Êl ERNST & YOUNG WA1 NO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Êl ERNST & YOUNG WA1 NO."

Transcriptie

1 immuun" 1 """ Êl ERNST & YOUNG WA1 NO. Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht Postbus AC Maastricht Tel.:+31 (0) Fax:+31 (0) LEI Aan het management en de directie van het Waterschap Peel en Maasvallei Postbus RJ VENLO INGEK. ' DEC 2011 Maastricht, 5 december 2011 GP ^ Geacht management en directie, bijgaand doen wij u de management letter (2x ingebonden, 1 losbladig cf. afspraak) inzake de interim-controle over het boekjaar 2011 toekomen [X] Naar aanleiding van Ter informatie Ter afhandeling O Volgens afspraak Met dank retour Gaarne voor akkoord ondertekend retour O S.v.p. overleg Met vriendelijke grpet, anssen RA Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC in relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Paiace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258,3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

2 llll III" I s!l ERNST & YOUNG Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht Postbus AC Maastricht Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Aan het management en de directie van het Waterschap Peel en Maasvallei Postbus RJ VENLO Maastricht, 5 december P6BEW/BKAS/GP Geacht management en directie, Hierbij treft u onze management letter aan naar aanleiding van onze interim-controle in verband met de controle van de jaarrekening van Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) over het boekjaar De interim-controle richt zich op de beoordeling van de kwaliteit van de in de organisatie opgenomen beheersingsmaatregelen die van belang zijn voor het waarborgen van de getrouwheid en de rechtmatigheid van de posten in de jaarrekening. Deze management letter gaat in op onze controle, de reikwijdte van onze opdracht en onze belangrijkste bevindingen. Waar mogelijk gaan onze bevindingen vergezeld van aanbevelingen voor verbetering. De bevindingen hebben wij besproken met de verantwoordelijke functionarissen van uw onderneming. Wij stellen het op prijs om het een en ander persoonlijk toe te lichten of uw eventuele vragen te beantwoorden. Hoogachtend, Ernst & Young Nederland LLP Janssen RA Ernst & Young Accountants LLP is een Mü-ueo v- partnerii-sip ^vrshgd in Er^tórv.} f?n W.-jie!. mer regisiraileriummer OC in reisue tol Ernst S vourtg Accountanrs LÏ.p worcst ös term partr^r ^bmiki ^=r, {.'eriecjsnwooi'dicjwr vqt\ een> vennc-oï \?ari Ernst S Young Accountants LLP. EriiSi & Young Accountant LLP is =tatu!-sir r^ugo* L^btrn ^'suiio r?o«d 1. London S l ~ U, versnioü!\yp,inl.rijh 1 heeft haar hoefkl**esiiging aan Bc-oirtpjef * ~ Roftsmam. N ]*? ri-sn J *n is gf-rp-ïktr^r?; cij 'is- Korr^r v*n KnoöhandeS FoHördam onder nummer Op or./* A-eck^aarririetien ii];-, yig^msne vot-rw^as v*m ïocpassinj, v'««r ir. -'-C!» b't-'rrfcfici v*i> -te -jïü'spfak-ïüjkhaki is opgenofr-en.. Oe^e akje-niene voorwaarden rijn gidaponeerd! >ij öe K-ar^er /on K'/Of^ör^Jfri d :V^;M;!<T- ;im in?e zier,.:;p A'Ww.ey."!.

3 Ill s!l ERNST & YOUNG Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Interne beheersing van uw organisatie Inkopen en aanbestedingen Treasury Personeel Projectbeheer Heffingen Schattingen 5 3 Begrotingsrechtmatigheid 6 4 Interne beheersing en geautomatiseerde gegevensverwerking Logische toegangsbeveiliging Change management 7

4 Illllll Il " s!l ERNST & YOUNG Interne beheersing Jaarrekeningcontrole Significante bedrijfsprocessen Follow-up Automatisering Rechtmatigheid Normen- en toetsingskader 1 Inleiding In onze management letter informeren wij u over onze bevindingen ten aanzien van uw administratieve organisatie en interne beheersing. De bevindingen worden gekoppeld aan risico's voor uw organisatie en aanbevelingen ter verbetering worden vermeld, indien wij daarvoor mogelijkheden zien. De bevindingen zijn met de desbetreffende functionarissen binnen uw organisatie besproken. De management letter naar aanleiding van onze interim-controle is gericht op de interne beheersorganisatie, waarbij vooral aandachtspunten ter verbetering van deze organisatie worden gememoreerd. De inhoud van deze brief richt zich op te verbeteren aspecten en is daardoor van nature kritisch van aard. Sterke punten van uw organisatie komen in mindere mate aan de orde. Onze bevindingen ten aanzien van de interne beheersing van uw organisatie vloeien voort uit onze gebruikelijke werkzaamheden voor de jaarrekeningcontrole. Deze werkzaamheden zijn gericht op het afgeven van een controleverklaring voor de getrouwheid en de rechtmatigheid bij de jaarrekening van het Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) en omvatten daarom niet alle zaken die bij een specifiek op de organisatie gericht onderzoek naar voren zouden komen. Onze werkzaamheden zijn niet primair gericht op het opsporen van fraudes of onregelmatigheden in uw organisatie. Indien onze werkzaamheden indicaties geven voor mogelijk opgetreden fraudes of onregelmatigheden, dan rapporteren wij u daar direct over. Op basis van onze werkzaamheden hebben wij geen aanwijzingen dat hier sprake van is geweest. In het vervolg van de brief volgt een uiteenzetting van onze bevindingen ten aanzien van de significante bedrijfsprocessen op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden: - inkopen en aanbestedingen; - treasury; - personeel; - projectbeheer; - heffingen; - schattingen. Verder vindt een follow-up plaats van de geconstateerde bevindingen uit voorgaande jaren ten aanzien van bovenstaande bedrijfsprocessen als beschreven in vorige edities van deze management letter. Tenslotte zullen wij onze bevindingen met betrekking tot automatisering onder uw aandacht brengen. 2 Interne beheersing van uw organisatie Vanaf de invoering van de waterschapswet in 2009 dient WPM zichtbaar aan te tonen dat de interne beheersorganisatie zodanig is ingericht dat beheersingsmaatregelen zijn geïmplementeerd in de bedrijfsprocessen, die de rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties waarborgen. WPM is verantwoordelijk voor het opstellen van een juist en volledig normen- en toetsingkader als wel het uitvoeren van toetsingswerkzaamheden in het kader van rechtmatigheid.

5 Illlllll "" s!l ERNST & YOUNG Daarnaast heeft WPM een adequaat intern controleplan opgesteld, waarin de toetsingswerkzaamheden uitgewerkt worden. Toetsingswerkzaamheden Interne beheersing inkopen en aanbestedingen is niet toereikend Nieuw inkoopbeleid 2011 Wij hebben de beheersorganisatie met betrekking tot de significante bedrijfsprocessen in het kader van de controle van de jaarrekening beoordeeld. Ten behoeve van de rechtmatigheid van de kosten heeft WPM een normen- en toetsingskader opgesteld. Een intern controleplan is opgesteld om te toetsen of WPM voldoet aan het normen- en toetsingskader. Op basis van het intern controleplan voert WPM onder andere toetsingswerkzaamheden uit voor de processen personeel en inkopen en aanbestedingen. In het kader van onze jaarrekeningcontrole maken wij gebruik van deze toetsingswerkzaamheden. Wij hebben de interne controlewerkzaamheden getoetst en vastgesteld dat deze op een gedegen en adequate wijze zijn uitgevoerd. Doordat één dossier met betrekking tot inkopen en aanbestedingen nog niet beschikbaar was hebben wij dit dossier nog niet kunnen toetsen. Wij beoordelen dit dossier tijdens de jaarrekeningcontrole. Eventuele bevindingen rapporteren wij in ons accountantsverslag. Op basis van onze review- en toetsingswerkzaamheden kunnen wij concluderen dat de interne beheersorganisatie in algemene zin toereikend is en voldoet aan de daaraan te stellen eisen, met uitzondering van het proces inkopen en aanbestedingen. Wij lichten de geconstateerde bevindingen ten aanzien van interne beheersing onderstaand toe. Deze bevindingen verdienen uw aandacht in het kader van het streven naar een effectieve administratieve organisatie en interne beheersing. 2.1 Inkopen en aanbestedingen In 2011 is een actieplan opgesteld om het inkoopbeleid te uniformeren. Gedurende 2011 is het inkoopbeleid geformaliseerd en is een handboek inkoopbeleid opgesteld. Het inkoopbeleid is op 6 juli 2011 door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. Wij hebben vastgesteld dat het nieuwe inkoopbeleid nog niet is geïmplementeerd. WPM heeft aangegeven dat vanaf 2012 het inkoopbeleid wordt geïmplementeerd en volledig nageleefd dient te worden. Wij onderschrijven het belang van het uniform naleven van het nieuwe inkoopbeleid. Wij willen graag de volgende bevindingen in het kader van interne beheersing onder uw aandacht brengen: Naleving van inkoopprocedures Naar aanleiding van de interne controle op de naleving van inkoopprocedures is vastgesteld dat: - bij twee van de vierentwintig gecontroleerde inkopen geen opdrachtbrief is gehanteerd, waar dat wel noodzakelijk was. Als gevolg van het niet hanteren van deze preventieve maatregel bestaat het risico op ongeautoriseerde aangegane verplichtingen; - drie van de vierentwintig gecontroleerde facturen zijn geaccordeerd door functionarissen die niet formeel bevoegd zijn voor de betreffende kostenplaats.

6 1 Ill' I * Ml ERNST &YOUNG 3 Als gevolg hiervan worden kosten ten laste van het budget geboekt die niet door de verantwoordelijke budgethouder zijn geautoriseerd en kan het derhalve voorkomen dat een budgethouder niet op de hoogte is van een budgetoverschrijding. Mede vanwege het ontbreken van bovenstaande effectieve preventieve beheersingsmaatregel is het van belang dat alle facturen achteraf worden geautoriseerd door een daartoe bevoegde budgethouder. Risico op onrechtmatige inkopen Additionele detailcontroles Documentatie naleving aanbestedingsprocedures Parafenlijst Naleving art. 108 Waterschapswet Voornoemde bevindingen verhogen het risico op onjuiste en onrechtmatige inkopen. Als gevolg van de ineffectieve interne beheersingsmaatregelen ten aanzien van het inkoopproces zijn wij genoodzaakt om additionele detailcontroles uit te voeren voor onze jaarrekeningcontrole en daarmee samenhangend de rechtmatigheid van de kosten. In overleg met u trachten wij deze controle zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Het verdient de voorkeur de additionele werkzaamheden vóór het einde van het jaar uit te voeren. Wij adviseren in het kader van interne beheersing om toe te zien op de naleving van de inkoopprocedures binnen WPM. Naleving van interne- en externe aanbestedingsprocedures In ons accountantsverslag van voorgaand jaar hebben wij u gewezen op het belang van het gestructureerd documenteren van aanbestedingsprocedures (o.a. proces-verbaal, overwegingen, vereisten interne- en externe regelgeving). Wij hebben geen verbetering geconstateerd in het gestructureerd documenteren van de aanbestedingsprocedures. WPM heeft deze bevinding eveneens geconstateerd en heeft hiertoe de volgende acties in gang gezet: - een inkoophandboek is in 2011 opgesteld; - gebruik van standaard aanbestedingsformulieren is vereist. Wij zullen tijdens onze toetsingswerkzaamheden in 2012 beoordelen of de implementatie van het inkoophandboek geleid heeft tot een verbetering van de naleving en documentatie van aanbestedingsprocedures. Actualiseren van parafenlijst en interne mandaatregeling Binnen het inkoop- en aanbestedingsproces wordt door WPM een interne mandaatregeling en parafenlijst gehanteerd ten behoeve van autorisatieprocedures. In 2010 merkten wij op dat deze niet periodiek geactualiseerd wordt. Tijdens de interim-controle hebben wij vastgesteld dat deze in oktober 2010 geactualiseerd is op basis van het actuele personeelsbestand en de actuele budgethouders. De mandaatregeling en parafenlijst worden jaarlijks geactualiseerd. Gezien het minimale verloop binnen WPM zijn wij van mening dat kan worden volstaan met het één keer actualiseren per jaar. 2.2 Treasury Ten aanzien van het proces treasury zijn geen bevindingen geconstateerd naar aanleiding van onze werkzaamheden. WPM heeft zich geconformeerd aan het financieringsbeleid als opgenomen in artikel 108 van de Waterschapswet en rapporteert transparant en toereikend over haar kapitaalpositie in de jaarrekening.

7 Illl"" IIP s!l ERNST & YOUNG 2.3 Personeel Gegeven de omvang, aard en gevoeligheid van de post personeelslasten in de jaarrekening van WPM is het personeelsproces als significant proces geïdentificeerd. Naar aanleiding van onze werkzaamheden komt het volgende aandachtspunt naar voren: Overgang naar P, M S Procesbeschrijving salarisverwerking PIMS Vanaf 1 januari 2011 is WPM overgestapt van het salarisverwerkingssysteem Persmaster naar PIMS. De juistheid en volledigheid van de overgezette gegevens is beoordeeld door WPM. Hierbij zijn geen bevindingen geconstateerd. WPM heeft nog geen nieuwe procesbeschrijving opgesteld voor PIMS. Hierdoor bestaat het risico dat intern niet duidelijk is op welke wijze procedures nageleefd dienen te worden. In 2012 wordt het proces beschreven, zodat een uniforme werkwijze wordt gehanteerd ten aanzien van het proces salarisverwerking. Wij adviseren deze procesbeschrijving in een vroeg stadium op te stellen, zodat de medewerkers op een eenduidige wijze de werkzaamheden uitvoeren en duidelijk is binnen welke kaders zij dienen te opereren. In ons accountantsverslag van 2010 hebben wij u over enkele bevindingen geïnformeerd. In deze management letter geven wij opvolging aan deze bevindingen: Onjuiste hantering van reiskostenvergoedingen Wij adviseerden u stringenter toe te zien op een juiste invoer in het systeem Toereikende v a n d e kilometers woon-werkverkeer ten behoeve van de reiskostenvergoeding, opvolging n n e t k a c j e r V an onze toetsingswerkzaamheden hebben wij de berekening van de kilometervergoeding wederom beoordeeld en hebben geen bevindingen geconstateerd. Op basis van onze controlewerkzaamheden kunnen wij concluderen dat ons advies van voorgaand jaar is opgevolgd. Hantering declaratieformulieren Bevinding opgevolgd Uitbetaling van reiskostenvergoeding zonder declaratieformulier Wij adviseerden u om reiskostenvergoedingen en overige declaraties alleen uit te betalen bij aanwezigheid van een declaratieformulier, geautoriseerd door zowel de werknemer als afdelingsverantwoordelijke. Gedurende de interimcontrole hebben wij de uitbetalingen van reiskosten getoetst op onderbouwing door middel van een getekend declaratieformulier. Wij hebben geconstateerd dat de door ons gecontroleerde kilometervergoedingen voorzien zijn van een getekend declaratieformulier. Wij concluderen dat het risico op onrechtmatige uitbetalingen van kilometervergoedingen is gemitigeerd. Benoemingen van personeelsleden zonder zichtbare goedkeuring van het Dagelijks Bestuur In 2010 adviseerden wij u om in alle gevallen het Dagelijks Bestuur en/of de daartoe bevoegde ambtenaar schriftelijk goedkeuring te laten geven bij indienst- en uitdiensttreding door middel van het autoriseren van benoemingsbesluiten. Gedurende de interim-controle hebben wij vijf benoemingsbesluiten beoordeeld op autorisatie door het Dagelijks Bestuur. Wij hebben geen bevindingen geconstateerd en concluderen dat onze bevinding van voorgaand jaar is opgevolgd.

8 ,11111""'" Ml ERNST & YOUNG Geen benoemingen bestuurders 2011 Effectieve opzet en bestaan projectbeheer Externe beoordeling projectbeheer Getrouwheid en rechtmatigheid van eindafrekeningen Schattingsposten Benoemingsdatum is gelijk aan de datum van beëdiging Wij adviseerden u structureel de benoemingsdatum gelijk te stellen aan de datum van beëdiging, waardoor een juiste bezoldiging kan plaatsvinden. In 2011 hebben geen benoemingen van bestuurders plaatsgevonden, derhalve hebben wij geen opvolging kunnen geven aan deze bevinding. Indien in 2012 benoemingen van bestuurders plaatsvinden, zullen wij hier opvolging aan geven in onze management letter van Projectbeheer In 2011 hebben wij ten behoeve van subsidieafrekeningen projecten beoordeeld. Daarnaast is tijdens de interim-controle aanvullend de opzet en het bestaan van het proces projectbeheer beoordeeld. Hierbij hebben wij ondermeer vastgesteld dat aanbestedingsprocedures zijn gevolgd bij het gunnen van projectopdrachten, een bestekraming is opgesteld, periodieke projectbesprekingen plaatsvinden en goedkeuring van opdracht en budget heeft plaatsgevonden door het Dagelijks Bestuur. Het afgelopen jaar heeft WPM door een extern bureau twee projecten laten beoordelen. De voornaamste bevinding is dat het noodzakelijk is om de projectsturing en beheersing te versterken. Wij onderschrijven het belang van een adequate projectsturing en beheersing. 2.5 Heffingen Het proces heffingen is met uitzondering van het vaststellen van de tarieven, de verantwoordelijkheid van Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen (BsGW). De tarieven zijn opgesteld door het Algemeen Bestuur in overeenstemming met wet- en regelgeving en is gecommuniceerd met BsGW. De verantwoordelijkheid van oplegging en invordering van (waterschaps-) heffingen ligt bij BsGW als gevolg van de gemeenschappelijke regeling. Op basis van de waterschapswet dient BsGW de gestelde eisen in het kader van rechtmatigheid te waarborgen. BsGW rapporteert in de vorm van eindafrekeningen over de kohierjaren aan WPM. Deze eindafrekeningen worden jaarlijks gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid en voorzien van een controleverklaring door een externe accountant. Voorgaande jaren zijn hier geen bevindingen uit naar voren gekomen. 2.6 Schattingen Tijdens onze interim-controle hebben wij aandacht besteed aan de procedures die ten grondslag liggen aan het tot stand komen van de significante schattingsposten. Hieronder vallen de posten reserves en voorzieningen in de jaarrekening. Wij constateren dat deze posten enkel voor de jaarrekening worden aangepast en verwerkt. Wij benadrukken het belang van een tijdige beoordeling van de voorzieningen, veronderstellingen en uitgangspunten. Tijdens de jaarrekeningcontrole beoordelen wij de plausibiliteit van de door WPM gehanteerde veronderstellingen en uitgangspunten en controleren de betrouwbaarheid van de schattingsposten.

9 Illll' Êl ERNST & YOUNG Begroting vastgesteld Monitoring overschrijdingen 3 Begrotingsrechtmatigheid De initiële begroting wordt voorafgaand aan het begrotingsjaar vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Gedurende het begrotingsjaar kan middels de door het Algemeen Bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen, de begroting nog worden aangepast. Wij hebben vastgesteld dat de meerjarenbegroting voor WPM is goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. Als basis voor de begroting dienen de door de budgethouders gecalculeerde budgetten. Budgethouders worden verantwoordelijk gehouden voor budgetrealisatie. Om budgetoverschrijdingen te voorkomen, vindt monitoring plaats van de realisatie ten opzichte van de begroting door de afdelingshoofden. Tijdige communicatie vindt plaats met desbetreffende budgethouders in het geval van naderende budgetoverschrijving. Tijdens de controle van de jaarrekening 2011 van WPM zullen wij controleren of de baten, lasten en investeringen binnen de door het Algemeen Bestuur vastgestelde actuele begroting zijn gerealiseerd. Automatisering Aandachtspunt acccountantsverslag Reactie management 4 Interne beheersing en geautomatiseerde gegevensverwerking In het kader van onze jaarrekeningcontrole hebben wij aandacht besteed aan de geautomatiseerde gegevensverwerking en met name op de interne beheersing omtrent logische toegangsbeveiliging en change management. Dit heeft geen significante tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking aan het licht gebracht. 4.1 Logische toegangsbeveiiiging In ons accountantsverslag van vorig jaar meldden wij u dat de naleving van aanvraag- en autorisatieprocedures voor het aanmaken van gebruikeraccounts, functieprofielen en het toewijzen van rechten binnen de applicatie Coda een aandachtspunt is. In combinatie met het niet monitoren van foutieve toegangspogingen (login attempts), loopt WPM het risico dat ongewenste toegang wordt verkregen tot applicaties door onbevoegden. Daarnaast constateerden wij dat een aantal personeelsleden verhoogde rechten hebben verkregen binnen Coda in combinatie met betalingsbevoegdheden, waaronder personeelsleden belast met een financieel administratieve functie. Deze functievermenging wordt niet wenselijk geacht in het kader van interne beheersing. Hierin heeft in 2011 geen verandering plaatsgevonden. WPM heeft echter aangegeven dat gelet op de beperkte omvang van het aantal personeelsleden binnen de financiële administratie het niet praktisch en niet mogelijk is om zuivere functiescheiding toe te passen. Verder is WPM van mening dat het risico op fraude wordt ondervangen door compenserende maatregelen, voornamelijk door het toepassen van het vier ogen principe bij betalingen. Op basis van onze werkzaamheden hebben wij geen bevindingen geconstateerd.

10 ÊI ERNST & YOUNG Aandacht voor implementatie en adequate vastlegging IT specialisten Ernst & Young 4.2 Change management Wij hebben geconstateerd dat adequate procedures aanwezig zijn ten aanzien van het aanbrengen en documenteren van wijzigingen in Coda, de zogenaamde change management procedures. Hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Gedurende 2012 wordt een nieuwe versie van Coda geïmplementeerd en vanaf 1 januari 2013 wordt deze operationeel. Wij verzoeken u het traject van testen, implementatie en toetsen op volledigheid van de geconverteerde gegevens op deugdelijke manier te documenteren. Wij willen u erop wijzen dat wij beschikken over IT-specialisten die in de gelegenheid zijn om specifieke aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole te beoordelen. Mocht u interesse hebben in een second opinion door een van onze IT-specialisten dan vernemen wij dat graag van u.

11 m UN IC VAN WATERSCHAPPEN Bijlage CBCF 12-2a Oplegnotitie Onderwerp Vertrouwelijk: Consultatie conceptreactie conceptwetsvoorstel vermindering politieke ambtsdragers Bijlagen CBCF 12-2at/m d Portefeuillehouder mr.drs. P.C.G. Glas Opsteller mw.mr. S.E. Timmeren drs. N. Mol Datum behandeling Schriftelijke ronde, reactie voor 23 januari 2012, uur richten aan: of Gevraagd besluit Instemmen met conceptreactie Samenvatting Op 1 december heeft de Unie van Waterschappen het conceptwetsvoorstel, met de daarbij bijbehorende Memorie van Toelichting, voor het verminderen van het aantal politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In de aanbiedingsbrief bij het conceptwetsvoorstel heeft de minister ons verzocht om voor 1 februari 2012 een reactie te sturen. Gelet op deze termijn is besloten de conceptreactie van de Unie op het wetsvoorstel voor een schriftelijke consultatie aan uw commissie voor te leggen. In deze conceptbrief, die u als bijlage aantreft, leest u ons voorlopige commentaar op het voorstel en een korte samenvatting van de totstandkoming en de inhoud van de voor de waterschappen relevante passages uit het conceptwetsvoorstel. Het wetsvoorstel beoogd een verkleining van de besturen van gemeenten, provincies en waterschappen te realiseren. De algemene besturen van de waterschappen worden verkleind van minimaal 18 leden en maximaal 30 leden naar minimaal 17 en maximaal 23 leden. Kort samengevat geven wij aan dat wij niet tegen het voorstel zijn, maar wij zijn van mening dat het wetsvoorstel haar doel voorbij schiet. Het totaal aantal bestuurders van de waterschappen is door de Wet modernisering Waterschapsbestel en door een aantal fusies de afgelopen jaren al fors afgenomen. Het effect van dit wetsvoorstel zal zijn dat de besturen van de waterschappen zo klein worden dat het slagkracht en draagvlak in de regio verliest. Zowel in het conceptwetsvoorstel als in onze conceptreactie worden aantallen en percentages genoemd die door het uniebureau nog nauwkeurig worden geverifieerd. Mocht u nog op- of aanmerkingen op de conceptbrief hebben, dan kunt u die tot 23 januari doorgeven aan Sonja Timmer of Nanning Mol.

12 Pagina 2 van 2 Besproken in Geen. Standpunten andere partijen Het Uniebureau zal in de vervolgprocedure acties afstemmen met IPO en VNG. Bestuurlijke aandachtspunten Zie samenvatting. Financiële gevolgen De Minister van BZK noemt als overweging ook het kostenaspect: minder bestuurders kosten minder geld. Wat de financiële gevolgen van dit wetsvoorstel zijn voor de waterschappen is niet bekend. Vervolgprocedure/Planning Na consultatie van de CBCF zal de conceptbrief worden voorgelegd aan het uniebestuur. Rond 1 februari zal de Minister van BZK onze reactie ontvangen. Gewenste communicatieacties De reactie op het conceptwetsvoorstel zal betrokken worden bij de lobby richting de Tweede Kamer CBCF/IP 62191

13 ÜNiC VAN WATCRSCHAPPCN Bijlage CBCF12-2b T r -, Hswk,f 4 ;... S:: A ^: t< at', K*,1L* «;::sj,, JS:. ^ v, CONCEPT Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus EA DEN HAAG datum ons kenmerk contactpersoon 10 januari mw. S.E. Timmer-Brand betreft uw kenmerk Consultatie vermindering politie- - ke ambtsdragers doorkiesnummer Geachte mevrouw Spies, Op 1 december 2011 hebben wij het conceptwetsvoorstel, met de daarbij bijbehorende Memorie van Toelichting, voor het verminderen van het aantal politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen ontvangen. In de aanbiedingsbrief bij het conceptwetsvoorstel is ons verzocht om voor 1 februari 2012 een reactie te sturen. In deze brief leest u ons commentaar op het wetsvoorstel. Voorafgaand aan dit commentaar geven wij een korte samenvatting valfde totstandkoming en de inhoud van de voor de waterschappen relevante passages uit (iet conceptwetsvoorstel. I Samen vatting, conceptwetsvoorstel vermindering politieke ambtsdragers In het regeerakkoord 1 is afgesproken dat het kabinet komt met voorstellen tot vermindering van het aantal volksvertegenwoordigers in gemeenteraden, waterschapsbesturen, provinciale staten en de Staten-Generaal. In het Bestuursakkoord Water, dat in april 2011 is ondertekend door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de voorzitters van de koepelorganisaties van de decentrale overheden, wordt de wens geuit deze voorstellen voor alle overheden in samenhang voor te bereiden 2. Overwegingen In de Memorie van Toelichting bij het conceptwetsvoorstel worden de volgende beweegredenen beschreven als overweging voor de voorgestelde vermindering: 1. De voorgestelde vermindering van het aantal politieke ambtsdragers draagt bij aan een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid die slagvaardig opereert. 1 2 Regeerakkoord WD-CDA, 30 september 2010, pag. 5 Bestuursakkoord Water, april 2011, pag. 39

14 Pagina 2 van 4 2. Kleinere volksvertegenwoordigingen zullen minder te maken hebben met de nu vaak aanzienlijke politieke verbrokkeling, waardoor het debat sneller op hoofdlijnen kan worden gevoerd en daarmee sneller tot besluitvorming kan worden gekomen. 3. Daarnaast wordt met de voorgestelde vermindering beoogd een bezuiniging op de overheidsuitgaven te realiseren. Wijzigingen In het conceptwetsvoorstel wordt, wat betreft de waterschappen, voorgesteld Artikel 13 van de Waterschapswet als volgt te wijzigen: Het eerste lid komt te luiden: 1. Het algemeen bestuur bestaat uit een bij reglement vastgesteld oneven aantal leden van ten minste zeventien en ten hoogste drieëntwintig leden. 2. In het derde lid wordt "achttien" vervangen door: zeventien. In de Memorie van Toelichting staat beschreven dat in de huidige Waterschapswet is bepaald dat het bestuur minimaal 18 leden en maximaal 30 leden kent. Deze aantallen zijn recentelijk bij de Wet modernisering Waterschapsbestel vastgesteld en gelden sinds de laatste verkiezingen in II Reactie op conceptwetsvoorstel Samenhang vermindering politieke ambtdragers decentrale overheden en Staten- Generaal ontbreekt Zoals opgemerkt is in het Bestuursakkoord Water afgesproken dat voorstellen tot vermindering van de politieke ambtsdragers voor alle overheden in samenhang wordt voorbereid. In het conceptwetsvoorstel wordt uitsluitend de vermindering van de politieke ambtsdragers voor de decentrale overheden geregeld. De afgesproken samenhang ontbreekt daarmee. Wij achten het van belang dat deze alsnog wordt aangebracht. Omvang waterschapsbesturen uit balans Het beoogde doel van het conceptwetsvoorstel is een vermindering van 25% van het aantal politieke ambtsdragers bij de decentrale overheden. In de Memorie van Toelichting wordt echter terecht opgemerkt dat het waterschapsbestuur voor 2008 een omvang kende van maximaal 45 leden, wat in de Wet modernisering Waterschapsbestel is bijgesteld naar maximaal 30 leden en nu wordt bijgesteld naar maximaal 23 leden. In 4 jaar tijd is dan het maximaal aantal leden van het waterschapsbestuur bijna gehalveerd. Feitelijk (lang niet alle waterschappen benutten het maximaal aantal waterschapsbestuurders) is het aantal bestuurders in 2008 al met 20% is teruggebracht. Het huidige aantal leden van de algemene waterschapsbesturen is 684. Bij de voorgestelde wijziging worden dat 550 leden, inclusief de consequenties van de fusie tussen Vallei & Eem en Veluwe. Dit betekent wederom een afname van 20%. In totaal neemt het aantal waterschapsbestuurders vanaf 2008 dus met 40% af, waarbij nog geen rekening is gehouden met aanstaande fusies, zoals de voorgenomen fusie tussen de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht en een eventuele fusie tussen de waterschappen in het zuiden van Nederland. Hierdoor komen wij tot de conclusie dat door het autonome proces van schaalvergroting en de Wet Modernisering Waterschapsbestel uit 2008 het aantal bestuursleden van waterschappen al CBCF/IP 62192

15 Pagina 3 van 4 fors is verminderd en dat de afname nog steeds doorzet. Als daarbij de gevolgen van het conceptwetsvoorstel worden opgeteld, wordt het totaal aantal waterschapsbestuurders zo klein dat de betrokkenheid van burgers en ondernemers bij het werk van het waterschap in het geding dreigt te komen. De recente gebeurtenissen rondom de wateroverlast hebben nog eens bevestigd dat naast een goede uitvoeringsorganisatie waterschappen ook moeten beschikken over voldoende bestuurlijke draagvlak in de regio om noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen. Verhouding inwoners - geborgde zetels uit balans Het waterschap kent een unieke samenstelling van gekozen en geborgde zetels. Leden van het waterschapsbestuur vertegenwoordigen de ingezetenen, agrariërs, bedrijven, bos- en natuurterreinbeheerders in het gebied van een waterschap. De categorie ingezetenen vormt veruit de grootste groep in het waterschapsbestuur. Wij achten het verstandig om, gezien het functionele karakter van het waterschap, vast te houden aan deze samenstelling. Wij wijzen u echter graag op het volgende effect dat het wetsvoorstel zal hebben op de verhouding tussen deze groepen: In het conceptwetsvoorstel wordt voorgesteld de totale omvang van het waterschapsbestuur te verminderen, maar het aantal geborgde zetels blijft ongewijzigd. De vermindering gaat dus hoofdzakelijk ten koste van de categorie ingezetenen, die ongeveer 75% van het totaal aan waterschapslasten opbrengen. Hierdoor raakt de verhouding tussen gekozen en geborgde zetels uit balans. Ill Conclusie Wij begrijpen uw ambitie om te streven naar een krachtige en kleine overheid en wij begrijpen dat u daartoe ook voorstellen doet ter vermindering van het aantal politieke ambtsdragers. Bestuurders moeten ook zelf het goede voorbeeld geven. Graag merken we op dat de waterschappen veel ervaring hebben met opschaling en vermindering van de bestuurlijke drukte. Terwijl Nederland in 1950 nog 2647 waterschappen kende, houden we inmiddels ons land droog met slechts 25 waterschappen. Wij denken echter dat het conceptwetsvoorstel voor de waterschapssector zijn doel voorbij schiet. Het waterschapsbestuur moet niet zo klein worden dat de betrokkenheid van inwoners bij het waterschapsbestuur verloren gaat. De gebiedsgrootte van de waterschappen is de afgelopen decennia door alle fusies enorm vergroot en bedraagt soms meer dan hectare. Indien er sprake moet zijn van een evenwichtige afspiegeling van het gebied in het waterschapsbestuur, dan moet er voor dit bestuur wel voldoende zetels ter beschikking staan. Deze overweging, in combinatie met de reeds toegepaste vermindering van het aantal bestuursleden in 2008, de voltrokken en aankomende fusies alsmede het belang van een goede verhouding tussen ingezetenen en geborgde zetels heeft ons ertoe gebracht de volgende wijziging voor te stellen: Omvang algemeen besturen minimaal 19 en maximaal 25 Wij pleiten ervoor dat de omvang van de algemeen besturen van de waterschappen wordt vastgesteld op het oneven aantal van minimaal 19 en maximaal 25 leden. Dit ten opzichte van uw voorstel dat uitgaat van 17 tot ten hoogste 23 leden. Het aantal leden zal daarmee dalen van 684 naar 598 en mogelijk lager, gezien de aanstaande fusies. Daarbij kunnen we met deze omvang een betere balans tussen de gekozen en geborgde zetels garanderen CBCF/IP 62192

16 Pagina 4 van 4 Een afschrift van deze brief is aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gezonden. Uiteraard ben ik bereid in een gesprek onze reactie nader toe te lichten. Hoogachtend, Mr. drs. P.C.G. Glas voorzitter CBCF/IP 62192

17 e. Voorstel aan Dagelijks Bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder 10 januari 2012 dagelijks bestuur 24 januari 2012 commissie wb 8 februari 2012 commissie bcwvm algemeen bestuur steller Joachim van Gemert afdeling Vergunningen en Handhaving portefeuillehouder Joop de Hoon beslissing Dagelijks Bestuur: Conform voorstel. ii ;i tin n in mi ia :i in hui Registratienummer: paraaf: afdelingshoofd secretaris agendapunt: A13 vergaderdatum: 24 januari 2012 openbaar: ja Onderwerp Aanwijzing zwemlocaties binnen het beheersgebied van het waterschap voor het zwemseizoen van Aanleiding Volgens de zwemwaterrichtlijn (Richtlijn 2006/7/EG) moet het waterschap jaarlijks de zwemwaterlocaties in oppervlaktewater aanwijzen betreffende het beheer en zwemwaterkwaliteit. Juridisch is het aanwijzen van locaties geregeld in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). Het aanwijzen van zwemwaterlocaties gebeurt jaarlijks voor aanvang van het zwemseizoen op grond van de Whvbz; artikel 10b lid 2. De procedure wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Voorstel Het aanwijzen van de locaties die zijn opgenomen in de lijst van zwemlocaties (zie bijlage) als zwemwater. Inleiding In het beheersgebied van het waterschap zijn 26 zwemgelegenheden in oppervlaktewater. Voorafgaand aan het zwemseizoen 2012 moeten deze 26 locaties in het gebied van het waterschap worden aangewezen. Deze locaties worden gedurende het zwemseizoen regelmatig gecontroleerd op de waterkwaliteit (hygiëne) en de veiligheid. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. Alle 26 zwemlocaties zijn aangemerkt als categorie C en worden geëxploiteerd door een houder (locatiebeheerder). Locaties die niet zijn aangewezen worden door het waterschap niet gecontroleerd. Zwemmen op andere locaties wordt dan ook altijd ontraden. 1

18 Aan alle 26 locaties is door Rijkswaterstaat (voor rijkswateren) en door Waterschap Peel en Maasvallei (voor regionale wateren) de functie zwemwater toegekend en voor alle locaties zijn de vereiste zwemwaterprofielen vastgesteld (dagelijks bestuur 3 juni 2009). Beoogd effect Met de aanwijzing van zwemlocaties in oppervlaktewater wordt voldaan aan de Richtlijn 2006/7/EG en de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Argumenten (tb.v. besluitvorming conform voorstel) Zie inleiding. Kanttekeningen (gevolgen, als niet besloten wordt conform het voorstel) Indien niet wordt besloten conform voorstel zal de locatie van de lijst zwemlocaties moeten worden afgevoerd. Ook zal er voor die locatie een zwemverbod moeten worden ingesteld. Financiële toelichting Niet van toepassing. Communicatie De zwemwaterrichtlijn (Richtlijn 2006/7/EG) schrijft publieke participatie voor, in het bijzonder bij het opstellen en bijwerken van de lijst zwemlocaties. De minimale vorm van publieke participatie is inspraak op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, dus inspraak op het ontwerpbesluit. Personeel en organisatie Buiten personele capaciteit geen extra kosten. Uitvoering en planning Procedure uitvoeren. Evaluatie/controle Niet van toepassing. 2

19 conceptlijst zwemwateren in beheersgebied Waterschap Peel en Maasvallei in 2012 Naam straat plaatsnaam Recreatiestrand Camping de Bloksberg Dagstrand Camping Breebronne Stiemensweg Lange Heide 9 Gennep Maasbree Camping Barten De Weerd 62 Roermond Camping Hermans De Weerd 1 Roermond Camping Niessen De Weerd 92 Roermond Camping van Ass De Weerd 3 Roermond Recreatiestrand Comfortparc Wessem Waage Naak 38 Wessem Dagstrand Peel Beach Heelderpeel Rijksweg 15 A Heel Dagstrand de Weerd De Weerd Roermond Dagstrand de Kasteelse Bossen Tienrayseweg Hoi Dagstrand Seurenheide Bosserheide 15 Well Dagstrand de Grote Hegge Grote Heggelaan Thorn Recreatiestrand Pare de Witte Vennen Sparrendreef 12 Oostrum Dagstrand Fun Beach Velkenskamp 1 Panheel Dagstrand Het Meerdal Laag heideweg 11 America Waterspeelplaats Kinderpretland Geurtsvenweg 2 A Weert Recreatiestrand Resort Marina Oolderhuuske Oolderhuuske 1 Roermond Recreatiestrand Droompark Maasduinen Maalbekerweg 25 Belfeld Recreatiepark Mookerplas Pastoorsdijk Plasmolen Recreatiecentrum De Schatberg Midden Peelweg 5 Sevenum Recreatiestrand Narvik HomeParc Heelderpeel De Peel 13 Recreatiepark Leukermeer De Kamp 5 Vakantiepark Resort Arcen Dorperheideweg 12 Dagstrand Recreatiepark de Leistert Heldensedijk 5 Dagstrand Camping Hatenboer Hatenboer 51 Recreatiestrand Vakantiepark Klein Vink Klein Vink 4 Heel Well Arcen Roggel Roermond Arcen 3

20 ONTWERP-BESLUrr INGEVOLGE DE WET HYGIËNE EN VEILIGHEID BADINRICHTINGEN EN ZWEMGELEGENHEDEN Onderwerp: Aanwijzing zwemwaterlocaties binnen het beheersgebied van het waterschap Peel en Maasvallei voor het zwemwaterseizoen van Procedure: De procedure wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Belangenafweging het dagelijks bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei; overwegende: dat artikel 10b, tweede lid van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden bepaalt dat Gedeputeerde Staten jaarlijks de zwemwaterlocaties aanwijzen; dat Gedeputeerde Staten van Limburg deze taak vanaf 29 november 1994 hebben gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei; dat binnen het beheersgebied van het Waterschap Peel en Maasvallei 26 oppervlaktewateren zijn gelegen die de functie "zwemwater" hebben in de plannen als bedoeld in artikel 4.4 en 4.6 van de Waterwet; gelet op het bepaalde in artikel 10b, tweede lid van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de Algemene wet bestuursrecht en het delegatiebesluit Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden d.d. 29 november 1994 van Gedeputeerde Staten van Limburg; BESLUIT: De locatie Dagstrand Het Meerdal, Laagheideweg 11 te America aan te wijzen als zwemwaterlocatie voor hetzwemseizoen van Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van mr. W.J.M. Evers Secretaris mr. A.M.G. Gresel Voorzitter 4

=U ERNST & YOUNG NO. LEI. Aan het management en de directie van het Waterschap Peel en Maasvallei Postbus 3390 5902 RJ VENLO

=U ERNST & YOUNG NO. LEI. Aan het management en de directie van het Waterschap Peel en Maasvallei Postbus 3390 5902 RJ VENLO I =U ERNST & YOUNG Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221EST Maastricht Postbus 100 6200 AC Maastricht Tel.:+31(0) 88-407 3541 Fax:+31(0) 88-407 3455 NO. LEI Aan het management en de directie

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey. Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.corn Building a better Postbus 997 9700 A2 Groningen, Netherlands Aan het

Nadere informatie

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem Ë!l ERNST &YOUNG Arcadialaan 16C+D 1813 KN Alkmaar Postbus 344 1800 AH Alkmaar Tel.:+31 (0)88-407 1000 Fax:+31 (0)88-407 9205 www.ey.nl VERTROUWELIJK De gemeenteraad en het college van burgemeester en

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Van der Nootstraat 2 Fax: +31 88 407 33 55 8913 HV Leeuwarden, Netherlands ey.com Building a better Postbus 727 8901 BM Leeuwarden, Netherlands Gemeenteraad

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant EY Ernst S Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 48 00 ey.com 2014-02637 Gemeente Goes Ingekomen d.d. 2 3 MEI

Nadere informatie

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal 1 1 =!i ERNST & YOUNG Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus 7883 1008 AB Amsterdam,13 APR. 2312 Tel.:+31(0) 88-407 1000 Fax: +31(0) 88-407 1005 www.ey.nl VERTROUWELIJK Gemeente

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013. III I NS&Ô NG Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 4187 www.ey.nl VERTROUWELIJK Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey. Postbus 7883 1008 AB Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.com Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 14-01-2014 Agendapunt 12 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 1 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Bevorderen aantal en kwaliteit zwemwaterlocaties Aanleiding

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Bevorderen aantal en kwaliteit zwemwaterlocaties Aanleiding Jan Classens voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 3 nov 14 uur dagelijks bestuur : 10 november commissie wb : commissie bcwvm : algemeen bestuur : steller : Gabriel

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

BESLUIT. Onderwerp Aanwijzing en functietoekenning zwemwateren Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

BESLUIT. Onderwerp Aanwijzing en functietoekenning zwemwateren Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant BESLUIT Onderwerp Aanwijzing en functietoekenning zwemwateren 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 10b, tweede lid, van de wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Nadere informatie

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het dagelijks bestuur en te worden aangeboden aan het algemeen bestuur.

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het dagelijks bestuur en te worden aangeboden aan het algemeen bestuur. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 1000 Meander 861 Fax: +31 88407 6005 6825 MH Arnhem, Netherlands ey.com Postbus 30116 6803 AC Arnhem, Netherlands VERTROUWELIJK Het bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 26-08-2014 Agendapunt 8 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 1 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

W H V B Z jaarverslag aarverslag īgheid. W e l llvfct. Waterschap Peel en M a a s v a l l e i

W H V B Z jaarverslag aarverslag īgheid. W e l llvfct. Waterschap Peel en M a a s v a l l e i W H V B Z jaarverslag 2015 aarverslag 2015 W e l llvfct īgheid m Waterschap Peel en M a a s v a l l e i Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitvoeringsactiviteiten 2015 4 2.1 Uitvoering activiteiten delegatiebesluit

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eincihoven, Nettierlands Postbus 455 5600 AL Eindtioven, Nettierlands Gemeente Eindhov Tel: +31 88 407 10 00 Fax:+31 88 407 48 00 ey.com ontvangen 2 8 APR.15 De gemeenteraad

Nadere informatie

EY Building a better working world

EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 14 5613 AM Eindhoven, Netherlands Postbus 455 5600 AL Eindhoven, Netherlands Tel: +3188407 10 00 Fax: +3188 407 48 00 ey.com De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3 Aan het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn t.a.v. de heer B. Groeneveld Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE drs. M.C. van Kleef RA Accountantsverslag

Nadere informatie

Managementletter interim-controle 2015 Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)

Managementletter interim-controle 2015 Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Managementletter interim-controle 2015 Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag,

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum December 2015 Nummer 6856 Onderwerp Besluit controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, overwegende dat -

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

Advies commissie BBV aan ministerie van BZK mei 2013. Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording

Advies commissie BBV aan ministerie van BZK mei 2013. Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording Samenvatting Mede op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de commissie BBV een onderzoek

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt Voorstel voor bestuur Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt 5 b Kenmerk B2016/u1320 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener M.J. Donker

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag.

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 7 juli 2015 NUMMER PS PS2015RGW11 AFDELING FLO COMMISSIE RGW STELLER Gerard Smit DOORKIESNUMMER 3391 DOCUMENTUMNUMMER 81574F6E PORTEFEUILLEHOUDER Verbeek-Nijhof

Nadere informatie

"Controlever ank. e accountant

Controlever ank. e accountant TeL 4-31 88 407 10 00 Prot.Dr.Dorgelolaan 12 Fax: +31 88 407 48 01 561.3 AM Eindhoven, Netherlands ey.com Postbus 455 5600 AL Eindhoven, Netherlands Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen. De leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft 22 juni 2010 H.E. de Winter /A10.52-14. Accountantsverklaring jaarrekening 2009 Geachte leden van

Nadere informatie

Rapport van feitelijke bevindingen inzake fractievergoedingen 2012

Rapport van feitelijke bevindingen inzake fractievergoedingen 2012 EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 60 05 ey.com VERTROUWELIJK Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA r Stichting OPO Borger-Odoorn Hoofdstraat 32 9531 AG BORGER Datum 14 juni 2013 Behandeld door drs. M. Bruinsma RA Kenmerk 8095/MB/RA/GV CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant = f~4st~ SV 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 1005 wwwey.nl Aan de Gemeenteraad van de gemeente Sint Anthonis T.a.v. de heer Keijzer Postbus 40

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen. Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zutphen Postbus 4018 7200 BA ZUTPHEN 30 juni 2016 drs. W.W.L.A. Wentink 088 288 24 65 3114098740/2016.057073/MD

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014 tal Heemstede Ernst & Young Nederland LLP t.a.v. de heer R. Ellermeijer RA Postbus 7883 1008 AB AMSTERDAM Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 14 april 2015 650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

Voorstel In te stemmen met de verlenging van het contract met Ernst & Young met één jaar.

Voorstel In te stemmen met de verlenging van het contract met Ernst & Young met één jaar. Onderwerp: Verlenging contract E&Y met één jaar Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: A. Kersten Datum: 23 september 2009 Vergaderingnummer: Agendapunt: Voorstel In te stemmen met de verlenging van het

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Ernst & Young Accountants LLP Wassenaai seweg 80 2596CZ Den Haag Postbus 90636 2509LP Den Haag TeL: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 4187 www.eyn VERTROUWELIJK Het bestuur van Servicepunt7 1 Postbus

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland J^tA/ü4U^ Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: 18 december 2008 Kenmerk VV: 710059 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde vergadering van Delfland, Besluit: - het geactualiseerde normenkader

Nadere informatie

Parafering besluit D&H I Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J.

Parafering besluit D&H I Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. agendapunt 3.a.3 1253974 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERSLAG VAN BEVINDINGEN JAARVERSLAG 2015 EN DE ACCOUNTANTSVERKLARING Portefeuillehouder Smits, M. Datum 12 april 2016 Aard bespreking

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: 580861 In D&H: 16-10-2012 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 13-11-2012 Telefoonnummer: (030) 634 5958 SKK Afdeling:

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

Illlllllllllllllllllllill

Illlllllllllllllllllllill Voorstel aan Dagelijks Bestuur Illlllllllllllllllllllill routina met data: paraaf: overleg portefeuillehouder 19 november 2012 afdelingshoofd dagelijks bestuur 18-12-2012 commissie wb commissie bcwvm algemeen

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

EY / Ernst. 1 Aanleiding. Vraag qovernancestructuur A2 samenwerking. 1.1 Inleiding

EY / Ernst. 1 Aanleiding. Vraag qovernancestructuur A2 samenwerking. 1.1 Inleiding E Ernst & Young Accountants [[P Tel: +31 88407 1000 ProfDr.Dorgelolaan 14 Fax: +31 88 407 4801 5613 AM Eindhoven, Netherlands ey.com Postbus 455 5600 AL Eindhoven, Netherlands Gemeente Valkenswaard T.a.v.

Nadere informatie

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM E Ernst & Young Accountants LLP Telt +31 88 407 1000 Boompjes 258 Faxt +31 88407 8970 3011 XZ Rotterdam, Netherlands ey.corn Postbus 2295 3000 CG Rotterdam, Netherlands Nederlandse Beroepsorganisatie van

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017 Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN 17.022452 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 13/11/2017 Beh. Ambt.: Streefdat.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam,

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente.

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente. Del itte. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen Posthus 456 1970 AL IJMUDEN

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

Controle verordening Regio Twente

Controle verordening Regio Twente Controle verordening Regio Twente Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel De verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht.

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht. IPA-ACON ASSURANCE B.V. II 14.0005834 INGEKOMEN -h APR mk Wilhelminapark 28-29 Postbus 6222 2001 HE Haarlem Telefoon 023-5319539 Fax 023-5311700 E-mail info@ipa-acon.nl Aan het Algemeen -en Dagelijks bestuur

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik Gemeente Velsen 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Definities blz. 5 Kader gemeente Velsen blz. 7 Beleidsuitgangspunten blz. 7 Aandachtspunten voor de uitvoering

Nadere informatie

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast)

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Inleiding Met ingang van 2004 moeten alle provinciale jaarrekeningen worden voorzien van een accountantsverklaring met betrekking tot de financiële

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 17-09-2013 H Conform Geparafeerd door: Noordtzij, H.

Parafering besluit D&H 17-09-2013 H Conform Geparafeerd door: Noordtzij, H. agendapunt 3.b.2 1089184 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REACTIE OP CONCEPT REGELING SUBSIDIES HOOGWATERBESCHERMING 2014 Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 17 september 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012.

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2013 1 Verordening van.2012, betreffende de uitgangspunten voor de controle

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

Rapportage naar aanleiding van een uitgevoerde beoordeling op het onderzoek naar lopende investeringsprojecten

Rapportage naar aanleiding van een uitgevoerde beoordeling op het onderzoek naar lopende investeringsprojecten Ernst & Young Accountants LLP Ruimtevaart 26 3824 MX Amersfoort Postbus 412 3800 AK Amersfoort Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 0655 www.ey.nl VERTROUWELIJK Het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 527 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit

Nadere informatie

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur,

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur, Del o itte. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.ni Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Vergadering: 17 februari Agendanummer: 14

Aan de gemeenteraad. Vergadering: 17 februari Agendanummer: 14 Vergadering: 17 februari 2009 Agendanummer: 14 Status: Hamerstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar W.J. de Boer, 0595-447725 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. W.J. de Boer) Aan de

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie