12-14 februari 2014 t FORUM Kortrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12-14 februari 2014 t FORUM Kortrijk"

Transcriptie

1 Stephen Hawking

2 Een hart voor wondzorg Een hart voor wondzorg februari 2014 t FORUM Kortrijk

3 Hendrik Vanmarcke Thuisverpleegkundige Zaakvoerder BVBA Consulting & Zorg Postgraduaat stomatherapie, wondverzorging en weefselherstel

4 Wel wat dacht u, vergeet het maar!

5 Inhoud Wetgeving Specifieke aspecten van procedures en protocollen Economische aspecten en Financiële aspecten Effectiviteit en efficiëntie van protocollen Gedwongen of -verstandshuwelijken Ondersteunende zorg voor protocollen Iedereen wint! Besluiten

6

7 De wet op de verpleegkunde

8 Wet op de verpleegkunde 18 juni 1990 (B.S. 26/7/90) K.B. van 18 juni 1990, in toepassing van art. 21 quinquies, 3 van het K.B. nr. 78 van 10 november 1967 bijlage I Koninklijk besluit houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatie- vereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 04/09/1990, 25/11/1991, 27/12/1994, 06/06/1997, 02/07/1999, 07/10/2002, 13/07/2006 en 21/04/2007 CNC Hendrik Vanmarcke WONDZORG EN WETGEVING

9 Art. 7ter. De technische verpleegkundige verstrekkingen en de toevertrouwde geneeskundige handelingen worden door de verpleegkundige uitgevoerd aan de hand van standaardverpleegplannen of procedures. Met uitzondering van de technische verpleegkundige verstrekkingen B1, zoals opgenomen in bijlage I, B1, worden de standaardverpleegplannen en de procedures voor de technische verpleegkundige verstrekkingen B2, zoals opgenomen in bijlage I, B2 en de toevertrouwde geneeskundige handelingen in samenspraak met de arts en de beoefenaar van de verpleegkunde opgesteld. Het standaardverpleegplan laat toe om een patiënt met een bepaalde aandoening systematisch te benaderen en te verplegen. Een procedure beschrijft de uitvoeringswijze van een bepaalde medische of verpleegkundige techniek. Eventueel kunnen één of meerdere procedures deel uitmaken van een standaardverpleegplan of een staand order, zoals omschreven in artikel 7quater 5.

10 FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 13 JULI Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofdverpleegkundige betreft HOOFDSTUK II. - Bijzondere activiteiten met betrekking tot de strategische visie van het ziekenhuis Art De hoofdverpleegkundige ziet erop toe dat de verpleegkundige activiteit binnen zijn equipe afgestemd is op de strategische visie van het verpleegkundig departement alsook op de maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen. 2. Hij is in het bijzonder verantwoordelijk voor : 1 het ontwikkelen, operationaliseren en opvolgen van het verpleegkundig beleid binnen zijn equipe in overeenstemming met de strategische visie van het ziekenhuis; 2 het sturen, begeleiden en evalueren van veranderingsprocessen; 3 het uitwerken en aanpassen van procedures en werkmethoden; 4 het uitvoeren van wettelijk opgelegde registraties met betrekking tot verpleegkunde; 5 het opvolgen, het toepassen van relevante wetgeving en het informeren van de leden van zijn equipe hierover

11 Publicatie : JULI Ministeriële omzendbrief betreffende het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalifikatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, gericht aan de beheersorganen van de ziekenhuizen, de rust-en verzorgingstehuizen, de rustoorden voor bejaarden, de diensten voor thuisverpleging, de artsen en de verpleegkundigen

12 Bevoegdheid versus bekwaamheid Het koninklijk besluit van 18 juni 1990 bevat alle technische verpleegkundige verstrekkingen en toevertrouwde medische handelingen waarvoor verpleegkundigen bevoegd zijn. Het bekwaam zijn is een individuele beoordeling en hangt af van de opleiding en de ervaring van de verpleegkundige zelf. Indien aan een verpleegkundige gevraagd wordt handelingen te stellen die hij onvoldoende beheerst of niet veilig kan uitvoeren dan dient de verpleegkundige te weigeren en dit onmiddellijk te melden aan zijn hiërarchische overste en aan de opdrachtgevende arts. Men mag van een verpleegkundige verwachten dat hij de courante verstrekkingen en handelingen op zijn dienst of functie correct en veilig kan toepassen. CNC Hendrik Vanmarcke WONDZORG EN WETGEVING

13 Standaardverpleegplannen en procedures De verstrekkingen en handelingen die gewoonlijk door verpleegkundigen in de dienst of functie worden gesteld, dienen door middel van standaardverpleegplannen en/of procedures te worden beschreven. De verplichting wordt opgelegd om vanaf 1 september 2008 alle technische verpleegkundige verstrekkingen en toevertrouwde geneeskundige handelingen die door verpleegkundigen verricht worden, te beschrijven door middel van standaardverpleegplannen of door procedures. Deze zijn richtinggevend voor de verzorging en de behandeling van de patiënt. Ze dienen in hun toepassing door de verpleegkundige aangepast te worden aan de individuele behoeften van de patiënt. CNC Hendrik Vanmarcke WONDZORG EN WETGEVING

14 Om deze belangrijke doelstelling te realiseren is overleg en samenwerking tussen medici en verpleegkundigen noodzakelijk in respect voor elkaars bevoegdheden. Op die manier worden de verstrekkingen en handelingen en hun toepassing duidelijk omschreven en wetenschappelijk onderbouwd. De verantwoordelijken in de medische en verpleegkundige departementen zullen erover waken dat de inhoud van de standaardverpleegplannen en de procedures regelmatig up-to-date gemaakt worden. «Guidelines» van wetenschappelijke verenigingen hebben geen directe wettelijke waarde maar kunnen wel een waarde hebben voor het toetsen van de zorgvuldigheidsvereisten, in het bijzonder de «guidelines» die samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ontwikkeld werden ( FOD volksgezondheid). Artsen en verpleegkundigen zullen er rekening mee houden bij het opstellen van hun standaardverpleegplannen, procedures en medische voorschriften. CNC Hendrik Vanmarcke WONDZORG EN WETGEVING

15 Ergo Volgens het Koninklijk Besluit van 13 juli 2006, later herhaald in een ministeriële omzendbrief dienen alle technische verpleegkundige verstrekkingen en toevertrouwde geneeskundige handelingen in detail beschreven te worden d.m.v. een standaard verpleegplan of een procedure. Binnen de gezondheidsinstellingen is het de verantwoordelijkheid van het hoofd van het verpleegkundig departement om in samenspraak met het hoofd van het medisch departement deze opdracht te realiseren. Deze denkwijze geldt eveneens binnen de relatie thuisverpleegkundige behandelende arts. CNC Hendrik Vanmarcke WONDZORG EN WETGEVING

16

17 Wondzorgprotocollen: voor en nadelen + Efficiënt en effectief Uniform Regelt de functionele verantwoordelijkheden Vereenvoudigt complexe situaties Creëert automatismen Economisch Goede hulp bij evaluatie Evidence-based Zelden volledig Stroef stramien Automatische piloot gevaarlijk zonder onderliggende kennis Loopt altijd achter op evolutie Mist soms neutraliteit Remt intellectualiteit in opleiding en beslissing Evidence-based? Vergt zeer deskundige implementatie

18 Economische en financiële aspecten Efficiënt en effectief : op voorwaarde dat de procedure ook wordt uitgevoerd Regelt de functionele verantwoordelijkheden Economische meerwaarden specifiek gelinkt aan gericht gebruik, headcount en product zowel voor instelling als maatschappij Concurrentie in de markt Pakketaankoop Mogelijkheden tot groepsaankoop Lange termijn contracten met bonus

19

20 Effectiviteit? Efficiëntie?

21 Efficiëntie verwijst naar de manier waarop een bepaald resultaat is bereikt, terwijl effectiviteit alleen rekening houdt met het resultaat Efficiënt is doeltreffend op de meest economische manier

22 Effectiviteit vs. efficiëntie Procedures kunnen en zullen efficiënt zijn in de mate dat de opbouw en de middelen die daartoe worden ingezet in verhouding staan tot het te bereiken doel Vb. de tijd die nodig is om een nieuwe procedure te ontwikkelen is een economische en financiële factor (Rogers) Mensen en middelen bepalen de efficiëntie van een procedure. Zoveel als nodig, maar ook nooit meer. De waarde/maatstaf van efficiënt uitgewerkte procedures is sterk gerelateerd aan de effectiviteit van deze procedures. Indien de doelen niet worden bereikt worden procedures snel uithangborden voor egotrippers

23 1998 Directeur van een thuiszorgdienst

24 Effectiviteit en Efficiëntie in marketing en verkoop verkoper doel talent middelen logistiek tijd budget Wat is de waarde van de verkoper? Wat is de waarde/belang/kost van de ingezette middelen? Hoe waardevol/waardevast is de doelstelling?

25 Gedwongen of verstandshuwelijken Rationele en evidence based procedures hebben een veel grotere kans op effectief gebruik Rationele en evidence based procedures bieden kansen op economische meerwaarden (Rogers) Emotionele en financieel gedwongen procedures leiden tot matige effectiviteit Weinig volgers door weinig betrokkenheid Emotie bij het opstellen van de procedures maskeert dikwijls het gebrek aan evidence of aan sterke basiselementen die de verandering moeten duiden of ondersteunen. Gedwongen of opgelegde procedures motiveren niet en leiden dikwijls tot economisch verlies

26 Innovatietheorie van Rogers Diffusion of Innovations (1962) Naar Tarde (Fr ) Beschrijft de levenscyclus van een innovatie of product Vijf stadia, waarin vijf verschillende groepen worden onderscheiden die het product of nieuwe idee accepteren Procedures en protocollen passen binnen dit kader en zijn onderhevige aan de sociologische vaststellingen van Rogers en Tarde

27 Rogers Curve

28 De kracht van verandering als absolute economische noodzaak Proceduresleet is aanwezig op het ogenblik dat 50% van de medewerkers nog moet volgen De mate waarin medewerkers volgen is sterk gerelateerd aan de manier waarop zij met verandering omgaan De manier waarop medewerkers met verandering omgaan is sterk gerelateerd aan de wijze waarop deze verandering werd aangebracht. Ergo: zelfs goede tot uitstekende procedures zijn een economische valkuil als ze op een slechte manier worden aangebracht of doorgevoerd.

29 FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 13 JULI Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofdverpleegkundige betreft HOOFDSTUK II. - Bijzondere activiteiten met betrekking tot de strategische visie van het ziekenhuis Art De hoofdverpleegkundige ziet erop toe dat de verpleegkundige activiteit binnen zijn equipe afgestemd is op de strategische visie van het verpleegkundig departement alsook op de maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen. 2. Hij is in het bijzonder verantwoordelijk voor : 1 het ontwikkelen, operationaliseren en opvolgen van het verpleegkundig beleid binnen zijn equipe in overeenstemming met de strategische visie van het ziekenhuis; 2 het sturen, begeleiden en evalueren van veranderingsprocessen; 3 het uitwerken en aanpassen van procedures en werkmethoden; 4 het uitvoeren van wettelijk opgelegde registraties met betrekking tot verpleegkunde; 5 het opvolgen, het toepassen van relevante wetgeving en het informeren van de leden van zijn equipe hierover

30

31

32 Change management in wondzorg Inventariseer Alles en iedereen Betrek, bespreek Gooi het kind niet weg met het badwater Bewijs Ondersteun! Motiveer! Controleer! Evalueer!

33 Voer door Analyseer Ontwerp Ontwikkel Ontwerp

34 Aandacht voor doorvoering De doorvoering van een procedure is een absolute topprioriteit en de manier waarop is bepalend voor de uiteindelijke waarde van een procedure. De kracht van een goede presentatie Kleine groepen Interactie, betrokkenheid Aandacht voor leer-, absorptie- en aandachtsregels Altijd en overal aanwezig Reclame, gimmicks, kaartjes, slogans Belonings- en motiveringsbeleid Ondersteunende medewerkers

35 Iedereen wint Cognitieve consonantie vs. dissonantie Ik hoor wat ik graag hoor en ondersteun Win-win situatie Medewerker werkt gemotiveerd met nieuwe procedure en levert kwaliteit Directie voldoet aan opdracht en wordt cash terugbetaald in effectiviteit. Gestroomlijnde aankoop wordt vertaald in economisch voordeel Zorgontvanger ontvangt zorg op basis van evidence, kennis, ervaring en bekwaamheid.

36 D H + TIME + + N C

37 D H N C

38 Standaardprotocollen, Standaardprocedures? Anyone? Hebben waarde als voorbeeld TIME Based, Evidence based Holistisch Op voorwaarde dat ze transparant zijn in ontwerp en opbouw Op voorwaarde dat ze goed worden aangebracht en uitgelegd.

39 Standaardprotocollen, Standaardprocedures? Anyone? Hebben enkel waarde als voorbeeld Zijn enkel geschikt voor standaardinstellingen Zijn enkel waardevol voor standaardpersoneel Voor standaardpatiënten Met standaardwonden Met standaardondersteuning In een gestandaardiseerde omgeving In een standaard maatschappij

40

41 Besluiten Procedures = onderbouwd, efficiënt en effectief Aandacht voor Change Management Prioriteit op doorvoering/implementatie

42

43 Litteratuurlijst en bronnen Jackie Stephen-Haynes. Consultant Nurse and Senior Lecturer in Tissue Viability Worcestershire Primary Care Trusts and University of Worcester, Stourport on Severn, Worcestershire. Leg ulceration and wound bed preparation: towards a more holistic framework. World Wide Web October Luc Gryson. Concept praktische wondzorg Een meer praktijkgerichte aanpak. Luc Gryson: Wat met procedures en protocollen PowerPointpresentatie Hendrik Vanmarcke: Wondzorgclassificaties, Wondzorgprocedures en wondzorgprotocollen, Utopia of de hel van Dante? Onuitgegeven eindwerk 2011 Hendrik Vanmarcke : Wondzorgprotocollen en health economics, congrespresentatie. Hendrik Vanmarcke: Protocollen, procedures en aanverwanten, congrespresentatie Rogers, Diffusion of Innovation (1962) Willem Mastenbroek (1997) Verandermanagement: sturen op verantwoordelijkheid, resultaatverbetering door meer zelforganisatie én betere sturing, organisatievernieuwing als relatiemanagement, bestuurlijke civilisatie en gedragsverandering Holland Business Publications

A A N S P R A K E L I J K H E I D E N V E R Z E K E R I N G. Jan Vande Moortel 1. BEGRIPPEN. 1.1. Aansprakelijkheid

A A N S P R A K E L I J K H E I D E N V E R Z E K E R I N G. Jan Vande Moortel 1. BEGRIPPEN. 1.1. Aansprakelijkheid A A N S P R A K E L I J K H E I D E N V E R Z E K E R I N G Jan Vande Moortel 1. BEGRIPPEN 1.1. Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid is het juridisch begrip voor verantwoordelijkheid: iemand is aansprakelijk

Nadere informatie

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, februari 2006 REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 Joan Verhoef, Hogeschool Rotterdam (voorzitter) Annerie Zalmstra, Hogeschool Zuyd Marie-Antoinette Minis, Hogeschool Arnhem en Nijmegen Ruth Zinkstok, Hogeschool van

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

OPLEIDINGHANDBOEK MZG

OPLEIDINGHANDBOEK MZG OPLEIDINGHANDBOEK MZG Een realisatie van de cel audit verpleegkunde van de dienst data management DG1 Concept en redactie Lieven De Maesschalck Brigitte De Maerteleire Josine Morren Gustin Luce Hofmann

Nadere informatie

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014 Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit (in toepassing van het KB van 5 december

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 23160 BELGISCH STAATSBLAD 20.04.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009

Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIIVATE STIICHTIING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 De richtlijnen werden

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie Sofie Senesael Verhandeling in het kader van de benoeming tot statutair ambtenaar, juni

Nadere informatie

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17 Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 17 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie

Diabetes en primair onderwijs. Een verkenning van toegang en medisch handelen in enkele Europese landen en de VS.

Diabetes en primair onderwijs. Een verkenning van toegang en medisch handelen in enkele Europese landen en de VS. Diabetes en primair onderwijs Een verkenning van toegang en medisch handelen in enkele Europese landen en de VS. 1 2014 Nederlands Jeugdinstituut Het Nederlands Jeugdinstituut heeft deze verkenning geschreven

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Groepsleden: Lindsay De Winter Marie Van Der Stukken Véronique Wienen 3 MAR E/F Academiejaar 2012 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Situatiebeschrijving... 4 1.1 Probleem...

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek;

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Eén voor allen en allen voor één Voorwoord Dames en heren, Bewegen is goed. Niet alleen voor de gezondheid,

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

Zeldzame ziekten worden gedefinieerd als aandoeningen met een prevalentie van minder dan 1 persoon op 2.000. België engageerde zich om de Europese

Zeldzame ziekten worden gedefinieerd als aandoeningen met een prevalentie van minder dan 1 persoon op 2.000. België engageerde zich om de Europese 1 Zeldzame ziekten worden gedefinieerd als aandoeningen met een prevalentie van minder dan 1 persoon op 2.000. België engageerde zich om de Europese oproep te volgen en een actieplan voor Zeldzame Ziekten

Nadere informatie

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ p~ê~ü=idloqvb éêçãçíçê=w aé=üééê=gçü~å=^`h^boq = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Integraal alcohol- en drugbeleid

Integraal alcohol- en drugbeleid Integraal alcohol- en drugbeleid Beleidsnota federale politie Directiecomité 29-10-2012 HOC 21-11-2012 Integraal alcohol- en drugbeleid 1 Inhoud Leeswijzer 3 1. Context 4 2. Beleidsverklaring 4 3. Meersporenaanpak

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie