Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) Nationalestraat Antwerpen Stichting van Openbaar Nut BE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) Nationalestraat 155 2000 Antwerpen Stichting van Openbaar Nut BE 0410.057.701"

Transcriptie

1 Instituut vr Trpische Geneeskunde (ITG) Natinalestraat Antwerpen Stichting van Openbaar Nut BE OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING betreft BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING vr UITWERKEN VAN MASTERPLAN INFORMATISERING en de ONTWIKKELING, IMPLEMENTATIE en ONDERSTEUNING van een MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM Oprep tt Kandidatuurstelling nr. ITG-MIS-001 Eigendm Dit dcument is eigendm van het Instituut vr Trpische Geneeskunde en zal nder geen enkele vrm, nch in zijn geheel, aangepast f gereprduceerd wrden znder expliciete schriftelijke testemming van het ITG. 1

2 INHOUDSTAFEL Deel A: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Opdrachtgever cnfrm KB van 8 jan Vrwerp van de pdracht Percelen en psten Selectie van de kandidaten... 4 a. Uitsluitingscriteria... 4 b. Selectiecriteria inzake financiële draagkracht van de inschrijver... 6 c. Selectiecriteria m.b.t. de technische cmpetentie en draagkracht van de inschrijver... 7 d. Tepassing van de selectiecriteria Infrmatiesessie... 8 a. Indienen en penen van de kandidatuurstellingen b. Cntactgegevens vr vragen en bijkmende infrmatie Wetgeving Mgelijke extra infrmatie met betrekking tt de inschrijver Laattijdige uitvering Deel B. TECHNISCHE SPECIFICATIES Vrstelling van het ITG De pdracht van het ITG Het Organigram Huidige IT-situatie a. Organigram b. Applicaties c. Taken en verantwrdelijkheden d. Infrastructuur Scpe van het prject Overzicht van functinele beheften (niet exhaustief indicatief)) a. Belangrijke algemene beheften b. Beheften p het vlak van Datamigratie c. Beheften p het vlak van dcumentbeheer Deel C: VORM EN INHOUD KANDIDATUURSTELLING BIJLAGE 1 Applicaties ITG BIJLAGE 2 Multivalentiematrix-Taakmschrijving Infrmaticadienst BIJLAGE 3 USER REQUIREMENTS Dcument management system BIJLAGE 4 Netwerk lay ut

3 Deel A: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN. 1. Opdrachtgever cnfrm KB van 8 jan Alleen de hierna vermelde instelling is gemachtigd m de selectie uit te veren ten aanzien van de kandidaten met de geselecteerde kandidaat-leveranciers, en in een latere fase met de leverancier: Instituut vr Trpische Geneeskunde (ITG) Ondernemingsnummer: Natinalestraat 155 B-2000 Antwerpen Vertegenwrdigd dr: Mevr. L. Schueremans, Algemeen Beheerder Tel Fax Vrwerp van de pdracht. Dit dcument beschrijft een pdracht in verband met het uitwerken van een Masterplan Infrmatica binnen de cntext van een Management Infrmatica Systeem, MIS en het ntwikkelen en implementeren van een MIS, inclusief het leveren van diensten mtrent rganisatie en persneels gericht veranderingsmanagement, supprt en pleiding, alsk het crrectief en evlutief nderhud van de plssing. Het MIS met leiden tt het autmatiseren van de bestaande gegevensstrmen. Deze delstelling dient nderbuwd te wrden dr een verdere afstemming van de infrmaticadiensten p de peratinele beheften van het ITG, k bekend nder het cncept ICT t Business Alignment. Het MIS dient de bestaande infrmaticasystemen te integreren, de cmmunicatieprcessen elektrnisch te laten verlpen zdat dcumenten centraal kunnen beheerd en geraadpleegd wrden. Een dcumentbeheerssysteem is een elementair deel van de te implementeren plssing m de infrmatiestrmen elektrnisch te ndersteunen. Een krachtige zekmtr vrmt daarin een meerwaarde. Dit vereist dat vrafgaandelijk de bedrijfsprcessen binnen en tussen de departementen, de autmatisatie van de gegevensstrmen en de impact p de bestaande taakmschrijvingen en prcedures, in kaart dienen gebracht. Tevens met de impact p de rganisatie, p het persneel en p de stakehlders duidelijk gemaakt wrden! De pdracht is het resultaat van de beslissing vermeld in de beleidsnta van Raad van Bestuur van 22 maart De delstelling van de pdracht is het bereiken van een verder drgedreven Bestuurlijke Efficiëntie, een verdere Optimalisatie van de intra- en inter-departementele Cmmunicatie binnen het ITG, alsk een Optimalisatie van Cmmunicatie met de Externe Partners (stakehlders) van het ITG 3. Percelen en psten De pdracht bestaat uit één perceel met 5 psten. De vijf psten zijn : 1. Analyse en Uitwerken van een Masterplan Infrmatisering, inclusief een drgedreven prf f cncept dat aantnt de delstellingen van de pdracht te kunnen realiseren. 2. Ontwikkeling en de stapsgewijze implementatie van de plssing, inclusief interfaces met andere tepassingen en training 3. Change management, hiermee wrdt bedeld het begeleiden van het ITG p rganisatrisch vlak en het begeleiden van de rganisatie, de gebruikers en de stakehlders ten einde een ptimale aanvaarding van de plssing en van de aangepaste prcedures te bekmen 4. Ondersteuning van de gebruikers, sftware-update (nderhud en actualisering) en crrectie 5. Levering, installatie en nderhud van de vereiste hardware 3

4 De kandidaturen hebben betrekking p alle psten; later dr geselecteerde kandidaten in te dienen ffertes dienen al deze psten te mvatten. De geselecteerde kandidaten meten evenwel de verschillende psten afznderlijk in hun fferte vermelden. De leverancier (indien er niet met nderaannemers wrdt gewerkt) f de hfdaannemer (indien met nderaannemers wrdt gewerkt) zal als prjectmanager ptreden en zal rapprteren aan de pdrachtgever. De pdrachtgever kan waar ndig bijsturen met het g p zaken zals flexibiliteit en aanvaardbaarheid dr het ITG-persneel en dr de externe stakehlders, en met het g p budgettaire, functinele en technische vereisten. Ok al wrdt de pdracht in principe tegewezen in haar geheel, tch behudt het ITG zich het recht vr m te allen tijde af te zien van het tevertruwen van een f alle psten aan de leverancier en te beslissen m vermelde pst f psten p te nemen in een nieuwe pdracht znder dat de leverancier recht heeft p enige schadelsstelling. De planning van de realisatie/van de implementatie van de plssing, wrdt dr het ITG ver een duurtijd van enkele jaren vrzien. De vermedelijke startdatum van de dienstverlening vr pst één zal het tweede kwartaal van 2012 zijn. Het vrzien van schaalbaarheid van de plssing en van flexibiliteit in de graduele ntwikkeling en implementatie van de plssing is een basisvereiste van het ITG. 4. Selectie van de kandidaten ITG zal de meest geschikte kandidaten selecteren vlgens de hiernder vermelde selectiecriteria en behudt zich het recht vr m niet alle psten te te wijzen. In het kader van deze prcedure zal het ITG maximum 5 kandidaten selecteren. Alleen de geselecteerde kandidaten ntvangen vervlgens het bijznder bestek en zullen wrden uitgendigd m een fferte in te dienen. a. Uitsluitingscriteria De kandidatuur wrdt gesteld vr alle psten p straffe van nietigheid van de kandidatuur! De kandidaat geeft een schriftelijke verklaring dat hij niet verkeert in een van de nderstaande gevallen van uitsluiting. ITG behudt zich het recht vr m de juistheid te cntrleren van deze verklaring p wrd van eer vanwege de inschrijver wiens fferte het best wrdt gerangschikt. Daarte kan ITG aan de betrkken inschrijver vragen m de inlichtingen en bewijsstukken te verstrekken die telaten zijn persnlijke situatie te cntrleren met de snelste middelen en binnen de termijn die het ITG vaststelt vr de uiteindelijke gunning. Eerste uitsluitingscriterium 1. De Belgische inschrijver die persneel tewerkstelt dat nderwrpen is aan de wet van 27 juni 1969 tt herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met in rde zijn met betrekking tt zijn verbintenissen tegenver de Rijksdienst vr Sciale Zekerheid. Hij wrdt geacht in rde te zijn met betrekking tt de vrnemde verbintenissen indien blijkt dat hij uiterlijk p de dag vóór de uiterste datum vr ntvangst van de ffertes: 1. aan de Rijksdienst vr Sciale Zekerheid alle vereiste aangiften heeft bezrgd tt en met inbegrip van die welke betrekking hebben p het vrlaatste kalendertrimester dat verstreken is ten pzichte van de uiterste datum vr ntvangst van de ffertes, en 2. vr deze aangiften geen schuld aan bijdragen heeft van meer dan eur, tenzij hij vr deze schuld betalingstermijnen heeft verkregen die hij strikt nakmt. 4

5 Zelfs indien de schuld aan bijdragen hger is dan eur wrdt de inschrijver echter als zijnde in regel beschuwd indien hij aantnt, vóór de beslissing m de pdracht te te wijzen wrdt genmen, dat hij uiterlijk p de dag vóór de uiterste datum vr ntvangst van de ffertes ten verstaan van een Opdrachtgever in de betekenis van artikel 4, 1 en 2, 1 tt 8 en 10 van de wet f van een penbare nderneming in de betekenis van artikel 26 van dezelfde wet, één f meer vaststaande en peisbare schuldvrderingen heeft die vrij zijn van eender welke verbintenis tegenver derden, vr een bedrag dat ten minste gelijk is, p eur na, aan het bedrag waarvr hij te laat is met het betalen van bijdragen. 2. De buitenlandse inschrijver met uiterlijk p de dag vóór de uiterste datum vr ntvangst van de ffertes: 1. in rde zijn met zijn verbintenissen betreffende de betaling van de scialezekerheidsbijdragen in vereenstemming met de wetsbepalingen van het land waar hij gevestigd is; 2. in rde zijn met de bepalingen van 1 indien hij persneel tewerkstelt dat nderwrpen is aan de wet van 27 juni 1969 tt herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 3. In gelijk welke fase van de prcedure mag ITG met alle middelen die deze dienst nuttig acht infrmatie inwinnen ver de situatie betreffende de betaling van de scialezekerheidsbijdragen van eender welke inschrijver. Tweede uitsluitingscriterium Wrdt uitgeslten van deelname aan de tewijzingsprcedure, de dienstverlener die het vrwerp is geweest van een in kracht van gewijsde gegaan vnnis, waarvan de Opdrachtgever kennis heeft, wegens: 1. deelname aan een criminele rganisatie, zals bedeld in artikel 324bis van het Strafwetbek; 2. mkping, zals bedeld in artikel 246 van het Strafwetbek; 3. fraude in de betekenis van artikel 1 van de vereenkmst betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Eurpese Gemeenschappen, gedgekeurd dr de wet van 17 februari 2002; 4. witwassen van geld zals bedeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tt vrkming van het gebruik van het financiële stelsel vr het witwassen van geld en van de financiering van het terrrisme. Met het g p de tepassing van deze paragraaf kan ITG, in geval van twijfel ver de persnlijke situatie van een dienstverlener, zich wenden tt de bevegde Belgische f buitenlandse verheden m de infrmatie te verkrijgen die hij in verband hiermee ndzakelijk acht. Derde uitsluitingscriterium De inschrijver mag zich niet in een van de vlgende gevallen bevinden: 1. in staat van faillissement f vereffening, zijn activiteiten hebben stpgezet f een gerechtelijk akkrd hebben verkregen f zich bevinden in eender welke analge situatie als gevlg van een prcedure van dezelfde aard die bestaat in de natinale wetgevingen en reglementeringen; 2. een faillietverklaring hebben ingediend, een prcedure van vereffening f gerechtelijk akkrd hebben ingesteld f zich bevinden in een hangende prcedure van dezelfde aard die bestaat in de natinale wetgevingen en reglementeringen. Vierde uitsluitingscriterium De inschrijver mag niet verrdeeld zijn geweest bij een in kracht van gewijsde gegaan vnnis vr een misdrijf dat afbreuk det aan zijn berepsintegriteit. 5

6 Vijfde uitsluitingscriterium De inschrijver mag p prfessineel vlak geen ernstige fut hebben begaan die behrlijk wrdt vastgesteld dr gelijk welk middel dat de aanbestedende verheden kunnen rechtvaardigen. Bvendien verbindt de inschrijver zich erte, dr zijn fferte te ndertekenen, de nrmen na te kmen die wrden vastgelegd in de basisverdragen van de Internatinale Arbeidsrganisatie (IAO) en in het bijznder: 1. het verbd p dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwngen f verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 ver de afschaffing van de gedwngen arbeid, 1957); 2. het recht p vakbndsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tt het prichten van vakverenigingen en tt bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948); 3. het recht p rganisatie en cllectieve nderhandelingen (verdrag nr. 98 ver het recht m zich te rganiseren en cllectief te nderhandelen, 1949); 4. het verbd p elke vrm van discriminatie p het vlak van arbeid en vergeding (verdrag nr. 100 ver het gelijke ln, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (tewerkstelling en berep, 1958); 5. de minimumleeftijd vastgesteld vr kinderarbeid (verdrag nr. 138 ver de minimumleeftijd, 1973) evenals het verbd p de ergste vrmen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 ver de ergste vrmen van kinderarbeid, 1999). Het niet nakmen van de hierbven genemde verdragen wrdt dus beschuwd als een ernstige fut bij de berepsuitefening in de betekenis van artikel 69, 4 van het kninklijk besluit van 8 januari De bvenstaande bepalingen zijn van tepassing nverminderd de verige bepalingen die vrkmen in artikel 69 van vrnemd besluit. Zesde uitsluitingscriterium De inschrijver met in rde zijn met betrekking tt zijn verbintenissen tegenver de directe belastingen van de B.T.W. Zevende uitsluitingscriterium De inschrijver mag zich niet p ernstige wijze schuldig hebben gemaakt aan valse aangiften bij het verstrekken van inlichtingen die in het kader van deze pdracht peisbaar zijn. b. Selectiecriteria inzake financiële draagkracht van de inschrijver Elke kandidaat met bij zijn kandidatuur een ndertekende verklaring p erewrd vegen met betrekking tt: de ttale mzet en het bedrijfsresultaat die werden gerealiseerd tijdens de laatste drie bekjaren (gelieve neergelegde balansen en resultatenrekeningen in bijlage te te vegen); de mzet en het financiële resultaat (eventuele besparingen, meerksten f bijkmende aanpassingen/ change requests ) betreffende de relevante en als referentie pgegeven prjecten met betrekking tt Management Infrmatica Systemen. Om relevant te zijn dienen deze referenties aan de delstellingen van het begde ITG-MIS, -zie hierbven-, te vlden en dienen ze pgeleverd en geaccepteerd te zijn na 1 januari 2008; de jaarlijkse mzet per bedrijfssectr en het aantal klanten in de respectieve sectren na 1 januari De ttale mzet gerealiseerd sinds 2008 vr de ntwikkeling en implementatie van de vermelde referentieprjecten gerealiseerd binnen de BeNeLux, bij drie verschillende klanten, zie hiernder-, mag niet minder bedragen dan eur. In geval kandidaten na tepassing van de hierna vernemde selectiecriteria als nummer 5 en 6 ex aequ zijn geëindigd wrdt de kandidaat met de grtste mzet geselecteerd. 6

7 c. Selectiecriteria m.b.t. de technische cmpetentie en draagkracht van de inschrijver In zijn kandidatuur met de kandidaat p duidelijke wijze het bewijs leveren van het feit dat hij ver de technische draagkracht beschikt m de pdracht tt een ged einde te brengen. De kandidaat met beschikken ver aantnbare expertise met betrekking tt een aanbd van diensten zals vermeld in alle psten, inclusief het change management (pst 3). De kandidaat levert het bewijs van cmpetentie en draagkracht dr het afleveren van: 1) Een lijst van minimum 3 srtgelijke pdrachten gerealiseerd binnen de BeNeLux, gedurende de vrbije 3 jaren bij 3 verschillende klanten met pgave van: de naam van de klant (publiek- f privaatrechtelijke instantie) evenals de cntactpers()n(en) die fficieel de klant mgen vertegenwrdigen (zie verder); de beschrijving van de dienst met vermelding van het gedeelte dat de kandidaat zelf heeft uitgeverd en het gedeelte dat werd uitbesteed; de gebruikte methdlgie vr het prjectmanagement, het servicemanagement en het changemanagement; een beschrijving van de manier waarp de prcedures van qualitymanagement werden tegepast; duurtijd van de implementatie; het budget van inbedrijfstelling en de recurrente ksten; de geïmplementeerde architectuur (sftware/hardware). De ttale mzet gerealiseerd vr de ntwikkeling en implementatie van de drie vermelde referentieprjecten uitgeverd in de BeNeLux, mag niet minder bedragen dan eur. Elke referentie met, p straffe van niet-ntvankelijkheid, de referentie en de telefn- en gegevens bevatten van een bevegd persn bij de klant met wie cntact kan wrden pgenmen. Indien blijkt dat de pgegeven cntactpersn bij de klant niet bevegd is m de klant te vertegenwrdigen f indien de klant niet bereid is m als referentieprject te fungeren dan wrdt de referentie als nntvankelijk aanzien en vervalt de kandidatuur! (* Als cntactpersnen die fficieel de klant mgen vertegenwrdigen wrden vlgende prfielen aanzien: een persn met fficiële tekenbevegdheid (cfr. Staatsblad) een directielid een lid van het Steering Cmmittee die langs de kant van de klant een leidende rl speelt/heeft gespeeld in de realisatie van een referentieprject) 2) Een beschrijving van de methdlgie en aanpak die de kandidaat in het vruitzicht stelt vr het uitveren van het prject en van de diensten. Meer bepaald de aanpak van de analyse van de beheften en de inhud van een Masterplan Infrmatisering, inclusief de prjectmanagement-, de servicemanagement- en de changemanagement-aanpak. Onder changemanagement wrdt verstaan de begeleiding van het ITG als rganisatie en de begeleiding van de rganisatie, van de gebruikers en van de stakehlders m de veranderingen die een MIS-prject met zich meebrengt, ptimaal te aanvaarden en te benutten. 3) Een cv van minstens 6 medewerkers die de Nederlandse taal vlledig machtig zijn en die aan deze pdracht kunnen meewerken, met een verzicht van hun diplma's, bijkmende vrmingen, ervaring 7

8 en rl in srtgelijke prjecten, alsk hun infrmaticakennis. (nder medewerker wrdt verstaan zwel vast persneel als vast persneel van een subcntractr, alsk freelancepersneel dat p geregelde basis dr de kandidaat-leverancier wrdt ingehuurd). 4) Een beschrijving van de werking van de ndersteunende diensten. Vr de aangebden hardware met een 24 x 24 cntract gebden wrden, 7 p 7 met een interventietermijn van 4 uur nsite. Vr sftwaregerelateerde prblemen is er een tweedelijns help desk met kennis van het Nederlands vereist met een tijdsvenster van 8.00 tt uur gedurende weekdagen. 5) De kandidaat zal een verklaring den aangaande het aantal werknemers van zijn nderneming tijdens de vrbije 3 jaren, alsk de relevante functinele cmpetentiedmeinen waarin het dienstverlenend persneel actief is. Er wrdt verwacht van de kandidaat dat het gemiddeld aantal werknemers ver de laatste vier jaren minstens 50 bedreg (exclusief persneel p freelance- f interimbasis te werk gesteld). d. Tepassing van de selectiecriteria Vr de kandidaten die niet verkeren in een van de gevallen van uitsluiting (zie hierbven) en die tevens bewijs hebben geleverd dat zij vlden aan de vereiste financiële draagkracht zals vermeld, wrdt de berdeling p basis van de selectiecriteria als vlgt tegepast: Criterium Punten De gemiddelde klantentevredenheid van de referentieprjecten, aangegeven dr de 20% cntactpersnen* (zie p 7) Beschrijving en relevantie van diensten per referentieprject 25% Methdlgie p het vlak van prjectmanagement, servicemanagement (m.b.t. de werking 5% van ndersteunende diensten), en qualitymanagement Change-methdlgie: naar de rganisatie, naar de gebruikers en naar de stakehlders 20% Kwaliteit van aanpak van analyse en inhud van een Masterplan Infrmatisering (zie pst 20% 1) Cmpetentie van de medewerkers p basis van cv en p basis van de relevante 10% aangegeven cmpetentiedmeinen 5. Infrmatiesessie Tt uiterlijk dnderdag 18 augustus 2011 m 16:00 uur kunnen alle kandidaten hun vragen schriftelijk richten aan de vertegenwrdiger van het ITG, zals vermeld hiernder. Alle kandidaat-inschrijvers wrden bij deze, met een maximum van 3 persnen per kandidaat, uitgendigd p een infrmatiesessie die drgaat p wensdag 24 augustus 2011 in de lkalen van het ITG, in het Auditrium, van tt uur. Uiterlijk m uur dienen de kandidaten, die aanwezig wensen te zijn, zich p de receptie van het ITG, Natinalestraat 155 (hfdingang) aan te melden. Tijdens deze infrmatiesessie zal men trachten de gestelde vragen z duidelijk mgelijk te beantwrden. Nadien kunnen bijkmende pmerkingen en vragen gesteld wrden, tt uiterlijk wensdag 31 augustus De antwrden p deze vragen zullen wrden verstuurd naar alle kandidaten p uiterlijk maandag 5 september

9 a. Indienen en penen van de kandidatuurstellingen. De kandidatuurstelling met in het Nederlands pgemaakt wrden en met pgesteld wrden in vereenstemming met de in deel C. van dit bijzndere dcument vermelde eisen en mdel. De kandidatuurstelling dient in één (1) ndertekend exemplaar p papier ingediend te wrden, en in zes (6) digitale exemplaren p elektrnische drager, vlgens de mdaliteiten bepaald in art. 103 tt en met 105 van het KB van betreffende de verheidspdrachten. De kandidatuurstellingen wrden vóór de pening van de kandidatuurstellingen fwel per schrijven (een aangetekend schrijven wrdt aanbevlen) pgeznden naar, fwel persnlijk neergelegd bij het ITG. De kandidatuurstellingen wrden aanvaard vr zver de zitting van pening van de kandidatuurstellingen niet vr gepend is verklaard. De kandidatuurstelling wrden in een geslten mslag gestken. Op deze mslag dienen de vlgende vermeldingen te wrden aangebracht: - het nummer van het prep met name:. ITG-MIS-001; - de datum en het uur van de pening van de kandidatuurstellingen. Deze mslag wrdt gestken in een tweede mslag met de vlgende vermeldingen: - het wrd «kandidatuurstelling MIS» in de linkerbvenhek; - p de plaats waar het adres van de bestemming met wrden vermeld: Instituut vr Trpische Geneeskunde Dhr. Christph Laureys - aankper Natinalestraat 155 B-2000 Antwerpen Op dinsdag 20 september 2011 m 10 uur zal in het Instituut vr Trpische Geneeskunde, in Zaal Brden, in penbare zitting wrden vergegaan tt de pening van de kandidatuurstellingen ingediend vr deze pdracht. Maximaal twee vertegenwrdigers van elke geselecteerde kandidaat die beslist heeft een kandidatuur in te dienen, mgen de zitting bijwnen. In het raam van het nderzek van de kandidatuurstellingen dr het ITG, wrden de inschrijvers erp gewezen dat zij het bezek aan hun installaties dr afgevaardigden van het ITG meten telaten. b. Cntactgegevens vr vragen en bijkmende infrmatie. Bijkmende inlichtingen kunnen wrden pgevraagd via naar 6. Wetgeving. Onderhavige pdracht is nderwrpen aan de algemene reglementering betreffende de verheidspdrachten vr aanneming van werken, leveringen en diensten. Elke inschrijver wrdt verndersteld de bepalingen te kennen en te aanvaarden die in vlgende wettelijke en reglementaire teksten pgenmen zijn: - De wet van 24 december 1993 betreffende de verheidspdrachten en smmige pdrachten vr aanneming van werken, leveringen en diensten (BS van 22 januari 1994); - Het kninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de verheidspdrachten van werken, leveringen en diensten en de cncessies van penbare werken (BS van 26 januari 1996) ; - Het kninklijk besluit van 26 september 1996 tt bepaling van de algemene uitveringsregels van de verheidspdrachten en van de cncessies vr penbare werken + bijlage : algemene aannemingsvrwaarden vr de verheidspdrachten vr aanneming van werken, leveringen en diensten en vr de cncessies vr penbare werken (BS van 18 ktber 1996); - Alle wijzigingen aan de wet en de vrmelde besluiten die van tepassing zijn p de dag van de pening van de ffertes; 9

10 7. Mgelijke extra infrmatie met betrekking tt de inschrijver Het ITG behudt zich het recht vr alle nuttige inlichtingen, van mrele f financiële aard, ver de inschrijvers in te winnen. 8. Laattijdige uitvering. Van de bepalingen van art. 75 van de bijlage bij het KB van inzake beten wrdt hier afgeweken gezien het kritieke karakter van de autmatisering in zijn ttaliteit. Het verschrijden van de geplande realisatiedatum van de fases geldt als een aanmaning vr de dienstverlener. De beten zullen wrden bepaald in het lastenbek en zullen verder wrden vastgelegd in het bestek. 10

11 Deel B. TECHNISCHE SPECIFICATIES. 1. Vrstelling van het ITG Het Instituut vr Trpische Geneeskunde (ITG) is een stichting van penbaar nut waarvan de prichtingsakte dateert van Het ITG is sinds 1906 actief als pleidings-, nderzeks- en referentiecentrum in de trpische geneeskunde en de gezndheidszrg in de ntwikkelingslanden. Tt 1960 ressrteerde het ITG nder het Ministerie van Klniën, nadien nder het Ministerie van Natinale Opveding. Bij de defederalisering van het nderwijs in 1988 werd de financiering vergeheveld naar de Vlaamse Gemeenschap, departement nderwijs, waar het een nderdeel werd van het Vlaamse hger nderwijs. In het decreet p de universiteiten wrdt het ITG mschreven en betelaagd als een 'Instelling vr Hger Academisch Onderwijs'. In 1993 werden de statuten en de samenstelling van de Raad van Bestuur grndig aangepast. De Vlaamse regering erkent het ITG met het Decreet van 18 mei 1999 als 'Pstinitiële Instelling van Openbaar Nut en geeft het ITG een jaarlijkse telage vr het inrichten van pstinitieel en pstacademisch nderwijs, het pleiden van dctrandi en het uitveren van wetenschappelijk nderzek en dienstverlening. De wederzijdse rechten en plichten werden vastgelegd in een hernieuwbare vijfjarige beheersvereenkmst met de minister van Onderwijs. Het ITG verbindt zich in deze beheersvereenkmst nder andere tt het vrleggen en uitveren van delgerichte beleidsplannen, het aanbieden van pleidingsplaatsen, het inveren van interne en externe kwaliteitsbewaking en samenwerking met universiteiten en buitenlandse instellingen. Het ITG heeft bvendien een belangrijk prgrammavereenkmst met het Ministerie van Buitenlandse zaken, directie ntwikkelingssamenwerking vr de financiering van de samenwerking met partners in het zuiden en het rganiseren van specifieke pleiding vr internatinale experten in de gezndheidszrg f dierengeneeskunde. 2. De pdracht van het ITG De pdracht van het ITG mvat drie luiken: Onderwijs: de vrming van medici en paramedici in.m. trpische geneeskunde en diergeneeskunde, het verlenen van internatinale masters in vlksgezndheid, ziektebestrijding en trpische diergeneeskunde f veeteelt, het begeleiden van universitaire dctrandi, etc. Onderzek: het verrichten van fundamenteel en tegepast nderzek p de belangrijkste trpische en andere infectieziekten bij mens en dier, de rganisatie van humanitaire en veterinaire gezndheidsdiensten in ntwikkelingslanden, etc. Hierte wrdt nauw samengewerkt met binnen- en buitenlandse nderzeksinstellingen. Dienstverlening: het verrichten van curatieve en preventieve raadplegingen en adviezen, het uitveren van labratriumanalyses. Verder vert het ITG vr het Ministerie vr Ontwikkelingssamenwerking een prgramma uit van vrming, peratineel nderzek en capaciteitsversterking. Het ITG is erkend als enig natinaal referentiecentrum vr trpische geneeskunde. Deze pdracht wrdt gerealiseerd in drie (3) wetenschappelijke departementen. Zeer recent nderging het ITG een belangrijke wijziging en ging van 5 naar 3 wetenschappelijke departementen. Bvendien zijn er zals in elke rganisatie een aantal Ondersteunende Diensten : Aankp, Persneelsdienst, Bekhuding, Technisch Beheer, Grafische Dienst, Studentendienst, Cmmunicatiedienst en Infrmatica. 11

12 Meer infrmatie ver het ITG is beschikbaar via De website is p het mment van de aankndiging echter ng niet aangepast vlgens de nieuwe structuren en rganisatiedelen. 3. Het Organigram In nderstaand schema wrdt de rganisatiestructuur van het ITG duidelijk beschreven. 12

13 4. Huidige IT-situatie a. Organigram De Infrmaticadienst is als vlgt gestructureerd: 13

14 b. Applicaties Vr een verzicht van de huidige tepassingen, verwijzen wij naar Bijlage 1 Applicaties ITG. Binnen het kader van begeleiding en pleiding is het belangrijk dat elke kandidaat-leverancier een verzicht heeft van de bestaande kennisdmeinen binnen de Infrmaticadienst. Hiernder vindt u het verzicht van deze dmeinen. Kennisdmeinen IT-medewerkers Operating System Clients Micrsft Operating systems Linux Macintsh excellent pr Operating System servers Micrsft Operating systems Linux OS/400 Database platfrms Micrsft SQL Servers Oracle MySQL DB2 Virtualisatie Vmware ES HyperV Netwrking switching TCP/IP Firewall rutering DNS Wlan Strage NAS SAN Scripting Kix Vbscript Pwershell Systems management Sftware deplyment Virus preventin 14

15 c. Taken en verantwrdelijkheden Een verzicht van de taken en verantwrdelijkheden binnen de dienst vindt u in Bijlage 2 Multivalentiematrix-Taakmschrijving. d. Infrastructuur De infrmatica-infrastructuur is als vlgt: Infrastructuur Systems aantal Windws 2000 Prfessinal Service Pack 1 1 Windws 2000 Server Service Pack 4 5 Windws 7 Enterprise Editin 91 Windws 7 Enterprise Editin Service Pack 1 15 Windws 7 Prfessinal Editin 5 Windws 7 Ultimate Editin 1 Windws Server 2003 R2 Service Pack 2 13 Windws Server 2003 Service Pack 2 8 Windws Server 2008 Enterprise Editin Service Pack 2 4 Windws Server 2008 Enterprise Editin withut Hyper-V Service Pack 2 1 Windws Server 2008 R2 Service Pack 1 2 Windws Server 2008 R2 Enterprise Editin 6 Windws Server 2008 R2 Enterprise Editin Cre Service Pack 1 2 Windws Server 2008 R2 Enterprise Editin Service Pack 1 4 Windws Server 2008 R2 Web Server Editin 1 Windws Server 2008 Web Server Editin Service Pack 2 1 Windws Server 2008 withut Hyper-V Service Pack 1 1 Windws Vista Business Editin Service Pack 1 1 Windws Vista Enterprise Editin Service Pack 2 2 Windws P Media Center Editin Service Pack 3 3 Windws P Prfessinal Service Pack 2 5 Windws P Prfessinal Service Pack Windws P Prfessinal Tablet PC Service Pack 3 1 AS400 VR5R3 1 MacOS 25 Een verzicht van de fysieke lay-ut van het netwerk vindt u in Bijlage 4, Netwerklay-ut. 15

16 5. Scpe van het prject Het del is m een partner te selecteren vr het ITG die een strategie kan ntwikkelen en een Masterplan Infrmatisering zal afleveren vr de implementatie van een sftwareplatfrm. Dit met telaten m de bestaande infrmatica-systemen te integreren en de cmmunicatieprcessen elektrnisch te laten verlpen. Dcumenten meten centraal kunnen beheerd wrden en eenvudig te raadplegen zijn. De partner met in staat zijn het prject in al zijn fases te begeleiden en te realiseren, vanaf de functinele analyse tt en met de implementatie en de dienstverlening en ndersteuning nadien. Dit hudt in dat, beginnend bij de departementen en de ndersteunende diensten van het ITG, de verschillende bedrijfsprcessen meten in kaart gebracht wrden. Cncreet met wrden mschreven he de geautmatiseerde infrmatiestrmen zullen verlpen en welke de impact is p de bestaande taakmschrijvingen en prcedures. Tevens met de impact p de rganisatie duidelijk gemaakt wrden. De delstelling van het prject Management Infrmatica Systeem, MIS, met leiden tt een efficiëntere rganisatie en kstenbesparingen gebaseerd p de integratie van de bestaande infrmaticatepassingen en tt het autmatiseren van de bestaande infrmatiestrmen. Deze delstelling zal nderbuwd wrden dr een verdere afstemming van de infrmaticadiensten p de peratinele beheften van het ITG, k bekend nder het cncept ICT t Business Alignment. Vanuit deze visie met assistentie verleend wrden m een beheersstructuur p te zetten binnen het ITG m te verzekeren dat de delstellingen gerealiseerd wrden daar dit prject een diepgaande invled gaat hebben p de bestaande prcedures en rganisatie. Een dcumentbeheerssysteem is een elementair deel van de te implementeren plssing m de infrmatiestrmen elektrnisch te ndersteunen. Een krachtige zekmtr is een essentieel nderdeel hiervan. Een datawarehuse-insteek zal eveneens vereist zijn vr het mzetten van gegevens naar infrmatie dr de definitie van metadata. De ttale plssing zal vermedelijk uit een cmbinatie van databases en databasemanagementtls bestaan die gebruikt wrden m het beheer van de besluitvrming te ndersteunen. 6. Overzicht van functinele beheften (niet exhaustief indicatief)) a. Belangrijke algemene beheften Znder de ambitie m vlledig te zijn vlgt hier een lijst van de meest belangrijke functinele beheften: Onderwijs: Cnslidatie en harmnisatie, binnen de verschillende nderwijssecties, van alle administratieve en academische gegevens van de studenten. Genereren van diplma s en diplmasupplementen. Harmnisatie en standaardisatie leren p afstand Ondersteuning van de academische planning: pleidingsrsters, beschikbaarheid van dcenten en infrastructuur (zalen,aula,..). Een geïntegreerde financiële pvlging van de ksten van het nderwijs zdat de fullcst van de studie kan bepaald wrden. 16

17 Ondersteuning vr de kwaliteitszrg binnen het departement nderwijs. Het evaluatieprces van de diverse cursussen dient gestandaardiseerd en geharmniseerd wrden Mgelijkheid m een cmmunity f expertise p te buwen binnen het departement enerzijds en met de studenten anderzijds. Harmnisatie van de accreditatie van de verschillende nderwijssecties. Onderzek: Opvlging van de administratieve cyclus vr het behalen van PhD-graad. Opzet van een lerende rganisatie. Hiermee wrdt bedeld dat men nd heeft aan instrumenten waarmee men cntact kan huden en gegevens uitwisselen tussen medewerkers van het ITG enerzijds en externe cllega s en andere stakehlders anderzijds in verband met prjecten en nderzeken. Opvlging van prjecten binnen het ITG: wie is betrkken partij, status van het prject, pvlging en archivering van nderzeksactiviteiten Knwhw verzamelen en ter beschikking stellen (vrbeeld is bi-databank) Ondersteuning van het prces van accreditatie en audit van de nderzekslabratria. Dienstverlening Vr de plikliniek met een elektrnisch patiëntendssier geïnstalleerd wrden waarvan de implementatie zal plaatsvinden in de lp van Een selectie hiervr werd reeds uitgeverd. Kwaliteitsdienst: Ondersteuning vr het pstellen, dcumenteren en verspreiden van alle administratieve prcedures. De integratie van de budgetpvlging met het financiële pakket Ondersteuning vr het managen van de inventaris van testellen en het nderhud, de keuring en kalibratie ervan. Ondersteuning vr de pzet van een elektrnisch labratriumntabek Veiligheidsdienst Elektrnisch pvlgen van pleidingstrajecten vr werknemers. Het management van het risicbeheer (maken van analyses,scren van risic s, maken van verslagen en pvlging van de acties, en rapprtering van arbeidsngevallen). Ondersteuning vr het beheer van de technische cntrles. Integratie met het aankpbeheer. 17

18 Persneelsdienst: Ondersteuning van het rekruteringsprces van aanvraag tt cntract. Opvlging van cntractverlengingen van tijdelijke cntracten. Autmatisatie van de nthaalprcedure. Het elektrnisch beheer van het persneelsdssier (pleidingen, bevrderingen, uitdiensttredingen, verlf, brugpensien, vergedingen, ). Elektrnische ndersteuning vr de prcedures met de RVA en de verzekeringsmaatschappij (arbeidsngevallen). Cmmunicatie Ondersteuning vr een ptimaal beheer van het intranet en website(s). Ondersteuning van de cntent: beheer persmappen, persmededelingen, publicaties van medewerkers. Beveiligde distributie van dcumenten: verslagen van OR, CVGV en RvB. Ter beschikking stellen van dcumenten ter ndersteuning interne administratie. b. Beheften p het vlak van Datamigratie De uitdagingen die dienen beantwrd p het vlak van datamigratie en datamanagement, zijn: Vlledigheid van gegevens. Actuele gegevens (cleansing van gegevens). Crrecte gegevens. Gegevens die niet gedupliceerd zijn in verschillende tepassingen. Identieke frmaten vr intrinsiek dezelfde gegevens. Identieke cderingen van dezelfde gegevens. Archiveringsregels die identiek zijn in peratinele systemen t..v. MIS-tepassingen. Vlledigheid van gegevens in functie van de infrmatiebeheftes. c. Beheften p het vlak van dcumentbeheer Uitdagingen die dienen beantwrd p het vlak van dcument beheer, zijn: Ruimtebesparing: eenmalige fysieke pslag van dcumenten Efficiëntieverbetering: infrmatie is altijd aanwezig en p beveiligde wijze tegankelijk via het internet. Tepasbaarheid k vr alle digitale bestanden: beelden, films, gescande dcumenten, tekeningen, databanken, geluidsfragmenten 18

19 Krachtige zekmtr Klantgerichtheid: direct antwrd kunnen geven p vragen van medewerkers, studenten en partners. Betere ndersteuning van werkprcessen: dcumenten zijn vr de juiste delgrepen, veral en altijd beschikbaar. Sneller en makkelijker beheren van infrmatie: Dcumenten kunnen bijvrbeeld per prject wrden gegrepeerd, ngeacht de fysieke lcatie waar de dcumenten zich bevinden. Reductie van de tijd m werkmappen met dcumenten ten bate van een specifieke taak samen te stellen. Snellere en gecntrleerde dcument wijzigingsprcessen (check-ut, check-in en revisiecntrle). Kppeling met andere gangbare sftwaretepassingen vr het autmatisch vastleggen van dcumentkenmerken. Bindingsmiddel tussen prcessen: p het mment dat verschillende p zich staande items wrden pgerepen kan een dcument als bindingsmiddel fungeren. Ketenintegratie van prcessen en systemen: dr de infrmatie aan het begin van het prces te digitaliseren kunnen andere prcessen en systemen deze infrmatie gebruiken en is ketenintegratie veel gemakkelijker,. Vrkmen dubbele inver: vrkmt dat dezelfde infrmatie p meerdere plaatsen in de rganisatie wrdt vastgelegd. Veiligheid: een digitaal archief kan eenvudig elders pgeslagen wrden vr backup. Beveiliging: authenticatie en autrisatie p gebruik van vertruwelijke dcumenten. Opgeslagen dcumenten kunnen p verschillende niveaus beveiligd wrden. Mappen, maar k cmplete archieven kunnen beveiligd wrden Kstenbesparing:vrkmen dat een dcument vele malen gedupliceerd wrdt. Geen kpieën naar elke verschillende belanghebbende. Één dcument digitaal pgeslagen kan dr iedereen geraadpleegd wrden. Eenvudige dssiervrming: een antwrd p een (ingescande) brief kan vanuit het DMS met Wrd f Excel gemaakt wrden en is direct gekppeld aan het betreffende dcument (linken van dcumenten). Meer flexibiliteit: cmplete sets van gegevens p een laptp f CD meenemen kan eenvudig. Alle infrmatie binnen handbereik. Wrkflwmanagement: dr wrkflwmanagement kunnen taken geautmatiseerd wrden, zals het drsturen van dcumenten naar de juiste medewerker(s) ten bate van verdere verwerking f cntrle Vr meer infrmatie verwijzen we naar de Bijlage 3 USER REQUIREMENTS Dcument management system Belangrijk: Bijlage 3 is luter indicatief en slechts bedeld als nuttige bijkmende infrmatie! 19

20 Deel C: VORM EN INHOUD KANDIDATUURSTELLING Gelieve de structuur van uw kandidatuurstelling vereenkmstig te maken met de nderstaande structuur. Indien er belangrijke aspecten vlgens u ntbreken kan u deze in een bijkmend en afsluitend hfdstuk tevegen. A) Inleiding en mtivatie mtrent de kandidatuurstelling van uw bedrijf B) Krte vrstelling van de nderneming (max. 10 bladzijden): a. Histriek b. Overzicht diensten c. Marktpsitinering en strategie d. Organigram e. Kwaliteitsmanagement aanpak, methdiek, ISO en/f andere certificaten C) Ondertekende verklaring p eer aangaande uitsluitingscriteria D) Financiële draagkracht van de nderneming: a. Overzicht van mzet en resultaten van de laatste drie jaar (gelieve kpie van neergelegde balansen en resultatenrekening in bijlage te te vegen) b. Omzet en resultaat betreffende relevante en als referentie pgegeven prjecten met betrekking tt Management Infrmatica Systemen E) Technische cmpetentie en draagkracht a. Een beschrijving van de aanpak van de analyse en van de inhud van een Masterplan Infrmatisering b. Een beschrijving van de aanpak, qua: i. prjectmanagement ii. servicemanagement, iii. changemanagement (cfr p7) c. Drie referentieprjecten: i. Naam van de klant, cntactgegevens, cntactpersnen met telefnnummer en adres ii. Beschrijving prject: 1. scpe 2. bjectieven 3. stakehlders iii. Verleende diensten (zie k p 9 kandidatuurstelling) iv. Gebruikte methdlgie qua: 1. prjectmanagement 2. servicemanagement 3. changemanagement (begeleiding rganisatrische en mensgerelateerde veranderingen) 20

21 v. Planning, rsprnkelijke en gerealiseerde vi. Budgetinfrmatie vr inbedrijfstelling en recurrente ksten vii. Geïmplementeerde architectuur d. 6 cv s (zie k p technische cmpetentie en draagkracht van de inschrijver) e. Samenvatting werking ndersteunende diensten (zie k p technische cmpetentie en draagkracht van de inschrijver) f. Verklaring aantal werknemers en cmpetentiedmeinen (zie k technische cmpetentie en draagkracht van de inschrijver ) 21

22 BIJLAGE 1 Applicaties ITG Applicatie Leverancier Dmein Technlgie Database Opmerkingen Wish/CPO IBM Medische Diensten: patiëntadministratie, tarificatie en facturatie iseries RPG, Webbased client Java DB2 UDB LAB400 Cegeka Klinisch lab iserie RPG DB2 UDB Medar Agfa Medisch cnsultaties DOS, Clipper Dbase III/IV ter vervanging RIS/PACS Agfa Radilgie Windws.NET, Centura, VB Oracle/MS SQL ASW financials IBS Aankp, iseries RPG DB2 UDB bekhuding APM IBS Prjecten: pvlging Windws.NET MS SQL ter vervanging en financieel EASYPAY/PLAN EASYPAY HRM, Webbased client MS SQL /TIME lnsadministratie ISABEL ISABEL Betalingspdrachten Webbased client TIMETELL Timetell Tijdsregistratie Windws webbased MS SQL PLANON Plann Gebuwenbeheer, nderhud, lgementen PURE Atira Researchinfrmatiepl REfMan EndNte Thmsn Reuters Thmsn Reuters atfrm Reference Manager Reference Manager Windws Java MS SQL Java MS SQL pstart Windws Windws, Mac MOODLE Stas en ITG Onderwijsplatfrm Web: PHP My SQL hsted en p eigen server WEBISO Ockham Dcumentbeheersyst eem MACRO Infermed Clinical Trials Webbased client MS SQL DBS ITG: eigen HICDEP, Windws, MS SQL, ntwikkeling studentendienst, andrid Access inventaris, intranet, warehuse ea ter vervanging 22

23 Cntent-E Turpin Visin Auteursmgeving: meerdere auteurs werken aan dezelfde cntent: teksten, afbeeldingen, multimedia, tabellen, hyperlinks, tetsen, pgaven, animaties, ML, HTML, Officebestanden, enzvrt. Ontwikkelen van nderwijs-, trainingsen dcumentatiemateriaal. Webbased MS SQL Ftstatin Elektrnisch ftarchief Webbased en fat client MS SQL Dspace Open repsitry wetenschappelijke publicaties php pstgresql 23

24 Jan Dierckx Marc Michiels Vera Van Bxel Inge De Waard Davy Hendriks Christph Laureys Greta Gndl Jseph Assayag Bert Verdick Niels Frederick Jeff Bernaerts Karl Ktzer BIJLAGE 2 Multivalentiematrix-Taakmschrijving Infrmaticadienst ONST_IT_B_0019: Multivalentiematrix Multivalentiematrix - Taakmschrijving = bevegd = hfdverantwrdelijke () = niet meer van tepassing (maar kennis aanwezig) O = in pleiding (O) = pleiding te vrzien Taakmschrijving Netwerkbeheer Beheer switchen & wireless Lan O Beheer firewall/ruter O Beheer Intrusin Preventin System (IPV) O Beheer nderhudscntracten Beheer virusprtectie O Beheer SSLVPN O Serverbeheer Cnfiguratie servers O Beheer user accunts O Beheer Backups O Wachtdienst O Beheer DNS-recrds O Beheer print-qeues O Beheer AS/400 O Backup websitecrdinatr Helpdesk Algemene cördinatie O Ruting helpdeskcalls O Uitvering helpdeskcalls O Opvlging escalatie helpdeskcalls Audivisuele ndersteuning (O) (O) Supprt ITM studenten Dell Desktp Engineer O O Beheer cmputerklas Supprt Tepassingen Algemene cördinatie unit DBA Altis: Technisch Altis: Functineel ASW - APM: Technisch O ASW - APM: Functineel O Mdle: Technisch (O) Mdle: Functineel (O) CPO/WISH: Technisch CPO/WISH: Functineel R: Technisch R: Functineel Easypay: Technisch Easypay: Functineel Lab400: Technisch Lab400: Functineel Plann: Technisch Plann: Functineel EPD: Technisch (O) (O) EPD: Functineel (O) (O) Macr (CTU): Technisch Macr (CTU): Functineel Timetell: Technisch Timetell: Functineel ReprtIT: Technisch (O) (O) ReprtIT: Functineel Databeheer implementeren en pvlgen maintenance plans Backup, restre en recver dbs implementeren en nderhuden packages en jbs database design en implementatie (sql en access) Creatie en nderhud.adp tls Rapprteringen Implementeren en nderhuden db security (users, rles, privileges) Opvlging free space sql servers DB tuning en perfrmantie Dcumenteren db Interfacing met andere tepassingen Creatie db bjects (tables, views, indexes, prcedures, ) Kwaliteitszrg Infrmaticadienst O Netwrk kwalificatie O Afstandsnderwijs Algemene crdinatie afstandsnderwijs Beheer user accunts e-learning platfrm Budgetbeheer afstandsnderwijs Telefnie Beheer telefncentrale O Beheer kstenregistratie telefnie O 24

25 BIJLAGE 3 USER REQUIREMENTS Dcument management system INDICATIEVE BIJLAGE! 25

26 User Requirement Specificatins (URS) fr Dcument management system 26

27 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM Intrductin Aim Currently, the cntrlled dcuments are managed by the electrnic system Webis. This URS describes the requirements fr the new dcument management system, a sftware system that must be able t electrnically review, apprve, cnsult, fill in and print dcuments. The system must prvide a cmplete dcument life cycle and versin management. These requirements are the basis fr: The supplier wh delivers the system The qualificatin f the system: IQ, OQ and PV. Scpe The new system must have imprved features fr uplading and editing dcuments, frms, attachments etc. In additin, the pssibility t incrprate figures and schemes int dcuments must be straightfrward. In rder t track the reading f dcuments (training), the system must be able t deal with reading cnfirmatins. A search engine and pssibilities fr defining custm queries and reprts shuld als be present. Further, the system must als be able t handle peridic reviews f dcuments. References Fr the implementatin f <het nieuw systeem f wijziging aan systeem x> a change cntrl was initiated: identificatie wijzigingsfrmulier This URS-dcument is drawn up based n User Requirement Specificatins (DIR_VAL_011). 27

28 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM Methd The requirements are uniquely numbered accrding t the fllwing structure: -YYY with = PR (Perfrmance Requirement), FR (Functinal Requirement), DR (Design Requirement), ER (Envirnmental Requirement), RR (Regulatry Requirement), CR (Cnstraints) YYY = incremental number starting at 001 System/Prcess Flw The cmplete life cycle f a dcument is represented belw. 1 authr r authrs 1 reviewer r reviewers Authr, dcument administratr Dcument administratr readers eg. new versin, peridic review REVIEWED OK NO Review OK/NOK? Apprval required? APPROVED Publish EFFECTIVE NOK OK YES IN REVIEW IN Dcument APPROVAL OK/NOK? YES NO New dcument NOK Uplad f DRAFT T be reviewed electrnically? REJECTED existing dcument NOT IN USE ARCHIVED Authr 1 apprver r apprvers Dcument administratr Electrnic system Explanatins: - Effective = current valid versin f a dcument - Nt in use = dcument that is nt used anymre (eg. instructin fr an ld apparatus that has been replaced) and/r replaced by anther dcument. - Archived = when an effective dcument is replaced by a new versin, the previus effective versin(s) f the dcument will be stred in the electrnic archive A schematic representatin f the flw fr reading cnfirmatin is given belw. 28

29 Published new dcument/update f dcument OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM Which persn(s) must read the dcument and befre which date? T decide by authr and dcument administratr and/r head f service nne >= 1 persn N ntificatin Persn(s) need t be trained r nly need t be infrmed f the new/ updated dcument? TRAINED INFORMED Send ntificatin fr training t predefined persn(s) Send ntificatin fr infrmatin t predefined persn(s) Persn(s) must prvide reading and understd cnfirmatin Trainee(s) The prcess flw fr peridic reviews is given belw. 29

30 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM Peridic review f dcument Changes necessary? Reviewer(s) NO YES Reviewer(s) Dcument in the system that peridic review has been perfrmed and n changes are necessary Mdify dcument Authr N revisin f dcument but system tracks that peridic review has been perfrmed New revisin f dcument published Dcument administratr Requirements In the tables f requirements belw, priritiy is indicated by use f different fnt styles: - must have --->bld - if pssible --->nrmal Perfrmance requirements Number Descriptin f the requirement Requirement All perfrmance requirements listed must meet the duratin expectatins with a user PR-001 lad f 10 users that are lgged in and 5 f them actually perfrming an actin simultaneusly Signing n t the system must take a maximum 5 secnds, frm clicking the lgin link t PR-002 the cmplete lad f the applicatin. When a reader pens a dcument with a maximum file size f 1MB this must take at PR-003 maximum 3 secnds, frm clicking the dcument until the dcument is fully pened. Creating a new dcument must take at maximum 10 secnds, frm clicking the new PR-004 buttn until the fllwing fill-in screen appears. Creating a new dcument must take at maximum 10 secnds, frm cnfirming the fillin screen by clicking the finish buttn until a blank dcument r template dcument is PR-005 pened. Checking in/ut a dcument must take at maximum 10 secnds, frm cnfirming the PR-006 check in/ut screen until the lck n the dcument appeared/disappeared. If a new dcument is created by uplading an existing dcument, this must take at PR-007 maximum 10 secnds. Sending a dcument fr c-authring, review, apprval r t be archived r nt in use, PR-008 must take at maximum 10 secnds, frm cnfirming the actin t cnfirmatin that the dcument has been sent. Opening a dcument in status draft, in review, reviewed, in apprval, apprved, rejected, archived, nt in use with a maximum file size f 1 MB must take at maximum PR secnds frm clicking the dcument until the dcument r pdf f the dcument is fully pened. PR-010 Making a dcument effective must take at maximum 10 secnds. Searching fr a dcument with a specific dcument number must take at maximum 10 PR-011 secnds, frm clicking the search buttn until the result f the search appears n the screen. PR-012 Searching fr a dcument(s) with a specific wrd f the title must take at maximum 30 30

31 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM secnds, frm clicking the search buttn until the result f the search appears n the screen. Functinal requirements Number Requirement FR-001 FR-002 FR-003 FR-004 FR-005 FR-006 FR-007 FR-008 FR-009 FR-010 FR-011 FR-012 FR-013 FR-014 FR-015 FR-016 FR-017 FR-018 FR-019 FR-020 Descriptin f the requirement GENERAL REQUIREMENTS System Operating System Cmpatibility the system must have a prvisin fr running n cmmn Micrsft Operating Systems such as Windws 2003, 2007 and 2010 Server, P, P Pr, Vista, Windws 7. If pssible, it shuld als run n Mac Operating Systems. Web Server Based Access all the systems functins must be easily accessed via a web brwser distributed interface. Cmpatibility with different brwsers such as Internet Explrer, Mzilla Firefx, Chrme, Opera and Safari is required. The system must allw multiple users accessing the system s interface and database functins simultaneusly. The system shall allw fr the capability t link the applicatin t external data surces. Database Backup / Restre restratin and/r recvery f all system data must be pssible. Database Backup / Restre peridic backup f the critical systems data and peratinal cde must be pssible. Help Desk Supprt - Help Desk supprt must be prvided and be available when needed fr assistance. Technical Supprt Vendr Technical supprt must be prvided and be available when needed fr applicatin supprt. Structure and lay-ut The system must allw the gruping f dcuments in an adaptable structure. It must be pssible t create an unlimited number f flders and t delete bslete flders. The system shuld allw the system administratr t set up the file structure. If necessary, it must be pssible fr the system admin t adapt the file structure. The system must allw t structuralize dcuments based n metadata. It must be pssible t give all flders a name. After the flder is given a name, it must als be pssible t change its name. The system shall allw fr user-friendly dragging and drpping f dcuments frm ne flder t anther flder. It must be pssible t hide flders fr different user grups (eg. readers, administratrs). Links between dcuments shuld be pssible. If there are links between ne r mre dcuments in the same r in different flders, all these links shuld be fund by the system when asked fr linked dcuments. Links must nt be created autmatically. If the file structure is adapted r if dcuments are mved frm ne flder t anther, the present links in the dcuments shuld be updated autmatically. The system must have an easy t access inbx fr users t view all active tasks. It must be pssible t adapt the lay-ut f the screen and infrmatin n it t the individual needs f the users (eg. display f graphical verviews, list f actins, etc). The graphical lay-ut f the system shuld preferably fit as clsely as pssible t the ITM hme-style. Wrkflw The system shall allw tasks t be made dependent upn ther tasks befre they can be cmpleted (wrkflws). The dcument lifecycle status shuld be updated autmatically by the system when tasks are perfrmed. AUTHORS, REVIEWERS, DOCUMENT ADMINISTRATORS AND APPROVERS FUNCTIONS CREATING, MODIFYING, APPROVING, PUBLISHING AND PRINTING DOCUMENTS A. Creating new dcuments It must be pssible t create a dcument frm zer r t imprt an existing dcument. It must be pssible t imprt existing dcuments ne by ne r in bulk. 31

32 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM When creating r imprting a dcument, it must be pssible t chse the type f dcument (visin/missin, quality manual, general prcedure, specific prcedure, methd, FR-021 regulatin, wrking instructin, frm fr cmpletin, attachment) and crrespnding dcument template. It must be pssible t include the fllwing dcument infrmatin: title f the dcument, FR-022 number f the dcument, grup f users/readers wh can cnsult the dcument, department/unit/service, authr, apprvers, time span fr executin f peridic reviews If nt all mandatry infrmatin is entered when creating the dcument, the user must FR-023 get a warning fr each f these items and must nt be able t cntinue. FR-024 Bth prtrait and landscape set-ups must be pssible in ne dcument. The system shuld generate dcument numbers autmatically. Manual adaptatin f this FR-025 number and manual numbering by specified users/grups f users shuld als be pssible. The system has t be cmpatible with cmmn windws based applicatins fr the purpse f cntrlling attached file strage and viewing. Applicatins shuld include but nt be limited t: (MS Wrd, MS Excel, PwerPint, MS Access, Wrd Perfect, PDF, FR-026 Visi, drawing, vide, audi, and ther cmmn file applicatins/extensins). It must be pssible t change the file type f a dcument (eg. if a versin f a dcument is created in wrd, it must be pssible t create a later versin f the same dcument in excel). The system must allw fr the insertin f figures, schemes, etc int dcuments by FR-027 nrmal ffice features (cpy/paste, insert file, etc) After creatin f the dcument, it must be pssible fr the authr t insert cntent int FR-028 the dcument. After the initial creatin r imprt f the dcument, the status f the dcument shuld be FR-029 DRAFT and the versin number 0.0 has t be shwn in the system. The system shuld wrk using the check in and check ut f dcuments in rder t FR-030 prevent that mre than ne user can change a dcument at the same time. If a dcument is checked ut f the system by the authr, it must nt be accessible fr ther users. It must be pssible t create frms fr cmpletin that can be filled in electrnically r FR-031 manually n a print ut f the frm. If a frm fr cmpletin is filled in electrnically, it must be pssible t temprarily save the frm and its cntent when nt cmpletely filled in in rder t cmplete the frm fr FR-032 example n the next wrking day. It must als be pssible fr different users t wrk n the same frm. The dcument administratr and authrs must be able t imprt ne r a grup f FR-033 dcuments int the library/database tgether with the crrespnding dcument infrmatin. The methd fr imprting dcuments shuld be easy and user-friendly. An imprted dcument shuld fllw the same life cycle as a dcument that is drawn up FR-034 in the applicatin itself. The system shall allw fr the capability t cnvert cmmn file extensin type t FR-035 Prtable Dcument Frmat (PDF) It must be pssible fr the dcument administratrs t track the dcuments fr which a FR-036 wrking cycle has started but that are nt prcessed between specific time perids. B. Mdifying dcuments It must be pssible t create a new draft frm a dcument with status FR-037 EFFECTIVE/APPROVED/REJECTED. When a new draft f a dcument exists, this shuld be indicated in the current effective versin, FR-038 bth in the reader and administratr sectins f the system. FR-039 When checking in, the versin f the dcument must increase by 0.1. FR-040 When checking in a dcument, the authr must list the changes made. After check in, it must be pssible t send the dcument fr review/cauthring/apprval. FR-041 C. Review/c-authring f dcuments The authr must have the pssibility t send ut a dcument fr review/c-authring in FR-042 parallel t a grup f reviewers/c-authrs r t ne individual reviewer/c-authr. This shuld nly be pssible in the status DRAFT. When the dcument is sent ut fr review/c-authring, the status f the dcument must FR-043 stay DRAFT. FR-044 Each reviewer/c-authr has t be ntified f their review/c-authring task. The reviewer/c-authr has 10 wrking days t perfrm the review/c-authring. If n actin is FR-045 perfrmed within this time perid, the actin must becme verdue and a ntificatin has t be sent t the persn. FR-046 The reviewer/c-authr must have the pssibility t cnsult the dcument, t change the 32

33 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM cntent f the dcument and t give cmments n the dcument. FR-047 The reviewer/c-authr must have the pssibility t change the dcument infrmatin/metadata. FR-048 The reviewer/c-authr must have the pssibility t cmpare previus drafts with the current versin. FR-049 All changes have t be traceable. Bth (c)-authrs and reviewers must be able t cnsult which persn has made a change, what has been changed and when. FR-050 As lng as a reviewer/c-authr has checked ut a dcument fr review/c-authring, it must nt be pssible fr anther persn t change the dcument. FR-051 When checking in a dcument by the c-authr/reviewer, they must list their changes made t the text. FR-052 When checking in, the versin f the dcument must increase by 0.1. FR-053 After review/c-authring, the reviewer/c-authr must have the pssibility t cnfirm that the review/c-authring task was perfrmed. FR-054 When the last review/c-authring task is cmpleted, the authr must be ntified. FR-055 When the review is perfrmed, the status f the dcument shuld be changed t REVIEWED. FR-056 During the review/c-authr phase, the authr must have the pssibility t change the dcument. Unless the dcument is checked ut by a reviewer/c-authr. FR-057 When the authr checks ut the dcument fr changing, the status f the dcument must be changed t DRAFT again. FR-058 The authr must have the pssibility t incrprate int the text all changes made by the reviewers/c-authrs. After all changes are incrprated int the text, the authr must be able t check in the FR-059 dcument. After checking in the dcument, it must be pssible t send ut the dcument again fr review r fr apprval. D. Apprval f dcuments The authr must have the pssibility t send ut the dcument fr apprval in parallel t FR-060 a grup f apprvers r t an individual apprver. This shuld be pssible bth frm the status DRAFT and REVIEWED. FR-061 As sn as the dcument is sent fr apprval, the status f the dcument must change t IN APPROVAL. FR-062 Each apprver must be ntified f the apprval task. The apprver has 20 wrking days t perfrm the apprval. If n actin is perfrmed within FR-063 this time perid, the actin must becme verdue and a ntificatin has t be sent t the apprver. FR-064 The apprver must have the pssibility t cnsult the sent dcument (read-nly). FR-065 The apprver must have the pssibility t cmpare previus drafts with the current versin. FR-066 The apprver must have the pssibility t apprve r reject the dcument. When rejecting a dcument, the system must blige the apprver t fill in a reasn fr rejectin. FR-067 It must be pssible fr the apprver and dcument administratr t delegate an apprval task t anther authrized persn. The system must ask fr a reasn fr delegatin. FR-068 The apprver must have the pssibility t send ut an additinal apprval task t anther authrized persn. FR-069 When the status f the dcument is IN APPROVAL, it must be pssible t change the dcument infrmatin/metadata. FR-070 When the last apprval task is cmpleted, the authr must be ntified. FR-071 When the last apprval task is cmpleted, the status f the dcument must be changed t APPROVED. FR-072 When a dcument is rejected, the authr and ther apprvers must be ntified with the reasn fr rejectin. FR-073 The task must then disappear frm the Inbx f the apprvers that have nt yet apprved. FR-074 When a dcument is rejected, the authr must be able t draw up a new draft versin f the dcument which can be sent ut fr review r apprval. E. Publishing f dcuments FR-075 When the status f the dcument is APPROVED, the authr must have the pssibility t change the status t EFFECTIVE. FR-076 When perfrming this change f status, it must be pssible t link this t the dcument grup(s) r individual persns wh have access t read the dcument. FR-077 The versin f the dcument must be changed frm a.b t (a+1).0 FR-078 A dcument must get the status EFFECTIVE immediately after publishing by the 33

34 FR-079 FR-080 FR-081 FR-082 FR-083 FR-084 FR-085 FR-086 FR-087 FR-088 FR-089 FR-090 FR-091 FR-092 FR-093 FR-094 FR-095 FR-096A FR-096B FR-096C FR-097 FR-098 FR-099 FR-100 FR-101 FR-102 FR-103 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM dcument administratr. As frm the effective date, the dcument must be available fr the readers as far as access is permitted. When a new versin (a.0) f a dcument becmes EFFECTIVE, versin (a-1.0) must get the status ARCHIVED. Only the effective versin f the dcument shuld be available fr the readers. Archived versins shall be mved t an archived status fr purpses f viewing and strage access. The archived versin f the dcument needs t be available fr (c)- authrs, reviewers and apprvers. F. Dcuments nt in use Fr dcuments with status EFFECTIVE, dcument administratrs must be able t send ut a request fr apprval in rder t change the status f the dcument t NOT IN USE fr dcuments that may be remved r have been replaced. It must be pssible fr the dcument administratr t give a reasn fr remval f a dcument. Each apprver must be ntified f the apprval task t change the status f the dcument frm EFFECTIVE t NOT IN USE. The reasn fr remval shuld be included in the ntificatin. The apprver must have the pssibility t cnsult the sent dcument (read-nly). The apprver must have the pssibility t apprve r reject the request. When rejecting the request, the system must ask the apprver t fill in a reasn fr rejectin. It must be pssible fr the apprver and dcument administratr t delegate the apprval task t anther authrized persn. The system must ask fr a reasn fr delegatin. It must nt be pssible t change the dcument and dcument infrmatin/metadata during this prcess flw. When the apprval task is cmpleted, the dcument administratr must be ntified. When apprval is dne, the status must be changed t NOT IN USE. When the request is rejected, the dcument administratr must be ntified with the reasn fr rejectin. When the status is changed t NOT IN USE, the dcument must n lnger be available fr the readers. The dcuments with status NOT IN USE must still be available fr dcument administratrs. It must be pssible fr the dcument administratrs t track the dcuments that have been remved. G. Peridic reviews f dcuments The system must be able t deal with peridic revisins f EFFECTIVE dcuments. The respnsible persns shuld be ntified by the system f their revisin tasks. In the ntificatin a link t the peridic review task in the system has t be present and the statement check fr pssible updates f the dcument template shuld be present. It shuld be pssible t select when the ntificatin shuld be send (eg. 1 mnth befre the dcument needs t be revised). It must be pssible t dcument in the system that the peridic review has been perfrmed. If the dcument needs t be mdified, a new versin f the dcument shuld be initiated and published. The versin f the dcument must increase by 0.1 and the authr shuld be bliged t list the changes made. It must be pssible t set a different review perid fr different dcument types. The system must be able t prcess a reprt with the status f the peridic reviews. In this reprt shuld be listed: which tasks have t be dne befre a specific date r within a perid f time, which tasks have been perfrmed, which tasks are nging, which tasks are t be started, persns respnsible, due date. H. Reprting During review/c-authring, the (c)-authr and reviewers must have the pssibility t cnsult t whm the dcument is sent fr review/c-authring and in which stadium f the flw it is situated. The same must be pssible fr apprval. In each stage f the dcument life cycle, it must be pssible fr the dcument administratr t cnsult and print ut fr each dcument a dcument histry. Herein must be listed all actins that are perfrmed n the dcument, by whm and when. At each stage f the dcument life cycle, the dcument administratr must have the pssibility t see the different versins f the dcuments frm the department/unit. The dcument administratrs must have the pssibility t generate a reprt which lists 34

35 FR-104 FR-105 FR-106 FR-107 FR-108 FR-109 FR-110 FR-111 FR-112 FR-113 FR-114 FR-115 FR-116 FR-117 FR-118 FR-119 FR-120 FR-121 FR-122 FR-123 FR-124 FR-125 FR-126 FR-127 FR-128 FR-129 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM the dcuments in prcess srted by status and dcument type and fr a defined perid f time. The system must allw fr generating an verview list f the current effective versins f all dcuments with dcument number, title, versin number, effective date and/r ther metadata like status, department, etc. Authrized users must be able t create custm reprts and queries based n the systems data. The system shuld have the capability t supprt the reprting f audit trail activities within the system. It must be pssible t prcess a reprt that lists all verdue tasks fr a specific unit/department and ne that lists all verdue tasks fr all units/departments. The system must allw the exprt f reprts and the results f queries t excel. I. Management f wrkflws & security and delegatin Dcument administratrs must have the pssibility t change the authr f a dcument. Dcument administratrs must be able t re-assign tasks f ne dcument administratr t anther dcument administratr. Dcument administratrs must have the pssibility t delegate a task t anther persn. Fr delegatin a reasn must be filled in. It shuld be pssible fr the dcument administratrs t delegate in 1 step all tasks frm ne persn t anther persn. Fr delegatin a reasn must be filled in. Dcument administratrs must be able t determine and change the grup f persns r individual persns that have access t a dcument. This must be changeable during the entire life cycle f a dcument. Dcument administratrs must be able t determine and change the date when a dcument becmes EFFECTIVE. This may nt be pssible as sn as the status f the dcument is EFFECTIVE. At each stage f the life cycle, dcument administratrs must be able t see all versins f a dcument. Dcuments accidentally deleted, need t be quickly recvered. Reviewers/c-authrs must be able t determine and change the grup f persns r individual persns that have access t a dcument. This must be changeable during the entire life cycle f a dcument. At each stage f the life cycle, reviewers/c-authrs must be able t see all versins f a dcument. This is nly allwed until the status DRAFT. Apprvers must be able t determine and change the grup f persns r individual persns that have access t a dcument. This is nly allwed in the status IN APPROVAL. Apprvers must be able t see all versins f a dcument. This is nly allwed until the status IN APPROVAL. J. Printing All users must be able t make a print-ut f a dcument with status EFFECTIVE if they have the required access rights. On the print ut f dcuments and attachments the fllwing infrmatin must be displayed: persn wh made the print, the print date, page number, ttal number f pages, title, dcument number, versin number, list f authrs and apprvers and their apprval dates, the statement: "valid n the print date, unless cntrlled hard cpy. Fr frms fr cmpletin n statement shuld appear. The ther infrmatin must be the same as mentined abve, except the list f authr(s)/apprver(s) and the apprval dates. If the different languages in which a frm fr cmpletin is created are in ne cmmn dcument, it must be pssible t select nly ne language fr the print-ut. K. Ntificatin f assigned tasks A ntificatin has t be sent fr all c-authr, review, apprval and peridic review tasks. This ntificatin must be sent directly by the system t all relevant persns fr each new task. In the ntificatin a link t the task in the system has t be present. The text f the ntificatin shuld preferably be in the language f the user (Dutch, English, French). It must be clearly mentined if a delegatin f tasks has taken place and the reasn fr this. It shuld be bvius frm the title f the ntificatin which task has t be perfrmed. The ntificatin must include the task (fr example review, apprval, ) and the details f the dcument (dcument number, title, versin). A due date must als be included fr cauthr, (peridic) review and apprval tasks. A ntificatin has t be sent ut t the persn fr his/her verdue tasks. The ntificatin 35

36 FR-130 FR-131 FR-132 FR-133 FR-134 FR-135 FR-136 FR-137 FR-138 FR-139 FR-140 FR-141 See FR-132 FR-142 FR-143 FR-144 FR-145 FR-146 FR-147 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM must shw a list f all verdue tasks. In the ntificatin a link t the task in the system has t be present. A ntificatin has t be sent ut t the head f service fr all verdue tasks f the unit. The ntificatin must shw a list f all verdue tasks and respnsible persns. A ntificatin has t be sent ut t the head f QA fr all verdue tasks frm all units. The ntificatin must shw a list f all verdue tasks, respnsible persns and units. It must be pssible t chse when (eg. beginning f the week, n Mndays, certain date, etc.) and at what frequency the ntificatins shuld be sent (eg. daily, weekly, 2-weekly, mnthly, etc). L. Reading cnfirmatin When a new dcument r revisin f a dcument is published, it must be pssible t assign t the dcument, the grup f persns r individuals that need t read the dcument. The readers must receive a ntificatin t alert them f their new task(s). It must be pssible fr the readers t give a reading cnfirmatin in rder t track the reading (training) f dcuments. The system must be able t track these trainings. It must be pssible t run a query r reprt that gives an verview f pen and clsed reading cnfirmatins. It must be pssible t establish different timings fr reading f different dcuments. It must be pssible t define 0,1 r mre persns r a grup f persns that are bliged t read a certain new r updated dcument (training). In additin, it must als be pssible t define 0,1, r mre persns f a grup f persns that need t be infrmed f a new r updated dcument (fr infrmatin nly). As sn as a new r updated dcument becmes effective and the trainees and/r persns that need t be infrmed are defined, the system must send ut a ntificatin t the different persns fr their cnfirmatin and/r infrmatin. In the ntificatin a link t the task in the system has t be present (nly fr training). In the ntificatin a link t the new r updated dcument has t be present (fr infrmatin nly) The text f the ntificatin shuld preferably be in the language f the user (Dutch, English, French). It shuld be bvius frm the title f the ntificatin which task has t be perfrmed. The ntificatin must include the task, the details f the dcument (dcument number, title, versin)) and the due date (20 wrking days starting frm but nt including, the effective date (nly fr training). A mail is sent ut t infrm abut a new r updated dcument. This mail must include the dcument number, title, versin (fr infrmatin nly). A ntificatin has t be sent ut t the persn fr his/her verdue trainings tasks. The ntificatin must shw a list f all verdue training tasks. In the ntificatin a link t the task in the system has t be present. A ntificatin has t be sent ut t the head f service fr all verdue trainings tasks f the unit. The ntificatin must shw a list f all verdue trainings tasks and crrespnding persns. A ntificatin has t be sent ut t the head f QA fr all verdue training tasks f all units. The must shw a list f all verdue training tasks and crrespnding persns. It must be pssible t chse when (eg. beginning f the week, n Mndays, certain date, etc.) and at what frequency the ntificatins shuld be sent (eg. daily, weekly, 2-weekly, mnthly, etc). The persns must be able t give their reading cnfirmatin f the new r updated dcument. It must be pssible fr these persns t electrnically sign ff their training f each new r updated dcument. The system must be able t track dwn the cnfirmatins and/r pen reading cnfirmatin requests and verdue requests. It must be pssible t get an verview f all the perfrmed and pen trainings fr each persn and fr each dcument. It must be pssible t get an verview f all the dcuments that need t be read by ne persn. It must be pssible t get an verview f all training and verdue trainings tasks fr a unit. READERS FUNCTIONS SEARCHING AND READING OF DOCUMENTS A. Searching The users must be able t search dcuments by different criteria. The minimum criteria 36

37 FR-148 FR-149 FR-150 FR-151 FR-152 FR-153 FR-154 See FR-82 FR-155 FR-156 See FR-123 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM are dcument number, title, ld dcument number, authr, apprvers, department/unit, key wrds, different metadata f a dcument. The system must be able t save the searches fr re-use. When searching by date, different pssibilities must be allwed: - n ne specific date - frm ne specific date with this date included - befre a specific date with this date included - between dates with date f starting date and end date included It must be pssible t search with a single wrd search r a few wrds in the cntent, title and metadata f dcuments. It must be pssible t search fr a dcument in ne dcument type r all dcument types. The search functin shuld list all dcuments with the desired criteria. The results shuld be srted by relevance. The user must be able t cnsult the dcuments frm the search results. The user must be able t request the dcument infrmatin fr these dcuments. The system shuld allw fr checking hw many times a specific dcument is cnsulted. B. Reading Only the effective versin f the dcument shuld be available fr the readers. Each reader shuld be able t read and print-ut all EFFECTIVE dcuments if they have the required access rights. It must be pssible fr the readers t fill in frms fr cmpletin electrnically r manually n a print ut f the frm. If the different languages in which a frm fr cmpletin is created are in ne cmmn dcument, it must be pssible fr the readers t select nly ne language fr the print-ut. Design requirements Number Requirement DR-001 DR-002 DR-003 DR-004 DR-005 Descriptin f the requirement When wrking n a draft dcument, the system preferably perfrms an autmatic save every 5 minutes t prevent lss f data If the systems autmatically lgs ut when inactivity is detected, the users shuld be warned f this lg ut in advance. After lg ut, the system must allw inactive users t re-authenticate. The user s interface shuld be multilingual (Dutch, English, French). A calendar functin must be enabled at all fields where input r selectin f dates must be dne. Envirnmental requirements Number Requirement ER-001 ER-002 ER-003 ER-004 ER-005 ER-006 ER-007 ER-008 Descriptin f the requirement The system shall allw fr the capability t manage user accunt activities including creatin, activatin, de-activatin, assignment f security rights, passwrd management, deletin f and user metadata management. The system shall ntify the systems admin abut multiple passwrd failures. Dcuments shuld be accessible n different cmputers (laptp, desktp, internal, external) and different perating systems (windws, Mac OS, ). The system shuld allw users t access and wrk with dcuments frm inside Micrsft Office r via the internet frm anywhere they have access t the web. The system must allw fr the cnfiguratin f the systems security, user rights and rle settings (Users/Readers, Reviewers, C-authrs, Apprvers, Dcument administratrs, System Administratr, ) There must be an interface with MS access databases n the netwrk (When printing-ut sme frms, specificatins frm the Access calibratin database have t be retrieved). The system must be able t integrate with different clients (eg. MS Outlk, webmail systems, etc) Prvide the pssibility t publish dcuments t a different lcatin such as a web site r file share fr the purpses f making it accessible t a larger grup. In rder t cnsult dcuments n mbile devices, the system shuld be able t integrate with mbile devices. 37

38 ER-009 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM The system shuld allw users t wrk ffline n dcuments. After lgging n int the system, the system shuld be able t synchrnize. Regulatry requirements The system must cmply with the requirements as described in the current versins f: - ISO 9001 Number Requirement RR-001 RR-002 RR-003 RR-004 RR-005 RR-006 RR-007 RR ISO ISO ISO Praktijkrichtlijn klinische bilgie - FDA 21 CFR Part 11 Descriptin f the requirement ISO 17025: Dcument cntrl Dcument apprval and issue All dcuments issued t persnnel in the labratry as part f the management system shall be reviewed and apprved fr use by authrized persnnel prir t issue. A master list r an equivalent dcument cntrl prcedure identifying the current revisin status and distributin f dcuments in the management system shall be established and shall be readily available t preclude the use f invalid and/r bslete dcuments The prcedure(s) adpted shall ensure that: a) authrized editins f apprpriate dcuments are available at all lcatins where peratins essential t the effective functining f the labratry are perfrmed b) dcuments are peridically reviewed and, where necessary, revised t ensure cntinuing suitability and cmpliance with applicable requirements; c) invalid r bslete dcuments are prmptly remved frm all pints f issue r use, r therwise assured against unintended use; d) bslete dcuments retained fr either legal r knwledge preservatin purpses are suitably marked Management system dcuments generated by the labratry shall be uniquely identified. Such identificatin shall include the date f issue and/r revisin identificatin, page numbering, the ttal number f pages r a mark t signify the end f the dcument, and the issuing authrity(ies) Dcument changes Changes t dcuments shall be reviewed and apprved by the same functin that perfrmed the riginal review unless specifically designated therwise. The designated persnnel shall have access t pertinent backgrund infrmatin upn which t base their review and apprval Where practicable, the altered r new text shall be identified in the dcument r the apprpriate attachments. RR-009 See RR-001 See RR-001 See RR-002 ISO15189: Dcument cntrl The labratry shall define, dcument and maintain prcedures t cntrl all dcuments and infrmatin (frm internal and external surces) that frm its quality dcumentatin. A cpy f each f these cntrlled dcuments shall be archived fr later reference and the labratry directr shall define the retentin perid. These cntrlled dcuments may be maintained n any apprpriate medium including, r nt, paper. Natinal, reginal and lcal regulatins cncerning dcument retentin culd apply Prcedures shall be adpted t ensure that: a) all dcuments issued t labratry persnnel as part f the quality management system are reviewed and apprved by authrized persnnel prir t issue; b) a list, als referred t as a dcument cntrl lg, identifying the current valid revisins and their distributin is maintained; c) nly currently authrized versins f apprpriate dcuments are available fr active 38

39 See RR-003 See RR-004 See RR-005 RR-010 See RR-009 See RR-001 See RR-002 See RR-003 See RR-004 See RR-005 See RR-006 See RR-007 See RR-008 RR-011 See RR-001 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM use at relevant lcatins; d) dcuments are peridically reviewed, revised when necessary, and apprved by authrized persnnel; e) invalid r bslete dcuments are prmptly remved frm all pints f use, r therwise assured against inadvertent use; f) retained r archived superseded dcuments are apprpriately identified t prevent their inadvertent use; All dcuments relevant t the quality management system shall be uniquely identified, t include: a) title; b) editin r current revisin date, r revisin number, r all these; c) number f pages (where applicable); d) authrity fr issue; e) surce identificatin. ISO/IEC 17043: Dcument cntrl General The prficiency testing prvider shall establish and maintain prcedures t cntrl all dcuments that frm part f its management system (internally generated, r frm external surces), such as regulatins, standards, ther nrmative dcuments, prficiency testing scheme prtcls, test r calibratin methds, r bth test and calibratin methds, as well as drawings, sftware specificatins, instructins and manuals Dcument apprval and issue All dcuments issued as part f the management system shall be reviewed and apprved fr use by authrized persnnel prir t issue. A master list r equivalent dcument cntrl prcedure identifying the current revisin status and distributin f dcuments in the management system shall be established and be readily available, in rder t prevent the use f invalid r bslete dcuments, r bth The prcedures adpted shall als ensure that: a) authrized editins f apprpriate dcuments are available at all lcatins where activities essential t the effective peratin f prficiency testing schemes are perfrmed; b) dcuments are peridically reviewed and updated, as necessary, t ensure cntinuing suitability and cmpliance with applicable requirements; c) invalid r bslete dcuments are prmptly remved frm all pints f issue r use, r therwise assured against unintended use; and d) bslete dcuments retained fr either legal r knwledge preservatin purpses are suitably marked Management system dcuments generated by the prficiency testing prvider shall be uniquely identified. Such identificatin shall include the date f issue r revisin identificatin, r bth, page numbering, the ttal number f pages r a mark t signify the end f a dcument, and the issuing authrity/authrities Dcument changes Changes t dcuments shall be reviewed and apprved by the same functin that perfrmed the riginal review and apprval, unless specifically designated therwise. The designated persnnel shall have access t pertinent backgrund infrmatin upn which t base their review and apprval Where practicable, the altered r new text shall be identified in the dcument r the apprpriate attachments. Praktijkrichtlijn vr het pzetten van een kwaliteitshandbek in erkende klinische labratria werkzaam binnen het kader van het RIZIV. (in tepassing van artikel 10 5 van het KB van 3 december 1999 en NBN EN ISO 15189) 13 MANAGEMENT OF DOCUMENTS Management quality system dcumentatin The current and bslete versins f quality dcuments have t be archived. An electrnic archive is allwed if the archive is sustainable accessible and if back-ups are maintained at anther physical lcatin. Identificatin data fr dcuments must be present in rder t wrk with the effective versin. In general (electrnic) dcuments list the initials and signatures f at least the authr and the persn wh apprved (can be perfrmed electrnically). 39

40 See RR-006 and RR-010 RR-012 RR-013 RR-014 NA See RR-001 RR-015 Nt applicable Nt applicable See abve RR- 001 till RR-009 RR-016 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM The dcuments must include: - title; - unique identificatin - editin and/r current revisin date, - effective date f the dcument - n each page: page number and ttal number f pages - authrisatin (written r electrnical) - a clear identificatin f a cntrlled dcument If a change is prpsed: - crss references f all dcuments that have t be changed must be fund by the system. Accessibility fr emplyees Within their wrk space, emplyees must have easy access t all relevant infrmatin (n paper r electrnically). In a cmplete electrnic dcument management system, a print-ut f the dcument may be user-friendly. In the ftnte f the print-ut, there can be listed that the printut is nly valid fr a limited time after the print-ut date and that the print-ut is nt cnsidered as the cntrlled dcument. There must be a system in place t demnstrate that the relevant peple are alerted f new and/r changed dcuments belnging t the quality system. A list with names f hlders f quality manuals and their instructins and the lcatin f these dcuments. A list with a summary f all quality dcumentatin including revisin number and issue date must be available Peridic evaluatin f quality dcuments As a functin f the type f dcument, a different time interval can be determined fr peridic evaluatin. The lab must demnstrate that the review has taken place. If the dcument desn t need t be changed, it has t be clear that the dcument is being evaluated during review. NEN-EN-ISO 9001: Dcumentatin requirements General The quality management system dcumentatin shall include a) dcumented statements f a quality plicy and quality bjectives; b) a quality manual; c) dcumented prcedures and recrds required by this Internatinal Standard, and d) dcuments, including recrds, determined by the rganizatin t be necessary t ensure the effective planning, peratin and cntrl f its prcesses. NOTE 1 Where the term dcumented prcedure appears within this Internatinal Standard, this means that the prcedure is established, dcumented, implemented and maintained. A single dcument may address the requirements fr ne r mre prcedures. A requirement fr a dcumented prcedure may be cvered by mre than ne dcument. NOTE 2 The extent f the quality management system dcumentatin can differ frm ne rganizatin t anther due t a) the size f rganizatin and type f activities, b) the cmplexity f prcesses and their interactins, and c) the cmpetence f persnnel. NOTE 3 The dcumentatin can be in any frm r type f medium Quality manual The rganizatin shall establish and maintain a quality manual that includes a) the scpe f the quality management system, including details f and justificatin fr any exclusins (see 1.2), b) the dcumented prcedures established fr the quality management system, r reference t them, and c) a descriptin f the interactin between the prcesses f the quality management system Cntrl f dcuments Dcuments required by the quality management system shall be cntrlled. Recrds are a special type f dcument and shall be cntrlled accrding t the requirements given in A dcumented prcedure shall be established t define the cntrls needed a) t apprve dcuments fr adequacy prir t issue, b) t review and update as necessary and re-apprve dcuments, c) t ensure that changes and the current revisin status f dcuments are identified, d) t ensure that relevant versins f applicable dcuments are available at pints f 40

41 See FDA requirements RR-017 RR-018 RR-019 RR-020 RR-021 RR-022 RR-023 RR-024 RR-025 RR-026 RR-027 RR-028 RR-029 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM use, e) t ensure that dcuments remain legible and readily identifiable, f) t ensure that dcuments f external rigin determined by the rganizatin t be necessary fr the planning and peratin f the quality management system are identified and their distributin cntrlled, and g) t prevent the unintended use f bslete dcuments, and t apply suitable identificatin t them if they are retained fr any purpse Cntrl f recrds Recrds established t prvide evidence f cnfrmity t requirements and f the effective peratin f the quality management system shall be cntrlled. The rganizatin shall establish a dcumented prcedure t define the cntrls needed fr the identificatin, strage, prtectin, retrieval, retentin and dispsitin f recrds. Recrds shall remain legible, readily identifiable and retrievable. FDA 21CFR Part 11 cmpliance Subpart B--Electrnic Recrds Sec Cntrls fr clsed systems. Persns wh use clsed systems t create, mdify, maintain, r transmit electrnic recrds shall emply prcedures and cntrls designed t ensure the authenticity, integrity, and, when apprpriate, the cnfidentiality f electrnic recrds, and t ensure that the signer cannt readily repudiate the signed recrd as nt genuine. Such prcedures and cntrls shall include the fllwing: (a) Validatin f systems t ensure accuracy, reliability, cnsistent intended perfrmance, and the ability t discern invalid r altered recrds. (b) The ability t generate accurate and cmplete cpies f recrds in bth human readable and electrnic frm suitable fr inspectin, review, and cpying by the agency. Persns shuld cntact the agency if there are any questins regarding the ability f the agency t perfrm such review and cpying f the electrnic recrds. (c) Prtectin f recrds t enable their accurate and ready retrieval thrughut the recrds retentin perid. (d) Limiting system access t authrized individuals. (e) Use f secure, cmputer-generated, time-stamped audit trails t independently recrd the date and time f peratr entries and actins that create, mdify, r delete electrnic recrds. Recrd changes shall nt bscure previusly recrded infrmatin. Such audit trail dcumentatin shall be retained fr a perid at least as lng as that required fr the subject electrnic recrds and shall be available fr agency review and cpying. (f) Use f peratinal system checks t enfrce permitted sequencing f steps and events, as apprpriate. (g) Use f authrity checks t ensure that nly authrized individuals can use the system, electrnically sign a recrd, access the peratin r cmputer system input r utput device, alter a recrd, r perfrm the peratin at hand. (h) Use f device (e.g., terminal) checks t determine, as apprpriate, the validity f the surce f data input r peratinal instructin. (i) Determinatin that persns wh develp, maintain, r use electrnic recrd/electrnic signature systems have the educatin, training, and experience t perfrm their assigned tasks. (j) The establishment f, and adherence t, written plicies that hld individuals accuntable and respnsible fr actins initiated under their electrnic signatures, in rder t deter recrd and signature falsificatin. (k) Use f apprpriate cntrls ver systems dcumentatin including: (1) Adequate cntrls ver the distributin f, access t, and use f dcumentatin fr system peratin and maintenance. (k) Use f apprpriate cntrls ver systems dcumentatin including: (2) Revisin and change cntrl prcedures t maintain an audit trail that dcuments time-sequenced develpment and mdificatin f systems dcumentatin. Sec Signature manifestatins. (a) Signed electrnic recrds shall cntain infrmatin assciated with the signing that clearly indicates all f the fllwing: (1) The printed name f the signer; (2) The date and time when the signature was executed; and 41

42 RR-030 RR-031 RR-032 RR-033 RR-034 RR-035 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM (3) The meaning (such as review, apprval, respnsibility, r authrship) assciated with the signature. (b) The items identified in paragraphs (a)(1), (a)(2), and (a)(3) f this sectin shall be subject t the same cntrls as fr electrnic recrds and shall be included as part f any human readable frm f the electrnic recrd (such as electrnic display r printut). Sec Signature/recrd linking. Electrnic signatures and handwritten signatures executed t electrnic recrds shall be linked t their respective electrnic recrds t ensure that the signatures cannt be excised, cpied, r therwise transferred t falsify an electrnic recrd by rdinary means. Subpart C--Electrnic Signatures Sec General requirements. (a) Each electrnic signature shall be unique t ne individual and shall nt be reused by, r reassigned t, anyne else. (b) Befre an rganizatin establishes, assigns, certifies, r therwise sanctins an individual's electrnic signature, r any element f such electrnic signature, the rganizatin shall verify the identity f the individual. (c) Persns using electrnic signatures shall, prir t r at the time f such use, certify t the agency that the electrnic signatures in their system, used n r after August 20, 1997, are intended t be the legally binding equivalent f traditinal handwritten signatures. (c) Persns using electrnic signatures shall, upn agency request, prvide additinal certificatin r testimny that a specific electrnic signature is the legally binding equivalent f the signer's handwritten signature. Sec Electrnic signature cmpnents and cntrls. (a) Electrnic signatures that are nt based upn bimetrics shall: (1) Emply at least tw distinct identificatin cmpnents such as an identificatin cde and passwrd. RR-036 RR-037 RR-038 RR-039 RR-040 RR-041 (i) When an individual executes a series f signings during a single, cntinuus perid f cntrlled system access, the first signing shall be executed using all electrnic signature cmpnents; subsequent signings shall be executed using at least ne electrnic signature cmpnent that is nly executable by, and designed t be used nly by, the individual. (ii) When an individual executes ne r mre signings nt perfrmed during a single, cntinuus perid f cntrlled system access, each signing shall be executed using all f the electrnic signature cmpnents. (a) Electrnic signatures that are nt based upn bimetrics shall: (2) Be used nly by their genuine wners; (a) Electrnic signatures that are nt based upn bimetrics shall: (3) Be administered and executed t ensure that attempted use f an individual's electrnic signature by anyne ther than its genuine wner requires cllabratin f tw r mre individuals. (b) Electrnic signatures based upn bimetrics shall be designed t ensure that they cannt be used by anyne ther than their genuine wners. Sec Cntrls fr identificatin cdes/passwrds. Persns wh use electrnic signatures based upn use f identificatin cdes in cmbinatin with passwrds shall emply cntrls t ensure their security and integrity. Such cntrls shall include: (a) Maintaining the uniqueness f each cmbined identificatin cde and passwrd, such that n tw individuals have the same cmbinatin f identificatin cde and passwrd. Persns wh use electrnic signatures based upn use f 42

43 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM identificatin cdes in cmbinatin with passwrds shall emply cntrls t ensure their security and integrity. Such cntrls shall include: RR-042 RR-043 RR-044 (b) Ensuring that identificatin cde and passwrd issuances are peridically checked, recalled, r revised (e.g., t cver such events as passwrd ageing). Persns wh use electrnic signatures based upn use f identificatin cdes in cmbinatin with passwrds shall emply cntrls t ensure their security and integrity. Such cntrls shall include: (c) Fllwing lss management prcedures t electrnically deauthrize lst, stlen, missing, r therwise ptentially cmprmised tkens, cards, and ther devices that bear r generate identificatin cde r passwrd infrmatin, and t issue temprary r permanent replacements using suitable, rigrus cntrls. Persns wh use electrnic signatures based upn use f identificatin cdes in cmbinatin with passwrds shall emply cntrls t ensure their security and integrity. Such cntrls shall include: (d) Use f transactin safeguards t prevent unauthrized use f passwrds and/r identificatin cdes, and t detect and reprt in an immediate and urgent manner any attempts at their unauthrized use t the system security unit, and, as apprpriate, t rganizatinal management. Persns wh use electrnic signatures based upn use f identificatin cdes in cmbinatin with passwrds shall emply cntrls t ensure their security and integrity. Such cntrls shall include: (e) Initial and peridic testing f devices, such as tkens r cards, that bear r generate identificatin cde r passwrd infrmatin t ensure that they functin prperly and have nt been altered in an unauthrized manner. Cnstraints <Beschrijf de beperkingen m.b.t. het systeem: Grtte van een testel Cmpatibiliteit sftware...> Number Requirement CR-001 CR-002 Descriptin f the requirement The sftware must be cmpatible with and having extended pssibilities t integrate with ther quality management applicatins. 43

44 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM BIJLAGE 4 Netwerk lay ut 44

45 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING MANAGEMENT INFORMATICA SYSTEEM 45

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE EN HET ONDERHOUD

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware Cnceptnta CDA001212 Vervanging van de biblitheek- en archiefsftware Layut versie 3.0 Pagina 1 van 33 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur,

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s Eindrapprtage prject OP 5.6 Cmmunity f Practice (e-)prtfli s Juli 2007 Anuk Prp & Maarten van Wesel 2 Inhudspgave Inhudspgave... 3 1. Inleiding... 5 2. Het pzetten van de CP... 7 2.1 Prduct: Kennisprductie...

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie.

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie. Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en dcumenten p basis van classificatie. KMS PROC OP-ICT-PB-IB Inhud 1 Del... 2 2 Classificatie als methdiek vr een 'passende' beveiliging... 2 2.1 Classificatie

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2013

ONDERNEMINGSPLAN 2013 Vlaarnsc verheid ICT-Beheer ONDERNEMINGSPLAN 2013 entiteit e-gvernment en ICT-Beheer (e-ib) versie 22/02/2013 1 Inhud Inleidg.3 Missie, strategische rganisatiedelstellgen en kernwaarden 4 Operatele planng:

Nadere informatie