III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - Lijst van huidige klanten, inclusief de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - Lijst van huidige klanten, inclusief de"

Transcriptie

1 Belgium Tender Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : NMBS-Central Support, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) : B-CS.235, sectie 13/2, t.a.v. Kaatje Van Nieuwenhuyse Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enotwar/previewnotice.do?noticeid=80860 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst :- Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : CT4/ Lean Management II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 11 Belangrijkste plaats van dienstverlening : NMBS Technics, Hallepoortlaan 40 te 1060 Brussel NUTS-code : BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad II.1.3) De aankondiging betreft : De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst : Raamovereenkomst met één onderneming. Looptijd van de raamovereenkomst : 3 jaar(jaren) Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst : Geraamde waarde zonder BTW : EUR II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Raamovereenkomst voor het uitvoeren van opdrachten in het kader van het project P`Lean Management P' bij de directie NMBS Technics.

2 NMBS is hierbij op zoek naar : - Senior Consultant in change management - Junior Consultant in change management - Ondersteuning in project management. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen.inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Lean MGMT 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging 3) Hoeveelheid of omvang : aantal loten te bepalen 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : Het is de bedoeling om een raamovereenkomst af te sluiten met meerdere identieke loten die gegund zullen worden aan meerdere inschrijvers. (vervolg Afdeling II. Voorwerp van de opdracht) II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : EUR II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische,\e financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Er wordt een borgtocht van 5 % van de halfjaarlijkse geraamde waarde van de opdracht geëist bij de notificatie van goedkeuring van de offerte; deze kan eventueel vervangen worden door een bestendige borgtocht. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Betaling facturen: 50 dagen III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De NMBS houdt zich het recht voor om op basis van de ontvangen gegevens het aantal kandidaten te beperken. - Omzet: omzetcijfers van de laatste 3 jaren (in België/wereldwijd) ; - Financiële situatie van de maatschappij: winst- /verliesrekeningen van de laatste 3 jaren (in België/wereldwijd) ; - Een geldig attest afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij de inschrijver aangesloten is, waaruit blijkt dat hij in orde is met de storting van zijn bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

3 III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - Lijst van huidige klanten, inclusief de omschrijving van de opdracht en van de geleverde prestatie inzake management ondersteuning, change management, LEAN, 5S, - Ervaring in ontwikkeling en ondersteuning van tools voor project mangement, en datamining - Vermelding van het aantal personeelsleden die per domein kunnen ingezet worden. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : SNCB-CS- CT4/ F05_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/01/2011; tijdstip : 16:00 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : De kandidaten moeten hun kandidatuur in 3 exemplaren indienen. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen het bestek ontvangen en mogen een offerte indienen. Elektronische inschrijvingen zijn niet toegestaan. Opgelet: het is de bedoeling om een raamovereenkomst af te sluiten met meerdere identieke loten die gegund zullen worden aan meerdere inschrijvers. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 13/12/2010(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

4 English Version Contract notice - Utilities Services Section I. Contracting authority I.1) Name, addresses and contact point (s): railway Support, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussels, Belgium Contact point (s): B-CS.235, Section 13 / 2, Attn Kaatje Van Nieuwenhuyse Tel , fax b-kaatje.vannieuwenhuyse rail.be Internet address (es): Address of the contracting authority: Address of the buyer profile: https: / / enot.public procurement.be / enot-war / previewnotice.do? NoticeId = Further information can be obtained at the following address: same address as for (the) above-mentioned contact point (s). Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained at the following address: same address as for (the) abovementioned contact point (s). Tenders or requests to participate must be sent to: As for (the) above-mentioned contact point (s). I.2) Main activity or activities of the contracting authority: - Transport by rail. Section II. Object of the contract II.1) Description. II.1.1) The contracting authority for the contract term: CT4/ Lean Management II.1.2) Type of contract and location of works, delivery of goods or providing services: Services. Service category: 11 Main place of performance: SNCB Technics Hallepoortlaan 40, 1060 Brussels NUTS code: BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussels-Capital II.1.3) The notice involves: The establishment of a framework agreement. II.1.4) Information on framework agreement: Framework agreement with a company. Duration of the framework agreement: 3 years (years) Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement: Estimated value excluding VAT: EUR II.1.5) Short description of the contract or purchase (s): Framework for performing tasks under the project P `Lean Management P 'in the Directorate of SNCB Technics.

5 SNCB is here looking for: - Senior Consultant in Change Management - Junior Consultant in change management - Support in project management. II.1.6) CPV (Common Procurement Vocabulary): Main Task: Business services: law, marketing, consulting, printing and security II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no. II.1.8) Division into lots: yes. Tenders must be submitted for one or more lots on percelen.inlichtingen Lot No: 1 Title: Lean MGMT 2) CPV (Common Procurement Vocabulary): Main Task: Business services: law, marketing, consulting, printing and security 3) Quantity or scope: number of lots to determine 5) Additional information about lots: The aim is to conclude a framework agreement with several identical batches that will be awarded to multiple bidders. (Continued Part II. Object of the contract) II.1.9) Options: Yes. II.2) Quantity or scope of the contract. II.2.1) Total quantity or scope: Estimated value excluding VAT: EUR II.2.2) Options: no. Section III. Legal, economic, \ E financial and technical information III.1) Conditions relating to the contract. III.1.1) Deposits and guarantees required: A guarantee of 5% of half the estimated annual contract value required for the notification of approval of the offer, which may possibly be replaced by a permanent bond. III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and / or reference to the relevant provisions: Payment invoices: 50 days III.1.4) Other particular conditions to which performance of the contract: no. III.2) Conditions for participation. III.2.2) Economic and financial capacity. Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: SNCB reserves the right to receive information based on the number of candidates to a minimum. - Sales: sales for the last 3 years (in Belgium / Worldwide) - Financial situation of the company: profit / loss statements for the last 3 years (in Belgium / Worldwide) - A valid certificate issued by the organization of social security in which the subscriber is connected, showing that he's okay with the payment of its contributions under the statutory provisions of the country where he is based. III.2.3) Technical capacity. Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met:

6 - List of current customers, including terms of reference of the performance and on management support, change management, LEAN, 5S,... - Experience in development and support of project mangement tools, and data mining - Enter the number of staff per domain can be used. III.2.4) Reserved contracts: no. III.3) Conditions specific to services contracts. III.3.1) Execution of the service is reserved to a particular profession: no. III.3.2) Legal entities should indicate the names and professional qualifications of the personnel responsible for execution of the service charge: no. Section IV. Procedure IV.1) Type of procedure. IV.1.1) Type of procedure: Negotiated. Candidates already selected: no. IV.2) Award criteria: IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous tender in terms in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document. IV.2.2) uses an electronic auction: no. IV.3) Administrative information. IV.3.1) File reference by the contracting authority: SNCB-CS-CT4/ F05_0 IV.3.2) Previous publication concerning the same contract: no. IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: Date: 10/01/2011, time: 16:00 IV.3.5) Language or languages which may be used in tenders or requests to participate: French, Dutch Section VI. Additional information VI.1) recurrent procurement: no. VI.2) Contract related to a project and / or a program financed by the European Community funds: no. VI.3) Additional information: Candidates must submit their application in 3 copies. Only selected candidates will receive the contract and may submit an offer. Electronic subscriptions are not allowed. Note: It is the intention to conclude a framework agreement with several identical batches that will be awarded to multiple bidders. VI.5) Date of dispatch of this notice: 13/12/2010 (Free publication in implementation of article 15 of Royal Decree of 12 January 2006)

Plaats: Brussel Postcode: 1060. Contactpunt(en): Adelment Sylvie Pascale Tel. +32 24322649 T.a.v.: E-mail: sylvie.adelment@infrabel.

Plaats: Brussel Postcode: 1060. Contactpunt(en): Adelment Sylvie Pascale Tel. +32 24322649 T.a.v.: E-mail: sylvie.adelment@infrabel. 1/ 10 BE001 21/08/2014 - BDA nummer: 2014-518547 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Plaats: Brussel Postcode: 1000. Contactpunt(en): De Clercq Geert Tel. +32 22391105 T.a.v.: E-mail: geert.declercq@dibiss.fgov.

Plaats: Brussel Postcode: 1000. Contactpunt(en): De Clercq Geert Tel. +32 22391105 T.a.v.: E-mail: geert.declercq@dibiss.fgov. 1/ 12 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

Contactpunt(en): Bart De Backer Tel. +32 25531880 T.a.v.: E-mail: bart.debacker@rwo.vlaanderen.be Fax

Contactpunt(en): Bart De Backer Tel. +32 25531880 T.a.v.: E-mail: bart.debacker@rwo.vlaanderen.be Fax 1/ 13 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Groot Salland Dr. van Thienenweg 1, 8025 AL Zwolle ( Nederland ) Ter attentie van: Job Looijenga Telefoon: +31 384556621,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 08/05/2015 - BDA nummer: 2015-511809 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 1/ 13 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

Belgische Technische Cooperatie. Plaats: Brussel Postcode: 1000

Belgische Technische Cooperatie. Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

Kruidtuinlaan 50 8e verdieping Plaats: Brussel Postcode: 1000

Kruidtuinlaan 50 8e verdieping Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 03/05/2013 - BDA nummer: 2013-509183 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 16 BE001 07/04/2015 - BDA nummer: 2015-508716 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 20/05/2014 - BDA nummer: 2014-511208 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

De Belgische Staat, vertegenwoordigd door Belnet, Staatsdienst met afzonderlijk beheer. Plaats: Brussel Postcode: 1050

De Belgische Staat, vertegenwoordigd door Belnet, Staatsdienst met afzonderlijk beheer. Plaats: Brussel Postcode: 1050 1/ 13 BE001 17/9/2012 - BDA nummer: 2012-521112 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) NS Groep N.V. Laan van Puntenburg 100, 3511ER UTRECHT ( Nederland ) Ter attentie van: Addy Stoutjesdijk Telefoon: +31 655846702, Email:

Nadere informatie

Abdij Ter Kameren Plaats: Brussel Postcode: 1000

Abdij Ter Kameren Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 18 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 14 BE001 29/03/2010- ID:2010-502651 Standaardformulier 2 - NL EUROPESE UNIE Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Fax (352) 29 29-42670

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 28/08/2014 - BDA nummer: 2014-519071 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 15/10/2012 - BDA nummer: 2012-524088 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

NMBS Holding - ICTRA Postadres: Tweestationsstraat 82 Plaats: Brussel Postcode: 1070

NMBS Holding - ICTRA Postadres: Tweestationsstraat 82 Plaats: Brussel Postcode: 1070 1/ 10 BE001 24/09/2012 - BDA nummer: 2012-521763 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Belnet, Staatsdienst met afzonderlijk beheer. Plaats: Brussel Postcode: 1050

Belnet, Staatsdienst met afzonderlijk beheer. Plaats: Brussel Postcode: 1050 1/ 11 BE001 30/5/2013 - BDA nummer: 2013-511537 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 16 BE001 15/9/2014 - BDA nummer: 2014-520543 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Officiële benaming: Haven van Brussel Nationale identificatie: Postadres: Redersplein 6 Plaats: Brussel Postcode:

Officiële benaming: Haven van Brussel Nationale identificatie: Postadres: Redersplein 6 Plaats: Brussel Postcode: 1/ 8 BE001 07/03/2013 - BDA nummer: 2013-504774 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Postadres: de Berlaimontlaan 14 Plaats: Brussel Postcode: 1000

Postadres: de Berlaimontlaan 14 Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 14 BE001 19/7/2011 - BDA nummer: 2011-515700 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 18 BE001 02/03/2015 - BDA nummer: 2015-505189 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 3/2/2014 - BDA nummer: 2014-502273 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

E-mail: rik.decancq@marsh.com Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL): http://www.ua.ac.

E-mail: rik.decancq@marsh.com Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL): http://www.ua.ac. 1/ 13 BE001 25/6/2013 - BDA nummer: 2013-514351 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Contactpunt(en): Maras Björn Tel. +32 22129524 Procurement Manager E-mail: bjorn.maras@fedict.be Fax

Contactpunt(en): Maras Björn Tel. +32 22129524 Procurement Manager E-mail: bjorn.maras@fedict.be Fax 1/ 12 BE001 03/06/2015 - BDA nummer: 2015-514269 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 28 BE001 3/6/2015 - BDA nummer: 2015-514203 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL):

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL): 1/ 14 BE001 11/11/2013 - BDA nummer: 2013-525682 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL):

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL): 1/ 12 BE001 19/8/2013 - BDA nummer: 2013-518211 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - KCE. Plaats: Bruxelles-Brussel Postcode: 1000. E-mail: pascale.martou@kce.fgov.be Fax +32 22873385

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - KCE. Plaats: Bruxelles-Brussel Postcode: 1000. E-mail: pascale.martou@kce.fgov.be Fax +32 22873385 1/ 13 BE001 19/06/2012 - BDA nummer: 2012-513531 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 18 BE001 6/5/2015 - BDA nummer: 2015-511605 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie