Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Financiën / Centrale Directies 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Andere toegang... 6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...9 De verwerving van het archief...9 Inhoud en structuur van het archief...10 Inhoud Selectie en vernietiging...10 Verantwoording van de bewerking...10 Ordening van het archief...11 Verwant materiaal...12 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...13 A. Organisatie Algemeen A.1. Organisatie kasbeleid van de Centrale Directies...13 A.2. Stuurgroepen en commissies op het deelbeleidsterrein organisatie van het eigen ministerie...13 A.3. Nieuwbouw ministerie van Financiën aan het Korte Voorhout B. Stukken van afzonderlijke directies...16 B.1. Directie Juridische Zaken, B Algemeen...16 B Materiële oorlogs en watersnoodschaden...19 B Effectenkwesties Indonesië...19 B Effectenregistratie...19 B Afstand van duplicaten...20 B Wet betalingsverkeer Zuid-Rhodesië...20 B Vijandelijk vermogen...20 B Toepassing Rijksmarkenwet...21 B Duitse effecten, B Goudmarkleningen...22 B Liquidatiewet oorlogs- en watersnoodschaden...22 B.2. Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken en voorgangers...22 B Algemeen...22 B Comptabiliteitswet...22 B.3. Directie Informatievoorziening en Algemene Zaken...23 B Organisatie...23 B Jaarverslagen en jaarplannen...23 B Informatievoorziening...23 B Emancipatiebeleid...24 B Archieven...24 B Archiefbeheer algemeen...24 B Vernietiging...25 B Overdracht...27 B RIO's, BSD's en DSP's...28 B.4. Centrale Directie Personeel en Management en voorgangers...28 B.5. Directie Organisatie...29 B.6. Departementale Accountantsdienst Financiën en Auditdienst Financiën...31

4 4 Financiën / Centrale Directies B Organisatie...31 B Taakuitvoering...32

5 Financiën / Centrale Directies 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Financiën: Centrale Directies Periode: merendeel Archiefbloknummer: F20 Omvang: 7,60 meter; 345 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Financiën / Directie Juridische Zaken Ministerie van Financiën / Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Ministerie van Financiën / Directie Informatievoorziening en Algemene Zaken Ministerie van Financiën / Directie Personeel en Organisatie Ministerie van Financiën / Directie Organisatie Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat onderwerpen zoals de organisatie van het kasbeleid en de nieuwbouw van het ministerie aan het Korte Voorhout, het instellen en opheffen van (inter)departementale commissies, en onderwerpen van de directies afzonderlijk, zoals totstandkoming van wet- en regelgeving, effectenregistratie, Duitse effecten, en materiële oorlogs- en watersnoodschaden.

6 6 Financiën / Centrale Directies Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. er zijn geen beperkingen krachtens auteursrecht. Andere toegang ANDERE TOEGANG Door de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten is een institutionele toegang vervaardigd voor de Departementale Accountantsdienst Financiën (toegangnr ) over de periode Het archief staat bij het ministerie van Financiën en zal in 2014 worden overgedragen aan het Nationaal Archief. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Financiën: Centrale Directies, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Financiën / Centrale Directies, , inv.nr....

7 Financiën / Centrale Directies 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER De Centrale Directies zijn stafdirecties, ze ondersteunen en adviseren de politieke en ambtelijke top en de beleidsdirecties op het gebied van personeelsbeleid, juridische zaken, voorlichting en informatievoorziening. Het opstellen en beheren van de begroting van het ministerie van Financiën is ook bij de Centrale Directies ondergebracht. De oorspronkelijke indeling van 1945, te weten: 1. Afdeling Kabinet en Personeel; 2. Afdeling Algemeen Secretariaat; 3. Afdeling Perszaken bleef tot 1958 nagenoeg ongewijzigd. In 1955 werd een afdeling Studiedienst toegevoegd. Per 1958 vielen de volgende organisatieonderdelen onder de lijn Minister/Secretaris-Generaal (plv.): 1. Afdeling Kabinet en Personeel; 2. Afdeling Post- en Archiefzaken; 3. Afdeling Perszaken; 4. Afdeling Comptabiliteit; 5. Afdeling Studiedienst; 6. Bureau Organisatie en Efficiency; 7. Directie der Domeinen De Afdeling, later Directie der Domeinen ressorteerde van onder de Administratie der Belastingen en van onder de Generale Thesaurie. Eind jaren zestig werden de afdelingen Kabinet en Personeel, Post- en Archiefzaken omgevormd tot de afdeling Algemene Zaken en een zelfstandige afdeling Personeel. De afdeling Perszaken ging verder als afdeling Voorlichting, terwijl de afdeling Studiedienst werd opgeheven. De afdelingen Algemene Zaken, Personeel, Organisatie en Comptabiliteit vormden samen de Directie Algemeen Beheer. De organisatie bestond toen uit de volgende afdelingen: 1. Afdeling Algemene Zaken; 2. Afdeling Personeel; 3. Afdeling Voorlichting; 4. Directie Algemeen Beheer; 5. Directie der Domeinen. Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig vonden er weer een aantal wijzigingen plaats. Toegevoegd werden een Centrale Directie Juridische Zaken (later: Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken) en een Departementale Accountantsdienst Financiën; naamswijzigingen van de Afdeling Voorlichting (werd: Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek) en de Afdeling Comptabiliteit (werd: Financieel Economische Zaken); de uitvoerende afdelingen Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek, Personeel, Organisatie en Financieel Economische Zaken werden centrale directies. De organisatie bestond toen uit de volgende onderdelen: 1. Afdeling Algemene Zaken; 2. Departementale Accountantsdienst Financiën; 3. Centrale Direcitie Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek; 4. Centrale Directie Financieel Economische Zaken;

8 8 Financiën / Centrale Directies Centrale Directie Personeel; 6. Centrale Directie Organisatie; 7. Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken. Taakstelling van de Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken: het bevorderen van de totstandkoming van een geharmoniseerde en gecoördineerde wetgeving; het leveren van een bijdrage aan de voorbereiding van wetten in formele en materiële zin; het adviseren over juridische vraagstukken; het zorgen voor de coördinatie van de advisering aan de minister inzake algemene bestuurlijke vraagstukken. In de jaren negentig vonden er nog een aantal wijzigingen plaats die leidden tot de huidige structuur. De afzonderlijke Centrale Directies Personeel en Organisatie werden eerst één Centrale Directie Personeel en Management om vervolgens weer gesplitst te worden in respectievelijk de Directie Personeel en Organisatie en de Directie Informatievoorziening en Algemene Zaken. Bij de Centrale Directie Financieel Economische Zaken vindt een herschikking plaats van de afdelingen (inclusief naamswijzigingen) van 7 stuks in 1985 naar uiteindelijk 4 stuks in De organisatie bestond toen uit de volgende onderdelen: 1. Afdeling Algemene Zaken; 2. Departementale Accountantsdienst Financiën; 3. Centrale Directie Voorlichting; 4. Centrale Directie Financieel Economische Zaken; 5. Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken; 6. Directie Personeel en Organisatie; 7. Directie Informatievoorziening en Algemene Zaken. Taak van de Centrale Directie Voorlichting is het uitvoeren van een communicatiebeleid als geïntegreerd onderdeel van het algemene beleid van het Ministerie van Financiën. Binnen dit kader is de Centrale Directie Voorlichting onder andere belast met: het adviseren inzake openbaarheid en voorlichting; het verzorgen van de actieve en passieve voorlichting over het beleid en bestuur van het ministerie; het onderhouden van contacten met personen en instellingen die tot een goede voorlichting en informatie van burgers en bedrijven kunnen bijdragen; het verzamelen, bewerken, beheren en verstrekken van openbare documentaire informatie die van betekenis kan zijn voor het beleid en coördineren op dit terrein binnen het ministerie. Taak van de Directie Personeel en Organisatie is het bieden van ondersteuning op het beleidsterrein van personeel en organisatie voor het kernministerie, met name ten aanzien van: rechtspositie en georganiseerd overleg; personeelsontwikkeling; personeelsbeheer; organisatieontwikkeling. Taken van de Directie Informatievoorziening en Algemene Zaken zijn: het voorbereiden en uitvoeren van het strategisch beleid voor het kernministerie op het terrein van de (documentaire) informatievoorziening en automatisering en het facility management, mede op grond van inzicht in de wensen van het lijnmanagement en in het licht van de daarvoor geldende wet- en regelgeving; het op het werkterrein van de directie efficiënt en effectief ondersteuning bieden aan de dienstonderdelen van het kernministerie bij de uitvoering van hun taken. Taken van de Auditdienst Financiën: Het uitvoeren van audits binnen het ministerie en het leveren van maandelijks rapportages. De audits werden uitgevoerd op het terrein van controle en automatisering (IT-auditing). In 2004 werden de Interne Accountantdienst Belastingdienst (IAB) en de Auditdienst Financiën samengevoegd tot één geïntegreerde Auditdienst.

9 Financiën / Centrale Directies 9 Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De in 2006 aan het PWAA aangeboden archieven van de Algemene Leiding en Voorlichting stonden in het depot van de Belastingdienst in Apeldoorn. De archiefblokken waren volgens opgave van de zorgdrager niet compleet en nog niet eerder bewerkt. Bij Algemene Leiding ontbreekt de periode en bevinden zich in de archiefblokken enkel correspondentie en verslagen. Kijkend naar de taken en de periodes van de verschillende onderdelen van de Centrale Directies en wat is aangetroffen tijdens de schouwing is ook hier sprake van incomplete archieven. De inventaris van het archief van de Afdeling Kabinet van het Ministerie van Financiën, (toegang ) heeft geen connecties met de aangeboden archiefblokken. Er zijn bij het Nationaal Archief geen inventarissen aangetroffen die aansluiten op de archieven van de Centrale Directies en Algemene Leiding. De archieven waren zaaksgewijs geordend en daarbinnen chronologisch. De conditie van het materiaal was goed. Er zijn geen toegangen aangetroffen. Voor zover de zorgdrager kon achterhalen is er niet eerder uit de archiefblokken vernietigd. Op 9 maart 2006 zijn door het Gemeente Archief Rotterdam de archiefblokken schimmelvrij bevonden en daarna heeft de selectie en materiële bewerking bij PWAA plaatsgevonden. In 2009 werden aan de Interim Organisatie Rijksarchieven de archieven van de Departementale Accountantsdienst Financiën, de Auditdienst Financiën, de Ministerraadstukken van de directie Juridische Zaken en de Directie Informatievoorziening en Algemene Zaken aangeboden als aanvulling op deze inventaris. Men kan concluderen dat het Archief van de Centrale Directies nog niet compleet is. Zo staat er bij de zorgdrager nog archief van de Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken die momenteel niet voor overbrenging in aanmerking komt. De in 2009 aangeboden archieven stonden in het depot van de Belastingdienst in Apeldoorn. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

10 10 Financiën / Centrale Directies Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Inhoud INHOUD Deze inventaris van de archieven van de Centrale Directies omvat de periode Hoofdstuk "Archieven" bevat stukken uit de periode Het archief bevat onderwerpen zoals de organisatie van het kasbeleid en de nieuwbouw van het ministerie aan het Korte Voorhout, het instellen en opheffen van (inter)departementale commissies, en onderwerpen van de directies afzonderlijk, zoals totstandkoming van wet- en regelgeving, effectenregistratie, Duitse effecten, en materiële oorlogs- en watersnoodschaden. Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING De selectie heeft plaats gevonden aan de hand van de goedgekeurde Basis Selectie Documenten (BSD's): Oorlogsgetroffenen,1945-, RIO 3 (Stcrt 2007, 98) Beheer van de Rijksbegroting, , RIO 15 (Stcrt 2005, 62) Belasting ver(h)effend ; deel algemene wet- en regelgeving met betrekking tot het heffen en invorderen van belastingen, RIO 19 (Stcrt 2005, 102) Waarborgen van platina, gouden en zilveren voorwerpen, , RIO 36 (Stcrt 2000, 121) Toezicht bank- en kredietwezen, 1940-, RIO 40 (Stcrt 2007, 229) Financiering en beheersing van de staatsschuld, , RIO 43 (Stcrt 2005, 111) Rijkshuisvesting, actualisatie, 1945-, RIO 45 (Stcrt 2007, 98) Voorlichting van de rijksoverheid, , RIO 46 (Stcrt 2001, 155) Arbeidsverhoudingen bij de overheid, (1997) RIO 72 (Stcrt 2001, 200) Arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel, , RIO 73 (Stcrt 2001, 200) Buitensectorale arbeidsvoorwaarden, , RIO 74 (Stcrt 2004, 240) Formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit, , RIO 75, (Stcrt 2001, 200) Arbeidsomstandigheden bij de overheid, , RIO 76 (Stcrt 2001, 200) Personeelsinformatie- en administratie, , RIO 77 (Stcrt ) Overheidsinformatievoorziening, , RIO 92 (Stcrt 2003, 202) Internationaal monetair en financieel beleid RIO 126 (Stcrt 2007, 142) Materiële oorlogs- en watersnoodschaden (1945- ), RIO 127 Organisatie rijksoverheid, , RIO 143 (Stcrt 2005, 245) Na de selecties in 2006 en 2009 kwam 158,875 m. in aanmerking voor vernietiging. Van de te vernietigen stukken zijn verklaringen van vernietiging opgesteld op grond van artikel 8 van het Archiefbesluit 1995 en de geldende BSD's. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Bij aanvang van de selectie en bewerking bedroeg de omvang van het archief 163 meter. In overleg met de zorgdrager en het NA is het te bewerken archief opgesplitst in 2 gedeelten die elk opgenomen zijn in een aparte, beschrijvende inventaris: Algemene Leiding (12,5 m) en Centrale Directies (150,5 m). Het archief van de Centrale Directies omvat de volgende archiefblokken: ACD 179 (archief van de Centrale Directie Voorlichting), ACD 289 (deelarchief persberichten), ACD 333 (archief Wetgeving Juridische en Bestuurlijke zaken), ACD 337 (archief van de Centrale Directie Voorlichting), ACD 347 (Algemene Secretarie) ACD 331 (archief van de directie Juridische Zaken van het ministerie van

11 Financiën / Centrale Directies 11 Financiën, ), ACD 332 (archief van de Centrale Directie Juridische Zaken van het ministerie van Financiën, ), ACD 338 (archief van de afdeling Organisatie en Efficiency van het ministerie van Financiën, ), ACD 339 (archief van de Centrale Directie Organisatie van het ministerie van Financien, ), ACD 340 (archief van de directie Algemeen Beheer van het ministerie van Financiën, ) en ACD 346 (archief van de afdeling Post en Archiefzaken van het ministrie van Financiën). Deze blokken bestrijken de periode Ze zijn in 2006 door de zorgdrager ter bewerking aangeboden aan PWAA te Rotterdam. De blokken ACD 179 (archief van de Centrale Directie Voorlichting), ACD 289 (deelarchief persberichten), ACD 333 (archief Wetgeving Juridische en Bestuurlijke zaken), ACD 337 (archief van de Centrale Directie Voorlichting), ACD 347 (Algemene Secretarie) met een totale omvang van 112,75 m. dateren van na Na selectie is 72,5 m. op vernietiging gezet en 40 m. geretourneerd aan de zorgdrager. Van de resterende blokken is 33,5 m. op vernietiging gezet. Van de in 2009 aangeboden blokken ACD 057 (Departementale Accountantsdienst Financiën), ACD 312 (Juridische Zaken), ACD 318 (Auditdienst Financiën) en ACD 357 (Informatievoorziening en Algemene Zaken) met een totale omvang van 86,5 meter werd na selectie 52, 625 vernietigd en werd 4,625 meter bewaard (vanaf inventarisnummer 188). De rest werd geretourneerd aan de zorgdrager en zal op termijn worden vernietigd. Van het bestand ACD 312 (Directie Juridische Zaken) is in overleg met het Nationaal Archief besloten dat de ministerraadstukken van voor 1971 opgenomen worden in de inventaris : archief van de directie Bewindvoering. Pas vanaf 1971 viel betreffend archief onder de Centrale Directies (inventarisnummers ). De voor u liggende inventaris van Centrale Directies is op onderwerp beschreven en toegankelijk gemaakt. De dossiers bevatten geen nietjes, zippels, plakband, of andere weekmakers. De dossiers zijn verpakt in zuurvrije omslagen. De omvang van het archief na bewerking is 9,125 m. en beslaat de periode Alle stukken zijn van nietjes, plakband en overige hechtmiddelen ontdaan en verpakt in zuurvrije omslagen en zuurvrije archiefdozen. Ze zijn daarna genummerd volgens de inventaris. De omslagen en dozen zijn voorzien van etiketten. Van de te vernietigen stukken zijn vernietigingslijsten opgesteld en deze zijn aan het ministerie van Financiën overgedragen. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Het archief is op directie (rubriek) geordend. Binnen de rubrieken zijn de dossiers chronologisch geordend. De Directie Voorlichting is niet in de inventaris opgenomen omdat de enkele te bewaren stukken van deze directie op verzoek van het ministerie door het PWAA zijn geretourneerd. De dossiers inzake de nieuwbouw van het ministerie aan het Korte Voorhout zijn op verzoek van Financiën bewaard. Vanwege de aard en de omvang van het onderwerp zijn deze stukken opgenomen als aparte subrubriek onder het hoofdstuk Organisatie Algemeen.

12 12 Financiën / Centrale Directies Verwant materiaal Verwant materiaal

13 Financiën / Centrale Directies 13 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N A. Organisatie Algemeen A.1. Organisatie kasbeleid van de Centrale Directies A. ORGANISATIE ALGEMEEN A.1. ORGANISATIE KASBELEID VAN DE CENTRALE DIRECTIES 1 Het instellen van de Stuurgroep Kasbeheer Centrale Overheid omslag 2 Het instellen en opheffen van het interdepartementale projectteam Financieel Informatievoorzieningsplan (FIV-Plan), alsmede het door deze commissie opgestelde "Plan tot verbetering van de administratieve organisatie en de financiële informatievoorziening in de Rijjksdienst" (FIV-plan) omslag 3 Overzicht van de stand van uitvoering van grote operaties zoals privatisering, heroverweging en reorganisatie Rijksdienst omslag 4 Notities van de directeur Dienst Binnenlands Geldwezen en de afdeling Centraal Kasbeleid inzake het onvoldoende functioneren van deze afdeling en de oorzaken daarvan omslag 220 Meerjareninformatieplan van de Centrale Directies omslag A.2. Stuurgroepen en commissies op het deelbeleidsterrein organisatie van het eigen ministerie A.2. STUURGROEPEN EN COMMISSIES OP HET DEELBELEIDSTERREIN ORGANISATIE VAN HET EIGEN MINISTERIE 5 Rapport van de Interdepartementale Werkgroep Achterstand Bewaringen inzake de achterstand van het kadaster omslag 6 Het instellen van de Werkgroep Onderzoek Integratie Personeels- en Salarisadministratie en de Stuurgroep Personeels- en Salarisadministratie omslag 7 Beschikking inzake het opheffen van het secretariaat van de Interdepartementale Commissie voor de Ontwikkeling van de Beleidsanalyse (COBA) als gevolg van de opheffing van deze commissie omslag 8 Het instellen van de Interdepartementale Werkgroep Structurering en Uitbesteding van Accountantswerkzaamheden omslag 9 Het instellen, samenstellen en het vaststellen van de taken van de

14 14 Financiën / Centrale Directies Ideeëncommissie van het ministerie van Financiën omslag A.3. Nieuwbouw ministerie van Financiën aan het Korte Voorhout 7 A.3. NIEUWBOUW MINISTERIE VAN FINANCIËN AAN HET KORTE VOORHOUT Stukken betreffende het voorbereiden van de nieuwbouw omslagen 10 Map I. Omschrijving van de opdracht, foto's en bouwtekeningen Map II. Programma van eisen Map III. Notities ten behoeve van de minister inzake nieuwbouw Map IV. Aankoop en bestemming van gronden alsmede het definitieve bouwplan Map V. Ingekomen stukken van ministerie van wederopbouw en volkshuisvesting,inzake de huisvesting van het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie Map VI. Indeling van de nieuwbouw van het ministerie van Financiën 1952, Map VII. Indeling van de nieuwbouw van het ministerie van Financiën Map VIII. Indeling en bezetting van het ministerie van Financiën, alsmede overbrugging van huisvestingsproblemen tot gereedkoming nieuwbouw Map IX. Aanleg voorzieningen I Map X. Aanleg voorzieningen II Map XI.Overzicht inrichtingskosten Map XII. Opening van de nieuwbouw Map XIII. Bouwtekeningen van de nieuwbouw Map XIV. Bouwtekeningen van de nieuwbouw II Map XV. Bouwtekeningen van de nieuwbouw III z.d. 25 Map XVI. Bouwtekeningen van de nieuwbouw IV Map XVII. Bouwtekeningen van de nieuwbouw V Map XVIII. Bouwtekeningen van de nieuwbouw VI Map XIX. Bouwtekeningen van de nieuwbouw VII Map XX. Bouwtekeningen van de nieuwbouw VIII Map XXI. Bouwtekeningen van de nieuwbouw VX z.d. 31 Map XXII. Bouwtekeningen van de nieuwbouw X 1974 en z.d. 32 Map XXIII. Bouwtekeningen van de nieuwbouw XI Notulen van vergaderingen van de Bouwcommissie, met bijlagen Met bouwtekeningen omslagen Verslagen van bijeenkomsten van de bouwcommissie inzake de inrichting van de nieuwbouw omslagen I

15 Financiën / Centrale Directies II

16 16 Financiën / Centrale Directies B. Stukken van afzonderlijke directies B.1. Directie Juridische Zaken, B Algemeen B. STUKKEN VAN AFZONDERLIJKE DIRECTIES B.1. DIRECTIE JURIDISCHE ZAKEN, B ALGEMEEN 38 Stukken betreffende het aanwijzen van een plaatsvervangend Landsadvocaat omslag Inclusief stukken van voor Ingekomen stukken inzake vorderingen van de Pioneer Potash Corporation te New York op de Aziatische Handelsmaatschappij voor Meststoffen N.V. wegens het niet plaatsvinden van kali-verschepingen in 1940 wegens het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog omslag Inclusief stukken van voor Nederlands-Belgische intercustodiale geschillen inzake Unilever omslagen Oorlogsgerelateerd Correspondentie met het ministerie van Economische Zaken inzake het totstandkomen van een Middenstandskredietbeschikking omslag 43 Correspondentie met het ministerie van Landbouw en Visserij inzake het in het leven roepen van een garantieprijsstelsel voor de (haring)visserij omslag 44 Het totstandkomen van een wetsontwerp houdende de aanwijzing van een rechter op grond van artikel 54 van het Verdrag van Washington van 18 maart 1965 inzake het beslechten van internationale investeringsgeschillen omslag Het totstandkomen van het wetsontwerp op de consignatie van gelden, zijnde een wijziging van de wet uit pakken Het adviseren van de eigen minister ter voorbereiding van de ministerraad en onderraden omslagen en 6 pakken Zie ook toegang voor ministerraadstukken van vóór , 1 pak

17 Financiën / Centrale Directies , jan , feb , mrt , apr , mei , juni , juli , sep , okt , nov , dec , jan , feb , apr , mei, 1 pak , juni , juli , aug , sep , okt , nov , dec, 1 pak , jan , feb , mrt , apr , mei, 1 pak , juni , aug , okt , nov , dec, 1 pak , jan , feb, 1 pak , mrt , apr , mei , juni , juli , okt , nov 48 Het omzetten van de N.V. Hollandse Signaalapparaten in een Besloten Vennootschap omslag 49 Kamervragen inzake family planning in ontwikkelingslanden

18 18 Financiën / Centrale Directies omslag Stukken betreffende de wijziging van de Wet op de kansspelen omslag Dit was EB Map I. Ontwerp van Wet tot wijziging van de Wet op de kansspelen met aanbiedingsformulier, alsmede het afhandelen van via het ministerie van Justitie ingekomen verzoeken om inlichtingen Was eerst EB Map II. Ontwerp van wet tot wijziging van de Wet op de kansspelen was eerst EB Correspondentie met de Nederlandse Ambassade in Londen inzake het handhaven van de zwarte lijst met geblokkeerde effecten die tijdens de Tweede Wereldoorlog onder dwang door de joodse eigenaren werden ingeleverd en vervolgens aan Engelse banken verkocht omslag Oorlogsgerelateerd 53 Verzoek om inlichtingen van dhr. Elliott J. Levi te Kinnelon New Jersey, U.S.A. met betrekking tot een in zijn bezit zijnde vier procent Poolse Spoorwegleningobligatie van omslag Te bewaren omdat het oorlogs-gerelateerd materiaal is. 54 Vragen van het Eerste Kamerlid Voute betreffende het bijschrijven van rente bij geconsigneerde gelden omslag Het totstandkomen van het wetsontwerp overheidsopdrachten voor leveringen van producten omslagen Correspondentie met het agentschap inzake het afwikkelen van het faillissement van de Landelijke Hypotheekbank omslag 58 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake het uitbreiden van de territoriale zee tot 12 mijl omslag 59 Ministeriële Besluiten inzake het uitvoeren van artikelen van de Wet Toezicht op het Kredietwezen, (WTK), alsmede een ontwerp-koninklijk Besluit inzake het benoemen van vier bijzondere leden van het College van Beroep voor het bedrijfsleven omslag Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake het herzien van een aantal bepalingen in de Grondwet, met bijlagen

19 Financiën / Centrale Directies 19 B Materiële oorlogs en watersnoodschaden omslagen 60 Begroting 61 Belastingen 62 Vaste Colleges van Advies B MATERIËLE OORLOGS EN WATERSNOODSCHADEN 63 Het totstandkomen van de Rijkswet van 29 december 1978, houdende goedkeuring en uitvoering van de op 28 juni 1972 te 's Gravenhage tot stand gekomen overeenkomst tussen Nederland en Italië inzake de definitieve regeling van vorderingen tot schadeloosstelling wegens oorlogsschade omslag 64 Ingekomen brief van advocatenkantoor Nauta Lambert Blussé inzake onregelmatigheden bij de vordering van Duitse vissersschepen in omslag B Effectenkwesties Indonesië B EFFECTENKWESTIES INDONESIË Het totstandkomen van een regeling voor de erkenning van door Indonesië aangemelde effecten omslagen Oorlogsgerelateerd Toepassing van het Besluit Herstel Rechtsverkeer ten aanzien van in Indonesië, Nederland en andere landen uitgegeven effecten, die vanuit Indonesië zijn aangemeld omslag Oorlogsgerelateerd Rechtszaak van het Centraal Beleggingsfonds B.P.M. versus de Nederlandse Staat inzake het uitleveren van obligaties uit hoofde van de regeling Nederlands- Indonesische Effectenkwesties uit pakken en 1 omslag , 1 omslag B Effectenregistratie B EFFECTENREGISTRATIE 71 Het erkennen van Nederlandse effecten verworven door ingezetenen van Elzas- Lotharingen omslag Met Franse tekst 72 Stukken betreffende het in Frankrijk aanspannen van processen tegen Koninklijke Olie inzake het erkennen van bij de Afdeling Effectenregistratie te laat aangemelde effecten omslag Oorlogsgerelateerd

20 20 Financiën / Centrale Directies Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake door de Commissie Rechtsherstel Buitenlandse Effecten in Duitsland aangespannen procedures betreffende het schadelloosstellen van personen en instellingen aan welke tijdens de bezetting effecten zijn ontnomen omslag 74 Het voorbereiden van een besluit tot het vaststellen van een nieuw model verklaring (stukkenverklaring) voor het aanmelden van effecten omslag Oorlogsgerelateerd B Afstand van duplicaten B AFSTAND VAN DUPLICATEN Verzoeken tot afstand van duplicaten omslagen Niet voor de effectenregistratie aangemelde, ongeldig verklaarde effecten omslag Afstandverklaringen van duplicaten omslagen 78 Letters A en B 79 Letters C tot en met E 80 Letters F tot en met J 81 Letters K tot en met M 82 Letters N tot en met Z B Wet betalingsverkeer Zuid-Rhodesië B WET BETALINGSVERKEER ZUID-RHODESIË 83 Het voorbereiden van het wetsontwerp Betalingsverkeer Zuid-Rhodesië omslag 84 Vragen van het Kamerlid Ter Beek over mogelijke overtredingen van de Sanctiewet (sancties tegen Zuid-Rhodesië) omslag Het adviseren van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de totstandkoming van het wetsontwerp "Het treffen van sancties tegen bepaalde staten of gebieden" (Sanctiewet 1977) omslagen B Vijandelijk vermogen B VIJANDELIJK VERMOGEN 87 Stukken betreffende het teruggeven van vermogen aan Paters Oblaten van Maria Onbevlekte Ontvangenis te Bingen am Rhein (Duitsland) omslag Te bewaren omdat het oorlogs-gerelateerd materiaal is.

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Nummer archiefinventaris: 2.06.176 Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Auteur: Doc-Direkt Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Nummer archiefinventaris: 2.25.07 Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Auteur: Het Expertise Centrum Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004)

Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004) Nummer archiefinventaris: 2.25.20 Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004) Auteur: SSA-NIVRA Nationaal Archief, Den Haag 2008

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank)

Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank) Nummer archiefinventaris: 2.25.77.19 Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.19.150 Inventaris van de archieven van de Federatie Vormingscentra, 1951-1985, Vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra, 1985-1992, Katholieke Federatie voor Volksontwikkelingswerk,

Nadere informatie

Inventaris van de Algemene Index van het Ministerie van Financiën: kopieën van besluiten en uitgaande brieven, 1936-1975

Inventaris van de Algemene Index van het Ministerie van Financiën: kopieën van besluiten en uitgaande brieven, 1936-1975 Nummer archiefinventaris: 2.08.78 Inventaris van de Algemene Index van het Ministerie van Financiën: kopieën van besluiten en uitgaande brieven, 1936-1975 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Nummer archiefinventaris: 2.18.29 Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Auteur: J. Schilt, M. van der Velden Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: (c) This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Nummer archiefinventaris: 2.06.113 Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997)

Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997) Nummer archiefinventaris: 2.13.185 Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997) Auteur: CAS 1380 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.05.120

Nummer archiefinventaris: 2.05.120 Nummer archiefinventaris: 2.05.120 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiger in het Comité de Controle Assemblée Legislative en in de Commission du Port, Tanger (Marokko), 1924-1956

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.12 Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Een instrument voor de selectie van de administratieve neerslag van het handelen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.19.037 Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991

Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991 Nummer archiefinventaris: 2.14.09.05 Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991 Auteur: SSA-RAI Nationaal Archief, Den Haag 1991

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.52 Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie