Accountantsver slag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accountantsver slag 2013"

Transcriptie

1 pwc G E M E E N T E ŵ N ţ N O O R D E N V E L D Accountantsver slag 2013 geeente Noordenveld Accountantsversîag 2013 voor geeente Noordenveld 23 april 2014

2 ņwc Aan de raad van de geeente Noordenveld T.a.v. de griffier, de heer W.F.C. Daan Postbus AC RODEN 23 april 2014 Referentie: CAZe a7SH7vg Accountantsverslag et betrekking tot de controle van de jaarrekening 2013 Geachte leden van de raad, Met genoegen presenteren wij u ons accountantsverslag et betrekking tot de controle van de jaarrekening 2013 van geeente Noordenveld. Dit verslag gaat in op de belangrijkste bevindingen uit de controle van de jaarrekening van geeente Noordenveld. Deze bevindingen zijn op 16 april 2014 besproken et het abtelijke anageent. Ons accountantsverslag bestaat uit vier delen. In deel l geven wij u een overzicht van onze belangrijkste kernboodschappen. In deel 2 worden de belangrijkste waarneingen besproken die zijn voortgekoen uit onze controle. In deel 3 geven wij onze visie over de kwaliteit van uw interne beheersing. Deel 4 geeft een overzicht van ontwikkelingen die naar onze ening in de toekost relevant voor u zullen worden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact et ons opneen. Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik aken o de edewerkers te bedanken voor de edewerking die we ervaren hebben tijdens onze werkzaaheden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact et ons opneen. Met vriendelijke groet, PricewateļhouseCoopers Accountants N.V. CR. Alse Senior PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Paterswoldeweg T: , F: , 806, 9728 BM Groningen, Postbus 8060, 9702 KB Groningen. '' is hel erk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK ), PricewatertiouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK ), Pricewaterfiou se Coopers Copliance Services B.V (KvK ), PricewatertiouseCoopers Pensions, Actuarial 5 Insurance Services B.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algeene voorwaarden van toepassing, waarin onder eer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenoen Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algeene in koop voorwaard en van toepassing. Op treft u eer inforatie over deze vennootschappen, waaronder deze algeene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kaer van Koophandel te Asterda.

3 Inhoudsopgave 1. Onze belangrijkste kernboodschappen 2. Belangrijkste controlebevindingen 2.1. Uw jaarrekening geeft een getrouw en rechtatig beeld 2.2. Boekwaarde grondexploitaties is fors afgenoen in De door het college geaakte schattingen zijn aanvaardbaar 2.4. De overige jaarrekeningposten nader bekeken 2.5. Uw jaarstukken geven voldoende inzicht 2.6. Begrotingscriteriu 2.7. WNT adequaat toegelicht in de jaarrekening 2.8. De financiële positie van geeente Noordenveld nader bekeken 3. Uw interne beheersing is van een voldoende niveau 3.1. Aandachtspunten interne beheersing 3.2. Opvolging aandachtspunten uit controleplan Er zijn enkele bevindingen ten aanzien van uw IT-ogeving 3.4. De dekking en reikwijdte van de accountantscontrole is voldoende 3.5. Geen fraudes geconstateerd 3.6. Wíj zijn onafhankelijk en verder 4.1. Relevante ontwikkelingen in het BBV 4.2. Wet Markt en Overheid vanaf 1 juli 2014 van kracht 4.3 Geeente Noordenveld krijgt in 2016 te aken et nieuwe regelgeving et forse ipact op vennootschapsbelastingplicht A. Bijlagen A.1. A.2. Single audit Single inforation (SiSa) Nieuwe Nederlandse regelgeving inzake onafhankelijkheid ("ViO") Pagina 3 van 29

4 1. Onze belangrijkste kernboodschappen 1. Wij hebben een goedkeurende controleverklaring verstrekt op de aspecten rechtatigheid en getrouwheid. 2. De grondexploitaties voren een belangrijk aandeel van uw balans. Wij erken het volgende op:» In het voorjaar van 2014 zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Hierbij zijn belangrijke keuzes geaakt die hebben geleid tot een afwaardering van C 1 iljoen op de in exploitatie genoen gronden. Tevens is op de niet in exploitatie genoen gronden een afwaardering verwerkt van C1 iljoen. «Prograering, fasering en ovang van de verkopen blijven belangrijke onzekerheden.» Onzekerheden zijn toegelicht in de jaarrekening. 3. Het voorbereiden van de organisatie op de koende decentralisaties is een belangrijke uitdaging voor de koende periode. Helaas is de wetgeving nog niet definitief en bestaat er onduidelijkheid over de decentralisatiebudgetten. Vast staat wel dat u een forse bezuinigingstaakstelling eekrijgt en dat er nog veel werk oet worden verzet voor de ipleentatie op 1 januari Het niet adequaat ofte laat invoeren van aatregelen zal substantiële (financiële) consequenties hebben in Gezien de huidige ontwikkelingen binnen uw sector, waaronder de invoering van de decentralisaties, saenwerking et andere geeenten en uitbesteden van taken, is en blijft risicoanageent een belangrijk aandachtspunt. 6. Wij hebben vastgesteld dat de regelgeving confor de Wet norering bezoldiging topfunctionarissen publieke en seipublieke sector (WNT) is nageleefd. 7. Met ingang van 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Het interne inkoopbeleid is op 1 juli 2013 door het college vastgesteld. Uw inkoopproces is herzien. Alle inkopen boven C dienen te verlopen via uw inkoper, waarbij per inkoopactie wordt beoordeeld op welke wijze de gids proportionaliteit toegepast dient te worden. Op basis van ons onderzoek zijn geen tekortkoingen gebleken. 8. Wij hebben geen tekortkoingen geconstateerd in uw SiSa-bijlage. 9. Wij zijn van ening dat het niveau van de interne beheersing voldoende is o een betrouwbare gegevensverwerking te waarborgen. Wel is op onderdelen nog aandacht nodig voor het zichtbaar aken van de uitgevoerde interne controles. 4. Medeoverheden brengen steeds eer taken onder bij verbonden partijen. Hierdoor neet het belang voor het realiseren van de doelstellingen voor de edeoverheden toe. In dit kader is in 2013 het BBV aangepast op het gebied van verplichte toelichtingen op verbonden partijen. Voor een goed inzicht is het van belang dat et ingang van 2014 in de jaarrekening inzicht wordt gegeven in de verbonden partijen waarin wordt deelgenoen, alsede de financiële positie per verbonden partij. Mede gezien de grote veranderingen die door de ipleentatie van de decentralisaties zullen plaatsvinden, waardoor taken (ogelijk) zullen worden ondergebracht bij een verbonden partij, achten wij het wenselijk dat er kaders rondo de verbonden partijen worden opgesteld. Pagina 4 van 29

5 2, Belangrijkste controlebevindingen Dit onderdeel bevat de belangrijkste bevindingen die zijn voortgekoen uit onze controle en die in onze professionele oordeelsvoring van belang zijn voor u als raad. Pagina 5 van 29

6 2.1. Uw jaarrekening geeft een getrouw en rechtatig beeld Wij zijn hebben een goedkeurende controleverklaring verstrekt Wij hebben onze controle van de jaarrekening 2013 van geeente Noordenveld afgerond en hebben een goedkeurende controleverklaring op de aspecten getrouwheid en rechtatigheid verstrekt et betrekking tot de jaarrekening 2013, onder voorbehoud van goedkeuring van deze jaarrekening door de raad. Enkele ongecorrigeerde controleverschillen ten aanzien van getrouwheid Bij onze controle zijn er geen ateriële ongecorrigeerde controleverschillen geconstateerd. Derhalve zullen wij ten aanzien van het aspect getrouwheid een goedkeurend oordeel verstrekken. Wel is het volgende overzicht van etgecorrigeerde verschillen te geven: Controleversch Uien: Fouten Ongecorrigeerde verschillen C'000 C' Onder de overlopende passiva is een post verantwoord waaraan geen verplichting ten grondslag ligt 2. Storting in voorziening aŕvalverwiļdering niet volledig verwerkt 3. Aansluiting subadinistratie bouwleges ontbreekt Totaal -55 PM In X van de totale lasten + dotaties o,ix n.v.t reserves van C Goedkeuringstoleranties íx 3% Toelichting 100 Zie voor toelichting onder deze tabel. -45 Zie voor toelichting onder deze tabel. PM Zie voor toelichting nder deze tabel. Tabel 1 Niet-gecorrigeerde controleverschillen betreffende getrouwheid Controlebevindingen getrouwheid 1. Onder de overlopende passiva is een verplichting opgenoen inzake een provinciale bijdrage BDU vooralige Eskapenschool. Op deze iddelen rust geen verplichting eer, waardoor deze ten gunste van het resultaat behoren vrij te vallen. 2. Jaarlijks worden de niet bestede iddelen inzake afvalverwijdering gestort in de daarvoor bestede voorziening. Wij hebben geconstateerd dat deze storting in 2013 niet volledig heeft plaatsgevonden. 3. De aansluiting tussen de subadinistratie bouwleges en de financiële adinistratie is niet aanwezig. Hierdoor is het risico aanwezig dat er opbrengsten ten onrechte niet zijn gefactureerd en verantwoord. Een goedkeurend oordeel op het aspect rechtańgheid Jaarlijks worden door geeente Noordenveld rechtsatigheidsonderzoeken uitgevoerd volgens een et afgested interne controleplan. Op basis van deze onderzoeken en de door ons uitgevoerde controlewerkzaaheden, concluderen wij dat de verantwoorde baten, lasten en balansutaties van de geeente Noordenveld tot stand zijn gekoen confor het door de raad vastgestelde norenkader en de wettelijke regels. De geconstateerde fouten en onzekerheden blijven binnen de door u vastgestelde grenzen. Derhalve zullen wij ten aanzien van het aspect rechtatigheid een goedkeurend oordeel verstrekken. Osch rijving: Fouten C'000 Onzekerheden Onzekerheden C'000 Tekortkoingen ten aanzien van het 145 PM aspect getrouwheid zijn in het kader van rechtatigheid ook tekortkoingen Totaal 145 PM Toelichting ín 96 van de totale lasten + dotaties reserves van C Goedkeuringstoleranties o,296 n.v.t Tabel 2 controleverschillen inzake rechtatigheid Pagina 6 van 29

7 Nieuwe Aanbestedingswet adequaat geïpleenteerd Op ï april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht geworden. Naar aanleiding van de nieuwe Aanbestedingswet heeft het college op 1 juli 2013 een herzien inkoopbeleid vastgesteld en zijn de werkprocessen in de organisatie aangescherpt. Op basis van de door de organisatie uitgevoerde rechtatigheidsonderzoeken en de door ons uitgevoerde werkzaaheden concluderen wij dat de geeente Noordenveld heeft gehandeld confor de voorschriften van de Aanbestedingswet. Er zijn geen fouten en onzekerheden in SiSa~v er antivoor ding geconstateerd Jaarlijks is de SiSa-verantwoording een onderdeel van uw jaarrekening. Via deze verantwoording worden diverse rijksuitkeringen en provinciale uitkeringen verantwoord. Daaree vort de SiSa-verantwoording de basis voor afwikkeling van deze uitkeringen. De grondslagen voor financiële verslaggeving en het norenkader voor rechtatigheid zijn adequaat De jaarrekening is opgesteld door geeente Noordenveld in overeensteing et het Besluit begroting en verantwoording provincies en geeenten. Als onderdeel van onze controle en et betrekking tot de jaarrekening hebben wij:» de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving beoordeeld; «de juistheid en de volledigheid van de toelichtingen beoordeeld; en «de geschiktheid van het gebruikte norenkader voor rechtatigheid beoordeeld. Wíj zijn van ening dat de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en het norenkader voor rechtatigheid die het college van burgeeester en wethouders heeft gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening 2013 en de totstandkoing van transacties aanvaardbaar zijn. Wij hebben de SiSa-verantwoording gecontroleerd et inachtneing van de specifieke instructies die door de Rijksoverheid zijn vastgelegd in de "Nota verwachtingen accountantscontrole 2013". Op grond van het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado) gelden voor de SiSa andere, zwaardere rapporteringstoleranties dan u als raad in uw controleprotocol heeft opgenoen. Dit o inisteries in staat te stellen o de specifieke uitkeringen vast te kunnen stellen en de Algeene Rekenkaer van inforatie te voorzien. Wij hebben bij onze controle van de SiSa-bijlage bij de jaarrekening 2013 geen afwijkingen geconstateerd. In bijlage A.i. gaan wij nader in op de bevindingen per regeling. Pagina 7 van 29

8 a r e r o n e o a e 8 S O r s afgenoen in 2013 De grondexploitaties voren een belangrijk aandeel van uw balans. Daarnaast is er landelijk veel aandacht voor de waardering van de grondposities. Grondexploitaties koen veel in het nieuws, verkopen vallen veelal tegen en het risicoprofiel van veel projecten neet toe. In onze controle besteden wij veel aandacht aan de waardering van uw grondexploitaties. In deze paragraaf gaan wij in op onze bevindingen en aandachtspunten naar aanleiding van onze controle. Expïoitatieopzetten zijn in het voorjaar van 2014 geactualiseerd Het college heeft de grondexploitaties in het voorjaar van 2014 geactualiseerd naar de stand van 1 januari Naar aanleiding van de geactualiseerde expïoitatieopzetten is voor een bedrag van C 2,2 iljoen afgewaardeerd. Deze afwaardering bestaat uit Haarveld (C1 iljoen), Oosterveld (C 0,8 iljoen), 'Pand Hullenweg' (0,2 iljoen) en Oude Velddijk (C 0,2 iljoen). Onderstaand gaan wij nader in op de bijzonderheden van enkele coplexen en enkele overige bijzonderheden. Boekwaarde voorraden is afgenoen in 2013 De boekwaarde van de voorraden in de jaarrekening is in 2013 gedaald van C 12,4 iljoen naar C 8,1 iljoen. De afnae van C 4,3 iljoen bestaat et nae uit de voornoede afwaarderingen van C 2,2 iljoen, ontvangen bijdragen van derden van C 2,4 iljoen, welke bestaat uit bijdragen van de provincie Drenthe (C 1,9 iljoen) en een ontvangen afkoopso van Woonzorg (C 0,5 iljoen) en het positieve saldo tussen baten en lasten en overige verrekeningen in 2013 (C 0,3 iljoen). In de huidige exploitatieopzet zijn voor 2014 geen verkopen geraad; voor de periode 2015 tot en et 2020 wordt voor elk jaar circa 0,4 hectare aan grondverkopen verwacht en in de periode 2021 tot en et 2031 wordt gerekend et circa 0,6 hectare aan grondverkopen per jaar. Op basis van onze werkzaaheden en kennis van de branche zien wij de volgende risico's ten aanzien van de grondexploitatie Haarveld: «Het afzetrisico van deze exploitatie is het grootste risico, ede gelet op de lokale aanwezigheid van kavels voor vergelijkbare bedrijfsfuncties als ook de regionale concurrentie et bijvoorbeeld buurgeeenten Groningen en Leek; «Door concurrentie et andere bedrijvenlocaties in de regio zal de druk op de grondprijzen kunnen toeneen;» De huidige econoische situatie heeft een reend effect op investeringen door bedrijven. Bovengenoede aandachtspunten brengen onzekerheden et zich ee over de uiteindelijke realisatie en resultaten van coplex Haarveld. Het college heeft bovengenoede aandachtspunten betrokken in haar risicoanalyse van coplex Haarveld en als gevolg daarvan in 2013 een afwaardering verwerkt van C 1 iljoen. Wij kunnen op basis van de huidige inzichten insteen et de waardering van dit coplex zoals deze is verantwoord in de jaarrekening Wel erken wij op dat er sprake is van onzekerheden ten aanzien van de realisatie van de verkoopplanning. De realisatie van deze planning is sterk bepalend voor het uiteindelijke resultaat van coplex Haarveld. Het college wijst in haar toelichting op de post voorraad in de jaarrekening terecht op deze onzekerheid. Coplex Haarveld Met een boekwaarde van C 3,4 iljoen (2012: C 4,2 iljoen) is coplex Haarveld het coplex et de hoogste boekwaarde van uw geeente. Haarveld betreft een reeds in exploitatie genoen coplex, waar een bedrijventerrein gerealiseerd zal worden. Kenerkend aan dit coplex is dat nagenoeg alle kosten reeds zijn geaakt; de huidige boekwaarde zal door iddel van kavelverkopen oeten worden terugverdiend. In 2013 is de grondexploitatie Haarveld herzien. De looptijd is verlengd van 2026 naar 2031, de fasering is aangepast en tevens is besloten o op deze grondexploitatie geen rente eer bij te schrijven. Pagina 8 van 29

9 Coplex Oosterveld Coplex Oosterveld is verantwoord onder de categorie 'niet in exploitatie genoen bouwgronden'. Deze toekostige woningbouwlocatie heeft ultio 2013 een boekwaarde van C (2012 C ). De verlaging van de boekwaarde wordt verklaard door een in 2013 verwerkte afwaardering van C Als gevolg van deze afwaardering is de boekwaarde per vierkante eter teruggebracht van C 17 naar C 9. De doorgevoerde afwaardering vinden wij een goede aatregel o de toekostige risico's op dit coplex terug te dringen. De verkennende exploitatieopzetten die aanwezig zijn laten een positieve uitkost zien. Wel adviseren wij u o de ontwikkelingen rondo dit coplex goed te blijven onitoren en tijdig te analyseren hoe de exploitatie van Oosterveld past binnen de nieuwe structuurvisie die oenteel in voorbereiding is en aan u ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Kavel Trabaan' Onder de in exploitatie genoen gronden is een kavel verantwoord et een boekwaarde van C , bested voor de bouw van een coerciële ruite en apparteenten. In 2011 zijn gedetailleerde afspraken uitgewerkt et een arktpartij en haar beoogde gebruiker van het pand. Op basis van deze afspraken zal de geeente de huidige boekwaarde kunnen terugverdienen, aar er bestaat hierin een onzekerheid aangezien de afneer een geschil heeft et de beoogde gebruiker van het te realiseren pand. Gezien de status van de geaakte afspraken is er oenteel geen reden o de waardering van deze kavel aan te passen, aar wij adviseren u wel o de ontwikkelingen te blijven volgen. Waardering is onder eer afhankelijk van schattingen De waardering van uw grondexploitaties is voor een groot deel afhankelijk van schattingen. O inzicht te verkrijgen in de financiële risico's stelt de geeente expîoitatieoverzichten op, waarin een schatting is opgenoen van de te aken kosten en opbrengsten. Aan deze schattingen liggen diverse paraeters en uitgangspunten ten grondslag. Hierbij dient te worden gedacht aan het inflatiecijfer waartegen toekostige kosten en opbrengsten worden gecorrigeerd, gehanteerde rentepercentages, de looptijd van het project (inclusief oent van geplande opbrengsten en kosten) en de uitgifteprijs. Deze paraeters bepalen in grote ate het verwachte financiële resultaat. In onze jaarrekeningcontrole is de controle van de grondexploitaties een belangrijk aandachtspunt geweest. Met nae de inschatting van de genoede paraeters en uitgangspunten hebben daarbij onze aandacht gehad. Wij verwijzen u naar onderstaande tabel voor onze visie op de door het college gehanteerde schattingen. Pagina 9 van 29

10 Wij kunnen insteen et de gehanteerde paraeters Bij het actualiseren van de grondexploitaties, aar ook bij het toetsen van de waardering van de niet in exploitatie genoen gronden worden door het college schattingen geaakt. Dit op basis van verschillende uitgangspunten en paraeters. Wij hebben de gehanteerde uitgangspunten en paraeters beoordeeld. In onderstaande tabel zijn onze bevindingen weergegeven. Belangrijkste schattingen Kwalificatie Toelichting Gehanteerde rekenrente Kostenstijging Geeente Noordenveld rekent binnen de grondexploitaties et een rekenrente van 496 (2012: 596). Dit rentepercentage is gebruikelijk binnen de sector. Voor de kostenstijging hanteert de geeente et ingang van 2013 een percentage van 396 (2012: tot 4,5 96 afhankelijk van de kostensoort). Geeente Noordenveld houdt hieree vast aan de historische kostenstijgingen. Hoewel het onzeker is hoe de kosten zich gaan ontwikkelen in de koende jaren, kunnen wij insteen et deze inschatting. Wel is van belang de verwachte kostenstijgingen goed te onitoren en jaarlijks te actualiseren. Opbrengstenstijging Geeente Noordenveld houdt over de gehele looptijd van de exploitaties geen rekening et een opbrengstenstijging. De raad heeft in 2013 de geactualiseerde exploitatieopzetten vastgesteld, et daarbij inbegrepen de te hanteren kavelprijzen. Wij hebben vastgesteld dat deze vastgestelde kavelprijzen daadwerkelijk zijn eegenoen in de inschattingen van het college en dat deze prijzen overeenkoen et recente verkooptransacties. De inschatting op de prijscoponent, die een belangrijke basis vort voor de waardering van uw grondexploitaties is daaree voldoende voorzichtig. Gehanteerde prograering In 2013 zijn, gelet op de huidige arktostandigheden, aanpassingen doorgevoerd in de fasering van diverse coplexen. Deze aanpassingen ovatten enerzijds afwaarderingen op enkele coplexen en anderzijds aanpassingen van de fasering van de geplande verkopen in de tijd. Wíj kunnen insteen et de gewijzigde prograering en kwalificeren de huidige prograering als evenwichtig. Uiteraard blijft het toekostige verloop van uw grondexploitatie onzeker, waardoor onitoring van de ontwikkeling van de verkopen gewenst is. Voorts wijzen wij u erop dat het college werkt aan een nieuwe structuurvisie, welke aan u zal worden voorgelegd. De uitkosten van deze structuurvisie kunnen leiden tot wijzigingen in de prograering van coplexen. Waardering NIEGG De NĨEGG gronden zijn gewaardeerd tegen axiaal de huidige vervaardigingsprijs, waarbij is getoetst aan de toekostige arktwaarde bij het in exploitatie neen van de coplexen op basis van verkennende analyses. Op basis van deze analyses heeft het college besloten o op coplex Oosterveld in 2013 e af te waarderen. Hieree bestaat naar onze ening een evenwichtige waardering van uw niet in exploitatie genoen gronden. Controleverschil Voorzichtig Evenwichtig Optiistisch Controleverschil * * Aanvaardbare bandbreedte gebaseerd op aterialiteitsoverwegingen Pagina 10 van 29

11 2.3' De door het college geaakte schattingen zijn aanvaardbaar Bij het opstellen van de jaarrekening oet het college belangrijke schattingen voor de verslaggeving aken en toelichten. Wij hebben de schattingen die door het college zijn geaakt bij het opstellen van de prograarekening 2013 doorgenoen in het kader van onze jaarrekeningcontrole. Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze bevindingen et bijbehorende otivering. Belangrijkste schattingen Grondexploitatieopzetten bevatten veel schattingseleenten en voren een belangrijke doorkijk naar de winstgevendheid en ogelijke verliesgevendheid van de gronden in exploitatie. Waardering geeentelijk vastgoed Bevindingen /«Waardering financiële vaste activa Waardering vorderingen Toelichting Wij kunnen insteen et de door het college geaakte inschattingen ten aanzien van de grondexploitaties. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar paragraaf 2.2. De verordening 212 hebben wij gebruikt bij de toetsing van de afschrijvingen in de jaarrekening Hierbij hebben wij geen bijzonderheden geconstateerd. Wij kunnen ons vinden in de waardering van de financiële vaste activa. Hieruit blijken geen ateriële financiële risico's. Jaarlijks wordt door uw geeente een analyse opgesteld et betrekking tot de inbaarheid van de debiteuren. Voor oninbare vorderingen wordt een voorziening getroffen. Wij kunnen ons vinden in de waardering van de vorderingen Voorzieningen voor verplichtingen De voorzieningen in de jaarrekening zijn adequaat onderbouwd. Op basis hiervan kunnen wij insteen et deze schattingen. Controleverschil Voorzichtig Evenwichtig Optiistisch Aanvaardbare bandbreedte - gebaseerd op aterialiteitsoverwegingen Controleverschil Pagina 11 van 29

12 Risicoanageent op afgegeven garantstellingen kan verder ontwikkeld worden Uit de jaarrekening blijkt dat de geeente ultio 2013 voor een bedrag van C 41,3 iljoen aan borgstellingen en garantstellingen zijn verstrekt aan natuurlijke personen en rechtspersonen. Tot nu toe zijn hierop nog geen aanspraken geaakt. Wij zien echter dat de laatste jaren hier wel steeds eer aanspraak op wordt geaakt binnen uw sector. Wij adviseren u o in uw risicoprofiel rekening te houden et de arktostandigheden waarin de woningarkt in Nederland zich sinds een aantal jaren bevindt. Dit kan bijvoorbeeld door kennis te neen van de toezichtrapporten van het inisterie op de woningstichtingen. Wij erken op dat de borgstellingen grotendeels betrekking hebben op leningen van woningbouwcorporaties waarvoor de geeente een (tertiaire) achtervangpositie heeft. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar pagina 75 van het jaarverslag. Voor de ipleentatie van de decentralisaties is in de begroting een bedrag gereserveerd, tevens is er nog een besteingsreserve beschikbaar Tussentijds zijn wij in onze anageentletter ingegaan op de stand van zaken van de voorbereiding op de koende decentralisaties binnen uw geeente. Iniddels bent u hierover ook nader geïnforeerd door het college van burgeeester en wethouders. Hoewel de exacte bedragen nog niet bekend zijn, zijn de decentralisatiebudgetten eer dan aterieel voor uw geeente. Uw totale budget zal circa 2oX worden uitgebreid, waaraan echter een forse bezuinigingsdoelstelling is gekoppeld. Indien aatregelen niet adequaat zijn of te laat worden ingevoerd, zullen de (financiële) consequenties in 2015 substantieel zijn. Op dit oent wordt door de organisatie gewerkt aan een financiële analyse van de totale eenalige en structurele opbrengsten en kosten van de decentralisaties voor de geeenten. Op basis van bovenstaande ontwikkelingen heeft de geeente in de risicoinschatting rekening gehouden et aanvullende kosten inzake de decentralisaties. In de begroting voor 2014 is een bedrag van C gereserveerd o aanvullende kosten op te kunnen vangen. Daarnaast is, naar de huidige stand van zaken, de besteingsreserve WMO van C beschikbaar o tegenvallers op te kunnen vangen. De voorziening wethouderspensioenen is geactualiseerd Op 9 juli 2013 is de Algeene Pensioenwet Politieke Abtsdragers gewijzigd. Dit in verband et de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd. Deze wijziging heeft tevens gevolgen voor de uitgangspunten van de voorziening wethouderspensioenen zoals opgenoen per 31 deceber Wij hebben vastgesteld dat deze voorziening ultio 2013 ís geactualiseerd en steen in et de ovang van de voorziening. Voorgenoen overheveling van onderwijshuisvesting kan ook van invloed zijn op uw jaarrekening De Tweede Kaer heeft op 18 februari 2014 het wetsvoorstel overheveling buitenonderhoud priair onderwijs aangenoen. Het wetsvoorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kaer. Als de Eerste Kaer ook instet et het voorstel, kan de wet per 1 januari 2015 in werking treden. Met deze wet worden de taken en het budget voor het buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen in het priaire en speciaal onderwijs overgeheveld naar de schoolbesturen. Door de (voorgenoen) wetswijziging vindt een uitnae uit het Geeentefonds plaats. Het college is iniddels in overleg et de schoolbesturen over de te volgen procedures voor financiering van buitenonderhoud waarbij in principe de huidige procedures (forele aanvraag voor aanpassingen/onderhoud bij de geeente) gehandhaafd dienen te worden. Monitoren financiële risico's verbonden partijen van groot belang Uit de paragraaf verbonden partijen blijkt dat geeente Noordenveld een groot aantal andere partijen heeft waaree zij direct of indirect een financiële relatie heeft. Wij verwachten dat het aantal verbonden partijen et de decentralisaties die vanaf 1 januari 2015 worden doorgevoerd zal toeneen. Bovendien zal de ovang van de financiële transacties naar verwachting groter zijn. Voor de jaarrekening, aar ook voor de tussentijdse rapportages, is het van belang o de ontwikkelingen bij deze partijen adequaat te onitoren. Wij adviseren u et de huidige verbonden partijen, aar ook et de partijen waaree u een nieuwe relatie aangaat, afspraken te aken over de (tussentijdse) inforatievoorziening en governance en uw beleid hierotrent te foraliseren in een nota verbonden partijen. Pagina 12 van 29

13 2.5- Uiv jaarstukken geven voldoende inzicht Wij hebben op hoofdlijnen de inforatiewaarde van de jaarstukken beoordeeld. De jaarstukken 2013 bestaan volgens het BBV uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag op haar beurt bestaat uit de prograaverantwoording en de verplichte paragrafen. De jaarrekening bevat de prograarekening, de balans en een toelichting op beide. Naar onze ening geven de jaarstukken 2013 voldoende inzicht. Uw jaarverslag is verenigbaar et de jaarrekening Als uw accountant dienen wij ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Geeentewet te verelden of uw jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is et de jaarrekening. Op basis van de uitgevoerde werkzaaheden hebben wij geen tekortkoingen of inconsistenties te elden op dit gebied. Het voorspellend verogen van Noordenveld is van een voldoende niveau O inzicht te geven in het voorspellend verogen van de geeente, geven wij in onderstaand overzicht weer wat de verschillen zijn tussen de priaire begroting, de aangepaste begroting en de prograarekening (x C 1.000) Begroting voor Begroting nareulisatie Verschil Resultaat voor besteìnq Mutaties reserves Resultaat na besteing In 96 van de ovangsbasis (totale lasten) (2-544) I.190 n.v.t n.v.t. o,7 0 Zo 0,l9ó De kwaliteit van het voorspellend verogen kan ook afgeleid worden in de ate waarin de raad tussentijds juist en volledig wordt geïnforeerd over de financiële situatie in de tussentijdse anageentinforatie. Hierbij is het van belang dat u als raad ook concreet aan het college eegeeft wat uw inforatiebehoeften is. De koende jaren kot er veel op geeenten af. Denk hierbij aan vraagstukken rondo de ipleentatie van de decentralisaties en de ontwikkelingen binnen uw grondexploitaties. U hebt hierbij als raadslid een belangrijke verantwoordelijke rol binnen uw geeente. Het is daaro van belang dat u op het juiste oent de juiste vragen kunt stellen, ook o inzicht te hebben in het voorspellende verogen binnen uw geeente. Gezien de toeneende coplexiteit van de diverse geeentelijke vraagstukken adviseren wij u aandacht te besteden aan de deskundigheidsbevordering van nieuwe raadsleden. Denk hierbij onder eer aan trainingen op het gebied van financiële sturing binnen de geeente, decentralisaties en stuurinforatie en grondexploitaties. Resultaat voor besteing wordt beïnvloed door incidentele voordelen In deze paragraaf geven wij u op hoofdlijnen een indruk van de kwaliteit van het resultaat Hierbij gaat het voornaelijk o posten die het resultaat eenalig beïnvloeden. Deze incidentele posten zijn naelijk geen goede graadeter voor toekostige resultaten van geeente Noordenveld. O te koen tot een 'genoraliseerd resultaat' kunnen de volgende aanpassingen geaakt worden op het rekeningresultaat 2013: (XC 1.000) Bedrag Resultaat na besteing rekening Incidentele voordelen Incidentele nadelen Genoraliseerd resultaat na besteing Voor een overzicht van de incidentele baten en lasten verwijzen wij naar hoofdstuk in de jaarrekening. Pagina 13 van 29

14 2.6. Begrotingscriteriu Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de prograarekening hoger zijn dan de geraade bedragen et inbegrip van de laatste begrotingswijzigingen, kan er sprake zijn van onrechtatige uitgaven. Voor een juiste oordeelsvoring is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de raad geforuleerde beleid en/of wordt gecopenseerd door hogere opbrengsten. Het bepalen of, respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen onrechtatig zijn, is voorbehouden aan de raad. In onderstaande tabel hebben wij per prograa een saenvatting gegeven van de begrotingsoverschrijdingen op de geeentelijke lasten. Daarbij is tevens aangegeven of de overschrijding wordt gecopenseerd door hogere baten. Prograa Overschrijding C Toelichting Integrale veiligheid Overschrijding wordt gecopenseerd door gerelateerde opbrengsten Onderwijs Overschrijding wordt gecopenseerd door gerelateerde opbrengsten Ruitelijke ordening en volkshuisvesting Totaal Bestaand beleid (betreft et nae afwaardering van gronden) Het college heeft in de toelichting op pagina 125 in de jaarrekening een nadere toelichting op de begrotingsoverschrijdingen gegeven. Uit onze controle blijken geen onrechtatigheden. Indien de raad de jaarrekening vaststelt, dan worden de bestedingen alsnog geautoriseerd WNT adequaat toegelicht in de jaarrekening Wij hebben op grond van de Wet norering bezoldiging topfunctionarissen publieke en seipublieke sector (WNT) de naleving van de WNT door geeente Noordenveld gecontroleerd. De WNT is van kracht vanaf 1 januari De WNT-verantwoording van geeente Noordenveld is opgenoen in de toelichting van de jaarrekening van geeente Noordenveld. Wij hebben vastgesteld dat het college voldaan heeft aan de WNT De financiële positie van geeente Noordenveld nader bekeken In ons accountantsverslag bij de jaarrekening 2012 hebben wij u in hoofdlijnen geïnforeerd over de financiële positie van geeente Noordenveld. Uw financiële positie hebben wij nader beschouwd op vier aspecten te weten: financiële stabiliteit, financiële wendbaarheid, financiële weerbaarheid en wettelijke kaders. Wette lijke kaders Stabiliteit Wend baar heid r 1 Weerbaarheid Pagina 14 van 29

15 Onderstaand gaan wij in op de financiële positie van geeente Noordenveld per 31 deceber 2013 in relatie tot de situatie per 31 deceber Uit onderstaande toelichting blijkt dat de schuldenpositie van de geeente Noordenveld enigszins is verbeterd ten opzichte van 31 deceber De analyse die wij onderstaand hebben opgenoen is gebaseerd op statische uitgangspunten. Deze uitgangpunten kunnen ons inziens wel inzicht geven over de financiële situatie van een geeente, aar wij wijzen u erop dat het tevens van belang is o eer dynaisch naar de uitgangspunten te kijken. O een goed oordeel te krijgen over de financiële situatie van uw geeente is het tevens van belang o ook naar toekostige ontwikkelingen te kijken. Hierbij kan gedacht worden aan de totstandkoing van de eerjarenbegroting en de uitgangspunten die hierbij gehanteerd worden. De invoering van de decentralisaties kan een grote ipact hebben op uw financiële situatie. Gelet op -in het algeeen- het toeneende belang van een adequate financiering, neet het belang van een adequate liquiditeitsplanning eveneens toe. O deze reden adviseren wij u o voldoende aandacht aan een dergelijke planning voor zowel de korte terijn als de langere terijn te geven. Een dergelijke planning voor de korte terijn en voor de lange terijn (vier jaar) wordt nu niet systeatisch opgesteld, dit is echter wel door het treasurystatuut van uw geeente voorgeschreven. De geeente weet haar financiële positie in evenwicht te houden Zoals vorig jaar aangegeven geeft de VNG aan dat de schuldenlast eer zegt over de financiële positie van geeenten dan de hoogte van het eigen verogen. Dit kan tot uitdrukking worden gebracht door de debt-ratio. Onderstaand geven wij u inzicht in deze ratio per 31 deceber 2013 in relatie tot de stand per 31 deceber 2012 en in relatie tot de norstelling die hiervoor als uitgangspunt gehanteerd wordt. Debt-ratio 0=1- solvabiliteitsratio) Nor < 8oX 789Ó Tf/o De debt-ratio betreft de verhouding van de schulden (exclusief voorzieningen) ten opzichte van het balanstotaal. Een debt-ratio boven de 8o9ó geeft een signaal af voor een slechte financiële situatie. Zoals uit vorenstaande opstelling blijkt, bevindt deze ratio van uw geeente zich nog net hieronder. De geeente kan reageren op veranderingen in de behoeften, abities en doelstellingen van de geeente op korte en lange terijn De geeente is continu in beweging en vraagt door veranderingen in de aatschappij o aanpassingen van de behoeften, abities en doelstellingen van de geeente. Zoals vorig jaar aangegeven kan de ate waarin de geeente hierop kan reageren uitgedrukt worden in de utatie van onderstaande ratio's. Nettoschuld als aandeel van de exploitatie Nor < 100 X 81 X 86% Nettoschuld per inwoner ĉ C C De nettoschuld als aandeel van de exploitatie geeft een indicatie van de druk van de rentelasten op de exploitatie. De nettoschuld als aandeel van de exploitatie is te berekenen als de so van de kortlopende schulden, de langlopende schulden, de voorzieningen inus de financiële vaste activa en de liquide iddelen, gedeeld door de totale inkosten. Voor de norering geldt: hoe hoger het percentage, des te groter het aandeel van rentelasten in de totale exploitatie en daaree des te lager de flexibiliteit in het resterende budget. De grenzen liggen als volgt: > 13oX: onvoldoende, tussen 130^. en 10096: voldoende, < ioo9ó: goed. Deze percentages zijn gebaseerd op een richtlijn van de VNG. Met een score van 8i96 scoort de geeente Noordenveld rui voldoende op deze indicator. De indicator nettoschuld per inwoner wordt berekend door de hiervoor beschreven nettoschuld te delen door het aantal inwoners. Voor de norering is gekeken naar het geiddelde in Nederland van C (bron: VNG 2012). Een afwijking van Q.0% wordt als acceptabel bestepeld. Pagina 15 van 29

16 Dat betekent dat de score als voldoende wordt gekwalificeerd als het bedrag russen de C en de C ligt. Bij een waarde lager dan C is de score goed en bij een waarde hoger dan C is de score onvoldoende. Bij deze indicator scoort geeente Noordenveld voldoende. De schuldontwikkeling per inwoner betreft de utatie van de nettoschuld per inwoner ten opzichte van voorgaand boekjaar. Voor geeente Noordenveld is in 2013 een afnae van de schuldpositie zichtbaar, et nae als gevolg van aflossingen op de langlopende leningen voor een bedrag van C 2,7 iljoen, wat betekent dat de financiële positie van de geeente is verbeterd ten opzichte van voorgaand boekjaar. Aandacht voor uw schuldenpositie blijft echter onverinderd van belang. Hierbij erken wij op dat in de berekening van de risico's onder de noeer 'nieuwe WMO' al rekening is gehouden et de eventuele effecten van de beoogde decentralisaties. Wij benadrukken ook hier dat de ovang van het weerstandsverogen gebaseerd is op basis van huidige inzichten naar de stand ultio Het college is zích bewust van de noodzaak tot versterking van het verogen en heeft daartoe een acht punten plan gepresenteerd in de begroting Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf financiering in het jaarverslag. Weersta ndscapaciteit Het weerstandsverogen is een graadeter in hoeverre de geeente in staat is o financiële tegenvallers op te vangen. In de paragraaf weerstandsverogen is dit nader uiteengezet. (x Cl in.) 2013 A. Weerstandscapaciteit C5,o Ĉ5,4 B. Beleidsrisico's en C 2,6 (in)/ «3 (in)/ bedrijfsrisico's C 5,2 (ax) C 5,7 (ax) Tekort/overschot aan +C 2,4 (in)/ +C 2,4 (in)/ weerstandsverogen (A B) C 0,2 *ax) C 0,3 *ax) De geeente aakt gebruik van een ethode waarbij risico's worden geclassificeerd in risicoklasses. Vervolgens wordt er een iniu en axiu scenario bepaald. Het iniale beslag op de aanwezige weerstandscapaciteit is C 2,6 iljoen, het axiaal becijferde beslag is C 5,2 iljoen. Pagina 16 van 29

17 3» Uiv interne beheersing is van een voldoende niveau Tijdens onze interi-controle hebben wij de interne beheersing van geeente Noordenveld beoordeeld. Dit deel geeft u inzicht in de belangrijkste bevindingen Pagina 17 van 29

18 3*1* Aandachtspunten interne beheersing Onze bevindingen over uw interne controleogeving hebben we weergegeven in onze rapportage interi-bevindingen controle 2013 d.d. 21 noveber Onze conclusie is dat het huidige niveau van interne beheersing voldoende is. Hieronder voorzien we u van een update over de status van de belangrijkste interne controlebevindingen en onze eindejaarscontroleresponse hierop: # Gerapporteerde tekortkoing/bevinding in ons tussentijds rapport van bevindingen Aansluiting subadinistratie bouwleges Huidige status Constatering f Ipact op onze controleaanpak De aansluiting tussen de subadinistratie bouwleges en de financiële adinistratie was bij het opaken van de jaarrekening 2013 nog niet te leggen. Door het college wordt gezocht naar een technische oplossing o de aansluiting in de toekost wel te kunnen realiseren. 2. Diverse aanbevelingen ter verbetering van procedures In de rapportage naar aanleiding van de interi-controle 2013 hebben wij het college enkele aanbevelingen gedaan ter verbetering van de procedures. Tijdens de eindejaarscontrole hebben wij geconstateerd dat onze aanbevelingen otrent de reikwijdte en diepgang van de uitgevoerde interne controles zijn opgevolgd. Een aantal aanbevelingen zijn nog niet opgevolgd door het college, deze aanbevelingen hebben et nae betrekking op: 3- Hľ General Controls * Zichtbaar aken van functiescheiding in het proces rondo de subsidieverstrekkingen door iddel van parafering van de consulenten op collegevoorstellen;» Foruleren van kaders rondo het terugvorderen van niet (rechtatig) bestede PGB-iddelen. Tijdens de interi-controle 2014 zullen wij u nader inforeren over de voortgang van de ipleentatie van onze verbetervoorstellen. Geen bevindingen die ipact hebben op onze controleaanpak. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar paragraaf 3-3- Tabel: Opvolging significante interne controlebevindingen * = Aandachtspunt is nog onvoldoende opgevolgd. = Aandachtspunt ís in ontwikkeling, aar nog niet afgerond of actie volgt logischerwijs in de toekost 0 = Aandachtspunt is uitgevoerd of afgewikkeld Pagina 18 van 29

19 3 2. Opvolging aandachtspunten uit controleplan 2013 Startpunt voor onze jaarrekeningcontrole is een risicoanalyse waarop wij onze controleaanpak baseren. In het controleplan 2013 dat wij op 15 oktober 2013 et de werkgroep financiën hebben besproken, hebben wij onderstaande controlerisico's onderkend: Geïdentificeerde aandachtspunten Naleving Europese aanbestedingsregelgeving en nieuwe Aanbestedingswet Uitgevoerde interi werkzaaheden Conclusies en eindejaarscontrole reactie «Wij hebben kennisgenoen van uw procedures et betrekking tot inkoop en aanbesteding. Wij hebben geconcludeerd dat de geeente Noordenveld de noodzakelijke aanpassingen op grond van de nieuwe Aanbestedingswet (van kracht sinds 1 april 2013) in de werkprocessen heeft doorgevoerd en het aanbestedingsbeleid per 1 juli 2013 heeft aangepast. «De door u uitgevoerde interne controles op inkoop en aanbesteding hebben wij beoordeeld. Hieruit koen tussentijds geen tekortkoingen naar voren. Grondexploitaties» Wij hebben kennisgenoen van uw procedures et betrekking tot grondexploitaties en gesproken over aandachtspunten ten aanzien van de waardering van coplexen. Decentralisaties» Wij hebben kennisgenoen van uw plan van aanpak ten aanzien van de decentralisaties. SEPA» Wij hebben kennisgenoen van uw projectplan SEPA en de uitkosten van de iniddels uitgevoerde acties. Voortgang ļ status van de aanbevelingen uit 2012» Wij hebben kennisgenoen van het collegebesluit d.d. 25 juni 2013 waarin het actieplan naar aanleiding van onze adviezen uiteen is gezet. Daarnaast hebben wij op basis van ons onderzoek vastgesteld dat een aantal bevindingen reeds zijn opgevolgd.» Wij hebben kennisgenoen van de uitkosten van de uitgevoerde interne controles op inkoop en aanbesteding tot en et het vierde kwartaal van Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaaheden concluderen wij dat door de geeente Noordenveld is voldaan aan de aanbestedingswetgeving.» Bij de eindejaarscontrole hebben wij in detail aandacht besteed aan de waardering van de grondexploitaties. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar paragraaf 2.1.» Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar paragraaf 2.4. «Wij hebben vastgesteld dat alle relevante applicaties van de geeente Noordenveld gereed zijn voor SEPA «Wij hebben kennisgenoen van de intern aanvullend uitgevoerde werkzaaheden, waaree enkele bevindingen zijn afgewikkeld. Pagina 19 van 29

20 Artikel 2:393, lid 4 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek vereist dat we een reflectie geven op de betrouwbaarheid en continuïteit van uw geautoatiseerde gegevensverwerking vanuit het perspectief van de jaarrekeningcontrole. Tijdens onze controle heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautoatiseerde gegevensverwerking binnen de geeente Noordenveld. Dit onderzoek bestond uit het beoordelen van de algeene IT beheersaatregeĩen in en rondo Key2Financiën, de applicatie waarin de financiële adinistratie van de geeente wordt gevoerd. De algeene ĪT beheers aatregelen voren het fundaent van de geautoatiseerde gegevensverwerking en voren daaree de basis voor een beheerste IT ogeving. De algeene IT beheersaatregeìen zijn tevens randvoorwaardelijk voor het waarborgen van een betrouwbare werking van geautoatiseerde controleaatregelen in en rondo uw applicaties. Het is daaro van groot belang dat de algeene ĩt beheersaatregeīen voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen. In onze anageentletter 2013 hebben wij de bevindingen naar aanleiding onze de beoordeling van de algeene IT beheersaatregelen aan het college gerapporteerd. De belangrijkste bevindingen naar aanleiding van onze beoordeling waren: «Noordenveld beschikt niet over een geforaliseerd inforatiebeveiligingsbeĩeid;» IT processen en procedures zijn in beperkte ate geforaliseerd;» Noordenveld heeft geen eenduidige change anageent procedure;» Autorisaties en geautoatiseerde controleaatregelen rondo digitale factuurverwerking kunnen worden aangescherpt. Wij hebben kennisgenoen van het uitvoeringsplan en geconstateerd dat een aantal van de gedefinieerde projecten in het uitvoeringsplan aansluiten bij de in onze anageentletter gerapporteerde IT bevindingen, waaronder het opstellen van een inforatisering beleid, aandacht voor inforatiebeveiliging en de professionalisering en foralisatie van de ĨT beheerprocessen. Naar onze ening biedt het uitvoeringsplan ĨT projecten een goede basis o uw ITogeving verder te professionaliseren. Wij erken hierbij op dat er door het college nog nadere besluitvoring otrent het uitvoeringsplan oet plaatsvinden. 1 t e n Ē V e a ìt e accountantscontrole is voldoende De dekking en de reikwijdte van de controle Wij voeren de jaarrekeningcontrole uit o een oordeel over de getrouwheid en rechtatigheid van de jaarrekening als geheel te voren, zoals bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Geeentewet. Het is niet de doelstelling van de jaarrekeningcontrole o zekerheid te verschaffen over de kwaliteit van de interne organisatie. De controle van de jaarrekening bestaat uit een cobinatie van controlewerkzaaheden, waaronder risicoanalyse, cijferbeoordelingen, beoordeling van de adinistratieve procedures en het daaree saenhangende systee van interne beheersingsaatregelen en gegevensgerichte controlewerkzaaheden. De saenstelling en ovang van die werkzaaheden zijn noodzakelijk voor het verkrijgen van dit oordeel over de getrouwheid en rechtatigheid. Tijdens onze controlewerkzaaheden aken wij gebruik van de rapporteríngsen goedkeuringstoleranties zoals opgenoen in het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden ('Bado'), tenzij de raad in een controleprotocol ten behoeve van de accountant andere controle en rapporteringstoleranties vaststelt. Dit houdt in dat wij een goedkeurende controleverklaring kunnen afgeven als de geconstateerde fouten inder zijn dan i96 (C ) en de onzekerheden inder zijn dan 396 (Ç ) van de totale werkelijke lasten en toevoegingen aan de reserves in de jaarrekening. Tijdens de jaarrekeningcontroīe hebben wij de opvolging van de bevindingen beoordeeld. Wij hebben geconstateerd dat de abtelijke organisatie in het voorjaar van 2014 een uitvoeringsplan IT projecten heeft opgesteld, dit als nadere uitwerking van het inforrnatiebeleidsplan Pagina 20 van 29

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring Aan de raad van de Gemeente Bunnik Postbus 5 3980 CA Bunnik c^ regio Utrecht Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088-022 50 00 info@odru.nl www.odru.nl

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Nadere informatie

18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff. Controle jaarrekening 2014

18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff. Controle jaarrekening 2014 18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff Controle jaarrekening 2014 Agenda Accountantscontrole Bevindingen controle 2014 Actuele ontwikkelingen Vragen Fasering accountantscontrole gemeente Ridderkerk

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013. Gemeente Achtkarspelen

Accountantsverslag 2013. Gemeente Achtkarspelen www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 (concept) Gemeente Achtkarspelen Accountantsverslag 2013 voor Gemeente Achtkarspelen 23 mei 2014 Gemeente Achtkarspelen t.a.v. de griffier, de heer R. van der Heide Postbus

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen gemeente Heerenveen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Doel... 4 2 Accountantscontrole... 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen... 5 2.2 Controle rechtmatigheid

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014 tal Heemstede Ernst & Young Nederland LLP t.a.v. de heer R. Ellermeijer RA Postbus 7883 1008 AB AMSTERDAM Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 14 april 2015 650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

Nadere informatie

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017 Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN 17.022452 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 13/11/2017 Beh. Ambt.: Streefdat.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam,

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Gemeente IJsselstein INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam A. Verklaring over de in het

Nadere informatie

ACCOUNTANTSVERSLAG Recreatieschap Drenthe

ACCOUNTANTSVERSLAG Recreatieschap Drenthe ACCOUNTANTSVERSLAG 2015 Recreatieschap Drenthe P 1 donderdag 31 maart 2016 ACCOUNTANTSVERSLAG 2015 Aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe Brink 4b 7891 BZ Diever Groningen,

Nadere informatie

Betreft: Controle van de jaarrekening boekjaar eindigend op 31 december 2015

Betreft: Controle van de jaarrekening boekjaar eindigend op 31 december 2015 2 5 SEP 2015 Aan de gemeenteraad van gemeente Boxtel T.a.v. de heer M.J.M van Woensel Postbus ïoooo 5280 DA Boxtel 24 september 2015 Referentie: DvB/60363602/LvD/zm Betreft: Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Workshop financiële kengetallen Gemeente Emmen. BDO Audit & Assurance 26 oktober 2016 Rob Bouman

Workshop financiële kengetallen Gemeente Emmen. BDO Audit & Assurance 26 oktober 2016 Rob Bouman Workshop financiële kengetallen Gemeente Emmen BDO Audit & Assurance 26 oktober 2016 Rob Bouman P 1 woensdag 15 juni 2016 Agenda 1. Inleiding / doel 19.00-19.15 2. Voorstellen / wat doet de accountant?

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht.

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht. IPA-ACON ASSURANCE B.V. II 14.0005834 INGEKOMEN -h APR mk Wilhelminapark 28-29 Postbus 6222 2001 HE Haarlem Telefoon 023-5319539 Fax 023-5311700 E-mail info@ipa-acon.nl Aan het Algemeen -en Dagelijks bestuur

Nadere informatie

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast)

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Inleiding Met ingang van 2004 moeten alle provinciale jaarrekeningen worden voorzien van een accountantsverklaring met betrekking tot de financiële

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs adres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen telefoon 050-3166966 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Bevindingen jaarrekeningcontrole 2014 Gemeente Gorinchem. Klankbordgroep Financiën 11 juni Gorinchem, Rein-Aart van Vugt William Lagendijk

Bevindingen jaarrekeningcontrole 2014 Gemeente Gorinchem. Klankbordgroep Financiën 11 juni Gorinchem, Rein-Aart van Vugt William Lagendijk Bevindingen jaarrekeningcontrole 2014 Gemeente Gorinchem Klankbordgroep Financiën 11 juni 2015 Gorinchem, Rein-Aart van Vugt William Lagendijk Agenda 1. Controleproces 2. Hoofdlijnen bevindingen 3. Ontwikkeling

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Controle jaarrekening Gorinchem 3 juni 2014 Drs. R.M.J. van Vugt RA C. Wemmerus M.Sc. RA

Controle jaarrekening Gorinchem 3 juni 2014 Drs. R.M.J. van Vugt RA C. Wemmerus M.Sc. RA Controle jaarrekening 2013 Gorinchem 3 juni 2014 Drs. R.M.J. van Vugt RA C. Wemmerus M.Sc. RA 1 Accountantscontrole Regelgeving en toezicht: Wet toezicht accountantscontrole (Wta) Controle en overige standaarden

Nadere informatie

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V.

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland U.A. Verklaring over de in de jaarstukken

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES... 5 4. RECHTMATIGHEID...

Nadere informatie

Jaarrekening Patijnenburg 2016

Jaarrekening Patijnenburg 2016 Jaarrekening Patijnenburg 2016 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Patijnenburg Verklaring over de in het jaarverslag

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014-2017 van de gemeente Mill en Sint Hubert 1. Inleiding Bij besluit van 12 juni 2014 heeft de gemeenteraad Deloitte accountants opdracht

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard graag bereid een nadere toelichting aan u te verstrekken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard graag bereid een nadere toelichting aan u te verstrekken. Deloitte Accountants B.V. Bijster 5 4817 HX Breda Postbus 1195 4801 BD Breda Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9793 www.deloitte.nl Aan het algemeen en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs adres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen telefoon 050-3166966 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Gemeente Noordwijkerhout. Accountantsverslag 2014

Gemeente Noordwijkerhout. Accountantsverslag 2014 Gemeente Noordwijkerhout Accountantsverslag 2014 Aan de gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout Amsterdam, 9 juni 2015 Geachte leden van de gemeenteraad, In overeenstemming met de door u verstrekte

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Wedde, 27 november 2014 1. Inleiding 1.1 Algemeen De gemeenteraad heeft aan Deloitte Accountants B.V.

Nadere informatie

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 gemeente Winterswijk zaaknummer: 105527 blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 programma: 13. Financiën werkdoel: 1317 Realiseren jaarlijkse beleids- en budgetcyclus onderwerp: Jaarstukken 2015 advies: 1.

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs bezoekadres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen postbus Postbus 174 9700 AD Groningen telefoon 050-3166966 fax 050-3138180 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA r Stichting OPO Borger-Odoorn Hoofdstraat 32 9531 AG BORGER Datum 14 juni 2013 Behandeld door drs. M. Bruinsma RA Kenmerk 8095/MB/RA/GV CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00378506. Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00378506. Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014 Zaaknummer: 00378506 Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014 Collegevoorstel Inleiding Bij de begrotingsbehandeling 2014 is unaniem een motie van het CDA aangenomen waarin u wordt verzocht de toepasbaarheid

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend> Geeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar Publicatiedatu Agendapunt besluit B&W Onderwerp Vaststellen van de Verordening interferentiegebieden bodeenergiesysteen 24 Tekst van openbare besluiten

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

stresstest Een financieel beeld van gemeente Geldermalsen

stresstest Een financieel beeld van gemeente Geldermalsen stresstest Een financieel beeld van gemeente Geldermalsen Stresstest algemeen Doelstelling gemeente Inzicht verkrijgen in financiële flexibiliteit en weerbaarheid van uw Noodzaak algemeen Dalende opbrengsten

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Re 9, datum: ' 2 SEP 2013. Afdoen datum: Behandelaar: Betreft: Controle van de jaarrekening - boekjaar eindigend op 31 december 2013

Re 9, datum: ' 2 SEP 2013. Afdoen datum: Behandelaar: Betreft: Controle van de jaarrekening - boekjaar eindigend op 31 december 2013 Nr. Reg. raadsst.: Raadsst. verg. d.d. voor kennisgaving r.angen.: in h. b&w om preadvies in h. b&.w ter afdoening in h. burg. ter afdoening art. 38 RVO. vraqe-n raadslid GEMEENTE HAARLEM Zaak nr: L. Doe.

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Wettelijk kader... 3 4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)... 3 4.1

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Doelstelling... 1 1.2 Wettelijk kader... 1 1.3 Procedure... 2 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Advies commissie BBV aan ministerie van BZK mei 2013. Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording

Advies commissie BBV aan ministerie van BZK mei 2013. Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording Samenvatting Mede op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de commissie BBV een onderzoek

Nadere informatie

Controleprotocol gemeente Coevorden

Controleprotocol gemeente Coevorden Controleprotocol gemeente Coevorden Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vaststelling Controleprotocol 3 3 Wettelijk kader 3 4 Goedkeurings- en rapporteringstolerantie 3 4.1 Goedkeuringstolerantie 4 4.2 Rapporteringstolerantie

Nadere informatie