Algemene voorwaarden. Mindwize Telemarketing BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. Mindwize Telemarketing BV"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Mindwize Telemarketing BV Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Mindwize Telemarketing: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Mindwize Telemarketing BV gevestigd aan de Planetenweg 99 te Hoofddorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer ; b. opdrachtgever: de wederpartij in opdracht van wie Mindwize Telemarketing werkzaamheden verricht dan wel met wie Mindwize Telemarketing een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Mindwize Telemarketing en de opdrachtgever; d. donateur: de natuurlijke persoon met wie Mindwize Telemarketing in het kader van de overeenkomst telefonisch contact heeft; e. Bel-me-niet register: het register waarin de contactgegevens van consumenten zijn opgenomen, die daarmee te kennen geven dat zij geen ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden wensen te ontvangen, teneinde die consumenten te vrijwaren van dergelijke ongevraagde communicatie. Artikel 2. Algemeen 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden door Mindwize Telemarketing aan de opdrachtgever en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Mindwize Telemarketing en de opdrachtgever, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mindwize Telemarketing voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de zijn overeengekomen De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Mindwize Telemarketing vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn is opgenomen De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Mindwize Telemarketing opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Mindwize Telemarketing zijn aanbieding of offerte baseert Mindwize Telemarketing kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen of overige publicaties worden gehouden indien redelijkerwijs te begrijpen is dat de offertes of aanbiedingen of overige publicaties, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat Al datgene dat in het kader van een offerte door Mindwize Telemarketing wordt verstrekt blijft zijn onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van Mindwize Telemarketing onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.

2 Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst 4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de offerte van Mindwize Telemarketing heeft geaccepteerd en partijen de overeenkomst of opdrachtbevestiging hebben ondertekend. In de overeenkomst of opdrachtbevestiging staat de inhoud van de opdracht, de doelstellingen van de opdracht, de aantallen en prijzen. Artikel 5. Opzegging 5.1. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde termijn, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst niet tussentijds opzeggen In afwijking van hetgeen is opgenomen in artikel 5.1, hebben partijen het recht bij tegenvallende resultaten de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst 6.1. Mindwize Telemarketing zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap Mindwize Telemarketing stelt zich in voldoende mate op de hoogte van de doelstelling van de opdrachtgever met de opdracht Mindwize Telemarketing bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Mindwize Telemarketing heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever door te berekenen De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen Mindwize Telemarketing voert de overeenkomst uit in overeenstemming met de Telecommunicatiewet, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Code Telemarketing Indien Mindwize Telemarketing in opdracht van de opdrachtgever scripts maakt i.v.m. de te voeren telefoongesprekken met donateurs, dan erkent de opdrachtgever dat een script enkel een richtlijn is voor het te voeren telefoongesprek en dat het script niet letterlijk wordt gevolgd. Door Mindwize Telemarketing kan worden afgeweken van het script Mindwize Telemarketing houdt alle gegevens, updates en online dossiers betreffende de uitgevoerde opdracht tot maximaal 3 maanden na afloop van de opdracht ter beschikking van de opdrachtgever Mindwize Telemarketing zal de door de opdrachtgever verstrekte gegevens niet buiten het kader van de opdracht en aanwijzingen van de opdrachtgever verwerken. Artikel 7. Prijzen, wijzigen van de overeenkomst en meerkosten 7.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst er wijzigingen plaatsvinden in kostenbestanddelen, bijvoorbeeld als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege, dan wel andere kostenelementen, dan kan Mindwize Telemarketing de overeengekomen prijzen wijzigen. Mindwize Telemarketing zal de opdrachtgever schriftelijk of via de over die wijziging informeren Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Mindwize Telemarketing zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen De financiële consequenties van het wijzigen van de overeenkomst, worden zo veel mogelijk vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt. Alle extra kosten die door Mindwize Telemarketing worden gemaakt doordat de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt gewijzigd, komen voor rekening van de opdrachtgever Wachttijden en oponthoud veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als toevoeging Mindwize Telemarketing is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Mindwize Telemarketing, dat

3 in redelijkheid niet van Mindwize Telemarketing mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever 8.1. Indien de overeenkomst is aangegaan op basis van exclusiviteit, dan is het de opdrachtgever niet toegestaan gedurende de overeenkomst een ander callcenter de opdracht te verlenen tot het uitvoeren van werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan de werkzaamheden die Mindwize Telemarketing in het kader van de overeenkomst uitvoert De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Mindwize Telemarketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Indien de opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan heeft Mindwize Telemarketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen Indien de opdrachtgever aan Mindwize Telemarketing informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Mindwize Telemarketing onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren De opdrachtgever vrijwaart Mindwize Telemarketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de door Mindwize Telemarketing te verlenen diensten De opdrachtgever is gehouden Mindwize Telemarketing onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. Artikel 9. Wijziging factuuradres of verhuizing 9.1. Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de aan Mindwize Telemarketing mede te delen. Artikel 10. Bellijst Mindwize Telemarketing zal bellen naar donateurs die zijn opgenomen in de bellijst die de opdrachtgever aan Mindwize Telemarketing heeft verstrekt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde bellijst. De opdrachtgever kan Mindwize Telemarketing nimmer aansprakelijk stellen voor schade die hij heeft geleden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot opgelegde boetes, die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik door Mindwize Telemarketing van de bellijst die door de opdrachtgever is verstrekt De opdrachtgever is verplicht gedurende de overeenkomst te handelen in overeenstemming met alle relevante wet- en regelgeving, in het bijzonder de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent o.a. dat: a. de opdrachtgever verplicht is de aan Mindwize Telemarketing verstrekte bellijsten te ontdubbelen met het Bel-me-niet register indien de opdracht bestaat uit het voeren van telefoongesprekken die vallen onder ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden in de zin van artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De donateurs die op de bellijst van de opdrachtgever staan en die voorkomen in het Bel-me-niet register moeten door de opdrachtgever uit de bellijst verwijderd worden; b. de opdrachtgever ervoor in staat dat Mindwize Telemarketing gerechtigd is de bellijst te gebruiken om telefonisch contact op te nemen met donateurs; c. de bellijst geen telefoonnummers bevat van personen die van het recht op verzet gebruik hebben gemaakt en derhalve kenbaar hebben gemaakt dat zij niet ongevraagd gebeld willen worden door de opdrachtgever; d. in de bellijst geen dubbele donateurs zijn opgenomen.

4 10.3. Indien de door de opdrachtgever aan Mindwize Telemarketing verstrekte bellijsten en/of overige gegevens niet voldoen aan de eisen opgenomen in dit artikel en/of niet in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Mindwize Telemarketing daardoor lijdt en heeft Mindwize Telemarketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onder schade dient uitdrukkelijk te worden verstaan boetes opgelegd door toezichthoudende instanties, zoals de OPTA, en de juridische kosten die Mindwize Telemarketing dient te betalen om zich te verdedigen. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de op de hoogte gesteld van de opschorting door Mindwize Telemarketing. Artikel 11. Termijn van uitvoering Indien Mindwize Telemarketing een termijn heeft aangegeven waarbinnen hij de werkzaamheden zal uitvoeren, dan is deze termijn niet als een fatale termijn te beschouwen Als een termijnoverschrijding dreigt, zal Mindwize Telemarketing de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en in overleg treden Overschrijding van een aangegeven termijn geeft de opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen termijn van uitvoering wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Mindwize Telemarketing ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16, wordt de termijn van uitvoering automatisch verlengd met de periode dat Mindwize Telemarketing de werkzaamheden wegens overmacht niet kan uitvoeren. Artikel 12. Betaling De opdrachtgever dient de van Mindwize Telemarketing ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum Indien de opdrachtgever niet binnen de vermelde betalingstermijn betaalt, dan is de opdrachtgever in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Mindwize Telemarketing maakt om de vordering van de opdrachtgever te incasseren komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van 100, In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Mindwize Telemarketing op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom Mindwize Telemarketing is te allen tijde gerechtigd een vordering op de opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van de opdrachtgever op Mindwize Telemarketing Mindwize Telemarketing kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Mindwize Telemarketing verschuldigde bedragen betaald heeft Documenten en bestanden die bij de uitvoering van de opdracht door Mindwize Telemarketing zijn op- of samengesteld blijven het eigendom van Mindwize Telemarketing tot de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Mindwize Telemarketing heeft voldaan. Artikel 13. Klachten Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan Mindwize Telemarketing kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mindwize Telemarketing in staat is adequaat te reageren Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat Mindwize Telemarketing erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Mindwize Telemarketing de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

5 13.5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Mindwize Telemarketing slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden. Artikel 14. Ontbinding Mindwize Telemarketing is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling Voorts is Mindwize Telemarketing bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Mindwize Telemarketing vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van zijn kant tot betaling van enige schadevergoeding. Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring Mindwize Telemarketing kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16; b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld Voor de uitvoering van de overeenkomst is Mindwize Telemarketing afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Mindwize Telemarketing is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken van derde partijen Mindwize Telemarketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Mindwize Telemarketing is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens Mindwize Telemarketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Mindwize Telemarketing in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden Mindwize Telemarketing staat niet in voor de juistheid van de door een donateur verstrekte gegevens. Mindwize Telemarketing is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat een donateur aan de opdrachtgever en/of aan Mindwize Telemarketing onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt Mindwize Telemarketing kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van donateurs Mindwize Telemarketing is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele materiële en/of immateriële (gevolg)schade als gevolg van door Mindwize Telemarketing uit naam van de opdrachtgever gevoerde telefoongesprekken met donateurs Mindwize Telemarketing kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Mindwize Telemarketing verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever Mindwize Telemarketing is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, verlies, ontvreemding (al dan niet door hacking) en/of het zoekraken van data, informatiegegevens en/of documenten Mindwize Telemarketing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste inkomsten en schade door bedrijfsstagnatie Indien Mindwize Telemarketing aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mindwize Telemarketing beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Mindwize Telemarketing gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de

6 aansprakelijkheid van Mindwize Telemarketing beperkt tot het aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag excl. btw De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Mindwize Telemarketing of zijn ondergeschikten Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Mindwize Telemarketing. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Mindwize Telemarketing gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Mindwize Telemarketing daardoor direct of indirect ontstaan. Artikel 16. Overmacht Mindwize Telemarketing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: ziekte en epidemieën; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; branden en ongevallen in het bedrijf van Mindwize Telemarketing; internet en/of telefoonstoringen; stroomstoring; dataverlies als gevolg van computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; het nemen door de overheid van maatregelen wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij Voor zover Mindwize Telemarketing ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mindwize Telemarketing gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 17. Geheimhouding en privacy Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is Partijen staan jegens elkaar in voor de naleving van alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede uit andere Nederlandse of internationale wetgeving op het gebied van privacy. De opdrachtgever is verplicht alle informatie over donateurs die hij van Mindwize Telemarketing ontvangt te verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Mindwize Telemarketing verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Mindwize Telemarketing gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Mindwize Telemarketing zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mindwize Telemarketing niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

7 Artikel 18. Overname personeel De opdrachtgever verbindt zich om gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een periode van 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst op geen enkele wijze aan de medewerkers van Mindwize Telemarketing een arbeidsovereenkomst aan te bieden, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een uitzendbureau of een andere intermediair. Artikel 19. Intellectuele eigendom De opdrachtgever vrijwaart Mindwize Telemarketing voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt Alle door Mindwize Telemarketing ter beschikking gestelde en/of ontwikkelde materialen, zoals adviezen, rapporten, onderzoeksresultaten, overeenkomsten, teksten, scripts, software, databases, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Mindwize Telemarketing worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de materialen anders voortvloeit. De intellectuele eigendomsrechten op door Mindwize Telemarketing ter beschikking gestelde en/of ontwikkelde materialen berusten bij Mindwize Telemarketing of zijn licentiegevers. Intellectuele eigendomsrechten kunnen slechts worden overgedragen middels een daartoe bestemde akte Mindwize Telemarketing behoudt het recht het voor de opdrachtgever uitgevoerde werk voor zijn eigen promotie te gebruiken. Dit betekent dat het Mindwize Telemarketing is toegestaan de naam en/of het logo van de opdrachtgever op de website van Mindwize Telemarketing te plaatsen als zijnde een opdrachtgever van Mindwize Telemarketing. Artikel 20. Overdracht Het is de opdrachtgever niet toegestaan de rechten die voortvloeien uit de overeenkomst, zonder voorafgaande toestemming van Mindwize Telemarketing, over te dragen aan een derde. Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op elke overeenkomst tussen Mindwize Telemarketing en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Mindwize Telemarketing worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mindwize Telemarketing gevestigd is.

Algemene voorwaarden. Yellow Walnut Verzekeringen B.V.

Algemene voorwaarden. Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Algemene voorwaarden Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. BudgetVertalingOnline

Algemene voorwaarden. BudgetVertalingOnline Algemene voorwaarden BudgetVertalingOnline Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mormel

Algemene voorwaarden. Mormel Algemene voorwaarden Mormel Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: OneLine Business Intelligence Andersteinweg 2 3953 BA Maarsbergen hierna te noemen: OneLine Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Brouwer Consultancy & Interim Management bv Snip 87 9728 XR GRONINGEN Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01150501 hierna te noemen: BCIM BV Artikel 1 Definities

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Van: Levenshouding/ Natuurlijke geboorte Praktijkadres: Akkerwinde 54 2906XC Capelle aan den IJssel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn Artikel 7 Honorarium

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn Artikel 7 Honorarium Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Van: Schaap Kindercoaching Praktijkadres: Amstellaan 2b, 1442 RX Purmerend hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden ie-design Fluwelensingel 47 2806 CB Gouda KvK: 28 103 077 Banknummer: 5 11 12 13 hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten Algemene Voorwaarden Cliënten Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RGB-3-151-215 / algemene voorwaarden 1 Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV DEEL I: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. Van: Waterdruppels Praktijkadres: Schellingwouderdijk 167, te Amsterdam

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. Van: Waterdruppels Praktijkadres: Schellingwouderdijk 167, te Amsterdam Algemene Voorwaarden voor dienstverlening Van: Waterdruppels Praktijkadres: Schellingwouderdijk 167, te Amsterdam Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MSM support

Algemene voorwaarden MSM support Algemene voorwaarden MSM support gevestigd en kantoorhoudende te R. Sniederslaan 5, 5582 ES Waalre hierna te noemen: MSM Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden TRIO Security Consultancy Management TRIO Security Management Consultancy Postbus 30023 1303 AA Almere www. triosecurity.nl info@triosecurity.nl Versie: 1.0 Datum: 15-08-2008 ALGEMENE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Artikel - 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: EPA Intermediair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep gevestigd en kantoorhoudende te Bree 58, 5501 JE Veldhoven hierna te noemen: MSM Ingaande per 1 oktober 2012 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Daadkracht Kerkenbos 1053H Postbus 6635 6546 BB Nijmegen 6503 GC Nijmegen Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie