Stichting Personeelspensioenfonds Cordares. Jaarverslag over het boekjaar 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Personeelspensioenfonds Cordares. Jaarverslag over het boekjaar 2007"

Transcriptie

1 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag over het boekjaar 2007

2 Inhoudsopgave Jaarverslag Personalia 04 Inleiding 06 Activiteiten en resultaten verslagjaar 07 Ontwikkelingen en beleid 08 Algemene ontwikkelingen op pensioengebied 13 Risicobeheer 15 Beleggingsbeleid 16 Kostendekkende premie 22 Financiële positie 23 Verkort actuarieel verslag 26 Slotwoord 30 Jaarrekening Balans per 31 december 32 Staat van baten en lasten 33 Kasstroomoverzicht 34 Toelichting algemeen 35 Toelichting op de balans 40 Toelichting op de staat van baten en lasten 46 Beheersing van de risico s 50 Overige gegevens 57 Accountantsverklaring 58 Actuariële verklaring 59 Statutaire bestemming van het saldo van baten en lasten 61 Oordeel van het verantwoordingsorgaan bij de jaarstukken 2007 van Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) 62 Colofon 64 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag 2007

3 0.1 Personalia 0.1 Bestuur De bestuurssamenstelling was ultimo 2007 als volgt: Werkgeversbestuursleden Dr. A.W.I.M. van der Wurff, fungerend voorzitter 1 Drs. J.M.C.B. van Bakel Drs. M. Brouwer, MPLA Vacature Werknemersbestuursleden Mw. R. Lammers-Kaal, voorzitter J.D. Abraham 2 R. Heemsbergen 3 E.T. Kalmár 4 Administratie Cordares Pensioenen B.V. Cordares Vermogensbeheer B.V. Cordares Vastgoed B.V. Accountant Ernst & Young Accountants Adviserend actuaris Drs. H. Bruins Cordares Certificerend actuaris Hewitt Associates B.V De heer drs. J.J.P. Schouten is per 1 oktober 2007 afgetreden als werkgeversvoorzitter vanwege pensionering en is opgevolgd als voorzitter door de heer Van der Wurff. Zijn plaats in het bestuur is ingenomen door de heer Brouwer. 2. De heer Abraham is per 1 januari 2008 herbenoemd als werknemerslid. Per deze datum heeft hij zitting namens de gepensioneerden, voordien was hij bestuurslid namens de deelnemers. Met ingang van 1 januari 2008 zijn er twee werknemersleden namens de gepensioneerden in plaats van één. 3. De heer Heemsbergen is per 1 januari 2008 afgetreden en na verkiezingen opgevolgd door de heer C.P. van Zanden. 4. De heer Kalmár is per 1 april 2008 afgetreden en na verkiezingen opgevolgd door de heer dr. A.G. Oerlemans CFA, FRM. 4 JAARVERSLAG 2007 STICHTING PERSONEELSPENSIOENFONDS CORDARES

4 Inleiding Activiteiten en resultaten verslagjaar Overeenkomstig artikel 16 van de statuten brengt het bestuur van de Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) met dit jaarverslag verslag uit over 2007, het 49e boekjaar. Het PPF is een zelfstandig ondernemingspensioenfonds met een evenredige vertegenwoordiging van werkgever en werknemers. Van de vier werknemersbestuursleden worden twee leden gekozen door en uit de deelnemers en twee leden door en uit de pensioengerechtigden. Bij het PPF is de pensioenregeling ondergebracht van de Cordares Holding N.V. en de daaraan gelieerde instellingen, te weten Stichting Technisch Bureau Bouwnijverheid, BPF Bouwinvest B.V., Stichting Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid en Stichting Arbouw. Het bestuur heeft de pensioenadministratie uitbesteed aan Cordares Pensioenen B.V. en de coördinatie van de beleggingen van het PPF aan Cordares Vermogensbeheer B.V. Cordares Vastgoed B.V. beheert de vastgoedportefeuille van het PPF. Het bestuur wil hierbij alle belanghebbenden op de hoogte stellen van het gevoerde beleid en van de financiële positie van het PPF in Hierdoor worden zij in staat gesteld zich een oordeel te vormen over de prestaties van het bestuur, van de pensioenuitvoerder, van de vermogensbeheerder en van de vastgoedbeheerder. Daarnaast wil het bestuur met dit jaarverslag iedereen informeren over de algemene financiële ontwikkelingen en de pensioenactualiteiten. Volgens het pensioenreglement van het PPF kunnen de ingegane pensioenen en de (premievrije) pensioenaanspraken van de deelnemers en de gewezen deelnemers de algemene loonontwikkeling overeenkomstig de CAO van Cordares volgen. Dat is in het verslagjaar opnieuw het geval geweest. De salarissen van de medewerkers van Cordares Holding N.V. zijn in het verslagjaar eenmaal verhoogd, te weten op 1 april, met 2%. Het bestuur heeft besloten per die datum de ingegane pensioenen en de premievrije aanspraken (waaronder de aanspraken per 31 december 2005 op basis van de tot 1 januari 2006 geldende pensioenregeling) dienovereenkomstig te verhogen. De uitkeringen stegen in het verslagjaar met 0,8 miljoen euro tot 16,6 miljoen euro (waarvan 1,6 miljoen euro betrekking heeft op de vut- en prepensioenuitkeringen). De marktwaarde van het belegd vermogen steeg in het verslagjaar met 7,9 miljoen euro tot 609,7 miljoen euro. Het totale beleggingsresultaat kwam in het verslagjaar uit op 3,4% van de marktwaarde van het belegde vermogen. Tabel 1 Overzicht activiteiten en resultaten (per ultimo boekjaar, bedragen in miljoenen euro s, met uitzondering van de percentages) 2005 Uitkeringen 16,6 15,8 14,9 Premie-inkomsten 1 6,5 7,3 5,0 Premiepercentage 2 14,4% 14,4% 10,95% Technische voorzieningen 3 397,1 410,7 416,3 Beleggingsresultaat 3,4% 8,1% 14,8% Marktwaarde van het belegd vermogen 609,7 601,8 569,3 Dekkingsgraad 152% 147% 136% 7 Tabel 2 Overzicht aantallen verzekerden (exclusief de vut-regeling en geprepensioneerden) Categorie Deelnemers Gewezen deelnemers Invalide deelnemers Gepensioneerden Totaal De gepensioneerden zijn als volgt onderverdeeld: Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Prepensioen Wezenpensioen De premie-inkomsten in 2006 waren relatief hoog door aanvullende koopsomstortingen. 2. Uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag (2006 en 2007) en loonsom (2005). Indien het premiepercentage in 2005 al was vastgesteld op grond van de pensioengrondslag, zou dit 12,38% zijn geweest. 3. De dekkingsgraad en de Technische Voorzieningen zijn op basis van rentetermijnstructuur. Per ultimo 2006 bedroeg de dekkingsgraad vóór de stelselwijziging 141%. 4. Het aantal verzekerden van 2005 tot en met 2007 is inclusief pregepensioneerden. 5. Cijfers over 2003 en 2004 met betrekking tot pregepensioneerden zijn niet beschikbaar. 6 JAARVERSLAG 2007 STICHTING PERSONEELSPENSIOENFONDS CORDARES

5 Ontwikkelingen en beleid Algemeen Het jaar 2007 was voor het bestuur wederom een druk jaar. Gedurende dit jaar vergaderde het bestuur acht maal (te weten op 25 januari, 1 maart, 18 april, 24 mei, 21 juni, 5 september, 1 november en 20 december). Voorts kwamen bestuursleden een aantal malen bijeen in een drietal commissies: over Pension Fund Governance (PFG), over communicatie en over de herziening van de pensioenreglementen en de statuten en het opstellen van de uitvoeringsovereenkomsten. Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten aan de orde kwamen, waren onder meer beleidsnotities in verband met de in werking getreden Pensioenwet en ten aanzien van beleid op het gebied van communicatie, de nieuwe Uniforme Pensioenopgave (UPO) en individuele gevallen waarin besluitvorming door het bestuur noodzakelijk was en diverse beleggingsaangelegenheden. Wijziging pensioenreglement en statuten Per 2006 is een nieuwe pensioenregeling in werking getreden voor PPF. Tot 1 januari 2006 kende het PPF een eindloonregeling. De pensioenuitkering was afhankelijk van het laatst verdiende loon. Met ingang van 1 januari 2006 kent het PPF een middelloonregeling. Dat betekent dat jaarlijks pensioen wordt opgebouwd over het loon (minus franchise) in dat jaar. Hiertoe is in 2006 een nieuw Pensioenreglement opgesteld. Op verzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) en de fiscus zijn in het verslagjaar enige passages verduidelijkt zonder dat dit inhoudelijk een ander beleid tot gevolg had. Voorts is het Pensioenreglement aangepast aan de bepalingen van de Pensioenwet. Hierdoor zijn de regels gewijzigd ten aanzien van afkoop, waardeoverdracht, het informeren van nieuwe deelnemers door middel van een wettelijk verplichte startbrief en indexatie. Ook de statuten zijn aangepast aan de Pensioenwet. Zo zijn de adviserende en certificerende actuaris apart gedefinieerd. Voorts is in de statuten bepaald hoe het PPF vorm geeft aan het interne toezicht en dat het een verantwoordingsorgaan instelt. Tot slot is, vanwege de gewijzigde verhouding tussen deelnemers en gepensioneerden, conform de wet bepaald dat de gepensioneerden twee van de vier werknemerszetels bezetten in plaats van één van de vier. Wijziging fondsgrondslagen In 2007 zijn de grondslagen voor de waardering van de verplichtingen geactualiseerd. De technische voorzieningen worden voortaan gewaardeerd met gebruikmaking van de Prognosetafel Deze sterftetafel houdt expliciet rekening met de verwachte verbetering van overlevingskansen. Hierdoor is het niet langer nodig om een afzonderlijke sterfteopslag te hanteren. Wijziging ABTN In 2007 is de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) aangepast. De aanpassingen hebben deels betrekking op de wijziging van de fondsgrondslagen. (Zie de paragraaf hiervoor.) Daarnaast zijn waar nodig teksten verduidelijkt en aangescherpt. Opstelling reglementen verantwoordingsorgaan en instructie visitatiecommissie Op basis van de bepalingen in de statuten is ten aanzien van het verantwoordingsorgaan een reglement en een huishoudelijk reglement opgesteld en is voor de visitatiecommissie een instructie opgesteld (zie de paragrafen Verantwoordingsorgaan en Intern toezicht voor een inhoudelijke toelichting). Opstelling uitvoeringsovereenkomsten Per 1 januari 2008 is artikel 25 van de Pensioenwet in werking getreden. In dit artikel staan de onderwerpen die in ieder geval opgenomen moeten worden in de uitvoeringsovereenkomst tussen het pensioenfonds en de werkgever. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen zijn in het verslagjaar nieuwe overeenkomsten opgesteld met Cordares en de gelieerde organisaties. Deze vervangen de bestaande financieringsovereenkomsten. Nieuw in deze overeenkomsten is dat daarin de regels zijn vastgelegd over het vaststellen en innen van de premies, vrijwillige voortzetting en voorwaardelijke indexatie. Deze overeenkomsten worden in 2008 aan de werkgevers ter ondertekening voorgelegd. Pension Fund Governance (PFG) Op 1 januari van het verslagjaar is de Pensioenwet in werking getreden, met uitzondering van enige bepalingen die in 2008 en 2009 in werking zullen treden. Eén van de beginselen die met de introductie van de nieuwe Pensioenwet het meest van belang is, is Pension Fund Governance (PFG). PFG staat voor goed pensioenfondsbestuur. Op 16 december 2005 heeft de Stichting van de Arbeid (STAR) de Principes voor goed pensioenfondsbestuur gepubliceerd. Het doel van de vereisten op grond van PFG, is het beleid van pensioenfondsen transparanter te maken. Het bestuur van PPF heeft hier in 2007 op drie gebieden uitvoering aan gegeven. Het betreft hier verantwoording van en toezicht op het bestuur, communicatie met de deelnemers en gepensioneerden, en de deskundigheidsbevordering en compliance van de bestuurders van PPF. Deze onderwerpen worden hieronder in afzonderlijke paragrafen behandeld. Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan van het PPF zal worden bemand door zes leden uit drie geledingen. Twee vertegenwoordigers namens de deelnemers, twee namens de pensioengerechtigden en twee namens de werkgever. Het PPF heeft in het verslagjaar de reglementen opgesteld voor de werkwijze van het verantwoordingsorgaan en verkiezingen georganiseerd voor de personele invulling. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een algemeen oordeel te geven over: a. het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de visitatiecommissie van het PPF; b. het door het bestuur gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar ten aanzien van bestuurszaken; c. het beleid voor de toekomst; d. de wijze waarop het bestuur van het PPF invulling geeft aan goed pensioenfondsbestuur als bedoeld in artikel 33 van de Pensioenwet. Voorts heeft het verantwoordingsorgaan het recht, gevraagd of ongevraagd, een advies uit te brengen aan het PPF-bestuur over de volgende onderwerpen: 1. de vaststelling en wijziging van de vergoedingsregeling voor bestuursleden; 2. wijziging van het beleid van het PPF-bestuur ten aanzien van het verantwoordingsorgaan; 3. de vorm, de inrichting en de samenstelling van het interne toezicht als hierboven bedoeld; 4. de wijziging van het reglement van de klachten- en geschillenregeling van het PPF; 5. de vaststelling en wijziging van het communicatie- en voorlichtingsbeleid van het PPF. Het oordeel en de adviezen worden, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van het PPF opgenomen. 9 8 JAARVERSLAG 2007 STICHTING PERSONEELSPENSIOENFONDS CORDARES

6 Intern toezicht Het interne toezicht van het PPF wordt opgedragen aan een visitatiecommissie, die zal worden bezet door drie deskundige, onafhankelijke leden. De visitatiecommissie heeft op basis van een instructie van het bestuur de volgende taak: a. het beoordelen van de beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de checks en balances (het geheel van controlemechanismen ter waarborging van het machtsevenwicht) binnen het PPF; b. het beoordelen van de wijze waarop het bestuur het PPF aanstuurt; c. het beoordelen van de wijze waarop het bestuur omgaat met de risico s op lange termijn. De visitatiecommissie voert haar beoordeling volgens de door het bestuur opgestelde instructie uit. De commissie zal haar werkzaamheden voor het eerst in 2009 uitvoeren. Communicatie Het PPF heeft in het verslagjaar ter uitvoering van één van de principes van Goed Pensioenfondsbestuur (PFG) een commissie communicatie ingesteld. De commissie heeft beleidsuitgangspunten ten aanzien van communicatie opgesteld met inachtneming van de wettelijke vereisten. Met ingang van 1 januari 2008 is het PPF verplicht een wettelijk omschreven startbrief toe te zenden aan nieuwe deelnemers. In de wet staat gespecificeerd waarover nieuwe deelnemers in een pensioenfonds moeten worden geïnformeerd. In het verslagjaar is deze startbrief ontwikkeld. Deelnemers die vanaf 1 januari 2008 deelnemen in het PPF zullen deze startbrief binnen drie maanden na de aanvang van hun deelname ontvangen. De bestaande brochure van het PPF vormt een bijlage bij de startbrief. Tevens heeft het PPF in het verslagjaar een website ontwikkeld: Op de website zijn alle teksten gepubliceerd die voor belanghebbenden van betekenis zijn. Voorts bevat de website een overzicht van de kerngegevens van het PPF, een bondige samenvatting van de pensioenregeling, een vraag- en antwoordpagina en een pagina met het laatste nieuws. Het PPF heeft zich ten doel gesteld in de toekomst nog meer gegevens toegankelijk te maken voor de deelnemers. In het verslagjaar heeft het PPF een nieuwe pensioenopgave toegezonden naar de deelnemers en de pensioengerechtigden. Hiervoor heeft als uitgangspunt gediend de uniforme pensioenopgave (UPO), die is ontwikkeld door de pensioenkoepels. Het doel van de UPO is dat deelnemers van verschillende pensioenfondsen een op dezelfde manier opgebouwd pensioenoverzicht ontvangen, zodat dit onderling vergelijkbaar is. Dit draagt bij aan de begrijpelijkheid. In 2008 zal het PPF zo veel mogelijk rekening houden met de reacties van deelnemers en gepensioneerden bij de opstelling van de in dat jaar te versturen pensioenopgave. Deskundigheidsbevordering Het bestuur van het PPF dient voldoende deskundig te zijn om het PPF goed te kunnen besturen. Hiertoe heeft het PPF een deskundigheidsplan opgesteld. Het deskundigheidsplan van het PPF wordt jaarlijks herzien. De Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF), de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) en de Unie van Beroepspensioenfondsen (UvB) hebben in het verslagjaar het Plan van Aanpak deskundigheidsbevordering bestuursleden gepubliceerd. Het PPF onderschrijft de uitgangspunten in dit rapport. Door middel van gerichte scholing werken de bestuurders van het PPF aan het onderhouden en verbreden van hun deskundigheid. Indien hiaten in de deskundigheid blijken, worden deze met gerichte opleiding aangepakt. De bestuurders 10 JAARVERSLAG 2007 STICHTING PERSONEELSPENSIOENFONDS CORDARES hebben in het verslagjaar hun deskundigheid uitgebreid door het actief bijwonen van cursussen, congressen en symposia op het gebied van de Pensioenwet, Pension Fund Governance, communicatie, intern toezicht, de houdbaarheid van het Nederlands pensioenstelsel, stembeleid en vermogensbeheer. Compliance Bestuurders van het PPF moeten zich houden aan de voor hen opgestelde gedragscode. Het bestuur heeft daartoe een compliance-officer benoemd. Bestuurders van het PPF, die in het bestuur zitting hebben namens de deelnemers of namens de werkgever doen hun werk als bestuurder onbezoldigd. Bestuursleden namens de gepensioneerden ontvangen voor hun werkzaamheden vacatiegeld volgens door het bestuur vastgestelde richtlijnen. De statutaire bepaling ten aanzien van het disfunctioneren van een bestuurslid is in het verslagjaar aangescherpt: in het vervolg is disfunctioneren van het bestuurslid uitdrukkelijk een reden voor beëindiging van het lidmaatschap. Vertegenwoordiging pensioengerechtigden Pensioengerechtigden worden vertegenwoordigd in het bestuur aan werknemerszijde. Vanaf 2008 bezetten de pensioengerechtigden twee van de vier zetels. In de jaren daarvoor was dat één zetel. Het PPF kent geen deelnemersraad. Het PPF heeft op grond van de verplichting daartoe in de Pensioenwet in het verslagjaar de pensioengerechtigden gevraagd of zij de instelling van een deelnemersraad wensten. Gebleken is dat de pensioengerechtigden hier geen prijs op stellen, gelet op de wijze waarop de medezeggenschap van pensioengerechtigden thans bij het PPF is geregeld en de wijze waarop daaraan uitvoering wordt gegeven. Continuïteitsanalyse In het verslagjaar is een continuïteitsanalyse van het PPF opgesteld. Deze analyse geeft een duidelijk inzicht in de te verwachten financiële positie, het premieniveau en de indexatieresultaten op langere termijn, gegeven het huidige fondsbeleid. Op basis hiervan kan het PPF toetsen of het door haar gevoerde beleid deugdelijk is en blijft. Uit de continuïteitsanalyse die in 2007 is uitgevoerd, blijkt dat de financiële positie van het PPF naar verwachting gunstig blijft. Daarnaast laat de continuïteitsanalyse zien dat de indexatieambitie (het volgen van de loonontwikkeling bij Cordares) de komende jaren naar verwachting voor een groot deel gehaald zal worden. Indexatie Het PPF kent een regeling van voorwaardelijke indexatie. Of er kan worden geïndexeerd, is bij het PPF afhankelijk van de vraag of het middelen heeft om al dan niet (volledig dan wel gedeeltelijk) te kunnen indexeren. Voorts kan alleen worden geïndexeerd indien sprake is van een algemene loonsverhoging overeenkomstig de CAO van Cordares. Een eventuele eenmalige uitkering aan de werknemers van Cordares wordt hierbij ook betrokken. Indexatie in enig kalenderjaar biedt geen garantie voor indexatie in de toekomst. Bij de premievaststelling wordt slechts gedeeltelijk rekening gehouden met indexatie. Ten slotte is er wet- en regelgeving waardoor de ruimte om te kunnen indexeren wordt beperkt. Het bestuur van het PPF besluit uiteindelijk of en in welke mate de aanspraken worden geïndexeerd. Het premie- en indexatiebeleid is nader uitgewerkt in de Actuariële en Bedrijfstechnische nota van het PPF. Aanpassing pensioenadministratiesysteem Ten behoeve van de pensioenadministratie beschikt het PPF over het pensioenadministratiesysteem Lifetime. Door de inhoudelijke wijzigingen van de nieuwe pensioenregeling ten opzichte van de oude pensioenregeling diende ook het pensioenadministratiesysteem te worden aangepast. 11

7 Algemene ontwikkeling op pensioengebied De aanpassingen betroffen onder andere de overgang van eindloon naar middelloon, de diverse individuele keuzemogelijkheden die de regeling biedt en de overgangsmaatregelen die bij invoering van de nieuwe pensioenregeling zijn getroffen. De aanpassing is in het verslagjaar voltooid. FVP-bijdrageregeling De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) heeft besloten om de FVPbijdrageregeling met één jaar te verlengen tot 1 januari Dit betekent dat ook de werknemers van 40 jaar en ouder die in 2009 WW-gerechtigd worden, onder bepaalde voorwaarden, recht op een FVP-bijdrage hebben. Dat maakt het voor deze werknemers mogelijk toch pensioen op te bouwen. Werknemers die met ingang van 1 januari 2010 ww-gerechtigd worden, komen niet meer voor een FVP-bijdrage in aanmerking. Afkoop Onder de Pensioenwet heeft een pensioenfonds het eenzijdige recht om een pensioen dat lager is dan de wettelijke afkoopgrens al voor de pensioendatum af te kopen. Premierestitutie is niet langer toegestaan. PPF heeft het afkoopbeleid dienovereenkomstig aangepast. Verder heeft het PPF in het kader van de overgangsregeling besloten ook de aanspraken van bestaande gewezen deelnemers af te kopen. De overgangsregeling schrijft voor dat de bestaande gewezen deelnemers toestemming moesten verlenen voor deze afkoop. Iets meer dan de helft van hen heeft dit gedaan nadat zij erop waren gewezen dat zij gebruik konden maken van de mogelijkheid tot afkoop dan wel waardeoverdracht. Verklaring inzake beleggingsbeginselen In het verslagjaar publiceerde het PPF een verklaring inzake beleggingsbeginselen. De verklaring beschrijft de door het bestuur vastgestelde uitgangspunten voor het beleggingsbeleid van het PPF. Met deze verklaring wordt invulling gegeven aan hetgeen daaromtrent is aangegeven in het kader van de Europese pensioenfondsenrichtlijn en de per 1 januari 2007 van kracht geworden Pensioenwet. Ontwikkelingen (na afloop boekjaar) Na het sluiten van het boekjaar heeft de internationale kredietcrisis ook invloed gehad op PPF. Per ultimo maart 2008 bedroeg de dekkingsgraad van het PPF 139%, een daling ten opzichte van ultimo 2007 met 13 procentpunt. Hoewel de daling fors is geweest, is er geen sprake van een reservetekort. De ontwikkelingen van de financiële markten worden kritisch gevolgd en waar nodig leidt dit tot een aanpassing in de verdeling van het belegde vermogen. Melding als bedoeld in artikel 96 van de Pensioenwet Krachtens artikel 96 van de Pensioenwet is het PPF verplicht de volgende melding te doen. In het verslagjaar is bij het PPF geen sprake geweest van: Het opleggen van dwangsommen en boetes door de toezichthouder; Een aanwijzing van de toezichthouder als bedoeld in artikel 171 van de Pensioenwet; De aanstelling van een bewindvoerder door de toezichthouder als bedoeld in artikel 173 van de Pensioenwet; Een kortetermijnherstelplan als bedoeld in artikel 140 van de Pensioenwet; Een langetermijnherstelplan als bedoeld in artikel 138 van de Pensioenwet; De beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 172 van de Pensioenwet, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van een pensioenfonds is gebonden aan toestemming van de toezichthouder. Gefaseerde invoering van de Pensioenwet De Pensioenwet is in werking getreden per 1 januari 2007 in plaats van de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW). Voor enkele bepalingen gold een uitgestelde inwerkingtreding, zodat deze pas per 2008 van kracht werden. Dit gold in het bijzonder voor de bepalingen ten aanzien van de uitvoeringsovereenkomsten, de startbrief en de toezichtorganen op grond van Pension Fund Governance. Uitgebreidere voorlichting De Pensioenwet kent vergeleken met de PSW uitgebreidere voorlichtingsvoorschriften en schrijft voor welke belanghebbende, met welke regelmaat en op welke wijze dient te worden geïnformeerd over een aantal in de wet voorgeschreven onderwerpen. Een voorbeeld daarvan is de pensioenopgave. Krachtens de PSW diende een pensioenfonds een dergelijk overzicht jaarlijks toe te sturen aan de deelnemers. De Pensioenwet verplicht een pensioenfonds tevens aan pensioengerechtigden jaarlijks een pensioenopgave toe doen. Ook dient ten minste eenmaal per vijf jaar een pensioenopgave aan gewezen deelnemers en gewezen partners met een bijzonder nabestaandenpensioen verstuurd te worden. De praktijk bij het PPF is dat de gewezen deelnemers reeds een dergelijk overzicht ontvangen indien een indexatie plaatsvindt. Voorts verplicht de Pensioenwet pensioenfondsen mee te werken aan de ontwikkeling van een uniform pensioenoverzicht. In het verslagjaar heeft het PPF een pensioenopgave verstuurd overeenkomstig het uniform pensioenoverzicht die betrekking heeft op de opgebouwde aanspraken aan het einde van het verslagjaar. Nieuw in de Pensioenwet is ook de zogenaamde startbrief. De PSW schreef slechts voor dat deelnemers op de hoogte dienen te worden gesteld van de inhoud van de geldende statuten en reglementen. De Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds bij aanvang van de deelneming een brief stuurt naar iedere deelnemer met daarin de basale en essentiële informatie over de inhoud van de pensioenregeling. Het PPF zal nieuwe deelnemers vanaf 2008 een startbrief toezenden. De Pensioenwet draagt het toezicht op de communicatie op aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Afkoop kleine pensioenen en bestaande gewezen deelnemers In de Pensioenwet wordt de regeling ten aanzien van het afkopen van kleine pensioenen gewijzigd. Afkoop bij pensionering c.q. emigratie en premierestitutie binnen één jaar komen te vervallen. Hiervoor is in de plaats gekomen een regeling die een pensioenfonds eenzijdig het recht geeft om een pensioen dat lager is dan 400 euro op jaarbasis af te kopen. Dat kan niet eerder dan twee jaar na het einde van de deelneming en dan uitsluitend binnen een termijn van zes maanden. Na afloop van die termijn is toestemming van de rechthebbende noodzakelijk. Afkoop op initiatief van de rechthebbende zelf is onder de Pensioenwet niet langer mogelijk. Het bestuur besloot in 2006, met gebruikmaking van de wettelijke overgangsbepalingen, ook tot afkoop over te gaan ten aanzien van degenen die vóór 2007 slaper zijn geworden, voor zover dezen daar toestemming voor verleenden. Deze afkoop heeft in het verslagjaar plaatsgevonden. Vervallen van verjaring Op basis van de Pensioenwet vervallen pensioentermijnen niet meer. In het pensioenreglement van het PPF staat nog dat pensioentermijnen vervallen die niet binnen vijf jaar zijn ingevorderd vanaf het moment dat ze opeisbaar zijn geworden. In de praktijk komt verjaring bij het PPF slechts in uitzonderlijke gevallen voor, doordat het PPF beschikt over een aansluiting op het Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Hierdoor kan het PPF de woon- en verblijfplaats van rechthebbenden gemakkelijk te weten komen. Het pensioenreglement zal op dit punt nog worden aangepast JAARVERSLAG 2007 STICHTING PERSONEELSPENSIOENFONDS CORDARES

8 Risicobeheer Financieel Toetsingskader (FTK) De jaarrekening 2007 is conform het FTK opgesteld. Dit betekent onder meer dat de waardering van de pensioenverplichtingen op marktwaarde heeft plaatsgevonden: de verplichtingen zijn verdisconteerd met gebruikmaking van de rentetermijnstructuur (RTS) van ultimo Ook is gebruik gemaakt van de Prognosetafel , een sterftetafel die expliciet rekening houdt met de voorzienbare verbetering van de levensverwachting. Ook het Vereist Eigen Vermogen is vastgesteld op basis van het FTK. Tenslotte zijn ook de kostendekkende premie en een toelichting hierop in het jaarverslag vermeld. Nationaal pensioenregister Uiterlijk 2011 dient een Nationaal Pensioenregister te bestaan waaraan alle pensioenfondsen medewerking dienen te verlenen. Het pensioenregister moet het voor belanghebbenden mogelijk maken om via één ingang een overzicht te krijgen van de bij verschillende pensioenfondsen opgebouwde pensioenaanspraken. Het bestuur van het PPF is voorstander van een dergelijk register. Indexatiematrix en indexatielabel Bij de communicatie over toeslagverlening dienen pensioenfondsen gebruik te maken van de door de overheid vastgestelde indexatiematrix. Voorts wil de regering dat pensioenfondsen op een duidelijke wijze communiceren over de kwaliteit van de pensioenregeling en de mate van voorwaardelijkheid van de toezegging door middel van een zogenoemde indexatielabel. Minister Donner heeft na afloop van het verslagjaar in april 2008 de eerste versie van een indexatielabel gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Hij had het voornemen het label per 1 juli 2008 in werking te laten treden. Gebleken is dat deze termijn voor veel pensioenfondsen niet haalbaar was. DNB verwacht nu van pensioenfondsen dat zij in elk geval medio 2008 de nodige stappen hebben gezet. Uitbreiding vrijwillige voortzetting ZZP-ers Voor werknemers die na beëindiging van de deelneming als zelfstandige zonder personeel (ZZP) verder gaan, biedt de Pensioenwet een pensioenfonds de mogelijkheid vrijwillige voortzetting toe te staan voor een periode van maximaal 10 jaar. Bij het PPF komt dit zelden voor. De termijn voor werknemers bedraagt 3 jaar. Het bestuur heeft in het verslagjaar bepaald van de wettelijke verruiming ten opzichte van zelfstandigen geen gebruik te maken in verband met het ontbreken van fiscale faciliëring. Actuariële en bedrijfstechnische risico s De risico s verbonden aan de pensioenregeling worden door het PPF zelf gedragen. Deze risico s zijn geïnventariseerd en opgenomen in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN). De toets in hoeverre de doelstelling van het gevoerde beleid wordt bereikt, wordt tenminste jaarlijks gedaan aan de hand van het jaarverslag en de door de actuaris van het fonds uitgebrachte analyse, de solvabiliteitstoets. De risico s zijn in 2007 afgezwakt door de aanscherping van de fondsgrondslagen. Zo is bijvoorbeeld de voorzienbare verbetering van overlevingskansen in de grondslagen verwerkt door gebruik te maken van de Prognosetabel Jaarlijks worden aannames getoetst aan de werkelijke ontwikkelingen door het resultaat op grondslagen vast te stellen. Indien nodig kunnen grondslagen jaarlijks worden bijgesteld. Daarnaast wordt door middel van een periodieke continuïteitsanalyse geanalyseerd of, uitgaande van huidige grondslagen, het premie- en indexatiebeleid en het beleggingsbeleid, de verwachte financiële positie van het PPF ook op langere termijn gezond blijft. Service Level Agreement Met betrekking tot het pensioenbeheer en het vermogensbeheer heeft het bestuur van het PPF een Service Level Agreement (SLA) gesloten met Cordares Pensioenen en Cordares Vermogensbeheer. Op basis van deze SLA s rapporteert de opdrachtnemer per kwartaal over de kwaliteit, de tijdigheid, de juistheid en de volledigheid van de uitvoering. Op basis hiervan kan het bestuur indien nodig bijsturen. Beleggingsrisico s De belangrijkste risico s bij de uitvoering van het beleggingsbeleid zijn het aandelen, valuta-, rente- en kredietrisico. In het hiernavolgende hoofdstuk worden deze nader toegelicht. 15 Vertegenwoordiging pensioengerechtigden Ondernemingspensioenfondsen die een vertegenwoordiging van pensioengerechtigden in het bestuur hebben maar nog geen deelnemersraad hebben ingesteld, dienen de pensioengerechtigden hierover te raadplegen. Het bestuur heeft dat in het verslagjaar gedaan. Omdat uit deze raadpleging bleek dat de pensioengerechtigden tevreden waren met de wijze waarop hun medezeggenschap was geregeld, heeft het bestuur besloten geen deelnemersraad in te stellen. Pension Fund Governance (PFG) In het verslagjaar zetten pensioenfondsen de implementatie van de beginsels uit PFG voort. De wettelijke voorschriften ten aanzien van het instellen van een verantwoordingsorgaan en een vorm van intern toezicht (in het geval van het PPF een visitatiecommissie) werden aanvankelijk geacht per 1 januari 2008 in werking te treden. Gebleken is dat deze termijn voor veel pensioenfondsen niet haalbaar was. DNB verwacht nu van pensioenfondsen dat zij in elk geval medio 2008 de nodige stappen hebben gezet. Het PPF heeft in 2007 de reglementen en de instructie voor het verantwoordingsorgaan respectievelijk de visitatiecommissie opgesteld en verkiezingen uitgeschreven voor de bemanning van het verantwoordingsorgaan. Het PPF heeft dan ook aan dit vereiste kunnen voldoen. 14 JAARVERSLAG 2007 STICHTING PERSONEELSPENSIOENFONDS CORDARES

Stichting Personeelspensioenfonds. Jaarverslag

Stichting Personeelspensioenfonds. Jaarverslag Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag 2011 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag 2011 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 0.0 0.1

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008

STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008 STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008 1-56 Inhoudsopgave 1 Karakteristieken van het Pensioenfonds 4 1.1 Profiel 4 1.2 Organisatie 4 1.2.1 Bestuur 4 1.2.2 Verantwoordingsorgaan 5 1.2.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009

stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009 stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009 Inhoud Samenvatting 01 Voorwoord 04 1 Het fonds 05 1.1 Inleiding 06 1.2 Over het fonds 06 1.3 De visitatiecommissie 07 1.4 Het verantwoordingsorgaan 07 1.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Brugstraat 2 Postbus 126 T +31 (0)546 455 753 F +31 (0)546 455 879 I www.pensioenfondstencate.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 4 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Voorwoord 7 Kerncijfers 8 Verslag van het bestuur Pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND JAARVERSLAG 2010

STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND JAARVERSLAG 2010 STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND JAARVERSLAG 2010 Inhoud Karakteristieken van het pensioenfonds 3 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 7 Jaarrekening 24 Balans per 31 december 2010 24 Staat van

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Stichting Shell Pensioenfonds. Jaarverslag 2010. 62ste boekjaar

Stichting Shell Pensioenfonds. Jaarverslag 2010. 62ste boekjaar Stichting Shell Pensioenfonds Jaarverslag 2010 62ste boekjaar Contact Stichting Shell Pensioenfonds Postbus 65 2501 CB Den Haag Nederland E-mail: Internetsite: Internetsite (English): pensioenfonds@shell.com

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar Jaarverslag 2009 85e boekjaar 2 Jaarverslag 2009 Belangrijke gegevens (Geldbedragen x 1 miljoen) Aantal: 2009 2008 2007 2006 2005 Deelnemers 30.423 28.799 27.010 26.867 29.589 Gewezen deelnemers 38.538

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Vastgesteld door de Raad van Beheer van Stichting Pensioenfonds Hoogovens op 7 mei 2009

Jaarverslag 2008. Vastgesteld door de Raad van Beheer van Stichting Pensioenfonds Hoogovens op 7 mei 2009 2 0 0 8 Jaarverslag Jaarverslag 2008 Vastgesteld door de Raad van Beheer van Stichting Pensioenfonds Hoogovens op 7 mei 2009 mr. J.F.H.M. van Exter, voorzitter dr. R. Verhoef, secretaris Inhoud Kencijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate JAARVERSLAG 2010 9 juni 2011 Inhoudsopgave Jaarverslag Karakteristieken van het pensioenfonds...4

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

Jaarverslag Pensioenfonds Blue Sky Group 2012. Vastgesteld op 3 juni 2013

Jaarverslag Pensioenfonds Blue Sky Group 2012. Vastgesteld op 3 juni 2013 Jaarverslag Pensioenfonds Blue Sky Group 2012 Vastgesteld op 3 juni 2013 2 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group. Met het opstellen van het verslag kijkt

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

STICHTING ALGEMEEN PENSIOENFONDS PROVISUM AMSTERDAM

STICHTING ALGEMEEN PENSIOENFONDS PROVISUM AMSTERDAM STICHTING ALGEMEEN PENSIOENFONDS PROVISUM AMSTERDAM JAARVERSLAG 2011 PROVISUM JAARVERSLAG 2011 PROVISUM AMSTERDAM JACHTHAVENWEG 111-1081 KM AMSTERDAM POSTBUS 7873-1008 AB AMSTERDAM Telefoon: 020-6213 891

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie