Rammelende ROM in de ggz: geen ROM zonder Routine Process Monitoring

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rammelende ROM in de ggz: geen ROM zonder Routine Process Monitoring"

Transcriptie

1 Rammelende ROM in de ggz: geen ROM zonder Routine Process Monitoring Dr. A. Hafkenscheid Routine Outcome Monitoring (ROM) is een systeem om het behandelverloop op het niveau van de individuele patiënt intensief te volgen met behulp van een of meer gestandaardiseerde meetinstrumenten. Het systeem is primair bedoeld om de behandelaar en de patiënt te ondersteunen in het tijdig opsporen van stagnaties of achteruitgang. ROM is dus een vorm van procesbeïnvloeding. In dit artikel worden de eigenlijke bedoeling en werkwijze van ROM besproken. Die wijken fundamenteel af van de vorm die ROM in Nederland aanneemt. In Nederland lijkt ROM helaas vooral een controle-instrument voor beleidsmakers te worden, waarvoor patiënten en behandelaars niet warm zullen lopen. TrefWoorden: routine monitoren, feedback, uitkomstmaten, procesmetingen Routine Outcome Monitoring (ROM) verovert de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg (ggz). De brancheorganisatie GGZ Nederland rolt ROM over de hele sector uit, voorziet in de definitie van wat ROM is, alsook in de verwachtingen die de sector mag koesteren door aan de invoering van ROM mee te werken. Eerst de definitie: 'Een ROM-methode is het geheel van meetinstrumenten, afspraken over het afnemen van metingen bij patiëntengroepen en het toepassen van de meetuitkomsten. Doel: het effect van de behandeling inzichtelijk maken en zo komen tot een optimale kwaliteit van de zorg. Met ROM wordt periodiek, in elk geval aan het begin en na afloop van de behandeling, met vragenlijsten bij cliënten de ernst van de problematiek gemeten: En de verwachtingen? Jiska van den Hoek, projectleider ROM van GGZ Nederland stelt: 'We willen met dit project op een eenduidige manier zoveel mogelijk gegevens verzamelen over behandelresultaten binnen de sector. Daarmee hebben we straks voor het eerst branchebreed de behandelresultaten in beeld. En dan kunnen we ook precies zeggen hoe de sector het als geheel doet. Instellingen kunnen zich vervolgens meer gaan profileren, de sector kan meer gaan doen aan benchmarking. De voordelen zijn groot' (Bron: Zelfs het verzamelen van simpele begin- en eindmetingen voldoet voor GGZ Nederland al aan de definitie van ROM. De verwachtingen van wat ROM zal bijdragen aan een verbetering van de Nederlandse ggz zijn hoog gespannen, zeker met de uitermate soepele definitie van ROM in het achterhoofd. Die hoog gespannen verwachtingen zijn er ook bij de zorgverzekeraars: 'Het is een wereldwijd unicum dat op landelijk niveau de uitkomsten van ggz gemeten en vergeleken worden. In de periode van 2010 tot 2014 moet uiteindelijk van minimaal de helft van de patiënten de begin- en eindmeting aan de benchmark worden aangeleverd met een jaarlijkse groei van lo procent in die periode. De benchmark maakt de uitkomsten van de behandeling en begeleiding van patiënten in de ggz binnen en tussen instellingen vergelijkbaar en geeft inzicht in de maatschappelijke opbrengsten van de ggz' (bron: Kenniscentrum Zorg Nederland (KZN; biedt inmiddels benchmarks aan op instellingsniveau, op locatie- ofafdelingsniveau en op het niveau van de individuele professional. De Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) moet de vergelijkbaarheid van de uitgangssituatie garanderen. De Nederlandse versies van de Symptom Checklist (SCL-90; Arrindell & Ettema, 2003), de Brief Symptom Inventory (BS!; de Beurs & Zitman, 2006) en de Outcome Questionnaire (OQ-4S; de Jong e.a., 2007) zijn de uitkomstmaten waarop de effectiviteit van instellingen, afdelingen en professionals onderling zal worden vergeleken. De benchmarks richten zich voorlopig op stemmingsstoornissen, angststoornissen, burnoutproblemen en op relatieproblemen. Opvallend is dat het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de beroepsorganisatie die bij uitstek de psychometrische op het gebied van uitkomstmaten en het meten van verandering bundelt, zich aanmerkelijk terughoudender opstelt ten opzichte van ROM dan de hierboven genoemde organisaties. Het NIP stelt dat: (a) effect niet hetzelfde is als uitkomst, waardoor het moeilijk is om conclusies over de kwaliteit van de behandeling te trekken uit de ROM-metingen en (b) ROM niet is bedoeld voor vergelijking met andere cliënten, maar voor vergelijking van de cliënt in de tijd. ROM geeft objectieve informatie over de vooruitgang van de patiënt ofcliënt. 12: GZ-PSYCHOLOGIE 8 DECEMBER 2010

2 Het NIP beschouwt de hoge verwachtingen ten aanzien van ROM niet als gegeven. maar bepleit onderzoek naar de waarde van ROM-uitkomsten als indicator voor kwaliteit en naar de vergelijkbaarheid van gegevens uit diverse ROM-methoden (www.psynip.nll. Het NIP stelt zich op het standpunt dat ROM een middel moet zijn om de mate van therapeutische vooruitgang op het niveau van de individuele patiënt bij te houden. Of de uitkomsten van ROM op termijn als prestatie-indicator voor zorgverzekeraars kunnen worden gebruikt, is afhankelijk van de resultaten van het onderzoek naar de waarde van ROM, waarvoor het NIP zich sterk maakt. Het standpunt van het NIP sluit veel beter aan op wat de Amerikaanse grondleggers voor ogen staat dan de wat rammelende invulling die nu door GGZ Nederland en door de zorgverzekeraars aan ROM wordt gegeven. ROM is in de Amerikaanse benadering een vorm van intensieve procesbeïnvloeding door de behandelaar feedback te geven over het behandelverloop, met als doel om de effectiviteit van behandelingen te verhogen. Eerst zal ik de twee belangrijkste Amerikaanse monitorsystemen introduceren. Daarna beschrijf ik kort waarom in het Sinai Centrum, een Joodse instelling voor ggz, zo'n zes jaar geleden gekozen is om uitkomstmetingen aan te vullen met het routinematig meten van behandelprocessen. Op grond van praktische ervaringen met deze Routine Process Monitoring (RPM) zal ik tot slot drie aspecten van het routinematig monitoren van het behandclproces bespreken, die in de Amerikaanse systemen ontbreken of in elk geval onderbelicht zijn gebleven: het perspectief van de behandelaar in de procesmetingen, het gebruik van meetinstrumenten die de therapeut helpen om er achter te komen waarom een behandeling stagneert en aandacht voor de onzekerheid bij behandelaars over het gebruik en de interpretatie van feedback. Wat is ROM en waar komt ROM vandaan? De opkomst van ROM in Nederland is te danken aan het innovatieve werk van Lambert en collega's (voor een overzicht: zie tambert, 2007), gevolgd door dat van de groep rondom Duncan en Miller (Duncan, Miller & Sparks, 2004; Miller e.a, 2005a; Miller e.a., 2005b) in de Verenigde Staten. De Amerikaanse ROM bestaat uit het op de voet volgen van het behandelverloop voor elke afzonderlijke patiënt met behulp van een of meer monitorinstrumenten, die door de patiënt bij elk behandelcontact worden ingevuld. Regelmatige en frequente tussentijdse terugkoppeling van scoreveranderingen op deze monitorinstrumenten moet patiënten en behandelaars helpen om stagnaties in de behandeling sneller bewust te worden, zodat de behandelaanpak zo nodig eerder kan worden bijgesteld. Die terugkoppeling vindt plaats met behulp van grafieken, eventueel voorzien van 'waarschuwingsignalen'. Deze 'waarschuwingssignalen' attenderen de behandelaar er op dat het scoreverloop reden geeft tot zorg, omdat het ongunstig afwijkt van het gemiddelde scoreverloop van patiënten die wel therapeutische progressie boeken. In plaats van op 'benchmarking' richten de Amerikaanse onderzoekers zich op een directe ondersteuning van therapeuten en patiënten bij het verhogen en het versnellen van de werkzaamheid van behandelingen, alsmede op het verminderen van voortijdig afgebroken behandelingen ('drop out'). Als monitorinstrument gebruiken tambert en collega's in hun ROM-studies de door hen ontwikkelde Outcome Questionnaire (OQ-45; tambert e.a., 1996; Mueller, Lambert, & Burlingame, 1998; Vermeersch, Lambert, Burlingame, 2000). Naar de vorm lijkt de OQ-45 op de Klachtenlijst (SCt-90; Arrindell & Enema, 2003). De OQ-45 is echter slechts half zo lang (45 in plaats van 90 items) als de SCL-90 en anders dan de SCL-90 worden niet alleen klachten en symptomen gemeten, maar ook het functioneren in relaties en de vervulling van sociale en maatschappelijke rollen. Twee voorbeelditems uit de Nederlandse versie van de OQ-45 (de Jong e.a., 2007): 'Ik ben ongelukkig in mijn huwelijk/relatie' en 'Ik vind het moeilijk om met vrienden en goede kennissen om te gaan'. De patiënt scoort elk item op een vijfpuntsschaal (oplopend van 'Nooit' tot 'Bijna altijd'). Hoewel de OQ-45 een uitkomstmaat genoemd kan worden is het tegelijk een maat om het therapeutisch proces positief te beïnvloeden. De onderzoeksgroep rondom Duncan en Miller gebruikt de Outcome Rating Seale (ORS; Milier e.a., 2003) en de Session Rating Scale (SRS; Dunçan e.a., 2003) als monitorinstrumenten. De 0 RS en de SRS bestaan elk uit slechts 4 items in visual analogue schaalformaat. Dat wil zeggen: bij ieder item plaatst de patiënt op een lijntje van 10 centimeter een streepje ofkruisje op de plaats die haar of zijn gevoel over het dagelijks functioneren op een bepaald levensgebied (ORS) of over het behandelcontact zelf (SRS) het best weergeeft. De afstand van het linker uiteinde van de lijn tot de plaats waar de patiënt het streepje of kruisje heeft gezet bepaalt de mate van ervaren tevredenheid. De SRS vraagt de patiënt aan te geven in hoeverre zij of hij zich in dat specifieke behandelcontact gehoord en begrepen heeft gevoeld door de therapeut (Relatie/Contact), in hoeverre er gepraat is over ofgewerkt aan de dingen die de betreffende sessie belangrijk waren voor de patiënt (Doelen en onderwerpen) en in hoeverre de benadering van de therapeut door de patiënt als passend werd ervaren (Aanpak en werkwijze). De ORS vraagt naar het persoonlijk functioneren ('Hoe ging het met u zelf?'), het interpersoonlijk functioneren CHoe ging het in de contacten thuis, met mensen die dichtbij u staan?') en het maatschappelijke functioneren ('Hoe ging het met uw functioneren in de samenleving: werk, opleiding, sociale contacten?') van de afgelopen week. Zowel de ORS als de SRS bevatten een samenvattend vierde item ('Over het gehee!'). De analyse van het scoreverloop op de ORS en de SRS gebeurt door optelling van de vier itemscores. Anders dan bij Lambert en collega's is met de SRS in het systeem van Duncan en Miller ook standaard een instrument voor het monitoren van het behandelcontact (de therapeutische alliantie) opgenomen. Net als de OQ-45 zijn de ORS en de SRS monitorinstrumenten om het therapeutisch proces in de goede richting te sturen. Met name de onderzoeksgroep van Lambert heeft de toegevoegde waarde van feedback in diverse grote vergelijkende effectstudies onderzocht (Harmon e.a., 2007; Hawkins e.a., 2004; Lambert GZ-PSYCHOLOGIE 8 DECEMBER 2010 : 13

3 IWETENSCHAP I e.a., 2003). De resultaten van deze onderzoeken bevestigen dat het systematisch verschaffen van feedback aan de behandelaar (in een enkele studie aangevuld met feedback aan behandelaar en de patiënt) over het scoreverloop op de OQ-45 de percentages succesvolle behandelingen verhoogt en de percentages patiënten die geen vooruitgang boeken verlaagt. Soortgelijke resultaten werden in kleinere studies gevonden met de ORS als maat voor therapeutische vooruitgang en de SRS als monitorinstrument voor de ervaren kwaliteit van het behandelcontact (Anker, Duncan & Sparks, 2009; Reese, Norsworthy & Rowlands, 2009). De keuze voor Routine Process Monitoring (RPM) in het Sinai Centrum In het Sinai Centrum wordt nu zo'n jaar of tien gewerkt met begin- en vervolgmetingen met behulp van gestandaardiseerde meetinstrumenten. De Nederlandse versies van de SCL-90 (Arrindell & Ettema, 2003; Hatkenscheid, 1993; Hatkenscheid, Maassen & Veeninga, 2007) en van de Patiënten Behoeften Vragenlijst (Patient Request F'orm (PRF), Behoeften- en Bereiktversies; Veen inga & Hatkenscheid, 2002, 2004a, 2004b) werden vanaf het begin standaard als uitkomstmaten gebruikt. Aan die twee uitkomstmaten zijn intussen enkele andere uitkomstmaten toegevoegd. AI snel na de implementatie van de SCL-90 en de PBV groeide het besef dat het meten van uitkomsten een nogal ongerichte en vrijblijvende activiteit blijft, zolang geheel wordt nagelaten om ook maar iets van het behandelproces systematisch te volgen. Wanneer de SCL-90 en de PBV aangaven dat een behandeling succesvol was geweest was het niet zo erg dat het waarom van het succes onduidelijk bleef. Wel frustrerend was dat evenmin kon worden getraceerd waarom behandelingen volgens de gebruikte uitkomstmaten niet succesvol waren. Natuurlijk gaat het in de geestelijke gezondheidszorg, net als bij elke andere vorm van dienstverlening, uiteindelijk om geboekte resultaten (uitkomsten). Het proces dat tot die resultaten leidt is in wezen ondergeschikt aan de resultaten zelf, al wordt het proces belangrijker wanneer dezelfde resultaten kunnen worden bereikt met een goedkoper of voor de patiënt minder belastend behandelproces. Het systematisch volgen van het behandelproces is echter wel de enige manier om in dat proces te kunnen ingrijpen. Ingrijpen is nodig als het proces blijkt te stagneren of de behandeling uit koers dreigt te raken. Op projectbasis werd in het Sinai Centrum zes jaar geleden dan ook begonnen met eenvoudige metingen van het behandelproces: de eerste twee jaar met behulp van de Session Evaluation Questionnaire (SEQ; Stiles, 1980; Stiles, Reynolds, Hardy, Rees, Barkham & Shapiro, 1994; Stiles & Snow, 1984), en sinds vier jaar met behulp van de ORS en de SRS. Het project kreeg de naam Routine Process Monitoring (RPM). Voor de gebruikte monitorinstrumenten en de psychometrische evaluatie van die instrumenten wordt verwezen naar Hatkenscheid (2009a), Hafkenscheid (in druk) en naar Hatkenscheid, Duncan & Miller (in druk). Een beschrijving van de praktische ervaringen met dit RPM-project is terug te vinden in Hatkenscheid (2008, 2009h). Op grond van die praktische ervarîngen verdienen in elk geval drie aspecten meer aandacht: I. het perspectief van de behandelaar, 2. bewustwording van 'storende gevoelens' bij de behandelaar wanneer de behandeling stagneert en 3. onzekerheid bij behandelaars over het gebruik en de interpretatie en van feedback. Het perspectief van de behandelaar In beide Amerikaanse monitorbenaderingen ontbreekt merkwaardig genoeg het perspectief van de behandelaar: alleen de patiënt vult een monitorinstrument in. Het uitsluitef!:d varen op het perspectief van de patiënt maakt niet alleen effectmeting maar ook het monitoren van behandelprocessen kwetsbaar voor eenzijdigheid en vertekeningen. Alleen als zowel de patiënt als de behandelaar het behandelproces vanuit hun eigen perspectief systematisch monitoren kunnen eventuele verschillen in de beleving van de productiviteit van het behandelproces duidelijk aan het licht komen. Daarom is in het RPM-project van het Sinai Centrum van meet af aan gewerkt met een kort monitorinstrument voor de behandelaar, als tegenwicht voor het patiëntenoordeel. Onafhankelijk van de patiënt (dus zonder kennis te nemen van de scores van de patiënt op de SRS) vult de behandelaar na elk behandelcontact de Nederlandse versie van de Therapist Satisfaction Scale (TSS; Tracey,1992) in. De Nederlandse versie van de TSS bestaat uit 7 items, die de meest recente therapiesessie als referentiekader hebben. De items hebben een Likertschaalformaat, met zeven antwoordcategorieën, lopend van 'Sterk mee oneens' tot 'Sterk mee eens'. Voorbeeld van een item uit de TSS: 'Momenteel vind ik deze cliënt moeilijk om mee te werken'. De scores van de patiënt op de SRS kunnen worden gecorreleerd met de scores van de therapeut op de TSS en het scoreverloop van de patiënt op de SRS kan in een grafiek worden vergeleken met het scoreverloop van de behandelaar op de TSS. Patiënt en behandelaar stemmen min of meer overeen in hun beleving van het behandelproces als hun scores positief correleren ofhet scoreverloop op de SRS en de TSS parallel is. Als de scores op de SRS en TSS laag of zelfs negatief correleren (of het scoreverloop op de SRS dat van de TSS kruist) is dat een signaal voor de behandelaar om de verschillen in beleving tussen patiënt en behandelaar te bespreken en op te helderen. Bewustwording van 'storende gevoelens' bij behandelaars Als een behandelaar met behulp van een monitorinstrument als de TSS moet constateren dat de behandeling van een patiënt niet goed loopt, kan natuurlijk niet met die constatering worden volstaan. De therapeut moet er achter zien te komen wat de behandeling voor haar of hem moeilijk maakt. Dat is meestal niet eenvoudig. De behandelaar is immers zelf emotioneel geïnvolveerd in het therapeutisch werk. Het is voor de therapeut dus onmogelijk om het behandelproces als neutrale buitenstaander van buitenaf te observeren. 'Storende gevoelens' of tegenoverdrachtsreacties bij de behandelaar zijn doorgaans zowel gevolg als (mede-)oorzaak van stagnerende behandelingen. Het invullen van een zeltbeoordelingschaal voor het in kaart brengen van tegenoverdrachtsreaçties kan de behandelaar helpen om zich bewust te worden van eigen 'storende gevoelens' in het contact met de patiënt. Wanneer die 'storende gevoelens' helder in beeld 14: GZ-PSYCHOLOGIE 8. DECEMBER 2010

4 [~~ ~WrnNSCHAPI zijn kan de behandelaar het eigen gedrag tijdens de behandelcontacten proberen aan te passen. Eventueel kunnen de 'storende gevoelens', uiteraard respectvol, met de patiënt worden besproken. Een voorbeeld is de behandelaar die met groeiend ongenoegen bemerkt steeds harder te gaan werken in de therapie. Door middel van het invullen van een zelfbeoordelingsschaal voor tegenoverdrachtsreacties komt de behandelaar er achter dat dit harde werken een improductieve complementaire reactie is op het gedrag van de patiënt, dat als passief verzet wordt beleefd. De behandelaar wordt zich bewust dat het passieve verzet van de patiënt toeneemt naarmate de behandelaar actiever wordt, en dat de behandelaar extra hard werkt als antwoord op een toenemend passief verzet van de patiënt. De behandelaar kan nu proberen om dit circulaire interactiepatroon te doorbreken door minder het voortouw te nemen in de behandelcontacten, waardoor de patiënt zelf meer initiatief zal moeten tonen. De Impact Message lnventory-circumplex (IMI-C; Schmidt, Wagner & Kiesler,1999) is een zelfbeoordelingsschaal, waarmee behandelaars de aard en heftigheid van eigen 'storende gevoelens' in het contact met een patiënt gemakkelijk en snel in kaart kunnen brengen. Een voorbeelditem uit de IMI-C: 'Als ik bij haar/hem ben geeft zij/ hij mij het gevoel door haar/hem gecommandeerd te worden'. De TMT -C kent een psychometrisch uitgebreid gevalideerde Nederlandse versie (Hafkenscheid, 2003, 2005; Hafkenscheid & Kiesier, 2007; Hafkcnscheid & Rouckhout, 2009). Boekholt, Van Broeckhuysen-Kloth &.Bloemsaat (2010) vonden in een bescheiden vergelijkend onderzoek dat patiënten van wie de therapeut (zonder dat de patiënten dit wisten) de IMI-C invulden de behandelcontacten met de SRS positiever beoordeelden dan patiënten in de controlegroep. Sinds kort is er ook een gevalideerde internetversie (www. research.imi-c.org) van de TMI-C beschikbaar (Hafkenscheid, ingediend; Hafkenscheid & Rouckhout, in voorbereiding). Deze internetversie maakt eigen rekenwerk (het berekenen van schaalscores en vergelijking met normgegevens) overbodig en voorziet de behandelaar onmiddellijk van grafische feedback. De IMT-C is gebaseerd op het interpersoonlijke model van psychopathologie (Kiesier, 1996; Horowitz, 2004 ; Safran & Muran, Voor Nederlandse besprekingen: Hafkenscheid & Gundrum, 2010; Willemse & Hafkenscheid, 2009). Momenteel wordt in een samenwerkingsverband tussen De Gelderse Roos en het Sinai Centrum gewerkt aan de validering van een tweede in het Nederlands vertaalde zelfbeoordelingsschaal voor tegenoverdrachtsreacties, die meer geworteld is in het psychodynamische gedachtegoed: de Countertransference Questionnaire (CQ; Betan e.a., 2005). Ook deze beoordelingsschaal kan via het internet worden gebruikt (http://questions.netq.nv nq.cfm?q=o 1 feeodo- 2bfO-aOOO-c40e-4a60ab465071; naar de internet-adresbalk). kopiëren Onzekerheid bij therapeuten over het gebruik en de interpretatie van feedback Verheul (2007) beschrijft haar ervaringen als deelnemer aan het onderzoek naar ROM, dat in 2006 vanuit de Erasmus Universiteit van start is gegaan. Het ROM-project van de Erasmus Universiteit is in grote lijnen een replicatie van het Amerikaanse ROM -onderzoek van Lambert en collega' s. Verheul bespreekt de feedback die zij als deelnemend psychotherapeut in het ROM-onderzoek ontving aan de hand van twee casussen. trekt vergelijkingen tussen het therapieverloop zoals de OQ-45 dat laat zien, haar eigen klinische indrukken en de reacties van de twee patiënten op de ontvangen feedback (in eell" van de onderzoekscondities krijgt de patiënt ook zelf feedback over het scoreverloop op de OQ-45). Verheul is niet onverdeeld positief over de informatie die de terugkoppeling van OQ-45-scores haar als therapeut bij de twee besproken patiënten opleverde: de feedback was aanvankelijk verwarrend en voor het verdere therapieverloop niet erg bruikbaar. Deze wat teleurstellende ervaringen leiden er overigens niet toe dat zij ROM afwijst. Zij waarschuwt vooral voor 'bedrieglijke eenduidigheid', waarmee zij bedoelt dat scores op de OQ-45 (of een ander monitorinstrument) het therapeutisch handelen zouden gaan dicteren. De Amerikaanse monitorsystemen beogen trouwens op geen enkele manier het dicteren van het therapeutisch handelen. Het is juist de charme van deze systemen dat patiënt en de behandelaar de vrijheid behouden ofen hoe zij de grafische feedback over het scoreverloop willen gebruiken en hoe zij de feedback interpreteren (Lambert, 2007; Duncan, 2010). De grafische feedback wordt hooguit voorzien van suggesties. Zo wordt de grafische feedback in het monitorsysteem van Lambert en collega's geaccentueerd met een gekleurde stip, aangevuld met beknopte en globale adviezen die de behandelaar ter overweging worden gegeven (zie bijvoorbeeld: Lambert, 2007). Een gele stip bijvoorbeeld geeft suboptimale progressie weer. De therapeut krijgt het advies de behandeling te intensiveren en/of de therapeutische aanpak eventueel te herzien. De therapeut wordt in geval van een rode stip geadviseerd de casusconceptualisering en het behandelplan in heroverweging te nemen, de behandeling eventueel te intensiveren en mogelijk farmacotherapie toe te voegen. Dat het scoreverloop op een monitorinstrument geen onbetwistbare, eenduidige interpretaties toelaat is inherent aan de 'complexiteit van de materie'. Elk scoreverloop krijgt pas betekenis binnen een specifieke therapeutische context. De vrijheid die de behandelaar wordt gelaten bij het gebruik en interpretatie van feedback heeft als keerzijde, dat veel behandelaars zich onzeker voelen over het gebruik en de interpretatie van de ontvangen grafische feedback. Met de ORS en SRS als monitorinstrumenten geeft Duncan (2010) klinische voorbeelden hoe grafieken kunnen worden geïnterpreteerd en hoe de stagnaties ofachteruitgang die het scoreverloop op de monitorinstrumentcn aanduidt respectvol met de patiënt besproken kunnen worden. Statistische significantie door toetsing van het scoreverloop kan aan de klinische interpretatie worden toegevoegd ais 'objectieve' beslissingsregel voor (het uitblijven van) verandering. De Amerikaanse monitorsystemen (zie bijvoorbeeld: Tingey e.a.,1996) gebruiken daarvoor de formules voor betrouwbare verandering en voor 'klinische significantie' (Jacobson & Truax, Voor Nederlandse besprekingen: Hafkenscheid, 2002 en Hafkenscheid, GZ-PSYCHOLOGIE 8. DECEMBER 2010 : 15

5 Kuipers & Marinkelle, 1998). Meer verfijnde statistische toetsing is mogelijk met behulp van tijdreeksanalyses (Borckardt, Nash, Murphy, Moore, Shaw & O'Neil, 2008; Tschacher & Ramseyer, 2009). Statistische toetsing neemt evenwel niet het probleem weg dat het gevonden scoreverloop altijd tot op zekere hoogte multiinterpretabel zal zijn. Intercollegiale toetsing door te oefenen met het gebruik en de interpretatie van feedback kan een deel van de onzekerheid wegnemen. Tot slot ROM krijgt in de Amerikaanse monitorsystemen inhoudelijk een veel diepgaander invulling dan de vorm van ROM wals die nu door GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland is overeengekomen. ROM volgens de definitie van GGZ Nederland en van de Nederlandse zorgverzekeraars is in essentie niets anders dan een zeer grootschalige vorm van de traditionele 'programmaevaluatie', zoals de geestelijke gezondheidszorg die al veertig jaar geleden kende. ROM volgens de Amerikaanse benadering behelst veel meer. De Amerikaanse monitorsystemen zijn geheel georganiseerd rondom de patiënt en diens behandelaar. Natuurlijk kan ROM zoals die nu gestalte heeft gekregen bij GGZ Nederland en de zorgverzekeraars verdedigd worden als een goed eerste begin, dat langzaam maar zeker meer inhoud zal krijgen. Een meer inhoudelijke ROM komt er evenwel niet vanzelf. Zonder toevoeging van Routine Process Monitoring (RPM) 7Al de Nederlandse ROM in de huidige opzet vooral een controle-instrument voor beleidsmakers worden, waarvoor behandelaars noch patiënten naar verwachting warm zullen kunnen lopen. Auteur Dr. Anton Hafkenscheid is werkzaam als klinisch psycholoog en psychotherapeut bij het Sinai Centrum, Joodse geestelijke gezondheidszorg. Correspondentie-adres: Sinai Centrum, polikliniek Amersfoort, Berkenweg 7, 3818 LA AMERSFOORT. Dit artikel werd op persoonlijke titel geschreven en kan dus niet worden gelezen als de opvatting van de instelling waar de auteur werkzaam is. Literatuur Anker, M.G. Duncan, B.L & Sparks. LA. (2009). Using dient feedback to improve couple therapy outcomes: A randomized clinical trial in a naturalistic setting. lournal of Consuiting and Clinical Psychology, 77, Arrindell & Ettema (2003). Symptom Checklist (SCL-9Q). Handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets & Zeitlinger. Betan. E" Heim, A,K, Conklin, ez. & Westen) D. (2005). Countertransference phenomena and personality pathology in clinical practice: an empiricaj învestigation. Ameriean loumal ofpsychiatry, 162, Beurs, E. de & Zitman, F. (2006). De BriefSymptom Inventory (BSI): de betrouwbaarheid en validiteit van een handzaam alternatief voor de SCL-90. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 61, Boekbol!, F., van Broeckhuysen-Kloth, S. & Bloemsaat. G. (2010). Objectieve tegenoverdracht en werkalliantie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 36,92- I 01. Borckardt, I.J., Nash, M.R., Murphy, M.D" Moore, M., Shaw. 0, & O'NeH, P. (2008). Clinical practice as natur.llaboratory for psychotherapy research: a guide to case-based Time-Series An.lysis. Ameriean PsychoIogist, 63, Duncan, B.L. (2010). On becoming a better thempis\. Washington: Ameriean Psychologieal Association. Duncan, B.L., Miller, S.D. & Sparks, I.A. (2004). The heroicclient: a revolutionary war to improve effeetiveness through client-directed, outcome-informed therapy. San Francisco: 'ossey-bass. Duncan, RL., MilIer, S.D., Sparks, IA. CI.ud, D.A., Reynolds, L.R., Brown, J. & Johnson. L.D, (2003). The Session Rating Scale: psychometric properties of a 'working; alliance measure, Journal of Brief Therapy} 3, Hafkenscheid, A. (1993). Psychometrie evaluation of the Symptom Checklist (SCL-90) in psychiatrie inpatients. Personality and Individual DifIerences, 14, Hafkenscheid, A. (2002). De onverbeterlijke neiging tot verbetering van veranderingsscores: terug naar de oorspronkelijke jndex voor betrouwbare verandering. Gedragstherapie, 35, Hatkenscheid, A. (2003). Objective couutertransference: Do patients' interpersonal impacts generalize across therapists? CHnicaI Psychology and Psychotherapy> 10, Hafkenscheid,A. (2005). The Impact Message Inventory (lmi-cl: Generalisability of patients' command and relationship rnessages across psychiatrie nurses, loumal ofpsychiatric and Mental Health Nursing, Hafkenscheid, A. (2008). Routine Process Monitoring: ervaringen uit de praktijk. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 46, Hafkenscheid, A. (2009a). Thc impact of psychotherapy sessions: internal structure of the Dutch Session Evaluation Questionnaire (SEQ). Psychology "nd Psychotherapy: Theory, Research and Practiee, 82, Hafkenscheid, A. (2009b) Routine Process Monitoring (RPM) in partnerrelatiebehandelingen. Directieve Therapie, 29, 5~25. Hafkenscheid, A. (in druk). De Outwme rating scale (ORS) en de Session rating scale (SRS): enkele psychometrische kenmerken van de Nederlandse versies. Tijdschrift voor Psychotherapie. Hatkenscheid. A, (ingediend). Assessing objective countertransference witb a cornputer-delivered Impact Message Inventory (IMI-C). Clinical Psychology and Psychotherapy. Hafkenscheid, A" DUllcan, RL & Milier, S.D. (in druk). Thc Outcome and Session Rating Scales: a cross-cultura! examination of tbe psychometrie propertjes ofthe Dutch translation. loumal of Brief Therapy. Hafkenscheid, A. & Gundrum, M. (2010). De therapeutische relatie als onderhandelingsproces: het resolutiemodel voor alliantiebarsten van Safran. Gedragstherapie, 43, 127~ 147. Hafkenscheid, A. & Kiesier, D. I. (2007). Assessing objective countertransference: A cornparison of two different statistical procedures in three different samples. Psychotherapy Research, 17, Hafkenscheid, A., Kuipers, A., Marinkelle, A. (1998). De vragenlijst als effectmaat bij 'N 1J; hoe bruikbaar zijn statistische definities van <klinische significantie' en 'betrouwbare verandering'? Gedragstherapie. 31, Hafkenscheid, A.J., Maasscn. G.H. & Veeninga, A.T. (2007). Thc dimcnslons of the Dutch SCL-90: more than one, but how many? Netherlands loumal of Psychology, 63, Hafkenscheid, A. & Rouckbout, D. (2009). Circumplex structure of the Impact Messagc Invcntory (JMI~C): An empirical test with the Dutch version. loumal of Personality Assessment, 91, Hafkenscheid, A. & Rouckhout, D. (in voorbereiding). Circumplex struclt"e of the Dutch Impact Message Inventory (IMI-C): "replicalion study with a computer-delivered verslon. Harrnon, S.c., Lambert, M.l., Smart, D.M., Hawkins, E" Nielsen, S.L, Slade, K. & Lutz, W. (2007). Enhancing outcome for potential treatment failures: therapistdient feedback and clinical support tools. Psychotherapy Research, Hawkins, E.I., Lambert, M.I., Vermeerseh, D.A., Slade, K.L & Tuttie, K.C. (2004). The therapeutic effects of providing patient progress information to therapists and patients. Psychotherapy Research, 14, 308-:127. Horowitz. LM. (2004). Interpersonal foundations of psychopathology. Wasbington: Arnerican Psychological Association. lacobson, N.S. & Truax, P. (1991). Clinical significance: a statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. loumal ofconsuiting and Clinical Psychology, 59, long, K. de. Nugter, MA, Polak, M.G., Wagenborg, I.E.A., Spinhoven, P., & Heiser, W.I. (2007). The Outcome Questionnaire (OQ~45) in a Dutch population: A cross"cultural validation. Clinical Psychology & Psychotherapy KiesIer, D.I. (1996). Contemporary interpersonal theoryandresearch: Personality, psychopathology, and psychotherapy. New York: Wiley. Lambert, M.I. (2007). Presidential address: What we have learned from a decade of research airned at improving psychotherapy outcome in routine care. PsychotherapyResearch, 17, Larnbert, M,}" Burlingame, G.M., Urnphress. V.I,) Hansen, N.B., Vermeersch, D. Clouse, G. & Yanchar, S. (J 996). The reliability and validity of the Omcome Questionnaire. Clinieal Psychology and Psychotherapy. 1996; Lambert, M.I. Whipple, n., Hawkins, E.I" Vermeersch, o.a., Nietsen, S.L., & Smart, D.\V. (2003). Is it time for clinicians to routinely track pattent outcome? 16: GZ-PSYCHOLOGIE 8. DECEMBER 2010

6 A meta-analysis. Clinical Psychology: Science and Practiee, 10, Miller, S.D., Duncan, B.L, Brown, J., Sparks, ).A. & Claud, D. (2003). Thc Outcome Rating Scale: a preliminary sludy of the reliability, validity and feasibility ofa brief ViSll;ll Analogue measurc, Journalof Brief Therapy, 2, 91 ~ Miller, S.D., Duncan, B.L., Sorrell, R & Brown, G.S. (2005a). The Partners for Change Outcome Management System. lournal Clinical Psychologylln Session, 61, Miller, S.O., Mee-Mee, D., Plum, B. & Hubble, M.A. (2005b). Making lreatment count: dient-dîrected, outcome-informed c1inîcal work with problem drinkers. Psychotherapy in Australia, 11, Muelier, R.M, Lambert, M. J. & BUflingame G. M. (1998). Construct validity of thc Outcome questionnaire: A confirmatory factor analysis. Jouma] of Personality Assessment, 70 j Reese, RJ., Norsworthy, L & Rowlands, S. (2009). Does a continuous feedback model improve psychotherapy outcomes? Psychotherapy Theory, Research, Practice, Training, 46, Safran, l.o. & Moran, j. Chr. (2000). Negotiating the therapeutic alliance: a rela tional treatment guide. Ncw York: Thc Guilford Press. Schmidt, J. A., Wagner, C. c., & Kiesler, D. J. (1999). Psychometrie and drcumplcx properties of the octant scale [mpact Message Inventory (IMI-Cl: Astcuet\! ral evalu.tion. loumal of Counseling Psychology, 46, Stiles, W.B. (1980). Measurement of the impact of psychotherapy sessions. Joumal of Consuiting and Clinical Psychology, 48, Stiles, W.B., Reynolds, S., Hardy, G.E., Rees, A., Barkham, M. & Shapiro, DA (1994). Evaluation and description of psychotherapy sessions by dients using the Session Evaluatjon Questionnaire and the Session Impacts Scale. JournaJ of Counseling Psychology, 41, Stiles) W.B. & Snow, J.S. (1984), Dimensions of psychotherapy session impact across sessîons and across chents. British Journalof C)înical Psychology, 23, 59~63. Tingcy, R.C., Lambert, M.I., Burlingame, G.M. & Hansen, N.B. (1996). Clinically significant change: practical indicators for evaluating psychotherapy outcome, 6, Tracey, T.). (1992). Client Satisfaction Scale (CSS).nd Therapist S.tisfuction Scale (TSS) manua!. Tempc: Arizona Slale University. Tschacher, W. & Ramseyer, F.(2009l. Modeling psychothcrapy process by timeseries panel analysis (TSPA). Psychotherapy Research, 19, I. Veening., A.T. & Hafkenscheid, A. (2002). Patiêntgerichle kwaliteit van ""cg. Een methode om te evalueren of patit:nten bereiken wat ze wensen, Tijdschrift voor Psychotherapie, 28, Veeninga, A.T. & Hafkenscheid, A. (2oo4a). Verwachtingen van pati~nten bij aanvang van psychotherapie: voorspellers van drop-out? Tijdschrift voor Psychotherapie, 30, Veeninga, A.T. & Hafkenscheid, A (2oo4b). De Pati~nten Behoeften Vragenlijst (PBV). Gedragstherapie, 37, Verheul, W. (2007). Het volgen van de voortgang van cliënten in psychotherapie: eerste ervaringen met monitoring. Tijdschrift Cliëntgerîchte Psychotherapie. 45, Vermcersch, D.A., l.ambert, M.I., Burlîngamc, G.M. (2000). Outcome Questjonnaire: Item sensitivity to change. Journal ofpersonalïty Assessrnent, 74) Willemse, Y. & Hafkenscheid, A. (2009). Stagnaties in de therapeutische alliantie signaleren en repareren. Tijdschrift voor Psychotherapie, 35, Sinds 2009 zijn wij een erkend praktijkinstelling in het kader van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. In 2011 zijn er 15 opleidelingen die hun GZ praktijkopleiding binnen onze organisatie volgen. Graag komen wij in contact met een enthousiaste GZ-psycholoog/ klinisch psycholoog Kinder / Jeugd die tevens praktiikopleider wil zijn voor de GZ-opleiding. Locatie in overleg. Bent u geïnteresseerd in tweedelijns diagnostiek, gecombineerd met supervisie en begeleiding van enthousiaste basispsychologen? Stuur een sollicitatie naar of bel voor meer informatie met onze afdeling (!Ell ~ personeelszaken op of Sinds 2009 zijn wij een erkend praktijkinstelling in het kader van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Wij hebben vestigingen in Lelystad, Harderwijk, Leiden, Utrecht, Hilversum, Woerden, Nijkerk, Almere en Ruurlo. Op diverse locaties hebben wij ruimte voor: 1e en 2e liins GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten. Heeft u interesse in onze organisatie, wilt u meer weten over onze vacatures, vindt u het leuk om supervisie te geven? Stuur een sollicitatie naar of bel voor meer informatie met onze afdeling personeelszaken op of GZ-PSYCHOLOGIE 8 DECEMBER 2010 : 17

Handleiding Tool voor Uitkomstenmeting (TUM 2.0)

Handleiding Tool voor Uitkomstenmeting (TUM 2.0) Handleiding Tool voor Uitkomstenmeting (TUM 2.0) Inhoud 1. Inleiding 1.1. Rationale 1.2. Model 1.3. Objectief 2. Werkwijze 2.1. Introductie 2.2. Afname 2.3. Veranderingspatronen 3. TUM online 3.1. Overzicht

Nadere informatie

Routine Outcome Monitoring

Routine Outcome Monitoring Routine Outcome Monitoring Edwin de Beurs en Paul Emmelkamp 4 4.1 Inleiding In een boek over mislukkingen in de psychotherapie mag een beschrijving van Routine Outcome Monitoring (rom) niet ontbreken.

Nadere informatie

De effectiviteit van oplossingsgericht werken en cliëntgeleide contractering bij coaching en advisering: lessen uit de psychotherapie

De effectiviteit van oplossingsgericht werken en cliëntgeleide contractering bij coaching en advisering: lessen uit de psychotherapie De effectiviteit van oplossingsgericht werken en cliëntgeleide contractering bij coaching en advisering: lessen uit de psychotherapie Coert Visser en René Butter* 35 Over de effectiviteit van organisatieadvisering

Nadere informatie

Dubbele Diagnose: leren door monitoring

Dubbele Diagnose: leren door monitoring Dubbele Diagnose: leren door monitoring Vijf jaar evalueren van Dubbele Diagnose klinieken in Nederland Gerdien H. de Weert-van Oene Tom B. Holsbeek Cor A.G. Verbrugge Cor A.J. de Jong -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Effecten en waardering van de cursus Mindfulness Based Cognitieve Therapie

Effecten en waardering van de cursus Mindfulness Based Cognitieve Therapie 20 Artikel Effecten en waardering van de cursus Mindfulness Based Cognitieve Therapie Eric Stoppelenburg 1 Inleiding Interventies gericht op het trainen van mindfulness staan de laatste jaren sterk in

Nadere informatie

Elke methode is zo goed als zijn uitvoerders.

Elke methode is zo goed als zijn uitvoerders. Elke methode is zo goed als zijn uitvoerders. Een kritische bespreking van het NJI rapport Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg. Stand van de discussie Drs. Sjef de Vries Elke methode

Nadere informatie

Tom van Yperen. Met kennis oogsten. Monitoring en doorontwikkeling van een integrale zorg voor jeugd

Tom van Yperen. Met kennis oogsten. Monitoring en doorontwikkeling van een integrale zorg voor jeugd Tom van Yperen Met kennis oogsten Monitoring en doorontwikkeling van een integrale zorg voor jeugd Met kennis oogsten Monitoring en doorontwikkeling van integrale zorg voor jeugd Rede verkort uitgesproken

Nadere informatie

Psychomotorische gezinstherapie

Psychomotorische gezinstherapie Marco Visser, Jac Maurer en Minny Kramer P Psychomotorische gezinstherapie Een eerste aanzet tot effectonderzoek Zowel psychomotorische als systeemtherapeuten zien bij gezinnen positieve verschuivingen

Nadere informatie

Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument

Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument e s s a y Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument c. l. m u l d e r, m. v a n d e r g a a g, r. b r u g g e m a n, w. c a h n, p. a. e.

Nadere informatie

Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg

Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg Stand van de discussie Tom van Yperen Mariska van der Steege Anne Addink Leonieke Boendermaker Januari 2010 (rev.) 2010 Nederlands Jeugdinstituut

Nadere informatie

Preventie Psychische Arbeidsongeschiktheid bij Zelfstandig ondernemers (PPAZ) Resultaten van een gecontroleerd effectonderzoek

Preventie Psychische Arbeidsongeschiktheid bij Zelfstandig ondernemers (PPAZ) Resultaten van een gecontroleerd effectonderzoek TNO Arbeid TNO-rapport 018.25117.01.01 Preventie Psychische Arbeidsongeschiktheid bij Zelfstandig ondernemers (PPAZ) Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F

Nadere informatie

De evidence base van zorgprogramma s in de tbs: een visie op therapie-effectonderzoek *

De evidence base van zorgprogramma s in de tbs: een visie op therapie-effectonderzoek * ARTIKELEN De evidence base van zorgprogramma s in de tbs: een visie op therapie-effectonderzoek * Inleiding In de forensische psychiatrie wordt nog nauwelijks gewerkt volgens de evidencebased medicine

Nadere informatie

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Marc Delsing Gert Kroes Jan Willem Veerman Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek

Nadere informatie

e health bij dementie

e health bij dementie TijdschrifT voor ZorgadminisTraTie en informatie 146 jaargang 38 apr 2012 een kwartaaluitgave van de vereniging voor Zorgadministratie en informatie e health bij dementie Speerpunt medicatieveiligheid

Nadere informatie

Routine Outcome Monitoring in de bemoeizorg

Routine Outcome Monitoring in de bemoeizorg Routine Outcome Monitoring in de bemoeizorg Ervaringen in Tilburg met implementatie en toepassing in de praktijk Hanneke van Gestel Diana Roeg Esther Pallast Daniëlle van Sambeek Henk Garretsen 1 Routine

Nadere informatie

BEWEEGREDEN. Vakblad voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

BEWEEGREDEN. Vakblad voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck BEWEEGREDEN Vakblad voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck Jaargang 6, uitgave 1, maart 2010 Mijn verzekeringen zijn op orde! Colofon REDACTIONEEL Dankzij de speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put Interventie In de put, uit de put Samenvatting Doel In de put, uit de put heeft tot doel depressieve klachten bij (oudere) volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van

Nadere informatie

Benchmarken en andere functies van ROM: back to basics

Benchmarken en andere functies van ROM: back to basics essay Benchmarken en andere functies van ROM: back to basics ACHTERGROND Sinds 2011 worden in de Nederlandse ggz op landelijke schaal uitkomstgegevens verzameld. Dit heeft tot verwarring geleid over de

Nadere informatie

e. b. v a n w e l, e. h. b o s, m. t. a p p e l o, e. m. b e r e n d s e n, f. c. w i l l g e r o t h, m. j. p. m. v e r b r a a k

e. b. v a n w e l, e. h. b o s, m. t. a p p e l o, e. m. b e r e n d s e n, f. c. w i l l g e r o t h, m. j. p. m. v e r b r a a k o o r s p r o n k e l i j k a r t i k e l De effectiviteit van de vaardigheidstraining emotieregulatiestoornis (vers) in de behandeling van de borderlinepersoonlijkheidsstoornis; een gerandomiseerd onderzoek

Nadere informatie

Auteurs Michelle van der Kolk 110435 Marleen Kotkamp 110170. Opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening Academie Mens & Maatschappij Saxion

Auteurs Michelle van der Kolk 110435 Marleen Kotkamp 110170. Opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening Academie Mens & Maatschappij Saxion Auteurs Michelle van der Kolk 110435 Marleen Kotkamp 110170 Opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening Academie Mens & Maatschappij Saxion Opdrachtgever Stichting Maatschappelijk Werk Noord West

Nadere informatie

Wat werkt bij supervisie, intervisie en coaching?

Wat werkt bij supervisie, intervisie en coaching? Wat werkt bij supervisie, intervisie en coaching? Karen van Rooijen Mutsaers Deniz Ince Lenette Rietveld www.nji.nl April 2014 Supervisie, intervisie en coaching zijn middelen die het leren op de werkplek

Nadere informatie

IMR: DE NIEUWE KLEREN VAN DE KEIZER? Randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van Illness Management and Recovery bij Rotterdamse IMR-teams

IMR: DE NIEUWE KLEREN VAN DE KEIZER? Randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van Illness Management and Recovery bij Rotterdamse IMR-teams IMR: DE NIEUWE KLEREN VAN DE KEIZER? Randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van Illness Management and Recovery bij Rotterdamse IMR-teams Henk-Jan van der Zee, sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Nadere informatie

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Ontwerptekst ten behoeve van de discussie voor de Denkdag Hervorming van de Geestelijke

Nadere informatie

Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Het onderzoeksprotocol Versie 22 augustus Drs. A. Kat Drs. L. Kool Dr. A. van Straten Prof. dr. A.T.F. Beekman Dr. H. van

Nadere informatie

Deel 2 Verrichten. Het vakmanschap van de reclasseringswerker. Een congres voor en met reclasseringswerkers. Verslag en reflecties

Deel 2 Verrichten. Het vakmanschap van de reclasseringswerker. Een congres voor en met reclasseringswerkers. Verslag en reflecties Het vakmanschap van de reclasseringswerker Een congres voor en met reclasseringswerkers Verslag en reflecties Deel 2 Verrichten Redactie: Jacqueline Bosker, Ed de Jonge en Anneke Menger Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage Monitor Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage 1 2014 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2012 Uitvoering Universiteit Maastricht CAPHRI School for Public Health and Primary Care, Department of Health Services Research Focusing

Nadere informatie

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk Docentenhandleiding Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

Individuele plaatsing en steun (IPS) Werkblad beschrijving interventie

Individuele plaatsing en steun (IPS) Werkblad beschrijving interventie Individuele plaatsing en steun (IPS) Werkblad beschrijving interventie Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam Dartmouth IPS Supported Employment Center Dartmouth Psychiatric Research

Nadere informatie