Geachte mijnheer, mevrouw,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte mijnheer, mevrouw,"

Transcriptie

1 Geachte mijnheer, mevrouw, Hierbij een antwoord op de vragenlijst over het octrooisysteem in europa. Voordat ik over ga op de standaard antwoorden op de vragenlijst die u waarschijnlijk al een paar keer hebt gehad wil ik eerst het volgende kwijt: Ik reageer names Murphy Software BV, een bedrijf dat typerend is voor de kenniseconomie. Ons "product" is namelijk kennis en veel inzicht in software. Onze klanten zijn software huizen en grote bedrijven met een interne automatiserings afdeling. Veelal wordt onze kennis toegepast om te helpen met het ontwerpen en maken van software, maar ook netwerk infrastructuren, waarbij het eigenlijk gaat om het werkend maken van een totaal oplossing. Om de graad van kennis aan te geven: we deinzen er niet voor terug om bijvoorbeeld het besturingssysteem te verbeteren om de zekerheidsgraad van de totaal oplossing te verbeteren. Dit soort kennis scheelt de klant miljoenen in het investeren van oplossingen die ze niet zelf in de hand hebben. Ook het samenwerken met andere experts (vanuit de hele wereld) gebeurt, en ook op dezelfde wijze. Experts op specifieke gebieden werken mee aan de software of anderzins aan de totaaloplossing om uiteindelijk de klant blij te maken. De software waaraan we werken is heel verschillend: van voice/telefoon centrale (computer aided calling) voor callcenters via firewalls voor ISP's naar smssoftware voor smscenters. De grootste klanten zijn bedrijven die zelf de automatisering doen. Het huidige octrooi klimaat vormt een bepaalde onzekerheid bij onze (potentiele) klanten waardoor er zeker minder geinvesteerd zal worden in interne automatisering. Denk bijvoorbeeld aan streaming video (conversie van formaten e.d.), voice applicaties in een callcenter, tot firewalling aan toe. Voor de meest simpele dingen kent het EOB octrooien toe. In Engeland zijn de gevolgen daarvan (wegens het EOB vriendelijke klimaat) al zichtbaar: zelfs het onderwijs was aangeklaagd (voor inbreuk op een patent die volgens experts nooit toegekend mocht worden) omdat ze zelf probeerde innovatief te zijn. Voor onze klanten (en dus daarom ook voor ons) vormt het octrooisysteem geen beloning, maar een straf voor innovatie. Dit is in het kort onze visie, die we uiteraard best willen toelichten. Ik beantwoord hieronder eerst deel 5, want de rest van de antwoorden kent u al.

2 Deel 5 Algemeen: Geef een cijfer van 1 tot 10 (waarbij 10 absoluut essentieel en 1 verwaarloosbaar is): 5.1 Hoe belangrijk is het octrooisysteem in Europa in vergelijking met andere rechtsgebieden die voor uw onderneming van belang zijn? Ik zal geen cijfer geven omdat de vraag onduidelijk is: Het is voor ons (en voor de innovatie en marktwerking van de hele bedrijfstak) essentieel dat er geen octrooisysteem is voor software. 5.2 Hoe belangrijk is het octrooisysteem in Europa in vergelijking met andere terreinen van de intellectuele eigendom, zoals handelsmerken, modelrechten, kwekersrechten, auteursrechten en naburige rechten? In onze branch wordt puur gewerkt met copyright/auteursrechten. Voor een goede marktwerking met behulp van copyright is het een eis dat er geen octrooisysteem bestaat voor deze branch. 5.3 Hoe belangrijk is het octrooisysteem in Europa voor u in vergelijking met octrooisystemen elders in de wereld? Het niet bestaan van een octrooisysteem voor software in Europa geeft ons een groot concurrentie voordeel t.o.v. niet Europese bedrijven. Niet Europese bedrijven zullen patenthinder ondervinden van hun buitenlandse collega's, parasitaire patent bedrijven (zie acacia) of zelfs Europese collega's die in het buitenland wel een patent hebben. 5.4 Voor kleine en middelgrote ondernemingen: welk gebruik maakt u op het ogenblik van octrooien en welk gebruik denkt u in de toekomst ervan te maken? Op welke problemen bent u gestuit bij het huidige octrooisysteem? Wij maken geen gebruik van octrooien, en we wensen er in de toekomst ook geen hinder van te krijgen. 5.5 Zijn er naast de in dit document genoemde punten nog andere kwesties waaraan de Commissie in verband met het octrooisysteem aandacht zou moeten besteden?

3 Zoals in de standaard antwoord staat vermeld: er moet eerst aandacht gegeven worden aan of het octrooisysteem wel nodig is. Persoonlijke gegevens 1) Vul hieronder uw contactgegevens in als u bereid bent desgevraagd uw opmerkingen tegenover de Commissie nader toe te lichten. (a) Antwoordt u als particulier of namens een bedrijf/instelling? Ik antwoord namens Murphy Software BV en het gehele personeel van Murphy Software BV. (b) Naam van uw bedrijf/instelling/contactpersoon: Bedrijf: Murphy Software BV Contactpersoon inzake beleidt intellectueel eigendom: Ard van Breemen of Marc Roelofs. (c) adres: (d) Postadres: Postbus AG ENSCHEDE=20 (e) Webadres van uw bedrijf/instelling (indien beschikbaar): 2) Om een beeld te krijgen van de verschillende partijen die bij het octrooisysteem belang hebben, hebben wij nog volgende informatie nodig: (a) In welke lidstaat woont u/bent u voornamelijk actief? Nederland (b) Doet u zaken over de grens? Ja (c) Voor bedrijven: hoeveel werknemers hebt u in dienst?

