Êl ERNST & YOUNG WA1 NO.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Êl ERNST & YOUNG WA1 NO."

Transcriptie

1 immuun" 1 """ Êl ERNST & YOUNG WA1 NO. Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht Postbus AC Maastricht Tel.:+31 (0) Fax:+31 (0) LEI Aan het management en de directie van het Waterschap Peel en Maasvallei Postbus RJ VENLO INGEK. ' DEC 2011 Maastricht, 5 december 2011 GP ^ Geacht management en directie, bijgaand doen wij u de management letter (2x ingebonden, 1 losbladig cf. afspraak) inzake de interim-controle over het boekjaar 2011 toekomen [X] Naar aanleiding van Ter informatie Ter afhandeling O Volgens afspraak Met dank retour Gaarne voor akkoord ondertekend retour O S.v.p. overleg Met vriendelijke grpet, anssen RA Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC in relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Paiace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258,3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

2 llll III" I s!l ERNST & YOUNG Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht Postbus AC Maastricht Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Aan het management en de directie van het Waterschap Peel en Maasvallei Postbus RJ VENLO Maastricht, 5 december P6BEW/BKAS/GP Geacht management en directie, Hierbij treft u onze management letter aan naar aanleiding van onze interim-controle in verband met de controle van de jaarrekening van Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) over het boekjaar De interim-controle richt zich op de beoordeling van de kwaliteit van de in de organisatie opgenomen beheersingsmaatregelen die van belang zijn voor het waarborgen van de getrouwheid en de rechtmatigheid van de posten in de jaarrekening. Deze management letter gaat in op onze controle, de reikwijdte van onze opdracht en onze belangrijkste bevindingen. Waar mogelijk gaan onze bevindingen vergezeld van aanbevelingen voor verbetering. De bevindingen hebben wij besproken met de verantwoordelijke functionarissen van uw onderneming. Wij stellen het op prijs om het een en ander persoonlijk toe te lichten of uw eventuele vragen te beantwoorden. Hoogachtend, Ernst & Young Nederland LLP Janssen RA Ernst & Young Accountants LLP is een Mü-ueo v- partnerii-sip ^vrshgd in Er^tórv.} f?n W.-jie!. mer regisiraileriummer OC in reisue tol Ernst S vourtg Accountanrs LÏ.p worcst ös term partr^r ^bmiki ^=r, {.'eriecjsnwooi'dicjwr vqt\ een> vennc-oï \?ari Ernst S Young Accountants LLP. EriiSi & Young Accountant LLP is =tatu!-sir r^ugo* L^btrn ^'suiio r?o«d 1. London S l ~ U, versnioü!\yp,inl.rijh 1 heeft haar hoefkl**esiiging aan Bc-oirtpjef * ~ Roftsmam. N ]*? ri-sn J *n is gf-rp-ïktr^r?; cij 'is- Korr^r v*n KnoöhandeS FoHördam onder nummer Op or./* A-eck^aarririetien ii];-, yig^msne vot-rw^as v*m ïocpassinj, v'««r ir. -'-C!» b't-'rrfcfici v*i> -te -jïü'spfak-ïüjkhaki is opgenofr-en.. Oe^e akje-niene voorwaarden rijn gidaponeerd! >ij öe K-ar^er /on K'/Of^ör^Jfri d :V^;M;!<T- ;im in?e zier,.:;p A'Ww.ey."!.

3 Ill s!l ERNST & YOUNG Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Interne beheersing van uw organisatie Inkopen en aanbestedingen Treasury Personeel Projectbeheer Heffingen Schattingen 5 3 Begrotingsrechtmatigheid 6 4 Interne beheersing en geautomatiseerde gegevensverwerking Logische toegangsbeveiliging Change management 7

4 Illllll Il " s!l ERNST & YOUNG Interne beheersing Jaarrekeningcontrole Significante bedrijfsprocessen Follow-up Automatisering Rechtmatigheid Normen- en toetsingskader 1 Inleiding In onze management letter informeren wij u over onze bevindingen ten aanzien van uw administratieve organisatie en interne beheersing. De bevindingen worden gekoppeld aan risico's voor uw organisatie en aanbevelingen ter verbetering worden vermeld, indien wij daarvoor mogelijkheden zien. De bevindingen zijn met de desbetreffende functionarissen binnen uw organisatie besproken. De management letter naar aanleiding van onze interim-controle is gericht op de interne beheersorganisatie, waarbij vooral aandachtspunten ter verbetering van deze organisatie worden gememoreerd. De inhoud van deze brief richt zich op te verbeteren aspecten en is daardoor van nature kritisch van aard. Sterke punten van uw organisatie komen in mindere mate aan de orde. Onze bevindingen ten aanzien van de interne beheersing van uw organisatie vloeien voort uit onze gebruikelijke werkzaamheden voor de jaarrekeningcontrole. Deze werkzaamheden zijn gericht op het afgeven van een controleverklaring voor de getrouwheid en de rechtmatigheid bij de jaarrekening van het Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) en omvatten daarom niet alle zaken die bij een specifiek op de organisatie gericht onderzoek naar voren zouden komen. Onze werkzaamheden zijn niet primair gericht op het opsporen van fraudes of onregelmatigheden in uw organisatie. Indien onze werkzaamheden indicaties geven voor mogelijk opgetreden fraudes of onregelmatigheden, dan rapporteren wij u daar direct over. Op basis van onze werkzaamheden hebben wij geen aanwijzingen dat hier sprake van is geweest. In het vervolg van de brief volgt een uiteenzetting van onze bevindingen ten aanzien van de significante bedrijfsprocessen op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden: - inkopen en aanbestedingen; - treasury; - personeel; - projectbeheer; - heffingen; - schattingen. Verder vindt een follow-up plaats van de geconstateerde bevindingen uit voorgaande jaren ten aanzien van bovenstaande bedrijfsprocessen als beschreven in vorige edities van deze management letter. Tenslotte zullen wij onze bevindingen met betrekking tot automatisering onder uw aandacht brengen. 2 Interne beheersing van uw organisatie Vanaf de invoering van de waterschapswet in 2009 dient WPM zichtbaar aan te tonen dat de interne beheersorganisatie zodanig is ingericht dat beheersingsmaatregelen zijn geïmplementeerd in de bedrijfsprocessen, die de rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties waarborgen. WPM is verantwoordelijk voor het opstellen van een juist en volledig normen- en toetsingkader als wel het uitvoeren van toetsingswerkzaamheden in het kader van rechtmatigheid.

5 Illlllll "" s!l ERNST & YOUNG Daarnaast heeft WPM een adequaat intern controleplan opgesteld, waarin de toetsingswerkzaamheden uitgewerkt worden. Toetsingswerkzaamheden Interne beheersing inkopen en aanbestedingen is niet toereikend Nieuw inkoopbeleid 2011 Wij hebben de beheersorganisatie met betrekking tot de significante bedrijfsprocessen in het kader van de controle van de jaarrekening beoordeeld. Ten behoeve van de rechtmatigheid van de kosten heeft WPM een normen- en toetsingskader opgesteld. Een intern controleplan is opgesteld om te toetsen of WPM voldoet aan het normen- en toetsingskader. Op basis van het intern controleplan voert WPM onder andere toetsingswerkzaamheden uit voor de processen personeel en inkopen en aanbestedingen. In het kader van onze jaarrekeningcontrole maken wij gebruik van deze toetsingswerkzaamheden. Wij hebben de interne controlewerkzaamheden getoetst en vastgesteld dat deze op een gedegen en adequate wijze zijn uitgevoerd. Doordat één dossier met betrekking tot inkopen en aanbestedingen nog niet beschikbaar was hebben wij dit dossier nog niet kunnen toetsen. Wij beoordelen dit dossier tijdens de jaarrekeningcontrole. Eventuele bevindingen rapporteren wij in ons accountantsverslag. Op basis van onze review- en toetsingswerkzaamheden kunnen wij concluderen dat de interne beheersorganisatie in algemene zin toereikend is en voldoet aan de daaraan te stellen eisen, met uitzondering van het proces inkopen en aanbestedingen. Wij lichten de geconstateerde bevindingen ten aanzien van interne beheersing onderstaand toe. Deze bevindingen verdienen uw aandacht in het kader van het streven naar een effectieve administratieve organisatie en interne beheersing. 2.1 Inkopen en aanbestedingen In 2011 is een actieplan opgesteld om het inkoopbeleid te uniformeren. Gedurende 2011 is het inkoopbeleid geformaliseerd en is een handboek inkoopbeleid opgesteld. Het inkoopbeleid is op 6 juli 2011 door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. Wij hebben vastgesteld dat het nieuwe inkoopbeleid nog niet is geïmplementeerd. WPM heeft aangegeven dat vanaf 2012 het inkoopbeleid wordt geïmplementeerd en volledig nageleefd dient te worden. Wij onderschrijven het belang van het uniform naleven van het nieuwe inkoopbeleid. Wij willen graag de volgende bevindingen in het kader van interne beheersing onder uw aandacht brengen: Naleving van inkoopprocedures Naar aanleiding van de interne controle op de naleving van inkoopprocedures is vastgesteld dat: - bij twee van de vierentwintig gecontroleerde inkopen geen opdrachtbrief is gehanteerd, waar dat wel noodzakelijk was. Als gevolg van het niet hanteren van deze preventieve maatregel bestaat het risico op ongeautoriseerde aangegane verplichtingen; - drie van de vierentwintig gecontroleerde facturen zijn geaccordeerd door functionarissen die niet formeel bevoegd zijn voor de betreffende kostenplaats.

6 1 Ill' I * Ml ERNST &YOUNG 3 Als gevolg hiervan worden kosten ten laste van het budget geboekt die niet door de verantwoordelijke budgethouder zijn geautoriseerd en kan het derhalve voorkomen dat een budgethouder niet op de hoogte is van een budgetoverschrijding. Mede vanwege het ontbreken van bovenstaande effectieve preventieve beheersingsmaatregel is het van belang dat alle facturen achteraf worden geautoriseerd door een daartoe bevoegde budgethouder. Risico op onrechtmatige inkopen Additionele detailcontroles Documentatie naleving aanbestedingsprocedures Parafenlijst Naleving art. 108 Waterschapswet Voornoemde bevindingen verhogen het risico op onjuiste en onrechtmatige inkopen. Als gevolg van de ineffectieve interne beheersingsmaatregelen ten aanzien van het inkoopproces zijn wij genoodzaakt om additionele detailcontroles uit te voeren voor onze jaarrekeningcontrole en daarmee samenhangend de rechtmatigheid van de kosten. In overleg met u trachten wij deze controle zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Het verdient de voorkeur de additionele werkzaamheden vóór het einde van het jaar uit te voeren. Wij adviseren in het kader van interne beheersing om toe te zien op de naleving van de inkoopprocedures binnen WPM. Naleving van interne- en externe aanbestedingsprocedures In ons accountantsverslag van voorgaand jaar hebben wij u gewezen op het belang van het gestructureerd documenteren van aanbestedingsprocedures (o.a. proces-verbaal, overwegingen, vereisten interne- en externe regelgeving). Wij hebben geen verbetering geconstateerd in het gestructureerd documenteren van de aanbestedingsprocedures. WPM heeft deze bevinding eveneens geconstateerd en heeft hiertoe de volgende acties in gang gezet: - een inkoophandboek is in 2011 opgesteld; - gebruik van standaard aanbestedingsformulieren is vereist. Wij zullen tijdens onze toetsingswerkzaamheden in 2012 beoordelen of de implementatie van het inkoophandboek geleid heeft tot een verbetering van de naleving en documentatie van aanbestedingsprocedures. Actualiseren van parafenlijst en interne mandaatregeling Binnen het inkoop- en aanbestedingsproces wordt door WPM een interne mandaatregeling en parafenlijst gehanteerd ten behoeve van autorisatieprocedures. In 2010 merkten wij op dat deze niet periodiek geactualiseerd wordt. Tijdens de interim-controle hebben wij vastgesteld dat deze in oktober 2010 geactualiseerd is op basis van het actuele personeelsbestand en de actuele budgethouders. De mandaatregeling en parafenlijst worden jaarlijks geactualiseerd. Gezien het minimale verloop binnen WPM zijn wij van mening dat kan worden volstaan met het één keer actualiseren per jaar. 2.2 Treasury Ten aanzien van het proces treasury zijn geen bevindingen geconstateerd naar aanleiding van onze werkzaamheden. WPM heeft zich geconformeerd aan het financieringsbeleid als opgenomen in artikel 108 van de Waterschapswet en rapporteert transparant en toereikend over haar kapitaalpositie in de jaarrekening.

7 Illl"" IIP s!l ERNST & YOUNG 2.3 Personeel Gegeven de omvang, aard en gevoeligheid van de post personeelslasten in de jaarrekening van WPM is het personeelsproces als significant proces geïdentificeerd. Naar aanleiding van onze werkzaamheden komt het volgende aandachtspunt naar voren: Overgang naar P, M S Procesbeschrijving salarisverwerking PIMS Vanaf 1 januari 2011 is WPM overgestapt van het salarisverwerkingssysteem Persmaster naar PIMS. De juistheid en volledigheid van de overgezette gegevens is beoordeeld door WPM. Hierbij zijn geen bevindingen geconstateerd. WPM heeft nog geen nieuwe procesbeschrijving opgesteld voor PIMS. Hierdoor bestaat het risico dat intern niet duidelijk is op welke wijze procedures nageleefd dienen te worden. In 2012 wordt het proces beschreven, zodat een uniforme werkwijze wordt gehanteerd ten aanzien van het proces salarisverwerking. Wij adviseren deze procesbeschrijving in een vroeg stadium op te stellen, zodat de medewerkers op een eenduidige wijze de werkzaamheden uitvoeren en duidelijk is binnen welke kaders zij dienen te opereren. In ons accountantsverslag van 2010 hebben wij u over enkele bevindingen geïnformeerd. In deze management letter geven wij opvolging aan deze bevindingen: Onjuiste hantering van reiskostenvergoedingen Wij adviseerden u stringenter toe te zien op een juiste invoer in het systeem Toereikende v a n d e kilometers woon-werkverkeer ten behoeve van de reiskostenvergoeding, opvolging n n e t k a c j e r V an onze toetsingswerkzaamheden hebben wij de berekening van de kilometervergoeding wederom beoordeeld en hebben geen bevindingen geconstateerd. Op basis van onze controlewerkzaamheden kunnen wij concluderen dat ons advies van voorgaand jaar is opgevolgd. Hantering declaratieformulieren Bevinding opgevolgd Uitbetaling van reiskostenvergoeding zonder declaratieformulier Wij adviseerden u om reiskostenvergoedingen en overige declaraties alleen uit te betalen bij aanwezigheid van een declaratieformulier, geautoriseerd door zowel de werknemer als afdelingsverantwoordelijke. Gedurende de interimcontrole hebben wij de uitbetalingen van reiskosten getoetst op onderbouwing door middel van een getekend declaratieformulier. Wij hebben geconstateerd dat de door ons gecontroleerde kilometervergoedingen voorzien zijn van een getekend declaratieformulier. Wij concluderen dat het risico op onrechtmatige uitbetalingen van kilometervergoedingen is gemitigeerd. Benoemingen van personeelsleden zonder zichtbare goedkeuring van het Dagelijks Bestuur In 2010 adviseerden wij u om in alle gevallen het Dagelijks Bestuur en/of de daartoe bevoegde ambtenaar schriftelijk goedkeuring te laten geven bij indienst- en uitdiensttreding door middel van het autoriseren van benoemingsbesluiten. Gedurende de interim-controle hebben wij vijf benoemingsbesluiten beoordeeld op autorisatie door het Dagelijks Bestuur. Wij hebben geen bevindingen geconstateerd en concluderen dat onze bevinding van voorgaand jaar is opgevolgd.

8 ,11111""'" Ml ERNST & YOUNG Geen benoemingen bestuurders 2011 Effectieve opzet en bestaan projectbeheer Externe beoordeling projectbeheer Getrouwheid en rechtmatigheid van eindafrekeningen Schattingsposten Benoemingsdatum is gelijk aan de datum van beëdiging Wij adviseerden u structureel de benoemingsdatum gelijk te stellen aan de datum van beëdiging, waardoor een juiste bezoldiging kan plaatsvinden. In 2011 hebben geen benoemingen van bestuurders plaatsgevonden, derhalve hebben wij geen opvolging kunnen geven aan deze bevinding. Indien in 2012 benoemingen van bestuurders plaatsvinden, zullen wij hier opvolging aan geven in onze management letter van Projectbeheer In 2011 hebben wij ten behoeve van subsidieafrekeningen projecten beoordeeld. Daarnaast is tijdens de interim-controle aanvullend de opzet en het bestaan van het proces projectbeheer beoordeeld. Hierbij hebben wij ondermeer vastgesteld dat aanbestedingsprocedures zijn gevolgd bij het gunnen van projectopdrachten, een bestekraming is opgesteld, periodieke projectbesprekingen plaatsvinden en goedkeuring van opdracht en budget heeft plaatsgevonden door het Dagelijks Bestuur. Het afgelopen jaar heeft WPM door een extern bureau twee projecten laten beoordelen. De voornaamste bevinding is dat het noodzakelijk is om de projectsturing en beheersing te versterken. Wij onderschrijven het belang van een adequate projectsturing en beheersing. 2.5 Heffingen Het proces heffingen is met uitzondering van het vaststellen van de tarieven, de verantwoordelijkheid van Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen (BsGW). De tarieven zijn opgesteld door het Algemeen Bestuur in overeenstemming met wet- en regelgeving en is gecommuniceerd met BsGW. De verantwoordelijkheid van oplegging en invordering van (waterschaps-) heffingen ligt bij BsGW als gevolg van de gemeenschappelijke regeling. Op basis van de waterschapswet dient BsGW de gestelde eisen in het kader van rechtmatigheid te waarborgen. BsGW rapporteert in de vorm van eindafrekeningen over de kohierjaren aan WPM. Deze eindafrekeningen worden jaarlijks gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid en voorzien van een controleverklaring door een externe accountant. Voorgaande jaren zijn hier geen bevindingen uit naar voren gekomen. 2.6 Schattingen Tijdens onze interim-controle hebben wij aandacht besteed aan de procedures die ten grondslag liggen aan het tot stand komen van de significante schattingsposten. Hieronder vallen de posten reserves en voorzieningen in de jaarrekening. Wij constateren dat deze posten enkel voor de jaarrekening worden aangepast en verwerkt. Wij benadrukken het belang van een tijdige beoordeling van de voorzieningen, veronderstellingen en uitgangspunten. Tijdens de jaarrekeningcontrole beoordelen wij de plausibiliteit van de door WPM gehanteerde veronderstellingen en uitgangspunten en controleren de betrouwbaarheid van de schattingsposten.

9 Illll' Êl ERNST & YOUNG Begroting vastgesteld Monitoring overschrijdingen 3 Begrotingsrechtmatigheid De initiële begroting wordt voorafgaand aan het begrotingsjaar vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Gedurende het begrotingsjaar kan middels de door het Algemeen Bestuur goedgekeurde begrotingswijzigingen, de begroting nog worden aangepast. Wij hebben vastgesteld dat de meerjarenbegroting voor WPM is goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. Als basis voor de begroting dienen de door de budgethouders gecalculeerde budgetten. Budgethouders worden verantwoordelijk gehouden voor budgetrealisatie. Om budgetoverschrijdingen te voorkomen, vindt monitoring plaats van de realisatie ten opzichte van de begroting door de afdelingshoofden. Tijdige communicatie vindt plaats met desbetreffende budgethouders in het geval van naderende budgetoverschrijving. Tijdens de controle van de jaarrekening 2011 van WPM zullen wij controleren of de baten, lasten en investeringen binnen de door het Algemeen Bestuur vastgestelde actuele begroting zijn gerealiseerd. Automatisering Aandachtspunt acccountantsverslag Reactie management 4 Interne beheersing en geautomatiseerde gegevensverwerking In het kader van onze jaarrekeningcontrole hebben wij aandacht besteed aan de geautomatiseerde gegevensverwerking en met name op de interne beheersing omtrent logische toegangsbeveiliging en change management. Dit heeft geen significante tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking aan het licht gebracht. 4.1 Logische toegangsbeveiiiging In ons accountantsverslag van vorig jaar meldden wij u dat de naleving van aanvraag- en autorisatieprocedures voor het aanmaken van gebruikeraccounts, functieprofielen en het toewijzen van rechten binnen de applicatie Coda een aandachtspunt is. In combinatie met het niet monitoren van foutieve toegangspogingen (login attempts), loopt WPM het risico dat ongewenste toegang wordt verkregen tot applicaties door onbevoegden. Daarnaast constateerden wij dat een aantal personeelsleden verhoogde rechten hebben verkregen binnen Coda in combinatie met betalingsbevoegdheden, waaronder personeelsleden belast met een financieel administratieve functie. Deze functievermenging wordt niet wenselijk geacht in het kader van interne beheersing. Hierin heeft in 2011 geen verandering plaatsgevonden. WPM heeft echter aangegeven dat gelet op de beperkte omvang van het aantal personeelsleden binnen de financiële administratie het niet praktisch en niet mogelijk is om zuivere functiescheiding toe te passen. Verder is WPM van mening dat het risico op fraude wordt ondervangen door compenserende maatregelen, voornamelijk door het toepassen van het vier ogen principe bij betalingen. Op basis van onze werkzaamheden hebben wij geen bevindingen geconstateerd.

10 ÊI ERNST & YOUNG Aandacht voor implementatie en adequate vastlegging IT specialisten Ernst & Young 4.2 Change management Wij hebben geconstateerd dat adequate procedures aanwezig zijn ten aanzien van het aanbrengen en documenteren van wijzigingen in Coda, de zogenaamde change management procedures. Hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Gedurende 2012 wordt een nieuwe versie van Coda geïmplementeerd en vanaf 1 januari 2013 wordt deze operationeel. Wij verzoeken u het traject van testen, implementatie en toetsen op volledigheid van de geconverteerde gegevens op deugdelijke manier te documenteren. Wij willen u erop wijzen dat wij beschikken over IT-specialisten die in de gelegenheid zijn om specifieke aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole te beoordelen. Mocht u interesse hebben in een second opinion door een van onze IT-specialisten dan vernemen wij dat graag van u.

11 m UN IC VAN WATERSCHAPPEN Bijlage CBCF 12-2a Oplegnotitie Onderwerp Vertrouwelijk: Consultatie conceptreactie conceptwetsvoorstel vermindering politieke ambtsdragers Bijlagen CBCF 12-2at/m d Portefeuillehouder mr.drs. P.C.G. Glas Opsteller mw.mr. S.E. Timmeren drs. N. Mol Datum behandeling Schriftelijke ronde, reactie voor 23 januari 2012, uur richten aan: of Gevraagd besluit Instemmen met conceptreactie Samenvatting Op 1 december heeft de Unie van Waterschappen het conceptwetsvoorstel, met de daarbij bijbehorende Memorie van Toelichting, voor het verminderen van het aantal politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In de aanbiedingsbrief bij het conceptwetsvoorstel heeft de minister ons verzocht om voor 1 februari 2012 een reactie te sturen. Gelet op deze termijn is besloten de conceptreactie van de Unie op het wetsvoorstel voor een schriftelijke consultatie aan uw commissie voor te leggen. In deze conceptbrief, die u als bijlage aantreft, leest u ons voorlopige commentaar op het voorstel en een korte samenvatting van de totstandkoming en de inhoud van de voor de waterschappen relevante passages uit het conceptwetsvoorstel. Het wetsvoorstel beoogd een verkleining van de besturen van gemeenten, provincies en waterschappen te realiseren. De algemene besturen van de waterschappen worden verkleind van minimaal 18 leden en maximaal 30 leden naar minimaal 17 en maximaal 23 leden. Kort samengevat geven wij aan dat wij niet tegen het voorstel zijn, maar wij zijn van mening dat het wetsvoorstel haar doel voorbij schiet. Het totaal aantal bestuurders van de waterschappen is door de Wet modernisering Waterschapsbestel en door een aantal fusies de afgelopen jaren al fors afgenomen. Het effect van dit wetsvoorstel zal zijn dat de besturen van de waterschappen zo klein worden dat het slagkracht en draagvlak in de regio verliest. Zowel in het conceptwetsvoorstel als in onze conceptreactie worden aantallen en percentages genoemd die door het uniebureau nog nauwkeurig worden geverifieerd. Mocht u nog op- of aanmerkingen op de conceptbrief hebben, dan kunt u die tot 23 januari doorgeven aan Sonja Timmer of Nanning Mol.

12 Pagina 2 van 2 Besproken in Geen. Standpunten andere partijen Het Uniebureau zal in de vervolgprocedure acties afstemmen met IPO en VNG. Bestuurlijke aandachtspunten Zie samenvatting. Financiële gevolgen De Minister van BZK noemt als overweging ook het kostenaspect: minder bestuurders kosten minder geld. Wat de financiële gevolgen van dit wetsvoorstel zijn voor de waterschappen is niet bekend. Vervolgprocedure/Planning Na consultatie van de CBCF zal de conceptbrief worden voorgelegd aan het uniebestuur. Rond 1 februari zal de Minister van BZK onze reactie ontvangen. Gewenste communicatieacties De reactie op het conceptwetsvoorstel zal betrokken worden bij de lobby richting de Tweede Kamer CBCF/IP 62191

13 ÜNiC VAN WATCRSCHAPPCN Bijlage CBCF12-2b T r -, Hswk,f 4 ;... S:: A ^: t< at', K*,1L* «;::sj,, JS:. ^ v, CONCEPT Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus EA DEN HAAG datum ons kenmerk contactpersoon 10 januari mw. S.E. Timmer-Brand betreft uw kenmerk Consultatie vermindering politie- - ke ambtsdragers doorkiesnummer Geachte mevrouw Spies, Op 1 december 2011 hebben wij het conceptwetsvoorstel, met de daarbij bijbehorende Memorie van Toelichting, voor het verminderen van het aantal politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen ontvangen. In de aanbiedingsbrief bij het conceptwetsvoorstel is ons verzocht om voor 1 februari 2012 een reactie te sturen. In deze brief leest u ons commentaar op het wetsvoorstel. Voorafgaand aan dit commentaar geven wij een korte samenvatting valfde totstandkoming en de inhoud van de voor de waterschappen relevante passages uit (iet conceptwetsvoorstel. I Samen vatting, conceptwetsvoorstel vermindering politieke ambtsdragers In het regeerakkoord 1 is afgesproken dat het kabinet komt met voorstellen tot vermindering van het aantal volksvertegenwoordigers in gemeenteraden, waterschapsbesturen, provinciale staten en de Staten-Generaal. In het Bestuursakkoord Water, dat in april 2011 is ondertekend door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de voorzitters van de koepelorganisaties van de decentrale overheden, wordt de wens geuit deze voorstellen voor alle overheden in samenhang voor te bereiden 2. Overwegingen In de Memorie van Toelichting bij het conceptwetsvoorstel worden de volgende beweegredenen beschreven als overweging voor de voorgestelde vermindering: 1. De voorgestelde vermindering van het aantal politieke ambtsdragers draagt bij aan een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid die slagvaardig opereert. 1 2 Regeerakkoord WD-CDA, 30 september 2010, pag. 5 Bestuursakkoord Water, april 2011, pag. 39

14 Pagina 2 van 4 2. Kleinere volksvertegenwoordigingen zullen minder te maken hebben met de nu vaak aanzienlijke politieke verbrokkeling, waardoor het debat sneller op hoofdlijnen kan worden gevoerd en daarmee sneller tot besluitvorming kan worden gekomen. 3. Daarnaast wordt met de voorgestelde vermindering beoogd een bezuiniging op de overheidsuitgaven te realiseren. Wijzigingen In het conceptwetsvoorstel wordt, wat betreft de waterschappen, voorgesteld Artikel 13 van de Waterschapswet als volgt te wijzigen: Het eerste lid komt te luiden: 1. Het algemeen bestuur bestaat uit een bij reglement vastgesteld oneven aantal leden van ten minste zeventien en ten hoogste drieëntwintig leden. 2. In het derde lid wordt "achttien" vervangen door: zeventien. In de Memorie van Toelichting staat beschreven dat in de huidige Waterschapswet is bepaald dat het bestuur minimaal 18 leden en maximaal 30 leden kent. Deze aantallen zijn recentelijk bij de Wet modernisering Waterschapsbestel vastgesteld en gelden sinds de laatste verkiezingen in II Reactie op conceptwetsvoorstel Samenhang vermindering politieke ambtdragers decentrale overheden en Staten- Generaal ontbreekt Zoals opgemerkt is in het Bestuursakkoord Water afgesproken dat voorstellen tot vermindering van de politieke ambtsdragers voor alle overheden in samenhang wordt voorbereid. In het conceptwetsvoorstel wordt uitsluitend de vermindering van de politieke ambtsdragers voor de decentrale overheden geregeld. De afgesproken samenhang ontbreekt daarmee. Wij achten het van belang dat deze alsnog wordt aangebracht. Omvang waterschapsbesturen uit balans Het beoogde doel van het conceptwetsvoorstel is een vermindering van 25% van het aantal politieke ambtsdragers bij de decentrale overheden. In de Memorie van Toelichting wordt echter terecht opgemerkt dat het waterschapsbestuur voor 2008 een omvang kende van maximaal 45 leden, wat in de Wet modernisering Waterschapsbestel is bijgesteld naar maximaal 30 leden en nu wordt bijgesteld naar maximaal 23 leden. In 4 jaar tijd is dan het maximaal aantal leden van het waterschapsbestuur bijna gehalveerd. Feitelijk (lang niet alle waterschappen benutten het maximaal aantal waterschapsbestuurders) is het aantal bestuurders in 2008 al met 20% is teruggebracht. Het huidige aantal leden van de algemene waterschapsbesturen is 684. Bij de voorgestelde wijziging worden dat 550 leden, inclusief de consequenties van de fusie tussen Vallei & Eem en Veluwe. Dit betekent wederom een afname van 20%. In totaal neemt het aantal waterschapsbestuurders vanaf 2008 dus met 40% af, waarbij nog geen rekening is gehouden met aanstaande fusies, zoals de voorgenomen fusie tussen de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht en een eventuele fusie tussen de waterschappen in het zuiden van Nederland. Hierdoor komen wij tot de conclusie dat door het autonome proces van schaalvergroting en de Wet Modernisering Waterschapsbestel uit 2008 het aantal bestuursleden van waterschappen al CBCF/IP 62192

15 Pagina 3 van 4 fors is verminderd en dat de afname nog steeds doorzet. Als daarbij de gevolgen van het conceptwetsvoorstel worden opgeteld, wordt het totaal aantal waterschapsbestuurders zo klein dat de betrokkenheid van burgers en ondernemers bij het werk van het waterschap in het geding dreigt te komen. De recente gebeurtenissen rondom de wateroverlast hebben nog eens bevestigd dat naast een goede uitvoeringsorganisatie waterschappen ook moeten beschikken over voldoende bestuurlijke draagvlak in de regio om noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen. Verhouding inwoners - geborgde zetels uit balans Het waterschap kent een unieke samenstelling van gekozen en geborgde zetels. Leden van het waterschapsbestuur vertegenwoordigen de ingezetenen, agrariërs, bedrijven, bos- en natuurterreinbeheerders in het gebied van een waterschap. De categorie ingezetenen vormt veruit de grootste groep in het waterschapsbestuur. Wij achten het verstandig om, gezien het functionele karakter van het waterschap, vast te houden aan deze samenstelling. Wij wijzen u echter graag op het volgende effect dat het wetsvoorstel zal hebben op de verhouding tussen deze groepen: In het conceptwetsvoorstel wordt voorgesteld de totale omvang van het waterschapsbestuur te verminderen, maar het aantal geborgde zetels blijft ongewijzigd. De vermindering gaat dus hoofdzakelijk ten koste van de categorie ingezetenen, die ongeveer 75% van het totaal aan waterschapslasten opbrengen. Hierdoor raakt de verhouding tussen gekozen en geborgde zetels uit balans. Ill Conclusie Wij begrijpen uw ambitie om te streven naar een krachtige en kleine overheid en wij begrijpen dat u daartoe ook voorstellen doet ter vermindering van het aantal politieke ambtsdragers. Bestuurders moeten ook zelf het goede voorbeeld geven. Graag merken we op dat de waterschappen veel ervaring hebben met opschaling en vermindering van de bestuurlijke drukte. Terwijl Nederland in 1950 nog 2647 waterschappen kende, houden we inmiddels ons land droog met slechts 25 waterschappen. Wij denken echter dat het conceptwetsvoorstel voor de waterschapssector zijn doel voorbij schiet. Het waterschapsbestuur moet niet zo klein worden dat de betrokkenheid van inwoners bij het waterschapsbestuur verloren gaat. De gebiedsgrootte van de waterschappen is de afgelopen decennia door alle fusies enorm vergroot en bedraagt soms meer dan hectare. Indien er sprake moet zijn van een evenwichtige afspiegeling van het gebied in het waterschapsbestuur, dan moet er voor dit bestuur wel voldoende zetels ter beschikking staan. Deze overweging, in combinatie met de reeds toegepaste vermindering van het aantal bestuursleden in 2008, de voltrokken en aankomende fusies alsmede het belang van een goede verhouding tussen ingezetenen en geborgde zetels heeft ons ertoe gebracht de volgende wijziging voor te stellen: Omvang algemeen besturen minimaal 19 en maximaal 25 Wij pleiten ervoor dat de omvang van de algemeen besturen van de waterschappen wordt vastgesteld op het oneven aantal van minimaal 19 en maximaal 25 leden. Dit ten opzichte van uw voorstel dat uitgaat van 17 tot ten hoogste 23 leden. Het aantal leden zal daarmee dalen van 684 naar 598 en mogelijk lager, gezien de aanstaande fusies. Daarbij kunnen we met deze omvang een betere balans tussen de gekozen en geborgde zetels garanderen CBCF/IP 62192

16 Pagina 4 van 4 Een afschrift van deze brief is aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gezonden. Uiteraard ben ik bereid in een gesprek onze reactie nader toe te lichten. Hoogachtend, Mr. drs. P.C.G. Glas voorzitter CBCF/IP 62192

17 e. Voorstel aan Dagelijks Bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder 10 januari 2012 dagelijks bestuur 24 januari 2012 commissie wb 8 februari 2012 commissie bcwvm algemeen bestuur steller Joachim van Gemert afdeling Vergunningen en Handhaving portefeuillehouder Joop de Hoon beslissing Dagelijks Bestuur: Conform voorstel. ii ;i tin n in mi ia :i in hui Registratienummer: paraaf: afdelingshoofd secretaris agendapunt: A13 vergaderdatum: 24 januari 2012 openbaar: ja Onderwerp Aanwijzing zwemlocaties binnen het beheersgebied van het waterschap voor het zwemseizoen van Aanleiding Volgens de zwemwaterrichtlijn (Richtlijn 2006/7/EG) moet het waterschap jaarlijks de zwemwaterlocaties in oppervlaktewater aanwijzen betreffende het beheer en zwemwaterkwaliteit. Juridisch is het aanwijzen van locaties geregeld in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). Het aanwijzen van zwemwaterlocaties gebeurt jaarlijks voor aanvang van het zwemseizoen op grond van de Whvbz; artikel 10b lid 2. De procedure wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Voorstel Het aanwijzen van de locaties die zijn opgenomen in de lijst van zwemlocaties (zie bijlage) als zwemwater. Inleiding In het beheersgebied van het waterschap zijn 26 zwemgelegenheden in oppervlaktewater. Voorafgaand aan het zwemseizoen 2012 moeten deze 26 locaties in het gebied van het waterschap worden aangewezen. Deze locaties worden gedurende het zwemseizoen regelmatig gecontroleerd op de waterkwaliteit (hygiëne) en de veiligheid. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. Alle 26 zwemlocaties zijn aangemerkt als categorie C en worden geëxploiteerd door een houder (locatiebeheerder). Locaties die niet zijn aangewezen worden door het waterschap niet gecontroleerd. Zwemmen op andere locaties wordt dan ook altijd ontraden. 1

18 Aan alle 26 locaties is door Rijkswaterstaat (voor rijkswateren) en door Waterschap Peel en Maasvallei (voor regionale wateren) de functie zwemwater toegekend en voor alle locaties zijn de vereiste zwemwaterprofielen vastgesteld (dagelijks bestuur 3 juni 2009). Beoogd effect Met de aanwijzing van zwemlocaties in oppervlaktewater wordt voldaan aan de Richtlijn 2006/7/EG en de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Argumenten (tb.v. besluitvorming conform voorstel) Zie inleiding. Kanttekeningen (gevolgen, als niet besloten wordt conform het voorstel) Indien niet wordt besloten conform voorstel zal de locatie van de lijst zwemlocaties moeten worden afgevoerd. Ook zal er voor die locatie een zwemverbod moeten worden ingesteld. Financiële toelichting Niet van toepassing. Communicatie De zwemwaterrichtlijn (Richtlijn 2006/7/EG) schrijft publieke participatie voor, in het bijzonder bij het opstellen en bijwerken van de lijst zwemlocaties. De minimale vorm van publieke participatie is inspraak op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, dus inspraak op het ontwerpbesluit. Personeel en organisatie Buiten personele capaciteit geen extra kosten. Uitvoering en planning Procedure uitvoeren. Evaluatie/controle Niet van toepassing. 2

19 conceptlijst zwemwateren in beheersgebied Waterschap Peel en Maasvallei in 2012 Naam straat plaatsnaam Recreatiestrand Camping de Bloksberg Dagstrand Camping Breebronne Stiemensweg Lange Heide 9 Gennep Maasbree Camping Barten De Weerd 62 Roermond Camping Hermans De Weerd 1 Roermond Camping Niessen De Weerd 92 Roermond Camping van Ass De Weerd 3 Roermond Recreatiestrand Comfortparc Wessem Waage Naak 38 Wessem Dagstrand Peel Beach Heelderpeel Rijksweg 15 A Heel Dagstrand de Weerd De Weerd Roermond Dagstrand de Kasteelse Bossen Tienrayseweg Hoi Dagstrand Seurenheide Bosserheide 15 Well Dagstrand de Grote Hegge Grote Heggelaan Thorn Recreatiestrand Pare de Witte Vennen Sparrendreef 12 Oostrum Dagstrand Fun Beach Velkenskamp 1 Panheel Dagstrand Het Meerdal Laag heideweg 11 America Waterspeelplaats Kinderpretland Geurtsvenweg 2 A Weert Recreatiestrand Resort Marina Oolderhuuske Oolderhuuske 1 Roermond Recreatiestrand Droompark Maasduinen Maalbekerweg 25 Belfeld Recreatiepark Mookerplas Pastoorsdijk Plasmolen Recreatiecentrum De Schatberg Midden Peelweg 5 Sevenum Recreatiestrand Narvik HomeParc Heelderpeel De Peel 13 Recreatiepark Leukermeer De Kamp 5 Vakantiepark Resort Arcen Dorperheideweg 12 Dagstrand Recreatiepark de Leistert Heldensedijk 5 Dagstrand Camping Hatenboer Hatenboer 51 Recreatiestrand Vakantiepark Klein Vink Klein Vink 4 Heel Well Arcen Roggel Roermond Arcen 3

20 ONTWERP-BESLUrr INGEVOLGE DE WET HYGIËNE EN VEILIGHEID BADINRICHTINGEN EN ZWEMGELEGENHEDEN Onderwerp: Aanwijzing zwemwaterlocaties binnen het beheersgebied van het waterschap Peel en Maasvallei voor het zwemwaterseizoen van Procedure: De procedure wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Belangenafweging het dagelijks bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei; overwegende: dat artikel 10b, tweede lid van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden bepaalt dat Gedeputeerde Staten jaarlijks de zwemwaterlocaties aanwijzen; dat Gedeputeerde Staten van Limburg deze taak vanaf 29 november 1994 hebben gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei; dat binnen het beheersgebied van het Waterschap Peel en Maasvallei 26 oppervlaktewateren zijn gelegen die de functie "zwemwater" hebben in de plannen als bedoeld in artikel 4.4 en 4.6 van de Waterwet; gelet op het bepaalde in artikel 10b, tweede lid van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de Algemene wet bestuursrecht en het delegatiebesluit Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden d.d. 29 november 1994 van Gedeputeerde Staten van Limburg; BESLUIT: De locatie Dagstrand Het Meerdal, Laagheideweg 11 te America aan te wijzen als zwemwaterlocatie voor hetzwemseizoen van Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van mr. W.J.M. Evers Secretaris mr. A.M.G. Gresel Voorzitter 4

Servicepunt71 Managementletter 2013

Servicepunt71 Managementletter 2013 Servicepunt71 Managementletter Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel: +31 88 (0) 407 88 10 40700 1000 Fax: +31 88 (0) 407 88 41 40787 4187

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013 Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag Boekjaar 2013 VERTROUWELIJK Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland Breda, 18 maart 2014 Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie

Gemeente Heemstede Managementletter Tussentijdse controle 2012

Gemeente Heemstede Managementletter Tussentijdse controle 2012 Managementletter Tussentijdse controle 2012 College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Boardletter 2014. Tussentijdse controle 2014. Lees meer

Gemeente Woerden. Boardletter 2014. Tussentijdse controle 2014. Lees meer Gemeente Woerden Boardletter 2014 Tussentijdse controle 2014 Ernst & Young Accountants LLP Euclideslaan 1 3584 BL Utrecht, Netherlands Postbus 3053 3502 GB Utrecht, Netherlands Tel: +31 88 407 10 00 Fax:

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Algemeen bestuur. Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9

Algemeen bestuur. Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9 Algemeen bestuur Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9 Onderwerp Financiële verordeningen en regelingen MRDH Voorgesteld besluit Vaststellen van: 1. De financiële verordening MRDH 2015. 2. De controleverordening

Nadere informatie

Documentenqeqevens Briefnummer. Inge komen 1 9 NOV 2012. Afd/behand. Mo Aanvulle nde gegevens Kopie/CC. Opmerkingen. Paraaf.

Documentenqeqevens Briefnummer. Inge komen 1 9 NOV 2012. Afd/behand. Mo Aanvulle nde gegevens Kopie/CC. Opmerkingen. Paraaf. Documentenqeqevens Briefnummer Inge komen 1 9 NOV 2012 Afd/behand. Mo Aanvulle nde gegevens Kopie/CC Opmerkingen Paraaf Deloitte Accountants B.V. Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

De Ioitte. 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg

De Ioitte. 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg De Ioitte. 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889895 www.deloitte.nl Rapport uitgebracht aan Gemeente Borsele Managementletter 2011 Deloitte Accountants 8.V.

Nadere informatie

Deloitte. Managementletter 2012 Gerneente Weert 21 jan uari 2013 Deloitte Deloitte Accountants 8.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht-Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht-Airport Nederland VERTROUWELIJK

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Modellenstudie FUMO. Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie. De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden

Modellenstudie FUMO. Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie. De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden Modellenstudie FUMO Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie Uitgebracht aan: Regiegroep FUMO provincie Fryslân De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden Versie: Definitief

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Mensenrechten, Emancipatie, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp Onderzoek naar financiële en beheersorganisatie bij het Netherlands Instutute for Multiparty Democracy

Nadere informatie

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Ministerie van Veiligheid en Justitie Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Datum 23 december 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Kalvermarkt 53 2511 CB Den Haag Postbus

Nadere informatie

Deloitte. De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM. 31 12453040/lOO354rapO9ws. Geachte statenleden,

Deloitte. De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM. 31 12453040/lOO354rapO9ws. Geachte statenleden, Deloitte Accountants B.V. Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Te): (088) 2882888 Fax: (088) 2889777 wwwdeloitte.ni De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al Deloitte Deloitte Accountants B.V. Orlyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9733 www.deloitte.nl Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole

Nadere informatie

Uitvoering AWBZ, Wmo en Zvw 2011

Uitvoering AWBZ, Wmo en Zvw 2011 Rapport Uitvoering AWBZ, Wmo en Zvw 2011 CAK December 2012 2 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Samenvattend oordeel uitvoering AWBZ/Wmo 2011 5 1.2.1 Uitvoering AWBZ/Wmo 2011 5 1.2.2 Goede processen

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie