Handhaving: periodieke / preventieve controle Handhaving HPI Provincie Zuid-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handhaving: periodieke / preventieve controle Handhaving HPI Provincie Zuid-Holland"

Transcriptie

1 Verslag 0 Datum Project Auteur Onderwerp Draaiboek reinigen bluswatersysteem Locatie Naam Adres Plaatsbepaling Activiteit (sub) Locatiesoort Status Verslag Verslagdatum Rapporteur Gesproken met Verslagsoort l.o.v. bureau Participant BGO/BGA Nacontrole van nav beschikking Onderdelen Regelgeving ODFJELL TERMINALS (ROTTERDAM) BV Oude Maasweg KJ BOTLEK ROTTERDAM Bodemsanering RT/496/5217/840RT /T10TC www.odfjell.nl Overige provinciale Wm-activiteiten (tank op/overslag) Wm inrichting Meldings- en vergunningplichtig Handhaving: periodieke / preventieve controle Handhaving HPI Provincie Zuid-Holland ALGEMEEN (x = gecontroleerd) X Artikel 8.1 Wm (vergunningplicht voor oprichten, in werking hebben of veranderen van de inrichting) WVO Algemeen Historisch geval van bodemverontreiniging Besluit risico's zware ongevallen '99 Bevindingen wettelijke bepalingen Veiligheid Blusmiddelen In orde: N Soort bepaling: Kern Correspondentie beoordelingsbrief Briefdatum Opsteller Termijn Streefdatum Printdatum: Blad 1 van 3

2 ONDER GEHEIMHOUDING 1 Tekstverslag inspectie 1. INLEIDING Op 26 juli 2004 heeft DCMR van Odfjell een draaiboek ontvangen voor het reinigen van het bluswaternetwerk. Tijdens een test bij de oplevering van tankput 10a werd geconstateerd dat de levering van bluswater niet overeen kwam met de berekende capaciteit. Onderzoek heeft uitgewezen dat delen van het net verstopt zitten met schelpen aangroei. Deze schelpen aangroei is ontstaan door dat het bluswaternet regelmatig gespoeld wordt met havenwater. Dit water blijft vervolgens in de leidingen staan. Uit deze constatering is een Verzoek Tot Wijziging voort gekomen. Dat uiteindelijk het draaiboek heeft opgeleverd. Het draaiboek is beoordeeld door DCMR en Brandweer Rotterdam (brief /265600). ( Opmerkingen DCMR: Is de Management of Change Procedure gevolgd?. Wordt de in de vergunning vereiste bluswatercapaciteil gehaald. Odfjell zegt ja op basis van de 'live-test' die gedaan is bij de oplevering van tankput 10a. Dit is niet nader onderzocht. Opmerkingen Brandweer Ovenwegende dat: 1. Het begin en einde van de werkzaamheden worden gemeld met een fax 'tijdelijke wijziging bedrijfsbrandweervoorzieningen'. 2. De stationaire koelwater/ -sprinklerleidingen die op de opslagtanks aanwezig zijn te allen tijde in bedrijf kunnen worden gesteld. Odfjell dient voor elk brandscherm een berekening uit te voeren van de hoeveelheid water die geleverd dient te worden om elke aangesloten tank te koelen met een capaciteit van tenminste / uur/ strekkende meter tankomtrek. Op basis van deze rekening dient het aantal benodigde hydranten ter voeding van het brandscherm bepaald te worden. 3. Twee naast elkaar gelegen straten met hydranten niet tegelijkertijd buiten werking worden gesteld. 4. Elke tankput te allen tijde aan twee zijden van de tankput over operationele hydranten beschikt. 5. Brandgevaarlijke werkzaamheden niet worden uitgevoerd in de gebieden waar werkzaamheden aan het bluswaternet plaatsvinden. 6. Ten behoeve van de brandweer bij de portier een actueel overzicht aanwezig is van wegafsluitingen / en de beschikbaarheid van hydranten. V _ Heeft Brandweer Rotterdam geen bezwaar tegen de uitvoering van het voorgestelde plan. Verder is afgesproken dat wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd nabij het RCC daar geen manipulaties mogen plaatsvinden. Odfjell verwacht 17 weken nodig te hebben en start met het project op 9 augustus BEVINDINGEN EN CONCLUSIE Het project kan worden uitgevoerd conform het draaiboek met in acht name van bovengenoemde voorwaarden. 3. ACTIES EN ADVIEZEN 3.1 Door DCMR Goedkeuring formaliseren d.m.v. een brief. 3.2 Door het bedrijf Blad 2 van 3

3 ONDER GEHEIMHOUDING Zie verslag. Blad 3 van 3

4 Verslag Aan L. Datum Onderwerp BRZO inspectie Project Locatie Naam Adres Plaatsbepaling Activiteit (sub) Locatiesoort Status Verslag Verslagdatum Rapporteur Gesproken met Verslagsoort l.o.v. bureau Participant BGO/BGA Nacontrole van nav beschikking Onderdelen Regelgeving ODFJELL TERMINALS (ROTTERDAM) BV Oude Maasweg KJ BOTLEK ROTTERDAM Bodemsanering RT/496/5217/840RT /T10TC www.odfjell.nl Overige provinciale Wm-activiteiten (tank op/overslag) Wm inrichting Meldings- en vergunningplichtig Handhaving: themacontrole Handhaving HPI Provincie Zuid-Holland Revisievergunning ALGEMEEN (x = gecontroleerd) X Besluit risico's zware ongevallen '99 X Artikel Wm (gedragingen m.b.t. voorschriften) WVO Algemeen Registratiebesluit rampen en zware ongevallen Historisch geval van bodemverontreiniging Artikel 8.1 Wm (vergunningplicht voor oprichten, in werking hebben of veranderen van de inrichting) Bevindingen wettelijke bepalingen Veiligheid CIN melding In orde: J Soort bepaling: Nog invullen Correspondentie aanschrijving door DCMR Briefdatum Opsteller Termijn 2 M Streefdatum Printdatum: Blad 1 van 21

5 Arbeidsinspectie ^ RHRR INSPECTIERAPPORT BRZO'99 < Naam Bedrijf of inrichting >j < Vestigingsplaats >j <datum inspectie >] Al zaaknr.: ;< zaaknummers DCMR locatienr: l<locatienummer>l DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven Blad 2 van 21

6 INSPECTIERAPPORT BRZO'99 < Naam Bedn^^^ of inrichting >! < yestigjngsplaate^:^!<daturn inspectie >1 Al zaaknr.: [< zaaknummer>! DCMR locatienr.:,<locatienummer>i.a DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district liaven

7 Inhoud Inleiding 5' 1 Algemene gegevens 7 2 Omvang en uitvoering van de inspectie 9 3 Conclusie van de inspectie Bevindingen inzake het PBZO, VBS en het intern noodplan Bevindingen m.b.t. de in het VR beschreven installaties en processen, scenarioonderzoek, QRA, MRA en Domino-effecten Overtredingen en handliaving 16 Bijlage 1: Overzicht Overtredingen (O), Bevindingen (B) en Aandachtspunten (A) 17 DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven

8 1 Inleiding Teneinde de risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven te minimaliseren heeft de Raad van de Europese Unie de Seveso II-richtlijn vastgesteld. Deze richtlijn is binnen de lidstaten in de landelijke wetgeving geïmplementeerd. De Nederlandse uitwerking hiervan is opgenomen in het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (BRZO'99). De selectie van de bedrijven die vallen onder het BRZO'99, vindt plaats op basis van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in het bedrijf aanwezig mogen zijn. Bedrijven die vallen onder de regeling van het BRZO'99 dienen tenminste te beschikken over een preventiebeleid ter voorkomen van zware ongevallen (PBZO) en dienen een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) te hebben geïmplementeerd. Het BRZO'99 kent twee drempelwaarden. Als in het bedrijf meer gevaarlijke stoffen aanwezig zijn dan een in het BRZO'99 aangegeven hoogste drempelwaarde, moet het daarnaast ook nog een veiligheidsrapport (VR) indienen. Een dergelijk bedrijf wordt VRplichtig genoemd. BRZO-plichtige bedrijven die onder de idovenste drempelwaarde blijven gelden als PBZO-plichtige bedrijven. < naam bedrijf >j is een VRWJPBZCj- bedrijf. In het veiligheidsrapport (VR) zijn de risico's van zware ongevallen aangegeven voor werknemers, omwonenden en het milieu. Het bedrijf moet in het VR aantonen dat het de risico's in het bedrijf goed beheerst. Het VR wordt beoordeeld door diverse instanties, waaronder de milieudienst, de arbeidsinspectie en de gemeentelijke en regionale brandweer. Door deze instanties zal onder andere een uitspraak worden gedaan over de in het VR beschreven risico's. In deze rapportage worden de resultaten weergegeven van de inspectie die is gehouden op i<datum>! bij (<jiaam bedrijf >j te <!qcatienja^m>j. Het rapport bevat de gezamenlijke en afgestemde bevindingen van de DCMR Milieudienst Rijnmond, Arbeidsinspectie, team Rijnmond en de RHRR/ Brandweer Rotterdam. In het gezamenlijk deel van dit rapport wordt een algemene samenvatting gegeven van de bevindingen per onderdeel van het veiligheidsrapport, gevolgd door de gedetailleerde bevindingen. De beoordelingen hebben betrekking op het bedrijfsonderdeel dat als steekproef door de betreffende dienst gekozen is en zijn gebaseerd op de situatie die tijdens de inspectie is aangetroffen. DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven

9 \ DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven

10 2 1 Algemene gegevens Naam inrichting: Bezoekadres: Postadres: Telefoon (algemeen): Havennummer: Verplichting: Contactpersoon van drijver: Naam Functie Telefoon (direct) adres Medezeggenschapsorgaan: Activiteit: Aantal eigen werknemers: Aantal medewerkers derden: Deelnemers overheid inspectie: Aard inspectie: Inspectiedatum: 1 inspecteur Arbeidsinspectie: 1 toezichthouder Wet Milieubeheer: 1 toezichthouder Rampbestrijding: Eindredactie: DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven

11 DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven

12 I 3 2 Omvang en uitvoering van de inspectie Voorafgaande aan de inspectie is een schriftelijk inspectieplan gemaakt, opgesteld door de bij de inspectie betrokken partijen en schriftelijk (per mail) gecommuniceerd met de inrichting. Tijdens de inspectie zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: inspectieonderwerp PBZO document VBS # 1 Personeel en organisatie VBS # 2 Risico en gevaaridentificatie VBS # 3 Toezicht op uitvoering VBS # 4 Handelwijze bij wijzigingen VBS # 5 Planning noodsituaties VBS # 6 Toezicht op de prestaties VBS # 7 Audit en review Volledigheid Veiligheidsrapport Actualiteit Veiligheidsrapport Installatie en procesbeschrijvingen Installatie scenario's Bedrijfsbrandweer scenario's Rampbestrijding scenario's Quantitative Risk Analysis Milieu Risico Analyse Domino-effecten Audit Bedrijfsbrandweer Passendheid Rampbestrijdingplan Passendheid Milieuvergunning Stoffenlijst Intern Noodplan Onderdeel / procedure / installatie / nummer / aanduiding etc. De inspectie is uitgevoerd met gebruikmaking van de volgende hulpmiddelen: Hulpmiddel Inspectieonderwerp Tijdens de inspectie zijn de volgende documenten ingezien: Aanduiding Versie revisie 1 Versie revisie 1 Versie revisie 1 Versie revisie 1 Versie revisie 1 Versie revisie 1 Versie revisie 1 Versie revisie 1 Versie Versie Versie 3 datum Titel Management of Change procedure Kritische Apparatuur aandachtspuntenlijst Verzoek tot Wijziging formulier VtW advies aan COT formulier Intake vragenlijst formulier Identificatie van Gevaren en Risico-evaluatie Odfjell Project Initiatie (OPI) Constructie-complex werkzaamheden procedure Werkinstructie controle brandbestrijding- en veiligheidsmiddelen Werkinstructie ijken, kalibreren, controleren en testen Procedure gebruik productslangen. DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven

13 De volgende functionarissen zijn geïnterviewd: Naarn / c I n s p e c t ï e o n d e r w e r p Management of change VBS element 4, VBS element 3 Management of change VBS element 4, VBS element 3 Management of change VBS element 4 Management of change VBS element 4 Management of change VBS element 4 ^.. - Onderhoud en inspectie VBS element 3 QRA Onderhoud algemeen Onderhoud tanks Dhr Onderhoud leidingen C DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven 10

14 4 3 Conclusie van de inspectie Dit hoofdstuk geeft de beschrijving van de conclusie van de inspectie met betrekking tot de eisen uit het BRZO'99. Dit hoofdstuk is door de toezichthouders gezamenlijk opgesteld na afloop van de inspectie en geeft een totaalindruk van de mate waarin het bedrijf aan haar verplichtingen uit het BRZO'99 voldoet. De eerste paragraaf beschrijft de resultaten met betrekking tot het PBZO-document en het op het bedrijf aanwezige Veiligheidsbeheerssysteem. Paragraaf 3.2 beschrijft de kwaliteit van de beschrijvingen in het Veiligheidsrapport en de beheersing van scenario's, waarna in de laatste paragraaf een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste overtredingen en de door de overheid voorgenomen handhavingacties. Een overzicht van alle overtredingen en bevindingen waarop de conclusies zijn gebaseerd staan vermeld in bijlage Bevindingen inzake het PBZO, VBS en het intern noodplan Artikel 5, tweede en derde lid, van het BRZO'99 bevat de verplichting tot het opstellen van een PBZO- document alsmede het invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem. De elementen die in het veiligheidsbeheerssysteem aan de orde dienen te komen, worden nader gespecificeerd in bijlage II bij het BRZO'99. De eisen aan het intern noodplan zijn terug te vinden in artikel 22 en bijlage IV van het BRZO'99. PBZO document Organisatie: Met betrekking tot het PBZO-document van bedrijf kan gesteld worden dat de organisatie van het beleid, bestaande uit de beschrijving van comniitment, taken en verantwoordelijkheden bij het voorkomen van zware ongevallen als [< goed / redelijk/jriatig/ (slecht, afvvezig)>^ beoordeeld kan worden. pocujtientatie: Het beleid en de bijbehorende doelstellingen zijn als l< goed /j^edejijk/ matigt (slecht, afwezigj>j gedocumenteerd in het PBZO-document. Volledigheid: De beschrijving van alle gevaren en risico's in dit document is!< goed /redelijw rnatig^ (slecht, afiwezig)>'. Er is i<een/ geenj goed en volledig beeld te schetsen op basis van deze informatie. Implementatie: BinnerLhet PBZO document en het uitgestippelde beleid wordt op een als 'i<,goede j rejdelijke/ matige/ slechte>] manier de link gelegd met de verschillende onderdelen van het N/BS. Evaluatie: Toetsing van het beleid aan de hand van prestatie-indicatoren, kansen en effecten is als [< goed / redejijk/ matig/ slechtj vastgelegd en mogelijk binnen dit beleid. Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) VBS element 1: Organisatie van het personeel Organjsatie;^ De taken, yerantvyqordelijkheden, bevoegdheden van eigen personeel en derden is op een 'r^goede / redelijke/ matige/ slechje> manier vastgelegd. Documentatie: Het trainings- en opleidingsprogramma's met betrekking tot de beheersing van risico's van zware ongevallen is als!< goed / redelijk/ nnatig/ slecht>j beordeeld. De programma's zijn <niet> volledig en up-to-date. Volledigheid: De opleiding van het personeel en de specifieke opleidingseisen per functie kunnen 11 DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven

15 ,'<goed/ redelijk/ matig/ niet>, worden aangetoond. Deze zijn ^niet^ voor alle functies vastgelegd. Implementatie: Binnen [< naam bedrijf>] is ^ goed / j^edeïijk/ matig/ rnets aantoonbaar welke opleidingen en trainingen door een willekeurige werknemer gevolgd zijn of gaan worden. Eva[uatie: Binnen j^<naam bedrijf>} zijn de overlegstructuren op een < goede / redejijkei rriatige/ sïëchte>! manier vastgelegd. VBS element 2: Identificatie van gevaren en beoordeling van de risico's van zware ongevallen Organisatie: De verantwoordelijkheid voor het beoordelen van risico's en het uitvoeren van gevarenanalyses is '< goed / redeiijk/ matig/ niet>' vastgelegd en dient '<niet>ï verbeterd te worden. Documentatie: De procedures voor het identificeren van gevaren, de inventarisatie van effecten en het uitvoeren van gevarenstudies zijn,< goed / redelijk/ matig/ n[et> en (onjvoldoende om te voldoen aan de wetgeving. Volledigheid: De mogelijkheden op een LOC en bijbehorende kansen zijn <goed / voldoende / onvoldoende/ slecht>: na te gaan d.m.v. de procedures. Incidenten worden hier I<goed / voldoende^ niet of nauwelijks> in meegenomen. Implementatie: De incidentanalyse en de uitvoering van veiligheidsstudies wordt als I< goed j redelijk/ matig/ slecht>' beoordeeld. Binnen '<jiaam jdedrijf>j is!< geen>, incidentanalyse uitgevoerd. Evaluatie: Het is goed / redelijk/ matig/ niet>i aantoonbaar dat de bevindingen uit incidentanalyse en veiligheidsstudies geëvalueerd worden en dat hier verbeteringen uit voortkomen. VBS element 3: Het toezicht op de uitvoering Organisatie: Het onderhouds- en inspectieprogramma met beschrijvingen van technische voorzieningen, werkvergunningen en veiligheidsmaatregelen voor het personeel binnen < naarn' bedrijf>; is 5 goed / redelijk/ nriatig/slecht/afwezig>;. Documentatie: De procedures voor het doorgeven van wijzigingen, onderhoudswerkzaamheden en testen zijn [< goed / redelijk/ matig/slechvafwezig>. Volledigheid: Op dit moment zijn niet alle technische veiligheidsvoorzieningen opgenomen in het onderhouds- en inspectieprogramma. Dit systeem is op dit moment als < goed y red^'ü!^ matig/j slecht/afwezig^ te beoordelen. Implementatie: Het onderhouds- en inspectieprogramma vyordt < goed / redelijk J matig l slecht/njet>i nageleefd. Er kan!< goed / redelijk/ matig/ slecht/niet> worden aangetoond dat de aanwezige equipment op tijd getest, geïnspecteerd of onderhouden wordt. Evajuatie: Afwijkingen en onderhouds- en inspectieresultaten worden i< goed J redelijk/ matig/ s]echt/njet>: gemeten en geëvalueerd. VBS element 4: De wijze waarop gehandeld wordt bii wijzigingen Organisatie: Binnen OdfjelJ is redelijk vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het behandelen van wijzingen, (on het op de hoogte stellen van hot betrokken personeel). Documentatie: De procedures voor het doorgeven en de documentatie van wijzigingen zijn redelijk. De gebruikte formulieren en procedures zijn redelijr geschikt voor een gestructureerde verwerking van wijzigingen. Volledigheid: De wijzigingen in personeel, procescondities, materialen, software, ontwerp en constructie van nieuwe installaties en technische veiligheidsvoorzieningen worden 5 goed ] DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven 12

16 redelijk/ matig/ slecht/niet> gedekt door de aanwezige procedures en formulieren. Imp[emejitatje; De controle op de implementatie van wijzigingen binnen [< naam bedrijf>] is [< goedj redejijk/ matig/^ s[echt/a^vezig>'. Het is ^<n]et> aantoonbaar in welke fase de wijzigingen j;jch bevinden en het is ^jiiet>' aantoonbaar of verbeteringen zijn ingevoerd. Wijzigingen worden '<^niet> structureel doorgegeven aan het bevoegd gezag. Evaluatie: Er vindt binnen ^^naarribedrijf^ lïeen / geeri>! evaluatie van wijzigingen of verbeteringen plaats. De implementatie van wijzigingen wordt!<niet>, afgerond. VBS element 5: Planning voor noodsituaties Organisatie: De bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden in noodsituaties met betrekking tot het personeel en de noodorganisatie zijn '< goed / redelijk/ matig/ slecht/afwezig>i vastgelegd. Documentatie: Er is binnen i<naam bedrijf> <een/geen>; noodplan aanwezig. De procedures voor ontruiming en registratie zijn '^qqk/ook niet / echter n[et>j aanwezig binnen het bedrijf. Volledigheid: De te nemen acties zijn i<_ goed^ redeïijk/ matig/ slecht / niet>l beschreven in het noodplan. De stofgegevens zijn ^iijet>l aanwezig en '< goe^/red^ejijk/ matig/met^ up-to-date. Implementatie: Er kan ï^nietg aangetoond worden dat het noodplan en bijbehorende procedures regelmatig geoefend worden. Evaluatie: Het noodplan wordt f<niet>l regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Het noodplan is '<niet>i up-to-date. VBS element 6: Toezicht op de prestaties Organisatie: De doelstellingen in het beleid van [< naam bedrijf^ zijn <niet>l concreet en meetbaar. De verantwoordelijkheden met betrekking tot deze doelstellingen zijrp[<^ goed/ ledelijk/ majig^ sjecht/niet? vastgelegd in het VBS. Documentatie: De procedures over het meten yan^xsilighejdsprestajes, de rapportage van storingen, incidenten en ongevallen zijn < goed / redelijk/ matig/ slecht/ afwezig>;. Volledigheid: Op dit moment worden de veiligheidsprestaties ten aanzien vari^ ongevallen, bijna ongevallen^, incidenten, downtime en uitgevoerde veiligheidsinspecties ^ gqed / redejijk/ matigt slecht/ niet>! gemeten. Implementatie: De procedures het meten van yeiligheidsprestaties, de rapportage van storingen, incidenten en ongevallen worden,'<gped / redejijl^ matig/ slecht/ niet>] nageleefd. Er kan ^ goed / redelijk/niatig/ slecjit/^n worden aangetoond dat prestatiemetingen uitgevoerd worden. Evaluatie: Veiligheidsprestaties en doelstellingen worden < goed / redelijk/ matig/ slecht/niet> gemeten en geëvalueerd. Er worden op basis hiervan i<geen>i nieuwe doelstellingen geformuleerd. VBS element 7: Organisatie;^ De verantwoordelijkheden voor het uitvoeren en pjannen zijn < goed / redelijk/ matig/ slecht/ niet>; vastgelegd. De interne auditoren zijn < goed /xed^elijk/ matig/ slecht/ niet>j opgeleid en vastgelegd binnen de organisatie. Documentatie: Er is <een/ geen> structureel auditplan met doelstellingen frequentie, afdelingen en activiteiten aanwezig. Er is <een/geen>: auditplan opgesteld en er is!<een/ geen>i procedure voor audits aanwezig. Volledigheid: < Niet alle/alle> elementen komen aan bod in de planning en uitvoering van audits. DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven 13

17 Implementatie: Er zijn ^<.. / enkele/ geen>' audits uitgevoerd. De implementatie van het auditplan ^ en procedures is < goed / redelijk/ matig/ slecht>. \i Evaluatie: De eyaljjatie van auditresultaten, verbeterpunten en vervolgacties is & gqed^ / redelijk/ 'matig/ slecht/afwezig>. De uitgevoerde periodieke audits hebben l5rliet>j geresulteerd in vervolgacties en daaraan gekoppelde verbetertermijnen Bevindingen m.b.t. de in het VR beschreven installaties en processen, scenario-onderzoek, QRA, MRA en Domino-effecten Installatie- en procesbeschrijvingen Volledigheid: De installatie- en procesbeschrijvingen zijn,< goed / redelijk/ matig/ slecht/afwezig>'. De beschrijvingen van de installaties geven een!< goed / redelijk/ matig/ slecht/ niet>j beeld. Gevaren en risico's: In de installatie- en procesbeschrijvingen worden de gevaren en risico's < 'goed / redelijk/ matig/ slecht/ niet>, beschreven. Het is i5niet>! mogelijk een goed beeld te schetsen van de mogelijke effecten van een LOC. Juistheid: De beschreven situatie in het VR m.b.t. installatie- en procesbeschrijvingen komt [< goed? redelijk/ matig/ slecht/ niet> overeen met de aangetroffen situatie in het bedrijf. Preventieve maatregelen/ LOD's: De preventieve maatregelen bij installaties en processen worden i< goed/ redelijk/ matig/ slecht/ rnet>j beschreven. Scenario-onderzoek In het veiligheidsrapport van < naam bedrijf > zijn < aantal > installatiescenario's beschreven, onder te verdelen voor de volgende bedrijfsonderdelen:!< aantal > voor '< betreffende bedrijfsonderdeel >; < aantal > voor '< betreffende bedrijfsonderdeel >; < aantal > voor < betreffende bedrijfsonderdeel >; De keuze van de onderzochte scenario's is door het beoordelingsteam gemaakt op basis van de geleverde beschrijving, de inschatting van het risico door < riaam bedrijf > en de aard van de genoemde preventieve en repressieve maatregelen. <lnstallafiescenario's/ lnrichtingsscenario's> Volledigheid: De uitvoering van de installatiescenario's is 5 goed / redelijk/ matig/ slecht/ afwezig>l Gevaren en risico's: De gevaren en risico's zijn < goed / redelijk/ matig/ slecht/ niet> beschreven in de installatiescenario's. De kansen en effecten zijn,< goed l redelijk/ matig/ slechy niet>' onderbouwd. Juistheid: De beschreven situatie in de installatiescenario's komt i< goed/ redelijk/jria^^^ niet> overeen met de aangetroffen situatie in het bedrijf en is ;<niet>' actueel. Preventieve maatregelen/ LOD's: De preventieve maatregelen in de installatiescenario's zijn < goed / redelijk/ matig/ slecht/ajwezig> beschreven. Scenario's m.b.t. brandveiligheid en rampenbestrijding Volledigheid: De uitvoering van de ramp- en bedrijfsbrandweerscenario's is < goed / redelijk/ matig/ 'slecht/>, te noemen. DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven 14

18 ^ Gevaren en risico's: De gevaren zijn ^ gojed/jedelijk/ matig/ siecht/ niet>\beschreven in de rampen bedrijfsbrandweerscenario's. De effecten zijn i< goed / redelijk/ matig/ slechy niet> onderbouwd. Juistheid: De beschreven situatie in de ramp- en brandveiligheidscenario's komt '< goed / redelijl^ matig/ slechv njet> overeen met de aangetroffen situatie in het bedrijf en is <niet> actueel. Correctieve maatregelen/ LOD's: De correctieve maatregelen in de ramp- en brandveiligheidsscenario's zijn ^ goed / redelijk/matig/ slej;ht/njet> beschreven. QRA Volledigheid: De uitvoering van de QRA is goed. In de QRA zijn risico's, installaties en stoffen op een goede manier meegenomen. Gevaren en risico's: De gevaren en risico's zijn goed beschreven in de QRA. Juistheid: De beschreven situatie in de QRA komt goed overeen met de aangetroffen situatie in het bedrijf en is actueel. De betreffende scenario's zijn goed beschreven en conform de werkelijke situatie Preventieve maatregelen/ LOD's: De preventieve maatregelen in de QRA zijn goed beschreven. MRA Volledigheid: De uitvoering van de MRA is [< goed / redelijk/ rnatig/ slecht/ a^vez^ig>i. Gevaren en risico's: De gevaren en risico's zijn [<goed / redelijk/ matig/ slecht/ niet>l beschreven in de MRA. Juistheid: De beschreven situatie in de MRA komt < goed / redelijk/ matig/ slecht/ niet>j overeen met de aangetroffen situatie in het bedrijf en is (<niet>' actueel. Preventieve rnaatregelen/ LOD's: In de MRA zijn de preventieve maatregelen :< gqedj redelijk/ matig/plecht/ niet> beschreven. Domino effecten Volledigheid: De aangeleverde informatie voor de berekening van de domino effecten is goed / redelijk/ matig/ slecht/ afwezig>. De effecten kunnen < goed / redelijk/ matig/ slecht/ niet>; ingeschat worden op basis van de informatie over de risico's op de inrichting en nabijgelegen inrichtingen. Gevaren en risico's: De beschreven gevaren en risico's zijn (< gp^ / redeiijk/ nnatig/ slecht/ niet>! bruikbaar voor de berekening van domino-effecten. Juistheid: De aangeleverde informatie komt '< goed / redelijk/ matig/ slecht/ niej>j overeen met de aangetroffen situatie in het bedrijf en is <r\\et>\ actueel. Preventieve maatregelen/ LOD's: De informatie-uitwisseling tussen de betrokken inrichtingen is,< goed / redelijk/ matig/ slecht/ afwezig>;. De domino-effecten worden is < goed / redelijk/ rnatig/ slecht> beheerst door de aanwezige LOD's. Stoffenlijst De volledigheid van de stoffenlijst voor de externe hulpverleners is <goed / redelijk/ niatig/ slecht / 'afwezig>: en bevat <niet> alle stofinformatie. ' ",5 DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven

19 Juistheid: De aangeleverde informatie komt,<goed / redelijk/ matig/ slecht/ niet>: overeen met de aangetroffen situatie in het bedrijf en is <niet> actueel. Afgegeven vergunningen (milieuvergunning, beschikkingen brandveiligheid) De afgegeven beschikkingen op basis van de <WVO, Wet Milieubeheer, Besluit bedrijfsbrandvveren> wordt door het bedrijf 5 goed / redelijk/ rnatig/ slecht / niet> nageleefd. Er zijn geen>; overtredingen van de huidige voorschriften geconstateerd. L De afgegeven beschikkingen is/zijn!< wel / niet >; passend voor de huidige situatie en omvatten <alle / niet alle> voor de veiligheid relevante scenario's en installaties. De borging van de aanwezigheid en integriteit van de voor de veiligheid relevante voorzieningen is 5 gqedj redelijk/, niatig/ slecht / afwezig>; Overtredingen en handhaving Op grond van de bevindingen van de inspectie is een aantal overtredingen van het BRZO'99 geconstateerd, waarvoor een handhavingstraject zal worden ingezet. Hieronder is aangegeven welke overtredingen het betreft en welke de handhavende instantie zal zijn. Een overzicht van alle bevindingen en overtredingen is gegeven in bijlage 1. Onderwerp: VBS 2, DCMR VBS 3, DCMR Overtredingen Een drietal zeecontainers voor opslag van gevaarlijke stoffen staan niet vermeld in de aanvraag van de PID. Dit betreft een overtreding van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer. (handhaving door DCMR) Een aantal hydranten hebben 1 in plaats van de vereiste 2 afsluiters. Dit betreft een overtreding van voorschrift 6.30 van uw Wm vergunning. (handhaving door DCMR) (.) DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven 16

20 5 Bijlage 1: Overzicht Overtredingen (O), Bevindingen (B) en Aandachtspunten (A) Onder een Overtreding wordt verstaan het niet voldoen aan een concreet voorschrift uit wet of beschikking. Daar waar Bevindingen algemene constateringen zijn, welke zowel positief als afwijkingen kunnen bestaan, zijn Aandachtspunten adviezen aan het bedrijf of de toezichthouder. (BRW; Bevoegd gezag Rampbestrijding - Brandweer), Al; Arbeidsinspectie - afdeling MHC, WM: Bevoegd gezag Wet Milieubelieer, WVO: Waterkwaliteitsbeheerder) PBZO DOCUMENT i Nr. Bevinding ' 0.C1 O.02 B.01 VBS ELEMENT 1; PERSONEEL EN ORGANISATIE Nr. Bevinding B.02 B.03 i VBS ELEMENT 2; RISICO EN GEVAARSIDENTIFICATIE! Nr. Bevinding j VBS ELEMENT 3; TOEZICHT OP DE UITVOERING j Bevinding Nr. 1 B.01 In het storingssyteem kan de meiderde indicatie spoed, normaal of veiligheid aangeven. Ook kunnen st gemeld worden als er echt haast bij is. Deze vier categorieën (telefonisch, spoed, normaal en veiligheid) B.C2 De assistent terminal manager wijst de storingsmeldingen toe aan een proceseigenaar (technisch opzici kan de status (spoed, normaal en veiligheid) daarna wijzigen. B.03 In het systeem wordt een storing gemeld en afgemeld. De status tussentijds is niet zichtbaar. Wel wordt in het bonnenoverleg dit is voor de melder van de storing niet inzichtelijk. B.04 Er is verteld dat er geen totaal overzicht is van alle aanwezige slangen op de inrichting (ca. 600). Dit is i procedure gebruik productslangen waarin onder 3.2 A staat vermeld dat bij uitgifte van een nieuwe slanc in de PC. Om er zeker van te zijn dat alle aanwezige slangen gekeurd zijn is een administratie van de si; 05 Door RWS zijn van een vijftal slangen de nummers genoteerd. 1 slang had geen kleurcodering en bleek ging om een DVI slang dat is te zien aan de diameter. Bij de PID werd een slag aangetroffen zonder klei nieuwe productslang waarvan een certificaat aanwezig was. DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven 17

FEB Middelburg. I februari 201 7

FEB Middelburg. I februari 201 7 Archiefexemplaar Gedeputeerde Staten bericht op brief van: De voorzitter van provinciale staten van Zeeland uw kenm*: ons kenmek, 11002884 afdeling: Handhaving Natuur en Milieu bijlage("): 1 behandeladoor:

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

NTA 8620 en certificatie managementsystemen

NTA 8620 en certificatie managementsystemen NTA 8620 en certificatie managementsystemen 13 november 2014 Onderwerpen - Introductie SCCM - Ervaringen met ISO 14001 bij Odfjell - ISO 14001/OHSAS 18001 bij BRZO-bedrijven - Visie op relatie toezicht

Nadere informatie

Informatie voor BRZO inrichtingen

Informatie voor BRZO inrichtingen April 9, 2009 Werkwijzer intern noodplan 2 Basiseisen Intern Noodplan Informatie voor BRZO inrichtingen Werkwijzer intern noodplan BRZO eisen t.a.v. intern noodplan PBZO- en VR inrichtingen: - voorbereid

Nadere informatie

AGM 09-56. Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden

AGM 09-56. Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden AGM 09-56 Met enige regelmaat moeten bij overslagbedrijven containers geopend worden om aanvullende of corrigerende werkzaamheden aan de stuwage, verpakking of

Nadere informatie

Overzicht bepalingen inhoud Veiligheidsrapport in het Brzo 2015, Seveso III en de Rrzo Maart 2016

Overzicht bepalingen inhoud Veiligheidsrapport in het Brzo 2015, Seveso III en de Rrzo Maart 2016 Overzicht bepalingen inhoud Veiligheidsrapport in het Brzo 2015, Seveso III en de Rrzo Maart 2016 Brzo 2015, Artikel 10 1. De exploitant van een hogedrempelinrichting stelt een veiligheidsrapport op en

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid artikel 3

Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid artikel 3 Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid artikel 3 De raad heeft, met het uitsluitende doel toekomstige voorvallen te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, tot taak te onderzoeken en vast te stellen

Nadere informatie

Bijlage C: Controlelijst C8 van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren

Bijlage C: Controlelijst C8 van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren Bijlage C: Controlelijst C8 van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren Controlelijst Intern noodplan met toelichting De kolom gegevens en beschrijvingen biedt de letterlijke tekst van Brzo 1999 bijlage IV. De

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond Verslag DCMR milieudienst Rijnmond Aan Kopie aan Datum Kenmerk Auteur 15 november 265600 2012 20689355 Onderwerp Voorschrift 13.7 van de Wm-vergunning: onderzoek naar fysische-chemische afwijkingen in

Nadere informatie

*15.182956* 15.182956

*15.182956* 15.182956 omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *15.182956* 15.182956 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Inspectiekader Risico's van onvoorziene lozingen

Inspectiekader Risico's van onvoorziene lozingen 1 Datum Inspectiekader Risico's van onvoorziene lozingen 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inspectiekader 4 2.1 Doelstelling 4 2.2 Reikwijdte 4 3 Criteria voor de uitvoering 5 3.1 Algemeen 5 3.2 BRZO-bedrijven

Nadere informatie

Actualiteitendag onderdeel Milieu BRZO 2015. Anna Collignon en Valérie van t Lam 1 oktober 2015

Actualiteitendag onderdeel Milieu BRZO 2015. Anna Collignon en Valérie van t Lam 1 oktober 2015 Actualiteitendag onderdeel Milieu BRZO 2015 Anna Collignon en Valérie van t Lam 1 oktober 2015 Index 1. Het BRZO 2015 2. Reikwijdte 3. Verplichtingen Algemene zorgplicht Kennisgeving PBZO VR Intern noodplan

Nadere informatie

Brzo 2015 en Rrzo. Edwin Voogd, InfoMil Linda van Berkel, InfoMil

Brzo 2015 en Rrzo. Edwin Voogd, InfoMil Linda van Berkel, InfoMil Edwin Voogd, InfoMil Linda van Berkel, InfoMil Regels voor Brzo-bedrijven Seveso III (EU-richtlijn) Brzo 2015 (Amvb) Rrzo (ministeriële regeling) PGS 6 (PGS-richtlijn) NTA 8620 (Nederlandse technische

Nadere informatie

Project Tankopslag. Instructie registratie inspectiegegevens. in de Inspectieruimte en I-net (Inspectie SZW)

Project Tankopslag. Instructie registratie inspectiegegevens. in de Inspectieruimte en I-net (Inspectie SZW) Bijlage 6 Project Tankopslag Instructie registratie inspectiegegevens in de Inspectieruimte en I-net (Inspectie SZW) 1. Inleiding In 2012 wordt gestart met een inspectieproject gericht op tankopslagen

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

Verslag. Aan. Locatie Naam Adres Plaatsbepaling

Verslag. Aan. Locatie Naam Adres Plaatsbepaling Verslag 0 O Aan Datum Project Auteur 06-04-2006 265600 20271576 Onderwerp Nav een melding dat tijdens de uitvoering van grondw/erkzaamheden een bodemverontreiniging werd geconstateerd, bezocht il< de locatie.

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

BEKNOPTE ANALYSE VAN INCIDENTEN IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE

BEKNOPTE ANALYSE VAN INCIDENTEN IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE ARBEIDSINSPECTIE DIRECTIE MAJOR HAZARDS CONTROL BEKNOPTE ANALYSE VAN INCIDENTEN IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE (BEDRIJVEN DIE ONDER DE WERKINGSSFEER VAN HET BESLUIT RISICO S ZWARE ONGEVALLEN 99 VALLEN) IN DE

Nadere informatie

Beantwoording Statenvragen 3251, 1b, welke sancties zijn opgelegd etc. BP Raffinaderij Rotterdam B.V.

Beantwoording Statenvragen 3251, 1b, welke sancties zijn opgelegd etc. BP Raffinaderij Rotterdam B.V. BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 8-mei-2012 O-01 ATEX 8-mei-2012 O-02 ATEX Kennisgeving 8-mei-2012 O-02 ATEX 8-mei-2012 O-02 ATEX 12-aug-2014 O-01 Bedrijfsbrandweer Bg Wvr 12-aug-2014 O-01 Bedrijfsbrandweer

Nadere informatie

Inspectierapport Peuter Bas (PSZ) Dakotaweg 65 Capelle aan den IJssel

Inspectierapport Peuter Bas (PSZ) Dakotaweg 65 Capelle aan den IJssel Inspectierapport Peuter Bas (PSZ) Dakotaweg 65 2905AB Capelle aan den IJssel Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Capelle aan den IJssel Datum inspectie: 31-08-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van L. van Aelst (SP) (d.d. 22 maart 2011) Nummer Onderwerp Veiligheid chemiebedrijven

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van L. van Aelst (SP) (d.d. 22 maart 2011) Nummer Onderwerp Veiligheid chemiebedrijven van Gedeputeerde Staten op vragen van L. van Aelst (SP) (d.d. 22 maart 2011) Nummer 2463 Onderwerp Veiligheid chemiebedrijven Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Veel chemiebedrijven

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Middelburg, 3 mei 2006 Nummer: RMW0605090 Afdeling: Milieuhygiëne BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Arrow Terminals B.V. is in bezit van een aantal vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer.

Nadere informatie

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Linde Gas Benelux (Botlek) te Botlekweg 169, Botlek Rotterdam

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Linde Gas Benelux (Botlek) te Botlekweg 169, Botlek Rotterdam Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Linde Gas Benelux (Botlek) te Botlekweg 169, Botlek Rotterdam Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij

Nadere informatie

Jaarverslag LAT BRZO 2009

Jaarverslag LAT BRZO 2009 Jaarverslag LAT BRZO 2009 De LAT BRZO regiegroep kijkt terug op een dynamisch LAT-jaar. De regiegroep is trots op wat er bereikt is. In de werkgroepen is hard gewerkt aan een beter BRZO-toezicht. Er zijn

Nadere informatie

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland Brzo samenwerkingsverband Gelderland Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland DE ONDERGETEKENDEN De gemeente en het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Preventiebeleid zware ongevallen (PBZO)

Preventiebeleid zware ongevallen (PBZO) 1 van 0. Inleiding Sinds 2012 is binnen de Europese Unie Seveso III-richtlijn (Directive 2012/1/EU) van kracht. Nederland heeft deze richtlijn geïmplementeerd met het Besluit Risico s Zware Ongevallen

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Informatieavond Marcogas

Informatieavond Marcogas Informatieavond Marcogas Welkom Doel informatiebijeenkomst Introductie aanwezige partijen Ontwikkelingen Marcogas (Gemeente) Veiligheidsaspecten (Veiligheidsregio) Externe Veiligheid (Omgevingsdienst)

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Management review - invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4

Nadere informatie

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN BESCHIKKING D.D. 4 DECEMBER 2009 TEERDE STATEN VAN GELDERLAND - NR. MPM18173/2009-015262 VAN GEDEPU- Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN Onderwerp aanvraag Op 10 augustus 2009 hebben wij een

Nadere informatie

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Gasunie Peakshaver BV te Missouriweg 55, Maasvlakte Rotterdam

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Gasunie Peakshaver BV te Missouriweg 55, Maasvlakte Rotterdam Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Gasunie Peakshaver BV te Missouriweg 55, Maasvlakte Rotterdam Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij

Nadere informatie

Risico Management. Arbeidsinspectie. Jan Slijpen Teamleider MHC-Zuid Directie MHC. Toepassing Risico Management door AI

Risico Management. Arbeidsinspectie. Jan Slijpen Teamleider MHC-Zuid Directie MHC. Toepassing Risico Management door AI Risico Management Toepassing Risico Management door AI Jan Slijpen Teamleider MHC-Zuid Directie MHC Arbeidsinspectie en relatie met Toezicht op Bedrijven 16/02/2011 Rode Draad Toepassing Risico Management

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over veiligheid bij chemiebedrijven.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over veiligheid bij chemiebedrijven. Rotterdam, 24 mei 2011. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over veiligheid bij chemiebedrijven. Aan de Gemeenteraad, Op 22 maart 2011 stelt het

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2066203/2912430 op de op 9 februari 2012 bij hen ingekomen aanvraag van Vlisco Netherlands BV, om vergunning krachtens

Nadere informatie

Wanneer kan een veiligheidsregio een incidentonderzoek starten bij een Brzo-bedrijf?

Wanneer kan een veiligheidsregio een incidentonderzoek starten bij een Brzo-bedrijf? Wanneer kan een veiligheidsregio een incidentonderzoek starten bij een Brzo-bedrijf? Leren van incidenten Gerard Drenthen 12 juni 2008 Titel van de presentatie 1 Opdracht aan werkgroep Kernteam Brzo+:

Nadere informatie

Tab T Nadere toelichting keuze scenario s t.b.v. inspectie

Tab T Nadere toelichting keuze scenario s t.b.v. inspectie TAB T 5-1 Tab T nr. 5 Nadere toelichting keuze scenario s t.b.v. inspectie interne veiligheid een rankingmethode Bij de selectie installatiescenario s kunnen enkele principes worden gehanteerd die in onderstaande

Nadere informatie

Interne audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

PGS 29 Casus. Casus t.b.v. workshop Kennistafel Techniek Jaarcongres Relevant 2010

PGS 29 Casus. Casus t.b.v. workshop Kennistafel Techniek Jaarcongres Relevant 2010 Casus t.b.v. workshop Kennistafel Techniek Jaarcongres Relevant 2010 PGS 29 Casus Het op- en overslag bedrijf beschikt over drie tankputten, met daarin opslag van stoffen in de klassen 1, 2 en 4 (de laatste

Nadere informatie

Major Hazards Control

Major Hazards Control Ongevalsonderzoek Relatie met Brzo 1999 Major Hazards Control Jos van Liempt Arbeidsinspectie MHC Kennismaken met Rijksbreed 15 mei 2009 Ongevalsonderzoek Hoofdonderwerpen Doel Relatie met inspecties Wat

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond Aan Verslag Kopie aan m DCMR milieudienst Rijnmond Datum Kenmerk Auteur 13-01-2012 265600 21324521 Onderwerp Nacontrole dwangsom VOS/ benzeen met Gasfind-camera (Flir) d.d. 13-1-2012. Locatie Naam Adres

Nadere informatie

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 In het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt Inhoudsopgave

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 456

Nadere informatie

PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract

PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract Elephant Dental B.V. Contractnummer: PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract Voor DeguDent / Elephant / Austenal / Dentsply Apparatuur. Klantspecificatie: NAW gegevens: Klantnummer: Naam Opdrachtgever:

Nadere informatie

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 1. Inleiding Artikel 2.19 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO) bepaalt, dat het college van B&W toeziet op

Nadere informatie

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16 oktober 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Implementatie administratieve organisatie en interne controle.

Implementatie administratieve organisatie en interne controle. Implementatie administratieve organisatie en interne controle. BLOK A Algemeen U dient een beschrijving van de interne organisatie aan te leveren. Deze beschrijving dient te bevatten: A3 Een organogram

Nadere informatie

RI&E 3 ADVIES rapport: Milieumaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV

RI&E 3 ADVIES rapport: Milieumaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV PRAKTISCH MILIEUBELEIDIN DE GRAFIMEDIA RI&E 3 ADVIES rapport: Van Elst Grafisch Afwerker BV Uitgave van: : Dienstencentrum 21 september 2015 Rapport van Van Elst Grafisch Afwerker BV te Apeldoorn 21 september

Nadere informatie

Vestigingsplaats: Rotterdam-Botlek

Vestigingsplaats: Rotterdam-Botlek INSPECTIERAPPORT BRZO 1999: rapportage inspectie mei 2007 Naam inrichting: Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V. Vestigingsplaats: Rotterdam-Botlek Datum rapport: juni 2007 Samenvatting Op 24, 25, 29, 30

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure 2012

Aanmeldingsprocedure 2012 Aanmeldingsprocedure 2012 SKIA - Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling M: +31-(0)6-11600899 I: www.skia-eu.org T: +31-(0)85-2737920 Kvk: 18081724 E: secretariaat@skia-eu.org Rabobank: 10.27.28.860

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid

Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid Bestuursvoorstel Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2014-2018 Status Gevraagd besluit Besluitvormend Vaststellen van het Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2014-2018, waarbij het

Nadere informatie

DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN

DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN BrandweerBRZO DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN Nederland telt

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op de incidenten die zaterdag 29 juli en maandag 31 juli 2017 bij Shell-Pernis hebben plaatsgevonden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op de incidenten die zaterdag 29 juli en maandag 31 juli 2017 bij Shell-Pernis hebben plaatsgevonden? Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de vragen van de leden Laçin en Futselaar (beiden SP) over de incidenten bij Shell Pernis (ingezonden op 3

Nadere informatie

Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl. BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsnaam volgens vergunning/melding

Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl. BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsnaam volgens vergunning/melding Dit document is onderdeel van verheden voor overheden op infomil.nl Inspectierapport ten behoeve van initiële- of opleveringscontroles milieu bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen.

Nadere informatie

Doorkiesnr. 010-246 8289

Doorkiesnr. 010-246 8289 m Aan de leden van het Algemeen Bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond CMR Parallelweg 1 miueudienst Postbus 843 Rijnmond 31 OOAV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W wftivw.dcmr.nl

Nadere informatie

Atex. ATmosphères EXplosives

Atex. ATmosphères EXplosives Atex ATmosphères EXplosives EU Richtlijnen / NL wetgeving Inspectieproces toezichthouder Inspectie focus en inspectie onderwerpen Inspectieresultaten 2007 2008 /2009 Ontstekingsbronnen ATEX ATEX 95 ATEX

Nadere informatie

Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria

Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria Versie WEB 5 In het calamiteitenplan zijn de procedures vastgelegd die binnen de Gorlaeus Laboratoria gevolgd worden in geval van een (milieu)calamiteit of brand.

Nadere informatie

Monitor Colofon. Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT BRZO. Datum 6 oktober 2009.

Monitor Colofon. Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT BRZO. Datum 6 oktober 2009. Monitor 2008 Colofon Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT BRZO Datum 6 oktober 2009 Kenmerk Status Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Resultaten van

Nadere informatie

Inspectierapport Wereld Kids (KDV) Boezemstraat EN Rotterdam Registratienummer

Inspectierapport Wereld Kids (KDV) Boezemstraat EN Rotterdam Registratienummer Inspectierapport Wereld Kids (KDV) Boezemstraat 450 3034EN Rotterdam Registratienummer 193172549 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Rotterdam Datum inspectie: 27-03-2017 Type

Nadere informatie

Onderzoek naar de veiligheid bij opslagen van brandbare vloeistoffen in tanks. "Buncefield" onderzoek. Datum 24 augustus 2009 Status Definitief

Onderzoek naar de veiligheid bij opslagen van brandbare vloeistoffen in tanks. Buncefield onderzoek. Datum 24 augustus 2009 Status Definitief Onderzoek naar de veiligheid bij opslagen van brandbare vloeistoffen in tanks "Buncefield" onderzoek Datum 24 augustus 2009 Status Definitief Colofon Contactpersoon Auteurs S.M. Smeulders VROM-Inspectie

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Brzo 1999 & Arie. Een kennismaking

Brzo 1999 & Arie. Een kennismaking Brzo 1999 & Arie Een kennismaking Inhoud Inleiding 3 Het Brzo en de Arie op hoofdlijnen 4 Hoofdlijn van het Brzo 1999 4 Hoofdlijn van de Arie 4 Waar valt uw bedrijf onder? 5 Uw bedrijf valt onder het Brzo

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor H. Smit v.o.f. Schroot- en Metaalhandel te Borger ONTWERPBESLUIT

Nadere informatie

lé M^l ^ ^ gronmgen JJ». provincie l^iiéiïifciïiirï^f' Onderwerp Risicoanalyses n.a.v. onderzoek Nor Aan Provinciale Staten Geachte dames en heren.

lé M^l ^ ^ gronmgen JJ». provincie l^iiéiïifciïiirï^f' Onderwerp Risicoanalyses n.a.v. onderzoek Nor Aan Provinciale Staten Geachte dames en heren. JJ». provincie lé M^l ^ ^ gronmgen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen teleroonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines E september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk milieu bewust of werk niet Koolwaterstoffen zoals aardgas en aardgascondensaat zijn schadelijk

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012

Nadere informatie

Opslag brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks. Resultaten plan van aanpak implementatie PGS 29

Opslag brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks. Resultaten plan van aanpak implementatie PGS 29 Opslag brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks Resultaten plan van aanpak implementatie PGS 29 Opslag brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks Resultaten landelijke afspraken implementatie PGS

Nadere informatie

B Brandweer Hollands Midden - 10 augustus 2015

B Brandweer Hollands Midden - 10 augustus 2015 B.10.1 Resultaten onderzoek aanwijzen bedrijfsbrandweren Hollands Midden Hieronder een overzicht van de bedrijven die in aanmerking komen voor een aanwijzing voor een bedrijfsbrandweer. Per bedrijf is

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Memo: consequenties Brzo 2015 Rrzo voor Veiligheidsregio s Datum: 20 mei 2016 Auteur: Karin Eshuis (commentator: Joram Gielbert)

Memo: consequenties Brzo 2015 Rrzo voor Veiligheidsregio s Datum: 20 mei 2016 Auteur: Karin Eshuis (commentator: Joram Gielbert) Memo: consequenties Brzo 2015 Rrzo voor Veiligheidsregio s Datum: 20 mei 2016 Auteur: Karin Eshuis (commentator: Joram Gielbert) Inleiding Op 4 juli 2012 hebben het Europees Parlement en de Raad Richtlijn

Nadere informatie

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Opdrachtgever : Gemeente Veiligheid Valgevaar 23 6583 QQ Veiligstad Tel. 009-555 777 E-mail info@gemeenteveiligheid.nl

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

Veiligheidscultuur bij risico-bedrijven Sjoerd Post, DCMR Milieudienst Rijnmond

Veiligheidscultuur bij risico-bedrijven Sjoerd Post, DCMR Milieudienst Rijnmond Veiligheidscultuur bij risico-bedrijven Sjoerd Post, DCMR Milieudienst Rijnmond Programma Veiligheidscultuur Inleiding Pilot Veiligheidscultuur Veiligheidscultuur inspecties Veiligheidcultuur beoordelingen

Nadere informatie

Zorgplicht Primaire Waterkeringen

Zorgplicht Primaire Waterkeringen Zorgplicht Primaire Waterkeringen Rijkswaterstaat Zee en Delta Datum: 17 mei 2017 Kenmerk: 141142 Status: definitief ILT Water, Producten en Stoffen Graadt van Roggenweg 500 te Utrecht Inhoudsopgave Gegevens

Nadere informatie

Auteur. Meldings- en vergunningplichtig. Handhaving deelcontrole Handhaving Procesindustrie Provincie Zuid-Holland Binnen werkplan

Auteur. Meldings- en vergunningplichtig. Handhaving deelcontrole Handhaving Procesindustrie Provincie Zuid-Holland Binnen werkplan Ann Verslag Datum Project 29-05-2007 265600 20376146 Onderwerp Project bluswaterieidingen. Auteur m DCMR milieudienst Rijnmond Locatie Naam Adres Plaatsbepaling Activiteit (sub) Locatiesoort Status Verslag

Nadere informatie

Interne Audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 2.A.2_1 Interne Audit 11-09-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

NTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen

NTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen NTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen Dick Hortensius NEN Milieu&maatschappij Herziening NTA 8620 1 Inhoud Aanleiding en aanpak herziening NTA Belangrijkste aandachtspunten Afstemming

Nadere informatie

Grip op menselijk falen met FlowZ. Simona Orzan en Peter Van Gestel Delta PI

Grip op menselijk falen met FlowZ. Simona Orzan en Peter Van Gestel Delta PI Grip op menselijk falen met FlowZ Simona Orzan en Peter Van Gestel Delta PI AMC Seminar, Den Helder, 3 november 2011 Errare humanum est Wat is een menselijke fout? Een menselijke fout is het niet of onjuist

Nadere informatie

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Middelburg, 23 augustus 2006 Nummer: RMW0609693 Afdeling: Milieuhygiëne BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND V.D.S. Staal- en Machinebouw B.V. is in het bezit van een vergunningen ingevolge

Nadere informatie

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines E september 2012 LEKKAGES HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk milieu bewust of werk niet Koolwaterstoffen zoals aardgas en aardgascondensaat zijn schadelijk

Nadere informatie

Interne Audit 24-10-2014. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit 24-10-2014. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit 24-10-2014 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Omgevingsdienst Brabant Noord

Omgevingsdienst Brabant Noord ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING WIJZIGEN Omgevingsdienst Brabant Noord Onderwerp Gemeente Uden heeft op 16 december 216 een verzoek ontvangen van de Provincie Noord-Brabant (hierna de provincie) voor

Nadere informatie

ZUID 2 6 NOV. 2015. AANTEKENEN Pubis Terminal B.V. Postbus 1658 3000 BR BOTLEK ROTTERDAM. Gedeputeerde Staten. BRZO 2015. Last onder dwangsom

ZUID 2 6 NOV. 2015. AANTEKENEN Pubis Terminal B.V. Postbus 1658 3000 BR BOTLEK ROTTERDAM. Gedeputeerde Staten. BRZO 2015. Last onder dwangsom Gedeputeerde Staten DCMR Milieudienst Rijnmond Afdeling Inspectie en Handhaving Contact provincie j ^ Q L L A N D ZUID T 010-246 F 010-246 82 83 info@dcmr,nl Postadres DCMR AANTEKENEN Pubis Terminal B.V.

Nadere informatie