4 7 (d) Tot welke bedrijfstak behoort u? Automatisering/IT/ICT/Hightech software (e) Bent u octrooihouder? Zo ja, van hoeveel octrooien? Zijn dit nationale of Europese octrooien? Wij zijn geen octrooihouder. Als ik kijk naar bepaalde toegekende octrooien van het EOB, dan hadden we er wel heel wat kunnen aanvragen. Maar zoals gezegd: dat werkt innovatie remmend, en daarmee wordt de markt voor ons ook kleiner. (f) Hebt u voor uw octrooien licentieovereenkomsten gesloten? (g) Bent u zelf licentiehouder? Voor onze sector was dat (gelukkig) nog niet nodig. (h) Bent u in een octrooigeschil verwikkeld geweest? In Nederland ondervindt de software sector nog geen hinder van patenten. (i) Hebt u andere ervaringen met het octrooisysteem in Europa? Bepaalde softwareonderdelen zijn moeilijker te krijgen vanwege het vermeend schenden van octrooien. Hieronder volgen de standaard antwoorden: 1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octroois= ysteem? Het belangrijkste kenmerk van het octrooisysteem is dat we alleen zouden mo= eten overwegen het daar toe te passen waar het noodzakelijk is om innovatie= in stand te houden of te bevorderen. Op de gebieden waar het innovatie neg= atief be=efnvloedt moet het ingeperkt worden. Onze grootste zorg is dat er dit keer te veel belang gehecht wordt aan bijk= omstigheden. Dit is nutteloos als tegelijkertijd de bestaansreden van het o= ctrooisysteem over het hoofd gezien wordt. Zo wordt bijvoorbeeld de definit= ie van datgene wat octrooieerbaar is ("patentable subject matter") voortdur=

5 end uitgebreid. Proberen om deze uitbreiding te codificeren via "duidelijke= regels" (zoals dit gebeurde bij de softwareoctrooirichtlijn) helpt niet om= deze zorgwekkende evolutie tegen te gaan. Daarom denken we dat focussen op en het verbeteren van losse aspecten van h= et octrooisysteem een verkeerde aanpak is. Er is nood aan een innovatiebele= id op een hoger niveau. Octrooibeleid is slechts =E9=E9n onderdeel daarvan = en alle aanpassingen aan het octrooisysteem zouden gebaseerd moeten zijn op= het genoemde innovatiebeleid. 1.2 Zijn er nog andere kenmerken die volgens u belangrijk zijn? De hoofdeigenschap van het octrooisysteem zou moeten zijn dat het octrooisy= steem op zichzelf een (klein) onderdeel uitmaakt van een bredere innovaties= tragie. We zouden graag meer garanties zien dat de mechanismes van het octr= ooisysteem "goede" octrooien produceren, d.w.z. octrooien die nodig zijn vo= or de markt en de maatschappij. We zouden graag een duidelijkere uitsluitin= g zien van "subject matter" op die vlakken waarbij het niet aangetoond is d= at octrooien innovatie bevorderen. Daarnaast is het belangrijk dat de bewijslast komt te liggen bij diegenen d= ie het octrooisysteem willen uitbreiden veeleer dan bij hen die de gevol= gen van octrooien dragen. We zouden graag proportionaliteit in het octroois= ysteem zien, zodat zeer lucratieve en langdurende octrooien niet toegekend = worden voor innovaties die goedkoop te produceren zijn of waarvoor de kans = op onafhankelijke herontdekking zeer hoog is. Het octrooisysteem beperken t= ot "toegepaste natuurwetenschap", zoals dat traditioneel het geval was, is = een goede vuistregel om dergelijke problemen te vermijden. Een sterkere rol voor mededingingsautoriteiten zorgt voor het nodige evenwi= cht binnen en controle van het octrooisysteem. Octrooien zijn inperkingen v= an concurrentie met het oog op het bereiken van beleidsdoeleinden zoals het= bevorderen van innovatie. De huidige administratieve regelgeving in verban= d met het octrooisysteem houdt geen rekening met concurrentiewerende effect= en maar staat gewoonlijk aan de kant van de rechthebbenden. Mededingingsaut= oriteiten zouden de mogelijkheid moeten krijgen om rechtzaken te starten om= octrooien ongeldig te verklaren of om verzet aan te tekenen tegen twijfela= chtige octrooien die de concurrentie verstoren. Dit in het bijzonder wannee= r de getroffen marktspelers niet de middelen hebben om verzet aan te tekene= n (marktfalen bij verzet). 1.3 Hoe kan de Gemeenschap bij de ontwikkeling van haar octrooibeleid beter= rekening houden met de bredere belangen van de samenleving? Op dit moment wordt het octrooibeleid hoofdzakelijk bepaald door: De octrooibureaus. Vooral in het geval van de Europese Octrooiorgani= satie is de situatie zorgwekkend. Haar Administratieve Raad kan zowel de "I= mplementatieregulering" als delen II tot VIII en deel X van het Europees O=

6 ctrooiverdrag aanpassen. Daarmee neemt ze de positie in van de wetgever. Da= arenboven handelen de Technische Kamers van Beroep en de Uitgebreide Kamers= van Beroep als rechterlijke macht door de interpretatie van het Europees O= ctrooiverdrag te veranderen. Ambtenaren die nauw verbonden zijn met het octrooisysteem. Over het a= lgemeen zijn de mensen die zetelen in de Administratieve Raad van het EOB o= ok betrokken bij de octrooibureaus van de lidstaten en zijn ze ook de belan= grijkste raadgevers aan de wetgevers inzake octrooirecht. Zo zetelen de mee= ste van deze ambtenaren bijvoorbeeld in de "Werkgroep van de Raad i.v.m. In= tellectueel Eigendomsrecht (Octrooien)", terwijl ze ook de regeringen stema= dvies geven over de voorstellen die ze zelf geschreven hebben. De grootste klanten van het octrooisysteem, die blijven proberen de g= renzen van wat octrooieerbaar is verder en verder te verleggen, en zelfs ze= telen in het "Standing Advisory Committee" bij het EOB (SAPECO). Het commis= sievoorstel over de softwareoctrooirichtlijn werd ook opgesteld in nauwe s= amenwerking met deze bedrijven en hun vertegenwoordigende organsaties, zond= er betrokkenheid van derden. De beste manier om rekening te houden met het maatschappelijk belang bestaa= t erin: De wetgevende, rechterlijke en uitvoerende taken binnen het octrooisy= steem duidelijk van elkaar te scheiden. Bijgevolg geen Gemeenschapswet aann= emen die gebaseerd is op rechtspraak die ontwikkeld is door een uitvoerend = bureau dat zijn eigen rechter is. Tegen die rechtspraak kan zelfs geen bero= ep aangetekend worden bij een Europees Gerechtshof aangezien het uitvoerend= bureau geen deel uitmaakt van de Europese Gemeenschap. Een einde te maken aan het huidige door de rechterlijke macht gedomin= eerde beleid. In plaats daarvan moet een op economie gebaseerd beleid gevoe= rd worden, waarin de wetgevende macht volle medezeggenschap heeft. Het beleidsmakingproces rond octrooien uit te breiden naar de maatsch= appij in zijn geheel. Al te lang werd dit beperkt tot een gesloten groep va= n rechthebbenden van (software)octrooien. De transparantie van de werkgroe= p in de Raad verhogen. De mogelijkheden van de beleidsmakers inzake mededin= ging uitbreiden. Voor ogen te houden dat het octrooistelsel niks anders is dan =E9=E9n= van de beschikbare middelen bij het opstellen van een innovatiebeleid. Een=

7 middel dat alleen gebruikt dient te worden als het nuttig is en niet naar = believen. ("Meer octrooien" is niet hetzelfde als "meer innovatie"; in vers= chillende gevallen kan het zelfs resulteren in minder innovatie.) Meer economisch onderzoek aan te moedigen (waarbij macroeconomisch o= nderzoek niet verwaarloosd mag worden). 2.1 Zijn er ten opzichte van de gemeenschappelijke politieke benadering and= ere of aanvullende kenmerken die u voor een doeltreffend Gemeenschapsoctroo= isysteem belangrijk acht? Het belangrijkste punt is het scheiden van uitvoerende, wetgevende en de re= chterlijke macht die momenteel alle tot op zekere hoogte door het Europees = Octrooi Bureau (EOB) uitgevoerd worden, zoals hierboven reeds vermeld. Dit = houdt in dat de jurisprudentie van de Technische Kamer van Beroep (Technica= l Board of Appeal, TBA)/ en de Uitgebreide Kamer van Beroep (Extended Board= of Appeal, EBA) van het EOB niet de basis moeten vormen voor een Gemeensch= apswet, anders doen we de huidige octrooiwetgeving en de interpretaties daa= rvan door nationale rechters in alle lidstaten teniet. Zelfs het Verenigd K= oninkrijk, waarvan de jurisprudentie het dichtst bij de jurisprudentie van = het EOB staat, is nog altijd wat strikter dan het EOB. De Europese gemeenschap zou niet moeten toetreden tot het Europese Octrooiv= erdrag (EOV) op een manier die de volledige zeggenschap over de toekenning = van Gemeenschapsoctrooien overdraagt op een instantie buiten de Gemeenschap= (namelijk het EOB en zijn TBAs en EBA). Daarnaast dient ervoor te worden g= ewaakt dat toetreding tot het EOV er niet toe leidt dat Europese wetgeving = door het EOB wordt gemaakt, daarmee voorbijgaand aan de verdragen van de Ge= meenschap, de Europese Commissie en het Europees Parlement. In het Nederlandse octrooirecht wordt een schender van een octrooi schadepl= ichtig nadat hij gewaarschuwd is dat hij een octrooi schendt. Hij heeft dan= nog een maand de tijd om de schending te stoppen. Dit werpt een dam op teg= en misbruik van octrooien. Bijvoorbeeld bij software zien we dat er te veel= octrooien verleend worden, die geen of slechts een zeer beperkte bijdrage = leveren aan de stand van de techniek, en veelal nog niet eens nieuw zijn (A= dviescommissie Software Octrooien). Onopzettelijke schending van octrooien = komt veel voor, er is veel onafhankelijke (her)ontdekking. Schadeplichtighe= id met terugwerkende kracht zou misbruik en afpersing uitlokken. Een octroo= ihouder kan wachten, en na langere tijd aanmaningen rondsturen. De aangekla= agde moet dan betalen of procederen, hetgeen bijzonder duur uit kan vallen.= Voor het MKB zal procederen veelal te duur zijn. Er rest dan niets anders = dan betalen, ook als het octrooi geen echte uitvinding betreft. Het Nederla= ndse systeem beschermt het MKB in enige mate tegen afpersers. Ook landen al= s Frankrijk, Engeland en Duitsland hanteren, met nationale verschillen, het= systeem van schadeplichtigheid na kennisname van het octrooi. Deze systeme= n beschermen het MKB in enige mate tegen afpersers. In het voorstel voor het gemeenschapsoctrooi wordt dit echter veranderd. Er=

8 zal schadevergoeding betaald moeten worden met terugwerkende kracht tot he= t moment van publicatie van de aanvraag van het octrooi (art 11). Het gemee= nschapsoctrooi maakt het rendabel vage, brede en triviale octrooien aan te = vragen en na enkele jaren aanmaningen rond te gaan sturen. Het MKB rest nie= ts anders dan betalen. Het gemeenschapsoctrooi maakt legale afpersing renda= bel. Dit is een omslagpunt waar we verre van moeten blijven. Verjaring vind= t pas plaats na 10 jaar, of, indien de octrooihouder het wist of had kunnen= weten na 5 jaar (art 45). Dit is langer dan de Belgische termijn (5 jaar) = en ook langer dan die in de VS (6 jaar). De VS op dit punt navolgen is onve= rstandig, de VS overtreffen is onverantwoord. Ironisch is het dat misbruik = en afpersing in de VS tot een roep tot hervorming geleid heeft, en dat Euro= pa juist op dit punt flink door dreigt te schieten. Schadeplichtigheid met = terugwerkende kracht dient afgewezen te worden. 3.1 Wat zijn volgens u de voor en nadelen van een paneuropese geschillenr= egeling volgens de EPLA voor de gebruikers van octrooien en andere belanghe= bbenden? Als de (overeenkomst omtrent) geschillenbeslechting bij Europese octrooien = (European Patent Litigation Agreement EPLA) ten uitvoer gebracht zou word= en en ervoor zou zorgen dat de kwaliteit van de octrooien stijgt, zoals ged= efinieerd en omschreven door het Europees Octrooiverdrag (EOV) artikel 52, = zou dit een positieve bijdrage hebben. Echter als de geschillenbeslechting = bij Europese octrooien ervoor zorgt dat de jurisprudentie van de Technische= Kamer van Beroep (Technical Board of Appeal, TBA) van het Europees Octrooi= bureau (EOB) wordt doorgevoerd (en dus octrooiering mogelijk maken van soft= ware en bedrijfsmethodes), zouden de gevolgen rampzalig zijn. Tenslotte zorgt de huidige "wettelijke onzekerheid" wat betreft softwareoct= rooien ervoor dat verscheidene procesvoerende partijen zich terughoudend op= stellen, en is voor een deel de oorzaak ervan dat een Amerikaanse procespra= ktijk in Europa ontbreekt. Dit wordt duidelijk zichtbaar door het feit dat = veel rechtzaken over softwareoctrooien in het Verenigd Koninkrijk worden aa= ngebracht (Handels technologi=ebn vs verscheidene producenten voor software= voor handelsbeurzen, NTP vs. RiM), waar de jurisprudentie nog het meest li= jkt op die van het Europees Octrooibureau (EOB). 3.2 Wat is volgens u het ideale systeem voor de beslechting van octrooigesc= hillen, aangezien in Europa mogelijk drie soorten octrooien naast elkaar zu= llen bestaan (nationale octrooien, Gemeenschapsoctrooien en Europese octroo= ien)? Het zou mogelijk moeten zijn om een rechtzaak te voeren voor een Gemeenscha= psrechtbank, op basis van Gemeenschapswetgeving die opgesteld is door de we= tgevers van de Gemeenschap (en niet door een Technische Kamer van Beroep of= een Uitgebreide Kamer van Beroep van het EOB dat niet ter verantwoording g= eroepen kan worden.) Voor nationale octrooien is de meest logische beslissing om de mogelijkheid= te behouden om ze voor de nationale rechtbanken te beslechten. Deze zijn h= et meest geschikt op het vlak van geografie, taal en cultuur. Aangezien Eur= opese Octrooien min of meer een verzameling van nationale octrooien zijn, z= ou de mogelijkheid om naar een nationale rechtbank te stappen minstens beho=

9 uden moeten blijven. De belangrijkste voorwaarde is dat de mogelijkheid steeds moet bestaan om b= eroep aan te tekenen voor een rechtbank die niet gebonden is aan de bestaan= de rechtspraak van de uitvoerende macht (de verschillende octrooibureaus). = Een dergelijke juridische onafhankelijkheid is een basisvereiste voor ons r= echtssysteem. 4.1 Welke aspecten van het octrooirecht leiden volgens u tot belemmeringen = voor het vrije verkeer of tot concurrentieverstoringen als gevolg van versc= hillen tussen de wettelijke regels van de lidstaten of de wijze waarop die = regels in de praktijk worden toegepast? Octrooien op software en bedrijfsmethodes geven aanleiding tot aanzienlijke= handelsbelemmeringen en concurrentievervalsing binnen de EG. In sommige li= dstaten, zoals Polen, worden deze octrooien niet toegekend en beroepszaken = tegen afwijzingen gebaseerd op dit onderwerp worden consequent niet ontvank= elijk verklaard door gerechtshoven. In andere lidstaten, zoals het Verenigd= Koninkrijk, volgen de jurisprudentie en rechtspraak op basis van precedent= en de EOBpraktijk in grotere mate. Dit bezorgt Britse bedrijven die werken= in Polen een concurrentienadeel en vormt een handelsbelemmering wanneer Po= olse bedrijven proberen de markt van het Verenigd Koninkrijk te betreden. 4.2 In welke mate ondervindt uw onderneming hiervan de gevolgen? Octrooien op software en handelsmethodes houden in dat producenten en gebru= ikers van software worden blootgesteld aan willekeurige gerechtelijke vervo= lging als ze hun diensten exporteren naar andere landen van de EU. Onze zaa= k wordt getroffen door het feit dat we onmogelijk accuraat kunnen uitmaken = of onze producten en diensten "legaal" zijn in andere lidstaten. Op die man= ier worden we blootgesteld aan een significant en onbeheersbaar risico als = we beslissen om te exporteren. Er bestaat ook geen verzekeringen tegen inbreuk op softwareoctrooien. De er= varing van o.a. Miller Insurance Services Ltd leert dat de reden hiervoor l= igt in het feit dat het voor een bedrijf onmogelijk is om een winstgevende = verzekering aan te bieden in het huidige toekenningsklimaat van octrooien. = (Zie ook: 4.3 Hoe schat u de meerwaarde en haalbaarheid in van de hierboven beschreve= n benaderingen (1 t/m 3)? We merken op dat het "subject matter"criterium mist in de lijst van punt 1= =2E "Subject matter" is een kritiek criterium aangezien op deze basis het E= OB tienduizenden software en handelsmethodeoctrooien verleend heeft. Opti= es 1 tot en met 3 zijn allen onduidelijk met betrekking tot de regels voor = subject matter. Ze beantwoorden evenmin de vraag of de rechtspraak van de T= echnische Kamers van Beroep van het EOB het Europees Octrooiverdrag en de i= nterpretatie daarvan door nationale rechtbanken teniet doet. Wat optie 3 in het bijzonder betreft opent wederzijdse herkenning door de o= ctrooibureaus van octrooien die in andere EUlidstaten toegekend zijn de mo= gelijkheid dat aanvragers gaan "winkelen" om het octrooibureau te vinden da= t probleemloos hun octrooiaanvragen toekent. Het gemeenschapsoctrooi is be= doeld om dergelijk winkelgedrag tegen te gaan. Deze optie zou het genoemde =

10 probleem echter vergroten. Een herbevestiging van zaken die uitgesloten zijn van octrooieerbaarheid zo= als vastgesteld in artikel 52 van het Europees Octrooiverdrag =E9n verdere = verduidelijkingen zijn nodig om: afdwinging te voorkomen van softwareoctrooien en handelsmethodeoctro= oien zoals die toegekend zijn door het EOB binnen de Europese Gemeenschap de Europese Unie de mogelijkheid te geven om het toekenningsbeleid va= n het EOB bij te sturen opnieuw politieke supervisie over het octrooisysteem tot stand te bre= ngen 4.4 Zijn er andere benaderingen die de Commissie zou kunnen overwegen? Alle voorstellen moeten terug te voeren zijn naar de elementaire vraag: gar= andeert het systeem goede octrooien, transparantie en zekerheid? Daarnaast dient de Europese Unie te voorkomen dat de in het Europees Octroo= iverdrag artikel 52 genoemde uitzonderingen verzwakt worden door verdere in= grijpende harmonisatie van de internationale octrooiwetgeving, driezijdige = diplomatieke onderhandelingen of herziening van de TRIPs overeenkomst (agre= ement on TradeRelated aspects of Intellectual Property Rights). Zolang het probleem met softwareoctrooien van het Europees Octrooibureau (E= OB) de boventoon voert, zou de Europese Unie moeten proberen de interoperab= iliteit (o.a. uitwisselbaarheid van gegevens m.b.v. software) te versterken= via wettelijke bescherming om getroffen softwareproducenten en "Ecommerce= bedrijven" schadeloos te stellen.

1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem?

1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem? A. Algemene vragen 1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem? Het belangrijkste kenmerk van het octrooisysteem is dat we alleen zouden moeten overwegen het daar

Nadere informatie

1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem?

1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem? A. Algemene vragen 1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem? Het belangrijkste kenmerk van het octrooisysteem is dat we alleen zouden moeten overwegen het daar

Nadere informatie

1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem?

1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem? A. Algemene vragen 1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem? Het belangrijkste kenmerk van het octrooisysteem is dat we alleen zouden moeten overwegen het daar

Nadere informatie

=========================================================================

========================================================================= L.S.: Ik werd gewezen op de enquete die de Europese Commissie houdt over het Gemeenschapsoctrooi. Ik ben professioneel automatiseerder, en was voorheen wetenschappelijk onderzoeker. Over octrooien heb

Nadere informatie

ad 1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem?

ad 1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem? ad 1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem? In uw premisse stelt u dat de achterliggende gedachte van het octrooisysteem zou zijn dat "ondernemingen en onderzoeksinstellingen

Nadere informatie

1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem?

1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem? A. Algemene vragen 1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem? Persoonlijk heb ik grote problemen met het octrooisysteem. Ooit was het duidelijk dat individuele uitvinders

Nadere informatie

1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem

1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem A. Algemene Vragen 1.1 Bent u het eens met deze opsomming van basiskenmerken voor het octrooisysteem Er mist een kenmerk: Persoonlijke vrijheid mag niet geschaad worden door het octrooisysteem. Het is

Nadere informatie

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen 1. Inleiding De SERV werd op 3 november 2006 om advies

Nadere informatie

Wij richten ons tot U in reactie op uw vragenlijst zoals gepubliceerd op http://europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/docs/patent/consult_nl.

Wij richten ons tot U in reactie op uw vragenlijst zoals gepubliceerd op http://europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/docs/patent/consult_nl. Geachte heer Nooteboom, Wij richten ons tot U in reactie op uw vragenlijst zoals gepubliceerd op http://europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/docs/patent/consult_nl.pdf Wij zijn een kleine pan-europeese

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 25 juli 2001 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi (COM(2000)

Nadere informatie

Nieuwe initiatieven om octrooirechtspraak te Europeaniseren

Nieuwe initiatieven om octrooirechtspraak te Europeaniseren Nieuwe initiatieven om octrooirechtspraak te Europeaniseren European Patent Litigation Agreement (EPLA) Verordening inzake het Gemeenschapsoctrooi Huidige situatie Octrooien zijn beschermingstitels met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 232 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Eenheidsoctrooi komt eraan

Eenheidsoctrooi komt eraan Eenheidsoctrooi komt eraan Welke keuze gaat u maken? Marc van der Burg Octrooicentrum Nederland Opzet 0. Problemen 1. Eenheidsoctrooi: Unitary Patent (UP) 2. Octrooigerecht: Unified Patent Court (UPC)

Nadere informatie

BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE

BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE eric.degryse@simontbraun.eu I. OCTROOIWETGEVING : België Wetboek van economisch recht, 19 April 2014, Boek XI, "Intellectuele eigendom, titel 1, Uitvindingsoctrooien

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Fiche 9: Verordening EU octrooi vertaalregelingen 1. Algemene gegevens Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Datum Commissiedocument:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD TT ** TT. COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 23.12.2003 COM(2003) 827 definitief 2003/0326 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende toekenning aan het Hof van Justitie van de

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2003/0293 (COD) PE-CONS 3682/04 AUDIO 42 CODEC 1016

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2003/0293 (COD) PE-CONS 3682/04 AUDIO 42 CODEC 1016 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 13 oktober 2004 (OR. en) 2003/0293 (COD) PE-CONS 3682/04 AUDIO 42 CODEC 1016 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van het Europees

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

Het Wetsvoorstel. De Staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Het Wetsvoorstel. De Staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20401 2500 EK Den Haag contactpersoon De Staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20401 2500 EK Den Haag datum 8 juni 2015 e-mail telefoonnummer 06-46116548 uw kenmerk cc bijlage 1 onderwerp Voorlichting

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 29.03.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1609/2008, ingediend door D. A. L. (Britse nationaliteit), over vermeende discriminatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2236 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 671 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 17 oktober 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 17 oktober 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 oktober 207 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 204/0297 (E) 2629/7 PI 09 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting,

Nadere informatie

Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling over het bevorderen van een eerlijke, efficiënte en competitieve Europese op het

Nadere informatie

VAN N UI U TV T IND ING CRE R ATI T E T EXPLO ITA T E

VAN N UI U TV T IND ING CRE R ATI T E T EXPLO ITA T E VAN UITVINDING EN CREATIE TOT EXPLOITATIE Een goed idee is goud waard. Intussen heeft u alles goed geregeld: uw octrooigemachtigde heeft octrooi of kwekersrecht aangevraagd, een merkenbureau heeft uw merk

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2010 (08.10) (OR. en) 14377/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0198 (CNS) PI 114

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2010 (08.10) (OR. en) 14377/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0198 (CNS) PI 114 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2010 (08.10) (OR. en) 14377/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0198 (CNS) PI 114 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad (concurrentievermogen) nr. vorig

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.11.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0570/2012, ingediend door Maria Teresa Magnifico (Italiaanse nationaliteit), over erkenning

Nadere informatie

1. De groep is voortgegaan met de bespreking van het verordeningsvoorstel, in casu de artikelen 34 tot en met 45.

1. De groep is voortgegaan met de bespreking van het verordeningsvoorstel, in casu de artikelen 34 tot en met 45. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 oktober 2001 (24.10) (OR. fr) PUBLIC 12769/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0177 (CNS) LIMITE PI 53 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Groep intellectuele

Nadere informatie

Introductie. Nieuwsbrief Juni 2015

Introductie. Nieuwsbrief Juni 2015 IZI NIEWS Juni 2015 IZI Patents B.V. Postbus 15 6573 ZG Beek-Ubbergen Nederland P: 0031 (0)88 121 0010 F: 0031 (0)88 121 0011 E: info@izipatents.com [E-mailadres] Introductie Beste lezer, Met trots presenteren

Nadere informatie

Team IE & ICT. www.dehaanlaw.nl

Team IE & ICT. www.dehaanlaw.nl Team IE & ICT www.dehaanlaw.nl De Haan team intellectuele eigendom, internet, E-commerce en ICT-recht Intellectuele eigendom, internet, E-commerce en ICT-recht zijn verwante rechtsgebieden met een heel

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

Datum 30 augustus 2013 Betreft Beantwoording vraag Partij voor de Dieren over octrooi met betrekking tot een peperplant

Datum 30 augustus 2013 Betreft Beantwoording vraag Partij voor de Dieren over octrooi met betrekking tot een peperplant > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Expertisecentrum Europees Recht

Expertisecentrum Europees Recht Expertisecentrum Europees Recht ECER-infobijeenkomst Nederlands EUvoorzitterschap 2016: de Eurowob Den Haag 9 november 2015 Eurowob Transparantie: de politieke invalshoek Gabriëlle Metz Directie Integratie

Nadere informatie

Nederlandstalige samenvatting van CPB Document 132, Innovation Policy: Europe or the Member States

Nederlandstalige samenvatting van CPB Document 132, Innovation Policy: Europe or the Member States Nederlandstalige samenvatting van CPB Document 132, Innovation Policy: Europe or the Member States Tegenwoordig zoekt Europa de oplossing voor de lage productiviteitsgroei bij innovatie. De groeicijfers

Nadere informatie

Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel)

Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel) Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel) Als voorbereiding op de opdracht kunt u onderstaande tekst lezen. Wat heb jij aan Europa Europa een ver van je bed show? Nee hoor. Je eten, je kleding, de prijs

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN GEZAMEIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN "1. De vandaag vastgestelde verordening betreffende de uitvoering van de mededingingsregels

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 december 2001 (19.12) (OR. fr) 15468/01 Interinstitutioneel dossier 2000/0177 (CNS) LIMITE PI 73

