. Handelt de gemeente meldingen, klachten, brieven en s af binnen de daarvoor geldende termijn? 5. Hoe klantgericht bejegent de gemeente de burger in deze context? Aanpak Het onderzoek is uitgevoerd van juli tot en met december 2011 en was gericht op meldingen, klachten, brieven en s uit Verder zijn recentere meldingen (september 2011) gebruikt voor een korte telefonische enquête onder burgers, om zo een beeld te krijgen hoe burgers de afhandeling van meldingen hebben ervaren. In maart 2012 zijn de nieuwe ontwikkelingen in de gemeentelijke organisatie aan het rapport toegevoegd. Het onderzoek is begonnen met een documentenanalyse. Daarna zijn interviews gehouden met de verantwoordelijke wethouder, diverse medewerkers en teammanagers, medewerkers van wijkaanpak en een delegatie van voorzitters van wijkraden (zie bijlage 1). Hierna volgde een documentstudie op basis van door de gemeente opgeleverde informatie. Om een beeld te krijgen hoe melders de afhandeling en bejegening ervaren zijn meldingen van september 2011 gebruikt voor telefonische interviews. Op basis van vooraf gestelde normen is vervolgens een oordeel gegeven over de kwaliteit van de afhandeling. In bijlage 2 zijn de gehanteerde normen met het oordeel daarover opgenomen. Bevindingen Meldingen Het protocol waarmee Pricon (servicenummer) werkt, bevat weinig tot geen informatie over afhandelings-termijnen. Meldingen worden zowel bij Pricon als bij team Stadsbeheer geregistreerd. Niet alle externe partijen rapporteren aan de gemeente over de uitvoering van de afhandeling. Bij onder andere meldingen over containers, gemeentelijke gebouwen, straatverlichting en groenonderhoud door externen, wordt door de gemeente aangegeven dat er geen standaard terugkoppeling plaatsvindt. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 5

8 Uit de interviews met burgers en vertegenwoordigers van de burgers blijkt dat een deel van de melders ontevreden is. Medewerkers van Wijkaanpak schatten in dat procent van de meldingen niet of niet goed wordt afgehandeld. Burgers ervaren dat de communicatie met de telefonisten van het servicenummer moeizaam verloopt. De telefonisten hebben weinig zicht op wat er in de gemeentelijke organisatie speelt en zijn niet bekend ter plaatse, ook is er geen klantendossier waarin de voorgeschiedenis van een melding zichtbaar is. Controle op afhandeling van meldingen door externe partijen vindt niet standaard plaats. De melders worden door de medewerker van Pricon vriendelijk te woord gestaan. Postafhandeling De processen met betrekking tot de afhandeling van brieven, s en faxen zijn niet volledig beschreven en laten veel ruimte voor eigen interpretatie. De procesbeschrijving van het documentaire informatievoorziening is verouderd en niet meer conform de huidige werkwijze. Er is geen protocol voor s. Het bedrijfsbureau heeft aandacht voor de kwaliteit van correspondentie en onderneemt actie om deze te verhogen, onder andere door de ontwikkeling van sjablonen en het onder de aandacht brengen van de Schrijfwijzer. De managers worden hierin nadrukkelijk betrokken. Er is geen systematische controle op de afhandeling van brieven, faxen en s. De gemeente werkt aan de digitalisering van het postregistratiesysteem waardoor klantgericht werken mogelijk wordt. Klachten De werkdocumenten voor de afhandeling van klachten komen niet meer overeen met de huidige werkwijze. Elke afdeling is verantwoordelijk voor de afhandeling van eigen klachten. Er is geen periodiek overleg met de afdelingsmanagers hierover en regie is beperkt aanwezig. Er wordt onderscheid gemaakt tussen klachten die binnenkomen als gele kaart en als klacht via brief, , fax of telefoon. De afhandeling van gele kaarten wijkt af van de afhandeling van reguliere klachten. In interne documenten is geen sprake van een consequent verschil tussen meldingen en klachten. Via het servicenummer komen nauwelijks klachten binnen, als gevolg van het feit dat veel klachten als meldingen worden behandeld. Het aantal klachten is in de periode afgenomen. Het gebruik van de gele kaart wordt niet meer actief gepromoot; het gebruik is dan ook sterk afgenomen. In ongeveer de helft van de gevallen handelt de gemeente klachten niet binnen 3 weken af. Ook de behandeling van gele kaarten is in bijna 50% van de gevallen niet tijdig afgerond. De gemeente neemt vaak niet actief contact op met de burger over de klacht of informeert de burger niet als de afhandeling langer kan duren. Conclusies van het onderzoek Aan de hand van de onderzoeksvragen zijn de conclusies van het onderzoek geformuleerd. Ambitie Welke ambities heeft de gemeente voor de publieke dienstverlening in het algemeen en voor afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in het bijzonder? De gemeente heeft algemene ambities waar het gaat om dienstverlening maar specifieke ambities voor de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s zijn niet Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 6

9 geformuleerd. De uitwerking van de ambities aangaande het klantcontactcentrum verloopt niet volgens de planning. Organisatie Hoe is de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in de gemeentelijke organisatie ingericht? Doordat gebruik wordt gemaakt van een extern bureau voor het aannemen van meldingen (Pricon), is de afstand tussen de gemeente en haar burgers vergroot. Er is via het servicenummer geen rechtstreeks contact mogelijk met de afdeling die verantwoordelijk is voor de afhandeling van een melding. Door het servicenummer wordt geen informatie aan burgers verstrekt over de afhandelingstermijnen. Voor controle op afhandeling van meldingen wordt gebruikgemaakt van diverse overzichten die op basis van de registratie van Pricon worden gemaakt. Deze werkwijze is zeer arbeidsintensief en niet efficiënt. De regie over de afhandeling en de uitvoeringstermijnen van meldingen die door externe partijen worden uitgevoerd is beperkt omdat niet alle externe partijen aan de gemeente rapporteren over de uitvoering. De gemeente werkt aan de digitalisering van het postregistratiesysteem, waardoor klantgericht werken mogelijk wordt gemaakt. Er is aandacht voor de correcte beantwoording van brieven. Elke afdeling is afzonderlijk verantwoordelijk voor de afhandeling van de eigen klachten. Hierdoor is er onvoldoende regie op de afhandeling van klachten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen klachten die binnenkomen als gele kaart en als klacht via brief, of telefoon. De afhandeling van gele kaarten wijkt af van de afhandeling van de reguliere klachten. Deze werkwijze is niet transparant voor de burger en werkt het eigen overzicht over de afhandeling van klachten niet in de hand. Resultaat Handelt de gemeente meldingen, klachten, brieven en s inhoudelijk af volgens de daarvoor opgesteld regels en richtlijnen? Handelt de gemeente meldingen, klachten, brieven en s binnen de daarvoor geldende termijn af? Hoe klantgericht bejegent de gemeente de burger? Over het algemeen geldt dat de werkprocessen niet volledig zijn beschreven en dat werkbeschrijvingen zijn verouderd waardoor de praktijk daarvan afwijkt. Het onvoldoende informeren over afhandelingstermijnen en situaties wanneer de afhandeling van meldingen langer kan duren zijn knelpunten. Controle op afhandeling van meldingen door externe partijen vindt niet standaard plaats. De afhandelingstermijnen worden bij de klachtenbehandeling niet strikt in acht genomen. Bij de beantwoording van brieven en s wordt niet standaard een ontvangstbevestiging verstuurd. Brieven worden inhoudelijk beantwoord, de tijdigheid van de beantwoording lijkt te wensen over te laten. De bejegening van burgers en de vermelding van contactinformatie in de brieven lijkt op orde. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 7

10 Aanbevelingen Ambitie 1. Stel eenduidige en haalbare termijnen voor de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s en communiceer deze actief naar de burger zodat de burger weet waar hij aan toe is. 2. Omarm een bedrijfscultuur die zich kenmerkt door service-verlening. 3. Maak de gehanteerde normen duidelijk bij alle afdelingen die betrokken zijn bij het afhandelen van meldingen, klachten, brieven en s. 4. Schenk bij het opstellen van de norm voor de klantbenadering (hoe wil de gemeente zich naar de burger profileren?) ook aandacht aan de beleving van de klant: hoe wordt de klantbenadering door de burger ervaren? Organisatie 5. Zorg voor bewaking op tijdigheid van de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s. 6. Verklein de afstand tussen gemeente en burgers door contact tussen burgers en de afdeling die verantwoordelijk is voor de afhandeling mogelijk te maken. 7. Zorg dat de telefonisten van het servicenummer de gemeente kennen. Betrek de maatregelen daarop bij de vormgeving van het KKC). 8. Behandel klachten en gele kaarten op dezelfde manier. Overweeg of het systeem van de gele kaart en het huidige klachtenformulier nog gehandhaafd dienen te worden. 9. Zorg dat de systemen en de informatie de klanthistorie en de klachtenhistorie bij meldingen en klachten in beeld kunnen brengen. Resultaat 10. Beschrijf de procedure van het afhandelproces. 11. Overweeg actiever contact met de burger tijdens het afhandelproces. 12. Organiseer de terugkoppeling van de afhandeling aan burgers beter: gestructureerd, duidelijk en klantvriendelijk. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 8

11 Inhoud Voorwoord Samenvatting Inhoud... 9 Inleiding Leeswijzer Afbakening en begripsbepaling Het onderzoek Inrichting van de organisatie Publieke dienstverlening Ambities Organisatie Resultaat Meldingen Regels en richtlijnen Bevindingen Afhandeling van meldingen in de praktijk Mening van burgers over de afhandeling van meldingen Steekproef afhandeling van meldingen Resultaat afhandeling meldingen Postafhandeling Regels en richtlijnen Bevindingen Steekproef Resultaat Klachtafhandeling Regels en richtlijnen Bevindingen Afhandeling van klachten in de praktijk Afhandeling van gele kaarten in de praktijk Steekproef Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 9

12 6.3.1 Steekproef afhandeling klachten Steekproef gele kaarten Resultaat Conclusies Ambitie Organisatie Resultaat Aanbevelingen Ambitie Organisatie Resultaat Bijlage 1: bronnen Bijlage 2: uitleg score van normen Bijlage 3: bestuurlijke reactie vanuit het college Nawoord van de rekenkamercommissie Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 10

13 Inleiding Achtergrond en aanleiding De overheid is er voor de burgers. En dat betekent dat de dienstverlening van de overheid perfect moet zijn. Om een goede relatie te krijgen met burgers is het belangrijk ze serieus te nemen en ervoor te zorgen dat de behandeling van meldingen, klachten en brieven goed verloopt: zorgvuldig, vlot, correct en in begrijpelijke bewoordingen. In gesprekken met de Rekenkamercommissie zijn hier door de gemeenteraad specifieke vragen over gesteld: Krijgen burgers op tijd antwoord op hun aanvragen, meldingen of klachten? Zijn de brieven die de gemeente aan burgers stuurt leesbaar en begrijpelijk? Ondersteunt het interne proces bij de gemeente tijdige en correcte afhandeling? De Rekenkamercommissie heeft dan ook besloten onderzoek te doen naar de afhandeling van meldingen, brieven en s. Het voor u liggende rapport bevat de uitkomsten van dit onderzoek. Het onderzoek is door de Rekenkamercommissie Stadskanaal in eigen beheer uitgevoerd. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 11

14 Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt de onderzoeksverantwoording beschreven. In hoofdstuk 2 wordt uitgelegd hoe de gemeente met betrekking tot de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s is ingericht. In hoofdstuk 3 gaan we in op het ambitieniveau van de gemeente. Hierbij kijken we zowel naar het ambitieniveau voor publieke dienstverlening in het algemeen, alsook naar het vastgelegde ambitieniveau voor afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s. In hoofdstuk 4 worden de regels en richtlijnen en de onderzoeksresultaten op het gebied van meldingen gepresenteerd. In hoofdstuk 5 wordt uit de doeken gedaan hoe het proces van posthafhandeling dient te verlopen en hoe dat in werkelijkheid plaatsvindt. In hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan de afhandeling van klachten, is onderzocht hoe burgers dit ervaren en worden aantallen gepresenteerd. In hoofdstuk 7 wordt antwoord gegeven op de vragen ten aanzien van ambitie, organisatie en resultaat en worden conclusies getrokken. In hoofdstuk 8 worden op basis van de conclusies van het onderzoek aanbevelingen gedaan op het gebied van ambitie, organisatie en resultaat. Bijlage 1 geeft een overzicht van geïnterviewde personen en geraadpleegde documenten. In Bijlage 2 is voor het gehele normenkader aangegeven hoe de score van de gemeente Stadskanaal is op het gebied afhandeling van brieven, meldingen en s. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 12

15 Afbakening en begripsbepaling In dit onderzoek hebben we gekeken naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s van burgers, (vertegenwoordigers van) wijkraden, bedrijven of instellingen binnen onze eigen gemeente. De gemeente maakt onderscheid tussen meldingen, klachten, gele kaarten en brieven en e- mails. Hierna volgt in het kort wat hieronder wordt verstaan. Meldingen: Dit zijn alle meldingen over openbare ruimte die telefonisch (via het servicenummer ) of via het contactformulier in behandeling zijn genomen. Klachten: Dit zijn alle geregistreerde klachten door burgers, bedrijven of instellingen. Gele kaarten: Een gele kaart is een speciaal formulier waarop klachten ingevuld kunnen worden door burgers. Brieven en s: Dit is alle overige correspondentie die niet als melding of klacht is geregistreerd. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 13

16 Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 14

17 1. Het onderzoek Doelstelling De doelstelling van het onderzoek luidt: De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek inzicht verschaffen in de kwaliteit van de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s. Centrale vraagstelling De voor dit onderzoek geformuleerde centrale vraagstelling luidt: Wat is de kwaliteit van de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s door de gemeente Stadskanaal? De centrale vraagstelling is uitgewerkt in deelvragen. In samenhang geven de deelvragen een antwoord op de centrale vraagstelling: 1. Welk ambitie heeft de gemeente voor de publieke dienstverlening in het algemeen en voor afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in het bijzonder? 2. Hoe is de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in de gemeentelijke organisatie ingericht? 3. Handelt de gemeente meldingen, klachten, brieven en s inhoudelijk af volgens de daarvoor opgestelde regels en richtlijnen? 4. Handelt de gemeente meldingen, klachten, brieven en s af binnen de daarvoor geldende termijn? 5. Hoe klantgericht bejegent de gemeente de burger in deze context? Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 15

18 Aanpak Het onderzoek is uitgevoerd van juli tot en met december 2011 en was gericht op meldingen, klachten, brieven en s uit Verder zijn recentere meldingen (september 2011) gebruikt voor een korte telefonische enquête onder burgers, om zo een beeld te krijgen hoe burgers de afhandeling van meldingen hebben ervaren. In maart 2012 zijn de nieuwe ontwikkelingen in de gemeentelijke organisatie aan het rapport toegevoegd. Er is gebruikgemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Het onderzoek is begonnen met een analyse van beschikbare documenten binnen de gemeente. Daarna hebben de onderzoekers interviews gehouden met de verantwoordelijke wethouder, diverse medewerkers en teammanagers, medewerkers van wijkaanpak en een delegatie van voorzitters van wijkraden (zie bijlage 1). Hierna volgde een documentstudie op basis van door de gemeente opgeleverde informatie. Om een beeld te krijgen hoe melders de afhandeling en bejegening ervaren zijn meldingen van september 2011 gebruikt voor telefonische interviews. Op basis van vooraf gestelde normen is vervolgens een oordeel gegeven over de kwaliteit van de afhandeling. Deze normen staan hierna beschreven. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de normen met het oordeel. Normenkader In het onderzoek zijn per deelvraag een aantal normen gesteld. Door de bevindingen af te zetten tegen de normen kan een antwoord gegeven worden op de betreffende vraag. Deelvraag 1: Welke ambities heeft de gemeente voor de publieke dienstverlening in het algemeen en voor afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in het bijzonder? Normen: - De raad heeft ambities vastgesteld voor de publieke dienstverlening door de gemeente (algemeen). - De gemeente hanteert een norm voor de termijn waarbinnen deze meldingen en klachten afgehandeld moeten worden (tijdigheid). Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 16

19 - De gemeente hanteert normen voor het percentage meldingen en klachten dat minimaal binnen de geldende termijn afgehandeld dient te worden (tijdigheid). - De gemeente hanteert servicenormen voor de wijze waarop zij de burger te woord dient te staan (klantvriendelijkheid). Deelvraag 2: Hoe is de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en s in de gemeentelijke organisatie ingericht? Normen: - De gemeente heeft een centraal meldpunt voor alle meldingen en klachten over de openbare ruimte. - De verantwoordelijkheid voor ontvangst, registratie, verspreiding, afhandeling, terugkoppeling en sturing in het proces van afhandelen van meldingen en klachten is vastgelegd en helder voor alle betrokkenen. - De gemeente maakt gebruik van een digitaal meldsysteem, waarmee meldingen en klachten op een centrale plaats juist en volledig geregistreerd worden (gegevens melder, gegevens melding, datum van ontvangst). - Het digitaal meldsysteem stuurt de melding naar de juiste afdeling, die de melding ook afhandelt. - Binnen de gemeente is duidelijk wie toeziet op de tijdigheid en juistheid van de afhandeling van meldingen en klachten, en aan de hand van welke gegevens dit wordt gedaan. - Er zijn procedures voor de informatievoorziening aan de melder, waarin minimaal is opgenomen dat deze terugkoppeling krijgt als het afhandelen van de melding meer tijd kost. - Op schrift vastgelegde procedures, werkprocessen en registraties zorgen voor grip op de kwaliteit van het inhoudelijke antwoord op brieven. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 17

20 Deelvragen 3, 4 en 5: Handelt de gemeente meldingen, klachten, brieven en s inhoudelijk af volgens de daarvoor opgestelde regels en richtlijnen? Handelt de gemeente meldingen, klachten, brieven en s af binnen de daarvoor geldende termijn? Hoe klantgericht bejegent de gemeente de burger die een melding doet, een klacht indient, een brief of stuurt? Normen: - De afhandeling vindt plaats volgens door de gemeente opgestelde regels en richtlijnen. - De afhandeling vindt plaats binnen de geldende termijn. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 18

21 2. Inrichting van de organisatie Bij dit onderzoek zijn betrokken: diverse teams uit de gemeentelijke organisatie, Pricon, bureau Wijkaanpak en een vertegenwoordiging van de wijkraden. De gemeente Het onderzoek vond plaats in De gemeente werkte tot en met 2011 in 8 teams. Het organigram: Vanaf 2012 is overgegaan op het werken in 5 afdelingen. De teams Werk en Inkomen zijn samengevoegd tot de afdeling Werk en Inkomen. De teams Ruimte en Stadsbeheer tot de afdeling Ruimte, Ontwikkeling en Beheer (ROB). Het team Publiek is opgeheven, het personeel en de taken zijn verdeeld over de 5 afdelingen. In dit onderzoek zijn vooral de voormalige teams Stadsbeheer en Publiek betrokken en de andere teams zijdelings. Het team Stadsbeheer behandelt klachten en meldingen over de openbare ruimte en heeft een contract met Pricon over de beantwoording van het servicenummer. Het team Publiek was verantwoordelijk voor de coördinatie, registratie van klachten en centrale archivering. Pricon Pricon BV is een Call Center en Customer Contact Center uit Emmen dat de beantwoording verzorgt van het servicenummer van de gemeente waarop meldingen en klachten over de Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 19

22 openbare ruimte binnenkomen, een 0900-nummer 1. Zij sturen de meldingen die ze ontvangen door naar team Stadsbeheer, dat verantwoordelijk is voor de afhandeling. Het contract met Pricon loopt van juni 2007 tot 1 juni 2012 en wordt daarna jaarlijks stilzwijgend verlengd. De gemeente betaalt een vast tarief per maand van circa 40,- en daarnaast een variabel gedeelte gebaseerd op de behandeltijd van de gesprekken en telefoonkosten. Wijkaanpak Tot en met 2011 werkten gemeente en 2 wooncorporaties samen in het projectbureau Wijkaanpak. Vanuit dit projectbureau werden de processen rond wijkvisies aangestuurd en liepen de contacten met de wijkraden en dorpsbelangenverenigingen. Vanaf 2012 is dit projectbureau gestopt en ligt de regie op het wijkgerichte werken en de samenwerking daarin met organisaties en bewoners weer bij de gemeente Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 20

23 3. Ambities voor publieke dienstverlening 3.1 Ambities De ambities voor publieke dienstverlening zijn in de volgende documenten vastgelegd: - Kadernota Visieontwikkeling Publieke dienstverlening (december 2007) - Kijk op het beste antwoord, Stadskanaal-Vlagtwedde (oktober 2009) - Dienstverlening Stadskanaal-Vlagtwedde (december 2009) - Programmabegroting Perspectiefnota Proces klachtenafhandeling (maart 2005) 2 - Proces documentaire informatievoorziening (12 oktober 2006) 3 Andere Overheid De dienstverlening bij gemeenten krijgt een extra dimensie omdat zij vanaf 2015 de poort zijn tot publieke dienstverlening in de breedste zin. De ontwikkelingen hebben vooral te maken met de inzet van ICT. In het actieprogramma Andere Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn alle activiteiten die betrekking hebben op de modernisering ondergebracht. Thema s hierin zijn: een betere dienstverlening, minder bureaucratie, een slagvaardige organisatie en een andere werkwijze door samen te werken en te luisteren naar burgers. Het Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP) geeft een flinke aanzet tot de uitwerking van het beleid. NUP Het NUP geeft concreet aan wat er op het gebied van de e-overheid gerealiseerd moet worden. Het betreft de invoering van 25 projecten waarvan zes voorbeeldprojecten. Deze voorbeeldprojecten dienen om focus aan te brengen in het actieprogramma, waarin de infrastructuur zichtbaar de dienstverlening verbetert. De voorbeeldprojecten zijn: - De Omgevingsvergunning 2 Het proces klachtenafhandeling wordt in hoofdstuk 6 behandeld. 3 Het proces documentaire informatievoorziening komt voor wat betreft de postafhandeling terug in hoofdstuk 5. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 21

24 - Digitaal KlantDossier - 1-loket voortijdig schoolverlaten - WMO/Regelhulp - VerwijsIndex Risico s jeugdigen - Europese Dienstenrichtlijn Samenwerking In 2009 hebben Stadskanaal en Vlagtwedde ervoor gekozen om op het gebied van de publieke dienstverlening samen te werken. De notitie Kijk op het beste antwoord is een gezamenlijk vertrekpunt waarin beide hun visie en ambities op het gebied van dienstverlening geven. Basis hiervan was onder andere de Kadernota Visieontwikkeling Publieke dienstverlening. De ambities zullen worden gerealiseerd via de NUP-projecten, die in de notitie Dienstverlening Stadskanaal-Vlagtwedde worden gepresenteerd. Speerpunten van de gezamenlijke visie zijn: - Dienstverlening is de core-business; - Klantgerichtheid, vraaggerichtheid en servicegerichtheid moeten geoptimaliseerd worden; - Uitgangspunt is dat burgers zelfvoorzienend zijn (worden); - In 2015 wordt 80 procent van de dienstverlening (zo persoonlijk mogelijk) digitaal aangeboden ( We doen bijna alles digitaal, tenzij... ); - Optimale integratie van alle kanalen (balie, post, telefoon, internet, , sms, chat); - Het gebruik van één en hetzelfde optimaal ingerichte klantcontactsysteem (Content Management Systeem) en één relatiemanagementsysteem (Customer Relation Managementsysteem); - Kwaliteit gaat boven snelheid; - Er worden servicenormen gesteld en kwaliteitsafspraken gemaakt; - Commitment aan de 10 normen van de BurgerServiceCode; - Deelname aan benchmarks; - Realisatie van 5 dienstverleningsfasen/niveaus van Antwoord. In 2010 doorgroeien naar fase 3. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 22

25 Antwoord Antwoord is een van de bouwstenen van NUP. Een aantal gemeenten werkt samen aan de realisatie van een dienstverleningsconcept, een loket waar burgers en bedrijven met vrijwel al hun vragen terecht kunnen: een klantcontactcentrum (KCC). In het NUP is afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk in 2015 een KCC inrichten. Stadskanaal en Vlagtwedde hebben ervoor gekozen uit te gaan van de minimale variant: fasegewijs doen wat volgens de wettelijke verplichtingen nodig is. Antwoord onderscheidt 5 fases die de (mate van) kwaliteit van dienstverlening van gemeenten bepalen. Omdat dit onderzoek zich richt op aspecten van de dienstverlening in 2010, kijken we specifiek naar het ambitieniveau voor het dienstverleningsniveau in Dit als volgt geformuleerd: in 2010 staan we in fase 3 van het Antwoord concept 4. Per fase is er sprake van 17 prestatie-indicatoren op de volgende onderdelen: prestaties; producten, diensten en kanalen; processen en besturing; systemen en informatie; leiderschap en medewerkers. In het volgende kader zijn de fasen en de bijbehorende prestatie-indicatoren van fase 3 opgenomen. Voor dit onderzoek zijn voornamelijk de prestatie-indicatoren 1 tot en met 5, 10 en 11 van belang. Ambitie: in 2010 staan we in fase 3 Prestaties 1 Voor het beantwoorden van (aan)vragen gebruikt de gemeente: een integrale frontoffice. 2 Kwaliteit leveren betekent: zorgen dat antwoorden niet worden beïnvloed door de kanaalkeuze. 3 De doorlooptijd van dienstverleningscontacten: wordt kort gehouden ongeacht het kanaal. 4 De gemeente kan in één klantcontact beantwoorden: 60 procent van alle gemeentevragen. 5 Wat dienstverlening kost aan geld en moeite: is afnemend en voorspelbaar. 4 De ambitie is om in 2012 in fase 4 te staan en in 2015 in fase 5. Afhandeling van meldingen, brieven en s Rekenkamercommissie Stadskanaal 23

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende burger. Onderzoek naar dienstverlening bij meldingen over openbare ruimte

Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende burger. Onderzoek naar dienstverlening bij meldingen over openbare ruimte Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende burger Onderzoek naar dienstverlening bij meldingen over openbare ruimte Colofon Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007

Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007 Baarle-Nassau E F F E C T M E T I N G N A A R O N D E R Z O E K K L A N T T E V R E D E N - B A A R

Nadere informatie

Klachtenprotocol gemeente Schiedam 2014

Klachtenprotocol gemeente Schiedam 2014 Klachtenprotocol gemeente Schiedam 2014 HOOFDSTUK 1 - BEGRIPS- EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. klacht: een uiting van ongenoegen over

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE RBO

KLACHTENPROCEDURE RBO KLACHTENPROCEDURE RBO RBO Damsport 1 9728 PP Groningen telefoon: (050) 526 29 00 fax: (050) 525 97 77 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Wat is een klacht? 3 3. Wie behandelt klachten? 4 3.1 Klacht is gericht

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 Raadsstuk Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 1. Inleiding De Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem (reg.nr.:

Nadere informatie

Onderwerp: Doorontwikkeling gemeentelijke dienstverlening en het kwaliteitshandvest

Onderwerp: Doorontwikkeling gemeentelijke dienstverlening en het kwaliteitshandvest Gemeenteraad Ridderkerk ambtenaar : Mw. M.J.I. Rietdijk uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 396 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/06829 email : info@ridderkerk.nl bijlage(n) : Ridderkerk, 5 oktober

Nadere informatie

Vergunningverlening Plan van aanpak

Vergunningverlening Plan van aanpak Vergunningverlening Plan van aanpak Oktober 2013 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson (lid) drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter)

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van mevrouw S. te Rotterdam over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Werk en Inkomen Dossiernummer: 2014.933 Datum:

Nadere informatie

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013 Plan van Aanpak Klant Contact Centrum 2013 15 januari 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Routekaart Dienstverlening... 3 3. Mijlpalen 2012... 4 4. Niet gerealiseerde activiteiten fase 2 (2012)...

Nadere informatie

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Versie 1.0 1 mei 2005 op 01-03-2012 opnieuw vastgesteld als onderdeel beleidsplan SDSP INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1. DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Servicenormen gemeente Korendijk

Servicenormen gemeente Korendijk KNDK/2010/4238 Servicenormen gemeente Korendijk Algemeen 1. Indien degene met wie u telefonisch contact zoekt op dat moment niet telefonisch bereikbaar is, bieden wij u altijd aan om u terug te bellen

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Rekenkamer Wageningen

Rekenkamer Wageningen Rekenkamer Wageningen Wageningse dienstverlening Ruim voldoende en voor verbetering vatbaar Een onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Wageningen Telefoon Bezoek Email - Formulieren In samenwerking

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Deelrapportage Stadspeiling 2013: Dienstverlening van de gemeente Venlo door klanten beoordeeld RIB nummer 2014 53 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder

Nadere informatie

Een goede voortgangsbewaking is het halve werk

Een goede voortgangsbewaking is het halve werk Een goede voortgangsbewaking is het halve werk Tempo en toegankelijkheid bij de afhandeling van aanvragen, bezwaarschriften en Rekenkamercommissie gemeente Bedum Samenstelling: drs. E. de Haan (voorzitter)

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE BEEK Formule Beek; wat mag u van ons verwachten

SERVICENORMEN GEMEENTE BEEK Formule Beek; wat mag u van ons verwachten SERVICENORMEN GEMEENTE BEEK Formule Beek; wat mag u van ons verwachten INLEIDING Waarom deze servicenormen? Wij willen u graag laten weten of u een bepaald product direct kunt meenemen of dat u er langer

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Klachten

Jaarverslag 2014 Klachten Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag 2014 Klachten Datum 9 april 2014 Afdeling Afdeling Bestuursondersteuning Auteur C.E. van Dijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen Onderzoeksopzet Waar staat de gemeente Brummen met de Publieke Dienstverlening? 1. Inleiding In het onderzoeksprogramma 2011 wordt in het overzicht van onderwerpen voor onderzoek,

Nadere informatie

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland RKC Opsterland Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland Beetsterzwaag, 12 oktober 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Motivatie onderzoek 3 Doelstelling 4 Vraagstelling 4 Normenkader

Nadere informatie

ioogeveen emeester en wethouders

ioogeveen emeester en wethouders r een ioogeveen emeester en wethouders Onderwerp: Reactie onderzoek rekenkamercommissie naar de digitale dienstverlening. Voorgesteld besluit: 1. Naar aanleiding van de uitkomsten van het rekenkameronderzoek

Nadere informatie

Stroomlijning klachten verlichting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Stroomlijning klachten verlichting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Stroomlijning klachten verlichting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 18 juni 2008 RA0826588 Samenvatting Een man meldt

Nadere informatie

melden doet gelden RekenkameRondeRzoek naar de afhandeling Van meldingen in Veenendaal

melden doet gelden RekenkameRondeRzoek naar de afhandeling Van meldingen in Veenendaal melden doet gelden RekenkameRondeRzoek naar de afhandeling Van meldingen in Veenendaal JUni 2010 Melden doet gelden Rekenkameronderzoek naar de afhandeling meldingen in de gemeente Veenendaal Juni 2010

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Afdeling Bestuursondersteuning en Personeelszaken maart 2005 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Klachtenregeling 5 3. Communicatie 10 4. Samenvatting en aanbevelingen 10 2 1.

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Business case Dienstverlening 2012

Business case Dienstverlening 2012 Business case Dienstverlening 2012 Inhoud & proces 9 december 2010 Peter de Jong Henk de Graaf Opzet presentatie 1. Wat ging vooraf: 2006-2010 Programma Dienstverlening 2. De opzet van de Businesscase

Nadere informatie

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Toegankelijkheid digitale dienstverlening in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf & Opsterland

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Toegankelijkheid digitale dienstverlening in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf & Opsterland Onderzoeksplan Toegankelijkheid digitale dienstverlening in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf & Opsterland Januari 2017 Colofon De rekenkamercommissies van Ooststellingwerf en Opsterland

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad gemeente Eindhoven Klantcontactcentrum Raadsnummer OC).Rggy8.OOr Inboeknummer o9bstoao74 Dossiernummer 945 352 3 november 29 Informatienota voor de raad Betreft Dienstverleningsmonitor, de g effectmeting.

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN:

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: 1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: Ondanks het feit dat de School voor Educatie en Inburgering kwaliteit wil leveren, kan het zijn dat de cliënt niet tevreden is over de geleverde dienstverlening. De

Nadere informatie

Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte

Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte College Onderwerp: V200701018 Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte Samenvatting: Inleiding: In het programma 2007 voor collegeonderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid staat voor 2007 onder

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Dienstverleningsvisie gemeente Heerde Versie 31 juli 2014 Pagina 1 Inleiding De gemeente Heerde ontvangt dagelijks haar klanten om producten of diensten te verlenen. Deze

Nadere informatie

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten juli 2012 1 inleiding 1-1 aanleiding De rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het

Nadere informatie

Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht

Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht 1. Inleiding Het Panel Deurbeleid Utrecht heeft naast de taak van het beoordelen van het deurbeleid van individuele horecaondernemers tevens de taak tot het onderzoeken

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Middelburg, 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De klachtenprocedure 3. Het verslag in cijfers 3.1 Aantal klachten in 2014 3.2 Wijze van afdoening

Nadere informatie

Jaarrapportage september 2013 tot september 2014

Jaarrapportage september 2013 tot september 2014 Jaarrapportage september 2013 tot september 2014 Inhoudsopgave Pagina jaarrapportage 3 Totaal aantal klachten 5 Onderverdeling in categorieën 6 Onderverdeling in leerweg Niveau van de opleiding 8 Klachtentrends

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 januari 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 13 februari 2013 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 januari 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 13 februari 2013 onder nummer Dossiernummer 2013 011 RAPPORT Verzoeker De heer M. H. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 24 januari 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 13 februari 2013 onder nummer 2013

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer Dossiernummer 2013 051 RAPPORT Verzoeker De heer G. G. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer 2013 051.

Nadere informatie

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Kwaliteits handvest Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Februari 2014 KWALITEITSHANDVEST GEMEENTE ROERMOND afspraak is afspraak De gemeente Roermond is er voor u. Wat wij doen, doen we voor

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1. Wijkgericht werken: wat en waarom.

Inleiding. Hoofdstuk 1. Wijkgericht werken: wat en waarom. Inleiding In mei 2007 heeft de gemeenteraad de nota Stadskanaalster wijkaanpak vastgesteld. In 2008 is met de woningcorporaties Lefier en BCM het bureau wijkaanpak opgericht. De ervaringen met de samenwerking

Nadere informatie

Startnotitie onderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling. dd. Januari 2016

Startnotitie onderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling. dd. Januari 2016 Startnotitie onderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling dd. Januari 2016 Startnotitie rekenkameronderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling 1. Aanleiding

Nadere informatie

Actieplan Publieksdienstverlening Attent Amersfoort. 28 mei 2009

Actieplan Publieksdienstverlening Attent Amersfoort. 28 mei 2009 Actieplan Publieksdienstverlening Attent Amersfoort 28 mei 2009 Aanleiding Ambitie college: met dienstverlening boven het landelijk gemiddelde (blijven) scoren. Lopende initiatieven kunnen elkaar meer

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014

Jaarverslag klachten 2014 Jaarverslag klachten 204 Inleiding Een klacht levert vaak concrete en bruikbare informatie over de kwaliteit van dienstverlening. Onderzoek van de klachten levert een belangrijk leereffect. Actiepunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Het is daarbij belangrijk dat u weet welke kwaliteit u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik hoofdlijnen De zij kennis vertrouwenscommissie heeft uitgewerkt. acht genomen zich verantwoordelijk In van heeft praktijk beschuldigingen

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Stand van zaken leerlingenvervoer

Stand van zaken leerlingenvervoer Stand van zaken leerlingenvervoer 1. Inleiding Er zijn het afgelopen jaar twee aanbestedingen geweest voor het leerlingenvervoer van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. De eerste aanbesteding is na een

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL Wanneer kan ik een reactie op mijn brief verwachten? Hoe lang duurt het verlengen van mijn paspoort? Wanneer beslist de gemeente over mijn bouwplan? Met welke regels

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016

Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016 Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Lansingerland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

3 O JUNI 2015. 4. Begroting Dit onderwerp valt onder het programma Bestuur van de begroting 2014.

3 O JUNI 2015. 4. Begroting Dit onderwerp valt onder het programma Bestuur van de begroting 2014. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

PROTOCOL KLACHTEN GEMEENTE GRONINGEN 2015

PROTOCOL KLACHTEN GEMEENTE GRONINGEN 2015 PROTOCOL KLACHTEN GEMEENTE GRONINGEN 2015 In titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is geregeld dat eenieder het recht heeft om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER Inleiding/voorwoord De gemeente Noordoostpolder biedt een breed scala aan producten en diensten aan. Denk hierbij aan vergunningen, paspoorten,

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008

SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008 SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008 TEN BEHOEVE VAN PREFERRED SUPPLIERS 1 HOOFSTUK 1 ALGEMEEN Preferred Supplier Ter aanvulling op het technische contract met bijbehorende Algemene Voorwaarden Weller komen ondergetekenden

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling meldingen

Onderzoek afhandeling meldingen amercüi Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Onderzoek afhandeling meldingen in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Colofon Onderzoek afhandeling meldingen in de gemeenten Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

aparte reglementen inzake bezwaar en beroep (zie daartoe onze website: www.deletselschaderaad.nl).

aparte reglementen inzake bezwaar en beroep (zie daartoe onze website: www.deletselschaderaad.nl). Klachtenprocedure 1 Het kan voorkomen dat u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over de diensten of dienstverlening van De Letselschade Raad. De Letselschade Raad kent daarvoor een klachtenprocedure

Nadere informatie

ENQUÊTE TEVREDENHEIDSPEILING MELDING EN AFHANDELING KLACHTEN EN REPARATIEVERZOEKEN DOOR WOONPUNT IN 2012 RAPPORTAGE. Maastricht, 8 april 2013

ENQUÊTE TEVREDENHEIDSPEILING MELDING EN AFHANDELING KLACHTEN EN REPARATIEVERZOEKEN DOOR WOONPUNT IN 2012 RAPPORTAGE. Maastricht, 8 april 2013 ENQUÊTE TEVREDENHEIDSPEILING MELDING EN AFHANDELING KLACHTEN EN REPARATIEVERZOEKEN DOOR WOONPUNT IN 2012 RAPPORTAGE Maastricht, 8 april 2013 2 RESULTATEN ENQUÊTE HV WOONBELANG Tevredenheidspeiling melding

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR),

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), gelet op het bepaalde in hoofdstuk 9 Awb gelet op het bepaalde in artikel 23 van de MGR Besluit vast te stellen

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Aan de wethouder de heer J. Nieuwenburg en aan de leden van de commissie Samenleving Datum 21 januari 2014 Ons kenmerk 2014/05 Contactpersoon S.K. AugUStin Doorkiesnummer 023-511 5273 E-mail augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Wabo Next ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Agenda 1. Welkom, voorstellen, verwachtingen 2. Wabo NU 3. Wabo NEXT: Wabo = exemplarisch 4. Wabo NEXT: hoe inzetten in de organisatie 5. SWOT, actieplan 6.

Nadere informatie

Informatie over. indienen van een klacht

Informatie over. indienen van een klacht Informatie over indienen van een klacht Iedere klacht is gratis advies Bestuur en medewerkers van de gemeente Boekel hechten veel waarde aan goede dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042. Dossiernummer 2012 042 RAPPORT Verzoeker De heer J.S. M. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

Nadere informatie

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt Onze servicenormen Regelmatig krijgt u te maken met de gemeente; bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of een vergunning maar bijvoorbeeld ook om ons te laten weten dat er in uw straat een lantaarnpaal

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Evaluatie Wijkserviceteams. Meer oranje op straat...

Evaluatie Wijkserviceteams. Meer oranje op straat... Meer oranje op straat... Gemeente Nijmegen afdeling Onderzoek en Statistiek december 2006 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 2 Inleiding 6 2.1 Achtergrond en doel onderzoek 6 2.2 Vraagstelling

Nadere informatie

Info aan de raad. Raad: Beslissing:

Info aan de raad. Raad: Beslissing: Raad: Beslissing: Info aan de raad Raadsvergadering : 5 november 2009 Behandeld door : Marion Denissen Portefeuillehouder : Frans Ronnes Registratienummer : 42 Onderwerp : Extra informatie ontwikkeling

Nadere informatie

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING H. ter Horst, Huisarts Koningsweg 8b 7672 GD Vriezenveen Tel. 0546-565858 Fax. 0546-567054 PROTOCOL KLACHTBEHANDELING Doel behandeling van klachten het behoud van een werkzame behandelrelatie met de patiënt

Nadere informatie

Trage behandeling restitutieverzoek

Trage behandeling restitutieverzoek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage behandeling restitutieverzoek Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-West RA0612517 21 december 2006 Samenvatting Op 9 januari 2004 wijst verzoekster

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Jaaroverzicht klachten 2014

Jaaroverzicht klachten 2014 Klachtencoördinator Natascha Priem Team Juridische en Veiligheidszaken 2 Inhoud 1. Algemeen 1.1 Inleiding 2. Klachtafhandeling 2.1 Informele klachtbehandeling 2.2 Klachtencoördinator 2.3 Nationale ombudsman

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept provincie Drenthe

Dienstverleningsconcept provincie Drenthe Dienstverleningsconcept provincie Drenthe definitief 1. Aanleiding Eén van de paragrafen van het bestuursakkoord 2008 2011 tussen Rijk en provincies besteedt aandacht aan de kwaliteit van dienstverlening

Nadere informatie