Eerstelijnskluis voor Vlaanderen Syntheserapport marktconsultatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerstelijnskluis voor Vlaanderen Syntheserapport marktconsultatie"

Transcriptie

1 Eerstelijnskluis voor Vlaanderen Syntheserapport marktconsultatie 1 / 8

2 Inhoudsopgave 1. Context Synthese van de antwoorden Functionele bouwstenen Technische bouwstenen Privacy & encryptie Externe databronnen Integratie externe applicaties Projectaanpak Referenties Conclusie... 8 Verwijderd: 3 Verwijderd: 3 Verwijderd: 3 Verwijderd: 4 Verwijderd: 6 Verwijderd: 6 Verwijderd: 7 Verwijderd: 8 Verwijderd: 9 Verwijderd: 9 2 / 8

3 1. Context Ter ondersteuning van de gezondheids- en welzijnszorg wenst Vlaanderen een eerstelijnskluis uit te bouwen. De eerstelijnskluis bestaat uit diverse componenten die hetzij aangekocht hetzij zelf ontwikkeld kunnen worden. Via een marktconsultatie wenst de Vlaamse overheid na te gaan in welke mate ondernemingen componenten kunnen aanleveren voor de eerstelijnskluis. De marktconsultatie werd gelanceerd in december Tot 28 januari 2011 hadden ondernemingen die modules kunnen aanleveren de kans hun voorstellen in te dienen. De inschrijvers met de componenten die het meest beantwoorden aan de doelstellingen van de eerstelijnskluis werden daarna uitgenodigd voor een verdere toelichting van hun voorstel. In totaal hebben 24 leveranciers een voorstel ingediend. 14 leveranciers werden uitgenodigd om hun voorstel verder toe te lichten. We wensen expliciet alle deelnemende leveranciers te bedanken voor de geleverde inspanning. Het voorliggende rapport is een synthese van de resultaten die de marktconsultatie heeft opgeleverd. Het resultaat van de marktconsultatie zal een belangrijke input vormen voor het vervolgtraject van de eerstelijnskluis. Een aanzienlijk aantal deelnemers aan de marktconsultatie gaven in hun antwoord aan dat het antwoord geheel of gedeeltelijk confidentieel is. In het syntheserapport zal daarom niet ingegaan worden op de individuele antwoorden van de afzonderlijke leveranciers. 2. Synthese van de antwoorden 2.1. Functionele bouwstenen 1. a. Welke functionele bouwstenen biedt u aan die kunnen bijdragen tot de eerstelijnskluis? 1. b. En welke bijkomende componenten beschouwt u als essentieel voor de eerstelijnskluis? De antwoorden op deze vraag kunnen opgesplitst worden in 3 types van oplossingen. 1. Generieke totaaloplossingen. Leveranciers met een dergelijke oplossing hebben een standaardoplossing die mits configuratie gebruikt kan worden voor de eerstelijnskluis. Meestal wordt de voorgestelde oplossing al gebruikt in een vergelijkbare context in andere regio s of landen. 2. Maatwerkoplossingen die ontwikkeld werden in het kader van een eerder project. Deze oplossingen werden op maat ontwikkeld van een specifiek project. De context van dit project is tot op zekere hoogte meestal vergelijkbaar met de context van de eerstelijnskluis. Mits de nodige aanpassingen zouden deze oplossingen ook gebruikt kunnen worden voor de eerstelijnskluis. Meestal gaan de noodzakelijke aanpassingen verder dan configuratie. Veelal is extra programmatie noodzakelijk. 3. Deeloplossingen die een oplossing bieden voor specifieke problemen van de eerstelijnskluis. De voorgestelde oplossingen hebben meestal betrekking op de integratie van de externe systemen. Deze oplossingen kunnen een antwoord bieden voor specifieke onderdelen van de eerstelijnskluis. Specifieke componenten Basisdiensten ehealth-platform: in een vrij groot aantal antwoorden op de marktconsultatie wordt verwezen naar de basisdiensten van het ehealth-platform of naar componenten die een vergelijkbare functionaliteit hebben. Gezien de 3 / 8

4 nauwe samenwerking tussen de eerstelijnskluis en het ehealth-platform zullen steeds de basisdiensten van het ehealth-platform gebruikt worden. Master Patient Index (MPI): een MPI is een database met de identificatiegegevens van alle patiënten waarvan informatie opgenomen is in de eerstelijnskluis. Typisch bevat een MPI geen medische informatie. Geavanceerde algoritmes worden voorzien voor het opzoeken van patiënten. Data quality: aangeraden wordt om van bij de eerste projecten onmiddellijk al modules voor het bewaken van de kwaliteit van de gegevens te voorzien. De verificatie van de kwaliteit van de gegevens dient zo vroeg mogelijk in het proces te gebeuren. Archivering: bepaald dient te worden welke informatie voor langere termijn bewaard moet blijven. Het op lange termijn bewaren van gegevens vraagt specifieke applicaties en beheersprocessen. Helpdesk: aangeraden wordt om voor de eerstelijnskluis een helpdesk uit te bouwen. Deze helpdesk zou zowel het contactpunt kunnen vormen voor functionele vragen van de gebruikers van de eerstelijnskluis als technische vragen van softwareleveranciers Technische bouwstenen 2. a. Welke technische bouwstenen biedt u aan die kunnen bijdragen tot de eerstelijnskluis. 2. b. Welke standaarden voor het uitwisselen van medische gegevens worden best ondersteund, rekening houdende met de Belgische situatie? 2.c. Hebt u ideeën in welke mate de basisdienst voor orkestratie van het ehealth-platform voldoende zijn of eventueel nog bijkomende componenten moeten voorzien worden? Bij de beschrijving van de technische bouwstenen wordt in de antwoorden meestal verwezen naar de functionele bouwstenen of wordt er verwezen naar de klassieke technische bouwstenen zoals databases, portaal, web interfaces, ESB, Naast de klassieke bouwstenen zijn volgende bijkomende technische bouwstenen relevant voor de eerstelijnskluis: Datamodel gebaseerd op internationale standaarden: een aantal leveranciers stellen voor om het datamodel van de eerstelijnskluis te baseren op internationale standaarden. Meestal wordt verwezen naar de internationale standaard HL7 v3 / HL7 CDA. Concreet betekent dit dat voor de opgeslagen gegevens zoveel mogelijk de formaten en structuur van HL7 gevolgd zou worden. Het gebruik van een bestaand datamodel heeft als voordeel dat er bij de ontwikkeling van de eerstelijnskluis geen tijd besteed hoeft te worden aan het ontwikkelen en beheren van een eigen datamodel. Een bijkomend voordeel is dat de informatie uitwisseling met omgevingen die gebruik maken van dezelfde standaarden eenvoudiger wordt. Een nadeel aan het gebruik van een aangeleverd datamodel is dat de leercurve om zich in te werken steeds vrij hoog is en men bij het gebruik van een bestaand datamodel geen 100% overeenstemming heeft met de eigen situatie. Opmerking: de mogelijkheid om de opgeslagen informatie om te kunnen zetten naar de Belgische standaarden Kmehr en Sumehr is een noodzaak. Deze omzetting zou volgens de bekomen informatie geen probleem mogen vormen. Een systeem voor de indexering en opslag van medische documenten is een vaak voorkomende component. Deze component volgt nagenoeg steeds de XDS (cross enterprise document sharing) standaard van de organisatie IHE (Integrating the Healthcare Enterprise). 4 / 8

5 De XDS standaard heeft een vrij grote ondersteuning vanuit de medische software industrie. In België wordt deze standaard tot nu toe slechts in een beperkt aantal initiatieven gebruikt. Toepasbaarheid binnen de kluis: XDS is geschikt voor het beheer en ter beschikking stellen van documenten. XDS is veel minder geschikt voor het beheer van records. Om geen misverstanden te hebben wordt kort besproken wat binnen onze context de belangrijkste verschillen zijn tussen records en documenten: Document Een document wordt steeds als één geheel beschouwd. De verschillende informatie elementen kunnen niet los van het document beschouwd worden. Bij aanpassingen wordt steeds een volledige nieuwe versie van het document gecreëerd. Een document kan in zijn geheel getekend worden. Het is steeds duidelijk van wie de volledige inhoud van het document afkomstig is. Record Een record bestaat uit informatie elementen die elk afzonderlijk bewerkt kunnen worden. Bij aanpassingen worden enkel de informatie elementen waarop de wijzigingen betrekking hebben aangepast. Gezien de verschillende informatie elementen elk afzonderlijk worden aangepast, is het moeilijker om na te gaan wie verantwoordelijk is voor de informatie. Wanneer we een sumehr als een document beschouwen dan betekent elke wijziging de creatie van een nieuwe versie van het document. Wanneer we een sumehr als een record beschouwen dan kunnen bij wijzigingen de afzonderlijke velden elke apart aangepast worden. Gezien een sumehr op vrij regelmatige basis geactualiseerd zal worden, zeker bij die patiënten die veelvuldig in contact komen met zorgverstrekkers (vb. chronisch zieken), lijkt het aangewezen om een sumehr eerder als een record te zien. Het feit dat we een sumehr als een record zien heeft tot gevolg dat de XDS standaard minder geschikt is voor het beheer van sumehr records. Ook voor het onderdeel parameters van de eerstelijnskluis lijken records de aangewezen structuur. Enkel de journaalberichten zouden eventueel als documenten kunnen beschouwd worden. De structuur van journaalberichten moet nog verder geanalyseerd worden. Mapping van codificatie / standaarden: de kans is reëel dat zowel bij het aanleveren van informatie als bij het ter beschikking stellen van informatie uit de kluis meerdere standaarden gevolgd zullen moeten worden. Verschillen kunnen er zowel zijn op het niveau van het formaat van de uitgewisselde berichten als op niveau van de gebruikte semantische standaarden. Om hieraan tegemoet te komen is een systeem dat toelaat om de ene standaard in de andere te vertalen noodzakelijk. Caching: caching componenten kunnen gebruikt worden om de beschikbaarheid van decentrale gegevens te verhogen. Een caching component laat toe om op basis van vast te leggen regels een gedeelte van de decentrale gegevens tijdelijk te stockeren binnen de omgeving van de eerstelijnskluis. 5 / 8

6 XML appliance: indien performantie problemen ontstaan bij de verwerking van xml-berichten dan kunnen een of meerdere XML appliances ter ondersteuning ingezet worden. XML appliances zijn hardware componenten die een snellere verwerking van xml-berichten toelaten Privacy & encryptie 3. a. Welke concrete bouwstenen kunnen volgens u gebruikt worden ter bescherming van de privacy op het niveau van de encryptie van individuele gegevens op databank niveau en geautoriseerde toegang tot de gegevens? 3.b. Hoe voorkomt u mogelijke performantieproblemen bij encryptie en decryptie van de gegevens. Op een paar uitzonderingen na hebben de meeste leveranciers geen concrete ervaring met de encryptie van individuele gegevens in een databank. Evenmin met het oplossen van de gerelateerde performantie risico s. Sommigen stellen dan voor om de medische informatie te encrypteren. Een aantal leveranciers stellen voor om enkel de identificatiegegevens van de patiënt te encrypteren en niet de medische informatie. Nadeel aan deze oplossing is dat het vrij moeilijk wordt om patiënten die twee maal voor komen in de databank te ontdekken Externe databronnen 4. Indien een aantal gegevens uit de eerstelijnskluis opgeslagen worden in externe databronnen, welke maatregelen kunnen dan genomen worden om performantie- en beschikbaarheidsproblemen te vermijden? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? Door een aanzienlijk aantal leveranciers wordt aangeraden om zoveel mogelijk de informatie vanuit een centrale omgeving aan te bieden. Dit zorgt er voor dat met minder middelen de beschikbaarheid en performantie gegarandeerd kan worden. Zoals in een van de antwoorden wordt aangegeven lijkt het in theorie mogelijk om een volledig decentraal platform op te zetten, in de praktijk echter botst men vrij snel op technische, financieel gerelateerde en organisatorische problemen. Opmerking: de eerstelijnskluis kan enkel verantwoordelijk zijn voor het beschikbaar stellen van de data. De inhoudelijke verantwoordelijkheid van de informatie blijft steeds bij de zorgverstrekkers. Indien om diverse redenen zou blijken dat het niet mogelijk zou zijn om de informatie gecentraliseerd aan te bieden dan worden onderstaande methodes gesuggereerd. Deze kunnen tot op zekere hoogte tegemoet komen aan de problemen die een decentrale omgeving met zich meebrengt. Voorgestelde methodes: Het binnen de centrale omgeving opzetten van caching servers, waarbij een set van decentrale gegevens tijdelijk binnen de eerstelijnskluis omgeving gestockeerd worden, vormt een tussenoplossing tussen volledig gecentraliseerd en volledig gedecentraliseerd. Wanneer data in externe bronnen wordt opgeslagen dan is het noodzakelijke om met elk van de externe bronnen SLA s af te spreken. De SLA met een externe bron moet in functie van de globale SLA van de eerstelijnskluis opgemaakt worden. Een andere techniek die toelaat om de performantie te verbeteren is het opsplitsen van informatie bij de consultatie van de eerstelijnskluis. In eerste instantie wordt enkel de metadata opgehaald (vb. meta gegevens van labo verslagen). Enkel indien de gebruiker doorklikt wordt ook de detailinformatie opgehaald uit de externe bron. Door de informatie op te splitsen wordt de hoeveelheid informatie die telkens wordt opgehaald sterk gereduceerd. 6 / 8

7 Indien het proces dit toelaat kan ook asynchroon gewerkt worden. Bij asynchrone communicatie wordt een opdracht gegeven zonder dat er gewacht wordt op het antwoord. In afwachting van het antwoord kunnen ondertussen andere taken uitgevoerd worden. Batch opdrachten of de actualisering van gegevens kan asynchroon verlopen. Eventueel kan asynchrone communicatie gebruikt worden bij de consultatie van gegevens uit meerdere externe bronnen. In plaats van te wachten tot de gegevens uit alle bronnen beschikbaar zijn kunnen de gegevens gevisualiseerd worden naargelang deze beschikbaar komen. Hierdoor wordt vermeden dat de visualisatie geblokkeerd zou worden indien een enkele externe bron onvoldoend snel de gevraagde gegevens kan aanleveren. Deze techniek heeft als bijkomend gevolg dat de gebruiker een duidelijk zicht heeft op welke externe bronnen informatie voldoende snel kunnen aanleveren en welke niet. Een asynchrone communicatie heeft als bijkomend voordeel dat het niet beschikbaar zijn van een externe bron geen blokkering van het volledige proces tot gevolg moet hebben. De overige externe bronnen kunnen blijven hun resultaten terugsturen naar de gebruiker. Na een time out kan een foutboodschap getoond worden waarbij aangegeven wordt dat de gegevens van een bepaalde bron niet beschikbaar zijn Integratie externe applicaties 5. a. Welke integratiemechanismen worden voorzien op niveau van applicatie integratie (webservices, )? 5.b. Naast het integratieaspect, welke interfaces worden best voorzien, voor gebruik in welke situaties, wat betreft toegang tot de gegevens in de eerstelijnskluis (web, mobile, fat client )? Gezien de aard van de vraag zijn de antwoorden over het algemeen vrij technisch. In de meeste gevallen wordt voornamelijk verwezen naar de SOA principes waarbij via webservices integratieinterfaces beschikbaar worden gesteld aan externe applicaties. Voor de toegang tot de gegevens wordt in meeste voorstellen verwezen naar webapplicaties waarbij de connectie verloopt over http / https. Om een gebruiksvriendelijker applicatie te ontwikkelen zou gebruik gemaakt kunnen worden van rich internet application (RIA) technieken. In een aantal antwoorden wordt aangeraden om zoveel mogelijk de integratie te baseren op internationale standaarden. Externe omgevingen die al voldoen aan deze standaarden zouden in een dergelijke situatie minder problemen ondervinden bij het aansluiten op de eerstelijnskluis. Het gebruik van mobiele toepassingen om gegevens van de eerstelijnskluis te ontsluiten vraagt een specifieke aanpak. Door de beperkte bandbreedte en het kleine scherm is de hoeveelheid informatie die verstuurd en getoond kan worden eerder beperkt. Bij het beschikbaar stellen van informatie moet dus rekening gehouden worden met het kanaal waarvoor de informatie bestemd is. Om externe partners te helpen om hun omgeving te koppelen aan de eerstelijnskluis wordt ook voorgesteld om naast een uitgebreide documentatie ook een referentie integratie beschikbaar te stellen. De referentie integratie wordt ontwikkeld in opdracht van de beheerders van de eerstelijnskluis. De code van de referentie integratie wordt ter beschikking gesteld van de externe partners zodat deze na kunnen gaan hoe een integratie gerealiseerd kan worden Projectaanpak 6. Welke aanpak is aan te raden voor de introductie, uitrol en keuze en fasering van (piloot)projecten vergelijkbaar met de eerstelijnskluis, op regionaal niveau? 7 / 8

8 Twee types antwoorden worden door de diverse leveranciers gegeven op deze vraag. Enerzijds wordt er beschreven welke methodologie er gevolgd kan worden bij de technische implementatie van het project. Anderzijds zijn er leveranciers die eerder de change management aspecten van de eerstelijnskluis behandelen. De te volgende methodologie bij het implementatietraject is in sterke mate afhankelijk van wie er zal instaan voor de realisatie van de eerstelijnskluis. Het lijkt dan ook aangewezen om steeds de methodologie van de geselecteerde leverancier te volgen. Voor het change management traject vragen onder meer volgende punten specifieke aandacht: Van bij de aanvang van het project is het belangrijk dat het project mee getrokken wordt door zorgactoren en dat niet enkel informatici verantwoordelijk zijn voor het project. Er dient vermeden te worden dat het project enkel aanzien wordt als een ICT-project. Uitgebreide aandacht dient gegeven te worden aan de opleiding van de eindgebruikers. Een eerste pilootproject wordt best uitgevoerd binnen een specifieke regio, met een beperkte groep actoren en enkel voor patiënten met een specifieke aandoening. Aangeraden wordt om in het pilootproject ook een of meerdere leveranciers van software die gebruikt wordt binnen de geselecteerde regio te betrekken. Binnen het pilootproject moet een procedure opgezet worden voor het verzamelen van feedback van de gebruikers. Een dergelijke procedure moet toelaten om de feedback systematisch te verzamelen van alle deelnemers aan het pilootproject. Tijdens elke fase van het project is het belangrijk dat steeds gecommuniceerd wordt wat er gerealiseerd werd tijdens deze fase en welke voordelen deze fase met zich heeft meebrengt. Een dergelijke communicatie is belangrijk om een grotere buy-in te bekomen van de gebruikers Referenties 7. Beschrijf beknopt de projecten vergelijkbaar met de eerstelijnskluis waarin uw organisatie in het verleden betrokken was Een vrij grote groep leveranciers heeft slechts een beperkte ervaring in België of de buurlanden van België. Het risico bestaat dat de kennis opgebouwd tijdens projecten in andere landen niet steeds aanwezig zal zijn tijdens de implementatie van de eerstelijnskluis. Gezien het vaak confidentiële karakter van de referenties wordt in dit rapport niet verder ingegaan op de referenties. 3. Conclusie Het grote aantal antwoorden dat ingediend werd op de marktconsultatie toont een grote interesse aan voor de eerstelijnskluis. We wensen nogmaals alle deelnemende leveranciers expliciet te bedanken voor hun deelname aan deze marktconsultatie. Uit de antwoorden van de diverse leveranciers blijkt dat de beschikbare software technisch een aantal mogelijkheden biedt voor de realisatie van de eerstelijnskluis. Niettemin zijn tijdens het uitvoeren van de marktconsultatie een aantal bezorgdheden naar boven gekomen betreffende onder meer het open karakter van de software en de onafhankelijkheid van de eerstelijnskluis. Deze bezorgdheden werden besproken tijdens de mondelinge toelichting met de leveranciers, en de impact op de Eerstelijnskluis wordt momenteel intern onderzocht. 8 / 8

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Even voorstellen Geneesheer master ICT Innovatie (terra nova) in healthcare, sinds

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Enabling Mobile Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Door Rutger van Iperen Mobile Developer bij AMIS Services Introductie Het gebruik van

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

KRW-VSS en (UM)-Aquo. data standaarden in Delft-FEWS. Amersfoort, 23 April 2012. Marc van Dijk Deltares

KRW-VSS en (UM)-Aquo. data standaarden in Delft-FEWS. Amersfoort, 23 April 2012. Marc van Dijk Deltares KRW-VSS en (UM)-Aquo data standaarden in Delft-FEWS Amersfoort, 23 April 2012 Marc van Dijk Deltares Inhoud Inleiding tot Delft-FEWS Filosofie & integratie van data en modellen Delft-FEWS & data standaarden:

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

2 Herinnering aan de engagementen Huidige Roadmap (RM) Actie 17 (samenvatting)

2 Herinnering aan de engagementen Huidige Roadmap (RM) Actie 17 (samenvatting) ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018 Project A17 Veralgemeend gebruik van de ehealthbox (en CoBHRA) Context document 1 CONTENTS 2 Herinnering aan de engagementen Huidige Roadmap (RM) Actie 17 (samenvatting)...

Nadere informatie

COOKBOOK Businessproject: Sumehr

COOKBOOK Businessproject: Sumehr COOKBOOK Businessproject: Sumehr Versie 3.0 VAZG INHOUD 1 DOCUMENTBEHEER 3 1.1 Historiek van het document 3 1.2 Documentreferenties 3 1.3 Doel van het document 3 2 INTRODUCTIE TOT HET SUMEHR-BERICHT 4

Nadere informatie

Xebic. Cloud Solutions voor het Onderwijs

Xebic. Cloud Solutions voor het Onderwijs Xebic Cloud Solutions voor het Onderwijs Cloud Solutions www.xebic.com Inleiding Doel Architectuur concepten OnStage, de Cloud applicatie van Xebic. 2 Inhoud Xebic Bedrijf Cloud-roots Views Cloud Applicaties

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Form follows function -Louis Henry Sullivan

Form follows function -Louis Henry Sullivan www.grundsatzlich-it.nl Form follows function -Louis Henry Sullivan Datawarehouse: vorm en functie Ronald Kunenborg licentie: Datawarehouse: vorm en functie Een data warehouse komt voort uit pijn Die pijn

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011 Vitalink Concept en stand van zaken 19/11/2011 Agenda Concept Vitalink Vitalink in de praktijk Medicatieschema als eerste module Medicatieschema: pilootproject Vragen en suggesties CONCEPT VITALINK Concept

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/13/169 BERAADSLAGING NR. 12/081 VAN 18 SEPTEMBER 2012, GEWIJZIGD OP 16 JULI 2013, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

output management www.advanced-forms.com

output management www.advanced-forms.com output management www.advanced-forms.com Advanced-Forms Advanced-Forms is een state-of-the-art, gebruiksvriendelijke- en flexibele outputmanagementoplossing voor bedrijven van elke grootte. Met Advanced-Forms

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Perinataal SchakelPunt

Perinataal SchakelPunt Perinataal SchakelPunt Versie: 0.3 Perinataal SchakelPunt Huidige situatie en achtergrond Bij de zorgverlening rond de zwangerschap zijn veel verschillende professionals betrokken en vindt er regelmatig

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

werkgroep 2 Beheer Vaccinatiegegevens Terugkoppelingsmoment Gezondheidsconferentie vaccinaties

werkgroep 2 Beheer Vaccinatiegegevens Terugkoppelingsmoment Gezondheidsconferentie vaccinaties werkgroep 2 Beheer Vaccinatiegegevens Terugkoppelingsmoment Gezondheidsconferentie vaccinaties Deelnemers werkgroep Co-voorzitters: Erwin Van Kerschaver (Kind en Gezin) Dominique Dejonckheere (Vlaams Agentschap

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

Informatiearchitectuur

Informatiearchitectuur Informatiearchitectuur Onderwerpen Waarom is architectuur (nu) zo belangrijk? Wat is informatiearchitectuur? Ontwikkelingen in de tijd Structuur applicaties Applicatie-integratie Webservices Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

1. De dienst in het kort 3. 2. Voordelen 3. 3. Context 3. 4. Huidige en beoogde klanten 4. 5. Beschrijving van de dienst 4 5.

1. De dienst in het kort 3. 2. Voordelen 3. 3. Context 3. 4. Huidige en beoogde klanten 4. 5. Beschrijving van de dienst 4 5. DIENST: EID DSS Dienstcode: Dienstengroep: Infrastructuur Doelpubliek: Partners Documentversie: V 1.0 Inhoudsopgave 1. De dienst in het kort 3 2. Voordelen 3 3. Context 3 4. Huidige en beoogde klanten

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Webuniversum. www.vlaanderen.be

Webuniversum. www.vlaanderen.be Webuniversum www.vlaanderen.be 1 Webuniversum doelstelling Onze primaire focus is de Vlaamse overheid en lokale besturen. Federale diensten worden maximaal meegenomen Burger kijkt naar de overheid, los

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/16/142 BERAADSLAGING NR. 12/081 VAN 18 SEPTEMBER 2012, LAATST GEWIJZIGD OP 21 JUNI 2016, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

AFO 653 RSS Nieuwsfeeds

AFO 653 RSS Nieuwsfeeds AFO 653 RSS Nieuwsfeeds 653.1 Inleiding 653.1.1 Wat zijn RSS News Feeds en hoe worden ze in Vubis Smart gebruikt? RSS News Feeds RSS (Really Simple Syndication) is een XML-gebaseerd formaat voor het distribueren

Nadere informatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Waterbodem Applicatie (WAB*info) 10 juli 2008 Gaston Lamaitre Data-ICT-Dienst, Delft Inhoud Wat doet Rijkswaterstaat? Doel van WAB*info De randvoorwaarden

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Integrating the Healthcare Enterprise

Integrating the Healthcare Enterprise Integrating the Healthcare Enterprise Evert Sanderse User Chair Radioloog Amphia Ziekenhuis Tie Tjee Vendor Chair Business Consultant E-Storage Integrating the Healthcare Enterprise 1 Wat is IHE Integrating

Nadere informatie

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING MODULE: MESSAGE FLIPPING INTRODUCTIE PROBLEEMSTELLING In een aantal gevallen zijn ontvangers niet ingericht om op een eenvoudige manier een ontvangen bericht te beantwoorden. Het kan zijn dat er geen automatische

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEXI-SMS

HANDLEIDING FLEXI-SMS 1 HANDLEIDING FLEXI-SMS Index: 1. Algemeen... p 2 2. Activatie FLEXI-SMS... p 3 3. Hoe verstuur ik SMS en?... p 4 4. SMS en versturen aan een groep klanten (batch SMS)... p 6 5. Versturen van een SMS vanuit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding E-BOX Dankzij e-box kunnen openbare Gebruikershandleiding instellingen zoals Medex u eenvoudig documenten bezorgen. Snelheid, veiligheid, toegankelijkheid, De voordelen zijn legio! Datum 12/12/2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

Vitalink. 8 mei 2017

Vitalink. 8 mei 2017 Vitalink 8 mei 2017 Inhoud Vitalink Gegevensdeling Cijfers Klaar voor GDPR Toekomst Vitalink wat en waarom Wat is Vitalink? Veilig & beveiligd platform of eerstelijnskluis Zorg- en welzijnsgegevens Zorg-

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

PILNAR web applicatie. Handleiding

PILNAR web applicatie. Handleiding PILNAR web applicatie Handleiding Table of Contents De PILNAR editor...3 Toegang tot de omgeving...3 De PILNAR omgeving...3 Hoofdmenu...4 Navigatie...5 Zoeken...6 Detailoverzichten...6 Collectie... 7 Inzending...

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Base24 database suite

Base24 database suite Base24 database suite Introductie De Base24 database suite is een zeer geavanceerde database oplossing die ontworpen is voor de management, opslag, inzage en uitwisseling van medische informatie zoals

Nadere informatie

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM MET ZELF LERENDE DOCUMENTHERKENNING Een continue stroom aan binnenkomende post en interne documenten. Wie herkent het niet? Het vergt tijd en energie om al deze documenten

Nadere informatie

R E L E A S E N O T E S

R E L E A S E N O T E S R E L E A S E N O T E S VitalHealth KIS versie 1.4.2 Software for personalized health management Eigenaar document Gijsbert Roordink Datum 10-04-2014 Versie document 1.1 Versies KIS modules Diabetes 3.6.4.2,

Nadere informatie

Objecttype Reactie Actie EGEM

Objecttype Reactie Actie EGEM 1 Overzicht ontvangen commentaar op het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegeven Zaken v0.9 (Herkomst van de reacties is bij EGEM bekend) 1 2.2 / 13 Besluit Een twijfelgeval is nog BESLUIT, goed beschouwd

Nadere informatie

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Alstublieft, een cadeautje van uw gemeente! Maak gebruik van het Nieuwe Internet en geef uw burgers een eigen veilige plek in de

Nadere informatie

Portal Handleiding voor de gebruiker 4.8

Portal Handleiding voor de gebruiker 4.8 Portal Handleiding voor de gebruiker 4.8 Deze handleiding beschrijft op gebruikersniveau de basisfuncties van de portal. Version: x.x MOBIDM Gebruikershandleiding Pagina 1 Index Introductie 2 Help-bestanden

Nadere informatie

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa)

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Vakgroep Informatietechnologie Onderzoeksgroep WiCa WiCa Wireless 13 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag

Nadere informatie

Patiëntportalen en PGD s

Patiëntportalen en PGD s Patiëntportalen en PGD s Vincent van Pelt Congres Architectuur in de Zorg 18-06-2015 PGD architectuurmodellen (work in progress!) Aanleiding Afstemmen partijen - NPCF, Zelfzorg Ondersteund (ZO!), Nictiz

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Business-to-Business 1 WAT IS BUSINESS-TO-BUSINESS? 1.1 Inleiding Bedrijven communiceren veelvuldig met elkaar. Orders worden geplaatst, facturen worden verzonden, informatie wordt uitgewisseld. Zo n dertig

Nadere informatie

NK ICT architectuur presentatie d.d. 17-10-06

NK ICT architectuur presentatie d.d. 17-10-06 NK ICT architectuur presentatie d.d. 17-10-06 Inhoudsopgave External Business Generation (EBG) software magxia Positionering en specificaties van magxia Concrete case Vakantiehuisje.nl Gezichtspunten daarbij

Nadere informatie

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0 Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Versie 1.0 Datum 19 april 2012 Colofon Projectnaam Samenwerkende Catalogi 4.0 Versienummer

Nadere informatie

Service Oriented Architecture voor interne beheersing

Service Oriented Architecture voor interne beheersing Service Oriented Architecture voor interne beheersing Bedrijfsprocessen overschrijden steeds vaker de grenzen van de organisatie, bijvoorbeeld in het geval van processen met toeleveringsbedrijven. Dergelijke

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor stap op weg naar een digitale werkplek Fijn dat u samen met VanRoey.be op digitale reis

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/192 ADVIES NR 15/56 VAN 3 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Portaal Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

DOSIS. Bart Misseeuw, Adviseur Data-integratie.

DOSIS. Bart Misseeuw, Adviseur Data-integratie. DOSIS Bart Misseeuw, Adviseur Data-integratie www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Waar zitten mijn dossiers?! Goede dossieropvolging Klant & Overheid Burger/Ondernemer DOSSIEROPVOLGING? Overheid = versnipperd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

edocs database structuur info

edocs database structuur info edocs database structuur info EMAIL WEBSITE Zwolle, 3 jan. 12 j.moorman@edocs.nl www.edocs.nl PAGINA 2 VAN 6 Background info edocs is een digitale archiveringsproduct voor windows platforms geschreven

Nadere informatie

Mobile Device Manager Handleiding voor ios

Mobile Device Manager Handleiding voor ios Mobile Device Manager Handleiding voor ios Inhoud 1 Welkom bij Mobile Device Manager 3 1.1 Introductie tot de installatie 3 2 Uitrollen van een ios apparaat 4 2.1 Connectie maken met de server 5 2.2 Downloaden

Nadere informatie

Marktverkenning voor ticketing integratie in UiTdatabank.be

Marktverkenning voor ticketing integratie in UiTdatabank.be Leidraad voor Marktverkenning voor ticketing integratie in UiTdatabank.be Marktverkennende organisatie CultuurNet Vlaanderen vzw Sint-Gisleinstraat 62 1000 Brussel Uiterste datum voor antwoorden en voorstellen

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Openbare werken - Inkomenscompensatie In het recentste

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Deze handleiding wil een summier overzicht geven van de installatieprocedure van het digitaal aanvraagformulier. De handleiding is bedoeld voor de al wat ervaren

Nadere informatie

Quick Devis. De universele software voor het maken van offertes

Quick Devis. De universele software voor het maken van offertes Quick Devis De universele software voor het maken van offertes Ondernemers Ontdek een software ontworpen om zaken te winnen, dat toelaat van alle types van prijsopgaven te beheren. Prijsberekeningen op

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen

face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen missie Het UZA is een universitair centrum voor topklinische en klantvriendelijke patiëntenzorg, hoogwaardige academische opleiding

Nadere informatie

Labo-sessie: Gegevensbeveiliging

Labo-sessie: Gegevensbeveiliging Labo-sessie: Gegevensbeveiliging 1 Inleiding Dit labo zal devolgende topics behandelen: eid card Opdracht 1: Digitaal signeren van een MS Office document (zie pagina: 5) Opdracht 2: Digitaal signeren van

Nadere informatie

E-Fax. Gebruikers handleiding

E-Fax. Gebruikers handleiding E-Fax Gebruikers handleiding Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Fax-over-IP (T.38)... 4 2.1 Introductie... 4 2.2 Achterliggende techniek... 4 2.3 Procedures... 5 2.4 Installatie en benodigdheden... 5 2.5 Tarieven...

Nadere informatie

OTB Workshop. Van PDM naar PLM. Migratie van Intralink 3.x naar PDMLink of Intralink 8.0

OTB Workshop. Van PDM naar PLM. Migratie van Intralink 3.x naar PDMLink of Intralink 8.0 OTB Workshop Van PDM naar PLM Migratie van Intralink 3.x naar PDMLink of Intralink 8.0 1 Agenda Windchill Introductie Windchill Introductie Waarom naar Windchill Migreren of Importeren? De Migratie Discussie

Nadere informatie

Neptune. Het complete integratieplatform voor uw organisatie! BROCHURE OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN

Neptune. Het complete integratieplatform voor uw organisatie! BROCHURE OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN BROCHURE Neptune Het complete integratieplatform voor uw organisatie! OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN Axians Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel: +31 88 988 96 00 - www.axians.nl

Nadere informatie

De integratie tussen VISI en COINS. Whitepaper

De integratie tussen VISI en COINS. Whitepaper De integratie tussen VISI en COINS Whitepaper Inhoud 1.1 Doelstelling... 2 1.2 Middelen... 3 1.3 Volledigheid van informatie... 5 1.4 Beperkingen... 6 1.5 Details van de oplossing... 6 1.5.1 Informatie

Nadere informatie

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V.

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V. Smart Power Networks Energie Management Bas de Koningh - HARTING B.V. Motivatie Politieke doelen Reductie CO2-Uitstoot nucleare energie fase out Meer renewable energie duurzame energieefficiëntie in de

Nadere informatie

Aansluiting niet bekostigd MBO op BRON

Aansluiting niet bekostigd MBO op BRON Aansluiting niet bekostigd MBO op BRON Landelijke bijeenkomst Doorontwikkelen BRON 12 mei 2016 Doorontwikkelen BRON PO VO MBO HO Inwinnen Infodiensten Bekostiging Onderwijsaanbod Infra Bouwstenen Doorontwikkelen

Nadere informatie

EEN COMPLEET NIEUWE FELNET-WEBSITE: WEGWIJS VOOR EN ACHTER DE SCHERMEN

EEN COMPLEET NIEUWE FELNET-WEBSITE: WEGWIJS VOOR EN ACHTER DE SCHERMEN EEN COMPLEET NIEUWE FELNET-WEBSITE: WEGWIJS VOOR EN ACHTER DE SCHERMEN Karel Styns Johan Le Maire EMIS Energie- en milieu informatiesysteem Referentie taak uitgevoerd door VITO 20 e verjaardag van de referentietaak

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

MAGDA. Het uitgebreide MAGDA aanbod van diensten en nieuwe projecten.

MAGDA. Het uitgebreide MAGDA aanbod van diensten en nieuwe projecten. MAGDA Het uitgebreide MAGDA aanbod van diensten en nieuwe projecten www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Inhoudstafel > MAGDA² Recap > MAGDA Aanbod Even inzoomen Welke webdiensten zijn er? Welke bronnen

Nadere informatie