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 december 2001 (19.12) (OR. fr) 15468/01 Interinstitutioneel dossier 2000/0177 (CNS) LIMITE PI 73 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 december 2001 (19.12) (OR. fr) PUBLIC 15468/01 Interinstitutioneel dossier 2000/0177 (CNS) LIMITE PI 73 NOTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Een octrooi (ook wel patent) is een juridisch document waarin de beschermingsomvang van een technische uitvinding of idee is vastgelegd. Met een octrooi kunt u derden, die daartoe niet gerechtigd zijn,

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 16.3.2012 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0356/2010, ingediend door Vasile Stoica (ogenschijnlijk Duitse nationaliteit), over niet-handhaving

Nadere informatie

Hulp voor uitvinders. Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent

Hulp voor uitvinders. Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent Hulp voor uitvinders Pag. 1 Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent Bescherm uw ideeën Wanneer u

Nadere informatie

Ondernemen met IP in de praktijk

Ondernemen met IP in de praktijk Ondernemen met IP in de praktijk Inhoud Wat is IE? Hoe werkt IE? o c t rooien m e rk e n m o d e llen a d v o c a t uu r Waarom IE beschermen? Alternatieven voor het beschermen van IE? Welke verschillende

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

2. kennelijk ook van mening is dat verzoeker geen recht had op schadevergoeding.

2. kennelijk ook van mening is dat verzoeker geen recht had op schadevergoeding. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat in de reactie op zijn klacht over Martinair heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van een vermeende overtreding van

Nadere informatie

Vertaling C-441/13-1. Zaak C-441/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing

Vertaling C-441/13-1. Zaak C-441/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing Vertaling C-441/13-1 Zaak C-441/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 5 augustus 2013 Verwijzende rechter: Handelsgericht Wien (Oostenrijk) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1052 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Vertaling C-258/13-1 Zaak C-258/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 13 mei 2013 Verwijzende rechter: Varas Cíveis de Lisboa (Portugal)

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0021 (E) 12052/14 JUSTCIV 206 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 30 635 Octrooibeleid Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

12. 12. Heeft u nog een algemene opmerkingen, gedachte, of wilt u anderszins nog iets aan ons doorgeven, vul dat dan svp hieronder in. De code zoals deze er nu al ligt in concept had veel om de nemer te

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

Studenten verkoopsvoorwaarden

Studenten verkoopsvoorwaarden Details Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom 7e editie Auteur(s): Hendrik Vanhees boek verschenen 1e druk december 2010 ISBN 978-94-0000-153-4 x + 762 blz. paperback Prijs : 35,00

Nadere informatie

Bescherming en exploitatie van Intellectueel Eigendom

Bescherming en exploitatie van Intellectueel Eigendom Bescherming en exploitatie van Intellectueel Eigendom Bescherming uitvinding / vorm / merk en IP strategie (parallelsessie I) Kayin Pang, Peter van Essen and Ard Ellens Food Valley & Nederlandsch Octrooibureau

Nadere informatie

PUBLIC 11642/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0109 (CNS)

PUBLIC 11642/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0109 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 september 200 (26.09) (OR. fr) PUBLIC 642/0 Interinstitutioneel dossier: 200/009 (CNS) LIMITE JUSTCIV NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken en interne markt. Voorstel voor een richtlijn (COM(2002) 13 C5-0049/2002 2002/0020(CNS))

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken en interne markt. Voorstel voor een richtlijn (COM(2002) 13 C5-0049/2002 2002/0020(CNS)) EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie juridische zaken en interne markt 29 augustus 2002 PE 319.691/16-27 AMENDEMENTEN 16-27 Ontwerpadvies (PE 319.691) Diana Wallis verbetering van de toegang tot de rechter

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Luctor et Vici Stichting Hollandpromote.com. Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift ejnr, ISSN 1871-5141

Luctor et Vici Stichting Hollandpromote.com. Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift ejnr, ISSN 1871-5141 Fax: 070-3564683 Luctor Aantekenen met BVO Onderwerp : Rijksoctrooiwet 1995 Betreft : Aansprakelijkheidsstelling schade Kort Octrooi Datum : 28 februari 2008 Aan de Staat der Nederlanden Ministerie van

Nadere informatie

Specialisatie loont?!

Specialisatie loont?! Specialisatie loont?! Tetty Havinga, Instituut voor rechtssociologie, Faculteit Rechtsgeleerdheid Presentatie Vereniging voor Auteursrecht 3 oktober 2014 Amsterdam Twee onderzoeken Opbouw presentatie Specialisatie

Nadere informatie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

Bevordering van innovatie door middel van octrooien Groenboek over het Gemeenschapsoctrooi en het octrooistelsel in Europa

Bevordering van innovatie door middel van octrooien Groenboek over het Gemeenschapsoctrooi en het octrooistelsel in Europa Bevordering van innovatie door middel van octrooien Groenboek over het Gemeenschapsoctrooi en het octrooistelsel in Europa (door de Commissie ingediend) Samenvatting Het octrooisysteem neemt een centrale

Nadere informatie

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be DISCLAIMER Het gebruik van onze website gaat

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 ONTWERP-NOTULEN - ADDENDUM Betreft: 3002e zitting van de Raad van de Europese Unie (MILIEU), gehouden

Nadere informatie

Samenwerken & Intellectueel Eigendom

Samenwerken & Intellectueel Eigendom Samenwerken & Intellectueel Eigendom 15 mei 2012 Mecc Maastricht René Janssen octrooiadviseur regio Limburg NL Octrooicentrum (locatie Syntens-Roermond) NL Octrooicentrum Octrooiverlening Nederland (uitvoering

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Samenvatting Europees Recht

Samenvatting Europees Recht Samenvatting Europees Recht Week 1 Export en Europees recht Leerdoelen H4 (Nadruk of EU verdrag en EU werkingsverdrag) - De juridische vormen van export beschrijven - De basisstructuur van de Europese

Nadere informatie

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure.

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure. Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0359 (COD) 9316/17 NOTA van: aan: Nr. Comdoc.: 14875/16 Betreft: het voorzitterschap het Coreper / de Raad JUSTCIV

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Netrebel gelooft in de rechten van vrijheid van informatie uitwisseling, vrije meningsuiting en het recht op privacy. Echter, netrebel wil geen vrijhaven zijn voor klanten die daar

Nadere informatie

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Velden met een zijn verplicht. Persoonlijke gegevens In welk land bent u gevestigd? België Bulgarije

Nadere informatie

Openbare licentie van de Europese Unie

Openbare licentie van de Europese Unie Openbare licentie van de Europese Unie V.1.1 EUPL Europese Gemeenschap 2007 Deze openbare licentie van de Europese Unie ( EUPL ) 1 is van toepassing op het werk of de software zoals hieronder gedefinieerd,

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.1.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0256/2011, ingediend door Harry Nduka (Nigeriaanse nationaliteit), over zijn recht om in

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...]

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...] EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2010 COM(2010)280 definitief 2010/0168 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD van [...] betreffende de verplichte toepassing van Reglement nr. 100 van de Economische

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 16 september 2008 Betreft: Voorstel voor een Verordening (EG)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:5319

ECLI:NL:RBBRE:2011:5319 ECLI:NL:RBBRE:2011:5319 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 06-12-2011 Datum publicatie 22-05-2017 Zaaknummer AWB- 11_1954 Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2178, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1167 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.03.2004 COM(2004)190 definitief 2004/0064 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese

Nadere informatie

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Het ontwerpen en op de markt brengen van producten in een veelheid van vormen en verschijningen is een wezenlijk kenmerk van onze economie. De ontwikkeling en realisering van een nieuwe uitvoering van

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-16. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2044(INI) 2.5.2012. Ontwerpadvies Evelyn Regner (PE486.197v01-00)

AMENDEMENTEN 1-16. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2044(INI) 2.5.2012. Ontwerpadvies Evelyn Regner (PE486.197v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 2012/2044(INI) 2.5.2012 AMENDEMENTEN 1-16 Evelyn Regner (PE486.197v01-00) De 20 belangrijkste bekommernissen van EU-burgers en ondernemingen inzake

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 161

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 161 54 (1960) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1964 Nr. 161 A. TITEL Overeenkomst betreffende de wederzijdse geheimhouding van uitvindingen die voor de verdediging van belang

Nadere informatie

Belang van het onderscheid

Belang van het onderscheid privaatrecht publiekrecht Horizontale relaties in het recht = relaties tussen particuliere personen Verticale relaties in het recht = relaties tussen overheid en privé-personen Belang van het onderscheid

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

Waarom. zo controversieel is. (en waarom parlementsleden goed op moeten letten)

Waarom. zo controversieel is. (en waarom parlementsleden goed op moeten letten) Waarom zo controversieel is (en waarom parlementsleden goed op moeten letten) Waarom ACTA zo controversieel is (en waarom parlementsleden goed op moeten letten) Wat is ACTA? Het Anti-Counterfeiting Trade

Nadere informatie

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCHE REGLEMENTERING DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM VERZOEK TOT VERLENING VAN EEN OCTROOI

Nadere informatie

Datum 21 augustus 2017 Betreft Beantwoording vragen over het bericht Opzeggen vissersakkoord door Britten kan ramp zijn voor Nederland'

Datum 21 augustus 2017 Betreft Beantwoording vragen over het bericht Opzeggen vissersakkoord door Britten kan ramp zijn voor Nederland' > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum 21 augustus 2017 Betreft Beantwoording vragen over het bericht Opzeggen

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2011) 516 definitief

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2011) 516 definitief RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 2 september 2011 (02.09) (OR. en) 13710/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0223 (COD) VISA 159 CODEC 1370 COMIX 519 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

Knipperlichten. Intellectuele eigendom en ICT. Ellen Enkels. 20 februari 2013

Knipperlichten. Intellectuele eigendom en ICT. Ellen Enkels. 20 februari 2013 2013 Knipperlichten Intellectuele eigendom en ICT Ellen Enkels 20 februari 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Regelgeving Europees

Nadere informatie

388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLOTAKTE. AF/CE/LB/nl 1

388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLOTAKTE. AF/CE/LB/nl 1 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLOTAKTE AF/CE/LB/nl 1 2 von 11 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch

Nadere informatie

Unitair octrooi en Unitair Octrooigerecht: De stand van zaken

Unitair octrooi en Unitair Octrooigerecht: De stand van zaken Unitair octrooi en Unitair Octrooigerecht: De stand van zaken Discussiebijeenkomst AIPPI- Nederland, Rijswijk, 21 september 2012 Paul van Beukering Marc van der Burg Opzet van het nieuwe Europese octrooisysteem

Nadere informatie

Valorisatie van software

Valorisatie van software Valorisatie van software TTP breakout sessie 16 december 2013 Mirko Lukács UtrechtVC/Holdings mirko.lukacs@ utrechtholdings.nl Agenda 13.30 Softwarevormen, IP en valorisatie Mirko Lukács (UU) 14.00 Software

Nadere informatie

BESCHIKKING M (2006) 6

BESCHIKKING M (2006) 6 BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 8.3.2016 SWD(2016) 53 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 147 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie