Auteur. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Auteur KPMG Belgian Newsletter Onderwerp Directe belastingen: belangrijkste fiscale maatregelen in 2009 Datum Januari 2010 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/

2 Belgian Newsletter Januari 2010 AUDIT - TAX & LEGAL - ADVISORY - ACCOUNTANCY Directe belastingen: belangrijkste fiscale maatregelen in 2009 In dit nummer: 2 Studie van KPMG International over kasmiddelenbeheer 2 Overdracht van een algemeenheid van goederen of een bedrijfsafdeling: nieuwe btwcirculaire 3 KPMG Fiduciaire voert scanning facturen in 4 KPMG IT Advisory s IT Cost Management Survey 5 Directe belastingen: belangrijkste fiscale maatregelen in Economische neergang: heropleving fraude 11 Benchmark onderzoek naar S-O 404 compliance-kwesties En meer... In dit nummer bieden we u een (nietexhaustief) overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen op het vlak van de directe belastingen die in 2009 werden aangenomen of waarvan de parlementaire procedure momenteel nog loopt. Deze bijlage is opgevat als een katern (p.5-8) die u apart kunt bewaren. Een overzicht van de maatregelen die worden besproken: notionele interestaftrek; definitief belaste inkomsten; aftrek voor octrooi-inkomsten; verplichting om transacties met belastingparadijzen aan te geven; sociale voordelen en voordelen van alle aard; autokosten gemoduleerd; forfaitaire beroepskosten van bedrijfsleiders; vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing; trends op internationaal vlak. Ook in 2010 zullen we veel aandacht blijven besteden aan fiscale maatregelen zodat u steeds op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.

3 2 Belgian Newsletter, Januari 2010 CFO s richten zich op cashgeneratie en werkkapitaalbeheer Blijkt uit studie van KPMG International over kasmiddelenbeheer Voor meer informatie en/of een exemplaar van de studie: Bart Deckers Partner KPMG CFO Advisory Tel.: Patrick Vercammen Senior Manager KPMG CFO Advisory Tel.: Uit KPMG International s tweede jaarlijkse onderzoek (in juni 2009) naar kasmiddelen- en werkkapitaalbeheer blijkt dat CFO s een prioriteit hebben gemaakt van het genereren van voldoende kasmiddelen. De belangrijkste oorzaken van deze grotere focus op cash management is de toegenomen druk van interne en externe stakeholders en de beperkte toegang tot schuldfinanciering. Hieronder bespreken we enkele cijfermatige trends bij de Belgische deelnemers aan het onderzoek: 75% van de deelnemers plaatst cash management binnen de top vijf van de strategische prioriteiten van de onderneming; om cash prognoses te maken, gebruikt de helft van de respondenten een 13 weken rolling forward prognose van inkomende en uitgaande kasstromen, terwijl 35% van de respondenten gebruik maakt van een dagelijkse thesaurieprognose (horizon van twee tot vier weken); de helft van de deelnemers heeft de voorbije vijf jaar een programma voor bedrijfskapitaalverbetering geïmplementeerd waarbij de consequente steun van het management, een transparante rapportering en relevante KPI s inzake bedrijfskapitaal de belangrijkste succesfactoren bleken te zijn; ten slotte onderzoekt ongeveer de helft van de deelnemers de mogelijkheden om kasmiddelen te genereren door kapitaaluitgaven te bevriezen of door hun betalingsvoorwaarden aan klanten te verstrengen. Economisch herstel Bart Deckers, Partner bij KPMG CFO Advisory in België, plaatst enkele kanttekeningen bij deze trends: De vraag is of financiële analisten en ratingkantoren bij hun beoordelingen nog evenveel belang zullen hechten aan een strikt en dynamisch kasmiddelenbeheer, eens het economisch herstel eraan komt. Uiteindelijk zal het gedrag in vele raden van bestuur sterk worden beïnvloed door het oordeel van financiële analisten, kredietverleners en ratingkantoren. Ons onderzoek laat uitschijnen dat goede cash management praktijken niet noodzakelijk in het DNA van bedrijven zitten ingebakken, zo koppelt amper 33% incentives aan de gedefinieerde cashflowdoelstellingen. Cash is en blijft de belangrijkste slagader van een bedrijf, maar de geschiedenis leert ons dat dit in goede tijden al te gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. De toekomst zal uitwijzen in hoeverre cash management deze keer als strategisch objectief zal blijven fungeren. Overdracht van een algemeenheid van goederen of een bedrijfsafdeling Nieuwe btw-circulaire Een overdracht van een algemeenheid van goederen of bedrijfsafdeling wordt onder bepaalde voorwaarden niet onderworpen aan btw. Zo wordt vermeden dat de overnemer in het kader van een herstructurering onnodig zou worden

4 3 Belgian Newsletter, Januari 2010 Voor meer informatie: Herman Driessen Tax Adviser KPMG Belastingconsulenten Tel.: Karen Truyers Supervising Senior Tax Adviser KPMG Belastingconsulenten Tel.: Ellen Geeraerts Manager Tax Adviser KPMG Belastingconsulenten Tel.: geconfronteerd met een substantiële voorfinanciering van btw. Onlangs werd over dit onderwerp een nieuwe circulaire gepubliceerd welke de oude strikte interpretatie van de administratie aanpast aan de Europese Rechtspraak. De Belgische btw-administratie aanvaardt voortaan formeel dat in geval de overnemer met de overgedragen elementen een autonome economische activiteit kan uitoefenen, het niet langer vereist is dat alle elementen worden overgedragen. De circulaire bevestigt dat het niet langer vereist is dat de overdracht het gebouw of de zakelijke rechten op het gebouw dient te omvatten. Opvallend standpunt De ontwikkelingen zijn echter niet allemaal in het voordeel van de belastingplichtige. Zo bevat de circulaire een opvallend standpunt over de overdracht van een nieuw gebouw als element van een algemeenheid van goederen of bedrijfsafdeling. Niettegenstaande er geen btw verschuldigd was op de overdracht, diende de overdrager nietberoepsoprichter alsnog de nodige formaliteiten in orde te brengen bij een overdracht met een nieuw gebouw. Deze formaliteiten zijn echter zinloos en de regeling vervalt waardoor de overdrager niet meer kan kiezen voor het stelsel van de btw. Deze wijziging maakt het meteen onmogelijk voor de overdrager om een positieve btw-herziening door te voeren bij de overdracht van het gebouw. Nieuw is ook dat de overdrager in de toekomst kan geconfronteerd worden met btw-herzieningen in zijn nadeel wanneer slechts een huurcontract wordt afgesloten met de overnemer voor het gebouw. De kwalificatie als algemeenheid van goederen of een bedrijfsafdeling blijft een feitenkwestie. Voor elke overdracht dient u na te gaan of de overdracht zonder btw kan plaatsvinden. KPMG Fiduciaire voert scanningsprocedure facturen in Voor meer informatie: Dirk Noeninckx Partner KPMG Fiduciaire Tel.: Bea Binst Manager Accounting KPMG Fiduciaire Tel.: KPMG Fiduciaire heeft beslist om in het kader van een papierloos kantoor vanaf 2010 de scanningprocedure betreffende in- een uitgaande facturatie in te voeren. Dit zal enkele belangrijke voordelen met zich meebrengen. Voordelen Aangezien aankoop- en verkoopdocumenten via scanning worden verwerkt, zal ten eerste de verwerkingstijd worden gereduceerd. Ten tweede zal door middel van diverse controles de menselijke fout worden vermeden. Een derde voordeel is dat de gescande facturen niet enkel kunnen geraadpleegd worden vanuit de respectievelijke aan- en verkoopdagboeken, maar eveneens vanuit de grootboeken. Dit creëert inzagemogelijkheden bij de tussentijdse en/of jaarrapportering. Ten slotte vermelden we nog dat het systeem voorzien is van een module rond de elektronische facturatie, maar hiervoor dient de markt eerst verder in deze richting te evolueren.

5 4 Belgian Newsletter, Januari 2010 KPMG IT Advisory s IT Cost Management Survey De resultaten! Voor meer informatie en/of een exemplaar van de studie: Dirk Bruyndonckx Senior Manager Advisor KPMG Advisory Tel.: Bartosz Balcerowicz Senior Advisor KPMG Advisory Tel.: In het huidige economische klimaat blijven IT-kosten een zeer actueel onderwerp voor discussie onder C-level executives. Om na te gaan hoe bedrijven hun IT-kosten beheren en optimaliseren, heeft KPMG IT Advisory daarom de IT Cost Management Survey uitgevoerd. Dit onderzoek heeft als specifiek doel inzicht te verkrijgen in de recente initiatieven met betrekking tot IT-kostenoptimalisatie, en na te gaan of bedrijven voordelen genereren (of net niet) dankzij deze initiatieven. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 27 nationale en internationale bedrijven die hoofdzakelijk actief zijn in België en die een breed scala van marktsegmenten vertegenwoordigen (financiële diensten, industrie, media en gezondheidszorg). De respondenten zijn voornamelijk (maar niet uitsluitend) Chief Information Officers van grote bedrijven (meer dan 1000 werknemers) en van KMO s (minder dan 100 werknemers). Enkele belangrijke bevindingen: markten, maar maken ze integraal deel uit van de langetermijnstrategieën; indien goed ontworpen en geïmplementeerd, kunnen IT-optimalisatie initiatieven (bijna) de verwachte kostenbesparingen opleveren, hoewel de verwachtingen soms te hoog liggen en dus niet altijd op één lijn zitten met de gerealiseerde kostenbesparingen; opvallend is dat een aantal initiatieven meer voordelen genereren dan aanvankelijk verondersteld, bv. Green IT; virtualisatie en cloud-computing, uitvoerig besproken op IT-fora en andere media, behoren niet tot de meest populaire IT-optimalisatie initiatieven genoemd door de respondenten, evenmin als outsourcing. In het geval van outsourcing is de reden wellicht dat outsourcing een reeds langer gekende en beproefde kostenoptimalisatie maatregel is (wat niet noodzakelijk betekent dat er automatisch kostenbesparingen mee worden gegenereerd). in de meeste gevallen zijn de uitgevoerde IT-optimalisatie initiatieven niet enkel een reactie op de kredietcrisis en de huidige onrust op de De resultaten van het onderzoek zijn in detail geanalyseerd en zullen worden gepubliceerd in een studie die op aanvraag beschikbaar is.

6 5 Belgian Newsletter, Januari 2010 Directe belastingen: belangrijkste fiscale maatregelen in 2009 Voor meer informatie: Jos Goubert Head of Tax Knowledge & Research Center KPMG Belastingconsulenten Tel.: We bieden u hieronder een (nietexhaustief) overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen op het vlak van de directe belastingen die in 2009 werden aangenomen of waarvan de parlementaire procedure momenteel nog loopt Notionele interestaftrek beperkt tot 3,8% gedurende twee jaar Bij het opstellen van de begroting heeft de federale regering beslist om de notionele interestaftrek voor de aanslagjaren 2011 en 2012 (boekjaren 2010 en 2011) te beperken tot maximaal 3,8%. De verhoging van dit percentage met 0,5% voor ondernemingen die als kleine ondernemingen worden beschouwd conform de criteria bepaald in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen blijft toepasbaar. Voor deze kleine ondernemingen wordt het maximumpercentage dus beperkt tot 4,3%. dividenden van dochterondernemingen gevestigd in de EER en in België. Volgend op de beschikking van het HJEG van 4 juni 2009 betreffende de dividenden van buiten de EU gevestigde dochterondernemingen, aanvaardt de administratie ook de overdracht van DBI-overschotten voor de dividenden die zijn verleend of toegekend door een vennootschap die op het moment van de toekenning ervan is gevestigd: in een derde staat waarmee België een dubbelbelastingverdrag (DBV) heeft gesloten waarin een clausule van gelijke behandeling van dividenden is opgenomen; of, in een derde staat, indien het vrij verkeer van kapitaal van toepassing is. Vervolgens op wetgevend vlak. De voorwaarde van de minimumparticipatie was het voorwerp van twee wijzigingen: 2. Definitief belaste inkomsten: diverse wijzigingen In 2009 kwam het stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI) meermaals in de fiscale actualiteit. Om te beginnen was er het probleem van de DBI-overschotten: volgend op de beslissingen van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HJEG) in de zaken Cobelfret (12 februari 2009) en KBC Bank en Beleggen, Risicokapitaal, Beheer (4 juni 2009) heeft de administratie zich inderdaad vrij soepel opgesteld ten opzichte van de DBIoverschotten. In een omzendbrief van 23 juni 2009 aanvaardt de administratie de overdracht van DBI-overschotten voor de ten eerste zal deze voorwaarde door de wet houdende fiscale en diverse bepalingen vanaf het aanslagjaar 2010 ook van toepassing zijn voor kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en beursvennootschappen; vervolgens wijzigt het ontwerp van programmawet de participatievoorwaarde door het minimumbedrag van de participatie op EUR te brengen (in plaats van EUR). Het DBI-stelsel zal dus enkel toepasbaar zijn voor dividenden die worden toegekend of verleend vanaf 1 januari 2010 indien de begunstigde vennootschap in de dochteronderneming een participatie bezit van ten minste 10% of waarvan de investeringswaarde ten minste EUR bedraagt. 1 Het ontwerp van programmawet en het ontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen zijn nog niet door het Parlement goedgekeurd. De fiscale bepalingen die daarin zijn opgenomen hebben dus nog geen kracht van wet bij het afsluiten van deze bijdrage op 4 december 2009.

7 6 Belgian Newsletter, Januari 2010 Tot slot wijzen we er nog op dat de Europese Commissie aan België heeft gevraagd om zijn wetgeving te wijzigen, omdat die een bijkomende voorwaarde oplegt waarin niet wordt voorzien door de moeder-dochterrichtlijn en die de toepassing van het DBI-stelsel afhankelijk maakt van de voorwaarde dat de participatie de aard heeft van een financieel vast actief. Indien België geen voldoende gevolg geeft aan het verzoek van de Commissie, zou deze laatste de zaak aanhangig kunnen maken bij het HJEG. 3. Aftrek voor octrooi-inkomsten: nieuwe verduidelijkingen van de administratie In juli 2009 heeft de belastingadministratie op haar website een nieuwe reeks vragen/antwoorden (FAQ) gepubliceerd betreffende de aftrek voor octrooi-inkomsten. Deze maatregel maakt het voor vennootschappen mogelijk om 80% van de inkomsten uit hun octrooien af te trekken van hun belastbare basis. Deze nieuwe FAQ geeft toelichting bij het begrip uitvindingsoctrooi, verduidelijkt dat de bedoelde octrooien zowel nationale als internationale of Europese octrooien mogen zijn, en bepaalt de reikwijdte van de aftrek naargelang het octrooi het product of het procédé beschermt in het land van productie of in het land van commercialisering. De FAQ zijn online toegankelijk via de link be/interfaoifnl/vragen/deduction-pourrevenus-brevet/index.htm. 4. Verplichting om transacties met belastingparadijzen aan te geven Vanaf het aanslagjaar 2011 (voor verrichtingen gerealiseerd vanaf 1 januari 2010) zullen vennootschappen gehouden zijn om alle betalingen aan te geven die rechtstreeks of onrechtstreeks worden verricht aan personen die gevestigd zijn in belastingparadijzen die de OESO-normen inzake de uitwisseling van informatie niet toepassen of in Staten waar het nominaal tarief van de vennootschapsbelasting lager is dan 10%. De lijst van deze laatste Staten zal bij koninklijk besluit worden opgesteld en om de twee jaar worden bijgewerkt. Deze verplichting tot aangifte zal alleen van toepassing zijn indien het totaal van de betalingen die tijdens het belastbaar tijdperk worden verricht ten minste EUR bedraagt. Bovendien zal de vennootschap deze bedragen alleen kunnen aftrekken voor zover ze kan aantonen dat de betalingen worden verricht in het kader van reële en oprechte transacties en met personen indien het geen kunstmatige constructies zijn. 5. Sociale voordelen: opname van het belastingstelsel van de maaltijdcheques in het Wetboek De wet houdende fiscale en diverse bepalingen voert in het Wetboek van de inkomstenbelastingen een wettelijke basis in voor het belastingstelsel van de maaltijdcheques, de sport-/ cultuurcheques en de ecocheques die worden toegekend aan werknemers en bedrijfsleiders. Voor zover diverse voorwaarden worden nageleefd die eigen zijn aan elke categorie van cheques, worden die cheques beschouwd als sociale voordelen die niet belastbaar zijn voor hun begunstigde en die als niet-aftrekbaar worden beschouwd voor de werkgever of de vennootschap die ze toekent. Wat betreft de maaltijdcheques merken we echter op dat een bedrag van 1 EUR per maaltijdcheque die sinds 1 februari 2009 wordt toegekend, aftrekbaar is voor de werkgever/vennootschap die ze toekent. Deze nieuwe bepalingen zijn van toepassing op de voordelen die worden ontvangen sinds 1 januari 2009, terwijl de niet-aftrekbaarheid in werking treedt vanaf het aanslagjaar Met betrekking tot de sport-/cultuurcheques wordt, op basis van de omzendbrief van 2 juni 2009, door de administratie de regelgeving retroactief toegepast vanaf 1 juli 2006.

