Handhaving: periodieke / preventieve controle Handhaving HPI Provincie Zuid-Holland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handhaving: periodieke / preventieve controle Handhaving HPI Provincie Zuid-Holland"

Transcriptie

1 Verslag 0 Datum Project Auteur Onderwerp Draaiboek reinigen bluswatersysteem Locatie Naam Adres Plaatsbepaling Activiteit (sub) Locatiesoort Status Verslag Verslagdatum Rapporteur Gesproken met Verslagsoort l.o.v. bureau Participant BGO/BGA Nacontrole van nav beschikking Onderdelen Regelgeving ODFJELL TERMINALS (ROTTERDAM) BV Oude Maasweg KJ BOTLEK ROTTERDAM Bodemsanering RT/496/5217/840RT /T10TC www.odfjell.nl Overige provinciale Wm-activiteiten (tank op/overslag) Wm inrichting Meldings- en vergunningplichtig Handhaving: periodieke / preventieve controle Handhaving HPI Provincie Zuid-Holland ALGEMEEN (x = gecontroleerd) X Artikel 8.1 Wm (vergunningplicht voor oprichten, in werking hebben of veranderen van de inrichting) WVO Algemeen Historisch geval van bodemverontreiniging Besluit risico's zware ongevallen '99 Bevindingen wettelijke bepalingen Veiligheid Blusmiddelen In orde: N Soort bepaling: Kern Correspondentie beoordelingsbrief Briefdatum Opsteller Termijn Streefdatum Printdatum: Blad 1 van 3

2 ONDER GEHEIMHOUDING 1 Tekstverslag inspectie 1. INLEIDING Op 26 juli 2004 heeft DCMR van Odfjell een draaiboek ontvangen voor het reinigen van het bluswaternetwerk. Tijdens een test bij de oplevering van tankput 10a werd geconstateerd dat de levering van bluswater niet overeen kwam met de berekende capaciteit. Onderzoek heeft uitgewezen dat delen van het net verstopt zitten met schelpen aangroei. Deze schelpen aangroei is ontstaan door dat het bluswaternet regelmatig gespoeld wordt met havenwater. Dit water blijft vervolgens in de leidingen staan. Uit deze constatering is een Verzoek Tot Wijziging voort gekomen. Dat uiteindelijk het draaiboek heeft opgeleverd. Het draaiboek is beoordeeld door DCMR en Brandweer Rotterdam (brief /265600). ( Opmerkingen DCMR: Is de Management of Change Procedure gevolgd?. Wordt de in de vergunning vereiste bluswatercapaciteil gehaald. Odfjell zegt ja op basis van de 'live-test' die gedaan is bij de oplevering van tankput 10a. Dit is niet nader onderzocht. Opmerkingen Brandweer Ovenwegende dat: 1. Het begin en einde van de werkzaamheden worden gemeld met een fax 'tijdelijke wijziging bedrijfsbrandweervoorzieningen'. 2. De stationaire koelwater/ -sprinklerleidingen die op de opslagtanks aanwezig zijn te allen tijde in bedrijf kunnen worden gesteld. Odfjell dient voor elk brandscherm een berekening uit te voeren van de hoeveelheid water die geleverd dient te worden om elke aangesloten tank te koelen met een capaciteit van tenminste / uur/ strekkende meter tankomtrek. Op basis van deze rekening dient het aantal benodigde hydranten ter voeding van het brandscherm bepaald te worden. 3. Twee naast elkaar gelegen straten met hydranten niet tegelijkertijd buiten werking worden gesteld. 4. Elke tankput te allen tijde aan twee zijden van de tankput over operationele hydranten beschikt. 5. Brandgevaarlijke werkzaamheden niet worden uitgevoerd in de gebieden waar werkzaamheden aan het bluswaternet plaatsvinden. 6. Ten behoeve van de brandweer bij de portier een actueel overzicht aanwezig is van wegafsluitingen / en de beschikbaarheid van hydranten. V _ Heeft Brandweer Rotterdam geen bezwaar tegen de uitvoering van het voorgestelde plan. Verder is afgesproken dat wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd nabij het RCC daar geen manipulaties mogen plaatsvinden. Odfjell verwacht 17 weken nodig te hebben en start met het project op 9 augustus BEVINDINGEN EN CONCLUSIE Het project kan worden uitgevoerd conform het draaiboek met in acht name van bovengenoemde voorwaarden. 3. ACTIES EN ADVIEZEN 3.1 Door DCMR Goedkeuring formaliseren d.m.v. een brief. 3.2 Door het bedrijf Blad 2 van 3

3 ONDER GEHEIMHOUDING Zie verslag. Blad 3 van 3

4 Verslag Aan L. Datum Onderwerp BRZO inspectie Project Locatie Naam Adres Plaatsbepaling Activiteit (sub) Locatiesoort Status Verslag Verslagdatum Rapporteur Gesproken met Verslagsoort l.o.v. bureau Participant BGO/BGA Nacontrole van nav beschikking Onderdelen Regelgeving ODFJELL TERMINALS (ROTTERDAM) BV Oude Maasweg KJ BOTLEK ROTTERDAM Bodemsanering RT/496/5217/840RT /T10TC www.odfjell.nl Overige provinciale Wm-activiteiten (tank op/overslag) Wm inrichting Meldings- en vergunningplichtig Handhaving: themacontrole Handhaving HPI Provincie Zuid-Holland Revisievergunning ALGEMEEN (x = gecontroleerd) X Besluit risico's zware ongevallen '99 X Artikel Wm (gedragingen m.b.t. voorschriften) WVO Algemeen Registratiebesluit rampen en zware ongevallen Historisch geval van bodemverontreiniging Artikel 8.1 Wm (vergunningplicht voor oprichten, in werking hebben of veranderen van de inrichting) Bevindingen wettelijke bepalingen Veiligheid CIN melding In orde: J Soort bepaling: Nog invullen Correspondentie aanschrijving door DCMR Briefdatum Opsteller Termijn 2 M Streefdatum Printdatum: Blad 1 van 21

5 Arbeidsinspectie ^ RHRR INSPECTIERAPPORT BRZO'99 < Naam Bedrijf of inrichting >j < Vestigingsplaats >j <datum inspectie >] Al zaaknr.: ;< zaaknummers DCMR locatienr: l<locatienummer>l DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven Blad 2 van 21

6 INSPECTIERAPPORT BRZO'99 < Naam Bedn^^^ of inrichting >! < yestigjngsplaate^:^!<daturn inspectie >1 Al zaaknr.: [< zaaknummer>! DCMR locatienr.:,<locatienummer>i.a DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district liaven

7 Inhoud Inleiding 5' 1 Algemene gegevens 7 2 Omvang en uitvoering van de inspectie 9 3 Conclusie van de inspectie Bevindingen inzake het PBZO, VBS en het intern noodplan Bevindingen m.b.t. de in het VR beschreven installaties en processen, scenarioonderzoek, QRA, MRA en Domino-effecten Overtredingen en handliaving 16 Bijlage 1: Overzicht Overtredingen (O), Bevindingen (B) en Aandachtspunten (A) 17 DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven

8 1 Inleiding Teneinde de risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven te minimaliseren heeft de Raad van de Europese Unie de Seveso II-richtlijn vastgesteld. Deze richtlijn is binnen de lidstaten in de landelijke wetgeving geïmplementeerd. De Nederlandse uitwerking hiervan is opgenomen in het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (BRZO'99). De selectie van de bedrijven die vallen onder het BRZO'99, vindt plaats op basis van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in het bedrijf aanwezig mogen zijn. Bedrijven die vallen onder de regeling van het BRZO'99 dienen tenminste te beschikken over een preventiebeleid ter voorkomen van zware ongevallen (PBZO) en dienen een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) te hebben geïmplementeerd. Het BRZO'99 kent twee drempelwaarden. Als in het bedrijf meer gevaarlijke stoffen aanwezig zijn dan een in het BRZO'99 aangegeven hoogste drempelwaarde, moet het daarnaast ook nog een veiligheidsrapport (VR) indienen. Een dergelijk bedrijf wordt VRplichtig genoemd. BRZO-plichtige bedrijven die onder de idovenste drempelwaarde blijven gelden als PBZO-plichtige bedrijven. < naam bedrijf >j is een VRWJPBZCj- bedrijf. In het veiligheidsrapport (VR) zijn de risico's van zware ongevallen aangegeven voor werknemers, omwonenden en het milieu. Het bedrijf moet in het VR aantonen dat het de risico's in het bedrijf goed beheerst. Het VR wordt beoordeeld door diverse instanties, waaronder de milieudienst, de arbeidsinspectie en de gemeentelijke en regionale brandweer. Door deze instanties zal onder andere een uitspraak worden gedaan over de in het VR beschreven risico's. In deze rapportage worden de resultaten weergegeven van de inspectie die is gehouden op i<datum>! bij (<jiaam bedrijf >j te <!qcatienja^m>j. Het rapport bevat de gezamenlijke en afgestemde bevindingen van de DCMR Milieudienst Rijnmond, Arbeidsinspectie, team Rijnmond en de RHRR/ Brandweer Rotterdam. In het gezamenlijk deel van dit rapport wordt een algemene samenvatting gegeven van de bevindingen per onderdeel van het veiligheidsrapport, gevolgd door de gedetailleerde bevindingen. De beoordelingen hebben betrekking op het bedrijfsonderdeel dat als steekproef door de betreffende dienst gekozen is en zijn gebaseerd op de situatie die tijdens de inspectie is aangetroffen. DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven

9 \ DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven

10 2 1 Algemene gegevens Naam inrichting: Bezoekadres: Postadres: Telefoon (algemeen): Havennummer: Verplichting: Contactpersoon van drijver: Naam Functie Telefoon (direct) adres Medezeggenschapsorgaan: Activiteit: Aantal eigen werknemers: Aantal medewerkers derden: Deelnemers overheid inspectie: Aard inspectie: Inspectiedatum: 1 inspecteur Arbeidsinspectie: 1 toezichthouder Wet Milieubeheer: 1 toezichthouder Rampbestrijding: Eindredactie: DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven

11 DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven

12 I 3 2 Omvang en uitvoering van de inspectie Voorafgaande aan de inspectie is een schriftelijk inspectieplan gemaakt, opgesteld door de bij de inspectie betrokken partijen en schriftelijk (per mail) gecommuniceerd met de inrichting. Tijdens de inspectie zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: inspectieonderwerp PBZO document VBS # 1 Personeel en organisatie VBS # 2 Risico en gevaaridentificatie VBS # 3 Toezicht op uitvoering VBS # 4 Handelwijze bij wijzigingen VBS # 5 Planning noodsituaties VBS # 6 Toezicht op de prestaties VBS # 7 Audit en review Volledigheid Veiligheidsrapport Actualiteit Veiligheidsrapport Installatie en procesbeschrijvingen Installatie scenario's Bedrijfsbrandweer scenario's Rampbestrijding scenario's Quantitative Risk Analysis Milieu Risico Analyse Domino-effecten Audit Bedrijfsbrandweer Passendheid Rampbestrijdingplan Passendheid Milieuvergunning Stoffenlijst Intern Noodplan Onderdeel / procedure / installatie / nummer / aanduiding etc. De inspectie is uitgevoerd met gebruikmaking van de volgende hulpmiddelen: Hulpmiddel Inspectieonderwerp Tijdens de inspectie zijn de volgende documenten ingezien: Aanduiding Versie revisie 1 Versie revisie 1 Versie revisie 1 Versie revisie 1 Versie revisie 1 Versie revisie 1 Versie revisie 1 Versie revisie 1 Versie Versie Versie 3 datum Titel Management of Change procedure Kritische Apparatuur aandachtspuntenlijst Verzoek tot Wijziging formulier VtW advies aan COT formulier Intake vragenlijst formulier Identificatie van Gevaren en Risico-evaluatie Odfjell Project Initiatie (OPI) Constructie-complex werkzaamheden procedure Werkinstructie controle brandbestrijding- en veiligheidsmiddelen Werkinstructie ijken, kalibreren, controleren en testen Procedure gebruik productslangen. DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven

13 De volgende functionarissen zijn geïnterviewd: Naarn / c I n s p e c t ï e o n d e r w e r p Management of change VBS element 4, VBS element 3 Management of change VBS element 4, VBS element 3 Management of change VBS element 4 Management of change VBS element 4 Management of change VBS element 4 ^.. - Onderhoud en inspectie VBS element 3 QRA Onderhoud algemeen Onderhoud tanks Dhr Onderhoud leidingen C DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven 10

14 4 3 Conclusie van de inspectie Dit hoofdstuk geeft de beschrijving van de conclusie van de inspectie met betrekking tot de eisen uit het BRZO'99. Dit hoofdstuk is door de toezichthouders gezamenlijk opgesteld na afloop van de inspectie en geeft een totaalindruk van de mate waarin het bedrijf aan haar verplichtingen uit het BRZO'99 voldoet. De eerste paragraaf beschrijft de resultaten met betrekking tot het PBZO-document en het op het bedrijf aanwezige Veiligheidsbeheerssysteem. Paragraaf 3.2 beschrijft de kwaliteit van de beschrijvingen in het Veiligheidsrapport en de beheersing van scenario's, waarna in de laatste paragraaf een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste overtredingen en de door de overheid voorgenomen handhavingacties. Een overzicht van alle overtredingen en bevindingen waarop de conclusies zijn gebaseerd staan vermeld in bijlage Bevindingen inzake het PBZO, VBS en het intern noodplan Artikel 5, tweede en derde lid, van het BRZO'99 bevat de verplichting tot het opstellen van een PBZO- document alsmede het invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem. De elementen die in het veiligheidsbeheerssysteem aan de orde dienen te komen, worden nader gespecificeerd in bijlage II bij het BRZO'99. De eisen aan het intern noodplan zijn terug te vinden in artikel 22 en bijlage IV van het BRZO'99. PBZO document Organisatie: Met betrekking tot het PBZO-document van bedrijf kan gesteld worden dat de organisatie van het beleid, bestaande uit de beschrijving van comniitment, taken en verantwoordelijkheden bij het voorkomen van zware ongevallen als [< goed / redelijk/jriatig/ (slecht, afvvezig)>^ beoordeeld kan worden. pocujtientatie: Het beleid en de bijbehorende doelstellingen zijn als l< goed /j^edejijk/ matigt (slecht, afwezigj>j gedocumenteerd in het PBZO-document. Volledigheid: De beschrijving van alle gevaren en risico's in dit document is!< goed /redelijw rnatig^ (slecht, afiwezig)>'. Er is i<een/ geenj goed en volledig beeld te schetsen op basis van deze informatie. Implementatie: BinnerLhet PBZO document en het uitgestippelde beleid wordt op een als 'i<,goede j rejdelijke/ matige/ slechte>] manier de link gelegd met de verschillende onderdelen van het N/BS. Evaluatie: Toetsing van het beleid aan de hand van prestatie-indicatoren, kansen en effecten is als [< goed / redejijk/ matig/ slechtj vastgelegd en mogelijk binnen dit beleid. Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) VBS element 1: Organisatie van het personeel Organjsatie;^ De taken, yerantvyqordelijkheden, bevoegdheden van eigen personeel en derden is op een 'r^goede / redelijke/ matige/ slechje> manier vastgelegd. Documentatie: Het trainings- en opleidingsprogramma's met betrekking tot de beheersing van risico's van zware ongevallen is als!< goed / redelijk/ nnatig/ slecht>j beordeeld. De programma's zijn <niet> volledig en up-to-date. Volledigheid: De opleiding van het personeel en de specifieke opleidingseisen per functie kunnen 11 DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven

15 ,'<goed/ redelijk/ matig/ niet>, worden aangetoond. Deze zijn ^niet^ voor alle functies vastgelegd. Implementatie: Binnen [< naam bedrijf>] is ^ goed / j^edeïijk/ matig/ rnets aantoonbaar welke opleidingen en trainingen door een willekeurige werknemer gevolgd zijn of gaan worden. Eva[uatie: Binnen j^<naam bedrijf>} zijn de overlegstructuren op een < goede / redejijkei rriatige/ sïëchte>! manier vastgelegd. VBS element 2: Identificatie van gevaren en beoordeling van de risico's van zware ongevallen Organisatie: De verantwoordelijkheid voor het beoordelen van risico's en het uitvoeren van gevarenanalyses is '< goed / redeiijk/ matig/ niet>' vastgelegd en dient '<niet>ï verbeterd te worden. Documentatie: De procedures voor het identificeren van gevaren, de inventarisatie van effecten en het uitvoeren van gevarenstudies zijn,< goed / redelijk/ matig/ n[et> en (onjvoldoende om te voldoen aan de wetgeving. Volledigheid: De mogelijkheden op een LOC en bijbehorende kansen zijn <goed / voldoende / onvoldoende/ slecht>: na te gaan d.m.v. de procedures. Incidenten worden hier I<goed / voldoende^ niet of nauwelijks> in meegenomen. Implementatie: De incidentanalyse en de uitvoering van veiligheidsstudies wordt als I< goed j redelijk/ matig/ slecht>' beoordeeld. Binnen '<jiaam jdedrijf>j is!< geen>, incidentanalyse uitgevoerd. Evaluatie: Het is goed / redelijk/ matig/ niet>i aantoonbaar dat de bevindingen uit incidentanalyse en veiligheidsstudies geëvalueerd worden en dat hier verbeteringen uit voortkomen. VBS element 3: Het toezicht op de uitvoering Organisatie: Het onderhouds- en inspectieprogramma met beschrijvingen van technische voorzieningen, werkvergunningen en veiligheidsmaatregelen voor het personeel binnen < naarn' bedrijf>; is 5 goed / redelijk/ nriatig/slecht/afwezig>;. Documentatie: De procedures voor het doorgeven van wijzigingen, onderhoudswerkzaamheden en testen zijn [< goed / redelijk/ matig/slechvafwezig>. Volledigheid: Op dit moment zijn niet alle technische veiligheidsvoorzieningen opgenomen in het onderhouds- en inspectieprogramma. Dit systeem is op dit moment als < goed y red^'ü!^ matig/j slecht/afwezig^ te beoordelen. Implementatie: Het onderhouds- en inspectieprogramma vyordt < goed / redelijk J matig l slecht/njet>i nageleefd. Er kan!< goed / redelijk/ matig/ slecht/niet> worden aangetoond dat de aanwezige equipment op tijd getest, geïnspecteerd of onderhouden wordt. Evajuatie: Afwijkingen en onderhouds- en inspectieresultaten worden i< goed J redelijk/ matig/ s]echt/njet>: gemeten en geëvalueerd. VBS element 4: De wijze waarop gehandeld wordt bii wijzigingen Organisatie: Binnen OdfjelJ is redelijk vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het behandelen van wijzingen, (on het op de hoogte stellen van hot betrokken personeel). Documentatie: De procedures voor het doorgeven en de documentatie van wijzigingen zijn redelijk. De gebruikte formulieren en procedures zijn redelijr geschikt voor een gestructureerde verwerking van wijzigingen. Volledigheid: De wijzigingen in personeel, procescondities, materialen, software, ontwerp en constructie van nieuwe installaties en technische veiligheidsvoorzieningen worden 5 goed ] DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven 12

16 redelijk/ matig/ slecht/niet> gedekt door de aanwezige procedures en formulieren. Imp[emejitatje; De controle op de implementatie van wijzigingen binnen [< naam bedrijf>] is [< goedj redejijk/ matig/^ s[echt/a^vezig>'. Het is ^<n]et> aantoonbaar in welke fase de wijzigingen j;jch bevinden en het is ^jiiet>' aantoonbaar of verbeteringen zijn ingevoerd. Wijzigingen worden '<^niet> structureel doorgegeven aan het bevoegd gezag. Evaluatie: Er vindt binnen ^^naarribedrijf^ lïeen / geeri>! evaluatie van wijzigingen of verbeteringen plaats. De implementatie van wijzigingen wordt!<niet>, afgerond. VBS element 5: Planning voor noodsituaties Organisatie: De bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden in noodsituaties met betrekking tot het personeel en de noodorganisatie zijn '< goed / redelijk/ matig/ slecht/afwezig>i vastgelegd. Documentatie: Er is binnen i<naam bedrijf> <een/geen>; noodplan aanwezig. De procedures voor ontruiming en registratie zijn '^qqk/ook niet / echter n[et>j aanwezig binnen het bedrijf. Volledigheid: De te nemen acties zijn i<_ goed^ redeïijk/ matig/ slecht / niet>l beschreven in het noodplan. De stofgegevens zijn ^iijet>l aanwezig en '< goe^/red^ejijk/ matig/met^ up-to-date. Implementatie: Er kan ï^nietg aangetoond worden dat het noodplan en bijbehorende procedures regelmatig geoefend worden. Evaluatie: Het noodplan wordt f<niet>l regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Het noodplan is '<niet>i up-to-date. VBS element 6: Toezicht op de prestaties Organisatie: De doelstellingen in het beleid van [< naam bedrijf^ zijn <niet>l concreet en meetbaar. De verantwoordelijkheden met betrekking tot deze doelstellingen zijrp[<^ goed/ ledelijk/ majig^ sjecht/niet? vastgelegd in het VBS. Documentatie: De procedures over het meten yan^xsilighejdsprestajes, de rapportage van storingen, incidenten en ongevallen zijn < goed / redelijk/ matig/ slecht/ afwezig>;. Volledigheid: Op dit moment worden de veiligheidsprestaties ten aanzien vari^ ongevallen, bijna ongevallen^, incidenten, downtime en uitgevoerde veiligheidsinspecties ^ gqed / redejijk/ matigt slecht/ niet>! gemeten. Implementatie: De procedures het meten van yeiligheidsprestaties, de rapportage van storingen, incidenten en ongevallen worden,'<gped / redejijl^ matig/ slecht/ niet>] nageleefd. Er kan ^ goed / redelijk/niatig/ slecjit/^n worden aangetoond dat prestatiemetingen uitgevoerd worden. Evaluatie: Veiligheidsprestaties en doelstellingen worden < goed / redelijk/ matig/ slecht/niet> gemeten en geëvalueerd. Er worden op basis hiervan i<geen>i nieuwe doelstellingen geformuleerd. VBS element 7: Organisatie;^ De verantwoordelijkheden voor het uitvoeren en pjannen zijn < goed / redelijk/ matig/ slecht/ niet>; vastgelegd. De interne auditoren zijn < goed /xed^elijk/ matig/ slecht/ niet>j opgeleid en vastgelegd binnen de organisatie. Documentatie: Er is <een/ geen> structureel auditplan met doelstellingen frequentie, afdelingen en activiteiten aanwezig. Er is <een/geen>: auditplan opgesteld en er is!<een/ geen>i procedure voor audits aanwezig. Volledigheid: < Niet alle/alle> elementen komen aan bod in de planning en uitvoering van audits. DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven 13

17 Implementatie: Er zijn ^<.. / enkele/ geen>' audits uitgevoerd. De implementatie van het auditplan ^ en procedures is < goed / redelijk/ matig/ slecht>. \i Evaluatie: De eyaljjatie van auditresultaten, verbeterpunten en vervolgacties is & gqed^ / redelijk/ 'matig/ slecht/afwezig>. De uitgevoerde periodieke audits hebben l5rliet>j geresulteerd in vervolgacties en daaraan gekoppelde verbetertermijnen Bevindingen m.b.t. de in het VR beschreven installaties en processen, scenario-onderzoek, QRA, MRA en Domino-effecten Installatie- en procesbeschrijvingen Volledigheid: De installatie- en procesbeschrijvingen zijn,< goed / redelijk/ matig/ slecht/afwezig>'. De beschrijvingen van de installaties geven een!< goed / redelijk/ matig/ slecht/ niet>j beeld. Gevaren en risico's: In de installatie- en procesbeschrijvingen worden de gevaren en risico's < 'goed / redelijk/ matig/ slecht/ niet>, beschreven. Het is i5niet>! mogelijk een goed beeld te schetsen van de mogelijke effecten van een LOC. Juistheid: De beschreven situatie in het VR m.b.t. installatie- en procesbeschrijvingen komt [< goed? redelijk/ matig/ slecht/ niet> overeen met de aangetroffen situatie in het bedrijf. Preventieve maatregelen/ LOD's: De preventieve maatregelen bij installaties en processen worden i< goed/ redelijk/ matig/ slecht/ rnet>j beschreven. Scenario-onderzoek In het veiligheidsrapport van < naam bedrijf > zijn < aantal > installatiescenario's beschreven, onder te verdelen voor de volgende bedrijfsonderdelen:!< aantal > voor '< betreffende bedrijfsonderdeel >; < aantal > voor '< betreffende bedrijfsonderdeel >; < aantal > voor < betreffende bedrijfsonderdeel >; De keuze van de onderzochte scenario's is door het beoordelingsteam gemaakt op basis van de geleverde beschrijving, de inschatting van het risico door < riaam bedrijf > en de aard van de genoemde preventieve en repressieve maatregelen. <lnstallafiescenario's/ lnrichtingsscenario's> Volledigheid: De uitvoering van de installatiescenario's is 5 goed / redelijk/ matig/ slecht/ afwezig>l Gevaren en risico's: De gevaren en risico's zijn < goed / redelijk/ matig/ slecht/ niet> beschreven in de installatiescenario's. De kansen en effecten zijn,< goed l redelijk/ matig/ slechy niet>' onderbouwd. Juistheid: De beschreven situatie in de installatiescenario's komt i< goed/ redelijk/jria^^^ niet> overeen met de aangetroffen situatie in het bedrijf en is ;<niet>' actueel. Preventieve maatregelen/ LOD's: De preventieve maatregelen in de installatiescenario's zijn < goed / redelijk/ matig/ slecht/ajwezig> beschreven. Scenario's m.b.t. brandveiligheid en rampenbestrijding Volledigheid: De uitvoering van de ramp- en bedrijfsbrandweerscenario's is < goed / redelijk/ matig/ 'slecht/>, te noemen. DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven 14

18 ^ Gevaren en risico's: De gevaren zijn ^ gojed/jedelijk/ matig/ siecht/ niet>\beschreven in de rampen bedrijfsbrandweerscenario's. De effecten zijn i< goed / redelijk/ matig/ slechy niet> onderbouwd. Juistheid: De beschreven situatie in de ramp- en brandveiligheidscenario's komt '< goed / redelijl^ matig/ slechv njet> overeen met de aangetroffen situatie in het bedrijf en is <niet> actueel. Correctieve maatregelen/ LOD's: De correctieve maatregelen in de ramp- en brandveiligheidsscenario's zijn ^ goed / redelijk/matig/ slej;ht/njet> beschreven. QRA Volledigheid: De uitvoering van de QRA is goed. In de QRA zijn risico's, installaties en stoffen op een goede manier meegenomen. Gevaren en risico's: De gevaren en risico's zijn goed beschreven in de QRA. Juistheid: De beschreven situatie in de QRA komt goed overeen met de aangetroffen situatie in het bedrijf en is actueel. De betreffende scenario's zijn goed beschreven en conform de werkelijke situatie Preventieve maatregelen/ LOD's: De preventieve maatregelen in de QRA zijn goed beschreven. MRA Volledigheid: De uitvoering van de MRA is [< goed / redelijk/ rnatig/ slecht/ a^vez^ig>i. Gevaren en risico's: De gevaren en risico's zijn [<goed / redelijk/ matig/ slecht/ niet>l beschreven in de MRA. Juistheid: De beschreven situatie in de MRA komt < goed / redelijk/ matig/ slecht/ niet>j overeen met de aangetroffen situatie in het bedrijf en is (<niet>' actueel. Preventieve rnaatregelen/ LOD's: In de MRA zijn de preventieve maatregelen :< gqedj redelijk/ matig/plecht/ niet> beschreven. Domino effecten Volledigheid: De aangeleverde informatie voor de berekening van de domino effecten is goed / redelijk/ matig/ slecht/ afwezig>. De effecten kunnen < goed / redelijk/ matig/ slecht/ niet>; ingeschat worden op basis van de informatie over de risico's op de inrichting en nabijgelegen inrichtingen. Gevaren en risico's: De beschreven gevaren en risico's zijn (< gp^ / redeiijk/ nnatig/ slecht/ niet>! bruikbaar voor de berekening van domino-effecten. Juistheid: De aangeleverde informatie komt '< goed / redelijk/ matig/ slecht/ niej>j overeen met de aangetroffen situatie in het bedrijf en is <r\\et>\ actueel. Preventieve maatregelen/ LOD's: De informatie-uitwisseling tussen de betrokken inrichtingen is,< goed / redelijk/ matig/ slecht/ afwezig>;. De domino-effecten worden is < goed / redelijk/ rnatig/ slecht> beheerst door de aanwezige LOD's. Stoffenlijst De volledigheid van de stoffenlijst voor de externe hulpverleners is <goed / redelijk/ niatig/ slecht / 'afwezig>: en bevat <niet> alle stofinformatie. ' ",5 DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven

19 Juistheid: De aangeleverde informatie komt,<goed / redelijk/ matig/ slecht/ niet>: overeen met de aangetroffen situatie in het bedrijf en is <niet> actueel. Afgegeven vergunningen (milieuvergunning, beschikkingen brandveiligheid) De afgegeven beschikkingen op basis van de <WVO, Wet Milieubeheer, Besluit bedrijfsbrandvveren> wordt door het bedrijf 5 goed / redelijk/ rnatig/ slecht / niet> nageleefd. Er zijn geen>; overtredingen van de huidige voorschriften geconstateerd. L De afgegeven beschikkingen is/zijn!< wel / niet >; passend voor de huidige situatie en omvatten <alle / niet alle> voor de veiligheid relevante scenario's en installaties. De borging van de aanwezigheid en integriteit van de voor de veiligheid relevante voorzieningen is 5 gqedj redelijk/, niatig/ slecht / afwezig>; Overtredingen en handhaving Op grond van de bevindingen van de inspectie is een aantal overtredingen van het BRZO'99 geconstateerd, waarvoor een handhavingstraject zal worden ingezet. Hieronder is aangegeven welke overtredingen het betreft en welke de handhavende instantie zal zijn. Een overzicht van alle bevindingen en overtredingen is gegeven in bijlage 1. Onderwerp: VBS 2, DCMR VBS 3, DCMR Overtredingen Een drietal zeecontainers voor opslag van gevaarlijke stoffen staan niet vermeld in de aanvraag van de PID. Dit betreft een overtreding van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer. (handhaving door DCMR) Een aantal hydranten hebben 1 in plaats van de vereiste 2 afsluiters. Dit betreft een overtreding van voorschrift 6.30 van uw Wm vergunning. (handhaving door DCMR) (.) DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven 16

20 5 Bijlage 1: Overzicht Overtredingen (O), Bevindingen (B) en Aandachtspunten (A) Onder een Overtreding wordt verstaan het niet voldoen aan een concreet voorschrift uit wet of beschikking. Daar waar Bevindingen algemene constateringen zijn, welke zowel positief als afwijkingen kunnen bestaan, zijn Aandachtspunten adviezen aan het bedrijf of de toezichthouder. (BRW; Bevoegd gezag Rampbestrijding - Brandweer), Al; Arbeidsinspectie - afdeling MHC, WM: Bevoegd gezag Wet Milieubelieer, WVO: Waterkwaliteitsbeheerder) PBZO DOCUMENT i Nr. Bevinding ' 0.C1 O.02 B.01 VBS ELEMENT 1; PERSONEEL EN ORGANISATIE Nr. Bevinding B.02 B.03 i VBS ELEMENT 2; RISICO EN GEVAARSIDENTIFICATIE! Nr. Bevinding j VBS ELEMENT 3; TOEZICHT OP DE UITVOERING j Bevinding Nr. 1 B.01 In het storingssyteem kan de meiderde indicatie spoed, normaal of veiligheid aangeven. Ook kunnen st gemeld worden als er echt haast bij is. Deze vier categorieën (telefonisch, spoed, normaal en veiligheid) B.C2 De assistent terminal manager wijst de storingsmeldingen toe aan een proceseigenaar (technisch opzici kan de status (spoed, normaal en veiligheid) daarna wijzigen. B.03 In het systeem wordt een storing gemeld en afgemeld. De status tussentijds is niet zichtbaar. Wel wordt in het bonnenoverleg dit is voor de melder van de storing niet inzichtelijk. B.04 Er is verteld dat er geen totaal overzicht is van alle aanwezige slangen op de inrichting (ca. 600). Dit is i procedure gebruik productslangen waarin onder 3.2 A staat vermeld dat bij uitgifte van een nieuwe slanc in de PC. Om er zeker van te zijn dat alle aanwezige slangen gekeurd zijn is een administratie van de si; 05 Door RWS zijn van een vijftal slangen de nummers genoteerd. 1 slang had geen kleurcodering en bleek ging om een DVI slang dat is te zien aan de diameter. Bij de PID werd een slag aangetroffen zonder klei nieuwe productslang waarvan een certificaat aanwezig was. DCMR Milieudienst Rijnmond Arbeidsinspectie, afdeling MHC Team Rijnmond Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, district haven 17

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 6 Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 6 Aanwijzigingen voor implementatie van BRZO 1999 Den Haag, 22 augustus 2006 inhoudsopgave

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

BRZO-regio West 2007-2011

BRZO-regio West 2007-2011 BRZO-regio West 2007-2011 1.Inleiding Dit inspectieprogramma heeft betrekking op de uitvoering van het toezicht in het kader van het Besluit Risico s Zware Ongevallen 1999. Het inspectieprogramma heeft

Nadere informatie

Inventarisatie van Brzo-bedrijven. Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, mileu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven.

Inventarisatie van Brzo-bedrijven. Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, mileu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Dit is een publicatie van: Ministerie van VROM > Rijnstraat 8 > 2515 XP Den Haag > www.vrom.nl Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, mileu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven.

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven Vooronderzoek

Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven Vooronderzoek Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven Vooronderzoek RIVM rapport 620089002/2012 L.J. Bellamy L.A.A. Bollen V.M. Sol Veiligheidsprestatie-indicatoren voor

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN HET OPTREDEN IN HET DOSSIER NORTH REFINERY TE DELFZIJL

ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN HET OPTREDEN IN HET DOSSIER NORTH REFINERY TE DELFZIJL ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN HET OPTREDEN VAN DE PROVINCIALE OVERHEID ALS BEVOEGD GEZAG WABO (Wm) IN HET DOSSIER NORTH REFINERY TE DELFZIJL Groningen, mei 2011 Ten geleide In maart 2010 ontving het

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID OPSLAGTANKS AUDIT-METHODOLOGIE (CIV03)

BRANDVEILIGHEID OPSLAGTANKS AUDIT-METHODOLOGIE (CIV03) BRANDVEILIGHEID OPSLAGTANKS AUDIT-METHODOLOGIE (CIV03) Centrum Industriële Veiligheid 2 AUDIT-METHODOLOGIE BRANDVEILIGHEID OPSLAGTANKS (CIV 03) Centrum Industriële Veiligheid 3 Centrum Industriële Veiligheid

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek. Een praktijkgericht onderzoek naar de BowTie-methode. Studentennummer: 495041 Datum: 28-05-2014 Stagebegeleider

Afstudeeronderzoek. Een praktijkgericht onderzoek naar de BowTie-methode. Studentennummer: 495041 Datum: 28-05-2014 Stagebegeleider Domaco Milieumanagement BV Darwinstraat 8 2771 TK Boskoop ad.koetsier@domaco.nl 06-28414318 KvK Leiden: 28115221 Afstudeeronderzoek Een praktijkgericht onderzoek naar de BowTie-methode In opdracht van

Nadere informatie

Onderzoek invoering wetswijziging hoofdstuk 8 Wet milieubeheer Implementatie van de IPPC-Richtlijn

Onderzoek invoering wetswijziging hoofdstuk 8 Wet milieubeheer Implementatie van de IPPC-Richtlijn Onderzoek invoering wetswijziging hoofdstuk 8 Wet milieubeheer Implementatie van de IPPC-Richtlijn Zaaknummer: 5030040090 Definitief rapport DG Milieu Divisie Water Postbus 30945 Postbus 61 2500 GX s-gravenhage

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen,

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl PROCEDURES ENERGIEZORG MVO Format opgesteld in opdracht van het Productschap MVO door: Hoeks training en advies, ir. C.H. Hoeks A+, ir. R.C.J. Ongenae van commentaar voorzien door: Een werkgroep energiezorg

Nadere informatie

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen ing. A.H.J. Venhorst 7 oktober 2003 Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen Rapportage betreffende ondersteuning aan betrokken overheden inzake toezicht bij veilige herstart naar achterliggende oorzaken

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie WBP Zelfevaluatie Disclaimer Dit product WBP Zelfevaluatie is met de grootste zorg ontwikkeld door het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Tussenevaluatie programma BeteRZO Opdrachtgever

Nadere informatie

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Deze bijdrage gaat over de eisen die op grond van artikel 21 van het Besluit risico s zware

Nadere informatie

Effectmeting Integraal toezicht Thermphos 2010-2011

Effectmeting Integraal toezicht Thermphos 2010-2011 Effectmeting Integraal toezicht Thermphos 2010-2011 Doel van het document: In dit document wordt het project 'Integraal Toezicht Thermphos' geëvalueerd door middel van een effectmeting. De resultaten van

Nadere informatie

Externe Audit. "'et Politiegegevens Koninklijke Marechaussee. 55/?or2...oo 7j2-6. pwc. ~5lajL LJo6~ bdiutf. Definitief. www.pwc.nl

Externe Audit. 'et Politiegegevens Koninklijke Marechaussee. 55/?or2...oo 7j2-6. pwc. ~5lajL LJo6~ bdiutf. Definitief. www.pwc.nl www.pwc.nl ~5lajL LJo6~ bdiutf H\i..is'r~(l.ie. ~ ~;e.. 55/?or2...oo 7j2-6 Externe Audit 12 januari 2012 Referentie: 2011-0057/ Definitief "'et Politiegegevens Koninklijke Marechaussee 2011 - pwc Inhoudsopgave

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

VGM Checklist Aannemers

VGM Checklist Aannemers VGM Checklist Aannemers VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU SSVV - CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) België De Belgische Accreditatie-instelling (BELAC) Centraal College

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Ministerie van Veiligheid en Justitie Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Datum 23 december 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Kalvermarkt 53 2511 CB Den Haag Postbus

Nadere informatie

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN)

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT verleend aan BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) ten behoeve van een inrichting voor de productie van (bio)methanol, glycerol en zout Locatie: Oosterhorn

Nadere informatie

Deel 3 Bijlagen bij uitvoeringskader VTH

Deel 3 Bijlagen bij uitvoeringskader VTH Vertrouwen verdienen Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2014-2017 Vertrouwen verdienen Deel 3 Bijlagen bij uitvoeringskader VTH Vastgesteld door Gedeputeerde Staten 17 december 2013 Nota

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie