Rapport. De omgang door NRS B.V. met de toegang tot het NRS Informatie Systeem (NIS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. De omgang door NRS B.V. met de toegang tot het NRS Informatie Systeem (NIS)"

Transcriptie

1 Rapport De omgang door NRS B.V. met de toegang tot het NRS Informatie Systeem (NIS) Auteurs mr. D.J. (Dirk) de Jong (De Jong & Partners ICT Juristen) mr. drs. L.C.P. (Lesley) Broos (Mitopics) Opdrachtgever Dr. Ir. J. Dommerholt, Directeur NRS B.V. Datum 10 februari 2004 Versie definitief

2 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord / inleiding 2 2. Samenvatting 5 3. Het NRS Informatiesysteem 3.1 Historie en achtergrond 3.2 Beknopte beschrijving 3.3 Vastgelegde gegevens 3.4 Functies en hun output 6 4. Autorisatie 4.1 Autorisatieprocedure 4.2 Beheerorganisatie 4.3 Loggings Protocol Gegevensverstrekkingen NIS 5.1 Doel en inhoud protocol 5.2 Indeling in categorieën 5.3 Normen 5.4 Schematische weergave 5.5 Verantwoording verstrekkingen Implementatie normenstelsel Bijlage A 20 Pagina 1 van 21

3 1. Voorwoord / inleiding Inleiding en vraagstelling Dit rapport is het resultaat van het verzoek van de directie van NRS B.V. (hierna: NRS) om de wijze waarop NRS omgaat met de toegang tot gegevens in het NRS Informatie Systeem (hierna: NIS) inzichtelijk en transparant in beeld te brengen. Het uitgangspunt bij het opstellen van het rapport was, een beschrijving te geven van de situatie ten aanzien van de toegang door NRS tot het NIS. Het rapport is gebaseerd op de informatie die is aangereikt door de binnen de organisatie werkzame geïnterviewde personen. Met name van belang waren daarbij de gesprekken die zijn gevoerd met zowel de personen die binnen NRS operationeel verantwoordelijk zijn terzake het beheer van NIS, als met de eindverantwoordelijke personen daarvoor. Informatiebronnen Wij baseren onze bevindingen, naast voornoemde gesprekken, op een korte demonstratie van het NIS en op de juistheid en volledigheid van de inhoud van de navolgende stukken: a) overzicht autorisatie van functies, inclusief wachtwoorden en aard van toegang b) functioneel ontwerp verschillende functies (handboek NRS producten) c) rapport EDP-audit, TPM 2002 Ernst & Young d) meer of minder uitgebreide systeembeschrijvingen van NIS (CR Delta in vogelvlucht) e) reactie van de heer mr. M.O. Meulenbelt op NMa klacht FHRS d.d. 24 december 1998 f) handboek NRS g) NRS Overzicht Deelname producten veehouders per 1 november 2003 h) overzicht CR Delta Deelname producten veehouders per 1 november 2003 i) hiërarchie organisaties(organization chart) j) NRS Jaarstatistieken 2002 k) handleiding NIS l) handboek NIS m) ISO-procedure beveiliging informatiesysteem n) notitie gebruik van NIS-gegevens d.d. 24 april 2003 (ref. nummer DIR/ /JJ/JV) o) kopie van een getekende overeenkomst tussen NRS en een VVB p) kopie van een getekende overeenkomst tussen NRS en een KI q) diverse correspondentie gedurende het onderzoeksproject. Pagina 2 van 21

4 Context NRS is een werkmaatschappij van CR Delta VRV Holding B.V.. De CR Delta VRV groep kent enkele werkmaatschappijen die werkzaam zijn in de rundveeverbeteringsbranche in binnen- en buitenland. NRS is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, productie en handel in informatieproducten op het gebied van rundveehouderij en rundveeverbetering. Het NRS verzamelt en bewerkt, onder meer, allerlei door de markt aangeleverde gegevens over fok- en melkvee tot informatieproducten. Het betreft producten als stamboekregistratie en -certificaten, KI gegevens, rundveegegevens (zoals bijvoorbeeld exterieur gegevens), melkproductiegegevens, etcetera. De verzamelde gegevens en de daarmee te genereren informatieproducten zijn van groot belang voor de veehouders en de spelers in de melkveehouderij en de veeverbeteringsbranche. Een andere werkmaatschappij binnen de CR Delta VRV groep is Holland Genetics B.V.. Holland Genetics is actief op de markt van ontwikkeling, productie en handel in genetische producten. Overige werkmaatschappijen zijn CR Delta Noord B.V., CR Delta Oost B.V., CR Delta Zuid-West B.V. en de CV VRV. Deze organisaties zijn met name actief in het verlenen van diensten binnen de rundveehouderij en rundveeverbetering. Deze organisaties zijn daarmee directe concurrenten van andere spelers op de markt van rundveeverbetering. Deze andere spelers leveren ook gegevens aan het NRS Informatie Systeem (NIS) dat door NRS wordt beheerd en waarin deze gegevens worden bewerkt tot informatieproducten. Enkele van hen zien in deze situatie een reden om achterdochtig te zijn. NRS ziet zich dan ook geconfronteerd met vragen met de strekking: Worden onze concurrenten die zich binnen de CR Delta VRV holding groep bevinden niet bevoordeeld door hun positie in dezelfde groep als waarin NRS zich bevindt, aangezien zij als werkmaatschappijen van de groep waartoe ook NRS behoort dichter bij het vuur zitten?. Deze achterdocht heeft geleid tot mededingingsrechtelijke procedures. NRS vraagt zich af hoe aan de markt duidelijk te maken dat bevoordeling van eigen werkmaatschappijen binnen de CR Delta VRV groep niet aan de orde is. Enkele relevante feiten Een van de werkmaatschappijen van CR Delta VRV Holding B.V., te weten NRS, voert, als eigenaar van het NIS, ten aanzien van het NIS de bewerkings- en beheertaken uit voor klanten. Een aantal van deze klanten zijn werkmaatschappijen van de CR Delta VRV Holding B.V.. De gegevens die opgeslagen zijn in het NIS vormen de basis voor diverse informatieproducten waarvan de beschikbaarheid in evenredige mate van commercieel belang is voor alle partijen binnen de sector: evenzeer voor klanten van NRS binnen de CR Delta VRV groep (de werkmaatschappijen) als voor klanten van NRS buiten de CR Delta VRV groep. NRS verzamelt en vermarkt zelf ook informatieproducten direct en indirect aan veehouders en derden. Pagina 3 van 21

5 Misbruik van haar informatiepositie door NRS, in haar hoedanigheid als bewerker en beheerder van het NIS en met name van de gegevens daarin, zou werkmaatschappijen van CR Delta VRV Holding B.V. -volgens de klacht bij de NMa- kunnen bevoordelen boven klanten die zich buiten de CR Delta VRV groep bevinden. NRS is zich zeer bewust van deze positie en wil zich optimaal inzetten om aan te tonen dat deze wijze van bevoordeling niet aan de orde is. In dit kader dient dit rapport dan ook te worden bezien. Binnen NRS is bij de voor NIS verantwoordelijke beheerders een sterk besef aanwezig van de normen waaraan zij dienen te voldoen bij het verstrekken van gegevens / informatieproducten uit het NIS, ongeacht of de ontvanger daarvan zich binnen of buiten de CR Delta VRV Groep bevindt. Om deze normen eenduidig kenbaar te maken binnen en buiten de NRS organisatie, is de geldende normenset gecodificeerd in een protocol, dat in hoofdstuk 5 van dit rapport is opgenomen. Alvorens in te gaan op het protocol wordt eerst nader ingegaan op feitelijkheden omtrent het NIS en de bijbehorende autorisatiesystematiek. Daarna wordt het protocol uiteengezet en tenslotte is in dit rapport opgenomen de wijze waarop NRS het normenstelsel uit het protocol (door middel van loggings etc.) binnen haar organisatie geborgd heeft omwille van de gewenste transparantie en controleerbaarheid. Pagina 4 van 21

6 2. Samenvatting De onderzochte problematiek betreft de toegang tot het NRS Informatie Systeem (hierna: NIS) die NRS B.V. (hierna: NRS) heeft in haar hoedanigheid als werkmaatschappij van CR Delta VRV Holding B.V. en eigenaar / exploitant van het NIS en verantwoordelijke voor het beheer van het NIS. Tot de klantenkring van NRS behoren partijen waarvan een deel wel en een deel geen onderdeel uitmaakt van de CR Delta VRV groep, maar die wel elkaars concurrenten kunnen zijn op de verschillende deelmarkten. Al deze klanten van NRS leveren gegevens aan het NIS dat door NRS wordt beheerd en waarin deze gegevens worden bewerkt tot informatieproducten. Klanten van NRS hebben on-line toegang tot bepaalde gegevens en informatieproducten uit het NIS, kunnen daarnaast NRS verzoeken functies voor hen uit te voeren en kunnen bovendien selecties op maat aanvragen bij NRS om bijvoorbeeld een overzicht samen te stellen dat niet standaard on-line beschikbaar is. Enkele van de klanten die zich buiten de CR Delta VRV groep bevinden, confronteren NRS met vragen die impliceren dat de klanten van NRS die zich binnen de CR Delta VRV groep bevinden, bevoordeeld (kunnen) worden door NRS, welke bevoordeling concurrentie vervalsend zou (kunnen) werken. In dit kader is het van belang dat voldoende aandacht wordt besteed aan het bevorderen van transparantie en controleerbaarheid voor belanghebbenden buiten NRS, met betrekking tot de omgang door NRS met de toegang tot het NIS. Immers vragen als: - Misbruiken personen met bijzondere toegang tot NIS-gegevens deze niet om op verzoek van hun collega s in de CR Delta VRV groep van (bijvoorbeeld Holland Genetics) informatie aan te leveren die externe KI s dus niet uit het systeem kunnen halen? - Gebruiken NIS-beheerders, die tevens een deeltijd-taak vervullen bij een KI binnen de CR Delta VRV groep, wel de juiste login-gegevens? Met andere woorden: misbruiken zij hun login-gegevens als beheerder niet in de uitvoering van hun werkzaamheden voor de andere werkmaatschappijen van CR Delta VRV? kunnen niet uitsluitend gepareerd worden met een beroep op de technische beveiligingsmogelijkheden en - maatregelen waarover het NIS beschikt. Het betreft hier immers aspecten van menselijke integriteit. Om dergelijke kritische vragen te kunnen pareren is van belang dat de omgang door NRS (en NIS-beheerders in het bijzonder) met de toegang tot het NIS zo goed mogelijk transparant en controleerbaar gemaakt wordt voor belanghebbenden buiten NRS. Hiertoe is vanuit een centraal perspectief en op overkoepelend niveau de binnen NRS geldende normenset in kaart gebracht en gecodificeerd in een protocol. Dit protocol vormt, in samenhang met de in dit rapport beschreven maatregelen zoals (al dan niet geautomatiseerde) vastlegging van gegevensverstrekkingen, een eenduidig referentiepunt dat voor belanghebbenden binnen én buiten de CR Delta VRV groep de omgang door NRS met de toegang tot het NIS transparant en controleerbaar maakt. Pagina 5 van 21

7 3. Het NRS Informatiesysteem 3.1 Historie en achtergrond Het stamboek, de rechtsvoorganger van NRS, zoals destijds in 1874 opgericht, is altijd een privaatrechtelijke organisatie geweest (vereniging). Op 1 september 1998 zijn de activiteiten van het Koninklijke NRS ondergebracht in een productdivisie van CR Delta u.a. en vervolgens in een aparte vennootschap met de naam NRS B.V.. In 1990 is door NRS het huidige NIS gebouwd. De rundveehouders hebben voor de uitoefening van hun bedrijf behoefte aan gegevens van en over het rundvee. De verzameling van deze gegevens gebeurt door werkmaatschappijen van CR Delta VRV Holding B.V. en / of andere zelfstandige derde-organisaties. Deze werkmaatschappijen en derde-organisaties kunnen met NRS een overeenkomst afsluiten voor de verwerking van hun gegevens via het NIS (klantrelatie). Deze gegevens komen samen bij NRS en worden daar verwerkt tot fokkerij- en managementinformatie ten behoeve van de rundveehouderij. Hierdoor komt voor de individuele veehouder betrouwbare informatie op een efficiënte manier beschikbaar. 3.2 Beknopte beschrijving Doelstelling NRS beoogt met het NIS in het belang van alle veehouders al dan niet gewaarmerkte gegevens, die eenmaal zijn vastgelegd, maximaal te benutten. Hiertoe beschikt het NIS over een veehouderdeel en een organisatiedeel. Veehouderdeel: Het verzamelen van gegevens over bedrijven en runderen en deze te vertalen naar bruikbare informatie voor veehouders in de vorm van informatieproducten. Organisatiedeel: Het registreren van lidmaatschappen van organisaties en productdeelnames en het genereren van gerelateerde facturen alsmede bruikbare informatie voor organisaties. Eigendom en verantwoordelijkheid NRS is eigenaar van het NIS. De afdeling Organisatieproducten is verantwoordelijk voor het Organisatiedeel. De afdeling Veehouderproducten is verantwoordelijk voor het Veehouderdeel. Beheer en exploitatie NRS beheert het NIS maar verzamelt en vermarkt zelf ook informatieproducten direct en indirect aan veehouders en derden (exploitatie). Pagina 6 van 21

8 Context Het NIS wordt centraal gehost in het pand van NRS te Arnhem. Voor gebruikers op afstand is het NIS benaderbaar via een on-line verbinding. Het NIS is gemaakt om bedrijfsmatige processen bij de veehouders en organisaties in de rundveeverbetering met informatieproducten te ondersteunen. Informatieproducten worden door NRS geproduceerd met gebruikmaking van gegevens die zijn opgeslagen in de database van het systeem. De informatie kan tegen betaling door middel van vele media worden verstrekt, zoals papier, diskette, tape of met behulp van datacommunicatie en directe computerverbindingen. De medewerkers van de verschillende organisaties in de rundveeverbetering die samenwerken met NRS ( Gegevensleveranciers ) beheren de gegevens van de veehouders (NB: de veehouders kunnen informatie ook rechtstreeks aan het NRS aanleveren) en zorgen er voor, dat de informatie in het NIS up-to-date blijft met inachtneming van landelijke en internationale richtlijnen op dit vlak 1. gegevensleveranciers klanten (VVB s, KI s) derden (zuivel, laboratoria, I&R etc.) beheerder (NRS) NIS exploitant (NRS) gegevensaanvragers klanten (VVB s, KI s) derden (accountants, dierenartsen etc.) veehouders Figuur 1: Plaats van NRS 1 In het bijzonder: Richtlijn 77/504/EEG (+ latere wijzigingen). Op basis van de Richtlijn is een Beschikking vastgesteld: Beschikking van de Commissie van 27 juni 1994 (94/515): Vaststelling van methoden inzake prestatieonderzoek en van methoden voor de beoordeling van de genetische waarde van raszuivere runderen. Pagina 7 van 21

9 In figuur 1 is aangegeven wat de plaats van NRS is in relatie tot andere organisaties. De figuur geeft de relatie weer van NRS met de leveranciers van gegevens en de afnemers van informatie. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen: Gegevensleveranciers o Veehouders (leveren gegevens aan het NIS, via VVB s, KI s of via NRS) o Klanten Veeverbeteringsorganisaties (VVB s) KI-verenigingen (KI s) o Derden Zuivelfabrikanten Laboratoria Beheerder van het Informatie en Registratie Systeem (I&R) etc. Gegevensaanvragers o Veehouders (ontvangen informatie uit het NIS, via VVB s, KI s of via NRS) o Klanten Veeverbeteringsorganisaties (VVB s) KI-verenigingen (KI s) o Derden Accountants Dierenartsen etc. NRS o Beheerder van het NIS o Exploitant van NRS informatieproducten Pagina 8 van 21

10 NB: Omwille van de eenduidigheid wordt in het verdere rapport met de term: - Klanten gedoeld op de directe afnemers van gegevens en informatieprodukten van NRS, te weten: VVB s, KI s en Veehouders; - Veehouder gedoeld op een natuurlijke persoon die een rundveehouderij voert en (desgewenst via een andere gegevensleverancier ) gegevens over zijn bedrijf en runderen aanlevert aan het NIS en/of informatieproducten uit het NIS ontvangt; - Derden gedoeld op andere gegevensaanvragers dan Klanten aan wie NRS gegevens en informatieproducten beschikbaar stelt op basis van specifieke afspraken of wettelijke verplichtingen; - Gegevensaanvrager gedoeld op Klant(en) en/of Derde(n). Pagina 9 van 21

11 3.3 Vastgelegde gegevens Een beschrijving van alle gegevensgroepen, gegevenselementen en de waarden die elk gegevenselement kan aannemen is vastgelegd in het datamodel van het NIS. Het datamodel is afgestemd met het informatiemodel voor de rundveehouderij van de takorganisatie, voorheen stichting, TAURUS. Hieronder volgt een uiteenzetting van de belangrijke gegevensgroepen op alfabetische volgorde, met een indeling naar rund, bedrijf en overig. Alleen gegevensgroepen die landbouwkundig interessant en in de huidige versie van het NIS actief gebruikt worden zijn vermeld. Gegevensgroepen runderen: Afkalving, Afwijkende eigenaar rund, Alternatieve registratie, Buitenlandse fokwaarden, Buitenlandse prestaties, Buitenlandse registratie, Dagproductie koe, Dekinfo koe, Embryo, Embryowinning, Et-koe, Erfelijke afwijking rund, Fokwaarde exterieur, Fokwaarde geboorteverloop, Fokwaarde melkbaarheid, Fokwaarde melkproductie, Geboortegegevens, Gebruikseigenschappen, Implantatie, Inseminatie, Keuring rund, KI stierinzet, Koe, Lactatie koe, Melkbaarheid, Melking koe, Nakomelingen stier, Non-return stier, Predikaat rund, Ras rund, Rund, Rund op bedrijf, Stier, Stier bij KI, Stier in KI-pakket. Gegevensgroepen bedrijven: Bedrijfsondersteuning, Dagproductie bedrijf, Deelname product (of dienst), Eigen stieropgave stieradvies, Groep runderen bedrijf, Keuring bedrijf, Levering gegevens, Lidmaatschappen KI, Melking bedrijf, Melklevering, Naam stal, Rundveebedrijf, Tanknummer bedrijf, Volgnummer rund bedrijf. Overige gegevensgroepen: Aanvraag producten, Autorisatie gebruik gegevens, Kopie product, Relatie, Systeemgegevens. Pagina 10 van 21

12 3.4 Functies en hun output NRS kan met NIS met name ondersteuning bieden aan Veehouders bij processen rond melkproductie, veevervanging en voortplanting. Door koppeling van gegevens die NRS aangeleverd krijgt van Klanten en van derden (bijvoorbeeld zuivelfabrikanten) op basis van afspraken met hen, neemt de waarde van de informatieproducten toe. NRS kan in dit verband de volgende informatieproducten leveren: Melkproductieregistratie-Uitslag, Koekaart, Jaaroverzicht, Celgetal-Uitslag, Koe-Agenda, Voortplanting, Celgetal, Kwotumplan, Voortplantingsplan, Fokkerij-Overzicht, Exterieur-Uitslag, Stieradvies, Veedata, Stamboom. NRS kan aan Klanten en Derden tenslotte ook informatieproducten leveren zoals: Ledenlijsten, een overzicht van alle leden van een organisatie die deelnemen aan een bepaalde activiteit of een abonnement hebben op een bepaald informatieproduct; Exportcertificaten; Overzicht van nakomelingen van een bepaalde stier; Overzicht van de koeien met de hoogste koe-indexen of jongvee met de hoogste verwachtingswaarden. Informatieproducten worden onder meer op abonnementsbasis geleverd. De Veehouder bepaalt in de meeste gevallen zelf hoe vaak per jaar hij het betreffende product wenst te ontvangen. Sommige producten zijn gekoppeld aan de frequentie van de Melkproductieregistratie, andere worden naar keuze twee- of viermaal per jaar verzonden. Naast een abonnement bestaat de mogelijkheid om via een aanvraag eenmalig een informatieproduct te ontvangen. Hierbij ontvangt de Veehouder de informatie op het door hem gewenste moment. Een voorbeeld hiervan is een aanvraag voor een Voortplantingsplan voorafgaand aan een bedrijfsbezoek van de dierenarts in het kader van Bedrijfsbegeleiding. Voor een actueel overzicht van alle informatieproducten verwijzen wij naar de zg. tarievenbundel. In afwijking van het bovenstaande kunnen Klanten NRS verzoeken om een selectie op maat (zie verder hoofdstuk 4.2 alinea 2 selecties op maat ). Pagina 11 van 21

13 4 Autorisatie 4.1 autorisatieprocedure 1. Gebruik van functies van het NIS. Het gebruik van functies van NIS is gekoppeld aan een wachtwoord. De toegekende wachtwoorden zijn uniek. Bij elk wachtwoord hoort een groep functies waarvan gebruikt gemaakt kan worden. Per functie is bepaald welke gegevens een gebruiker, gebruikmakend van zijn/haar wachtwoord en gezien de activiteiten van de Gegevensaanvrager waarvoor hij/zij werkzaam is, mag raadplegen, invoeren, wijzigen en/of afvoeren. Bij iedere aanroep van een functie wordt door het systeem gecontroleerd of de gebruiker, gebruikmakend van zijn/haar wachtwoord en gezien de activiteiten van de Gegevensaanvrager waarvoor hij/zij werkzaam is, wel bevoegd is de opgegeven functie te starten en welke gegevens bij het uitvoeren van die functie al dan niet mogen worden geraadpleegd, ingevoerd, gewijzigd en/of afgevoerd. De autorisaties van de functies zijn volkomen transparant in de sector. 2. Gebruik van gegevens binnen een functie De Veehouder heeft zeggenschap over de gegevens die betrekking hebben op diens eigen veehouderijbedrijf. Door in het NIS vast te leggen welke activiteiten een VVB of KI verricht voor welke Veehouders, is tevens vastgelegd welke gegevens van welke Veehouders door welke VVB of KI benaderd mogen worden. Elke VVB of KI mag immers gegevens over Veehouders en runderen waarvoor die VVB of KI activiteiten verricht benaderen. Voor het gebruik van gegevens door Derden moet de betreffende Veehouder toestemming aan die Derde geven. De betreffende Derde dient deze toestemming aan NRS te kunnen overleggen bij het aanvragen van gegevens. Zo dient een dierenarts of accountant schriftelijke toestemming aan de Veehouder te vragen voor het gebruik van zijn gegevens die opgeslagen zijn in het NIS. Een aantal producten is echter van een zodanig algemeen belang voor de veeverbetering, dat de Veehouder door deelname aan een gegevensverzameling contractueel onderschrijft dat zijn gegevens daarvoor worden gebruikt. Een voorbeeld is het gebruik van de melkproductieregistratie bij de fokwaardeschatting voor melkproductiekenmerken. Pagina 12 van 21

14 Samengevat Bij iedere aanroeping van een functie wordt gecontroleerd of de gebruiker bevoegd (geautoriseerd) is de opgevraagde gegevens op te vragen, in te voeren, te wijzigen en / of af te voeren. Bij het aanroepen van een functie wordt er altijd een aantal standaardcontroles uitgevoerd: Autorisatiecontrole waaronder controle op functie niveau en op gegevens niveau Controle op aanwezigheid van de gevraagde gegevens Bij UBN (Uniek Bedrijfsnummer) of relatie- en levensnummer wordt gecontroleerd of deze nummers wel aan de moduluscontrole voldoen. 3. Selecties op maat Gebruikers van Gegevensaanvragers die niet over online-toegang tot een of meer functies van NIS beschikken (bijvoorbeeld omdat een bepaalde functie vanuit het perspectief van systeembelasting niet on-line mag worden opgestart) kunnen NRS verzoeken om voor hen (een) bepaalde functie(s) uit te voeren. Gebruikers van Gegevensaanvragers die informatie uit het NIS willen opvragen die niet met een voor-gedefinieerde functie uit NIS te destilleren is, kunnen NRS verzoeken om voor hen die selectie op maat mogelijk te maken en voor hen uit te voeren. In beide gevallen hanteert NRS een protocol (zie hoofdstuk 5) om vast te stellen of de gevraagde gegevens / informatieproducten wel aan de betreffende aanvrager mogen worden verstrekt. Van dergelijke verstrekkingen vindt zowel automatische logging in het systeem als handmatige logging plaats om het handelen van NRS in reactie op dergelijke aanvragen transparant en controleerbaar te houden. Momenteel komen wekelijks doorgaans tussen de nul en de vijf verzoeken voor een selectie op maat bij NRS binnen. Pagina 13 van 21

15 4.2 beheerorganisatie Het beheer van het NIS is de verantwoordelijkheid van NRS en binnen NRS belegd bij die afdelingen waarvoor de (sub)informatiesystemen zijn bedoeld. Een beperkte en vaste groep beheerders van NRS (thans twee personen bij afdeling Organisatieproducten en drie personen bij afdeling Veehouderproducten) houdt zich hiermee bezig. Het soort gegevens dat wordt opgeslagen en de informatieproducten die het systeem voortbrengt komen tot stand in overleg met gebruikersgroepen, die zijn samengesteld uit medewerkers van Klanten en Derden. Medewerkers Voor de functionele beheertaken wordt door de functionele beheerders ( applicatiebeheerders ) gebruik gemaakt van de functies van het NIS danwel van selecties op maat. Voor zowel functionele als technische beheertaken (zoals het oplossen van storingen door programmeurs etcetera) geldt de procedure rondom het protocol gegevensverstrekking zoals die in hoofdstuk 5 van dit rapport opgenomen is. Binnen NRS is systeemontwikkeling gescheiden van de operationele werkzaamheden. Binnen NRS zijn functiebeschrijvingen aanwezig. In de arbeidsovereenkomsten tussen NRS en haar medewerkers is een geheimhoudingsbeding opgenomen. De taak van security officer voor het NRS is ondergebracht bij de afdeling kwaliteitsmanagement van CR Delta VRV Holding B.V.. Naast werkzaamheden ten aanzien van logische en fysieke toegangsbeveiliging voert de security officer controles uit in het kader van change management, operationele werkzaamheden en de back-up en uitwijkregeling. Proces NRS draagt de verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van het systeem en de uitwerking van beveiligingsaspecten. De te nemen beveiligingsmaatregelen zijn zodanig opgesteld, dat het systeem na een storing en/of een systeemuitval zo snel mogelijk weer operationeel kan zijn. Voor grote storingen of vernietiging van het systeem is een rampenplan opgesteld. Naast de beschikbaarheid van het systeem draagt het NRS zorg voor een back-up van de gegevens, de toegang tot het systeem (datacommunicatie) en het onderhoud van de systeemgegevens. De gebruikers van het systeem hebben de verantwoordelijkheid om op basis van de geldende richtlijnen en procedures de gegevens correct te onderhouden. Daarnaast dienen de gebruikers maatregelen te nemen om, in geval van calamiteiten met betrekking tot het systeem, toch zo snel mogelijk verder te kunnen. Dit betekent dat in principe mutaties van minimaal twee werkdagen opnieuw uitgevoerd moeten kunnen worden. Het is daarom verstandig om als dat mogelijk is de mutaties te bewaren (ingevulde formulieren e.d.). Bepaalde invoergegevens moeten langer bewaard worden. Dit is beschreven bij de betreffende subsystemen. Pagina 14 van 21

16 4.3 loggings Het gebruik van functies wordt door het NIS automatisch vastgelegd in een audit-bestand. Uit dit bestand is onder meer af te leiden door welke organisatie welke functie wanneer aangeroepen is. Op basis van dit bestand vindt facturering plaats. Dit bestand wordt tenminste één jaar na creatie bewaard. Gedurende 15 dagen vanaf het aanroepen is aan de hand van een logging tevens traceerbaar vanaf welke locatie de functie is aangeroepen. Logging van selecties op maat die door NRS op basis van verzoeken van Gegevensaanvragers en in overeenstemming met het protocol (hoofdstuk 5) worden uitgevoerd, vindt op beperkter schaal plaats en kent een bewaartermijn van tenminste 15 dagen 3. Deze loggings vormen, in combinatie met de handmatige vastlegging van gegevensverstrekkingen door beheerders van het NIS, belangrijke input voor de verantwoording over gegevensverstrekkingen door NRS. Anders gezegd, deze loggings dragen bij aan de transparantie en controleerbaarheid van NRS voor wat betreft het volgen van het protocol (hoofdstuk 5) bij het aanroepen van functies van het NIS, bijvoorbeeld in het kader van gegevensverstrekking aan een Gegevensaanvrager die een bepaalde functie niet on-line kan starten. Binnen NRS is de dba-functionaris (database administrator) de enige functionaris die de mogelijkheid heeft om mutaties rechtstreeks in de database van het NIS aan te brengen. Dit is mogelijk met het programma Altadata. Het gebruik van deze programmatuur wordt opgenomen in de logfile. Wijzigingen direct op de database worden uitsluitend aangebracht op schriftelijk verzoek. 3 Bij batchprocessen geldt dat er binnen een batchjob een logfile (jobjournal) wordt gemaakt die tijdelijk op disc wordt bewaard (voor het eventueel oplossen van foutsituaties) en vervolgens wordt verwijderd; de metagegevens van de job worden vastgelegd in de accountingjournal. Metagegevens zijn o.a.: tijdstip, jobnaam, service, terminal mnemonic. Voor een mac-sessie geldt hetzelfde als voor een job; hier wordt een macjournal gedurende de sessie bijgehouden die na afloop van de sessie meestal wordt verwijderd en de metagegevens worden opgeslagen in de accountingjournal. Vindt de verwijdering niet plaats aan het eind van de sessie, bijvoorbeeld als er wat fout is gegaan, dan wordt deze op papier afgedrukt en verwijderd van disc. De terminal mnemonic die wordt vastgelegd in de accountingjournal is, met gebruik van de systemjournal, te herleiden tot de naam van degene die de job of mac-sessie heeft uitgevoerd. De systemjournal wordt 15 dagen bewaard. Pagina 15 van 21

17 5 Protocol Gegevensverstrekkingen NIS 1. Doel en inhoud protocol Dit protocol heeft ten doel: a) informatie te verstrekken ten behoeve van alle binnen de NRS werkzame personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het beheer en de bewerking en het gebruik van het NIS en/of in het NIS opgeslagen informatie; b) als leidraad te dienen bij de besluitvorming over het doen van gegevensverstrekkingen uit het NIS aan Klanten (binnen én buiten de CR Delta VRV groep), door de bij NRS werkzame personen die belast zijn met het beheer van het NIS. In dit protocol zijn derhalve de normen en regels vastgelegd rondom het gebruik en verstrekking van gegevens in het NIS die door NRS worden beheerd. Om de toepasbaarheid van de normen transparant te maken worden de gegevens en de gebruikers daarvan onderverdeeld in categorieën. Het protocol dient door medewerkers van NRS gehanteerd te worden indien zij op verzoek van een Gegevensaanvrager ofwel functies uitvoeren ofwel een selectie op maat uitvoeren. Pagina 16 van 21

18 2. Indeling van klanten en informatieproducten De herkomst van de verschillende gegevens in het NIS is bepalend voor de vraag of daarop gebaseerde informatieproducten aan een bepaalde Gegevensaanvrager mogen worden verstrekt. Ten behoeve van de toetsing wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten gegevensleveranciers, soorten informatieproducten en soorten Gegevensaanvragers. Klanten: Individuele Veehouders Gegevensleveranciers Veehouders leveren gegevens aan NRS, al dan niet via VVB s en/of KI s CR Delta Noord, CR Delta Oost, CR Delta Zuid West, Holland Genetics KI Samen, FHRS, VVB West Veluwe, ALta, Ned Vereniging voor KI Kampen, VVB Silvolde, etc Derden: (zuivelfabrikanten, laboratoria, etc) De klanten CR Delta Noord, - Oost en Zuid West en Holland Genetics hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij binnen de CR Delta VRV Holding Groep vallen De overige genoemde klanten hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij buiten de CR Delta VRV Holding Groep vallen Informatieproducten binnen NRS Aard van de informatie Nadere bijzonderheden Iedere klant kan de gegevens opvragen die hem zelf betreffen en die hij zelf Informatieproducten gebaseerd op gegevens van aan het systeem heeft verschaft één partij Ten aanzien van de zg. "erkende gegevens" op basis van de NRS erkenningen (stamboek, MPR, Exterieur, KI en Fokwaarde) geldt dat deze voor voor o.a. fokwaardeschatting en statistieken kunnen worden benut en onder gelijke voorwaarden voor alle partijen beschikbaar zijn. Overige NRS Informatieproducten Klanten kunnen afnemer zijn van deze producten; voor alle klanten gelden daarbij gelijke voorwaarden Gegevensaanvragers Klanten Individuele Veehouders CR Delta Noord, CR Delta Oost, CR Delta Zuid WestHolland Genetics KI Samen, FHRS, VVB West Veluwe, ALta, Ned Vereniging voor KI Kampen, VVB Silvolde, etc Derden (dierenartsen, accountants, etc) Individuele veehouders vragen informatieproducten, al dan niet via VVB s en/of KI s bij NRS aan Aan individuele klanten worden desgevraagd de gegevens verstrekt die door hen zelf aan het NIS zijn verschaft Voor alle individuele klanten geldt dat geen informatie wordt verstrekt, voorzover deze is gebaseerd op gegevens, die een andere klant dan de aanvragende klant aan het NIS heeft verschaft, tenzij deze andere klant hiervoor toestemming heeft gegeven, dan wel sprake is van een wettelijke verplichting Pagina 17 van 21

19 3. Normen De basisnormen waarop dit protocol is gebaseerd zijn de volgende: Gelijke behandeling 1. Alle aanvragen van Klanten om gegevens en informatie worden door NRS gelijk behandeld, ongeacht of deze Klanten binnen of buiten de CR Delta VRV Holding ressorteren Toegang tot informatie 2. Gegevens uit het NIS a. Worden verstrekt aan de Klant die deze gegevens aan het NIS heeft verschaft b. Worden in alle andere gevallen niet verstrekt, tenzij de Klant die de gegevens aan het NIS heeft verschaft daarvoor toestemming 4 heeft gegeven 5 3. Voor NRS en haar informatieproducten geldt dat: a. Gegevens en / of informatie met betrekking tot NRS Informatieproducten alleen worden verstrekt aan de Klant, voor zover deze gegevens en /of informatie gebaseerd zijn op door die Klant geleverde gegevens 6 b. NRS aan Klanten / Derden geen toestemming kan geven tot gebruik van door NRS ingebrachte gegevens, tenzij schriftelijk anders overeengekomen Transparantie 4. De wijze waarop de normen worden nageleefd door deze naleving wordt inzichtelijk gemaakt door vastlegging van aanvragen en verstrekkingen van gegevens Strikte toepassing van deze norm binnen NRS leidt ertoe dat geen enkele Gegevensaanvrager (binnen noch buiten de CR Delta VRV groep) concurrentievoordelen kan genieten uit het gebruik van informatie opgeslagen in het NIS. 4 Toestemming: Gegevensleveranciers kunnen onderling bilateraal afspraken maken over de onderlinge beschikbaarstelling van elkaars gegevens en daarop gebaseerde informatieproducten, die in het kader van hun respectieve verkoop en dienstverlening worden verzameld en verwerkt in het NIS. 5 Verstrekking kan hiernaast ook geschieden op basis van een wettelijke verplichting. 6 Verstrekking kan hiernaast ook geschieden op basis van een wettelijke verplichting. Pagina 18 van 21

20 4. Verantwoording verstrekkingen In Bijlage A is een tabel opgenomen met informatie die per aanvraag en/of verstrekking wordt vastgelegd door de verantwoordelijke beheerder van het NIS. Deze vastlegging dient tot het bevorderen van de transparantie en controleerbaarheid van het verstrekkingenbeleid met betrekking tot het NIS. Pagina 19 van 21

Reglement Stamboek Vlaams Blonde d Aquitaine

Reglement Stamboek Vlaams Blonde d Aquitaine Reglement Stamboek Vlaams Blonde d Aquitaine CRV Vlaanderen vzw, april 2016 G/AZ/CRVVLvzw/Reglement Stamboek Vlaams Blonde d Aquitainte.160428 Inhoudsopgave Begrippenlijst 2 1. Algemeen 3 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

Reglement Stamboek Holstein

Reglement Stamboek Holstein Reglement Stamboek Holstein CRV Vlaanderen vzw, april 2016 G/AZ/CRVVLvzw/ Inhoudsopgave Begrippenlijst 2 1. Algemeen 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Erkenning 3 1.3. Gebruik gegevens 3 2. Fokdoel en raskenmerken

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS PRIVACY REGLEMENT PERCURIS Inleiding. Van alle personen die door Percuris, of namens Percuris optredende derden, worden begeleid -dat wil zeggen geïntervenieerd, getest, gere-integreerd, geadviseerd en

Nadere informatie

Quality Coaching Postbus 9436 9703 LP Groningen 050-549 49 26

Quality Coaching Postbus 9436 9703 LP Groningen 050-549 49 26 Privacyreglement Quality Coaching. Op basis van de Wet Persoonsregistraties hanteert Quality Coaching het Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd, zoals het recht van kennisneming

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PMT Ground Crew Training Centre BV of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STEENWIJK

FYSIOTHERAPIE STEENWIJK FYSIOTHERAPIE STEENWIJK Privacyreglement Introductie van dit reglement Onze praktijk houdt, om u zo goed mogelijk ten dienst te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen een registratie bij van

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PIT kinderopvang & onderwijs en de daaronder vallende kindcentra, of een

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacy reglement. Concreet PD

Privacy reglement. Concreet PD Privacy reglement Concreet PD Augustus 2010 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2 Persoonsregistratie Elke handeling of elk

Nadere informatie

1. Begripsbepaling Doel van de registratie Categorieën Opgenomen gegevens Gegevens verwijderen of vernietigen - 3 -

1. Begripsbepaling Doel van de registratie Categorieën Opgenomen gegevens Gegevens verwijderen of vernietigen - 3 - Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling - 2-2. Doel van de registratie - 2-3. Categorieën - 2-4. Opgenomen gegevens - 3-5. Gegevens verwijderen of vernietigen - 3-6. Verstrekken gegevens - 3-7. Toegang - 4-8.

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 13 mei 2015, 2015-0000367950, heeft de minister van Financiën ten behoeve van Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

Privacyreglement Adviespunt Zorgbelang

Privacyreglement Adviespunt Zorgbelang Privacyreglement Adviespunt Zorgbelang Document/proceseigenaar: Huib Hoogendijk, Paula Woudsma Versienummer: 1.0 (definitief) Vastgesteld door: directeurenoverleg Datum vaststelling: 24 september 2015

Nadere informatie

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2014.1295 RIS 280440 PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, met instemming van de Centrale Ondernemingsraad. Besluit:

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement PgbUniek bv

Privacyreglement PgbUniek bv Privacyreglement PgbUniek bv Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen. 1.1. Persoonsgegevens 1.2. Persoonsregistratie 1.3. Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie 1.4. Houder van de persoonsregistratie

Nadere informatie

Privacyreglement Qwyl coaching. Qwyl coaching Geusseltweg 41D 6225XS Maastricht

Privacyreglement Qwyl coaching. Qwyl coaching Geusseltweg 41D 6225XS Maastricht Privacyreglement Qwyl coaching Qwyl coaching Geusseltweg 41D 6225XS Maastricht 1 Inhoudopgave Inhoudopgave..2 1. Begripsbepalingen.3 1.1 Persoonsgegevens...3 1.2 Persoonsregistratie..3 1.3 Geregistreerde.3

Nadere informatie

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V.

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Inleiding Per 1 september 2001 is er een nieuwe privacywet in werking getreden: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet is ingesteld om de privacy

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

Privacyreglement Werkcontact

Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement cliëntregistratie in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement en de toelichting wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

P R I V A C Y R E G L E M E N T

P R I V A C Y R E G L E M E N T P R I V A C Y R E G L E M E N T ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in de reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Artikel 1. Definities. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten en medewerkers

Privacyreglement Cliënten en medewerkers 1. Begripsbepaling 1.2 Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.3 Persoonsregistratie: Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn Privacy reglement 28 juli 2011 I. Algemene bepalingen In dit reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - Persoonsgegevens Gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke

Nadere informatie

Privacyreglement Meneer Regezma B.V.

Privacyreglement Meneer Regezma B.V. Privacyreglement Meneer Regezma B.V. Op basis van de Wet Persoonsregistraties hanteert Meneer Regezma B.V. het Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd, zoals het recht van kennisneming

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: 2Alline Re-integratie Management B.V. Postbus 16230 2500 BE s-gravenhage Paragraaf 1 Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen Artikel 1. Definities werkgever: werknemer: geregistreerde: personeelsdossier: personeelsregistratie: houder: beheerder/bewerker: Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Nadere informatie

Procedure. Periodieke en specifieke rapportages Gebruik Suwinet-Inkijk. Datum document: 16 mei 2007 Versie: 3.0. Datum afdruk: 14 april 2010

Procedure. Periodieke en specifieke rapportages Gebruik Suwinet-Inkijk. Datum document: 16 mei 2007 Versie: 3.0. Datum afdruk: 14 april 2010 Procedure Periodieke en specifieke rapportages Gebruik Suwinet-Inkijk Auteur: Breeman Datum document: 16 mei 2007 Versie: 3.0 Status: Definitief Datum afdruk: 14 april 2010 Periodieke en specifieke rapportages

Nadere informatie

Kengetallen. E-5 MPR-Kwaliteit. Inleiding. MPR 24 uur. 4 Betekenis van MPR 24 uur

Kengetallen. E-5 MPR-Kwaliteit. Inleiding. MPR 24 uur. 4 Betekenis van MPR 24 uur Kengetallen E-5 MPR-Kwaliteit Inleiding Via Melkproductieregistratie (MPR) worden gegevens over de melk-, vet en eiwitproductie van de veestapel verzameld. Deze gegevens zijn de basis van managementinformatie

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 11 november 2014, 2014-0000607450, heeft de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

2. In de persoonregistraties kunnen over geregistreerden slechts die gegevens worden opgenomen die zijn vermeld in bijlage I.

2. In de persoonregistraties kunnen over geregistreerden slechts die gegevens worden opgenomen die zijn vermeld in bijlage I. BIJLAGE II Privacyreglement persoonsregistraties Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: - Persoonsgegevens: gegevens die herleidbaar zijn tot individuele personen; - Persoonsregistraties: samenhangende

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Privacyreglement Work-Sjop

Privacyreglement Work-Sjop Privacyreglement Work-Sjop Work-Sjop is ermee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over klanten. persoonsgegevens zijn in de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en dat deze gegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Stichting Alerimus. Locatie de Open Waard, Molenaar 1, 3262 DE Oud-Beijerland

PRIVACYREGLEMENT. Stichting Alerimus. Locatie de Open Waard, Molenaar 1, 3262 DE Oud-Beijerland PRIVACYREGLEMENT Stichting Alerimus Locatie de Open Waard, Molenaar 1, 3262 DE Oud-Beijerland Locatie de Buitensluis, Bernhardstraat 25, 3281 BC Numansdorp Inhoud Artikel Omschrijving 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag

RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BBZ/2004.19 RIS 123603 REGLEMENT VOOR DE HAAGSE BEVOLKINGSADMINISTRATIE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1 Privacyreglement Artikel 1 Definities In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet bescherming Persoonsgegevens. 2.

Nadere informatie

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina)

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement ZonnaCare De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met (het verwerken van) privacygevoelige

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Verantwoordelijke: degene die formeel bevoegd is om het doel en de middelen van de

Verantwoordelijke: degene die formeel bevoegd is om het doel en de middelen van de Privacyreglement 1. Algemeen Dit reglement is een uitwerking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hiermee wordt de privacy van medewerkers, stagiairs, vrijwilligers en (ouders 1 van) cliënten

Nadere informatie

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1 Privacyreglement Begripsbepaling Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. WBP: de Wet bescherming persoonsgegevens; b. UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen; c. Wet SUWI: Wet Structuur

Nadere informatie

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen "Gedragscode Privacy RRS" Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) (./; KEURMERK RITRE

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement. van. DoorWerk

Privacyreglement. van. DoorWerk Privacyreglement van DoorWerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 01-01-2010 Dit privacyreglement dient als basis voor het vastleggen door het reïntegratiebedrijf hoe het omgaat met de privacy en de

Nadere informatie

Privacyreglement Zorgbelangorganisatie. Preambule

Privacyreglement Zorgbelangorganisatie. Preambule Privacyreglement Zorgbelangorganisatie Preambule Voor u ligt het privacyreglement van de Zorgbelangorganisatie die ten behoeve van de uitvoering van de functie informatie en klachtenopvang werkt met een

Nadere informatie

Privacyreglement en beheer persoonsgegevens

Privacyreglement en beheer persoonsgegevens Wij zorgen ervoor als geen ander! Privacyreglement en beheer persoonsgegevens Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Doel van de persoonsregistratie 3. Bron van de persoonsgegevens 4. Opname van persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Hammenga Coaching

Privacyreglement Hammenga Coaching Privacyreglement Hammenga Coaching Hammenga Coaching Fazantstraat 13 4815 GD Breda 06-46351388 info@hammengacoaching.nl Hammenga Coaching Privacyreglement 1 Inleiding Van alle personen die in het kader

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Kengetallen. E-13 Voortplanting

Kengetallen. E-13 Voortplanting Kengetallen E-13 Voortplanting Inleiding Op melkveebedrijven wordt jaarlijks een aanzienlijke schade geleden als gevolg van een niet optimale tussenkalftijd en een voortijdige afvoer van koeien die niet

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

Privacyreglement. een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon

Privacyreglement. een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon Privacyreglement Artikel 1. Begripsbepalingen -Instelling: St.ROZA zorg -Persoonsgegevens: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon

Nadere informatie

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15 Proceduresops Pagina : 1/9 Procedure Waarborgen van privacy Proceduresops Pagina : 2/9 Ingangsdatum: januari 2011 1. Doel... 3 2. Procedure... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Regelgeving om de privacy te waarborgen...

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie no 4: 1 juli

Nadere informatie

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5 Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van Kinderopvang Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom, Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 9 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Werkvloertaal verklaart het hieronder opgenomen Algemeen Privacyreglement

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei / 6

Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei / 6 Privacyreglement Synthese Synthese gaat overeenkomstig de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) zorgvuldig met uw medisch dossier om. In dit reglement leest u hoe we dat doen. Versie 1.0 Inwerkingtreding

Nadere informatie