8 7 Belgian Newsletter, Januari Voordelen van alle aard: aanpassing van de forfaitaire waardering voor bedrijfswagens en levering van elektriciteit en/of verwarming Voor bedrijfswagens zal het belastbaar voordeel vanaf 1 januari 2010 niet langer worden bepaald in functie van het vermogen (in fiscale pk), maar in functie van de CO 2 -uitstoot van het voertuig. Om het voordeel te berekenen zal de volgende formule worden toegepast: Aantal km voor persoonlijke doeleinden x CO 2 -uitstoot/km x vervuilingsgraad De vervuilingsgraad (CO 2 EUR) zal 0,00210 EUR/gr CO 2 bedragen voor voertuigen die op benzine, LPG of aardgas rijden en 0,00230 EUR/gr CO 2 voor dieselvoertuigen 2. Zoals voorheen mag het voor persoonlijke doeleinden gereden aantal kilometer niet lager zijn dan Bovendien mag het bedrag van het voordeel per in aanmerking genomen kilometer niet lager zijn dan 0,10 EUR. Het belastbaar voordeel van alle aard zal dus ten minste 500 EUR bedragen. 7. Autokosten gemoduleerd om ecologisch verantwoord gedrag te bevorderen Het ontwerp van programmawet voert een beperking in op de aftrek van brandstofkosten. De aftrek daalt van 100% nu, naar 75% vanaf 1 januari Voor de overige autokosten die vennootschappen dragen, voorziet de programmawet in een aanpassing van de aftrekbaarheidsschalen voor de kosten die worden gemaakt of gedragen vanaf 1 januari 2010: van 120% voor de minst vervuilende wagens (wagens die 0 gram CO 2 per kilometer uitstoten) tot 50% voor de wagens met de grootste CO 2 -uitstoot. 8. Forfaitaire beroepskosten van bedrijfsleiders Het ontwerp van programmawet omvat ook een bepaling die de forfaitaire beroepskosten van bedrijfsleiders vanaf het aanslagjaar 2011 zal verminderen van 5% tot 3%. Het maximaal aftrekbare bedrag wordt dan weer verminderd tot 1.550,50 EUR (niet geïndexeerd bedrag) Met betrekking tot de levering van elektriciteit en verwarming zullen de momenteel toepasbare jaarlijkse forfaitaire bedragen in twee tijden worden verhoogd. Directiepersoneel en bedrijfsleiders Vandaag Vanaf 01/01/2010 Vanaf 01/01/2011 Verwarming EUR EUR EUR Elektriciteit 590 EUR 740 EUR 820 EUR Andere begunstigden Vandaag Vanaf 01/01/2010 Vanaf 01/01/2011 Verwarming 590 EUR 740 EUR 820 EUR Elektriciteit 295 EUR 370 EUR 410 EUR Deze bedragen zijn niet onderworpen aan jaarlijkse indexatie. 9. Vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing De maatregelen inzake vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing maken het voor de werkgever mogelijk om aan de fiscus slechts een deel te betalen van de bedrijfsvoorheffing betreffende de bezoldigingen van de betrokken werknemers, op voorwaarde echter dat 100% van deze bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden van de bezoldigingen. De economische herstelwet heeft sommige van deze vrijstellingen uitgebreid. Voor de premies voor ploegen- en nachtarbeid is het percentage van vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing sinds 1 juni 2009 gestegen 2 Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

9 8 Belgian Newsletter, Januari 2010 tot 15,6%. De vrijstelling van betaling voor de overuren, die enkel toepasbaar was op de eerste 65 overuren die jaarlijks werden gewerkt, is sinds 1 januari 2009 toepasbaar op de eerste 100 overuren en zal vanaf 1 januari 2010 toepasbaar zijn op de eerste 130 overuren. De vrijstelling betreffende de bezoldigingen van wetenschappelijke onderzoekers, die betrekking heeft op sommige categorieën van werkgevers, is sinds 1 januari 2009 gestegen van 65% tot 75%. De volgende categorieën van werkgevers zijn het voorwerp van deze maatregel: universiteiten en hogescholen gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte, het Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen; erkende wetenschappelijke instellingen; bedrijven die een partnerschapsovereenkomst hebben gesloten met universiteiten of hogescholen van de Europese Economische Ruimte; Young Innovative Companies ; bedrijven die onderzoekers tewerkstellen die een doctoraat of een master hebben op bepaalde wetenschappelijke domeinen of die een diploma van burgerlijk ingenieur hebben. De algemene vrijstelling voor de werkgevers van de privé-sector, die 0,25% bedroeg van het bruto bedrag van de bezoldigingen vóór de afhouding van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen, werd sinds 1 juni 2009 verhoogd tot 0,75% en zal vanaf 1 januari % bedragen. Bovendien kunnen ook sommige autonome overheidsbedrijven deze vrijstelling genieten: Belgacom, de NMBS Holding, de NMBS en Infrabel sinds 1 januari 2009 en De Post vanaf 1 januari Voorts heeft de belastingadministratie in een omzendbrief van 3 november 2009 bevestigd dat werkgevers die geen gebruik zouden hebben gemaakt van een vrijstelling waarop ze recht hebben, hun situatie kunnen regulariseren door uiterlijk op 31 augustus van het jaar dat volgt op het inkomstenjaar de tweede negatieve aangifte in de bedrijfsvoorheffing in te dienen. Vanaf 1 september van het jaar dat volgt op het inkomstenjaar kan de toestand alleen nog worden geregulariseerd door een bezwaarschrift in te dienen binnen een termijn van vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarvoor de voorheffing is verschuldigd. 10. Internationaal: uitwisseling van inlichtingen Op internationaal vlak is er de voorbije maanden een ommekeer gekomen in de positie van België ten opzichte van de uitwisseling van inlichtingen op fiscaal vlak: op 1 januari 2010 geeft België immers het stelsel van de woonstaatheffing op en zal ons land de automatische uitwisseling van inlichtingen toepassen m.b.t. de betaling van interesten in België aan natuurlijke personen die in andere Lidstaten van de EU verblijven; na in maart 2009 zijn voorbehoud te hebben opgegeven over de OESOnormen betreffende de uitwisseling van inlichtingen, is België heel actief geweest en heeft ons land aan meer dan 100 landen voorgesteld om protocollen te sluiten met het oog op het actualiseren van artikel 26 betreffende de uitwisseling van inlichtingen in de dubbelbelastingverdragen die al van kracht waren of om nieuwe akkoorden betreffende de uitwisseling van gegevens te sluiten. In november waren dergelijke akkoorden al gesloten met de volgende landen: het Verenigd Koninkrijk, Australië, Denemarken, Finland, Frankrijk, IJsland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, San Marino, de Seychellen, Singapore en ook met Andorra, Liechtenstein en Monaco. Tot slot zijn in 2009 nieuwe dubbelbelastingverdragen in werking getreden met Marokko en Tunesië.

10 9 Belgian Newsletter, Januari 2010 Global Construction Survey 2009 van KPMG International Hoe de bouwsector aan de toekomst werkt Voor meer informatie en/of een exemplaar van de studie: Koen Maerevoet Partner KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Head of KPMG Real Estate & Infrastructure Tel.: Na een aantal jaren van sterke groei in de wereldwijde bouwnijverheid verwachtten velen een sterke terugval, vooral in de huidige turbulente economische tijden. Volgens de Global Construction Survey 2009 van KPMG International heeft de bouwsector echter nog steeds redenen om optimistisch te zijn, ondanks de dalende vraag en het feit dat commerciële en residentiële bouwprojecten steeds grotere financieringsproblemen ondervinden als gevolg van de financiële crisis. Enkele belangrijke resultaten van de studie: 53% van de respondenten wereldwijd verklaarden dat het aantal nog onuitgevoerde werken is gestegen of op niveau is gebleven; 44% van de respondenten stelden een daling in de huidige orderportefeuille vast; 35% van de respondenten hebben hun personeelsbestand helemaal niet verkleind. In feite hebben zeer weinig aannemers ervoor gekozen om op arbeidskosten te besparen door middel van salarisverlagingen, verkorting van de arbeidsduur, of onbetaald sabbatsverlof. 28% van de respondenten heeft zelfs geen enkele maatregel genomen; wat betreft het concurreren in een meer competitieve markt, antwoordde de meerderheid van de respondenten dat duurzaamheid een must-have is om cliënten en toezichthouders tevreden te stemmen. De enquête toont ook aan dat de recessie niet heeft geleid tot gedwongen bezuinigingen (wat voor de hand zou liggen) maar in feite aannemers ertoe heeft aangezet om meer inspanningen te leveren op het gebied van projectrisicobeheer. Wat dus ooit werd beschouwd als een zwakte in de sector, is nu een belangrijk aandachtspunt geworden. Economische neergang: heropleving fraude Het antwoord van KPMG Forensic De gevolgen van de huidige financiële crisis zijn overal ter wereld merkbaar. Over de ernst en de duur van de crisis wordt veel gediscussieerd. Maar wat de toekomst ook in petto heeft, het is noodzakelijk dat organisaties meer professionele scepsis aan de dag leggen en een grotere gevoeligheid ontwikkelen voor het potentiële gevaar van fraude en wangedrag dat voortvloeit uit het huidige turbulente economische klimaat. Uit de geschiedenis leren we dat de recente high profile fraudezaken zoals het Madoff Ponzi -plan en de Satyam zwart gat fraudezaak (ook gekend als India s Enron ), weleens de eerste in een reeks van vele zouden kunnen zijn die aan het licht komen als gevolg van de moeilijke economische omstandigheden. Aangezien bedrijven en hun personeel in toenemende mate onder druk komen te staan (zowel persoonlijk als professioneel), zullen er steeds meer gevallen van fraude ontmaskerd en geïdentificeerd worden. In dit artikel wordt nagegaan waarom het aantal gevallen van fraude zal toenemen op de korte tot middellange termijn, en wat bedrijven daaraan kunnen doen.

11 10 Belgian Newsletter, Januari 2010 Voor meer informatie: Els Hostyn Partner KPMG Advisory Internal Audit, Risk and Compliance Services and Forensic Tel.: William Oelofse Senior Manager Advisor KPMG Advisory Internal Audit, Risk and Compliance Services and Forensic Tel.: Waarom fraude zal stijgen op de korte tot middellange termijn? Ondernemingen staan onder steeds toenemende druk als gevolg van de kredietcrisis en de economische neergang. Dit zal ertoe leiden dat ondernemingen fraudegevallen aan het licht zullen brengen die in het verleden verborgen bleven. Ook riskeren steeds meer bedrijven het slachtoffer te worden van nieuwe fraudegevallen doordat sommigen het risico van betrapt worden niet vinden opwegen tegen de beloning die het plegen van fraude kan opleveren. De Fraude Driehoek (fig. 1) kan helpen verklaren waarom meer fraudegevallen aan het licht zullen komen, zowel op korte als op langere termijn. Hoe kan KPMG Forensic helpen? KPMG Forensic heeft een evaluatieinstrument ontwikkeld dat de frauderisicomanagement strategie van organisaties in kaart brengt. Dankzij de grading-methodologie van KPMG is dit evaluatie-instrument in staat om de volledigheid van de totale frauderisicomanagement strategie te toetsen. Ook is het mogelijk om volledig gratis en vrijblijvend een gedetailleerd verslag op te maken van de volledigheid van de afzonderlijke elementen. Om toegang te krijgen tot het gratis evaluatie-instrument kan u een mail sturen naar Fraude Driehoek Meer gelegenheid Downsizing/ re-engineering van het risico, inclusief dubbele controle en scheiding van taken; Management heeft een vals gevoel van loyaliteit of vertrouwen GELEGENHEID Motivatie Inflatie, persoonlijke schuldenlasten, druk om de werkgelegenheid te behouden; angst om niet langer de eindjes aan elkaar te kunnen knopen ; Onrealistische winsten, doelen en groei; Onmogelijkheid om financiering te verkrijgen Rationalisatie Lagere beloning, moreel, incentives, waargenomen onrechtvaardigheid en persoonlijke groeikansen RATIONALISATIE MOTIVATIE Note: Source: Fraud Triangle Donald Cressey 1953 fig. 1

12 11 Belgian Newsletter, Januari 2010 Benchmark onderzoek naar S-O 404 compliance-kwesties Maintaining Your Control Environment in Turbulent Times Voor meer informatie en/of een exemplaar van de studie: Els Hostyn Partner KPMG Advisory Internal Audit, Risk and Compliance Services and Forensic Tel.: De opzet van dit benchmark onderzoek van het 404 Instituut van KPMG is enerzijds nagaan op welke wijze organisaties risico s en compliance beheren, en anderzijds een licht werpen op de vooruitgang die organisaties maken in de huidige economische omgeving. Het onderzoek gaat dieper in op de belangrijkste S-O 404 compliance-kwesties, zoals de compliance-kosten, de middelen die worden gebruikt bij het testen, en de resultaten van al deze inspanningen. De onderzoeksresultaten van 2009 laten zien dat een groep van toonaangevende bedrijven zich blijft onderscheiden van de rest op het gebied van efficiëntie en effectiviteit van hun inspanningen om compliance met S-O 404 te bereiken. Een korte samenvatting van de resultaten: toonaangevende bedrijven bereiken compliance in aanzienlijk minder tijd, en besteden daarvoor maar half zoveel middelen in vergelijking met sectorgenoten; de economische omstandigheden zullen volgens de respondenten een gemengd effect hebben op de personeelsbezetting en het controletoezicht; toonaangevende ondernemingen rapporteren minder gebreken in interne controle en besteden minder uren aan het uitvoeren van de belangrijkste controletesten. Het onderzoek stelt dat automatisering een belangrijk onderdeel vormt van de verklaring waarom toonaangevende bedrijven erbovenuit steken. Over het algemeen is het aantal geautomatiseerde controles bij toonaangevende bedrijven namelijk procentueel groter dan bij andere organisaties. Blik op de toekomst: de invloed van de economische omgeving In vergelijking met hun sectorgenoten verwachten toonaangevende bedrijven een kleinere impact op hun controleomgeving als gevolg van de economische neergang. Hoewel ze een aanhoudende daling van het ondernemingsklimaat voorspellen, zijn toonaangevende bedrijven van plan om het aantal controles dat ze in 2009 testten in overeenstemming te houden met de totalen van Alle andere respondenten verwachten een vermindering van het aantal geteste controles in Over het 404-instituut van KPMG Het 404-instituut heeft als doel organisaties op de hoogte te houden van alle compliance-kwesties met betrekking tot Sarbanes-Oxley sectie 404 (S-O 404). Het 404-instituut omvat een veelvoud aan thought leadership en kan organisaties bijstaan met betrekking tot financiële kwesties.

13 12 Belgian Newsletter, Januari 2010 Herstructureringsprojecten Change Management kan de slaagkansen helpen verhogen Voor meer informatie: Emmanuel De Moyer Partner KPMG Advisory - People & Change Tel.: Luc Verstraete Director KPMG Advisory People & Change Tel.: Regelmatig verschijnen in de media berichten over grote herstructureringsprojecten (zowel in de private als in de publieke sector) die falen, of in ieder geval toch niet de verhoopte resultaten opleveren. Dit kan een aantal mogelijke oorzaken hebben. Ten eerste worden de vereisten en/of verwachtingen waaraan herstructureringsprojecten moeten voldoen, altijd maar groter. Projecten moeten in alsmaar kortere tijdspannes voltooid worden, en tegelijk duurzaam zijn, wat soms moeilijk met elkaar te verzoenen is. Daarenboven zijn de projecten zelf steeds complexer geworden omdat ze juridische, fiscale, organisatorische, HR en ICTaspecten omvatten. In de privésector hebben de meeste projecten ook een globale ( cross border) dimensie waarbij rekening moet gehouden worden met verschillende culturen, werkwijzen en manier van denken en handelen, enz. Rekening houden met de eindgebruiker Het risico bestaat er dan ook in dat al deze elementen zodanig veel aandacht vergen dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de vragen, noden en praktische overwegingen van de eindgebruiker de man of de vrouw die in deze omgeving moet functioneren. Daardoor vergroot de kans dat deze eindgebruiker, die reeds een natuurlijke weerstand tegen verandering voelt, zich tegen het project gaat afzetten. Aandacht voor Change Management KPMG Advisory helpt organisaties dergelijke scenario s te vermijden door veel aandacht te geven aan Change Management. Op basis van hun praktijkervaring beschikken onze professionals over een reeks tools en methodologieën die ertoe bijdragen dat alle betrokken partijen tijdig worden ingeschakeld en opgeleid, en bijgevolg volledig vertrouwd zijn met hun nieuwe omgeving, nog voor een project live gaat. Onze kantoren Bourgetlaan 40 B-1130 Brussel Tel.: Fax: Bollebergen 2b Bus 13 B-9052 Gent Tel.: Fax: Avenue Albert Einstein 2A B-1348 Louvain-la-Neuve Tel.: Fax: Prins Boudewijnlaan 24d B-2550 Kontich Tel.: Fax: Ilgat Business Park Ilgatlaan 7 B-3500 Hasselt Tel.: Fax: Clos Chanmurly 13 B-4000 Liège Tel.: Fax: De informatie die deze Belgian Newsletter bevat, is van algemene aard en beoogt geenszins de behandeling van de specifieke situatie van een bepaalde persoon of entiteit. Hoewel wij ons uiterste best doen om accurate en tijdige informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie ook accuraat is op het moment dat zij ontvangen wordt of dat ze in de toekomst nog accuraat zal zijn. Het is niet aan te raden deze informatie te gebruiken zonder passend professioneel advies na een grondig onderzoek van de specifieke situatie. Deze newsletter is eveneens verkrijgbaar in het Engels en het Frans. Indien u in de toekomst geen gelijkaardige elektronische post meer wenst te ontvangen, gelieve dit dan te melden op het adres toebehorend aan KPMG Support Services ESV, met maatschappelijke zetel gevestigd te B-1130 Brussel, Bourgetlaan 40. De vennootschappen van het KPMG netwerk hechten een groot belang aan de privacy van hun contacten en de reglementering m.b.t. bescherming hiervan. Voor meer details, raadpleeg KPMG Support Services ESV, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband dat diensten verleent aan de Belgische leden van het KPMG netwerk van onafhankelijke vennootschappen aangesloten bij KPMG International, een Zwitserse coöperative. Alle rechten voorbehouden.

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AFZ/INTERN.IB.2006/0549. Belasting van niet-inwoners Vennootschappen. Vennootschapsbelasting. Dividend. Definitief belast

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Deloitte Fiduciaire www.deloitte.com Onderwerp Verloningsoptimalisaties Datum December 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Sinds 1 april ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar Datum 03 april 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO-News www.bdo.be Onderwerp Btw-aftrek bedrijfswagens: eindelijk duidelijkheid Datum 19 december 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Maak uw fiscale doelen waar!

Maak uw fiscale doelen waar! Tax Corner juli 2015 Maak uw fiscale doelen waar! De digitale eengemaakte markt van de Europese Unie: btw-initiatieven voor grensoverschrijdende e-commerce Buitenlandse bankrekeningen moeten gemeld worden

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Rijksdienst voor Sociale zekerheid Directie Internationale Betrekkingen www.rsz.fgov.be Onderwerp Interimakkoorden en Europese Overeenkomst inzake Sociale Zekerheid: achterhaald?

Nadere informatie

Instelling. BDO News. Onderwerp. Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief. Datum. 6 juli 2016

Instelling. BDO News.  Onderwerp. Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief. Datum. 6 juli 2016 Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief Datum 6 juli 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Staatssecretaris van Financiën Onderwerp Nota van Toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de samenloop met het belastingverdrag

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur KPMG Belgian Newsletter www.kpmg.be Onderwerp Maaltijdcheques en eco-cheques Datum September 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Hou voortaan de aandelen in de portefeuille van uw vennootschap minstens één jaar in bezit Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN

BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN Betalingen aan belastingparadijzen vermeld op een specifieke lijst moeten in een aangifte worden vermeld. Sanctie : verwerping als fiscaal aftrekbare besteding

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Nieuwsbrief Argus Advocaten www.argusadvocaten.be Onderwerp Fiscaal aftrekverbod voor kosten m.b.t. onroerende goederen die geen verband houden met het doel en/of de activiteit van de vennootschap,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Loyens & Loeff Employment, Compensation & Benefits and Pensions www.loyensloeff.com Onderwerp De wetten op de indexsprong en de loonnorm zijn gepubliceerd. Waarover gaan zij nu concreet? Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Financiering van Innovatie:

Financiering van Innovatie: WORKSHOP: Verbeter uw concurrentiepositie door steun voor onderzoek en ontwikkeling SPIROTECH BELGIUM, 22 April 2014 Financiering van Innovatie: Subsidies en Fiscale Stimuli LEYTON LEYTON GROEP Opgericht

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp SWT (het vroegere brugpensioen), Canada Dry en Tijdskrediet: verhoogde werkgeversbijdragen, ook voor het verleden! Datum

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Hoe kan ik mijn positie als investeerder versterken? Datum 8 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling The Bright Side Newsletter n 23 Bright Advocaten www.b-right.be Onderwerp Verbod op verkoop met verlies in strijd met het Europees recht Datum 22 april 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Recente wijzigingen in de erfgoedwetgeving Datum 2 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur KPMG Belgian Newsletter www.kpmg.be Onderwerp Internationale fiscaliteit: Belgisch standaardmodel dubbelbelastingverdrag Datum november 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Onderwerp. Copyright and disclaimer

Onderwerp. Copyright and disclaimer Onderwerp Ontvangen reacties op ontwerp-advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

W NNOVATIE. Fiscale optimalisaties laten uw Onderzoek & Ontwikkeling extra renderen

W NNOVATIE. Fiscale optimalisaties laten uw Onderzoek & Ontwikkeling extra renderen W NNOVATIE Fiscale optimalisaties laten uw Onderzoek & Ontwikkeling extra renderen Innovatie als economische motor De uitgaven aan O&O in België bedragen 2,04% van het BBP. Daarvan wordt 67% gedragen door

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian regulatory www.lydian.be Onderwerp Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie in beperken tussenkomst bij opmaak schattingsverslagen voor lokale besturen tot erkende landmeter-experten.

Nadere informatie

Instelling. BDO News. Onderwerp. Datum. 6 juli 2016

Instelling. BDO News.  Onderwerp. Datum. 6 juli 2016 Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Regering werkt aan nieuwe fiscale maatregelen in een ontwerp van programmawet Datum 6 juli 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Eubelius Client Alert www.eubelius.com Onderwerp Nieuwe Programmawet gericht op betere inning van belastingen en fraudebestrijding. Nieuwe fiscale maatregelen in 2009 Datum 12 januari 2009 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Laurius Advocaten Fiscale Nieuwsbrief www.laurius.be Onderwerp Verlaging tarieven schenkbelasting onroerende goederen Datum Juli 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga, Leterme & Vennoten Onderwerp Het nieuwe wetboek van vennootschappen wijzigingen voor de praktijk van de algemene vergadering Datum 2001 Copyright and

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Tax shelter in België:

Tax shelter in België: Tax shelter in België: "Hopen talent, maar weinig geld". Dat was begin deze eeuw de conclusie met betrekking tot de Belgische audiovisuele productiesector en meer bepaald het segment van de cinematografische

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Pensions www.lydian.be Onderwerp Wat brengt het eenheidsstatuut inzake aanvullende pensioenen? Datum mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT pagina 1 1.) Auteursrechten, naburige rechten en loon. Analyse van het arrest van het Hof van Cassatie dd. 15 september 2014 Moeten naburige rechten onderworpen worden aan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp De invoering van het begrip ernstige fiscale fraude naar een strengere aanpak van de fiscale fraude! Datum 6 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Uitvoeringsbesluit bij Vlaamse Codex Fiscaliteit afgestemd op overname registratie- en successierechten Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie