Deloitte. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december Holland Rijnland. 29 juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deloitte. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2010. Holland Rijnland. 29 juni 2011"

Transcriptie

1 Detoitte Accountants B.V. Orlyplein OP Amsterdam Postbus HC Amsterdam Nederland Tel: Fax: Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2010 Holland Rijnland 29 juni 2011 Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, november 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer van toepassing. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Accountantscontrole Onze opdracht Onathankelijkheid Van Accountantsverklaring naar Controleverkiaring 5 3. Controleverkiaring Rechtmatigheid Getrouwheid Kwaliteit versiaggeving (informatiewaarde j aanekening) 6 4. Financiële positie en resultaat 7 5. Administratieve organisatie en interne beheersing Bevindingen tussentijdse (interim) controle Betaalbevoegdheid en mutatiebevoegdheid stambestand crediteuren Bevindingen rechtmatigheidscontrole 8 6. Aansluiting Rijnstreekberaadgemeenten bij Holland Rijnland Geautomatiseerd systeem Fraude 13 Bijiage 1: Tabel met samenvatting adviezen uit de interim-controle 2010 Bijiage 2: SiSa-foutentabel 2010.

3 Deloitte Deloitte Accountants B.V. Orlyplein DP Amsterdam Postbus HC Amsterdam Nederland Tel: Fax: Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland t.a.v. de heer M.J. Lamboo Postbus AN LEIDEN Datum Behandeld door Ons kenmerk 1. van der Lek PSi l-189/dt Onderwerp Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december Inleiding Wij hebben de controle van dejaarrekening 2010 van uw gemeenschappelijke regeling afgerond. Op 17 mei 2011 hebben wij de controleverkiaring bij de j aarrekening verstrekt. Naar aanleiding van onze controle informeren wij u in dit versiag over onze bevindingen. Wij richten ons daarbij specifiek op de jaarverslaggeving, maar gaan ook in op de kwaliteit van het financieel beheer in uw organisatie. De inhoud van deze rapportage is besproken met het hoofd van de afdeling Middelen, Beheer en Control. Naar aanleiding van onze vorige controle hebben wij een aantal aanbevelingen gedaan die tot doel hebben de interne beheersing van Holland Rijnland verder te versterken. Holland Rijnland heeft in 2010 veel van deze aanbevelingen overgenomen en heeft goede vooruitgang geboekt bij de opvolging daarvan. Ook de integratie van de activiteiten van het Rijnstreekberaad in de administratie, de versiaggeving en de procesgang van Holland Rijnland is goed verlopen. Dit is een goed resultaat. Vanzelfsprekend is de integratie van het Rijnstreekberaad een bijzonder aandachtspunt geweest bij onze controle over het boekj aar Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, november 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer van toepassing. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in hat handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

4 2 PS11-189/dt Met het oog op de verdere versterking van het zelfcontrolerend vermogen van Holland Rijnland hebben wij met uw hoofd van de afdeling Middelen, Beheer en Control van gedachten gewisseld over de verdere ontwikkeling van de inteme controle bij Holland Rijnland. Op hoofdlijnen houdt dit in dat Holland Rijnland vanuit de belangrijkste financiële stromen de risico s voor getrouwheid en rechtmatigheid definieert en gedurende het j aar interne controle uitvoert op de goede werking van de organisatorische maatregelen die de risico S moeten beheersen. Hier ligt voor Holland Rijnland een belangrijke uitdaging die kan bijdragen aan de versteviging van de inteme beheersing. Op 7 maartjl. zijn wij gestart met de controle van dejaarrekening Bij aanvang van onze controle was de jaarrekening grotendeels gereed, met uitzondering van de SiSa-bijlage. Deze is geleidelijk tijdens de controle aisnog gecompleteerd en gespecificeerd. Daarnaast was bij aanvang van onze controle de verbijzonderde interne controle op rechtmatigheid nog niet afgerond. Onze controle had daardoor een langere doorlooptijd en er zijn door ons extra controlewerkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben de volledige medewerking van uw medewerkers gehad bij het uitvoeren van onze controlewerkzaamheden en wij vinden dat het controleproces in goede samenwerking is verlopen.

5 3 PS11-189/dt 2. Accountantscontrole 2.1. Onze opdracht Wij hebben van u de opdracht gekregen om de jaarrekening 2010 van uw gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland te controleren. In de opdrachtbevestiging d.d. 29 oktober 2010 met kenmerk PS1O-278/dt is deze opdracht in detail verder uitgewerkt. Voorafgaand aan het uitbrengen van de opdrachtbevestiging heeft u geen nadere aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole aangegeven. In de opdrachtbevestiging zijn daarom geen specifieke aandachtspunten van uw gemeenschappelijke regeling opgenomen waaraan wij bij de controle 2010 bijzondere aandacht zouden besteden. De jaarstukken van gemeenschappelijke regelingen bestaan uit twee delen. Het meer financieel getinte deel is de jaarrekening. De verantwoording over de beleidsuitvoering is opgenomen in het jaarverslag. Het jaarverslag bevat de programmaverantwoording en de paragrafen. Wij wijzen u erop dat het jaarverslag geen onderwerp is van de accountantscontrole. Het jaarverslag hebben wij uitsluitend beoordeeld op consistentie van de informatie in het jaarverslag met de cijfers in de jaarrekening. Vanaf 15 december 2010 is de naamgeving van de Accountantsverklaring gewijzigd in Controleverkiaring van de onathankelijke accountant. In paragraaf 2.3 staan wij stil bij de achtergronden van deze wijziging. De zekerheid van de verkiaring blijft ongeacht de benaming gelijk Onafhankelijkheid De voorschriften in het kader van onaffiankelijkheid zijn binnen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (het NBA) opgenomen in de Nadere Voorschriften inzake onathankelijkheid van de openbaar accountant (hierna: NVO) en vormen een belangrijk onderdeel van het normenkader waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de NVO is binnen de organisatie van Deloitte ingebed door middel van strakke procedures.

6 4 PSi i-189/dt Onze werkzaamheden voor Holland Rijnland zijn onder te verdelen in controlegerelateerde diensten en adviesdiensten. In de volgende tabel zijn de door Deloitte geleverde diensten in het verslagj aar 2010 aangegeven: Controlegerelateerde dieiislen Controlejaarrekening 2010 Controle bijzondere verantwoordingen 2010: 1. Subsidieproject Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2009, t.b.v. provincie Zuid-Holland (afgerond 8juli 2010). 2. Rapport van feitelijke bevindingen overeengekomen specifieke werkzaamheden Herziene Sisa-bijlage 2009 Holland Rijnland met betrekking tot de regeling 59B Brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU), t.b.v. provincie Zuid-Holland (afgerond 17 februari 2011). 3. Rapport van feitelijke bevindingen overeengekomen specifieke werkzaamheden Herziene Sisa-bijlage 2009 Rijnstreekberaad met betrekking tot de regeling 59B Brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU), t.b.v. provincie Zuid-Holland (afgerond 17 februari 2011). 4. Subsidieproject Leerplicht 2007, t.b.v. gemeente Leiden (onderhanden). 5. Subsidieproject Leerplicht 2009, t.b.v. gemeente Leiden (afgerond 18 april 2011). 6. Subsidieproject Leerplicht 2010, t.b.v. gemeente Leiden (afgerond 18 april 2011). 7. Subsidieproject Jongerenloket 2008 tot en met 2010, t.b.v. gemeente Leiden (afgerond 27 april 2011). 8. Subsidieproject Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2010, t.b.v. provincie Zuid-Holland (onderhanden). Adviesdieiisten. Geen.

7 5 PS11-189/dt Op basis van onze toetsing aan het normenkader concluderen wij dat onze onathankelijkheid als certificerend accountant bij Holland Rijnland in 2010 voldoende is gewaarborgd Van Accountantsverklaring naar Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Vanaf 15 december 2010 is de naamgeving van de Accountantsverklaring gewijzigd in Controleverkiaring van de onathankelijke accountant. Dit sluit aan bij de aard van de opdracht van de accountant: het geven van een onafhankelijk oordeel over de jaarrekeningen als resultaat van de controle. Hierdoor is een meer herkenbaar onderscheid ontstaan met de beoordelingsopdracht en samenstelopdracht die ook door accountants worden uitgevoerd. De controleverkiaring van de accountant is ingebed in de in Nederland voor accountants geldende controlestandaarden (NV COS). Under invloed van internationale aanpassingen in regelgeving is ook de inhoud van de controleverkiaring op onderdelen verduidelijkt. In de standaardtekst van de controleverkiaring meldt de accountant meer expliciet dan voorheen de aangelegenheden die naar de mening van de accountant relevant kunnen zijn voor de gebruiker. Denk daarbij aan: het benoemen van afwijkingen van materieel belang met betrekking tot de toelichting in de controleverkiaring; verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen: expliciete opmerking of jaarverslag overeenkomstig de wet is opgesteld en of door wet vereiste gegevens zijn toegevoegd. Een voorbeeld is het opnemen van bestuurdersbezoldiging en het opnemen van zogenoemde WOPT-meldingen.

8 6 PS11-189/dt 3. Controleverklaring 2010 Bij de onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur opgestelde jaarrekening 2010 hebben wij op 17 mei 2011 een goedkeurende controleverkiaring voor het aspect getrouwheid en voor het aspect rechtmatigheid afgegeven. De goedkeuringstolerantie bedraagt voor uw jaarrekening 2010 afgerond (1% van de totale lasten inclusief stortingen in de reserves) voor fouten en (3% van de totale lasten inclusief stortingen in de reserves) voor onzekerheden. De rapporteringstolerantie bedraagt in overeenstemming met uw controleprotocol Rechtmatigheid De door ons gecertificeerde jaarrekening 2010 bevat geen bij onze controle geconstateerde, niet gecorrigeerde rechtmatigheidsfouten, groter dan de rapporteringstolerantie. Op grond hiervan hebben wij een goedkeurende controleverkiaring voor het aspect rechtmatigheid afgegeven Getrouwheid De door ons gecertificeerde j aarrekening 2010 bevat geen bij onze controle geconstateerde, niet gecorrigeerde getrouwheidsfouten, groter dan de rapporteringstolerantie. Op grond hiervan hebben wij een goedkeurende controleverkiaring voor het getrouwe beeld afgegeven Kwaliteit versiaggeving (informatiewaarde jaarrekening) Dejaarverslaggeving 2010 van Holland Rijnland maakt een verzorgde indruk. Hetjaarverslag en de jaarrekening zijn goed met elkaar verenigbaar en de wettelijke verslagleggingsregels (het BBV) zijn goed nageleefd. Dejaarrekening 2010 voldoet op het volgende punt niet geheel aanhetbbv: De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening (gerealiseerde baten en lasten, werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves) is onderdeel van de programmaverantwoording (het jaarverslag). Volgens het BBV is deze analyse onderdeel van de programmarekening (de jaarrekening).

9 7 PSi i-189/dt 4. Financiële positie en resultaat In het BBV, de verslaggevingsregels voor gemeenschappelijke regelingen, wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Alle baten en lasten dienen via de programmarekening te lopen. Er mogen volgens het BBV geen baten of lasten rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen worden verantwoord. Het feitelijke saldo van baten en lasten in een jaar wordt weergegeven als resultaat vóór bestemming. Daarnaast is er ook het resultaat ná bestemming. Dit is het resultaat vóór bestemming plus of mm de tussentijdse resultaatbestemmingen. Deze bestemmingen bestaan uit in de loop van het jaar gedane onttrekkingen uit reserves minus de tussentijdse stortingen in reserves. Deze stortingen in onttrekkingen aan reserves vinden plaats op basis van door u genomen besluiten. Het resultaat ná bestemming is dus mede het gevoig van de bestuurlijke besluitvorming. Het resultaat 2010 vóór tussentijdse bestemming bedraagt voordelig. Er is tussentijds aan de reserves onttrokken en ten gunste van de programmarekening gebracht, waardoor het uiteindelijke nog te bestemmen jaarresultaat over voordelig bedraagt. In de balans is dit bedrag als resultaat na bestemming afzonderlijk opgenomen. Dit is het resultaat waarover bet algemeen bestuur bij de behandeling van de jaarrekening een besluit neemt. Voor een analyse van bet rekeningresultaat over het j aar 2010 verwijzen wij u naar de in de jaarstukken opgenomen toelichtingen.

10 8 PS11-189/dt 5. Administratieve organisatie en interne beheersing Bevindingen tussentijdse (interim) controle In oktober en november 2010 hebben wij onze tussentijdse (interim-)controle uitgevoerd. Tijdens deze tussentijdse controle beoordelen wij vooral de opzet, bestaan en effectieve werking van de Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AO/IB). Voor een samenvatting van onze belangrijkste bevindingen en bijbehorende adviezen en aanbevelingen verwijzen wij u naar bijiage 1 bij dit rapport Betaalbevoegdheid en mutatiebevoegdheid stambestand crediteuren Alle medewerkers van de afdeling Financiën hadden in het boekjaar 2009 de bevoegdheid om te muteren in het crediteurenstambestand (w.o. het bankrekeningnummer) en daarnaast hadden zij betaalbevoegdheid. Hierdoor bestond een verhoogd risico dat betalingen aan niet-rechthebbenden plaatsvonden. Met ingang van het j aar 2010 is in de financiële applicaties functiescheiding aangebracht tussen de mutatiebevoegdheid in het crediteurenstambestand en de betaalbevoegdheid. Dit is een goede maatregel Bevindingen rechtmatigheidscontrole De verbijzonderde rechtmatigheidscontrole in uw gemeenschappelijke regeling vraagt aandacht Om het normenkader (controleprotocol) te kunnen gebruiken voor de inteme beheersing en de accountantscontrole op rechtmatigheid dient deze te worden geoperationaliseerd. Met andere woorden de wet en regelgeving dient nader te worden uitgewerkt in kaders, richtlijnen en interne beheersmaatregelen. Ten behoeve van de uitwerking is het van belang dat bekend is welke bepalingen van de regelgeving relevant zijn voor het financiële rechtmatigheidsbeheer. In het kader van de accountantscontrole gaat het daarbij om de bepalingen waar voor Holland Rijnland financiële consequenties uit kunnen voortkomen. Op basis van de relevante bepalingen kan aan de hand van een risicoanalyse worden bepaald, welke (interne) beheersmaatregelen moeten worden genomen.

11 9 PS11-189/dt De vertaalslag van het normenkader (controleprotocol) naar beheersmaatregelen kan direct plaatsvinden, door vanuit het normenkader de beheersorganisatie in te richten. Hierbij gaat het om maatregelen van interne controle, procesbeschrijvingen, dossiervorming etc. Ook verbijzonderde interne controle door interne controlemedewerkers op basis van een intern controleplan en werkprogramma s is een beheersmaatregel. Het kan ook praktisch zijn om een tussenstap te maken via het vaststellen van een toetsingskader. Kern van een toetsingskader is dan dat wordt aangegeven aan welke bepalingen uit de regelgeving in het normenkader a! dan niet financiële consequenties worden verbonden. Of nu we! of niet gebruik wordt gemaakt van de tussenstap van het toetsingskader, het gaat uiteindelijk om een adequate inrichting van de beheersorganisatie. De beheersorganisatie moet zodanig zijn ingericht dat de naleving van weten regelgeving (= het normenkader) met voor Holland Rijnlandfinanciele consequenties zichtbaar en toetsbaar wordt vastgelegd. In 2009 heeft uw organisatie een toetsingskader voor de rechtmatigheidscontrole opgesteld. Deze is gebruikt voor de verbijzonderde interne rechtmatigheidscontroles 2010 om te kunnen vaststellen dat de baten, lasten en balansmutaties over 2010 rechtmatig tot stand zijn gekomen. Volgens de kadernota rechtmatigheid juli 2010 van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG) moet het normenkader actueel worden gehouden en worden aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving (m.b.t. financiële beheershandelingen). Hierbij is bepaald dat de Gemeenschappelijke Regeling de ontbrekende informatie aisnog dient op te nemen of dient aan te geven waarom bepaalde regelgeving niet in het normenkader is opgenomen. Op 23 maart 2011 heeft uw Algemeen Bestuur het geactualiseerde controleprotocol 2010 vastgesteld. Wij hebben deze beoordeeld en merken op dat bijiage 2 Inventarisatie wet- en regelgeving i.h.k.v. de rechtmatigheidscontrole van het controleprotocol 2010 naar onze mening nog niet volledig is. Zo ontbreken bijvoorbeeld de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO), de subsidieverordening Holland Rijnland, de beheersverordening Regionaal Investeringsfonds (RIF) en de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). Deze ontbrekende wet- en regelgeving is wel verwerkt in het opgestelde toetsingskader voor de rechtmatigheidscontrole 2010, zodat deze zijn betrokken in de verbijzonderde interne controlewerkzaamheden over Wij adviseren u het controleprotocol voor 2011 e.v. te laten actualiseren op basis van een nieuwe interne inventarisatie van de op Holland Rijnland van toepassing zijnde (nieuwe) interne en externe wet- en regelgeving. Verder adviseren wij u het controleprotocol 2011 tijdig vast te ste!len.

12 10 PSi l-189/dt Hoewel de opzet en de implementatie van de rechtmatigheidsprocedures op orde zijn, is het toch goed te beseffen dat dit systeem jaarlijks onderhoud vraagt, zowel ten aanzien van de effecten van nieuwe (en vervallen) wetten en regels als ten aanzien van bet up-to-date houden van de kennis van de interne controlefunctionarissen. In het bijzonder vragen wij aandacht voor de verbijzonderde rechtmatigheidscontroles. Door bet verbeteren van de procedures wordt zoveel mogelijk voorkomen dat bedrijfsongevallen plaatsvinden, die achteraf niet meer kunnen worden gerepareerd (vooral ten aanzien van de exteme wetten en regels). De verbijzonderde rechtmatigheidscontroles over 2010 zijn pas ná afloop van het jaar uitgevoerd waardoor onnodig druk op bet jaarrekeningtraject ontstond. Om rechtmatigheidsissues tijdig te signaleren en op te lossen adviseren wij u de interne controle op de SISA-regelingen te laten integreren met de reguliere interne controles en deze verspreid over het jaar uit te laten voeren. Dit draagt ook bij aan de efficiëntie van de interne controle De toetsing van begrotingsrechtmatigheid leidt niet tot signalering van rechtmatigheidsfouten De begrotingsrechtmatigheid is door de wetgever geintroduceerd als controlemiddel van het algemeen bestuur om eventuele begrotingsoverschrijdingen (op totaal programmaniveau) duidelijk zichtbaar te maken om daar vervolgens met het dagelijks bestuur discussie over te kunnen voeren. Begrotingsoverschrijdingen dienen zo veel mogelijk te worden voorkomen. Dit moet worden geborgd door een systeem van budgetbeheer en -bewaking waardoor de baten en lasten binnen de begroting blijven en waardoor belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan uw algemeen bestuur, zodat u tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kunt nemen. In 2010 zijn de lasten van alle programma s (totaal programmaniveau) niet overschreden. Een nadere analyse van een eventuele begrotingsonrechtmatigheid is daarom niet noodzakelijk.

13 11 PSi 1-189/dt 6. Aansluiting Rijnstreekberaadgemeenten bij Holland Rij niand Vanaf 1 april 2010 zijn de deelnemende gemeenten van het Rijnstreekberaad aangesloten bij Holland Rijnland en naar aanleiding hiervan is het Rijnstreekberaad per 1 januari 2011 geliquideerd. Nagenoeg alle activa en passiva van het Rijnstreekberaad zijn per 1 april 2010 tegen boekwaarde overgedragen aan Holland Rijnland. Per 1 april 2010 zijn ook de projecten overgedragen aan Holland Rijnland, inclusief de verantwoordelijkheid voor de daarmee gemoeide middelen. De verantwoording van de RAS-gelden en de Educatie-gelden vindt voor heel 2010 plaats in de SiSa-bijiage van Holland Rijnland, omdat het zogenoemde budgethouderschap voor deze subsidiegelden bij Holland Rijnland ligt. Per 1 juni 2010 heeft Holland Rijnland de aangegane verplichtingen in het kader van de Uitvoering Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) (looptijd ) ad overgenomen van het Rijnstreekberaad. Om Holland Rijnland op korte termijn in staat te stellen aan haar verplichtingen te voldoen, heeft het Rijnstreekberaad in de loop van 2010 een voorschot van aan Holland Rijnland betaald. Zoals is verantwoord in de gewaarmerktejaarrekening 2010 van het Rijnstreekberaad bedragen de nog resterend aan Holland Rijnland over te dragen BWS gelden per 31 mei Dit bedrag heeft Holland Rijnland nog nodig om de resterende BWS- verplichtingen in de komende jaren te kunnen betalen en zal ná de bestuurlijke vaststelling van dejaarrekening 2010 van het Rijnstreekberaad (juni 2011) aan Holland Rijnland worden uitbetaald. Ter hoogte van dit bedrag heeft Holland Rijnland een kortlopende vordering verantwoord in de balans per 31 december Nagenoeg het gehele personeel van het Rijnstreekberaad is per 1 april 2010 overgegaan naar Holland Rijnland. Per die datum is de vakantietoeslag afgerekend, evenals de eindejaarsuitkering en individuele tegemoetkomingen waarop personeelsleden recht hadden.

14 12 PSi 1-189/dt 7. Geautomatiseerd systeem Onze j aarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent de j aarrekening zeif en is niet primair gericht op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continuiteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen daaromtrent raken slechts die onderdelen die wij onderzocht hebben, wat wil zeggen dat wij ter zake geen volledigheid pretenderen. Hiervoor is een specifiek daarop gericht onderzoek noodzakelijk. In 2010 is uw organisatie gestart met het schriftelijk vastleggen van het automatiseringsbeleid van Holland Rijnland. Wij hebben kennisgenomen van het concept en geadviseerd om het beleidsstuk uit te breiden met een vastlegging van: het wijzigingsbeheer (change management) van soft- en hardware; application controls (o.a. wie is applicatiebeheerder van welke applicatie, welke rechten hebben de applicatiebeheerders, logische toegangsbeveiliging van de applicaties, automatische verbandscontroles binnen de applicaties); logging (van pogingen tot inbraak in de geautomatiseerde systemen en van ongeautoriseerde mutaties). Verder hebben wij geen bevindingen die wij onder uw aandacht willen brengen.

15 13 PSi 1-189/dt 8. Fraude Van de accountant wordt op grond van de regels van de beroepsorganisatie (NBA) een professioneel-kritische houding verwacht ten aanzien van afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude in de jaarrekening. Ter invulling van deze professioneel-kritische houding zal de accountant een inschatting moeten maken van de frauderisico s, zich een beeld moeten vormen van de maatregelen van intenie beheersing die de organisatie heeft getroffen om mogelijke fraudes van materieel belang te voorkomen, en te bezien of deze maatregelen effectief zijn. Om invulling te geven aan de eerdergenoemde verplichting hebben wij een fraudediscussie gevoerd binnen het controleteam en met het management van uw organisatie, waarbij wij de nadruk hebben gelegd op de eventuele mogelijkheden van materiële onjuistheden als gevoig van fraude in de jaarstukken, en op preventieve maatregelen daarbij. Van het management hebben wij de bevestiging ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd Daarnaast hebben wij conform onze beroepsregels zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die erop waren gericht om het risico van het omzeilen van de interne beheersingsmaatregelen door het management te detecteren. Tevens hebben wij specifieke controles uitgevoerd op memoriaalboekingen, controles van schattingen en zijn wij alert geweest op significante en ongebruikelijke transacties. Hoewel wij, zoals hiervoor beschreven, een kritische houding hebben ten opzichte van risico s van fraude in de j aarrekening, merken wij op dat onze controle niet specifiek gericht is op het ontdekken van fraude. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2010 hebben wij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude. Wij vertrouwen erop u met dit rapport voldoende te hebben geinformeerd over de uitkomsten van onze controle en met onze rapportage bij te dragen aan een goede bestuurlijke behandeling van uw j aanekening. Wij zijn graag bereid ons rapport nader toe te lichten. Hoogachtend, B.V.

16 Bijlage 1-1 bij accountantsverslag d.d. 29 juni 2011 PSi 1-189/dt Tabel met samenvatting adviezen nit de interim-controle 2010 Proces/Iost Beiiiding Risico Advies Opvolging Personeel Voordat de salarissen worden uitbetaald vindt er geen interne (preventieve) controle plaats op eenjuiste en volledige verwerking van de salarismutaties in de salarisadministratie door het externe salarisverwerkingsbureau Driessen. Deze interne controle vindt pas plaats na de uitbetaling van de salarissen. Het risico is dat eventuele onjuistheden/ onvolledigheden niet tijdig kunnen worden ontdekt met als gevoig onjuiste en/of onvolledige salarisbetalingen aan de personeelsieden. Wij adviseren deze interne controle te laten plaatsvinden vóórdat de salarissen daadwerkelijk worden uitbetaald. Dit advies heeft u in 2010 opgevolgd. Personeel Er vindt geen interne controle plaats uit op dejuiste toepassing van de gehanteerde percentages voor pensioenen en werkgeverslasten door het externe salarisverwerkingsbureau Driessen. Het risico is dat onjuist gehanteerde percentages voor pensioenen en werkgeverslasten door het externe salarisverwerkings bureau Driessen niet (tijdig) worden ontdekt, met als gevoig onjuiste inhoudingen wat kan leiden tot naheffingen en boetes. Wij adviseren om vast te stellen dat Driessen de juiste percentages hanteert voor de inhouding van pensioen- en sociale verzekeringspremies. Wij adviseren u deze interne controle periodiek uit te voeren en zichtbaar vast te leggen. Idem in Dit advies is nog niet afgewikkeld.

17 Bijiage 1-2 bij accountantsverslag d.d. 29 juni 2011 PS11-189/dt Kosten/inkopen Volgens het Besluit aanwijzing budgethouders Holland Rijnland worden contracten (aankoop van producten en diensten, huurcontracten etc.) > aangegaan/bestellingen eerst geplaatst nadat minimaal 2 schriftelijke offertes bij verschillende leveranciers zij n gevraagd. Alleen met een voldoende motivatie en met instemming van de secretaris bij contracten tot en bij hogere bedragen met instemming van het dagelijks bestuur kan hiervan worden afgeweken. De budgethouder dient vast te leggen bij welke leveranciers hij/zij offerte heeft gevraagd. Bestellingen/contracten tegen niet marktconforme condities (laagste prijs / beste kwaliteit). Wij adviseren om de opgevraagde offertes te archiveren, de naleving van de offerteprocedure intern te toetsen en bij afwij king van de procedure de toestemming van de secretaris en/of het dagelijks bestuur te documenteren voor de interne en de externe controle. Uw organisatie heeft met betrekking tot dit punt vooruitgang geboekt. Wij zien graag dat u deze vooruitgang in 2011 doorzet. Dit advies is nog niet afgewikkeld. De ontvangen offertes worden door de budgethouder systematisch gearchiveerd en de motivering van de uiteindelijke keuze van de leverancier wordt door de budgethouder aangetekend. In de praktijk wordt bovenstaande procedure niet nageleefd en/of is het niet vast te stellen dat deze procedure daadwerkelijk is gevolgd, doordat offertes niet systematisch worden gearchiveerd c.q. bewaard en/of de genoemde instemming van de secretaris of DB niet is verkregen c.q. vastgelegd.

18 Bijiage 1-3 bij accountantsverslag d.d. 29 juni 2011 PS11-189/dt Kosten/inkopen Volgens het Besluit aanwijzing De ondertekening van Wij adviseren om de Dit advies is nog budgethouders Holland Rijnland het contractl de afgesproken niet afgewikkeld. dienen contracten/bestell ingen opdrachtbevestiging autorisatieprocedure na te welke het bedrag van te heeft niet op het vereiste leven of om te overwegen boven gaan te worden niveau plaatsgevonden. om de geaccordeerd door het DB en met budgethoudersregeling volmacht door de voorzitter te (v.w.b. ondertekening worden ondertekend. In een aantal contracten boven de gevallen hebben wij bij contracten ) hierop aan te > geconstateerd dat het passen (bijv. secretaris contract niet expliciet door het ondertekent namens het DB is geautoriseerd maar door de DB het contract). secretaris of door het hoofd Middelen, Beheer en Control. NB: De contracten zijn wel in het DB behandeld, echter ondertekend door de secretaris of diens plaatsvervanger in plaats van door de voorzitter met volmacht. Kosten/inkopen Volgens artikel 8 van het Besluit De aangegane Wij adviseren te Dit advies is nog Regeling budgethouders Holland verplichtingen zijn overwegen om een niet afgewikkeld. Rijnland dient de budgethouder onvolledig verantwoord verplichtingenadministra de op zijn budget betrekking in de financiële tie te implementeren hebbende verplichtingen zodanig administratie, Marap(s) binnen Holland Rijnland. vast te leggen dat de actuele stand en de jaarrekening. van de reeds aangegane verplichtingen ten opzichte van het totale toegekende budget aismede de voortgang van het project zichtbaar is. Er is geen verplichtingenadministratie binnen Holland Rijnland.

19 Bijiage 1-4 bij accountantsverslag d.d. 29 juni 2011 PS11-189/dt Kosten/inkopen De offertes, opdrachtverstrekkingen, bestel- en ontvangstdocumenten worden onvoldoende vastgelegd/bewaard. Door het ontbreken van deze documenten kan de afdeling financiën onvoldoende interne controle op dejuiste factuurbehandeling uitvoeren. Dit betreft met name of de budgethouder terecht heeft vastgesteld dat de factuur aansluit op de bestelling of opdracht en dat de gefactureerde levering of dienst daadwerkelijk door de leverancier is verricht. Factuurbetalingen waarvoor onvoldoende prestaties door de leverancier zijn geleverd en/of waarbij een onjuiste prijs in rekening is gebracht. Wij adviseren U het zichtbaar autoriseren van inkoop-/ investeringsfacturen voor prestatielevering (kwantiteit & kwaliteit) en het daarbij documenteren van offertes, opdrachtverstrekkingen, bestel- en ontvangstbewijzen, zodat de afdeling Financiën interne controle op de juiste factuurbehandeling kan uitvoeren, met name of de budgethouder terecht heeft vastgesteld dat de factuur aansluit op de bestelling of opdracht en dat de gefactureerde levering of dienst daadwerkelijk door de leverancier is verricht. Uw organisatie heeft met betrekking tot dit punt vooruitgang geboekt. Wij zien graag dat u deze vooruitgang in 2011 doorzet. Dit advies is nog niet afgewikkeld. Proces- Er zijn binnen Holland Rijnland De checks & balances Wij adviseren de processen Dit adviespunt is beschrijvingenl geen actuele en/of toereikende binnen de processen zijn van Holland Rijnland te in 2010 opgepakt Handboek AO procesbeschrijvingen aanwezig. onvoldoende duidelijk. beschrijven c.q. te en in het eerste De primaire processen zijn niet actualiseren. kwartaal van beschreven c.q. zijn niet actueel. afgerond. Het handboek AO is niet op orde. Subsidie- Ret extracomptabele Risico op onvolledige opbrengsten subsidieregister is gedurende het verantwoording van de boekjaar nog niet bijgewerkt. subsidie-opbrengsten 2009 in de financiële administratie en Wij adviseren het Dit advies heeft u extracomptabele in 2010 subsidieregister tussentijds opgevolgd. (gedurende boekjaar) bij te werken aan de hand van de ontvangen subsidiebeschikkingen en vervolgens de aansluiting vast te stellen met de financiële administratie.

20 Bijiage 2 bij accountantsverslag d.d. 29 juni 2011 PS11-189/dt Sisa-foutentabel 2010 Op grond van het BAPG, artikel 5, lid 4, rapporteren wij over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2010 vallen onder SiSa. Wij doen dit in de onderstaande tabel, die ook moet worden opgenomen als er geen fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Wij hebben de controle op deze regelingen uitgevoerd op basis van de door het dagelijks bestuur opgemaakte SiSa-bijlage en de nota verwachtingen accountantscontrole SiSa Hierbij zijn de volgende financiële fouten of onzekerheden geconstateerd: Spedlieke uitkering Lout of Finaiiciële Ioelichting lout I onzekerheid onzekerheid onivang in euro s Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) niet G-3 1 (Regeling D6) Geen. 0 De verantwoording van de indicatoren van de SiSa-regeling Educatie (D6) vindt over het helejaar 2010 bij GR Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland plaats. Dit is afgestemd met Het Rijnstreekberaad. De met de ROCs afgesloten productovereenkomsten 2010 en de daarmee samenhangende lasten 2010 zijn immers niet uit te splitsen in het eerste kwartaal 2010 (onder de verantwoordelijkheid van Het Rijnstreekberaad) en in het tweede tot en met vierde kwartaal 2010 (onder verantwoordelijkheid van Holland Ri inland). Brede doeluitkering Geen. 0 N.v.t. verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden (Regeling_E27B) Wet Participatiebudget Geen. 0 N.v.t. (WPB) SiSa tussen medeoverheden (Regeling_G5B)

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

De10itte. Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 20 maart 2014

De10itte. Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 20 maart 2014 De10itte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Am hem Postbus 30265 6803 AG Am hem Nederland Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9777 www. deloitte.nl Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers Accountantsverslag

Nadere informatie

Deloitte. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2011. Holland Rijnland te Leiden. 23 mei 2012

Deloitte. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2011. Holland Rijnland te Leiden. 23 mei 2012 Deloitte Accountants B.V. Orlyplein 10 1043 OP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9733 www.deloitte.nl Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op

Nadere informatie

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3 Aan het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn t.a.v. de heer B. Groeneveld Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE drs. M.C. van Kleef RA Accountantsverslag

Nadere informatie

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente.

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente. Del itte. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen Posthus 456 1970 AL IJMUDEN

Nadere informatie

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Deloitte. Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

Deloitte. Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. Deloitte Accountants B.V. Sophialaan 30 8911 AE Leeuwarden Postbus 826 8901 BP Leeuwarden Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9877 wwwdeloitte.nl Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds Accountantsverslag

Nadere informatie

De Ioitte. Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen Accountantsverslag 2013

De Ioitte. Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen Accountantsverslag 2013 De Ioitte. Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 L5 Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen

Nadere informatie

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema,

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema, De 0 tte. Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9702 www.delojtte.nl Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Deloïtte. je4mrih jo1 5. Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen te Nijmegen. /Jt «74 {

Deloïtte. je4mrih jo1 5. Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen te Nijmegen. /Jt «74 { Deloïtte Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen te Nijmegen «74 { /Jt je4mrih jo1 5 Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588 De10 tte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Amhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur,

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur, Del o itte. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.ni Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Accountantsverslag voor het boekjaar 2009

Accountantsverslag voor het boekjaar 2009 Accountantsverslag voor het boekjaar 2009 10 mei 2010 AS/2 2110B-3 Aan de regioraad van Regio Twente Postbus 1400 7500 BK ENSCHEDE 10 mei 2010 drs. H. Altink RA APS-19829a/466070/TSN/IvO AS/2 2110B-3 Accountantsverslag

Nadere informatie

De I0 tte. Regio Achterhoek. AccoLntantsversIag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 16 juni 2014

De I0 tte. Regio Achterhoek. AccoLntantsversIag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 16 juni 2014 De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Am hem Postbus 30265 6803 AG Am hem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Regio Achterhoek AccoLntantsversIag voor het boekjaar

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard graag bereid een nadere toelichting aan u te verstrekken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard graag bereid een nadere toelichting aan u te verstrekken. Deloitte Accountants B.V. Bijster 5 4817 HX Breda Postbus 1195 4801 BD Breda Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9793 www.deloitte.nl Aan het algemeen en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT DeloItte. Deloftte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Gemeente IJsselstein INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk 22 juni 2005 Drs. A.P.W.M. Scheepers RA/ J.J. Zuidema

Datum Behandeld door Ons kenmerk 22 juni 2005 Drs. A.P.W.M. Scheepers RA/ J.J. Zuidema Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De I0 tte. j aarstukken. Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. j aarstukken. Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie

Nadere informatie

Instituut voor Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht

Instituut voor Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Instituut voor Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht Concept-rapport van bevindingen accountantscontrole 2013 Deloitte

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

Deloitte. Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31. 16 mel 2012

Deloitte. Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31. 16 mel 2012 Wit hetminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas Accountantsverslag voor het

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland

Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 Uitgebracht aan het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland Aan

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Gemeente Maassluis. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008

Gemeente Maassluis. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008 Gemeente Maassluis Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008 11 juni 2009 5501/3112-1/15 Accountantsverslag van gemeente Maassluis voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Delo i tte. De gemeenteraad van de gemeente Appingedam T.a.v. mevrouw E.P. Faber-van Brug, raadsgriffier Postbus 15 9900 AA APPINGEDAM.

Delo i tte. De gemeenteraad van de gemeente Appingedam T.a.v. mevrouw E.P. Faber-van Brug, raadsgriffier Postbus 15 9900 AA APPINGEDAM. Delo i tte. Deloitte Accountants B.V. Laan Corpus den Hoorn 102-4 9728 JR Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

Deloïtte. Stadsbank Oost Nederland. Verslag van bevindingen 2014. 23 maart 2015

Deloïtte. Stadsbank Oost Nederland. Verslag van bevindingen 2014. 23 maart 2015 Deloitte Accountants B.V. Grote Voort 207 8041 8K Zwolle Postbus 480 8000 AL Zwolle Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9993 www.deloitte.ni Stadsbank Oost Nederland Verslag van bevindingen 2014 23

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014-2017 van de gemeente Mill en Sint Hubert 1. Inleiding Bij besluit van 12 juni 2014 heeft de gemeenteraad Deloitte accountants opdracht

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant

Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Brunssum te Brunssum Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2010 van de gemeentebrunssum

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Gemeente Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: Behandeld door Drs. A. van Doesburg RA

Gemeente Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: Behandeld door Drs. A. van Doesburg RA Gemeente Woerden 06.005572 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 31/05/2006 PM Orteliuslaan 1041 3528 BE Utrecht Postbus 85103 3508 AC Utrecht Tel: (030) 2995500 Fax: (030) 2995502

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

De Ioitte. Natuur- en Recreatieschap Haringvliet Accountantsverslag 2013

De Ioitte. Natuur- en Recreatieschap Haringvliet Accountantsverslag 2013 De Ioitte. Deloftte Accountants B.V. Schenkkade47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 2889815 www.deloitte.nl Natuur- en Recreatieschap Haringvliet Accountantsverslag

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Controleprotocol voor de accountantscontrole 2013 van de gemeente Sliedrecht 1. Inleiding Voor het jaar 2013 heeft de gemeenteraad aan Deloitte Accountants B.V. opdracht verstrekt om de accountantscontrole

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit.

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES... 5 4. RECHTMATIGHEID...

Nadere informatie

De101tte. Recreatieschap Voorne-PuttenRozenburg Accountantsverslag 2013

De101tte. Recreatieschap Voorne-PuttenRozenburg Accountantsverslag 2013 De101tte.: Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.ni Recreatieschap Voorne-PuttenRozenburg Accountantsverslag

Nadere informatie

tn&ãber krac hi Deloitte. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Accountantsverslag 2013 maart CONCEPT 28 DINKELLAND TUBBERGEN

tn&ãber krac hi Deloitte. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Accountantsverslag 2013 maart CONCEPT 28 DINKELLAND TUBBERGEN Deloitte Accountants B.V. Grote Voort 207 8041 BKZwolle Postbus 480 8000 AL Zwolle Nederland Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889997 www.deloitte.nl Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Accountantsverslag

Nadere informatie

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei voor de accountantscontrole op de jaarrekening Opgesteld door: Lando Welters, adviseur planning en control, Waterschap Peel en Maasvallei Versie: Algemeen

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Doelstelling... 1 1.2 Wettelijk kader... 1 1.3 Procedure... 2 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf De gemeenteraad van de gemeente Emmen t.a.v. de heer H.D. Werkman, griffier Postbus 30001 7800 RA EMMEN Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen M û^ä^$a 11 MEI

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta-

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta- Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland gemeente Tiel Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl 2 8 JULI 2016 (ta- 116.006927 Aan de gemeenteraad en

Nadere informatie

Delojtte. Aan de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging De Sleutels van Ziji en Vliet Postbus BA LEIDEN

Delojtte. Aan de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging De Sleutels van Ziji en Vliet Postbus BA LEIDEN Delojtte. Schertkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 0882889815 www.deloitte.nl Aan de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen gemeente Heerenveen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Doel... 4 2 Accountantscontrole... 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen... 5 2.2 Controle rechtmatigheid

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN DB 3 DECEMBER 2015 RM 2015-535832881 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Onderwerp : Normenkader Rechtmatigheid 2015 Kenmerk : RM 2015-535832881 Bijlagen : -1- Besluitdatum : 24 september

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Wedde, 27 november 2014 1. Inleiding 1.1 Algemeen De gemeenteraad heeft aan Deloitte Accountants B.V.

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

De10 itte. Grondbank RZG Zuidplas. Acco an versag v w boekjdr e ndigend op 31 deceml r 2011. 30 maart 2012

De10 itte. Grondbank RZG Zuidplas. Acco an versag v w boekjdr e ndigend op 31 deceml r 2011. 30 maart 2012 De10 itte Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 wwwdeloitte.ni Grondbank RZG Zuidplas Acco an versag v w boekjdr

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2010 uitgebracht aan het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland Aan het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland

Nadere informatie

Deloïtte. Het Waterschapshuis. Accountantsverslag 2014. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland

Deloïtte. Het Waterschapshuis. Accountantsverslag 2014. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9777 www. deloitte.nl Het Waterschapshuis Accountantsverslag 2014 Deloitte

Nadere informatie

Controleprotocol gemeente Coevorden

Controleprotocol gemeente Coevorden Controleprotocol gemeente Coevorden Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vaststelling Controleprotocol 3 3 Wettelijk kader 3 4 Goedkeurings- en rapporteringstolerantie 3 4.1 Goedkeuringstolerantie 4 4.2 Rapporteringstolerantie

Nadere informatie

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279 ^Ó^ Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de directie

Nadere informatie

INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum

INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum 2 Controleplan rechtmatigheid gemeente Marum 2014 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Controleaanpak... 6 2.1 Uitgangspunten voor de controle... 6 2.1.1 Te

Nadere informatie

Regio Twente. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2010

Regio Twente. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2010 Regio Twente Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2010 9 mei 2011 De regioraad van Regio Twente Postbus 1400 7500 BK ENSCHEDE 9 mei 2011 drs H. Altink RA APS-20916/102510/TDJ/CG

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

Omgevingsdienst Achterhoek

Omgevingsdienst Achterhoek BAKER TILLY Omgevingsdienst Achterhoek Accountantsverslag 2014 1 april 2015 Aan het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek Elderinkweg 2

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Wettelijk kader... 3 4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)... 3 4.1

Nadere informatie

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag ^ 1 BAKER TILLY B000013548 Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag Boekjaar 2014 ONTVANGEN OP 1 MUPT 2015 PPR An independent member of Baker Tilly International VERTROUWELIJK Aan de leden van het

Nadere informatie

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017 Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN 17.022452 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 13/11/2017 Beh. Ambt.: Streefdat.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling SRE. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Gemeenschappelijke regeling SRE. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Gemeenschappelijke regeling SRE Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Aan het algemeen bestuur van de Metropool Regio Eindhoven Postbus 985 5600 AZ EINDHOVEN drs. L.F.M. van

Nadere informatie

reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30

reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30 reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30 GEf\llëEI\j-1 lnge!~nr\/!'::::t\1 2 3 lijn 2005 class.nr.:.01' CS' C 1\iI.Ji...=.GEN Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Tel: (026) 3238000

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Deloïtte. 4 Veiligheidsregio IJsselland. Veiligheïdsregio IJsselland. Accountantsverslag april 2015

Deloïtte. 4 Veiligheidsregio IJsselland. Veiligheïdsregio IJsselland. Accountantsverslag april 2015 Deloitte Accountants B.V. Grote Voort 207 8041 8K Zwolle Postbus 480 8000 AL Zwolle Nederland Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889997 www.deloitte.nl Veiligheïdsregio IJsselland Accountantsverslag 2014 4

Nadere informatie

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht.

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht. IPA-ACON ASSURANCE B.V. II 14.0005834 INGEKOMEN -h APR mk Wilhelminapark 28-29 Postbus 6222 2001 HE Haarlem Telefoon 023-5319539 Fax 023-5311700 E-mail info@ipa-acon.nl Aan het Algemeen -en Dagelijks bestuur

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring Aan de raad van de Gemeente Bunnik Postbus 5 3980 CA Bunnik c^ regio Utrecht Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088-022 50 00 info@odru.nl www.odru.nl

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2015

CONTROLEPROTOCOL 2015 CONTROLEPROTOCOL 2015 11. Inleiding Bij besluit van 2 maart 2015 heeft de gemeenteraad de overeenkomst met Ernst & Young Accountants LLP inzake de uitvoering van de accountantscontrole als bedoeld in art

Nadere informatie

Reg.nr. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAAR- REKENING 2013 VAN DE GEMEENTE DELFT.

Reg.nr. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAAR- REKENING 2013 VAN DE GEMEENTE DELFT. i O 2 JAN.2014 6. Reg.nr. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAAR- REKENING 2013 VAN DE GEMEENTE DELFT. 1. Inleiding De gemeentewet (GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één

Nadere informatie

Vixia BV Accountantsverslag jaarrekening 2013

Vixia BV Accountantsverslag jaarrekening 2013 Vixia BV Accountantsverslag jaarrekening 2013 Maastricht Airport, 11 juni 2014 Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288

Nadere informatie

Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ Pagina 1 van 8 Het

Nadere informatie

Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven

Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2 juni 2016 Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie