Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat Brussel

2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel FAMIFED in de kijker... 3 Woordje... 3 Heel wat veranderingen in FAMIFED binnen de sociale zekerheid... 5 FAMIFED als organisatie... 5 Het dagelijkse bestuur... 5 FAMIFED en zijn opdrachten en visie FAMIFED als regulator... 8 De elektronische fluxen en het Kadaster van de kinderbijslag... 8 Het administratief toezicht op de fondsen... 9 Het financieel toezicht op de fondsen De betoelaging van de fondsen De dienst Bemiddeling De Frontdesk De controles aan huis FAMIFED als kinderbijslagfonds De gezinnen van FAMIFED Derden Gewaarborgde gezinsbijslag Het dossierbeheer Projecten Management Information System Digitalisering Gezonde Week Overnames AKBW Nieuwe Website Baby Days Zuiddag Modernisering van de HR-processen Social school Dag van de diversiteit Telewerk FAMIFED en zijn personeel Opleiding en ontwikkeling Welzijn op het werk Gezondheid Personeelsgegevens Statistieken van de kinderbijslag in Actoren Kraamgeld

3 Adoptiepremie Leeftijdstoeslagen Kinderbijslag volgens de gezinssituatie Kinderbijslag volgens de rang in het gezin Kinderen met een aandoening Geplaatste kinderen De financiën van de kinderbijslag Inkomsten Uitgaven Beheersrekeningen Balans FAMIFED informeert en communiceert Met de gezinnen Met de kinderbijslaginstellingen Met de andere professionelen FamiPedia Good Public Governance: jaarrapport van het Auditcomité Samenstelling van het Auditcomité Bevoegheden van het Auditcomité Uitoefening van de bevoegdheden

4 1. FAMIFED in de kijker Tot 30 juni 2014 was de RKW een overheidsinstelling van de sociale zekerheid die de kinderbijslagregeling voor werknemers en de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag beheerde. Vanaf 1 juli 2014, datum van inwerkingtreding van de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW), werd de RKW vervangen door FAMIFED, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag. FAMIFED heeft dezelfde bevoegdheden als de vroegere RKW, maar nu voor alle gezinnen die actief zijn als werknemer, als zelfstandige of niet-actief. Tania Dekens, administrateur-generaal Anne Ottevaere, adjunct-administrateur-generaal WOORDJE Wat waren de grote verwezenlijkingen van 2014? De rode draad van het jaar 2014 was de verandering. Naast de nieuwe bevoegdheden en de nieuwe naam proberen we vooral een frisse wind door onze instelling te laten waaien. We zetten sterk in op de modernisering van onze instelling die instaat voor de aansturing van de private en publieke kinderbijslagfondsen, het beheer van bijna 58 miljoen elektronische berichten en de uitbetaling van kinderbijslag aan meer dan gezinnen. Er zijn nieuwe werkinstrumenten en werkprocedures ingesteld bij onze diensten om de gezinnen nog beter te kunnen helpen. Ondanks al die veranderingen, moet de kinderbijslag immers steeds op tijd betaald worden aan alle gezinnen. Dat is elke dag opnieuw onze prioriteit. Parallel aan dat dagelijks werk, hebben we op vraag van de deelentiteiten deelgenomen aan verschillende contacten en werkgroepen die zijn opgestart in het kader van de uitvoering van de 6de Staatshervorming. FAMIFED stelt namelijk alles in het werk opdat het toekomstig kinderbijslagbeleid het welzijn van de gezinnen zou voorop stellen en stelt de kennis van zijn medewerkers ter beschikking om dit te bereiken. Bij elke vraag rond het toekomstig beleid inzake kinderbijslag wijzen we steeds op het belangrijk aandeel van de gezinsbijslag in het gezinsbudget. Welke rol heeft FAMIFED gespeeld in 2014? 2014 was een jaar vol uitdagingen zoals we ze graag hebben bij FAMIFED! Door de vertegenwoordigers van de deelentiteiten in het Beheerscomité te verwelkomen, door de Algemene Kinderbijslagwet op te stellen waarin de regeling voor de werknemers en die voor de zelfstandigen gelijkgeschakeld worden, door de kinderbijslagdossiers van de gehele overheidssector over te nemen en tenslotte door van naam te veranderen, zijn ingrijpende veranderingen doorgevoerd in het betaalnetwerk van de kinderbijslag. In 2014 zijn we in het systeem van 45 naar 14 betaalactoren gegaan. De 2 bijzondere fondsen zijn opgedoekt. Naast het vervullen van zijn 2 missies, namelijk het regulariseren van het betaalcircuit en de uitbetaling van kinderbijslag, heeft FAMIFED een helpende hand toegestoken bij de voorbereiding van de overgangsperiode, die zal leiden tot de effectieve bevoegdheidsoverdracht naar de deelentiteiten. Daarbij moet FAMIFED niet alleen verslag uitbrengen naar de federale deelentiteiten, voor wie het sinds 1 juli 2014 werkt, maar ook zijn ervaring en zijn technische ondersteuning inzake het beheer en de uitbetaling van kinderbijslag ter beschikking stellen. De acties waren niet eenvoudig en we hebben ze maar kunnen volbrengen dankzij de expertise en motivatie van ons personeel, maar ook dankzij onze nauwe contacten met politieke partners en andere betrokkenen. Aan welke uitdagingen mag FAMIFED zich verwachten in 2015? Allereerst is er onze deelname aan Overheidsorganisatie van het jaar. Dat is een belangrijke actie, zowel om de rol van FAMIFED in het landschap van de kinderbijslag kracht bij te zetten als om de medewerkers te motiveren. De drijvende kracht van FAMIFED is immers zijn gemotiveerd en dynamisch personeel. Vervolgens is er de fusie met DIBISS die ons een groot deel van het jaar zal bezighouden. Die fusie kadert in een vereenvoudiging van het betaalcircuit. Door de 2 publieke kinderbijslagfondsen samen te brengen, effenen we het pad voor de toekomstige bevoegdheidsoverdracht naar de deelentiteiten. Dat alles heeft uiteraard geen gevolgen voor de gezinnen, of voor het personeel van beide instellingen. 3

5 Algemene Kinderbijslagwet: van vier naar twee regelingen Tot 30 juni 2014 waren er vier kinderbijslagregelingen in ons land: De regeling voor werknemers, De regeling voor de openbare sector, De regeling voor zelfstandigen, De regeling voor gewaarborgde gezinsbijslag (GGB) HEEL WAT VERANDERINGEN IN Op basis van de socioprofessionele situatie van de gezinsleden behoorde een gezin tot een van die regelingen. Via de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW) werd één wetgevend kader voor de gezinsbijslag van de werknemers en de zelfstandigen ingevoerd. In 2014 werd de regeling voor zelfstandigen daartoe in de oude gecoördineerde wetten voor werknemers geïntegreerd. Op inhoudelijk vlak zijn in de AKBW de verschillen tussen die regelingen op het vlak van gezinsbijslag weggewerkt. Zo zijn de bedragen van de gewone kinderbijslag en de sociale toeslagen voor werknemers en zelfstandigen gelijkgeschakeld. In de praktijk brengt de AKBW een rationalisering van het betaalcircuit met zich. Aangezien de kinderbijslaginstellingen de opdrachten van de sociale verzekeringsfondsen op het vlak van de toekenning en de betaling van gezinsbijslag aan zelfstandigen overnemen is het aantal actoren in het betaalcircuit verminderd. Aangezien de personeelsleden van de openbare sector kinderbijslag ontvangen volgens dezelfde reglementering als de werknemers kan men spreken van een eengemaakte kinderbijslagregeling voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren met daarnaast de regeling voor gewaarborgde gezinsbijslag. Sinds 1 oktober 2014 bevat het Kadaster van de Kinderbijslag alle gegevens van alle kinderbijslagdossiers. Dat Kadaster is het centraal repertorium van de kinderbijslag. De meeste bepalingen van de AKBW zijn op 30 juni 2014, vlak voor de bevoegdheidsoverdracht op 1 juli 2014, in werking getreden. Zesde staatshervorming: de bevoegdheidsoverdracht en het ontstaan van FAMIFED Op 1 juli 2014 is de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) FAMIFED geworden, het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. Die naamswijziging past in het kader van de zesde staatshervorming waarbij de bevoegdheid voor kinderbijslag van het federale niveau aan de deelentiteiten werd overgedragen, dus aan de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4

6 FAMIFED BINNEN DE SOCIALE ZEKERHEID FAMIFED ALS ORGANISATIE Het Beheerscomité Het Beheerscomité is belast met het algemeen beheer van FAMIFED en vergadert eenmaal per maand. Het Beheerscomité is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties en uit afgevaardigden van gezinsorganisaties, vrouwenbewegingen, sociale organisaties en de Vereniging der Kassen voor Gezinsvergoedingen. De Minister van Sociale Zaken en de Minister van Begroting zijn er allebei vertegenwoordigd door een regeringscommissaris. Vanaf 1 juli 2014 wordt het Beheerscomité uitgebreid met de vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het dagelijkse bestuur Het dagelijkse bestuur is in handen van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal. Zij worden daarin ondersteund door het 'Comex', het uitvoerend comité met directieleden uit alle departementen, de project- en de communicatieverantwoordelijke. Het Comex bepaalt de visie en strategie van de instelling, volgt de activiteiten op en evalueert de realisaties. Het komt wekelijks samen. 5

7 FAMIFED EN ZIJN OPDRACHTEN EN VISIE We verbinden ons Als regulator: tot het goed beheren van de kinderbijslagregeling voor alle gezinnen zodat ze de kinderbijslag krijgen waar ze recht op hebben. FAMIFED stuurt daartoe de werking van veertien kinderbijslagfondsen. Hun taak bestaat in het jaarlijks betalen van ongeveer 6,4 miljard euro kinderbijslag aan meer dan 1,5 miljoen gezinnen. tot het ontwikkelen en het optimaal gebruiken van elektronische fluxen voor de volledige regeling. Met die elektronische gegevens kan het recht op kinderbijslag automatisch onderzocht worden. De gezinnen moeten zo maar heel weinig informatie verschaffen. tot het actief bijdragen aan het gezinsbeleid van de regering. Doordat FAMIFED de goede werking van de kinderbijslagregeling controleert kan de werkelijke sociale reikwijdte van de doorgevoerde maatregelen worden bepaald. Op basis daarvan voert FAMIFED de nodige acties door om de reglementering te corrigeren. Ze stelt bovendien mee wetten en koninklijke besluiten op, waarvan zij ook de financiële impact inschat. Als kinderbijslagfonds: tot het stipt, correct en ononderbroken betalen van de gezinsbijslag aan ongeveer gezinnen voor meer dan 1,3 miljard euro per jaar (2014). FAMIFED is voor de volledige openbare sector bevoegd, met uitzondering van de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten. tot de kwetsbaarste gezinnen van onze maatschappij. FAMIFED is zo als enige bevoegd voor de gewaarborgde gezinsbijslag, het laatste vangnet voor de kwetsbaarste gezinnen die in een andere regeling geen recht op gezinsbijslag hebben. tot een proactief informatie- en communicatiebeleid op maat van de gezinnen. Wij bouwen mee aan een toekomst waarin het recht op kinderbijslag voor elk gezin proactief onderzocht wordt op basis van de gegevens beschikbaar via de elektronische gegevensstromen; waarin de gezinnen van het begin tot het einde maximaal begeleid worden in de uitoefening van hun recht op gezinsbijslag. Daarbij gaat een speciale aandacht uit naar de sociaal kwetsbare gezinnen, met veelal jonge kinderen, die een bijzonder belang hebben bij de kinderbijslag om hun gezinsbudget in evenwicht te houden; waarin de gezinnen de complexe kinderbijslagregelgeving vertaald zien in een performante, klantvriendelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening; waarin de gezinnen spontaan geïnformeerd worden over de kinderbijslagregelgeving in een heldere, toegankelijke taal. 6

8 FAMIFED en zijn duurzaam energie- en milieubeheer Via duurzame ontwikkeling zoekt men naar een evenwicht tussen drie soorten kapitaal, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en allen bijdragen tot hetzelfde doel: levenskwaliteit menselijk en sociaal kapitaal (gezondheid, kennis, opleiding, cultuur, ); economisch kapitaal (machines, gebouwen, financiële middelen, ); milieukapitaal (natuurlijke rijkdommen, de kwaliteit van het milieu, ). Overheidsdiensten hebben hier een voorbeeldrol te vervullen ten opzichte van de burger door duurzame ontwikkeling te integreren in hun beleid. FAMIFED heeft zich ook in 2014 verder ingezet om een duurzaam omgevings- en energiebeleid te voeren: alle afval wordt gesorteerd voor de ophaling; bij aankopen werd steeds een ecologische clausule aan de lastenboeken toegevoegd; renovatiewerken zijn opgestart in verschillende provinciale bureaus bij treinstakingen werd via het intranet een initiatief tot carpooling gelanceerd; in de strijd tegen tabak organiseerde het Agentschap infosessies om te stoppen met roken. FAMIFED komt trouwens tussen in de kost van rookstopmiddelen voor de medewerkers die beslissen te stoppen met roken; 7

9 2. FAMIFED als regulator DE ELEKTRONISCHE FLUXEN EN HET KADASTER VAN DE KINDERBIJSLAG Om het recht op en het bedrag van de gezinsbijslag te bepalen, moeten de kinderbijslagfondsen beschikken over betrouwbare identificatie- en socio-professionele gegevens van alle actoren die het recht op kinderbijslag (kunnen) beïnvloeden. Het Agentschap definieert, organiseert en controleert die gegevens en staat in voor het beheer en de veilige uitwisseling ervan via elektronische weg, via het Kadaster van de kinderbijslag. Het Kadaster stuurt de elektronische berichten via distributie- en consultatiestromen naar de bevoegde -in het Kadaster geïntegreerdekinderbijslaginstellingen. Maar het Kadaster is ook zelf een repertorium van kinderbijslagdossiergegevens. Op 31 december 2014 waren in het Kadaster actoren opgenomen van het werknemersstelsel en de overheidssector: rechthebbenden bijslagtrekkenden rechtgevende kinderen actoren die het recht op gezinsbijslag kunnen beïnvloeden. In 2014 zorgde het Kadaster voor de overdracht van elektronische berichten over de actoren die het recht op kinderbijslag (kunnen) beïnvloeden: verdeelde berichten (push) en geraadpleegde berichten (pull), afkomstig uit authentieke bronnen. Gezien het onbetwistbare belang van het Kadaster en de elektronische gegevens, is het noodzakelijk dat die gegevens betrouwbaar en beschikbaar zijn. Het Agentschap staat dan ook garant: voor de beschikbaarheid van het Kadaster en de verwerkingstermijn van de berichten; voor de integriteit, de geldigheid en de betrouwbaarheid van de gegevens in het Kadaster. Verdeelde berichten in 2014 Elektronische berichten Aantal RIP-attesten DmfA-attesten Attesten (tijdelijke) werkloosheid Berichten van het Rijksregister en de Kruispuntbank Attesten ziekte-invaliditeit Attestaten schoolinschrijvingen Multifunctionele attesten van de OCMW s Attesten inschrijving als werkzoekende Attesten arbeidsongevallen Attesten begin of einde zelfstandige activiteit Attesten kinderen getroffen door een aandoening Attesten beroepsziekten Attesten tijdkrediet Attesten einde wachttijd als werkzoekende TOTAAL

10 Geraadpleegde berichten in 2014 Elektronische berichten Aantal Berichten van het Rijksregister en de Kruispuntbank RIP-attesten Attesten (tijdelijke) werkloosheid Attesten RSZ Attesten begin of einde zelfstandige activiteit Multifunctionele attesten van de OCMW s Attesten tijdskrediet Attesten beroepsziekten TOTAAL HET ADMINISTRATIEF TOEZICHT OP DE FONDSEN Ook in 2014 werkte FAMIFED samen met de 13 vrije en 2 bijzondere kinderbijslagfondsen om een optimale service aan de gezinnen te bieden. Als beheerder van het stelsel, ziet het agentschap erop toe dat de kinderbijslagfondsen de kinderbijslagregelgeving correct en uniform toepassen. Per fonds stelt FAMIFED een profiel op voor elke variabele. Zo kan voor alle fondsen en voor het globale kinderbijslagstelsel het gemiddelde kwaliteitsniveau gemeten worden op basis van de resultaten van de steekproeven, van het belang van de variabele en van de grootte van het kinderbijslagfonds. Het gemiddelde kwaliteitspercentage speelt een belangrijke rol bij de toekenning van de responsabiliseringstoelage. Om de controle nog performanter te maken, werd de controlemethode meer dan 10 jaar na de invoering ervan vernieuwd. Vanaf 2014 gebeurt de meting aan de hand van 20 variabelen in plaats van 16. Bovendien wordt elke individuele fout gewogen naargelang de gevolgen van de fout voor het gezin. Gemiddelde kwaliteitspercentages per variabele in 2014 (alle kinderbijslagfondsen samen) Variabele Aantal Gemiddeld kwaliteit streekproeven percentage Het statuut van de rechthebbende en de trimestrialisering ,84 % De voorrangsrechten ,87 % De aanwijzing van de bijslagtrekkende ,65 % De leeftijdsbijslag en de rang ,49 % De (thesis)studenten ,20 % De leercontractanten/werkzoekende schoolverlaters ,35 % De kinderen met een aandoening ,66 % De geplaatste kinderen ,93 % De sociale toeslagen 42bis en 50ter ,22 % De eenoudertoeslag ,25 % De wezenbijslag ,81 % Het kraamgeld en de adoptiepremie ,17 % De bevoegdheidsvaststelling en de bevoegdheidsoverdracht ,89 % De controle met bezoeken aan de gezinnen ,50 % De dossiers in onderzoek en in beraad ,96 % De opvolging van de opmerkingen gemaakt in de vorige controle ,42 % De nieuwe debetten in het controlejaar ,14 % De bestaande debetten (ontstaan voor het controlejaar) ,80 % De niet-geboekte debetten ,28 % Het handvest van de sociaal verzekerde ,41 % TOTAAL ,63 % 9

11 In 2014 voerde het Agentschap steekproeven uit in de 71 betaalkantoren van de 16 kinderbijslagfondsen. Het gewogen gemiddelde kwaliteitsniveau voor het hele stelsel bedroeg 97,59 %. In 2014 werd tevens van start gegaan met de controle van FAMIFED als kinderbijslagfonds. In een eerste fase werd de kwaliteitsmeting beperkt tot een steekproef van 50 controles voor de volgende variabelen: het statuut van de rechthebbende en de trimestrialisering, de voorrangsrechten, de aanwijzing van de bijslagtrekkende, de leeftijdsbijslag en de rang, de studenten, de leercontractanten en de werkzoekende schoolverlaters, de kinderen met een aandoening en de geplaatste kinderen. Deze partiële controle toont aan dat het kwaliteitsniveau van het administratief beheer van de dossiers bij FAMIFED over het algemeen goed is. Echter voor de werkzoekende schoolverlaters en de geplaatste kinderen is er nog ruimte voor verbetering. Vanaf 2015 zal in FAMIFED als kinderbijslagfonds dezelfde kwaliteitsmeting plaatsvinden als in de kinderbijslagfondsen. HET FINANCIEEL TOEZICHT OP DE FONDSEN FAMIFED gaat jaarlijks na of de kinderbijslagfondsen het voorbije jaar de toegekende financiële middelen correct aanwendden. Het financieel toezicht bestaat uit een controle van de kinderbijslagverrichtingen (betaalde gezinsbijslagen en terug te vorderen bijslagen) en een controle van de beheersverrichtingen (toelagen en werkingskosten). De kinderbijslagfondsen rapporteren op regelmatige tijdstippen over hun financiële situatie volgens welbepaalde modellen, wat het financiële beheer van de fondsen transparant maakt. Daarnaast beschikt het agentschap als regulerende instelling over het wettelijke instrumentarium, waarmee de risico s op insolvabiliteit en ontoereikende reserves bij de kinderbijslagfondsen kunnen worden beheerd. Het betreft een getrapt systeem waarbij na het overschrijden van een eerste alarmdrempel, de kinderbijslagfondsen verplicht worden zelf de nodige herstelmaatregelen te treffen om hun financiële gezondheid te verbeteren. Indien een tweede (strengere) alarmdrempel wordt overschreden, kan FAMIFED de minister voorstellen de erkenning van het kinderbijslagfonds in te trekken. DE BETOELAGING VAN DE FONDSEN FAMIFED kent aan de fondsen twee toelages toe: een toelage op grond van de werklast (= toelage voor administratiekosten); een toelage in functie van het kwaliteitsniveau van het beheer (= responsabiliseringstoelage). Bedragen die FAMIFED uitkeerde aan de 13 vrije en 2 bijzondere kinderbijslagfondsen in 2014 voor de betaling van de gezinsbijslagen en de financiering van de administratiekosten. 10

12 DE DIENST BEMIDDELING De dienst Bemiddeling komt tussen als een gezin of een instelling moeilijkheden ondervindt bij de uitoefening of toepassing van een recht op kinderbijslag. Elk gezin dat een beroep doet op de dienst Bemiddeling krijgt geïndividualiseerde informatie en wordt begeleid tot zijn recht helemaal uitgeoefend of zijn klacht volledig opgelost is. Via een groen nummer kunnen alle gezinnen gratis de dienst Bemiddeling contacteren: Ook de kinderbijslaginstellingen en de sociale organisaties doen een beroep op de dienst als ze geconfronteerd worden met gezinssituaties, professionele of maatschappelijke situaties waar de praktische toepassing van de wetgeving vragen oproept. De dienst Bemiddeling zet hen op het juiste spoor (182 adviezen in 2014). In 2014 gaf de dienst Bemiddeling schriftelijke antwoorden (via brief of ) op vragen om inlichtingen of verzoeken om een recht op kinderbijslag te onderzoeken : antwoorden door de dienst Nationale Bemiddeling en antwoorden door de dienst Internationale Bemiddeling. 81,77 % van die antwoorden werd gegeven binnen de 30 dagen 99,65 % bij de Nationale Bemiddeling en 63,78 % bij de Internationale Bemiddeling). De medewerkers van de dienst Bemiddeling beantwoordden ook telefonische oproepen bij de Nationale Bemiddeling en bij de Internationale Bemiddeling). Daarnaast registreerde en behandelde de dienst Bemiddeling 549 klachten tegen kinderbijslagfondsen. 98,17 % van de klachten werd onderzocht binnen de 45 dagen. Uit het jaarverslag 2014 van de federale ombudsmannen blijkt ten slotte dat zij in klachten ontvingen over het Agentschap zelf. 9 van die klachten werden door de ombudsmannen gegrond geacht. DE FRONTDESK De Frontdesk is het centrale onthaalplatform van FAMIFED en is op werkdagen doorlopend open van 8 uur tot 17 uur. De onthaalmedewerkers staan er dag in dag uit garant voor een vriendelijk en professioneel onthaal, afgestemd op de specifieke noden van elk gezin. Ze antwoorden er op de vragen van de bezoekers, verduidelijken de werking van het kinderbijslagstelsel en zoeken uit of een gezin al dan niet recht heeft op bepaalde toeslagen. Ze informeren de gezinnen ook aan de telefoon. In 2014 verwelkomden de medewerkers van de Frontdesk bezoekers. Dankzij een efficiënte organisatie en een maximale flexibiliteit van de medewerkers van de dienst, werden 92,28 % van hen onthaald binnen de 10 minuten. Bovendien werd 95,48 % van de briefwisseling binnen de vijf dagen aan de juiste bestemmeling bezorgd, 77,88 % zelfs binnen de twee dagen. Naast het centrale onthaal in Brussel staan ook de 9 provinciale bureaus in voor de ontvangst van de bezoekers. DE CONTROLES AAN HUIS Via huisbezoeken onderzoekt het Agentschap of de toekenningsvoorwaarden voor de kinderbijslag nog steeds vervuld zijn en of de gezinnen het maximale bedrag krijgen waar ze recht op hebben. In 2014 voerde het Agentschap thuisbezoeken uit, waarvan 71,90% binnen vier weken na de aanvraag. 56,13% van die controles leidden tot een regularisatie van de kinderbijslag, 13,98% tot het opsporen van een onverschuldigd bedrag en in 29,89% werden betalingen van onverschuldigde kinderbijslag voorkomen. De aanwezigheid van de controleurs en sociaal inspecteurs op het terrein maakt het dus mogelijk tegelijk betalingen van kinderbijslag te regulariseren, situaties op te sporen die kunnen leiden tot onverschuldigde betalingen van kinderbijslag of onverschuldigde betalingen te voorkomen. Het gericht toetsen van de beschikbare elektronische gegevens aan de situatie op het terrein blijft dus noodzakelijk. 11

13 3. FAMIFED als kinderbijslagfonds DE GEZINNEN VAN FAMIFED Het Agentschap betaalt de gezinsbijslag voor de gezinnen van de (ex-)werknemers van de werkgevers die FAMIFED kozen als kinderbijslagfonds. Daarnaast is FAMIFED ook nog exclusief bevoegd om de gezinsbijslagen te betalen voor: de gezinnen van werknemers van wie de werkgever ambtshalve of van rechtswege aangesloten is bij FAMIFED (horeca, diamantsector, ); de gezinnen in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag; de gezinnen van voormalige NMBS-werknemers; de gezinnen van wie het recht een residuair karakter heeft (gezinnen van studenten, personen met een handicap, kinderen met een handicap die recht hebben voor zichzelf en huispersoneel); de gezinnen van werklozen die sinds 1990 nooit in de privésector gewerkt hebben; de gezinnen van wie het recht een specifieke internationale dimensie vertoont (bv. grensarbeiders); de gezinnen van, of wezen van, voormalige personeelsleden van de Staat, Gemeenschappen, Gewesten en autonome overheidsbedrijven; de gezinnen van de personeelsleden van de overheidsinstellingen die de betaling van de kinderbijslag toevertrouwd hebben aan het Agentschap (= derden). De bedragen van de kinderbijslag, toeslagen, premies en inkomensgrenzen van het werknemersstelsel en het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag vindt u op Categorieën van gezinnen (op 31 december 2014) Gezinnen Werknemens en zelfstandigen Gewaarborgde gezinsbijslag Overheidsdiensten De gezinnen voor wie FAMIFED de kinderbijslag betaalt in het werknemersstelsel, bevinden zich vaak in een atypische socio-professionele situatie (werkloosheid, invaliditeit, ). Dat uit zich zowel in de reden van het recht als in de betaalde schaal. Voor de gezinnen die in zulke situatie verkeren, betekent de maandelijkse kinderbijslag een essentiële bijdrage in de kosten voor de opvoeding van hun kinderen. 12

14 Dossiers beheerd door FAMIFED (werknemersstelsel): reden van recht (op 31 december 2014) 81,06 % actieve werknemers 10,23 % werklozen 6,08 % invaliden 2,20 % wezen 0,43 % gepensioneerden Dossiers beheerd door de kinderbijslagfondsen: reden van recht (op 31 december 2014) 87,01 % actieve werknemers 6,74 % werklozen 3,97 % invaliden 1,89 % wezen 0,39 % gepensioneerden Het Agentschap betaalt in verhouding dan ook veel meer verhoogde schalen: Dossiers beheerd door FAMIFED (werknemersstelsel): betaalde schalen (op 31 december 2014) 81,06 % gewone schaal 18,94 % verhoogde schaal Dossiers beheerd door de kinderbijslagfondsen: betaalde schalen (op 31 december 2014) 87,01 % gewone schaal 12,99 % verhoogde schaal 13

15 DERDEN Sinds 1 juli 2014 heeft FAMIFED de publieke sector overgenomen, met uitzondering van de provinciale en lokale besturen. Voor de publieke sector heeft het Agentschap in 2014 gezinsbijslag betaald aan gezinnen voor een totaal van ,43 EUR. In zijn bestuursovereenkomst heeft het Agentschap zich ertoe verbonden om in samenwerking met de RSZ een inventaris op te stellen van alle openbare werkgevers die nog zelf de kinderbijslag betalen voor (een deel van) hun personeelsleden. Samen met de controlecyclus door het departement Controle van de openbare werkgevers geïntegreerd in het Kadaster heeft die inventaris als doel na te gaan of alle openbare werkgevers de dossiers waarvoor ze zelf de kinderbijslag betalen, correct beheren, zowel administratief (toepassing van wet- en regelgeving), als technisch (integratie van de gegevens in het Kadaster) en financieel (budgettaire aanrekening van de uitbetaalde kinderbijslag). Die instrumenten worden in het kader bevoegdheidsoverdracht nu ook gebruikt voor de voorbereiding in 2013 van de overnames van openbare werkgevers die hun kinderbijslagdossiers nog voor de overdracht willen toevertrouwen aan FAMIFED. Een doeltreffend vangnet GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG De sociale rol van FAMIFED als kinderbijslagfonds komt ten volle tot uiting in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag, waarvoor de RKW als enige bevoegd is. Dat stelsel werd in 1971 ingevoerd voor gezinnen die in geen andere Belgische, buitenlandse of internationale regeling recht hebben op gezinsbijslagen en vormt zo een doeltreffend vangnet voor de sociaal meest kwetsbare gezinnen, die anders uit de boot dreigen te vallen. Op 31 december 2014 hadden gezinnen recht op gewaarborgde gezinsbijslag. In 2014 werd voor , 45 EUR aan gewaarborgde gezinsbijslag uitbetaald. Aanvragen gewaarborgde gezinsbijslag In 2014 ontving FAMIFED aanvragen om gewaarborgde gezinsbijslag. Op basis van de elementen in de aanvraag wordt eerst nagegaan of er mogelijk een recht bestaat op kinderbijslag (= toelaatbaarheid) en er dus een verder onderzoek nodig is. Blijkt een andere instelling bevoegd te zijn, dan wordt de aanvraag doorverwezen. Als niet voldaan is aan de voorwaarden om gewaarborgde gezinsbijslag te krijgen, dan wordt de aanvraag geweigerd. Van de onderzoeken naar toelaatbaarheid resulteerden er in een doorverwijzing (23,7 %) en (76,3 %) in een verder onderzoek. Er waren weigeringen (36,4 %). De redenen om een aanvraag voor gewaarborgde gezinsbijslag te weigeren zijn divers: niet voldoen aan de verblijfsvoorwaarden, de nodige inlichtingen niet verstrekken, te hoge of niet-controleerbare inkomsten, kinderen die geplaatst of niet ten laste waren van de aanvrager, te laat ingediende aanvragen, HET DOSSIERBEHEER De behandeling van een kinderbijslagdossier omvat vier belangrijke fasen: Het onderzoek van de aanvraag In 2014 ontving FAMIFED nieuwe aanvragen. Sinds 1 juli 2014 en de invoering van de Algemene Kinderbijslagwet is er geen voorafgaand onderzoek meer nodig om te bepalen of de rechthebbende thuishoort in het regime van de werknemers dan wel dat van de zelfstandigen, aangezien dezelfde wettelijke bepalingen geldig zijn voor beide regimes. 14

16 De toekenning en de betaling Het onderzoek naar het recht wil vooral vaststellen of het kind, met name wanneer het ouder is dan 18 jaar, de voorwaarden vervult om recht te hebben op kinderbijslag, die gestort wordt bij de moeder of, bij gebrek daaraan, aan de persoon die het kind opvoedt (zelfs in geval van plaatsing). Het te betalen bedrag wordt bepaald door de socio-professionele situatie en familiale situatie van de rechthebbende en de bijslagtrekkende, maar ook van de leeftijd en de eventuele beperking waar het kind aan lijdt. Op eigen initiatief wisselt FAMIFED ook gegevens uit met andere kinderbijslagfondsen om de groepering te wettigen van kinderen opgevoed door verschillende bijslagtrekkenden in hetzelfde gezin. In 2014 werd dat onderzoek in 71,48 % van de behandelde gevallen afgerond binnen de maand, in 89 % binnen de 2 maanden en in 94,75 % binnen de 3 maanden. Het onderzoek naar nieuwe aanvragen heeft geleid tot een weigering van de aanvraag in 5,8% van de gevallen en tot een doorverwijzing naar een ander orgaan of een ander regime in 5,57% van de gevallen. In afwachting van het resultaat van het onderzoek, ontvangen de meeste gezinnen provisioneel de basiskinderbijslag. FAMIFED analyseert altijd de informatie die het ontvangt om een eventueel recht op een voordeliger bedrag vast te stellen, rekening houdend met de mogelijkheid om uit eigen beweging de algemene ministeriële afwijking voor rechthebbenden die het recht op een voordeliger schaal openen toe te passen. Als de sociale toeslagen niet worden toegekend worden de gezinnen echter ook verzocht om alle gegevens te leveren op basis waarvan dat recht kan worden onderzocht ten gevolge van een wijziging van de gezinssamenstelling of van de inkomsten. In 2014 zijn er gezinnen geïnformeerd over die mogelijkheid. De kinderbijslag wordt elke maand zo stipt mogelijk betaald. In 2014 werd 98,52 % van de gezinnen betaald op de vaste datum. Voor alle gezinnen binnen het werknemersstelsel is dat de 8ste van de maand, voor de dossiers van de openbare sector de voorlaatste werkdag van de maand. De opvolging van de bestaande rechten Het aantal herbeoordelingen in dossiers blijkt uit het aantal wijzigingen en uit het aantal afgeleverde brevetten (een indicator voor het aantal doorverwezen dossiers). In 2014 werden wijzigingen uitgevoerd na een herbeoordeling van het recht op basis van ontvangen informatie en werden brevetten afgeleverd. De turnover, als indicator voor de rotatie van de dossiers, bedroeg 48,5 % in De opvolging van de betalingen Zijn sociale rol indachtig, biedt FAMIFED elk gezin dat geconfronteerd wordt met een terugvordering, de mogelijkheid een aanvraag in te dienen om af te zien van de terugvordering. Als blijkt dat het gezin te goeder trouw was bij het ontstaan van de schuld, dat de gezinsinkomsten een bepaald bedrag niet overschrijden en de terugvordering vanuit sociaal oogpunt niet aangewezen is, dan kan het Agentschap volledig of gedeeltelijk afzien van de terugvordering van de onverschuldigde betaling. In 2014 werden zo 57 gunstige beslissingen genomen voor een totaalbedrag van ,16 EUR. 15

17 Het aantal rechtszaken als barometer voor een goed beheer FAMIFED spant zich voortdurend in voor een uniforme toepassing van de regelgeving en een gelijke behandeling van alle gezinnen. Als gezinnen niet akkoord gaan met een beslissing van het Agentschap over hun recht op gezinsbijslag, kunnen zij een beroep indienen bij de arbeidsrechtbank. FAMIFED staat in voor de gerechtskosten, tenzij de rechter oordeelt dat het om een roekeloze of tergende klacht gaat. Op 31 december 2014, waren er 705 actieve dossiers in de categorie "verdediging in rechte", waarvan 533 Franstalige en 172 Nederlandstalige dossiers Tussen 1 januari en 31 december 2014 brachten sociaal verzekerden 211 zaken voor de rechtbank (141 Franstalige et 70 Nederlandstalige). 198 zaken werden afgehandeld (108 Franstalige en 98 Nederlandstalige). De meeste rechtszaken worden door de gezinnen aangespannen en gaan over beslissingen om de kinderbijslag te stoppen of te verminderen. De rechtszaken die door FAMIFED voor de rechtbank gebracht worden, handelen over de terugvordering van onterecht betaalde gezinsbijslagen. 16

18 Juni Mei April Digitalisat Maart Digitalisation Februari Janvier Januari 4. Projecten 2014 Management Information System Het project MIS ontwikkelt een informatiesysteem van het management dat op basis van relevante indicatoren de financiële gegevens en cijfergegevens over de werking van FAMIFED oplijst. In het kader van de overdracht van de bevoegdheid aan de deelentiteiten is de doelstelling van het project een efficiënt informatiesysteem ter beschikking stellen van het Algemeen Bestuur. Het instrument is momenteel operationeel en bevat 29 indicatoren over de departementen van FAMIFED (human resources, financiën, projecten, statistieken etc.). Digitalisering DigitSol beoogt de digitalisering van de actieve kinderbijslagdossiers. In 2014 heeft FAMIFED alle actieve dossiers van het PB van Antwerpen en het PB van Luik gedigitaliseerd. Tegen januari 2017 zouden alle actieve dossiers van de andere provinciale bureaus en de betaaldiensten van FAMIFED gedigitaliseerd moeten zijn. DigiFam werd opgestart om het telewerk van de medewerkers te vergemakkelijken. De elementen die nodig zijn voor het dagelijks dossierbeheer worden gedigitaliseerd. Er werd met succes een digitale procedure ontwikkeld en ingevoerd voor de brieven van de betaaldiensten van Brussel. In 2015 zal die procedure naar de andere betaaldiensten buiten Brussel worden uitgebreid. GEZONDE WEEK FAMIFED zorgt ervoor dat zijn medewerkers zich zo goed en zo tevreden mogelijk voelen door evenementen te organiseren en acties te ondernemen die de werkomstandigheden verbeteren. De Sociale Dienst heeft zo onder meer de gezonde week georganiseerd van 24 tot 28 maart Op het programma stonden workshops en lezingen van gereputeerde personen en honderden mensen hebben eraan deelgenomen. Daarnaast mogen we alle extralegale voordelen waarop het personeel recht heeft niet vergeten: hospitalisatieverzekering, telewerk etc. Overnames In 2014 heeft FAMIFED de overname van de kinderbijslagdossiers van de openbare werkgevers die zelf nog de kinderbijslag aan hun medewerkers betaalden afgerond. Het Agentschap heeft ook de dossiers van de NMBS en de dossiers van de zelfstandigen overgenomen. FAMIFED is zo de grootste kinderbijslaginstelling en de hoofdbeheerder voor de overdracht van de bevoegdheid aan de deelentiteiten. AKBW Op 30 juni 2014 trad de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW) in werking en werden de kinderbijslagregelingen voor werknemers en zelfstandigen geharmoniseerd. Met die op 5 mei 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde wet werden de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders gewijzigd. Als gevolg van de nieuwe in de AKBW vastgelegde regels werd Itinera aangepast en werd de nieuwe naam FAMIFED overal in de instelling aangebracht (logo's van de gebouwen, aanpassing van de informaticatoepassingen, massale verzending van brieven naar de sociaal verzekerden etc.). 17

19 November igitalisation October September igitalisation Augustus igitalisation Nieuwe Website Met het oog op modernisering heeft FAMIFED op 1 juli 2014 zijn nieuwe website (www.famifed.be) gelanceerd. De dynamische en intuïtieve website van FAMIFED is toegankelijk en bovenal aan de behoeften van de gebruikers (dus de gezinnen) aangepast. De website is zo ontwikkeld dat ze perfect op tablets en smartphones geraadpleegd kan worden. BABY DAYS FAMIFED heeft het volledige jaar gezinnen ontmoet door verspreid over heel België aan 7 beurzen voor toekomstige ouders deel te nemen. Dossierbeheerders informeerden daarbij gezinnen over hun rechten en de kinderbijslagacties terwijl tegelijkertijd zo goed mogelijk naar hun behoeften wordt geluisterd. ZUIDDAG In oktober 2014 heeft FAMIFED vijf jongeren van 15 tot 20 jaar oud in haar bureaus ontvangen. Die jongeren hebben een hele dag in het kader van het project Zuiddag gewerkt. Dat project stimuleert en ondersteunt het sociaal engagement van jongeren over de hele wereld. Dit jaar hebben bijna jongeren een dag in een Vlaamse of Brusselse instelling gewerkt ten voordele van een in Gaza georganiseerd theaterproject. Modernisering van de HR-processen ARNOWEB: een instrument waarmee de dienst Human Resources geïnformatiseerd kan worden zodat de medewerkers hun persoonlijke gegevens en hun loonfiches kunnen raadplegen en waarmee de verlofaanvragen, de recuperatieaanvragen, de uursaldo's etc. gedigitaliseerd kunnen worden. CHANGE: FAMIFED wil blijven evolueren om een moderne instelling te worden. Daartoe heeft het beslist om zijn medewerkers te ondersteunen en verschillende opleidingen aan te bieden zoals leiding geven aan een team, projectbeheer etc. In 2014 heeft het Agentschap ook een opleiding change management aangeboden zodat de teamleiders over voldoende achtergrond zouden beschikken om de wijzigingen te begrijpen en hun medewerkers tijdens het wijzigingsproces bij te staan. SOCIAL SCHOOL Als moderne instelling heeft FAMIFED op 1 juli 2014 zijn nieuwe website gelanceerd en werd tegelijkertijd zijn Facebookpagina opgericht. De dienst Communicatie heeft in de herfst van 2014 twee informatiesessies georganiseerd voor de medewerkers die meer willen weten over de gevaren en de beperkingen van het verkeerd gebruiken van sociale netwerken. Daartoe heeft Olivier Bogaert, inspecteur bij de Regional Computer Crime Unit (RCCU), aan de dag deelgenomen met zijn presentatie Sociale netwerken en persoonlijke gegevens: tips en tricks. 18

20 Décember igitalisation DAG VAN DE DIVERSITEIT FAMIFED heeft voor het tweede opeenvolgende jaar aan de Federale Dag van de Diversiteit deelgenomen. Dit jaar werd een dessertenmarkt 1001 desserten georganiseerd. De medewerkers werd gevraagd om een dessert te bereiden dat kenmerkend is voor hun regio of land van herkomst. Op het menu stonden pompoentaart, mannetjes, Marokkaans gebak etc. Het was de perfecte gelegenheid om de verbintenis van FAMIFED om de culturele diversiteit aan te moedigen in de spotlights te plaatsen. Telewerk In 2014 werd telewerk bij FAMIFED uitgebreid. Bijna de helft van de medewerkers telewerkt, waardoor ze een beter evenwicht tussen werk en privé vinden en hun taken gemakkelijker kunnen beheren. In totaal telewerken zo 435 medewerkers (43 % van de personeelsleden) van FAMIFED. 19

21 5. FAMIFED en zijn personeel Het Agentschap is zich ervan bewust dat zijn medewerkers het meest kostbare kapitaal zijn. Immers: enkel met competente en geëngageerde medewerkers is een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening aan de gezinnen mogelijk. Investeren in de aanwerving en begeleiding van zijn personeel is dus voor FAMIFED heel vanzelfsprekend een eerste prioriteit. Maar het HR-beleid omvat niet alleen de selectie, de aanwerving en de opleiding van nieuwe medewerkers. Het is immers ook belangrijk dat de medewerkers die al in dienst zijn, zich goed blijven voelen bij het Agentschap. FAMIFED hecht dan ook veel belang aan het welzijn op het werk van zijn medewerkers. De opleiding OPLEIDING EN ONTWIKKELING FAMIFED biedt nieuwe medewerkers bij hun indiensttreding een continu ontwikkelingstraject aan, zodat zij zich gemakkelijker kunnen integreren in hun nieuwe functie. De cel Interne Opleiding van het departement Gezinnen staat in voor de opleiding van medewerkers die aan de slag gaan als dossierbeheerder om gezinsbijslagen te betalen aan de gezinnen en ook van nieuwe medewerkers in andere diensten of departementen (bv. nieuwe juristen of nieuwe sociaal controleurs). De cel zorgt ervoor dat de nieuwe collega s ingewijd worden in de complexe kinderbijslagreglementering en de gebruikte informaticatoepassingen en zorgt ook voor de bijscholing van dossierbeheerders die bv. langdurig afwezig waren. Niet alleen het aantrekken en integreren van nieuwe medewerkers is belangrijk. Het is minstens even belangrijk om te investeren in hun toekomst binnen de instelling. De medewerkers worden dan ook voortdurend aangemoedigd om hun kennis uit te breiden, nieuwe competenties te verwerven en te evolueren in hun loopbaan. 82 medewerkers niveau C zijn geslaagd voor de algemene proef voor het bevorderingsexamen naar niveau B (module 1 bij Selor). 6 medewerkers die laureaten waren van de selectie zijn gepromoveerd tot het niveau. 29 medewerkers niveau B en C zijn laureaten van de bijzondere proeven (eerste gedeelte) voor de overgang naar niveau A (module 1 bij Selor). 26 medewerkers volgen les aan de universiteit. Als men geslaagd is voor 4 cursussen aan de universiteit, kunnen de medewerkers deelnemen aan de laatste selectieronde voor niveau A. In 2014 zijn er 5 functies geopend voor de promotie naar niveau A. In het kader van hun loopbaantraject namen 79 medewerkers deel aan een gecertificeerde opleiding. 77 van hen slaagden en kregen zo recht op een premie voor competentieontwikkeling. Ten slotte kunnen alle medewerkers deelnemen aan opleidingen georganiseerd bij het Opleidingsinstituut van de federale overheid (OFO). De evaluatiecycli FAMIFED heeft de tool Crescendo ingevoerd om de evaluatiecycli op een efficiënte manier te beheren. Om te helpen bij het gebruik van de tool Crescendo zijn er in september informatiesessies en demonstraties georganiseerd voor de evaluatoren. Op het Intranet van FAMIFED is er ook een gebruiksaanwijzing ter beschikking gesteld van alle medewerkers. Om de evaluatoren te ondersteunen bij het gebruik van de tool zijn er lijsten met doelstellingen opgesteld voor de meest voorkomende functies bij de departementen Controle en Gezinnen. Die lijsten bevatten SMART geformuleerde doelstellingen die de evaluatoren toelaten om de planningsgesprekken te vergemakkelijken. 95,44% van de medewerkers bij het Agentschap behaalden een "voldoet aan de verwachtingen" en 3,67% kregen de vermelding "uitzonderlijk" voor de evaluatiecyclus ,5% van de medewerkers kregen de vermelding "te verbeteren". 0,37% kreeg een "onvoldoende". 20

22 Ondersteuning en ontwikkeling leidinggevenden Via het project Change wil FAMIFED zijn medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen tijdens de (toekomstige) veranderingen binnen FAMIFED. Concreet ondersteunde FAMIFED zijn medewerkers in 2014 via opleidingen in drie domeinen: Een opleiding "Projectbeheer" die een theoretisch kader en praktische tips aanreikte aan medewerkers die betrokken waren bij een project, zodat ze konden groeien in hun nieuwe rol als projectleider of -medewerker; Een opleiding "Change management" die de leidinggevenden voldoende bagage wou geven om de veranderingen het hoofd te bieden en hun medewerkers te begeleiden tijdens het hele veranderingsproces; Een opleiding "Prestatiegericht leidinggeven" om de basistechnieken aan te reiken om een team te leiden. Daarnaast krijgen medewerkers die kandideren voor een functie van A3 of A4 de gelegenheid deel te nemen aan een 'development center'. In 2014 namen in totaal zeventien personeelsleden deel aan een dergelijk 'development center', georganiseerd door de externe firma Hudson, gespecialiseerd in selecties: drie van hen postuleerden voor een functie van het niveau A4 (adviseur-generaal) en veertien voor een functie van het niveau A3 (adviseur). Op basis van de resultaten wordt een individueel ontwikkelingstraject voor hen uitgestippeld. WELZIJN OP HET WERK FAMIFED hecht veel waarde aan het welzijn op het werk van zijn medewerkers. Het is immers belangrijk dat de medewerkers zich goed (blijven) voelen bij het Agentschap. Via verschillende acties wordt getracht om het welzijn, en daarmee samenhangend, de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers te verhogen. Dag van de diversiteit Een diversiteitsbeleid vormt een essentiële pijler van een modern personeelsbeleid. De competenties van de medewerkers zijn belangrijker dan hun leeftijd, geslacht, afkomst, handicap, religieuze overtuiging, enz. Steeds meer kandidaten van een andere cultuur, met een ander geloof, met een handicap,... solliciteren bij het Agentschap. Sport FAMIFED biedt haar medewerkers de mogelijkheid om lessen Tai Chi te volgen. Die discipline leidt door de interactie die ze teweegbrengt tussen het lichaam, het bewustzijn en de ademhaling tot een betere stressbeheersing en verbetert zowel de algemene gezondheidstoestand als de vitaliteit. Meer zuurstoftoevoer, de activering van bepaalde spieren en een betere bloedsomloop zorgen namelijk voor kalmte en sereniteit. Omdat de lessen zeer enthousiast onthaald werden, besloot de Rijksdienst zelf een lessenreeks te organiseren in zijn gebouwen. De lessen werden gegeven door een ervaren kinesiste gespecialiseerd in relaxatiemethodes. Telewerk Vandaag de dag is telewerk een proces dat goed verankerd is binnen de verschillende diensten of departementen bij FAMIFED. Na het verwerven van voldoende autonomie in het werk, hebben de medewerkers van het Agentschap de mogelijkheid om een aanvraag om te telewerken in te dienen. Het Agentschap verbindt zich ertoe om tegemoet te komen aan de telewerkaanvragen binnen de 2 maanden, binnen de grenzen van het beschikbare materiaal (laptop, hoofdtelefoon, ). Op 31 december 2014 telde FAMIFED 435 telewerkers, of 43.76% van haar volledige personeelsbestand (excl. SMALS). De telewerkers zijn verdeeld op de volgende manier: 38 controleurs en inspecteurs van het departement Controle; 397 medewerkers in andere diensten en departementen; 14 medewerkers van SMALS 21

23 GEZONDHEID Hospitalisatieverzekering Sinds 2000 biedt FAMIFED zijn personeelsleden een gratis hospitalisatieverzekering aan waarmee hij zijn personeel een goede gezondheidszorg wil bieden. De medewerkers hebben ook de mogelijkheid om - dankzij de aanmoedigingspremie van de Sociale dienst van het Agentschap - hun partner en kinderen mee te beschermen tegen financiële risico s bij ziekte of ongeval. Omdat FAMIFED de verzekering wou blijven aanbieden tegen een redelijke en beheersbare prijs, besliste hij vanaf 1 januari 2012 over te stappen naar het raamcontract van de FOD P&O bij AG Insurance. De nieuwe hospitalisatieverzekering biedt een uitgebreidere dekking. Nieuw is ook de derdebetalersregeling, waardoor het ziekenhuis de facturen rechtstreeks afhandelt met de verzekeraar en de medewerkers ze dus niet eerst moeten betalen. Griepvaccin Jaarlijks organiseert de dienst Preventie en Gezondheidszorg een collectieve vaccinatie tegen de seizoensgriep. De kosten worden volledig gedragen door FAMIFED. Psychosociale risico-analyse In 2014 heeft de interne preventiedienst in samenwerking met de externe preventiedienst een psychosociale risico-analyse uitgevoerd in de provinciale bureaus van Antwerpen, Luik, Luxemburg en Brussel. 22

24 PERSONEELSGEGEVENS Onze medewerkers Volgens geslacht Volgens statuut Volgens niveau Volgens taalrol Volgens leeftijd Volgens arbeidsstelsel 23

25 6. Statistieken van de kinderbijslag in 2014 ACTOREN Het kinderbijslagstelsel voor werknemers kent verschillende actoren: de rechthebbende: de persoon die het recht opent op basis van zijn werk of gelijkgestelde situatie (werkloosheid, invaliditeit, pensioen, ); de bijslagtrekkende: de persoon aan wie de kinderbijslag betaald wordt, meestal de moeder of de persoon die het kind opvoedt; het rechtgevend kind: het kind voor wie kinderbijslag betaald wordt. Het stelsel voor werknemers betaalt kinderbijslag voor 2,7 miljoen kinderen in meer dan 1,6 miljoen gezinnen. De actoren in het kinderbijslagstelsel voor werknemers Op 31 december 2014 Aandeel FAMIFED Rechthebbenden ,42% Bijslagtrekkenden ,38% Rechtgevende kinderen ,37% De bedragen van de kinderbijslag, toeslagen, premies en inkomensgrenzen vindt u op KRAAMGELD ADOPTIEPREMIE Op 31 december 2014 Aandeel FAMIFED Eerste geboorte ,80% Tweede en volgende geboorte ,07% TOTAAL ,99% Op 31 december ste rank Aandeel FAMIFED ,21% 2de rank en volgende 66 36,36% TOTAAL ,41% LEEFTIJDSTOESLAGEN Kinderen krijgen een leeftijdsbijslag bovenop de kinderbijslag vanaf de leeftijd van 6 jaar. Die leeftijdsbijslag stijgt als het kind 12 en 18 jaar wordt. De bedragen van de leeftijdsbijslag verschillen volgens de rang van het kind, naargelang het gezin enkel de basiskinderbijslag krijgt of ook nog een toeslag, verhoogde wezenbijslag of gewaarborgde gezinsbijslag, en naargelang de geboortedatum van het kind. 24

26 Rechtgevende kinderen Aantal op 31 december 2014 Aandeel FAMIFED 0-5 jaar ,42% 6-11 jaar ,96% jaar ,22% jaar ,88% + 25 jaar ,93% TOTAAL ,37% KINDERBIJSLAG VOLGENS DE GEZINSSITUATIE Gewone schaal op 31 december 2014 Aandeel FAMIFED Arbeidsprestaties ,51% Geen arbeidsprestaties ,55% Totaal gewone schaal ,06% Verhoogde schalen op 31 december 2014 Aandeel FAMIFED Werklozen en gepensioneerden (art. 42 bis) ,59% Invaliden (art. 50ter) ,89% Wezen (art. 50bis) ,58% Totaal verhoogde schalen ,02% TOTAAL ,37% Sociale toeslagen Wie langer dan zes maanden werkloos of (brug)gepensioneerd of invalide is, kan recht hebben op een sociale toeslag bij de kinderbijslag. Het gezinsinkomen mag een bepaalde grens wel niet overschrijden. Wie opnieuw aan het werk gaat na langdurige werkloosheid of ziekte, kan de toeslag nog maximaal twee jaar behouden. Het bedrag van de toeslag varieert volgens de rang van het kind in het gezin. Voor invaliden ligt het bedrag voor het eerste kind hoger. Het bedrag vanaf het derde kind is hoger als het om een eenoudergezin gaat. Sinds 2013 stellen we vast dat het aantal invalide personen met recht op een supplement, gevoelig gestegen is. Toeslagen voor eenoudergezinnen Alleenstaande ouders die geen sociale toeslag ontvangen, kunnen een toeslag op de kinderbijslag krijgen als hun inkomen een bepaalde grens niet overschrijdt. Het bedrag varieert volgens de rang van het kind in het gezin. Voor kinderen van eerste of tweede rang is het bedrag gelijk aan dat van de sociale toeslag voor langdurig werklozen en (brug)gepensioneerden. 25

INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS...

INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS... JAARVERSLAG 2004 INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS... 13 Na drie jaar onder de regeling van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 3 1 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Inhoudstafel Voorwoord 4 Statistieken 2013 8 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de maandelijkse uitgaven 10 Verdeling

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag

De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag Jaarverslag 2009 De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag ge Verantwoordelijke uitgever : Johan Janssens, Administrateur-generaal Coordinatie : Dominique Blampain Eindredactie : Dominique Blampain en Marleen

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag.

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag. 01 Woord vooraf 01 02 OVER FEDASIL 02 Opdracht 02 Organigram 04 Personeel 05 Enaro 07 Strategische projecten 08 Financiën 10 03 DE OPVANG IN 2008 12 Tendensen 12 Verzadiging van het opvangnetwerk 14 Evaluatie

Nadere informatie

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, september 2011 REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere

Nadere informatie

Federaal regeerakkoord. Donderdag 9 oktober 2014

Federaal regeerakkoord. Donderdag 9 oktober 2014 Federaal regeerakkoord Donderdag 9 oktober 2014 2 De partners van de federale regeringsmeerderheid zijn van mening dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming in werking moeten laten

Nadere informatie

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR 1. INLEIDING Het e-government is sinds verschillende jaren in volle ontwikkeling. In de Belgische sociale sector

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie