Aanbod voor de sector Internationale Samenwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbod voor de sector Internationale Samenwerking"

Transcriptie

1 Aanbod voor de sector Internationale Samenwerking (0)

2 SITUATIESCHETS Ontwikkelingen in de sector Internationale Samenwerking Het aanbod voor de sector Internationale Samenwerking bestaat uit opleidingen voor medewerkers in de principes van Organisch Leiderschap en de certificering voor en het gebruik van de bijbehorende instrumenten: het Persoonlijk en Team Waarden Profiel tm, de Transformatrix tm en de Toolbox tm. Met dit pakket worden medewerkers opgeleid tot trainers die als interne procesbegeleiders zelf hun eigen organisatie in het Noorden kunnen trainen en hun partnernetwerk in het Zuiden op programmakosten op peil kunnen brengen en houden. Deze folder is opgedeeld in een algemene situatieschets, de werkwijze van Core Commit en ons aanbod voor de sector Internationale Samenwerking. Situatieschets Ontwikkelingen in de sector Internationale Samenwerking De ontwikkelingssector is een sector die sinds 2000 in transitie is. Dat proces is begonnen rond Eveline Herfkens en zet zich sindsdien door als een rode draad. Die rode draad staat los van de politieke overtuiging van de betrokken minister. Van Ardenne, Koenders, Knapen en Ploumen volgen in die zin in opeenvolgende stappen de trend die na Pronk is begonnen. Die rode draad is een trend van afnemende subsidie, meer betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld zelf, eigen verantwoordelijkheid in Noord en Zuid en het verbreden van het veld naar meerdere actoren. Sinds 2000 bepaalt het betrekken van het bedrijfsleven en meer gespecialiseerde sectoren bij ontwikkeling in toenemende mate de nieuwe rol van de sector voor Internationale Samenwerking. Tot 2000 claimde die sector het alleenrecht op de bestrijding van armoede. Na 2000 erodeert die claim in toenemende mate en wordt de rol meer die van een makelaar met kennis van de context, die partijen met verschillende achtergrond en waarden bij elkaar brengt en dat proces faciliteert. Als gevolg van New Public Management, in Nederland beter bekend als VBTB, is er nog wel een andere lijn, namelijk de lijn van de platte verantwoording op kwantitatieve doelen in financiële verantwoording en te behalen doelen. Die verantwoording zit op de bijdrage die een Nederlandse euro aan ontwikkeling geeft en dat vertaald door de kale weergave van hoeveel mensen met die euro op welke wijze verder geholpen zijn. Die tendens werd nog versterkt door de sterk kwantitatief geformuleerde Millennium Development Goals. Nationale overheden, die deze MDG s in VN verband hebben onderschreven, werden geacht daar op nationaal niveau hun bijdrage aan te leveren. NGO s werden zo in plaats van een kritische tegenover voor de overheid tot een onderaannemer voor het bereiken van de overheidsdoelen. Deze verschuiving leidde al tot een veranderende rol van de NGO s ten opzichte van de overheid. In de driehoek overheid maatschappelijk middenveld bedrijfsleven was tot dan toe vooral sprake van separate compartimenten die ieder vanuit eigen waarden de anderen bekritiseerde. De overheid was vanuit NGO perspectief repressief, het bedrijfsleven kapitalistisch en uitbuitend. Het opvallende is dat de lijn langs verschillende ministers getrokken kan worden. Van Ardenne was de eerste die die oude verhoudingen doorbrak. Koenders heeft dat doorgezet door het bedrijfsleven ook als serieuze partner te zien. Knapen heeft er op basis van het rapport Meer ambitie minder pretentie voor gekozen het bedrijfsleven te omarmen en juist het sociale gedeelte in de ontwikkelingssector terzijde te schuiven. Die lijn is politiek doorgezet door Ploumen die voor het eerst in het bestaan van de sector Internationale Samenwerking handel en ontwikkeling in haar portefeuille combineert. Daarin is zij een voorvechtster van inclusieve economische ontwikkeling: een economische ontwikkeling die armen insluit in plaats van uitsluit. 2

3 Daarmee heeft in de eerder genoemde driehoek overheid maatschappelijk middenveld bedrijfsleven ook de laatste een vaste plaats gekregen. Hiermee zijn de oude verhoudingen definitief doorbroken. Dat is mede versterkt doordat de sector na 1989 een van zijn oorspronkelijke pijlers, van waaruit ze gelegitimeerd werd, kwijt is geraakt: de koude oorlog. Dat vraag in de nieuwe context voortdurend om nieuwe of hernieuwde legitimatie. Rollen en beelden naar en over elkaar zijn daardoor diffuus en ambigue. Het vraagt van organisaties en hun medewerkers het steeds alert zijn op rollen en beelden en vanuit het elke keer zelf vaststellen van die beelden kiezen voor een rol die passend is in de gegeven context. De lijn rond een nieuwe relatie met de private sector is onder Koenders ingezet en door Knapen en Ploumen doorgetrokken. Omdat die lijn ondernemend is, is het voor minister Ploumen van belang om af te stappen van onderaannemerschap en de NGO wereld meer in te schakelen in de driehoek overheid maatschappelijk middenveld bedrijfsleven. Dat geeft zij gestalte in de zogenaamde strategische partnerschappen. Daarmee is plotseling de overheid partner. Geen opdrachtgever, geen te bekritiseren partij, geen subsidieverstrekker, maar partner. Ook dat doorbreekt oude rolpatronen, oude rolopvatting tingen en maakt zowel voor het ministerie, de ambtelijke staf als medewerkers van NGO s het in transitie zijn alleen maar intenser en manifester. Het voorgaande is een schets vanuit de genoemde driehoek. Intussen beïnvloeden debatten en beelden elkaar ook. Op dat punt is er sprake van nog een drietal ontwikkelingen die maken dat de sector Internationale Samenwerking in transitie is en voorlopig nog wel zal blijven. De eerste aanvullende lijn gaat verder terug in de historie dan de hierboven geschetste lijn en vindt zijn wortels in de zestiger jaren. Toen werden medefinancieringsorganisaties opgericht. Aanvankelijk vanuit kerken of door in de kerk gewortelde mensen (de oprichter van NOVIB was een pater). Later werd dat verbreed naar breder in de maatschappij gewortelde organisaties (Plan, Hivos en OXFAM Novib). Het is goed te beseffen dat dit gebeurde in een klimaat waar ontwikkelingshulp, werelddiaconaat en zending op breed particulier draagvlak konden rekenen. Initiatieven op dit terrein werden breed maatschappelijk gesteund en waren maatschappelijk ingebed. Organisaties waren bewegingen van mensen. Met de medefinanciering werden subsidies steeds belangrijker voor de sector. Subsidies gingen in toenemende mate met professionele criteria gepaard en daarmee groeide het belang van professionele staf en het belang van een professionele verantwoording. Intussen voelde de professional in de sector zich meer verbonden met de standaarden vanuit partijen als de overheid dan met de particuliere gever achter zijn organisatie. Dat creëerde bij meerderen een kloof tussen de oorspronkelijke beweging, lees het Nederlandse publiek, en de organisaties. De administratieve verantwoording van subsidies leidde vanuit regelgeving en regeldruk tot bureaucratisering van de organisaties. Ook die trend leidde tot een vergroting van de afstand tussen publiek en organisatie. Toen als gevolg van het wegvallen van de oorspronkelijke politieke legitimatie van ontwikkelingssamenwerking (de val van de muur in 1989) de Internationale Samenwerking in toenemende mate onder vuur kwam te liggen, werd de particuliere sector daar door de verstrengeling via subsidies, onderdeel van. De afbouw van de subsidie had dan ook directe invloed op de organisaties en zette opnieuw het belang van draagvlak op de agenda. Dat betekende een vernieuwde verhouding met particuliere stakeholders, zonder daarbij de professionele standaarden op te geven. Dat vraagt juist van de professionals een omslag in denken. Die omslag zit met name in het serieus nemen van het particulier draagvlak als een belangrijke stakeholder voor de eigen organisatie. Daarbij is niet alleen meer de partner en de doelgroep in het Zuiden klant, maar ook deze stakeholders in Nederland. In het opnieuw verbinden met die klanten, is het van belang dat de sector dereguleert. 3

4 Collectieve systemen Paars - Identificatie : Noodzaak tot aansluiting bij een groep. : Hechten. Waardensysteme Transactiemiddelen : Identificatie en geborgenheid. : + Behoefte en wil bij een groep te horen, aanpassing aan de groepsgewoonten, die zich uiten in rituelen en symbolen. - Overdreven afhankelijk van de groep, verstikkend groepsgevoel zonder ruimte voor individualiteit. : Tradities in stand houden, rituelen. : Om lid te zijn moet je de rituelen volgen. Blauw - Ordening : Geordende verhoudingen die vragen om legitimatie. : Geloven. Transactiemiddelen : Waarheid, de rechte leer. : + Afspraak is afspraak, duidelijkheid voor iedereen, ordelijk, stapsgewijs, de zaak staat centraal, niet de persoon. - Het volgen van de procedure, niet het doel. Eén waarheid, de aanpak, altijd volgordelijk, verstikkende regels en procedures. : Ordening brengen, procedures. : Iedereen moet buigen voor de waarheid. Groen - Gemeenschap : Onevenredig grote verschillen in materiële mogelijkheden. : Balans tussen geven en nemen nastreven. Transactiemiddelen : Erkenning, ruimte en tijd voor inbreng van ervaringen en gevoel. : + Tolerantie en acceptatie van verschillen; groeps binding en zorg voor elkaar, consensus. Relativerend. - Tempo van handelen is laag, immers iedereen moet volgen, kritiek bedekt met de mantel der liefde, gebrek aan leiderschap. : Kansen creëren voor ontwikkeling. : Je kunt alleen iets in teamwerk tot stand brengen. Turkoois - Duurzame wereld : De consequenties van het menselijk handelen bedreigen het : Verbinding met de leefomgeving. leefsysteem. Transactiemiddelen : Consequenties van het eigen handelen voor de verschillende stakeholders. : + Globaal denken, brede kijk op werken, leven en natuur, zorg voor de natuurlijke bronnen, onbaatzuchtig. - Onvoldoende realiteitszin, dromerig, weinig daad kracht, Alles hangt met alles samen - syndroom. : Verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het handelen van : Handel in het bewustzijn van de langetermijn- systemen. gevolgen voor de volgende generaties. Basisprincipes 1) De dominante waardendrives van een mens veranderen als d 2) Naarmate de bestaansomstandigheden van de mensheid com 3) Waardesystemen zijn contextafhankelijk. In verschillende con kunnen mensen hun directe omgeving verschillend ervaren. 4) Waardesystemen zijn geen beschrijving van soorten mensen. mensen. Waardesystemen geven aan waarom mensen dingen

5 es in mensen en in organisaties Individuele systemen Beige - Fysieke overleving Rood - Macht en plek : Onbegrensd, niet verdeeld territorium. : Een plek veroveren en verdedigen. Transactiemiddelen : Macht en fysieke kracht. : + De absolute wil om te winnen, energieke overtuigingskracht, snelheid van handelen, krachtig leiderschap. - Zelfzuchtigheid ten koste van anderen, machtsmisbruik, willekeur van leiders, coalitiespelletjes, ieder voor zich, eilandvorming. : Op basis van kracht imponeren. : De baas zijn tegen iedere prijs. Oranje - Succes : Vele alternatieven voor vooruitgang en materieel gewin. : Presteren. Transactiemiddelen : Geld, status en aanzien. : + Oriëntatie op successen en resultaten, middelen ten dienste van het doel. Wil om beter te willen worden (en beter te zijn). - Doel heiligt de middelen, If you can not make it fake it, winst ten koste van zwakkeren (afvallers), kwantiteit in plaats van kwaliteit. : Ondernemerschap stimuleren. : Succesvol zijn in vergelijking met anderen. Geel - Synergie : Complexe problemen die binnen de huidige systemen niet meer opgelost kunnen worden. : Doorzien, begrijpen. Transactiemiddelen : Feiten, kennis, systeemmodellen. : + Zelfontplooiing en rekening houden met de Omgeving, oriëntatie op het lerend vermogen en op ontwikkeling. - Weinig aandacht voor onzekerheid en voor weerstand tegen veranderingen, onberekenbaar: waar staat deze persoon nou voor? : Integratie door de systemen op één lijn te brengen. : Handel in overeenstemming met de feiten en je kennis op basis van je competenties. Structuur volgt taak. de omstandigheden van zijn bestaan veranderen. mplexer worden, worden complexere waardesystemen noodzakelijk. ntexten (familie, werk, sport et cetera). Het gaat niet om typen van mensen maar om typen in n belangrijk vinden, niet wat ze precies belangrijk vinden. Copyright: Core Commit,

6 SITUATIESCHETS Ontwikkelingen in de sector Internationale Samenwerking De tweede aanvullende lijn is het toenemende belang van bedrijfsmatig werken over de grenzen. De intrede van het bedrijfsleven heeft, naast het belang van sturen op kwantitatieve resultaten vanuit de overheid, geleid tot meer nadruk op resultaatgericht werken. Zowel bij Noordelijke NGO s als hun Zuidelijke partners ligt hier nog veel leerpotentieel. Het vraagt hoe dan ook meer ondernemerschap van medewerkers. De derde aanvullende lijn is die van de toegang tot informatie. Door digitalisering van informatie is er wereldwijd sprake van een afnemende informatie- en kenniskloof tussen Noordelijke en Zuidelijke organisaties. Daardoor kunnen Zuidelijke organisaties ook in toenemende mate kwalificeren als serieuze partner voor Noordelijke institutionele donoren en kunnen ook zij een makelende rol spelen tussen institutionele donoren, het bedrijfsleven en armen. Daarbij is het van belang dat organisaties die rol zo invullen dat de lokale context het startpunt is en tegelijkertijd dat partijen vanuit hun rol en hun expertise die lokale context verrijken. Consequenties voor de samenwerking met lokale partnerorganisaties De veranderingen in de context van het werkveld leiden er toe dat de samenwerkingsrelatie tussen de medewerkers van een Noordelijke NGO en de mensen in de lokale partnerorganisaties in het Zuiden van cruciaal belang is om interventies te doen slagen. Deze relatie wordt steeds meer evenwaardig in plaats van dat er gewerkt wordt in een model van hiërarchie en afhankelijkheid. Wederkerigheid en synergie zijn hiervoor in de plaats gekomen. Synergie is een voorwaarde als meerdere actoren samen doelen willen bereiken in een context waarbij de lokale belangen, kansen en omstandigheden leidend zijn. In deze situatie is het van cruciaal belang dat een Noordelijke NGO kan vertrouwen op het leiderschap in de lokale partnerorganisaties en hun besturen in het Zuiden. Als er problemen zijn met de lokale partnerorganisaties in het Zuiden heeft dit direct repercussies voor de effectiviteit van interventies en de basis onder verantwoording richting donoren en overheden zowel in het Noorden als in het Zuiden. Recent zijn er positieve ervaringen opgedaan met het gebruik van de principes van Organisch Leiderschap bij een al langer spelend leiderschapsprobleem in een lokale partnerorganisatie. Door een interventie op basis van deze methodiek werd daar een doorbraak bereikt waardoor er lokaal weer effectieve beslissingen konden worden genomen. Welke kant op? Het beroep dat op de medewerkers wordt gedaan, komt er in zekere zin op neer dat van ze wordt gevraagd, om met alle passie die ze hebben, te acteren in andere waardensystemen dan het traditionele waardensysteem dat leidend was in de sector Internationale Samenwerking. Gechargeerd gezegd, gaat de ontwikkeling van hulpverleners die in het Zuiden lokaal kansarme groepen helpen naar netwerk ondernemers die actoren in Noord en Zuid en lokale partnerorganisaties in het Zuiden met elkaar verbinden om de autonomie van de lokale mensen in de ontwikkelingslanden te bevorderen. Deze verschuivingen hebben niet alleen betekenis voor de verhouding tussen de drie hoeken overheid maatschappelijk middenveld bedrijfsleven, maar ook voor de verhouding tussen Noordelijke NGO s en hun Zuidelijke partners. Beiden maken een transformatie in verhoudingen en rollen door. Dat vraagt om een nieuwe oriëntatie van organisaties en hun medewerkers. Het zet organisaties onder druk en brengt leidinggevenden, medewerkers en Zuidelijke partners in verwarring. 6

7 WERKWIJZE VAN CORE COMMIT De rode draad in de tools zijn: het Waarden Profiel tm, de Transformatrix tm en de Toolbox tm Daar liggen vragen die zich toespitsen op de volgende aandachtsgebieden: Hoe werk ik met meerdere actoren: van een lijnorganisatie naar een projectorganisatie; Hoe verbind ik me met meerdere actoren: van inhoudelijke naar klantgerichte professional; Hoe speel ik van een uitsluitend donerende rol meer een ondernemende en makelende rol; Hoe ga ik op verantwoorde en tegelijkertijd ondernemende manier met middelen om zonder te verdrinken in de verlammende verantwoording: hoe dereguleer ik mijn organisatie. Werkwijze van Core Commit Wat biedt Core Commit? Core Commit heeft diverse tools die organisaties, hun medewerkers en hun internationale netwerken kunnen ondersteunen om op deze terreinen een slag te maken. Voor de NGO wereld zijn die tools echter duur, want omdat zij eindgebruiker zijn, betreft het volledig BTW plichtige kosten die bedrijfsmatig niet aftrekbaar zijn. Continue begeleiding van organisaties en hun partners is daardoor een te kostbare aangelegenheid. De rode draad in de tools zijn het Waarden Profiel tm, Transformatrix tm en de Toolbox tm Het Waarden Profiel tm zet mensen in de context waarin ze acteren en laat zien hoe ze zich verhouden tot de gepercipieerde huidige situatie en de geambieerde toekomstige situatie. Het is een belangrijk instrument om inzicht te geven in waar een eventuele veranderingsaanpak ligt. Die veranderingsaanpak wordt ingezet langs de lijnen van de Transformatrix tm, een uniek instrument dat Core Commit inzet bij het leren begrijpen van de context, het inzicht geven in de weg van de huidige situatie naar de gewenste situatie en het formuleren van veranderings- en trainingsdoelen. De Toolbox tm bevat al het trainingsmateriaal voor interne procesbegeleiders voorzien van het eigen logo van de organisatie. Core Commit biedt daarom in algemene termen het volgende aan: Medewerkers in hun houding en gedrag klantgericht en ondernemend leren werken door training op zelfreflectie als instrument om anderen te kunnen ontmoeten in hun eigen model van de wereld (rapport vaardigheden). Mensen op het niveau van leiding en middenmanagement trainen in en certificeren voor het gebruik van het Persoonlijk en Team Waarden Profiel tm en de Transformatrix tm, zodat ze in staat zijn als interne procesbegeleiders de eigen mensen en organisaties in het netwerk te trainen en scherp te houden (investering in trainingen). De trainingen vinden bij voorkeur plaats met peers uit andere sectoren, zodat in de training ook kruisbestuiving plaats vindt met het oog op het werken met andere actoren. Professionele begeleiding van de gecertificeerde trainers, zodat zij op niveau blijven, hun praktijkvragen kunnen adresseren en regelmatig buiten hun eigen organisatie peers uit andere sectoren ontmoeten (abonnement). Het creëren van een cultuur waarbij mensen zichzelf voortdurend afvragen of een regel, een procedure of een overleg wel nuttig of nodig is en de organisatie zo voortdurend aan conditietraining doet om lean en mean te blijven (dereguleringsinstrumenten). Gebruik van het Persoonlijk en Team Waarden Profiel tm, de Transformatrix tm en de Toolbox tm in de eigen organisatie en het eigen partnernetwerk (het bedrag hiervoor wordt vooraf vastgelegd). 7

8 Transfo Systeem Dynamiek Leven of dood individu Erbij horen of buitengesloten Mijn of dein Overzicht of chaos Transformatie Thema s Ideeën Mogelijk - Onmogelijk Intuïtie / Gedachten Zelftransformatie Domein Concept Vooruitgang - Stilstaan Concretiseren / Mening Zelfactualisatie Domein Expressie Aanwezig - Afwezig iting / Ego Zelfexpressie Domein Autonomie Flow - Geblokkeerd Bezieling / Zingeving Zelfbeschikking Domein Verbinding Hechten - Onthechten Erkenning / Waardering Affectieve Domein Relatie Opladen - Leeglopen Veiligheid / Zekerheid Energetische Domein Existentie Gefundeerd - Ongefundeerd Overleven / In stand houden Fundamentele Domein Waarde Behoefte Beige Voorziening Paars Gewoontes Rood Plek Blauw Formalisatie

9 rmatrixtm Winnen of verliezen Geven of nemen Synergie of hierarchie Continuïteit of vergankelijk KPI's G F E D C B A Oranje Acties Groen Afspraken Geel Kennis Turkoois Keuzes

10 AANBOD VOOR DE SECTOR INTERNATIONALE SAMENWERKING Om ondernemend te zijn en te blijven Core Commit heeft met de belastingdienst afspraken over de BTW. Alle door Core Commit geleverde trainingen zijn hiervoor vrijgesteld. Dat maakt ons aanbod concurrerend. Wij geloven in onze instrumenten en denken dat ze daadwerkelijk bij kunnen dragen aan een wereld waarin mensen elkaar beter begrijpen en zich beter tot veranderingen en transities kunnen verhouden. Daarom hechten wij er aan dat zoveel mogelijk mensen in staat zijn onze instrumenten professioneel toe te passen. Door aan te bieden dat mensen onder onze begeleiding onze instrumenten intern toepassen, hoeven wij het niet allemaal zelf te doen. Onze aanpak is daarom een investering die zich, door het gebruik van onze tools en de inzet van mensen uit de eigen organisatie, terugverdient. Als de training binnen het eigen bedrijf slechts eenmaal zelf gedaan wordt, zijn de kosten er al uit. Elke volgende training zet je organisatie voor hetzelfde bedrag in de terugverdienmodus. Aanbod voor de sector Internationale Samenwerking Core Commit biedt aan mensen uit de organisatie op te leiden tot trainer en ze vervolgens te begeleiden bij hun werkzaamheden. De trainers zijn puur voor de interne inzet in de organisaties. Daar is het tarief ook op gebaseerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen professionals die in de eigen organisatie het geleerde toepassen (managers en unithoofden) en professionals die het geleerde toepassen in partnerorganisaties (regiocoördinatoren). Dit stelt organisaties in staat om aan te sluiten op relevante ontwikkelingen in hun omgeving door zelf een veranderingsproces in te zetten of te versterken en om hun partnernetwerk in het Zuiden op programmakosten op peil te brengen en te houden. Het gaat om de volgende trainingen: Persoonlijk leiderschap en communicatie (NLP/TA Master practitioner certificering) voor 4.490,00 en/of Business Performance training (NLP/TA Trainers Training certificering) voor 3.950,00. In de eerste opleiding worden communicatie skills en zelfreflectie getraind, in de tweede opleiding gaat het om procesbegeleidings- en presentatievaardigheden. Organisch Leiderschap voor trainers (Change Management Master met IAFLN, de International Association For Leadershift Navigation tm certificering) voor 4.450,00 en aanvullend voor beleidsmakers (Organisch Strategisch Navigeren met IAFLN certificering) voor 3.950,00 of coaches (Master Coach met NLP/TA certificering) voor 3.950,00. Core Commit biedt de Change Management Master aan als een tweetal opleidingen: een Nederlandstalige opleiding (9 x 2 dagen voor 4.450,00) en een Engelstalige internationale opleiding in onze Summer Academy (4 webinars en een training van 6 aaneengesloten dagen voor 2.250,00). In deze opleidingen komen de volgende onderwerpen aan de orde: Inzetten van het Persoonlijk en Team Waarden Profiel tm in de eigen Nederlandse organisatie (managers en unithoofden) en in de Zuidelijke partnerorganisaties (regiocoördinatoren). Gebruiken van de Transformatrix tm bij het inventariseren van de te nemen beslissingen en het vaststellen van de interventies die effectief en haalbaar te implementeren zijn. Verantwoord omgaan met regels en regelgeving door ondernemend te zijn en te blijven. Om in de eigen organisatie een community of practise te creëren is het minimale aantal trainees drie per organisatie. 10

11 Voor het gebruik van de bijbehorende instrumenten biedt Core Commit het volgende aan: Ongelimiteerd gebruik van het Persoonlijk en Team Waarden Profiel tm onder voorwaarde dat die binnen de eigen organisatie en het vooraf omschreven partnernetwerk ingezet worden. Het gebruik van het Persoonlijk en Team Waarden Profiel tm is gerelateerd aan de omvang van de organisatie en bedraagt op jaarbasis 3.000,00 00 exclusief BTW bij een organisatie-omzet tot ,- en max 9.950,00 exclusief BTW bij een organisatie-omzet vanaf ,00. * De organisatie is hierbij niet gebonden aan de richtprijzen uit de prijslijst, maar kan zelf bepalen tegen welke vergoeding ze het Persoonlijk en Team Waarden Profiel tm in de eigen organisatie en bij de lokale partnerorganisaties in het Zuiden wil inzetten en kan dit eventueel ook om niet inzetten. De Waarden Profielen kunnen door deelnemers aan de opleidingen al tijdens de opleiding worden ingezet. De daartoe dan nog benodigde coaching (in de opleiding of per Skype) is bij dit aanbod inbegrepen. Het organiseren van 2 teamcoachingsbijeenkomsten van 2 dagdelen binnen de Nederlandse organisatie op basis van het Team Waarden Profiel tm van de teams. De prijs hiervoor bedraagt 4 x 895,00 = vrij van BTW. Vanaf drie trainees is er sprake van een gestaffelde korting van 10% voor iedere volgende deelnemer tot maximaal 50% korting. De organisaties kunnen een onderhoudsabonnement afsluiten, waarbij ze recht hebben op het maandelijks inbrengen van casussen die besproken worden en jaarlijks een bijscholing van twee dagen. Het abonnement bedraagt 1.250,00 per medewerker die gecertificeerd is met weer een staffel vanaf drie medewerkers tot maximaal 50% korting. Gebruik van de Toolbox tm in het Nederlands voor 1.000,00 exclusief BTW en in het Engels voor 3.000,00 exclusief BTW per jaar. Dit bevat al het trainingsmateriaal voorzien van het eigen logo van de organisatie. Het dereguleren van de organisatie. Dit betreft een trainingsprogramma dat medewerkers alert maakt en houdt op overbodige of onnodig ingewikkelde procedures, regels of gewoonten. Het aanbod voor dit product is volledig maatwerk. De normale prijs voor de inzet van het Persoonlijk en Team Waarden Profiel tm bij 30 medewerkers bedraagt volgens onze prijslijst startup kosten + 30 x 75,00 per medewerker + 25% voor het beschikbaar stellen van de uitgebreide rapportage. Dit betekent een bedrag van 4.312,50 exclusief BTW. 11

12 Core Commitment is a provider of choice, validated tools, products, benchmarks and maps for Organic Leadership Culture Change Personal & Organisational development Enabling commitment (0)

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012

Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012 Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012 Voorwoord Dit artikel hebben wij geschreven om onze kennis en ervaring bij meer dan 100 MKB bedrijven door te geven. Het is bedoeld voor adviseurs

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

buurtbemiddeling rotterdam Het investeren in betrokkenheid van burgers

buurtbemiddeling rotterdam Het investeren in betrokkenheid van burgers buurtbemiddeling rotterdam Het investeren in betrokkenheid van burgers buurtbemiddeling rotterdam Het investeren in betrokkenheid van burgers Lucas Meijs en Bas Delleman Inhoud Voorwoord 7 Inleiding

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Wat werkt in innovatieve scholen?

Wat werkt in innovatieve scholen? Wat werkt in innovatieve scholen? Thema s en instrumenten CPS: Linda Odenthal APS: Teja van der Meer KPC Groep: Nora Booij M.m.v.: Aafke Bouwman, Jan Dickers, Iko Doeland, Guido van Hoek, Ady Hoitink,

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

Eindrapportage De Praktijk

Eindrapportage De Praktijk Eindrapportage De Praktijk Leren Werken aan Publieke Waarden Maike Popma, Batian Nieuwerth, Lex Mellink en Yvonne Geerdink DE ZOEKTOCHT NAAR HET HANDWERK VAN DE OVERHEIDSMANAGER Eindrapportage De Praktijk;

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) November 2013

Nadere informatie

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Auteurs Hilda Barnhoorn Hanneke Vrielink Studiebegeleider Jan Moen MBHA, 2012 voor Marry, zonder jou is alles anders

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden

Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden Utrecht, mei 2012 Gv169/document2 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Lessen Welzijn

Nadere informatie