Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation"

Transcriptie

1

2

3 The Road to Sustainable Educational Innovation Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation Educational Technology Expertise Center Open University of the Netherlands Commissioned by Stichting SURF

4 Determinants for Success and Failure of Innovation Projects This research was financed by the SURF Foundation, ICT and Education. ISBN Copyright 2005 Open Universiteit Nederland, Heerlen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission in writing, from the author. 2

5 The Road to Sustainable Educational Innovation Table of contents Managementsamenvatting...I Executive summary... VII Chapter 1: Literature Study...1 Abstract...3 Introduction...3 Literature review...6 Project phasing...6 Corporate / business point of view...8 Educational point of view...13 Initiation phase and implementation phase...13 Institutionalisation phase or sustainability...20 Synthesis...22 Lessons learned Eye openers...26 Chapter 2: Expert Concept Mapping Study...29 Abstract...31 Introduction...31 Group Concept Mapping Procedure...33 Method...36 Participants...36 Procedure...36 Results...39 Conclusions and Discussion...47 Chapter 3: Interview and Project Documentation Study...53 Abstract...55 Introduction...55 Describing and clustering factors...55 Project classification...56 Interview study...57 Detailed results from the interviews:...59 The clusters individually...62 Comparisons of highly successful projects versus less successful projects...65 Project documentation study...68 To conclude...70 Eye openers...71 Chapter 4: Recommendations and Checklists...73 SURF itself...75 Projects...75 Tender procedure...78 Criteria for the final proposal...79 Project start...80 Project process...81 Prepare for institutionalisation...81 Dissemination...82 Checklist...84

6 Determinants for Success and Failure of Innovation Projects Chapter 5: Dissemination...93 Publications...95 Conferences...95 Workshops...96 Articles about the project...96 References...97 Appendix I - SURF projects (Tender year 1999 up to 2001) Appendix II - CATWOE Example of a CATWOE (Brainstorm version in Dutch) Appendix III - Factor ratings Appendix IV - Clusters Appendix V - Interview protocol Appendix VI - Interviews Appendix VII - Projecttoets Appendix VIII Original checklists Initiation phase Implementation phase Institutionalisation phase

7 The Road to Sustainable Educational Innovation Managementsamenvatting Via het Platform ICT en Onderwijs zet SURF zich in voor een beter en creatiever gebruik van ICT binnen het hoger onderwijs. Het gaat daarbij zowel om het primaire proces als ook om het vernieuwen en integreren van alle ondersteunende processen binnen de onderwijsorganisatie. In het kader daarvan stimuleert het Platform ICT en Onderwijs via cofinanciering educatieve innovatieprojecten bij instellingen van hoger onderwijs in Nederland. Om beter te kunnen zorgen dat deze innovatieprojecten op een nog effectievere manier kunnen worden geïnitieerd, geïmplementeerd en geïnstitutionaliseerd heeft het Onderwijstechnologisch Expertisecentrum van de Open Universiteit Nederland van SURF de opdracht gekregen om een dieptestudie uit te voeren naar succes- en faalfactoren van innovatieprojecten in het hoger onderwijs, in het bijzonder van innovatieprojecten gefinancierd door SURF Educatie<F>. In lijn met de recente constatering van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF (2003) dat de structurele inbedding van de projectresultaten in de instelling als geheel meer aandacht verdient, wordt in deze studie bijzondere aandacht besteed aan het bepalen van de succes- en faalfactoren voor het realiseren van duurzame innovaties in het onderwijs. Dit rapport betreft het verslag van de dieptestudie naar succes- en faalfactoren van innovatieve ICT projecten in het onderwijs. In de eerste fase van het project werd op basis van literatuuronderzoek bepaald wat de aard en invloed is van verschillende factoren met betrekking tot de initiatie, implementatie en institutionalisatie van onderwijsinnovatieprojecten op het succes van de onderwijsinnovatie (Hoofdstuk 1). Een indeling van de geïdentificeerde succes- en faalfactoren in clusters diende als basis voor de twee volgende fasen. In de tweede fase werd door een zogenaamde group concept mapping procedure vastgesteld welke factoren experts op het terrein van innovatie in (onderwijs)organisaties en projectmanagement van belang achten voor het succes van grootschalige innovatieve ICTprojecten in het onderwijs (Hoofdstuk 2). In derde fase werd middels diepte-interviews met de projectleiders van meer en minder succesvolle SURF Educatie<F>-projecten van de tenders 1999, 2000 en 2001 bepaald hoe zij denken over en rekening gehouden hebben met de geïdentificeerde succes- en faalfactoren (Hoofdstuk 3). Tevens werd de documentatie van de betreffende projecten geanalyseerd om vast te stellen of de succesvolle projecten anders zijn omgegaan met succes- en faalfactoren dan de minder succesvolle projecten (Hoofdstuk 3). Naast de validering van eerder gevonden succesen faalfactoren, stond iedere fase ook in het teken van het identificeren van nieuwe factoren. Op basis van een vergelijking van de resultaten uit de verschillende studies worden checklists gepresenteerd en aanbevelingen gedaan die door SURF en de projectaanvragers/projectleiders in de verschillende fasen van een project gebruikt kunnen worden om de kans op succes, vooral wat betreft de duurzaamheid van de innovaties, te vergroten (Hoofdstuk 4). De disseminatie van de projectresultaten speelde in iedere fase van dit project een belangrijke rol (Hoofdstuk 5). Literatuurstudie Het eerste onderdeel van de dieptestudie, de literatuurstudie, presenteert een 3-fasen model (I 3 model Initiatie, Implementatie, Institutionalisatie). Dit model dient als leidraad voor het bepalen van beleid, het formuleren van nieuwe richtlijnen voor projectvoorstellen, het beoordelen van projectvoorstellen die zijn ingediend bij het SURF Platform ICT en Onderwijs, het bepalen van de gezondheid van een project ter I

8 Determinants for Success and Failure of Innovation Projects identificatie van waarschuwingssignalen voor falen en het bevorderen van de verspreiding en duurzaamheid van de projectinnovaties. Het model presenteert 42 factoren die van invloed zijn op het succes van een project. Deze factoren zijn gecategoriseerd naar projectfase. De literatuurstudie heeft de volgende lessen of eyeopeners opgeleverd: 1. Een succesvol project is niet hetzelfde als een succesvolle innovatie Er zijn twee typen succes, namelijk succes van het innovatieproject zelf en succes van de innovatie (de uiteindelijke implementatie). Deze twee typen van succes zijn compleet verschillend en geen van beide is een voorwaarde of garantie voor de ander. Bovendien betekent succes van de innovatie niet automatisch succes op instituutsniveau, maar vereist het zorgvuldige overwegingen met betrekking tot schaalbaarheid, generaliseerbaarheid, temporele flexibiliteit en financiële duurzaamheid om tot een succes op instituut- of organisatieniveau te komen. 2. Een organisatiemanager is geen projectmanager Gerelateerd aan de vorige eye-opener, bestaat er ook een groot verschil tussen een competente projectmanager en een competente organisatiemanager. Het doel van organisatiemanagement is het plannen, leiden en helpen de organisatie goed te laten functioneren en voortbestaan; met andere woorden het bereiken van continuïteit. Het doel van projectmanagement echter is het actief plannen van het einde van een project; met andere woorden het doorbreken van de continuïteit en het bereiken van verandering. Een innovatieproject moet eindigen om succesvol te zijn, terwijl een organisatie moet voortbestaan om succesvol te zijn. Verder, in tegenstelling tot organisatiemanagers moeten projectmanagers een project vanuit het niets plannen en opstarten en een projectorganisatie initiëren en tot leven brengen. Iets starten om het binnen een vastgestelde periode binnen een bepaald budget en een aantal voorwaarden te beëindigen is wat de aard van projectmanagers onderscheidt van de aard van organisatiemanagers. Het negeren van dit verschil kan leiden tot incompetent projectmanagement zowel in industriële organisaties als in de onderwijsorganisatie. Volgens een onderzoek van de Standish Group 1 was de leiding van 97% van door hen succesvol onderscheiden projecten in handen vaneen ervaren projectmanager. 3. Duurzaamheid krijgt vaak pas achteraf aandacht, terwijl het een geplande strategie zou moeten zijn om de bereikte innovatie of verandering duurzaam te implementeren in de organisatie. Manieren om de duurzaamheid van een innovatie te bevorderen zijn: De aanvragers van het innovatieproject een gedetailleerd plan voor de duurzame implementatie van de innovatie laten presenteren. De aanvragers uitdagen om dit plan voor duurzame implementatie te realiseren na afloop van het project, dat wil zeggen nadat de subsidieverstrekking is beëindigd. De aanvragers bewust maken en rekening laten houden met de faal en succesfactoren die van invloed zijn op de duurzame implementatie innovaties. 1 De Standish Group verzamelt en analyseert data over IT omgevingen en hun gebruik. II

9 The Road to Sustainable Educational Innovation Het bekend maken van projectmanagers en teamleden met methodologiëen die gebruikt kunnen worden in de institutionalisatiefase om duurzame innovaties te bereiken. Gebruik maken van financiële beloningen om het projectteam en de instelling uit te dagen om de innovatie te handhaven en te verspreiden naar andere instellingen. Het plan voor een duurzame implementatie van de innovatie als voorwaarde stellen voor een gedeelte van de subsidie. 4. Voorkom de zes zekere faalfactoren Gebrek aan evenwicht tussen investeringen en resultaten: hoge investeringen met weinig resultaat. Informatie politiek: macht wordt misbruikt en informatie wordt niet overgedragen. Gebrek aan verantwoordelijkheid: onzekerheid over de verantwoordelijkheid van mensen binnen en buiten het project. Cultuurkloof: de kloof tussen ICTers en de rest van de organisatie en tussen degenen die het onderwijs plannen (managers) en degenen die onderwijs geven (docenten). Te grote betrokkenheid: niet weten wanneer verlies te nemen en een project te stoppen. Alles-in-één oplossingen: proberen alles ineens te doen in plaats van verschillende projecten, stappen en fasen te gebruiken. 5. Omarm de vier kritische win drivers : Definieer en stel de projectdoelen in een vroeg stadium vast om de betrokken partijen erbij te betrekken en een algemeen begrip en betrokkenheid te realiseren. Bepaal de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen (klanten, deelnemers, betrokken partijen, eigenaren). Innovatieve projecten brengen veranderingen met zich mee en adequaat verandermanagement is noodzakelijk. Zorg voor een systematische en grondige monitoring van controle en prestatie. 6. Kleine veranderingen hebben vaak meer impact dan gedacht wordt Hoe meer veranderingen, hoe meer factoren de kansen op succes beïnvloeden met als gevolg een toename van de risico s van het project. Met andere woorden, een toename in interacties, leidt tot een toename in factoren, dit leidt tot een vermindering van controle, wat uiteindelijk kan leiden tot een afname van de kans op succes. 7. Innovatie is als een nucleaire reactie: Klein is fijn De Mass Diffusion theorie beweert dat voor de meeste leden van een sociaal systeem, bijvoorbeeld een onderwijsinstelling, de innovatiebeslissing in belangrijke mate afhangt van de innovatiebeslissingen van andere leden van het systeem. Als ongeveer 10-25% van het systeem de innovatie accepteert, zullen de overige leden van het systeem relatief snel volgen. Een groter percentage initiële accepteerders kan nadelig werken voor het succes van het innovatieproject. Het streven naar directe volledige acceptatie en implementatie is nadelig. III

10 Determinants for Success and Failure of Innovation Projects 8. Opinieleiders Ken je vijanden en maak hen bondgenoten: De Mass Diffusion theorie stelt eveneens dat bepaalde groepsleden (met name opinieleiders die een groot vertrouwen van de groepsleden genieten) de innovatiebeslissing van andere groepsleden direct beïnvloeden. Opinieleiders hoeven niet noodzakelijkerwijs de hiërarchische leiders te zijn. Het op je hand krijgen van een erkende criticus kan belangrijker zijn dan het op je hand krijgen van een leidinggevende. Group concept mapping Ter validering van de factoren die in de eerdere literatuurstudie zijn gevonden en identificatie van nieuwe factoren, namen experts op het gebied van (onderwijs)- innovatie en innovatiemanagers deel aan twee onderzoekssessies waarin gebruik werd gemaakt van een zogenaamde Group Concept Mapping procedure. De experts genereerden 220 potentiële faal- en succesfactoren. Deze factoren werden vervolgens geclusterd met behulp van een zogenaamde affinity techniek en geanalyseerd. Dit resulteerde in 13 clusters van factoren. Ten slotte werd de experts gevraagd om aan alle factoren een score toe te kennen betreffende hun belang voor onderwijskundige ICT innovatieprojecten (1 = onbelangrijk; 5 = belangrijk). Dit resulteerde in een hiërarchie van potentiële faal- en succesfactoren. De 13 clusters met hun gemiddelde score voor belang zijn: Cluster Score Participatie, Informatie en Communicatie 3.75 Toegevoegde waarde 3.73 Betrokkenheid van stakeholders 3.68 Kwaliteit van institutioneel management 3.65 Project- en procesmanagement 3.61 Focus en complexiteit 3.56 Competentie van het projectteam en haar leden 3.53 Relatie tussen project en werkelijke probleem / core business 3.51 Competentie van de projectmanager 3.44 Middelen om het project te steunen 3.42 Organisatiecultuur 3.37 Positie van de innovatie binnen de organisatie 3.29 Projectoptimalisatie: Begin klein en ga er dan voor! 3.25 De 10 meest belangrijke (hoogste score door experts) succes- en faalfactoren zijn: 1 Maak de toegevoegde waarde zichtbaar 2 Maak het voordeel van een product duidelijk (nieuw is niet altijd beter) 3 Kies een competente projectleider 4 Vier je successen 5 Management moet betrokken en competent zijn 6 De projectleider moet volledig toegewijd zijn 7 Ambitie telt! 8 Vorm een expert team en een professioneel team 9 Betrek alle stakeholders (docenten, studenten, administrateurs, directeuren) 10 Houd de cultuur open De topprioriteiten voor innovatieprojecten liggen dus op de gebieden Participatie, informatie en communicatie en Stakeholder betrokkenheid aan de ene kant en IV

11 The Road to Sustainable Educational Innovation Toegevoegde waarde aan de andere kant. De twee eerstgenoemde zijn zogenaamde mensen -clusters met als directe praktische implicatie het vereiste om gebruikers (cliënten) vanaf het begin te betrekken bij de analyse, ontwerp, ontwikkeling, evaluatie en implementatie van de innovatieve uitkomsten. Dit staat bekend als participatief ontwerp. Het cluster Toegevoegde waarde kan waarschijnlijk worden beschouwd als het meest belangrijke cluster met factoren zoals Maak de toegevoegde waarde zichtbaar en Maak het voordeel van een project duidelijk. Een conclusie die getrokken kan worden op basis van deze resultaten is dat om falen te voorkomen er een duidelijke reden ten grondslag moet liggen aan de onderwijskundige innovatie die onderwijskundige verandering rechtvaardigt. Interviews/Scores Om te bepalen welke factoren een rol hebben gespeeld in de door SURF Educatief gesubsidieerde innovatieprojecten, werden acht afgeronde SURF Educatief projecten geselecteerd uit de tenders van 1999, 2000 en Vervolgens scoorden experts van SURF Educatief de mate van succes van deze acht projecten resulterend in de selectie van vier meer succesvolle en vier minder succesvolle projecten. De projectleiders van de geselecteerde projecten werden vervolgens geïnterviewd om te bepalen hoe ze zijn omgegaan met de geïdentificeerde succes- en faalfactoren en ze werden gevraagd om een score toe te kennen aan de mate van belang van deze factoren, de mate waarin er rekening is gehouden met deze factoren in het project en de mate waarin de factoren van invloed waren op het succes van het project. De factoren die aan de projectleiders werden voorgelegd waren de 42 factoren uit de literatuurstudie onderverdeeld in betekenisvolle clusters. De interview/score resultaten lieten zien dat: Met een aantal van de zeer belangrijke clusters niet echt rekening werd gehouden door de projectleiders: Projectstaf kwaliteiten, Organisationeel management, Toegevoegde waarde/gebruik/noodzaak, Verwachtingen van betrokken partijen en Schaal/complexiteit. Hoewel de projectleiders aangaven er geen rekening mee te houden, werden twee van deze clusters (Projectstaf kwaliteiten en Schaal/complexiteit) als zeer invloedrijk voor het succes van het project beschouwd. Interessant was of de projectleiders van meer succesvolle en minder succesvolle projecten de factoren verschillend scoorden of implementeerden. Met andere woorden: Zijn er factoren die discrimineren tussen meer en minder succesvolle projecten? De resultaten van die analyse laten zien dat: Vier clusters (Afbakening van de projectinhoud, Communicatie, Toegevoegde waarde en Schaal/complexiteit) altijd een hogere score kregen van de projectleiders van meer succesvolle projecten voor alle drie de maten (belang, rekening mee gehouden en invloed). Met vijf clusters (Communicatie, Toewijding/betrokkenheid, Verwachtingen van betrokken partijen, Projectcultuur en Schaal/complexiteit) significant meer rekening werd gehouden door de projectleiders van meer succesvolle projecten. Met drie clusters (Toewijding/betrokkenheid, Verwachtingen van betrokken partijen en Schaal/complexiteit), hoewel als uiterst belangrijk beschouwt, desondanks significant minder rekening mee werd gehouden door de projectleiders van de minder succesvolle projecten. Deze drie aspecten van innovatie en innovatieprojecten kunnen beschouwd worden als onderscheidende aspecten (discriminerende clusters van factoren). V

12 Determinants for Success and Failure of Innovation Projects De geïnterviewde projectleiders waren in het algemeen positief tot zeer positief over het aantal (succesvolle) procedures van SURF, namelijk de goede ondersteuning en hulp door SURF met betrekking tot proces- en inhoudelijke problemen, SURF en SURF Educatief management s flexibiliteit met betrekking tot het oplossen van problemen en de zeer duidelijke betrokkenheid van SURF en SURF Educatief management bij de projecten en de projectstaf. Echter, de projectleiders noemden ook een aantal verbeterpunten voor SURF, namelijk met betrekking tot de intake aan het begin van het project, de review van de inhoud door experts en de behoefte aan een meer compacte stijl van rapporteren. Projectdocumentatie Ten slotte werd een gedetailleerde studie van de documentatie van de acht geselecteerde projecten uitgevoerd. De door de projectleiders aangeleverde projectdocumentatie werd geanalyseerd op basis van de vragen of en in welke mate ze expliciet aandacht hebben besteed aan de 14 clusters die gebruikt werden in de interviews en de scoringsvragenlijsten. Verder werd de documentatie gescand op de lessons learned en de succes- en faalfactoren genoemd door de projectleiders en of de problemen genoemd tijdens de interviews ook gevonden konden worden in de documentatie. Ook werden de reviews en reviewprocedures geanalyseerd op verschillen tussen procedures die zouden kunnen aangeven of een project zich als meer of minder succesvol zou ontwikkelen. Hoewel de door de projectleiders aangeleverde project documenten compleet en de reviews grondig waren, bleken ze niet voldoende te zijn om succes of falen te signaleren! Verder kunnen er geen verschillen of determinanten voor falen of succes worden gevonden in de procedures, reviews, ondersteuning, of hulp door SURF. Met andere woorden, de documenten en hun evaluaties discrimineerden niet tussen meer en minder succesvolle projecten. Ten slotte, de lessons learned sectie van het projectdocument werd zeer gewaardeerd door de projectleiders. De lessons learned bestonden onder andere uit: een toegewijd (financieel human resource capacity, tijd en middelen) management is essentieel, management moet niet alleen toegewijd zijn, maar ook in staat zijn om de benodigde middelen te leveren, management moet een verandermanagement zijn met een competente change agent. Dit is consistent met de bevinding uit de literatuurstudie dat er een wereld van verschil is tussen projectmanagement en organisatiemanagement en dat daarmee rekening gehouden moet worden bij het bemensen van het project. stabiliteit en continuïteit van de staf is belangrijk; het is vooral belangrijk om de projectleiders niet halverwege het project te vervangen. Afsluitende opmerking Hoofdstuk 4 bevat een uitgebreide samenvatting van de resultaten evenals van de aanbevelingen voor veranderingen in de tendering procedures, documentatie, en subsidierichtlijnen voor toekomstige SURF innovatieprojecten. VI

13 The Road to Sustainable Educational Innovation Executive summary The Platform ICT and Education of SURF stimulates a better and more creative use of ICT within higher education. These efforts are not only focused on the primary process, but also on the modernisation and integration of all supporting processes within the educational organisation. To that end, the Platform ICT and Education stimulates by co-financing educational innovation projects at institutes for higher education in the Netherlands. To find out how these innovation projects can be initiated, implemented and institutionalised more effectively, the Educational Technology Expertise Center of the Open University in the Netherlands was asked by SURF to conduct an in-depth study investigation into success factors of innovation projects in higher education, in particular, of the innovation projects that are financed by SURF Education. In line with the recent observation by the Scientific Technical Council (WTR) of SURF that structural embedding of the project results in the institute deserves more attention, this study pays special attention to the determination of success factors that are important for the realisation of sustainable innovations in education. This report presents the results of the in-depth study into success factors of innovative ICT projects in education. In the first phase of the project literature research was used to determine the nature and influence of different factors with respect to the initiation, implementation, and institutionalisation of educational innovation projects on the success of the educational innovation (Chapter 1). A classification of the identified success and failure factors into clusters served as a basis for the two subsequent phases, which were aimed at validating the factors that were found in the literature study and distilling new success factors. In the second phase, a so-called group concept mapping procedure was used to determine the factors that experts in the field of educational or organisational innovation and innovation management consider important for the success of largescale educational innovation projects (Chapter 2). In the third phase, interviews with the project leaders of more and less successful SURF Education projects (tenders 1999, 2000, and 2001) were held to find out how they think about and have taken into account the success factors that were found in the literature study (Chapter 3). In addition, an analysis of the documentation of these projects was conducted to find out how the more and less successful projects have dealt with these factors (Chapter 3). A comparison of the results across the different studies was used to design checklists and formulate recommendations for SURF and project applicants/leaders to increase the chances on success, particularly regarding the sustainability of the innovation (Chapter 4). Dissemination of the results of the different phases of this project has played an important role in each of the project phases (Chapter 5). Literature study The first element, the literature study, presents a three stage integrative model (I 3 model Initiation, Implementation, Institutionalisation) as guide for establishing policies and procedures, formulating new guidelines for project proposals, the assessment of SURF Education innovation project proposals, conducting a project s health check to identify warning signs for failure, and promoting the diffusion and sustainability of the projects innovations. The model presents 42 factors that are imperative to accomplishing a successful project, categorized by project stage. The literature study- discussed in depth VII

14 Determinants for Success and Failure of Innovation Projects in Chapter 1 delivered a number of lessons that were and should be learned / eyeopeners, namely: 1. Project success is not innovation success There are two types of success, namely the success of the innovation project itself and the success of the innovation for education (its ultimate implementation). These two successes are completely different and neither is a requirement or a guarantee for the other. Also, success of an innovation at the project level does not automatically generalize to success at the institutional level, but needs careful considerations of scalability, generalisability, temporal flexibility, and financial sustainability. 2. An organisational manager is not a project manager Related to the prior eye-opener, there is also a major difference between being a competent project manager and a competent organisational manager. The goal of organisational management is to plan, guide and help the organisation work well and survive; in other words achieve continuity. The goal of project management, on the other hand, is to actively plan the end of a project; in other words to break with continuity and achieve change. A project must end in order to be successful whereas an organisation must survive in order to be successful. Also, in contrast to organisational managers, project managers have to start their task from scratch, initiating and bringing an organisation to life. To start something in order to end it within a fixed period of time, according to a budget and a number of restrictions distinguishes the nature of project managers from the nature of organisational managers. Neglecting this difference can lead to incompetent project management, both in the industrial organisations and in the educational organisation. According to the Standish Group 2, 97% of the successful projects investigated in their research had an experienced project manager at the helm. 3. Sustainability should be a planned strategy for maintaining change and not some kind of afterthought. Ways to promote the sustainability of an innovation are: Requiring applicants to present a detailed plan for sustaining the innovation. Challenging applicants to realize this plan after the project has ended; that is once the funding period of the innovation grant is over. Making the applicants/project managers aware of the success factors imperative to sustainable innovations. Familiarizing project managers and team members with methodologies that can be used in the institutionalisation phase to attain sustainable innovations. Using (financial) incentives to challenge the project team and the institution to maintain the innovation and diffuse it to other institutes. Making part of the funding conditional on the realization of the plan for sustaining the innovation. 4. Avoid the six sure-fire failure causers Lack of balance between investments and output: high investment with low output. 2 The Standish Group, formed in 1985, collects and analyses case information on real-life IT environments. VIII

15 The Road to Sustainable Educational Innovation Information politics: power is abused and information is not transmitted. Lack of responsibility: uncertainty about the responsibility of people inside and outside the project. Culture gap: the gap between ICTers and the rest of the organization and between those planning education (managers) and those administering education (teachers). Over-commitment: not knowing when to cut your losses and stop a project. All-in-one solutions: trying to do everything at once instead of using multiple projects, steps, and phases. 5. Embrace the four critical win drivers : Define and anchor the project objectives early to involve the stakeholders and anchor a common understanding and commitment. Determine the roles and responsibilities of all actors (clients, participants, stakeholders, owners). Innovative projects involve changes and adequate change management is required. Systematically and thoroughly monitor and measure control and performance. 6. Small changes often are larger than we think The greater the number of changes, the more factors that influence the chances of success with a resulting increase in the risks of the project. In other words, an increase in interaction leads to a decrease in control, which leads to a decrease of the chance of success. 7. Innovation is like a nuclear reaction: Small is beautiful Mass Diffusion theory argues that for most members of a social system, the innovation-decision depends heavily on the innovation-decisions of other members of the system. When about 10-25% of the system members adopts the innovation, relatively fast adoption by remaining members will follow. Initial full-scale implementation is detrimental. 8. Opinion leaders - Know your enemies and make them allies: Mass Diffusion theory also argues that certain group members (opinion-leaders in which the other group members have great trust) directly affect the innovationdecision of other members. Opinion-leaders need not necessarily be the hierarchical leaders. Getting an acknowledged sceptic on board could be more important than getting a boss on board. Group concept mapping To validate the factors found in earlier literature research as well as to further expand them experts in the field of (educational) innovation and innovation management took part in two research sessions making use of a Group Concept Mapping Procedure. Experts generated and recorded 220 potential failure and success factors. These factors were then clustered by them using an affinity technique and analysed resulting in 13 factor clusters. Finally, the experts were asked to rate each of these factors on their importance for educational ICT innovation projects, thereby creating a hierarchy of potential failure and success factors. The 13 clusters with their mean importance rating are: IX

16 Determinants for Success and Failure of Innovation Projects Cluster Rating Participation, Information and Communication 3.75 Added value 3.73 Stakeholder involvement 3.68 Quality of institutional management 3.65 Project and process management 3.61 Focus and complexity 3.56 Competency of the project team and its members 3.53 Relationship between project and real problem / core business 3.51 Competency of the project manager 3.44 Means to support the project 3.42 Organisational culture 3.37 Position of innovation within the organisation 3.29 Project optimisation: Start small and then go for it! 3.25 The 10 most important (highest rating by experts) success and failure factors are: 1 Make the added-value visible 2 Make the benefit of a product clear (new is not always better) 3 Choose a competent project chair 4 Celebrate your successes 5 Management must be involved and competent 6 The project chair must be completely dedicated 7 Ambition counts! 8 Form an expert and professional team 9 Involve all stakeholders (teachers, students, administrators, directors) 10 Keep the culture open The top priorities for innovation projects, thus, lie in the areas of Participation, information and communication, and Stakeholder involvement on the one hand and Added-value on the other. The former are people clusters with as direct practical implication the requirement for involving users (clients) right from the beginning of the project in the analysis, design, development, evaluation, and implementation of the innovative outcomes, practical arrangements known as participatory design. The latter can probably regarded as the most important single cluster with factors such as Make the added-value visible and Make the benefit of a product clear. A conclusion that can be drawn from these results is that to prevent failure there should be a clear reason underlying the educational innovation project that justifies educational change. Interviews/Ratings To determine which factors played a role in innovation projects funded by SURF Education interviews were held with the project chairs of eight completed SURF Education projects selected from the tenders of 1999, 2000, and 2001 and classified as either highly successful or less successful. It began with the identification of meaningful combinations of clusters based on the 42 success and failure factors found in the literature study. After this, experts from SURF Education rated the level of success of the projects resulting in the selection of eight projects (four highly successful and four less than successful ). The project chairs of the selected projects were then interviewed to determine how they dealt with the identified success and failure factors, and were asked to rate these factors with respect to their degree of importance, the degree to which they were taken into account during the project, and X

17 The Road to Sustainable Educational Innovation the degree to which they were influential for success of the project. The interview/rating results reveal that: A number of highly important clusters were not really taken into account by the project chairs: Project staff qualities, Organisational management, Added value/use/necessity, Expectations involved parties, and Scale/complexity. Two of these clusters (Project staff qualities and Scale/complexity), though not taken into account, were considered highly influential for the success of the project. Interesting was whether highly successful and less than successful projects rated or implemented the factors differently. In other words: Are there factors that discriminate between highly successful and less than successful projects? The results from this analysis show that: Four clusters (Delineation of project content, Communication, Added value, and Scale/complexity) were always rated higher by the project chairs of highly successful projects with respect to all three measures (importance, taken into account, and influence). Five clusters (Communication, Commitment/engagement, Expectations of parties involved, Project culture, and Scale/complexity) were significantly more taken into account by the project chairs of highly successful projects. Three clusters (Commitment/engagement, Expectations of parties involved, and Scale/complexity), though considered to be of paramount importance were nonetheless significantly less taken into account by the project chairs of less than successful projects. These three aspects of innovation and innovation projects might be considered watershed aspects (discriminating clusters of factors). The interviews with the project chairs were generally very positive with respect to a number of (successful) procedures of SURF, namely the good support and counselling by SURF regarding process and content problems, SURF and SURF Education management s flexibility with respect to overcoming problems, and the very apparent commitment of SURF and SURF Education management to the projects and the project staff. Be that as it may, the chairs also listed a number of points for improvement for SURF, namely with respect to intake at the beginning of the project, the review of the content by experts, and a need for a more compact style of reporting Project documentation Finally, a detailed study of the documentation of the eight selected projects was carried out. The project documentation delivered by the project chairs was analysed based on the questions whether and to what extent they paid explicit attention to the 14 clusters used in the interviews and rating questionnaires. Furthermore the documentation was scanned for the lessons learned and success and failure factors mentioned by the project chairs and whether the problems mentioned during the interviews could also be found in this documentation. Also, the reviews and review procedures were analysed on differences between procedures that could indicate whether the project would turn out to be either highly successful or less successful. With respect to the analysis of project documentation delivered by the project chairs it is clear that though there is much documentation, there is also much overlap between the documents giving the impression of reporting for the sake of reporting. This is strengthened by the fact that although the documents were complete and the reviews were thorough, they were/are not sufficient to signal approaching success or failure! Also, no differences or determinants for failure or success can be found in the XI

18 Determinants for Success and Failure of Innovation Projects procedures, reviews, support, or counselling by SURF. In other words, the documents and their evaluations do not discriminate between highly successful and less successful projects. Finally, the lessons learned section of project document is highly valued by project chairs. Among the lesson s learned were that: a committed (financial, human resource capacity, time and resources) management is critical, management not only needs to be committed, but also capable of delivering the needed resources, management should be a change-management with a competent change agent. This echoes the finding in the literature study that there is a world of difference between project management and organisational management and that this must be taken into account when staffing a project. stability of the staff is important; it is especially preferred not to change the project chairs halfway a project. Closing remark Chapter 4 contains an extensive summary of the results as well as recommendations for changes in the tendering procedures, documentation, and funding guidelines for future SURF innovation projects. XII

19 The Road to Sustainable Educational Innovation Chapter 1: Literature Study 1

20

MBO ICT policy monitor

MBO ICT policy monitor MBO ICT policy monitor To control the use of ICT in the educational process of secondary vocational education (MBO) in the Netherlands Based on the perception of the teacher and the balance between the

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl Bachelor Thesis The gap between marketing education and marketing practice in The Netherlands A study of the competences that marketing practice requires Bachelor Thesis Business Administration University

Nadere informatie

Use Social Media To Your Advantage!

Use Social Media To Your Advantage! Use Social Media To Your Advantage! The validation of the Social Media Strategy Design framework in the municipality of Enschede Master thesis Business Administration UNIVERSITEIT TWENTE. Author: Reinier

Nadere informatie

RETROFITTING EXISTING HOUSES IN BIERENS DE HAAN, AMSTERDAM POSSIBILITIES FOR IMPLEMENTING RAINWATER RETENTION MEASURES IN A GREEN DEAL COLLABORATION

RETROFITTING EXISTING HOUSES IN BIERENS DE HAAN, AMSTERDAM POSSIBILITIES FOR IMPLEMENTING RAINWATER RETENTION MEASURES IN A GREEN DEAL COLLABORATION RETROFITTING EXISTING HOUSES IN BIERENS DE HAAN, AMSTERDAM POSSIBILITIES FOR IMPLEMENTING RAINWATER RETENTION MEASURES IN A GREEN DEAL COLLABORATION ^^ 1 RETROFITTING EXISTING HOUSES IN BIERENS DE HAAN,

Nadere informatie

SOCIAL URBAN PLANNING SOCIAL MEDIA INTERVENTIONS IN THE URBAN AREA DEVELOPMENT PROCESS

SOCIAL URBAN PLANNING SOCIAL MEDIA INTERVENTIONS IN THE URBAN AREA DEVELOPMENT PROCESS SOCIAL URBAN PLANNING SOCIAL MEDIA INTERVENTIONS IN THE URBAN AREA DEVELOPMENT PROCESS GRADUATION MASTER RESEARCH, P4 REPORT. Faculty of Architecture, Delft University of Technology, Urban Area Development

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL

IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL Master thesis University of Twente Faculty of management and governance Master Health Sciences Management track Author Willemien

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

The transformation from a bureaucratic to a matrix organization:

The transformation from a bureaucratic to a matrix organization: The transformation from a bureaucratic to a matrix organization: A case study of the directorate of Development Finance of the Ministry of Finance of Suriname A Research Paper by: Raïssa van Varsseveld

Nadere informatie

A Study On The Effects Of The Financial Home Administration Program

A Study On The Effects Of The Financial Home Administration Program A Study On The Effects Of The Financial Home Administration Program In collaboration with non-profit organization Humanitas Date: July 11 th, 2011 Course: Empirical Research in Organization Studies Supervisor

Nadere informatie

SPIder Koerier. Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl

SPIder Koerier. Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl P S I d e r SPIder Koerier Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl S d P e I r Redactioneel Met genoegen presenteren we de tweede Koerier van 2007. Met veel aandacht voor de SPIder conferentie op 2 oktober

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

The networked brand identity Management support tool for tension analysis in brand identity networks concerning privacy

The networked brand identity Management support tool for tension analysis in brand identity networks concerning privacy . The networked brand identity Management support tool for tension analysis in brand identity networks concerning privacy Roelof P. van den Berg Technische Universiteit Delft . The networked brand identity

Nadere informatie

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Remote Teaching Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Delft University of Technology Faculty of Architecture Department of Real Estate & Project Management

Nadere informatie

Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA

Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA About this publication Selection of Research Data; Guidelines for appraising and selecting research data A report by DANS

Nadere informatie

THE RISK MANAGEMENT ROLE OF THE BOARD.

THE RISK MANAGEMENT ROLE OF THE BOARD. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 THE RISK MANAGEMENT ROLE OF THE BOARD. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad Master of Science in de Toegepaste

Nadere informatie

UNIVERSITY OF GHENT FACULTY OF ECONOMICS COMMUNICATION BETWEEN MANAGEMENT AND THE BOARD OF DIRECTORS ACADEMIC YEAR OF 2013-1014

UNIVERSITY OF GHENT FACULTY OF ECONOMICS COMMUNICATION BETWEEN MANAGEMENT AND THE BOARD OF DIRECTORS ACADEMIC YEAR OF 2013-1014 UNIVERSITY OF GHENT FACULTY OF ECONOMICS ACADEMIC YEAR OF 2013-1014 COMMUNICATION BETWEEN MANAGEMENT AND THE BOARD OF DIRECTORS MASTER THESES TO OBTAIN THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN APPLIED ECONOMICS

Nadere informatie

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

Selection of Research Data

Selection of Research Data Selection of Research Data Guidelines for appraising and selecting research data Heiko Tjalsma Data Archiving and Networked Services (DANS) Jeroen Rombouts 3TU.Datacentrum DANS Studies in Digital Archiving

Nadere informatie

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY februari 2011 18 th volume edition 2 ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY RALPH THURM PETER EIMERS ANS KOLK BRENDAN O DWYER PIETER VAN T HOFF & BAREND VAN BERGEN NOREENA HERTZ

Nadere informatie

Decentrale Ziekenhuizen; droombeeld van de toekomst of realiteit?

Decentrale Ziekenhuizen; droombeeld van de toekomst of realiteit? Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Bouw Churchilllaan 11 Utrecht TNO-rapport TNO-034-UT-2009-00687_RPT-CZB

Nadere informatie

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 1 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport 2 Inhoud/contents Inhoud/Contents Voorwoord/Preface 4 Mid-Term

Nadere informatie

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM Beheren 2.0 Beheren van bouwwerken met BIM Een onderzoek naar het informatiemanagement in de beheerfase en de mogelijke rol van BIM in de beheerfase bij organisaties in de publieke sector. A.M.J.M. (Arnold)

Nadere informatie

This research was carried out at the Open Universiteit in the Centre for Learning Sciences and Technologies

This research was carried out at the Open Universiteit in the Centre for Learning Sciences and Technologies This research was carried out at the Open Universiteit in the Centre for Learning Sciences and Technologies This research was funded by Inholland University of Applied Sciences and supported by the Inholland

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch PRINCE2 2005 Glossary EN 020708--v3.2_Translation EN-NL Document Details: Document Name: Document Control Information Dutch translation of PRINCE2 glossary PRINCE2 2005 Glossary EN 020708-v3.2 Purpose

Nadere informatie

Implementation and Dissemination of Physical Activity Promotion for Older Persons A policy analysis

Implementation and Dissemination of Physical Activity Promotion for Older Persons A policy analysis TNO report KvL/B&G 2008.051 Implementation and Dissemination of Physical Activity Promotion for Older Persons A policy analysis Prevention and Health Wassenaarseweg 56 P.O. Box 2215 2301 CE Leiden The

Nadere informatie

STRATEGIC PLANNING IN THE PUBLIC SECTOR - CASE STUDY GENT 2020

STRATEGIC PLANNING IN THE PUBLIC SECTOR - CASE STUDY GENT 2020 FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Academiejaar 2008 2009 STRATEGIC PLANNING IN THE PUBLIC SECTOR - CASE STUDY GENT 2020 Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van master in de Meertalige Bedrijfscommunicatie

Nadere informatie

Researching the added value of Planning Support Systems for the Spatial Planning Process The Case of the Province of Utrecht

Researching the added value of Planning Support Systems for the Spatial Planning Process The Case of the Province of Utrecht Researching the added value of Planning Support Systems for the Spatial Planning Process The Case of the Province of Utrecht GIMA-Thesis report Thijs Briggeman February 25 th, 2015 Colofon GIMA, february

Nadere informatie

Zelfmanagement in Beeld

Zelfmanagement in Beeld Zelfmanagement in Beeld Een analyse van door ZonMw gesubsidieerde projecten op het gebied van zelfmanagement op het gebied van zelfmanagement VERSLAG IN HET KADER VAN AFSTUDEERONDERZOEK Marlies van den

Nadere informatie