Aanbod voor de sector Internationale Samenwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbod voor de sector Internationale Samenwerking"

Transcriptie

1 Aanbod voor de sector Internationale Samenwerking (0)

2 SITUATIESCHETS Ontwikkelingen in de sector Internationale Samenwerking Het aanbod voor de sector Internationale Samenwerking bestaat uit opleidingen voor medewerkers in de principes van Organisch Leiderschap en de certificering voor en het gebruik van de bijbehorende instrumenten: het Persoonlijk en Team Waarden Profiel tm, de Transformatrix tm en de Toolbox tm. Met dit pakket worden medewerkers opgeleid tot trainers die als interne procesbegeleiders zelf hun eigen organisatie in het Noorden kunnen trainen en hun partnernetwerk in het Zuiden op programmakosten op peil kunnen brengen en houden. Deze folder is opgedeeld in een algemene situatieschets, de werkwijze van Core Commit en ons aanbod voor de sector Internationale Samenwerking. Situatieschets Ontwikkelingen in de sector Internationale Samenwerking De ontwikkelingssector is een sector die sinds 2000 in transitie is. Dat proces is begonnen rond Eveline Herfkens en zet zich sindsdien door als een rode draad. Die rode draad staat los van de politieke overtuiging van de betrokken minister. Van Ardenne, Koenders, Knapen en Ploumen volgen in die zin in opeenvolgende stappen de trend die na Pronk is begonnen. Die rode draad is een trend van afnemende subsidie, meer betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld zelf, eigen verantwoordelijkheid in Noord en Zuid en het verbreden van het veld naar meerdere actoren. Sinds 2000 bepaalt het betrekken van het bedrijfsleven en meer gespecialiseerde sectoren bij ontwikkeling in toenemende mate de nieuwe rol van de sector voor Internationale Samenwerking. Tot 2000 claimde die sector het alleenrecht op de bestrijding van armoede. Na 2000 erodeert die claim in toenemende mate en wordt de rol meer die van een makelaar met kennis van de context, die partijen met verschillende achtergrond en waarden bij elkaar brengt en dat proces faciliteert. Als gevolg van New Public Management, in Nederland beter bekend als VBTB, is er nog wel een andere lijn, namelijk de lijn van de platte verantwoording op kwantitatieve doelen in financiële verantwoording en te behalen doelen. Die verantwoording zit op de bijdrage die een Nederlandse euro aan ontwikkeling geeft en dat vertaald door de kale weergave van hoeveel mensen met die euro op welke wijze verder geholpen zijn. Die tendens werd nog versterkt door de sterk kwantitatief geformuleerde Millennium Development Goals. Nationale overheden, die deze MDG s in VN verband hebben onderschreven, werden geacht daar op nationaal niveau hun bijdrage aan te leveren. NGO s werden zo in plaats van een kritische tegenover voor de overheid tot een onderaannemer voor het bereiken van de overheidsdoelen. Deze verschuiving leidde al tot een veranderende rol van de NGO s ten opzichte van de overheid. In de driehoek overheid maatschappelijk middenveld bedrijfsleven was tot dan toe vooral sprake van separate compartimenten die ieder vanuit eigen waarden de anderen bekritiseerde. De overheid was vanuit NGO perspectief repressief, het bedrijfsleven kapitalistisch en uitbuitend. Het opvallende is dat de lijn langs verschillende ministers getrokken kan worden. Van Ardenne was de eerste die die oude verhoudingen doorbrak. Koenders heeft dat doorgezet door het bedrijfsleven ook als serieuze partner te zien. Knapen heeft er op basis van het rapport Meer ambitie minder pretentie voor gekozen het bedrijfsleven te omarmen en juist het sociale gedeelte in de ontwikkelingssector terzijde te schuiven. Die lijn is politiek doorgezet door Ploumen die voor het eerst in het bestaan van de sector Internationale Samenwerking handel en ontwikkeling in haar portefeuille combineert. Daarin is zij een voorvechtster van inclusieve economische ontwikkeling: een economische ontwikkeling die armen insluit in plaats van uitsluit. 2

3 Daarmee heeft in de eerder genoemde driehoek overheid maatschappelijk middenveld bedrijfsleven ook de laatste een vaste plaats gekregen. Hiermee zijn de oude verhoudingen definitief doorbroken. Dat is mede versterkt doordat de sector na 1989 een van zijn oorspronkelijke pijlers, van waaruit ze gelegitimeerd werd, kwijt is geraakt: de koude oorlog. Dat vraag in de nieuwe context voortdurend om nieuwe of hernieuwde legitimatie. Rollen en beelden naar en over elkaar zijn daardoor diffuus en ambigue. Het vraagt van organisaties en hun medewerkers het steeds alert zijn op rollen en beelden en vanuit het elke keer zelf vaststellen van die beelden kiezen voor een rol die passend is in de gegeven context. De lijn rond een nieuwe relatie met de private sector is onder Koenders ingezet en door Knapen en Ploumen doorgetrokken. Omdat die lijn ondernemend is, is het voor minister Ploumen van belang om af te stappen van onderaannemerschap en de NGO wereld meer in te schakelen in de driehoek overheid maatschappelijk middenveld bedrijfsleven. Dat geeft zij gestalte in de zogenaamde strategische partnerschappen. Daarmee is plotseling de overheid partner. Geen opdrachtgever, geen te bekritiseren partij, geen subsidieverstrekker, maar partner. Ook dat doorbreekt oude rolpatronen, oude rolopvatting tingen en maakt zowel voor het ministerie, de ambtelijke staf als medewerkers van NGO s het in transitie zijn alleen maar intenser en manifester. Het voorgaande is een schets vanuit de genoemde driehoek. Intussen beïnvloeden debatten en beelden elkaar ook. Op dat punt is er sprake van nog een drietal ontwikkelingen die maken dat de sector Internationale Samenwerking in transitie is en voorlopig nog wel zal blijven. De eerste aanvullende lijn gaat verder terug in de historie dan de hierboven geschetste lijn en vindt zijn wortels in de zestiger jaren. Toen werden medefinancieringsorganisaties opgericht. Aanvankelijk vanuit kerken of door in de kerk gewortelde mensen (de oprichter van NOVIB was een pater). Later werd dat verbreed naar breder in de maatschappij gewortelde organisaties (Plan, Hivos en OXFAM Novib). Het is goed te beseffen dat dit gebeurde in een klimaat waar ontwikkelingshulp, werelddiaconaat en zending op breed particulier draagvlak konden rekenen. Initiatieven op dit terrein werden breed maatschappelijk gesteund en waren maatschappelijk ingebed. Organisaties waren bewegingen van mensen. Met de medefinanciering werden subsidies steeds belangrijker voor de sector. Subsidies gingen in toenemende mate met professionele criteria gepaard en daarmee groeide het belang van professionele staf en het belang van een professionele verantwoording. Intussen voelde de professional in de sector zich meer verbonden met de standaarden vanuit partijen als de overheid dan met de particuliere gever achter zijn organisatie. Dat creëerde bij meerderen een kloof tussen de oorspronkelijke beweging, lees het Nederlandse publiek, en de organisaties. De administratieve verantwoording van subsidies leidde vanuit regelgeving en regeldruk tot bureaucratisering van de organisaties. Ook die trend leidde tot een vergroting van de afstand tussen publiek en organisatie. Toen als gevolg van het wegvallen van de oorspronkelijke politieke legitimatie van ontwikkelingssamenwerking (de val van de muur in 1989) de Internationale Samenwerking in toenemende mate onder vuur kwam te liggen, werd de particuliere sector daar door de verstrengeling via subsidies, onderdeel van. De afbouw van de subsidie had dan ook directe invloed op de organisaties en zette opnieuw het belang van draagvlak op de agenda. Dat betekende een vernieuwde verhouding met particuliere stakeholders, zonder daarbij de professionele standaarden op te geven. Dat vraagt juist van de professionals een omslag in denken. Die omslag zit met name in het serieus nemen van het particulier draagvlak als een belangrijke stakeholder voor de eigen organisatie. Daarbij is niet alleen meer de partner en de doelgroep in het Zuiden klant, maar ook deze stakeholders in Nederland. In het opnieuw verbinden met die klanten, is het van belang dat de sector dereguleert. 3

4 Collectieve systemen Paars - Identificatie : Noodzaak tot aansluiting bij een groep. : Hechten. Waardensysteme Transactiemiddelen : Identificatie en geborgenheid. : + Behoefte en wil bij een groep te horen, aanpassing aan de groepsgewoonten, die zich uiten in rituelen en symbolen. - Overdreven afhankelijk van de groep, verstikkend groepsgevoel zonder ruimte voor individualiteit. : Tradities in stand houden, rituelen. : Om lid te zijn moet je de rituelen volgen. Blauw - Ordening : Geordende verhoudingen die vragen om legitimatie. : Geloven. Transactiemiddelen : Waarheid, de rechte leer. : + Afspraak is afspraak, duidelijkheid voor iedereen, ordelijk, stapsgewijs, de zaak staat centraal, niet de persoon. - Het volgen van de procedure, niet het doel. Eén waarheid, de aanpak, altijd volgordelijk, verstikkende regels en procedures. : Ordening brengen, procedures. : Iedereen moet buigen voor de waarheid. Groen - Gemeenschap : Onevenredig grote verschillen in materiële mogelijkheden. : Balans tussen geven en nemen nastreven. Transactiemiddelen : Erkenning, ruimte en tijd voor inbreng van ervaringen en gevoel. : + Tolerantie en acceptatie van verschillen; groeps binding en zorg voor elkaar, consensus. Relativerend. - Tempo van handelen is laag, immers iedereen moet volgen, kritiek bedekt met de mantel der liefde, gebrek aan leiderschap. : Kansen creëren voor ontwikkeling. : Je kunt alleen iets in teamwerk tot stand brengen. Turkoois - Duurzame wereld : De consequenties van het menselijk handelen bedreigen het : Verbinding met de leefomgeving. leefsysteem. Transactiemiddelen : Consequenties van het eigen handelen voor de verschillende stakeholders. : + Globaal denken, brede kijk op werken, leven en natuur, zorg voor de natuurlijke bronnen, onbaatzuchtig. - Onvoldoende realiteitszin, dromerig, weinig daad kracht, Alles hangt met alles samen - syndroom. : Verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het handelen van : Handel in het bewustzijn van de langetermijn- systemen. gevolgen voor de volgende generaties. Basisprincipes 1) De dominante waardendrives van een mens veranderen als d 2) Naarmate de bestaansomstandigheden van de mensheid com 3) Waardesystemen zijn contextafhankelijk. In verschillende con kunnen mensen hun directe omgeving verschillend ervaren. 4) Waardesystemen zijn geen beschrijving van soorten mensen. mensen. Waardesystemen geven aan waarom mensen dingen

5 es in mensen en in organisaties Individuele systemen Beige - Fysieke overleving Rood - Macht en plek : Onbegrensd, niet verdeeld territorium. : Een plek veroveren en verdedigen. Transactiemiddelen : Macht en fysieke kracht. : + De absolute wil om te winnen, energieke overtuigingskracht, snelheid van handelen, krachtig leiderschap. - Zelfzuchtigheid ten koste van anderen, machtsmisbruik, willekeur van leiders, coalitiespelletjes, ieder voor zich, eilandvorming. : Op basis van kracht imponeren. : De baas zijn tegen iedere prijs. Oranje - Succes : Vele alternatieven voor vooruitgang en materieel gewin. : Presteren. Transactiemiddelen : Geld, status en aanzien. : + Oriëntatie op successen en resultaten, middelen ten dienste van het doel. Wil om beter te willen worden (en beter te zijn). - Doel heiligt de middelen, If you can not make it fake it, winst ten koste van zwakkeren (afvallers), kwantiteit in plaats van kwaliteit. : Ondernemerschap stimuleren. : Succesvol zijn in vergelijking met anderen. Geel - Synergie : Complexe problemen die binnen de huidige systemen niet meer opgelost kunnen worden. : Doorzien, begrijpen. Transactiemiddelen : Feiten, kennis, systeemmodellen. : + Zelfontplooiing en rekening houden met de Omgeving, oriëntatie op het lerend vermogen en op ontwikkeling. - Weinig aandacht voor onzekerheid en voor weerstand tegen veranderingen, onberekenbaar: waar staat deze persoon nou voor? : Integratie door de systemen op één lijn te brengen. : Handel in overeenstemming met de feiten en je kennis op basis van je competenties. Structuur volgt taak. de omstandigheden van zijn bestaan veranderen. mplexer worden, worden complexere waardesystemen noodzakelijk. ntexten (familie, werk, sport et cetera). Het gaat niet om typen van mensen maar om typen in n belangrijk vinden, niet wat ze precies belangrijk vinden. Copyright: Core Commit,

6 SITUATIESCHETS Ontwikkelingen in de sector Internationale Samenwerking De tweede aanvullende lijn is het toenemende belang van bedrijfsmatig werken over de grenzen. De intrede van het bedrijfsleven heeft, naast het belang van sturen op kwantitatieve resultaten vanuit de overheid, geleid tot meer nadruk op resultaatgericht werken. Zowel bij Noordelijke NGO s als hun Zuidelijke partners ligt hier nog veel leerpotentieel. Het vraagt hoe dan ook meer ondernemerschap van medewerkers. De derde aanvullende lijn is die van de toegang tot informatie. Door digitalisering van informatie is er wereldwijd sprake van een afnemende informatie- en kenniskloof tussen Noordelijke en Zuidelijke organisaties. Daardoor kunnen Zuidelijke organisaties ook in toenemende mate kwalificeren als serieuze partner voor Noordelijke institutionele donoren en kunnen ook zij een makelende rol spelen tussen institutionele donoren, het bedrijfsleven en armen. Daarbij is het van belang dat organisaties die rol zo invullen dat de lokale context het startpunt is en tegelijkertijd dat partijen vanuit hun rol en hun expertise die lokale context verrijken. Consequenties voor de samenwerking met lokale partnerorganisaties De veranderingen in de context van het werkveld leiden er toe dat de samenwerkingsrelatie tussen de medewerkers van een Noordelijke NGO en de mensen in de lokale partnerorganisaties in het Zuiden van cruciaal belang is om interventies te doen slagen. Deze relatie wordt steeds meer evenwaardig in plaats van dat er gewerkt wordt in een model van hiërarchie en afhankelijkheid. Wederkerigheid en synergie zijn hiervoor in de plaats gekomen. Synergie is een voorwaarde als meerdere actoren samen doelen willen bereiken in een context waarbij de lokale belangen, kansen en omstandigheden leidend zijn. In deze situatie is het van cruciaal belang dat een Noordelijke NGO kan vertrouwen op het leiderschap in de lokale partnerorganisaties en hun besturen in het Zuiden. Als er problemen zijn met de lokale partnerorganisaties in het Zuiden heeft dit direct repercussies voor de effectiviteit van interventies en de basis onder verantwoording richting donoren en overheden zowel in het Noorden als in het Zuiden. Recent zijn er positieve ervaringen opgedaan met het gebruik van de principes van Organisch Leiderschap bij een al langer spelend leiderschapsprobleem in een lokale partnerorganisatie. Door een interventie op basis van deze methodiek werd daar een doorbraak bereikt waardoor er lokaal weer effectieve beslissingen konden worden genomen. Welke kant op? Het beroep dat op de medewerkers wordt gedaan, komt er in zekere zin op neer dat van ze wordt gevraagd, om met alle passie die ze hebben, te acteren in andere waardensystemen dan het traditionele waardensysteem dat leidend was in de sector Internationale Samenwerking. Gechargeerd gezegd, gaat de ontwikkeling van hulpverleners die in het Zuiden lokaal kansarme groepen helpen naar netwerk ondernemers die actoren in Noord en Zuid en lokale partnerorganisaties in het Zuiden met elkaar verbinden om de autonomie van de lokale mensen in de ontwikkelingslanden te bevorderen. Deze verschuivingen hebben niet alleen betekenis voor de verhouding tussen de drie hoeken overheid maatschappelijk middenveld bedrijfsleven, maar ook voor de verhouding tussen Noordelijke NGO s en hun Zuidelijke partners. Beiden maken een transformatie in verhoudingen en rollen door. Dat vraagt om een nieuwe oriëntatie van organisaties en hun medewerkers. Het zet organisaties onder druk en brengt leidinggevenden, medewerkers en Zuidelijke partners in verwarring. 6

7 WERKWIJZE VAN CORE COMMIT De rode draad in de tools zijn: het Waarden Profiel tm, de Transformatrix tm en de Toolbox tm Daar liggen vragen die zich toespitsen op de volgende aandachtsgebieden: Hoe werk ik met meerdere actoren: van een lijnorganisatie naar een projectorganisatie; Hoe verbind ik me met meerdere actoren: van inhoudelijke naar klantgerichte professional; Hoe speel ik van een uitsluitend donerende rol meer een ondernemende en makelende rol; Hoe ga ik op verantwoorde en tegelijkertijd ondernemende manier met middelen om zonder te verdrinken in de verlammende verantwoording: hoe dereguleer ik mijn organisatie. Werkwijze van Core Commit Wat biedt Core Commit? Core Commit heeft diverse tools die organisaties, hun medewerkers en hun internationale netwerken kunnen ondersteunen om op deze terreinen een slag te maken. Voor de NGO wereld zijn die tools echter duur, want omdat zij eindgebruiker zijn, betreft het volledig BTW plichtige kosten die bedrijfsmatig niet aftrekbaar zijn. Continue begeleiding van organisaties en hun partners is daardoor een te kostbare aangelegenheid. De rode draad in de tools zijn het Waarden Profiel tm, Transformatrix tm en de Toolbox tm Het Waarden Profiel tm zet mensen in de context waarin ze acteren en laat zien hoe ze zich verhouden tot de gepercipieerde huidige situatie en de geambieerde toekomstige situatie. Het is een belangrijk instrument om inzicht te geven in waar een eventuele veranderingsaanpak ligt. Die veranderingsaanpak wordt ingezet langs de lijnen van de Transformatrix tm, een uniek instrument dat Core Commit inzet bij het leren begrijpen van de context, het inzicht geven in de weg van de huidige situatie naar de gewenste situatie en het formuleren van veranderings- en trainingsdoelen. De Toolbox tm bevat al het trainingsmateriaal voor interne procesbegeleiders voorzien van het eigen logo van de organisatie. Core Commit biedt daarom in algemene termen het volgende aan: Medewerkers in hun houding en gedrag klantgericht en ondernemend leren werken door training op zelfreflectie als instrument om anderen te kunnen ontmoeten in hun eigen model van de wereld (rapport vaardigheden). Mensen op het niveau van leiding en middenmanagement trainen in en certificeren voor het gebruik van het Persoonlijk en Team Waarden Profiel tm en de Transformatrix tm, zodat ze in staat zijn als interne procesbegeleiders de eigen mensen en organisaties in het netwerk te trainen en scherp te houden (investering in trainingen). De trainingen vinden bij voorkeur plaats met peers uit andere sectoren, zodat in de training ook kruisbestuiving plaats vindt met het oog op het werken met andere actoren. Professionele begeleiding van de gecertificeerde trainers, zodat zij op niveau blijven, hun praktijkvragen kunnen adresseren en regelmatig buiten hun eigen organisatie peers uit andere sectoren ontmoeten (abonnement). Het creëren van een cultuur waarbij mensen zichzelf voortdurend afvragen of een regel, een procedure of een overleg wel nuttig of nodig is en de organisatie zo voortdurend aan conditietraining doet om lean en mean te blijven (dereguleringsinstrumenten). Gebruik van het Persoonlijk en Team Waarden Profiel tm, de Transformatrix tm en de Toolbox tm in de eigen organisatie en het eigen partnernetwerk (het bedrag hiervoor wordt vooraf vastgelegd). 7

8 Transfo Systeem Dynamiek Leven of dood individu Erbij horen of buitengesloten Mijn of dein Overzicht of chaos Transformatie Thema s Ideeën Mogelijk - Onmogelijk Intuïtie / Gedachten Zelftransformatie Domein Concept Vooruitgang - Stilstaan Concretiseren / Mening Zelfactualisatie Domein Expressie Aanwezig - Afwezig iting / Ego Zelfexpressie Domein Autonomie Flow - Geblokkeerd Bezieling / Zingeving Zelfbeschikking Domein Verbinding Hechten - Onthechten Erkenning / Waardering Affectieve Domein Relatie Opladen - Leeglopen Veiligheid / Zekerheid Energetische Domein Existentie Gefundeerd - Ongefundeerd Overleven / In stand houden Fundamentele Domein Waarde Behoefte Beige Voorziening Paars Gewoontes Rood Plek Blauw Formalisatie

9 rmatrixtm Winnen of verliezen Geven of nemen Synergie of hierarchie Continuïteit of vergankelijk KPI's G F E D C B A Oranje Acties Groen Afspraken Geel Kennis Turkoois Keuzes

10 AANBOD VOOR DE SECTOR INTERNATIONALE SAMENWERKING Om ondernemend te zijn en te blijven Core Commit heeft met de belastingdienst afspraken over de BTW. Alle door Core Commit geleverde trainingen zijn hiervoor vrijgesteld. Dat maakt ons aanbod concurrerend. Wij geloven in onze instrumenten en denken dat ze daadwerkelijk bij kunnen dragen aan een wereld waarin mensen elkaar beter begrijpen en zich beter tot veranderingen en transities kunnen verhouden. Daarom hechten wij er aan dat zoveel mogelijk mensen in staat zijn onze instrumenten professioneel toe te passen. Door aan te bieden dat mensen onder onze begeleiding onze instrumenten intern toepassen, hoeven wij het niet allemaal zelf te doen. Onze aanpak is daarom een investering die zich, door het gebruik van onze tools en de inzet van mensen uit de eigen organisatie, terugverdient. Als de training binnen het eigen bedrijf slechts eenmaal zelf gedaan wordt, zijn de kosten er al uit. Elke volgende training zet je organisatie voor hetzelfde bedrag in de terugverdienmodus. Aanbod voor de sector Internationale Samenwerking Core Commit biedt aan mensen uit de organisatie op te leiden tot trainer en ze vervolgens te begeleiden bij hun werkzaamheden. De trainers zijn puur voor de interne inzet in de organisaties. Daar is het tarief ook op gebaseerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen professionals die in de eigen organisatie het geleerde toepassen (managers en unithoofden) en professionals die het geleerde toepassen in partnerorganisaties (regiocoördinatoren). Dit stelt organisaties in staat om aan te sluiten op relevante ontwikkelingen in hun omgeving door zelf een veranderingsproces in te zetten of te versterken en om hun partnernetwerk in het Zuiden op programmakosten op peil te brengen en te houden. Het gaat om de volgende trainingen: Persoonlijk leiderschap en communicatie (NLP/TA Master practitioner certificering) voor 4.490,00 en/of Business Performance training (NLP/TA Trainers Training certificering) voor 3.950,00. In de eerste opleiding worden communicatie skills en zelfreflectie getraind, in de tweede opleiding gaat het om procesbegeleidings- en presentatievaardigheden. Organisch Leiderschap voor trainers (Change Management Master met IAFLN, de International Association For Leadershift Navigation tm certificering) voor 4.450,00 en aanvullend voor beleidsmakers (Organisch Strategisch Navigeren met IAFLN certificering) voor 3.950,00 of coaches (Master Coach met NLP/TA certificering) voor 3.950,00. Core Commit biedt de Change Management Master aan als een tweetal opleidingen: een Nederlandstalige opleiding (9 x 2 dagen voor 4.450,00) en een Engelstalige internationale opleiding in onze Summer Academy (4 webinars en een training van 6 aaneengesloten dagen voor 2.250,00). In deze opleidingen komen de volgende onderwerpen aan de orde: Inzetten van het Persoonlijk en Team Waarden Profiel tm in de eigen Nederlandse organisatie (managers en unithoofden) en in de Zuidelijke partnerorganisaties (regiocoördinatoren). Gebruiken van de Transformatrix tm bij het inventariseren van de te nemen beslissingen en het vaststellen van de interventies die effectief en haalbaar te implementeren zijn. Verantwoord omgaan met regels en regelgeving door ondernemend te zijn en te blijven. Om in de eigen organisatie een community of practise te creëren is het minimale aantal trainees drie per organisatie. 10

11 Voor het gebruik van de bijbehorende instrumenten biedt Core Commit het volgende aan: Ongelimiteerd gebruik van het Persoonlijk en Team Waarden Profiel tm onder voorwaarde dat die binnen de eigen organisatie en het vooraf omschreven partnernetwerk ingezet worden. Het gebruik van het Persoonlijk en Team Waarden Profiel tm is gerelateerd aan de omvang van de organisatie en bedraagt op jaarbasis 3.000,00 00 exclusief BTW bij een organisatie-omzet tot ,- en max 9.950,00 exclusief BTW bij een organisatie-omzet vanaf ,00. * De organisatie is hierbij niet gebonden aan de richtprijzen uit de prijslijst, maar kan zelf bepalen tegen welke vergoeding ze het Persoonlijk en Team Waarden Profiel tm in de eigen organisatie en bij de lokale partnerorganisaties in het Zuiden wil inzetten en kan dit eventueel ook om niet inzetten. De Waarden Profielen kunnen door deelnemers aan de opleidingen al tijdens de opleiding worden ingezet. De daartoe dan nog benodigde coaching (in de opleiding of per Skype) is bij dit aanbod inbegrepen. Het organiseren van 2 teamcoachingsbijeenkomsten van 2 dagdelen binnen de Nederlandse organisatie op basis van het Team Waarden Profiel tm van de teams. De prijs hiervoor bedraagt 4 x 895,00 = vrij van BTW. Vanaf drie trainees is er sprake van een gestaffelde korting van 10% voor iedere volgende deelnemer tot maximaal 50% korting. De organisaties kunnen een onderhoudsabonnement afsluiten, waarbij ze recht hebben op het maandelijks inbrengen van casussen die besproken worden en jaarlijks een bijscholing van twee dagen. Het abonnement bedraagt 1.250,00 per medewerker die gecertificeerd is met weer een staffel vanaf drie medewerkers tot maximaal 50% korting. Gebruik van de Toolbox tm in het Nederlands voor 1.000,00 exclusief BTW en in het Engels voor 3.000,00 exclusief BTW per jaar. Dit bevat al het trainingsmateriaal voorzien van het eigen logo van de organisatie. Het dereguleren van de organisatie. Dit betreft een trainingsprogramma dat medewerkers alert maakt en houdt op overbodige of onnodig ingewikkelde procedures, regels of gewoonten. Het aanbod voor dit product is volledig maatwerk. De normale prijs voor de inzet van het Persoonlijk en Team Waarden Profiel tm bij 30 medewerkers bedraagt volgens onze prijslijst startup kosten + 30 x 75,00 per medewerker + 25% voor het beschikbaar stellen van de uitgebreide rapportage. Dit betekent een bedrag van 4.312,50 exclusief BTW. 11

12 Core Commitment is a provider of choice, validated tools, products, benchmarks and maps for Organic Leadership Culture Change Personal & Organisational development Enabling commitment (0)

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Leadership By Responsibility

Leadership By Responsibility Leadership By Responsibility En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Leadership By Responsibility! Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur

Nadere informatie

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld wat zien wij? De ontwikkelingen in de zorg gaan razend snel. De complexiteit

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Succesvoller in één Dag

Succesvoller in één Dag De SCN workshop Succesvoller in één Dag Met resultaatgarantie! Foto: Jos Schuurman Rob P. van Dort, Algemeen Directeur Rob van Dort is sinds 1995 ondernemer en oprichter van SCN. Succes Coach in Sales,

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Waardensystemen van Graves

Waardensystemen van Graves Waardensystemen van Graves Afgebeeld op de lemniscaat van de Stichting Dialoog A beige - N Pijn, fysieke stimuli Bronnen voor vervulling primaire levensbehoeften Individueel Reageren Leven Fysiologisch

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

NKV opleidingscycli Integraal Vitaliteitsmanagement. Algemene informatie opleidingscycli

NKV opleidingscycli Integraal Vitaliteitsmanagement. Algemene informatie opleidingscycli NKV opleidingscycli Integraal Vitaliteitsmanagement Algemene informatie opleidingscycli Het Nederlands Kenniscentrum Vitaliteitsmanagement heeft als eerste in Nederland de integrale opleiding Integraal

Nadere informatie

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID De combinatie van een ingewikkeld en maatschappelijk urgent onderwerp en een moderne aanpak is sterk. Het leven is saai, iedere dag hetzelfde.

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VAN WAAR KOMT VERTROUWEN? De EU markt (economisch): groei staat onder druk Voor het eerst sinds jaren Oorzaken? Opvoeding? Opleiding? Economie? Waarom?

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013. Bevindingen in een notendop

De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013. Bevindingen in een notendop De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013 Bevindingen in een notendop Traject in 4 fasen FASE 1 VERKENNEN Literatuurstudie Analyse diepteinterviews

Nadere informatie

Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie

Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie Inleiding De functie van controller heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. 20 jaar geleden had de functie veelal een

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Succesvolle ondernemers maken bewust of onbewust gebruik van eeuwenoude universele spirituele wetmatigheden. Hierdoor beschikken ze over een transformationele

Nadere informatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Voorlopige resultaten van het onderzoek naar de perceptie van medewerkers in sociale (wijk)teams bij gemeenten - Yvonne Zuidgeest

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

Leiderschap in planning & control

Leiderschap in planning & control Leiderschap in planning & control A3 netwerkbijeenkomst, 20 januari 2015 Henk Doeleman Leiderschap in planning & control? Minder papier Meer participatief en versterkte betrokkenheid Versterking van de

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Programma in hoofdlijnen Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak van rust stilte leegte.

Nadere informatie

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Sport werkt! Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Leer optimaal samenwerken, omgaan met stress en effectief communiceren Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij

Nadere informatie

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING in dit geval innovatiekracht Februari 2016 Involve Sophiaweg 89 6523 NH NIJMEGEN www.involve.eu contact met ons op voor afspraken over het gebruik 1 Veranderen

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Profielschets Bestuur... 2 1.1. Verantwoordelijkheden... 2 1.2. Kenmerken directeur-bestuurder...

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Activeer de Eigen Kracht van uw burgers; begin bij uw professionals!

Activeer de Eigen Kracht van uw burgers; begin bij uw professionals! Zelfredzaamheid en burgerparticipatie worden steeds belangrijker in het publieke domein. Deze nieuwe manier van omgaan met burgers stelt nieuwe eisen aan uw professionals. Van hen wordt steeds nadrukkelijker

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Masterclass Opdrachtgeverschap

Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Het volgende scenario zal veel lijnmanagers bekend in de oren klinken: de organisatie besluit tot uitvoering van een project en hij of zij

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world HOE GAAT HET NU? We zetten allemaal verschillende methoden in om vraagstukken op te lossen, oplossingen te ontwerpen

Nadere informatie

Werken met plezier en goed presteren

Werken met plezier en goed presteren 1 Werken met plezier en goed presteren 2 Wat zie, hoor, ruik, proef en voel ik? Hoe ervaar jij je werk? Schrijf op post-its: Wat is vreugdevol? Wat is vreugdeloos? 3 De zeven bronnen van arbeidsvreugde

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc Leer ze omgaan met onzekerheid Nils de Witte - StudentsInc Programma en introductie Leer ze omgaan met onzekerheid verkennende discussie en ideeën nils de witte wat bedoel ik met onzekerheid waarom is

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Imagination is more important than knowledge

Nadere informatie

Todat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het lot noemen

Todat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het lot noemen Todat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het lot noemen Carl Gustav Jung Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email:

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email: Rapportage Zingeving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 19.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 19.06.2015 / Zingeving (QZN) 2 Mens-zijn betekent verantwoordelijkheid nemen: het je ervan bewust zijn

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

SCRUM METHODE.

SCRUM METHODE. SCRUM METHODE www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 WAT IS SCRUM? Scrum is een methode om effectief, kostenefficiënt, klant- en resultaatgericht te werken in teams. Met Scrum kunt u de principes van agile

Nadere informatie

Ontwikkelen van mensen en organisaties

Ontwikkelen van mensen en organisaties Ontwikkelen van mensen en organisaties Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Missie Van Delden Advies: Mensen en organisaties ondersteunen

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04. Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015 VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.2015 Professional coaching

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap In het oog van de orkaan School voor Politie Leiderschap Inleiding Essenties van het leiderschapsprogramma In het oog van de orkaan De titel van het programma verwijst naar de hevige turbulentie, als gevolg

Nadere informatie

Moms&More. Helpt moeders naar een gelukkig werkzaam leven. www.momsandmore.nl

Moms&More. Helpt moeders naar een gelukkig werkzaam leven. www.momsandmore.nl Moms&More Helpt moeders naar een gelukkig werkzaam leven Op het moment dat je als moeder in een nieuwe fase in je leven komt, heeft dit effect op je, zowel thuis als in je loopbaan. Je staat dan voor nieuwe

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

OPTIMALE INZET EN GROEI VAN UW TALENTEN EN ORGANISATIE

OPTIMALE INZET EN GROEI VAN UW TALENTEN EN ORGANISATIE YOUR INDIVIDUAL NATURAL COMPETENCE OPTIMALE INZET EN GROEI VAN UW TALENTEN EN ORGANISATIE Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Visie. 1

Visie.  1 De visie vertaald in de 8 i s van verandering De ideeënwerkplaats heeft haar visie vertaald in de 8 i s van verandering en is ontwikkeld om leerprocessen te stimuleren en te faciliteren. Het cyclische

Nadere informatie

Coachend Leiderschap change-principles

Coachend Leiderschap change-principles Coachend Leiderschap change-principles principles-choice choice 11/4/2013 De moderne coach/ Amsterdam Peter Murphy Opbouw workshop Inleiding Wat is coachend leiderschap/opdracht Teamontwikkling vgl.tuckman

Nadere informatie

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht OrganisatieGroei OrganisatieGroei begeleidt en ondersteunt al meer dan 10 jaar opdrachtgevers bij het doorvoeren van veranderingen (groei) die leiden

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie