SERVICE LEVEL AGREEMENT TUSSEN ASTRID EN HAAR KLANTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SERVICE LEVEL AGREEMENT TUSSEN ASTRID EN HAAR KLANTEN"

Transcriptie

1 SERVICE LEVEL AGREEMENT TUSSEN ASTRID EN HAAR KLANTEN VERSIE: 1.9 DATUM:

2 Inhudspgave 1 Inleiding Catalgus van de diensten ASTRID Service Centre Rl en pdracht van het ASTRID Service Centre (ASC) Het Cntact Centre (ASC-CC) De eerste lijn (ASC-1L) De tweede lijn (2L) De bewaking van het ASTRID-netwerk Incident management Prces Pririteit Feedback tijdens het plssen van een Kritiek Incident Incident dat aanleiding geeft tt een Prbleem Dienstverleningsniveaus vr de Reslutin Time Incident met pririteit Kritiek Incident met pririteit Majr Incident met pririteit Minr Reslutin Time Incident p de infrastructuur van de klant Incident p de infrastructuur van een partner van ASTRID Beheer van de abnnees Beheer van de aanvragen en van de klachten Prblem Management Change Management Types Change Preventief nderhud Cntactgegevens Escalatie Escalatie tijdens de kantruren Escalatie buiten de kantruren Gepland nderhud: cmmunicatie en infrmatie Service Windws Infrastructuur van de klant Incident p de infrastructuur van de klant: Gepland nderhud p de infrastructuur van de klant: Rapprtering Rapprteren van Incidenten Rapprteren van Klachten Rapprteren van Prblemen Rapprteren van Changes Abnneebeheer Verbeteren van de SLA Samenvatting van de taken Taken van ASTRID Taken van de klant Bepalingen betreffende laattijdige betaling f wanbetaling (en minimum dienstverlening) 24 Algemene bijlage Inleiding Escalatie Escalatie tijdens de kantruren Escalatie buiten de kantruren Dringende tijdelijke desactivering van een raditerminal Het elektriciteitsnet in de CIC s en de verdeling van de verantwrdelijkheden Infrastructuur van de klant ASTRID - Bijlage 3 - SLA - versie [1.6] [ ] 2/34 2/34

3 1 Inleiding Dit dcument bepaalt de Service Level Agreement (SLA) tussen de nv ASTRID en haar klanten. Het bepaalt de diensten, evenals de kwaliteitsniveaus vr deze diensten, die ASTRID linkt met haar klanten. Het bepaalt k de permanente verbeteringscyclus van ASTRID: de evaluatie van de geleverde kwaliteit met de vertegenwrdigers van de klant en het gezamenlijk bepalen van de te ndernemen acties zal van dit dcument een levend dcument maken met tekmstige versies. De Service Level Manager van ASTRID is verantwrdelijk vr het beheer en de evlutie van dit dcument. Dit dcument wrdt aangevuld met de bijlage Algemene bijlage bij de SLA tussen ASTRID en haar klanten. Opmerking: in dit dcument betekent de term klant een gebruiker (f een rganisatie die gebruik maakt) van een ASTRID-dienst. 2 Catalgus van de diensten De Dienstencatalgus is bedeld als een cmplete definitie van de diensten die ASTRID verleent en van hun belang vr de klanten van ASTRID. Deze catalgus bepaalt k de reikwijdte (scpe f wrk) van de verantwrdelijkheid van ASTRID: elke dienst die er niet in is pgenmen, wrdt dus niet dr ASTRID verleend. Vr elke dienst wrdt telkens het belang ingeschat vlgens het effect dat het nietbeschikbaar zijn van de dienst heeft p de hulp- en veiligheidspdracht die wrdt uitgeverd dr de ASTRID-gebruiker. Kritieke impact: de nbeschikbaarheid van de dienst (f van een functiemgelijkheid van de dienst) verhindert dat de ASTRID-gebruiker (plitieagent, brandweerman, ambulancier, enz.) zijn hulp- en veiligheidspdracht tt een ged einde brengt. Niet-kritieke impact: de nbeschikbaarheid van de dienst (f van een functiemgelijkheid van de dienst) verhindert niet dat de ASTRID-gebruiker (plitieagent, brandweerman, ambulancier, enz.) zijn hulp- en veiligheidspdracht tt een ged einde brengt, maar vrmt wel een belemmering. De mate waarin het uitveren van de hulp- en veiligheidspdracht wrdt belemmerd, werd nderverdeeld in verschillende niveaus ( veel impact, gemiddelde impact en weinig impact ) vlgens het belang van de betrkken dienst. Deze impact zal (deels) de interventietermijnen bepalen in het kader van het crrectief nderhud (dat in de vlgende hfdstukken wrdt gedefinieerd). De diensten en de functiemgelijkheden wrden uitverig beschreven in het dcument Dienstencatalgus. 3 ASTRID Service Centre Het ASTRID Service Centre (ASC) is de Service Desk van ASTRID. ASTRID - Bijlage 3 - SLA - versie [1.6] [ ] 3/34 3/34

4 Het is het cntactpunt bij uitstek tussen de ASTRID-gebruiker en ASTRID, vr vragen (Custmer Request), infrmatieaanvragen (RFI), Incidents, prijsaanvragen (RFQ), klachten: zie hiernder Rl en pdracht van het ASC. Het ASC is bereikbaar per telefn, , fax f brief. Het ASC beantwrdt de telefnische prepen na hgstens 30 s in 95 % van de gevallen. Het ASC registreert de prep van de klant als «Service Call». Elke Service Call (ingedeeld als Incident, Custmer Request, RFI/RFQ f Klacht) krijgt een unieke identificatie (Service Call Number). Na de tekenning ervan wrdt het Service Call Number meegedeeld aan de klant en als referentie gebruikt vr alle verdere cmmunicatie. De klant met het Service Call Number gebruiken bij al zijn cmmunicatie met ASTRID. Om Incidenten mee te delen kan de klant 365 dagen per jaar, 24 uur p 24 cntact pnemen met het ACS. Vr het drgeven van de andere aanvragen (Custmer Request, RFI, RFQ, klacht) kan de klant cntact pnemen met het ASC p werkdagen van 8u00 tt 17u00. De cntactgegevens van het ASTRID Service Centre zijn: ASTRID SERVICE CENTRE Bulevard du Régent 54 Regentlaan B-1000 Brussel / Bruxelles Tel: Fax Opmerking: in geval van verflw wrdt het ASC bijgestaan dr een extern Cntact Centre. Hgstens 5% van de prepen gedurende 6 maanden zullen dr dit externe Cntact Centre wrden afgehandeld. Dit externe Cntact Centre zal in staat zijn te cmmuniceren in het Nederlands en het Frans. Bij de cmmunicatie met de klant zal dit externe Cntact Centre zich vrstellen als lsstaand van ASTRID. 3.1 Rl en pdracht van het ASTRID Service Centre (ASC) Het ASC is de Service Desk die ASTRID heeft pgezet. Het vrmt de heksteen van de diensten die ASTRID aan haar gebruikers verleent: het ASC zrgt vr het tezicht p de systemen, nderneemt de ndige stappen vr het pnieuw bedrijfsklaar maken van de dienst in geval van panne en vrmt het unieke cntactpunt vr de klanten vr vragen, klachten en allerlei aanvragen (Frnt Office). Met het g hierp bestaat het ASC uit allrunders die een heel ruime waaier van prblemen aankunnen. Het ASC bestaat dus niet uit experts vr elke technlgie f tepassing die ASTRID ter beschikking stelt. De gepperde vragen en klachten wrden z snel mgelijk afgehandeld dr het ASC zelf f dr interne specialisten f zelfs dr leveranciers waarp het ASC een berep det. Om deze redenen vervult het ASC geen pdracht als HelpDesk vr tepassingen, m.a.w.: het verleent geen n-line f real-time ndersteuning wat de tepassingen en hun functiemgelijkheden betreft. Het ASC is rnd 3 diensten gerganiseerd: Het Cntact Centre (ASC-CC) Het Cntact Centre vervult de vlgende hfdtaken p werkdagen en tijdens de kantruren (08u00-17u00): ASTRID - Bijlage 3 - SLA - versie [1.6] [ ] 4/34 4/34

5 het beantwrden van de prepen van de gebruikers (Single Pint Of Cntact: SPOC); het beheer van de vragen en van de infrmatieaanvragen; het beheer van de abnnementen en van de klantendatabases (abnneebeheer); het beheer van de klachten (cördinatie van de antwrden); het pstellen en uitveren van de cmmunicatie met de klanten in geval van Incidenten en gepland nderhud; de credit cllectin. Het ASC-CC vrmt in alle gevallen het tegangspunt vr de gebruikers. De technische Incidenten wrden rechtstreeks drgegeven aan de ASC-1L. Zdra de capaciteit van het ASC-CC wrdt verschreden, wrdt dit ndersteund (p verzek) dr een extern Call Centre vr het vervullen van: de prepbeantwrding (registreert de prep en geeft deze dr aan het ASC), en/f het verspreiden van infrmatie aan gebruikers (via telefnische cntacten met de klanten p basis van vraf pgestelde lijsten) De eerste lijn (ASC-1L) De eerste lijn bestaat uit peratrs die 24u/24 en alle dagen van het jaar de vlgende technische taken verzrgen: plus: het aannemen van prepen vr de technische Incidenten, het klasseren en categriseren van deze Incidenten, het aanvragen van interventies bij de leverancier(s), de pvlging van de interventie van de leveranciers (naleving van de SLA s) tt het Incident is pgelst; het infrmeren van de klanten bij het plssen van technische Incidenten de reactieve bewaking van de systemen (mnitring); het beheer van de Alerts (technische Incidenten die wrden gedetecteerd dr de bewakingssystemen); het pvlgen en cördineren van de geplande nderhudsactiviteiten (preventief nderhud). De eerste lijn neemt buiten de kantruren de infrmatie- en cmmunicatietaken ver die zijn tegewezen aan het ASC-CC De tweede lijn (2L) Het ASC-2L bestaat uit ingenieurs die een aanwezigheid van 07u00 tt 18u30 en een n call permanentie buiten de kantruren verzrgen, en dit 365 dagen per jaar. Het ASC-2L staat in vr de vlgende taken: pr-actieve mnitring: analyse van de Minr alarms vóór het afkndigen van Incidenten; ASTRID - Bijlage 3 - SLA - versie [1.6] [ ] 5/34 5/34

6 het beheer van de Incidenten: diagnse, verband met de bestaande Incidents, verband met de gekende prblemen en de standaard plssingen, enz. beheer van de interventie van de leveranciers. het detecteren van de prblemen: de practieve analyse van Incidenten die leidt tt het uitrepen van een prbleem (recurrente Incidenten, afwezigheid van een rt cause); het pvlgen van de uitvering van het evlutief nderhud (Changes); het pstellen van Incidentrapprten en statistieken; de begeleiding en pleiding van het ASC-1L; het pstellen en nderhuden van de peratinele prcedures (ASC); de crisisidentificatie en het beheer van het Disaster Recvery Plan. Het ASC-2L vrmt het eerste escalatieniveau vr de Incidenten die de mgelijkheden van het ASC-1L vertreffen f die niet wrden pgelst binnen de vastgestelde termijn De bewaking van het ASTRID-netwerk De ASTRID-bewakingssystemen maken het mgelijk de alarmberichten te vlgen die afkmstig zijn van de ASTRID-netwerken en p deze wijze z snel mgelijk in te grijpen p eventuele Incidenten. Dit systeem bestrijkt alle kritieke cmpnenten van de netwerken, znder echter alle cmpnenten te mvatten: z wrden bijvrbeeld de CAD werkstatins, de LCT werkstatins, de paging-eindapparatuur mmenteel niet bewaakt. 4 Incident management Een Incident is elke gebeurtenis die een gedeeltelijk f vlledig verlies van een ASTRIDfunctiemgelijkheid f van een ASTRID-dienst verrzaakt. Een verslechtering van de kwaliteit van een ASTRID-dienst is k een Incident. Het del van Incident Management is het z snel mgelijk herstellen van de ASTRIDfunctiemgelijkheid f ASTRID-dienst, in vereenstemming met het serviceniveau dat is vereengekmen in deze SLA. Het ASC zal fwel de dienst vlledig herstellen binnen de in deze SLA vrziene termijnen, fwel, indien dat niet mgelijk is, in verleg met de gebruiker een WrkArund aanbrengen. De Wrkarund vrmt een tijdelijke plssing die de dienst pnieuw p een vr de klant aanvaardbaar niveau brengt. Bij het meedelen van een Incident zal aan de klant gevraagd wrden m aan het ASC de infrmatie te verstrekken die ndig is vr het identificeren van het Incident, vr de diagnse ervan en vr het bepalen van de pririteit van de interventie. De klant met minstens de vlgende infrmatie verstrekken: zijn persnsgegevens: Naam, Cntact, Site de getrffen functiemgelijkheid f dienst, f de functiemgelijkheid f dienst deels f vlledig nbeschikbaar is, f de klant een alternatieve plssing heeft f geblkkeerd is. het ASC kan ng andere vragen stellen m het Incident beter te kunnen situeren. ASTRID - Bijlage 3 - SLA - versie [1.6] [ ] 6/34 6/34

7 Vral vr Incidenten die te maken hebben met de CAD en met de radidekking kunnen de frmulieren CAD prblem reprt en Cverage Incident Reprt wrden gebruikt en via e- mail wrden drgestuurd naar ASTRID. Indien het vrziene frmulier niet wrdt gebruikt f als er essentiële infrmatie in ntbreekt, zal ASTRID cntact pnemen met de klant m de infrmatie te verkrijgen die ndzakelijk is vr de afhandeling van het Incident. 4.1 Prces De klant deelt telefnisch een Incident aan het ASC, eventueel gevlgd dr een f fax. Na analyse kan het ASC het Incident aanvaarden f weigeren. Bij weigering kan de prep van de klant anders dan als incident wrden ingedeeld, bijvrbeeld als een Custmer Request f als een Klacht. Meteen na de aanvaarding wrdt het Incident geregistreerd in de database van de Incidenten (als een Service Call van het type Incident), waarin het een unieke identificatie krijgt (het Service Call Number). Het ASC kent het k een pririteit te (Kritiek, Majr,Medium f Minr). Deze infrmatie wrdt aan de klant meegedeeld via een autmatische die geldt als ntvangstbevestiging zdra deze Service Call van het type Incident geregistreerd is. Het ASC kan het Incident m verschillende redenen weigeren: bijvrbeeld als het een Incident betreft vr een dienst die niet dr ASTRID wrdt gebden, f als het m een dubbelmelding gaat: dezelfde gebruiker f zijn dienst hadden het Incident reeds gemeld. Een Incident kan k dr ASTRID wrden aangemaakt, bijvrbeeld wanneer een string wrdt gedetecteerd via de bewakingsapparatuur van de ASTRID-systemen. In dit geval brengt het ASC de getrffen klant binnen maximaal 30 minuten p de hgte. Een Incident wrdt tegewezen aan een Incident Owner die verantwrdelijk is vr het plssen van zijn Incident. ASTRID - Bijlage 3 - SLA - versie [1.6] [ ] 7/34 7/34

8 Klant van A.S.T.R.I.D. ASTRID Service Centre Start Custmer reprts an Incident Start Incident is received by Astrid Feedback n Incident accepted? yes Recrd incident Start Pr - actif incident mnitring yes Answer accepted? n Astrid internal Incident Mgmt prces End Incident clsed by Custmer End Incident clsed by Astrid Diagram Incident Management ASTRID - Bijlage 3 - SLA - versie [1.6] [ ] 8/34 8/34

9 De verschillende statussen die het Incident kan aannemen, wrden hiernder beschreven: Assigned: Het Incident werd geregistreerd en tegewezen aan een wner, die verantwrdelijk is vr het plssen van het Incident. Wrk in Prgress: De Incident Owner zet de behandeling van het Incident vrt. Hij kan cntact pnemen met de klant m extra infrmatie te vragen die ndzakelijk is vr het plssen van het Incident. Waiting fr Custmer: Het ASC wacht p de infrmatie van de klant die ndzakelijk is m de afhandeling van het Incident te kunnen vrtzetten: de Reslutin Time teller van de SLA (definitie zie hiernder) wrdt stilgelegd zlang die infrmatie niet werd meegedeeld. Reslved: Het Incident is pgelst zdra de dienst vlledig hersteld is. Het ASC brengt de klant nmiddellijk p de hgte wanneer het Incident is pgelst: vr Kritieke Incidenten wrdt de feedback gegeven via telefn en , vr Majr en Minr Incidenten wrdt de feedback gegeven via . Na het plssen van het Incident vraagt het ASC een bevestiging dr de klant m het Incident af te sluiten. Het incident wrdt in dit stadium niet afgeslten: de klant beschikt ver een termijn (zie hiernder) m het herstel van de dienstverlening al dan niet te bevestigen. Clsed: Het pgelst Incident krijgt de status Clsed wanneer de klant heeft bevestigd dat de dienst hersteld is. Znder antwrd van de klant wrdt het Incident autmatisch afgeslten na een peride van: 3 uren vr de Kritieke incidenten. 48 uur vr de Majr en Minr incidenten. De ndervnden f waarschijnlijke terugkeer van een Incident vrmt geen beletsel vr het afsluiten ervan. Reslved with wrkarund: In smmige gevallen is het niet mgelijk m een Incident vlledig p te lssen, fwel mdat de dieperliggende rzaak van het Incident niet gekend is en er een grndige analyse met gebeuren, fwel mdat het uitwerken van een definitieve plssing ettelijke weken f zelfs maanden kan vergen (dit is vral het geval als er nieuwe sftwarentwikkelingen ndzakelijk zijn). In de meeste van deze gevallen kan de klant zijn werkzaamheden vrtzetten mdat de hinder die het Incident verrzaakt beperkt is f mdat de dienstverlening p een aanvaardbaar (zij het beperkt) niveau kan wrden hersteld, en het Incident dus deels kan wrden pgelst met behulp van een tijdelijke plssing (wrkarund). In deze beide gevallen zal de status van het Incident met testemming van de klant p Reslved with wrkarund wrden gezet, hewel het Incident niet helemaal is pgelst. Aangezien het m een tijdelijke situatie gaat zal het Reslved with wrkarund Incident niet wrden afgeslten (geen Clsed status). De analyse van de structurele rzaak van het incident en de ndige bijsturingen zullen wrden uitgeverd vlgens het Prblem Management prces. ASTRID - Bijlage 3 - SLA - versie [1.6] [ ] 9/34 9/34

10 Pas wanneer een uiteindelijke plssing is tegepast zal het Incident kunnen wrden pgelst (Reslved) en ten sltte afgeslten (Clsed). Een waarin deze afsluiting wrdt gemeld zal naar de klant wrden gestuurd. Assigned Wrk in prgress Waiting fr custmer Reslved with wrk arund Escalated t Prblem Final slutin implemented Incident management status flw Prblem management Prblem slutin implemented Reslved Clsed ASTRID - Bijlage 3 - SLA - versie [1.6] [ ] 10/34 10/34

11 4.2 Pririteit Zals eerder vermeld kent het ASC een pririteit te aan elk Incident, rekening hudend met de impact die is bepaald in het hfdstuk Catalgus van de Diensten. Smmige gebeurtenissen, zals het bezek van een staatshfd in een stad, kunnen k een invled hebben p de pririteit van een Incident. Daarm is het belangrijk dat de klant aan ASTRID één week vraf alle grte gebeurtenissen meldt die speciale aandacht vergen p het vlak van de mnitring. Er wrden vier pririteitsniveaus beheerd: Kritiek, Majr, Medium en Minr. Er wrdt een Incident met pririteit Kritiek, Majr, Medium f Minr aangemaakt wanneer de nbeschikbaarheid van een dienst leidt tt kritieke, veel, gemiddelde f weinig impact zals bepaald in het hfdstuk Dienstencatalgus. 4.3 Feedback tijdens het plssen van een Kritiek Incident Tijdens het plssen van een Incident met Kritieke pririteit verstrekt het ASC feedback aan de klant: één uur na het aanmaken van het Incident indien de SLA wrdt verschreden en het Incident ng niet is pgelst. Deze feedback zal tamelijk beknpt zijn en met het vlgende mvatten: reeds ndernmen ingrepen, ng te ndernemen ingrepen, raming van de datum van plssing. 4.4 Incident dat aanleiding geeft tt een Prbleem Indien men vermedt dat het Incident zich zu kunnen herhalen f als de rzaak van het Incident niet kan wrden geïdentificeerd, zelfs als het Incident afgeslten is (status: Clsed), wrdt een Prbleem aangemaakt vr verder nderzek. Indien een Incident tijdelijk hersteld wrdt met behulp van een wrkarund (status: Reslved with wrkarund), wrdt een Prbleem aangemaakt m tt een definitieve plssing te kmen. In dit geval zal het Incident enkel afgeslten wrden (status Clsed) wanneer de plssing van het Prbleem geïmplementeerd is. 4.5 Dienstverleningsniveaus vr de Reslutin Time ASTRID verbindt zich tt het hiernder beschreven dienstverleningsniveau vr de Reslutin Time. De Reslutin Time wrdt als vlgt gedefinieerd: Reslutin Time = Detectin Time + Respnse Time + Repair Time + Recvery Time Detectin Time Respnse Time Interventin Repair Time Recvery Time Reslutin Time Start End ASTRID - Bijlage 3 - SLA - versie [1.6] [ ] 11/34 11/34

12 Detectin Time = de tijd die de bewakingssystemen ndig hebben m een Incident te detecteren. Er is geen Detectin Time indien het Incident rechtstreeks dr de klant wrdt meegedeeld. Respnse Time = de tijd die ndig is vr het registreren van het Incident, het klasseren ervan (categrie, pririteit, enz.), het verband met andere bestaande Incidenten, de diagnse en het verband met bestaande prblemen en plssingen (knwn errrs), de reis van de technicus naar de site f het tt stand brengen van een verbinding p afstand. Repair Time = interventie ter plaatse (desgevallend) en stringsverhelping van de defecte cmpnenten f plssen van de nregelmatigheden in de sftware. Recvery Time = cntrle van de werking en tests vr herstel van de dienst, registratie en mededeling aan de klant dr het ASC Incident met pririteit Kritiek Alle Kritieke diensten en functiemgelijkheden Reslutin Time < 6 uren vr 95% van de Incidenten Reslutin Time < 7 uren vr 100 % van de Incidenten LCT DSL cnnectiviteit Reslutin Time < 9 uren vr 95% van de Incidenten Reslutin Time < 10 uren vr 100 % van de Incidenten Paging Reslutin Time < 7 uren vr 95% van de Incidenten Reslutin Time < 8 uren vr 100 % van de Incidenten Incident met pririteit Majr Alle Majr diensten en functiemgelijkheden Reslutin Time < 24 uren vr 90% van de Incidenten Reslutin Time < 32 uren vr 100% van de Incidenten Incident met pririteit Medium Alle Medium diensten en functiemgelijkheden Reslutin time < end f next business day vr 90% van de Incidenten Incident met pririteit Minr Alle Minr diensten en functiemgelijkheden Reslutin Time < 7 werkdagen vr 100% van de Incidenten Reslutin Time De dienstverleningsniveaus vr de Reslutin Time wrden gewaarbrgd wanneer de interventie van het type hardware swap is, behalve vr de interventie p de prjectr en het meubilair in het CIC. ASTRID - Bijlage 3 - SLA - versie [1.6] [ ] 12/34 12/34

13 De dienstverleningsniveaus vr de Reslutin Time zijn best effrt wanneer de interventie een aanpassing in de cnfiguratie f een wijziging van de sftware vereist, en vr de interventies p de prjectr en het meubilair (tafel + mtr) in het CIC Incident p de infrastructuur van de klant Smmige diensten die ASTRID aanbiedt, maken gedeeltelijk gebruik van de infrastructuur van de klant. Bepaalde Dispatch/S maken bijvrbeeld gebruik van het HiLDE netwerk. Wanneer het incident p de ASTRID dienst het gevlg is van een incident p de infrastructuur van de klant, is het dienstverleningsniveau vr de Reslutin Time niet van tepassing. ASTRID is dan afhankelijk van de tijd die de klant f zijn nderaannemer erver det m de panne te verhelpen. Zie k hfdstuk 13 Infrastructuur van de klant Incident p de infrastructuur van een partner van ASTRID Vr de LBS/ANI-ALI dienst wrdt het ter beschikking stellen van gegevens dr de telecmperatren geregeld dr het kninklijk besluit van 27 april 2007 hudende bepalingen vr het aanleveren van lcatiegegevens vr ndprepen uitgaande van mbiele netwerken aan de nddiensten vereenkmstig artikel 107, 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektrnische cmmunicatie. Het end-t-end dienstverleningsniveau vr de LBS/ANI-ALI dienst (prestaties, beschikbaarheid en betruwbaarheid van de gegevens) wrdt beperkt dr het niveau van dienstverlening dat de telecmperatren bieden vr het verstrekken van deze gegevens. De cmpnenten waarvr ASTRID instaat, zijn wel nderwrpen aan de standaard ASTRID SLA. 5 Beheer van de abnnees De niet-dringende aanvragen in het kader van abnneebeheer wrden verwerkt in 5 werkdagen: bijvrbeeld: activeren van abnnementen, aanpassen van rechten, aanpassen van gebruikersprfielen, swap van raditerminals, definitieve pzegging van een abnnement. De activeringsaanvragen die de klant als dringend bestempelt, wrden verwerkt in 24 uur. Opmerking: deze dienst wrdt extra gefactureerd. De dringende aanvragen vr een radi swap f vr een tijdelijke desactivering na verlies, diefstal f defect van een radi, en wanneer de uitznderlijke peratinele nden dit rechtvaardigen, wrden in 1 uur afgehandeld. De vlgende elementen meten aan ASTRID wrden meegedeeld: vr de swap van de radi: de ITSI van de ude radi en de TEI van de nieuwe radi ASTRID met vraf in het bezit zijn van de authenticatiesleutels (REF-K) die dr de distributeur (bvb. AEG, Zenitel) meten wrden verstrekt; ASTRID - Bijlage 3 - SLA - versie [1.6] [ ] 13/34 13/34

14 vr de pzegging: de ITSI en diverse andere elementen (beschreven in de algemene bijlage). Op verzek van de gebruikers werd de prcedure vr tijdelijke pzegging vereenvudigd wanneer de gebruiker de dringende en tijdelijke desactivering vraagt van EEN ENKELE RADIOTERMINAL. Deze prcedure wrdt beschreven in de algemene bijlage van deze SLA. 6 Beheer van de aanvragen en van de klachten Klachten f infrmatieaanvragen wrden dr de klant eveneens aan het ASC f aan de Service Level Manager meegedeeld. ASTRID maakt een nderscheid tussen een klacht en een Incident: een klacht betreft de prcedures, een medewerker f de nv ASTRID f een van haar leveranciers; een Incident betreft een ASTRID-functiemgelijkheid f -dienst. Het wrdt snel pgelst in het kader van het crrectief nderhud. ASTRID bezrgt een frmeel antwrd: in 15 werkdagen vr infrmatieaanvragen; in 20 werkdagen vr de klachten. Het antwrd dat dr ASTRID wrdt verstrekt, bevat: de vlledige beschrijving van de aanvraag, desgevallend de reeds ndernmen ingrepen, desgevallend de ng te ndernemen ingrepen, desgevallend een schatting van de datum vr het uiteindelijke antwrd. Het uiteindelijke antwrd zu kunnen wrden verstrekt in een termijn van meer dan 15 f 20 dagen. 7 Prblem Management Het del van het Prblem Management is het bepalen van de structurele rzaak ( rt cause ) van een f verscheidene Incidenten, en het vrkmen van de terugkeer van de Incidenten. Het betreft hier geen fire fighting aanpak zals het geval is vr het Incident management. ASTRID zal ALLE Incidenten nderzeken, m de gevallen te bepalen die aanleiding geven tt een Prbleem. Een belangrijk aspect van het Prblem Management prces is het meedelen aan de klant van de beheerde Prblemen, de bijbehrende Incidenten, en de verwachte datum van plssing. ASTRID zal met de gebruikers cmmuniceren ver de Prblemen: zie het hfdstuk Rapprtering vr meer infrmatie. Het Prblem Management prces wrdt hiernder schematisch weergegeven. ASTRID - Bijlage 3 - SLA - versie [1.6] [ ] 14/34 14/34

15 Astrid Custmer A.S.T.R.I.D. analyse Incidents and detect Prblem feedback recrd Prblem Prblem management prcess Prblem reslved Diagram Prblem Management ASTRID zal de klant in haar rapprtering infrmeren ver de beheerde Prblemen en ver de relatie tussen de Prblemen en de Incidenten. 8 Change Management Het del van het Change Management is het hanteren van een methdlgie en een prces vr het beheersen van de invering van wijzigingen in de ASTRID-systemen, en vral hun impact p de kwaliteit van de dienstverlening. Het Change Management prces wrdt hiernder beknpt weergegeven. ASTRID - Bijlage 3 - SLA - versie [1.6] [ ] 15/34 15/34

16 Astrid Custmer Astrid Service Center Start Autrised Custmer sends RFQ / RFC Start Autrised RFQ / RFC is received Feedback n RFQ / RFC accepted? yes RFQ / RFC is recrded RFQ / RFC is priritized yes Offer accepted? n Offerings Mgmt Prces yes RFC RFQ? Change initiated by ASTRID yes Implementain accepted? Change Mgmt Prces n Implementatin Acceptance sign - ff Billing Prces Invice Diagram Change Management ASTRID - Bijlage 3 - SLA - versie [1.6] [ ] 16/34 16/34

17 Een prijsaanvraag (RFQ: Request fr Qutatin) f een wijzigingsaanvraag (RFC: Request fr Change) wrdt dr de klant meegedeeld aan de Service Level Manager van ASTRID. Na aanvaarding wrdt de RFQ/RFC geregistreerd bij ASTRID, waar ze een unieke identificatie krijgt. ASTRID bezrgt de klant vervlgen na hgstens 5 werkdagen een ntvangstbevestiging met de unieke identificatie van de RFQ/RFC, de implementatiedatum en/f -termijn vr de standaard Changes (zie hierna Types Change) een samenvatting van de aanvraag van de klant, en de naam van de Change Owner bij ASTRID die het unieke cntact van de klant zal zijn vr de RFQ/RFC. De klant en de Change Owner kunnen vervlgens samen een pririteit bepalen vr de RFQ/RFC. Indien het een prijsaanvraag (RFQ) betreft, wrdt de aanvraag behandeld dr het Offer Management, dat een fferte det. Zdra de fferte is aanvaard dr de klant, gaat het Change Management ver tt het implementeren van de Change. De RFQ wrdt een Change, met een unieke identificatie die aan de klant wrdt meegedeeld. Indien het implementeren van de Change leidt tt een nderbreking van de dienstverlening, brengt ASTRID de klant vóór de implementatie p de hgte. Indien het implementeren van de Change niet leidt tt een nderbreking van de dienstverlening, brengt ASTRID de klant in de mate van het mgelijke p de hgte. Bij het implementeren van de Change kan ASTRID de medewerking van de klant vragen, bijvrbeeld vr: het telaten van technici tt de lkalen, het uitveren van tests. Na het implementeren van de Change vert ASTRID z ndig een Pst Implementatin Review uit met de klant, m samen na te gaan f het vraf bepaalde resultaat van de Change wel degelijk werd bereikt, en f er eventueel ng verbeteringsacties ndig zijn. ASTRID vraagt ten sltte een bevestiging aan de klant vr het afsluiten van de Change. Znder reactie van de klant sluit ASTRID de Change af na 10 werkdagen. Hierbij dient pgemerkt dat het initiatief tt bepaalde Changes uitgaat van ASTRID. In de beide gevallen (Change die uitgaat van de klant f van ASTRID), is de feedback waarte ASTRID zich verbindt een belangrijk nderdeel van dit prces, met name in het kader van de rapprtering (zie het hfdstuk Rapprtering ). 8.1 Types Change ASTRID nderscheidt de vlgende Changes: specifieke Changes (en dus niet-standaard); standaard Changes: terugkerende punten waarvan de inhud dr iedereen gekend is en waarvr ASTRID verbintenissen p zich zal nemen wat de duur van de implementatie betreft. Vrbeeld van standaard Changes: aanpassing van de cnfiguratie van: de Security infrastructuur (Firewall), CAD tepassingen. ASTRID - Bijlage 3 - SLA - versie [1.6] [ ] 17/34 17/34

18 9 Preventief nderhud Om de beschikbaarheid van haar diensten te vergrten en de werkzaamheden vr crrectief nderhud te verminderen, cntrleert ASTRID de meeste cmpnenten van haar netwerken in het kader van het preventief nderhud. Wij zullen naar dit nderhud verwijzen in de rest van dit dcument in de paragrafen ver het geplande nderhud en de rapprtering. 10 Cntactgegevens Zals in de vrige hfdstukken gebleken is, vrmt de feedback van ASTRID aan de klant een belangrijk aspect van deze SLA. Om efficiënte feedback mgelijk te maken verbindt de klant zich erte m aan ASTRID binnen de werkdag elke wijziging te melden van deze cntactgegevens: cntactpersn, vaste telefn en mbiele telefn (GSM), , fax, adres, en dit vr alle types cntacten, dit wil zeggen: cntact verdag, cntact s nachts, technisch cntact, cntact facturatie, cntact Service Level Management. 11 Escalatie Indien de dienstverleningsniveaus, in het kader van het Incident Management, waarte ASTRID zich in deze SLA verbindt niet wrden nageleefd**, mag de klant het nderstaande escalatieschema gebruiken m rechtstreeks cntact p te nemen met het management van ASTRID. De verantwrdelijke van ASTRID kan z sneller de ndige stappen ndernemen. Opmerking: de escalatie gebeurt p een redelijkerwijze gelijkaardig hiërarchisch niveau. Er wrdt een nderscheid gemaakt tussen escalatie tijdens de kantruren en escalatie buiten de kantruren. (**): De klant gebruikt de escalatie als de Reslutin Time met 20% wrdt verschreden vr Kritieke en Majr Incidenten. ASTRID - Bijlage 3 - SLA - versie [1.6] [ ] 18/34 18/34

19 11.1 Escalatie tijdens de kantruren ASTRID custmer ASTRID Manager custmer rganisatin Directr Technique & Operatins Manager custmer rganisatin Custmer Supprt Manager Custmer ASC De gegevens van de ASTRID cntacten wrden vermeld in de algemene bijlage van de SLA Escalatie buiten de kantruren ASTRID custmer ASTRID Manager custmer r custmer Manager n duty Manager custmer r custmer ASC (2L) Custmer ASC De gegevens van de ASTRID cntacten wrden vermeld in de algemene bijlage van de SLA. ASTRID - Bijlage 3 - SLA - versie [1.6] [ ] 19/34 19/34

20 12 Gepland nderhud: cmmunicatie en infrmatie Als de interventie een nderbreking van de dienstverlening verrzaakt, in het kader van het gepland nderhud (preventief en evlutief nderhud), brengt het ASC de klant p de hgte: 3 weken vóór de interventie en 24 uur vóór de interventie. Het ASC deelt het vlgende mee: de plaats, de datum, het tijdstip van de interventie de nderbrken dienst(en) en de tijdsduur van de nderbreking de peratinele gevlgen het teken van het einde van het nderhud vr de klant de eventuele back-up plssing. De klant bevestigt de ntvangst van de eerste dr het ASC verstuurde binnen 1 werkdag. Znder deze bevestiging neemt het ASC pnieuw cntact p met de klant via . Znder bevestiging binnen 3 werkdagen na deze herhaling, beschuwt het ASC het antwrd van de klant als psitief. De klant kan vragen de implementatiedatum te verschuiven naar een ander genblik in geval van een nverwachte en ernstige gebeurtenis. Dit verzek wrdt via bevestigd dr de klant. Het ASC zal het SPOC (single pint f cntact) zijn vr de klant en vr de technici die verantwrdelijk zijn vr het nderhud. Opmerking: in geval van een nderbreking van de RCS-diensten (radi), verstuurt het CIC een bradcast prep vóór en na de nderbreking (geval van de GPI), met vermelding van: het tijdstip en de tijdsduur van de nderbreking de beschrijving van de tekens van begin en einde van het nderhud vr de gebruiker de eventuele back-up plssing die wrdt tegepast de maatregelen die het CIC heeft genmen f die de gebruiker met nemen in geval van een nverwachte verlenging van de nderbreking Service Windws Dit zijn de vrkeurperides waarin een geplande Change (evlutief nderhud) mag wrden uitgeverd. Zals hger vermeld brengt het ASC, als de implementatie een nderbreking van de dienstverlening verrzaakt, de klant vóór de implementatie p de hgte. Uitvering van een Change met nderbreking van de dienstverlening: RCS, CAD, LCT: tussen 2u00 en 4u00, maandag tt dnderdag Paging: tussen 9u00 en 12u00, zaterdag Uitvering van een Change znder nderbreking van de dienstverlening: tussen 9u00 en 11u00, maandag tt dnderdag Service Windw vr het Brussels Hfdstedelijk Gewest: Uitvering van een Change met nderbreking van de dienstverlening: RCS, CAD, LCT: tussen 04u00 en 06u00, van dinsdag tt dnderdag. (Paging: tussen 9u00 en 12u00, zaterdag) Uitvering van een Change znder nderbreking van de dienstverlening: ASTRID - Bijlage 3 - SLA - versie [1.6] [ ] 20/34 20/34

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE EN HET ONDERHOUD

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware Cnceptnta CDA001212 Vervanging van de biblitheek- en archiefsftware Layut versie 3.0 Pagina 1 van 33 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur,

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

PLDA Noodprocedures - werkdocument

PLDA Noodprocedures - werkdocument Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Duane en Accijnzen PLDA Ndprcedures - werkdcument Geïntegreerde Verwerking Duane en Accijnzen Versin 0.1 7/02/2009 Aanvullende

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie.

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie. Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en dcumenten p basis van classificatie. KMS PROC OP-ICT-PB-IB Inhud 1 Del... 2 2 Classificatie als methdiek vr een 'passende' beveiliging... 2 2.1 Classificatie

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012)

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012) VastMbiel in 1 Technische Dienstbeschrijving versie 1.3, maart 2013 (p basis van versie 1.2, ktber 2012) 1 I nh uds pg av e 1 Inleiding... 6 1.1 Scpe van VastMbiel in 1... 6 1.2 Overzicht van de dienst

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie