IT-Audit Grouper. Onafhankelijk assurance rapport. Uitgebracht aan: Stichting DBC-Onderhoud T.a.v. de heer V. Sewkaransing. c.c.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IT-Audit Grouper. Onafhankelijk assurance rapport. Uitgebracht aan: Stichting DBC-Onderhoud T.a.v. de heer V. Sewkaransing. c.c.:"

Transcriptie

1 Deloitte Risk Services B.V. Laan van Kronenburg AS Amstelveen Postbus AD Amstelveen Nederland Tel: Fax: IT-Audit Grouper Onafhankelijk assurance rapport Uitgebracht aan: Stichting DBC-Onderhoud T.a.v. de heer V. Sewkaransing c.c.: Van: Jacques Buith Richard Drewes Deloitte Risk Services B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Opdrachtformulering Opdracht Criteria Verantwoordelijkheden Werkzaamheden Begrenzing van het Assurance Rapport 5 3. Conclusie Oordeel Toelichting 6 4. Bevindingen 9 5. Reactie DBC-Onderhoud op rapport Tot slot 11 Bijlage 1 Toetsingskader 12

3 2 1. Inleiding Stichting DBC-Onderhoud (hierna: DBC-O) biedt als onafhankelijke kennisorganisatie inzicht in de zorgprestaties van de curatieve en langdurige zorg en is verantwoordelijk voor een goed werkende DBC-Systematiek. Ter verbetering van de DBC-systematiek heeft DBC-O, in overleg met het Ministerie van VWS, NZa en overige veldpartijen, een aantal ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de productstructuur en in de wijze waarop de totstandkoming van DBC-productie plaatsvindt. Dit onder de naam DBC s op weg naar Transparantie (DOT). Bij deze systematiek worden declaraties van zorgproducten afgeleid door de zogenaamde Grouper applicatie. De Grouper applicatie is per 1 januari 2012 in productie gegaan. Zorginstellingen verzorgen de aanlevering van verrichtingen, diagnose- en patiënten informatie aan deze Grouper. De Grouper levert de DBC-zorgproductie inclusief een verzegeling terug aan zorginstellingen, zodat zij in staat zijn de DBC-zorgproducten te declareren. Het belang van de Grouper applicatie voor de verschillende partijen in de zorg, de zorgaanbieders en zorgverzekeraars, is daarmee evident. Vertrouwen in de werking van de Grouper applicatie is derhalve noodzakelijk voor een goede werking van de DOT-systematiek. Ten grondslag aan het beheersen van de betrouwbare, continue en vertrouwelijke verwerking van de Grouper ligt het toetsingskader dat DBC-Onderhoud heeft opgesteld met de veldpartijen. Deloitte heeft een onafhankelijke beoordeling verricht op de betrouwbare, continue en vertrouwelijke werking van de Grouper applicatie in de periode 1 oktober 2011 tot en met 31 december Dit rapport bevat de conclusie en een overzicht van de bevindingen die Deloitte heeft aangetroffen bij de IT-Audit ten aanzien van de kwaliteitsaspecten betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en continuïteit. Per aanbeveling geeft DBC-Onderhoud een reactie en in hoofdstuk 5 geeft DBC-Onderhoud een algemene reactie op de rapportage.

4 3 2. Opdrachtformulering 2.1 Opdracht Wij hebben in opdracht van Stichting DBC-Onderhoud een assurance-opdracht uitgevoerd gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de werking van de Grouper in alle van materieel belang zijnde opzichten gedurende de periode van 1 oktober 2011 tot en met 31 december 2012 heeft voldaan aan de eisen van betrouwbaarheid, continuïteit en vertrouwelijkheid zoals deze zijn geformuleerd in het voor deze opdracht gehanteerde normenkader. Daarnaast is de scope van onze opdracht uitgebreid met een beoordeling van de juiste werking van de Grouper applicatie voor de afleiding naar de zorgproducten. Wij verstaan onder deze kwaliteitsaspecten: Kwaliteitsaspect Betrouwbaarheid Vertrouwelijkheid Continuïteit Definitie de mate waarin de gegevens in de Grouper applicatie in overeenstemming zijn met de afgebeelde werkelijkheid (tijdigheid, juistheid en volledigheid) en vast te stellen is (controleerbaarheid) dat de informatieverwerking is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen ten aanzien van de overige kwaliteitsaspecten. de mate waarin uitsluitend geautoriseerde personen of apparatuur via geautoriseerde procedures en beperkte bevoegdheden gebruik maken van de Grouper applicatie. de mate waarin de (gegevens in de) Grouper applicatie beschikbaar is/zijn en de gegevensverwerking ongestoord voortgang kan hebben. Dit Assurance-rapport en de beschrijving van de door ons uitgevoerde testwerkzaamheden is uitsluitend bedoeld voor DBC-Onderhoud en de volgende veldpartijen: Onderhoudspartijen: VWS, CVZ, NZa; Branchepartijen: NFU, NVZ, ZN, ZKN; Individuele ziekenhuizen en andere tweedelijns zorgaanbieders en hun accountants; Hostingpartij: CSC. 2.2 Criteria Als toetsingscriteria hebben wij het in de bijlage opgenomen normenkader gehanteerd zoals door DBC-Onderhoud is aangereikt. Wij zijn van mening dat dit normenkader toereikend is voor het doel van deze Assurance opdracht. 2.3 Verantwoordelijkheden Het Bestuur van Stichting DBC-Onderhoud is verantwoordelijk voor de opzet, de implementatie en doorlopend goede werking van de Grouper. Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake continuïteit, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van de Grouper te verstrekken.

5 4 2.4 Werkzaamheden Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Richtlijn voor assurance-opdrachten door IT-auditors ("Richtlijn 3000"). Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en continuïteit van de Grouper in alle van materieel belang zijnde opzichten in de periode van 1 oktober 2011 tot en met 31 december 2012 hebben voldaan aan de normen zoals deze zijn geformuleerd in het voor deze opdracht gehanteerde toetsingskader. Aanvullend op het toetsingskader zijn de volgende werkzaamheden verricht: Beoordeling van de toereikendheid en de uitkomsten van de testset die DBC-O hanteert als onderdeel van de procedure voor het doorvoeren van wijzigingen in de Grouper; Voor de zorgproducten die niet worden afgedekt door deze testset, is vastgesteld dat deze zorgproducten deel uitmaken van het afleidingsproces in de Grouper; Beoordeling van de verwerkingswijze van de zorgtrajecten die niet middels de beslisboom worden afgeleid (add-ons en OVP). Ons onderzoek omvat mede die werkzaamheden die wij in de omstandigheden nodig achten om een toereikende zekerheid te verkrijgen voor het afgeven van ons oordeel, waaronder: Identificeren van inherente risico s aangaande de Grouper in de omgeving van DBC- Onderhoud en CSC; Toetsen van de controlemaatregelen middels het doen van deelwaarnemingen; Inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk zijn voor de beheersmaatregelen omtrent de Grouper. De testwerkzaamheden vonden gefaseerd plaats gedurende twee perioden: In de periode oktober 2012 tot en met december 2012 is een audit verricht over de periode van 1 oktober 2011 tot en met 31 oktober In de periode december 2012 tot en met 11 februari 2013 is een audit verricht over de periode van 1 november 2012 tot en met 31 december Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

6 5 2.5 Begrenzing van het Assurance Rapport Het onderzoek is gericht geweest op de beheersmaatregelen omtrent de Grouper in opzet, bestaan en werking. Onder werking verstaan wij het aantoonbaar waarnemen van het functioneren van de beheersmaatregelen gedurende de periode. Ons assurance-rapport is alleen van toepassing ten aanzien van de Grouper binnen de eerder vermelde toetsingsperiode, wij doen geen mededeling over de kwaliteit van de Grouper buiten deze periode. Buiten de reikwijdte van onze opdracht vielen: Beoordeling van de beheersmaatregelen bij de zorginstellingen; Beoordeling van de beheersmaatregelen binnen de applicaties van de zorginstellingen. De informatie opgenomen in hoofdstuk 5 van dit rapport is verstrekt door Stichting DBC- Onderhoud om aanvullende informatie te verschaffen aan (potentiële) gebruikers van de Grouper applicatie. De informatie in hoofdstuk 5 is geen onderdeel geweest van de reikwijdte van onze opdracht. Om deze reden verstrekken wij geen oordeel over de informatie opgenomen in dit hoofdstuk.

7 6 3. Conclusie 3.1 Oordeel Wij zijn van oordeel dat de Grouper applicatie gedurende de periode 1 oktober 2011 tot en met 31 december 2012 in opzet, bestaan en werking in alle van materieel belang zijnde opzichten heeft voldaan aan de eisen van betrouwbaarheid, continuïteit en vertrouwelijkheid zoals geformuleerd in het toetsingskader Testplan audit gegevensverwerking Grouper (zie bijlage 1). Daarnaast zijn wij op grond van de in paragraaf 2.4 genoemde aanvullende werkzaamheden, van oordeel dat de volledigheid en juistheid van de afleiding en de betrouwbare kleuring van de zorgproducten (gericht op het toekennen van de juiste aanspraakcodes) met een redelijke mate van zekerheid is gewaarborgd. 3.2 Toelichting RSAD model De Grouper is onderdeel van het registratiemodel DOT. Het RSAD model: van Registratie en Samenvatten naar Afleiden en Declareren. Onderstaande figuur geeft dit model weer. Het RSAD proces vindt, met uitzondering van afleiden, volledig plaats binnen de zorginstelling met het ZIS (ziekenhuisinformatiesysteem). Registreren omvat het openen van een zorgtraject en het registreren van zorgactiviteiten zoals consulten, onderzoeken, ligdagen, OK-activiteiten en het toedienen van dure- en weesgeneesmiddelen. Wanneer een (sub) zorgtraject is afgesloten, vindt samenvatten plaats. Samenvatten is gebaseerd op algemene afsluitregels en uitzonderingsregels die in het kader van de DOT systematiek zijn vastgelegd. Resultaat van samenvatten is een declaratiedataset die de zorginstelling als invoer aanbiedt aan de Grouper. De Grouper verzorgt de afleiding van de declaratiedataset naar declarabele DBC zorgproducten; deze gegevens gaan verzegeld terug naar de zorginstelling. Na toevoeging van de tariefgegevens, kan de zorginstelling het DBC zorgproduct bij de zorgverzekeraar declareren en de informatie naar DIS aanleveren.

8 Controle technische aspecten Grouper Grouper werkt op basis van berichtenverkeer. Hiervoor wordt de HL7 standaard gebruikt, een internationale standaard voor de uitwisseling van medische, financiële en administratieve gegevens tussen zorginformatiesystemen. In termen van RSAD wordt iedere declaratiedataset door het ZIS als zelfstandig bericht naar de Grouper verzonden. Hetzelfde geldt voor het versturen van het declarabele zorgproduct door de Grouper naar het ZIS. Na verzending van het bericht wordt de data betreffende de afleiding niet meer door de Grouper vastgehouden. Bijlage 1 Toetsingskader bevat de controle technische normen waaraan de Grouper moet voldoen. Dit toetsingskader is volledig gebaseerd op het Toetsingskader Grouper (zoals gepubliceerd op 1 november 2010). Grouper omvat controles die waarborgen dat ieder bericht wordt verwerkt, dat wil zeggen dat een bericht met declarabele DBC zorgproducten wordt verzonden naar het ZIS of dat het bericht wordt teruggestuurd indien een fout wordt (zijn alle velden ingevuld, en inhoudelijke controles zoals de geldigheid van zorgactiviteiten). Ieder declarabel DBC zorgproduct (één of meer per bericht) krijgt een eigen controlegetal, hashcode genaamd. Daarmee wordt ieder declarabel DBC zorgproduct van een unieke door de Grouper toegekende code voorzien. Een wijziging van het controlegetal betekent dat de afleiding door de Grouper ongeautoriseerd kan zijn aangepast. Verder omvat het beheer van de Grouper controles om te waarborgen dat de door NZa vastgestelde versie van de beslisboom wordt gebruikt Controle technische overwegingen voor de zorginstellingen Vanuit een zorginstelling bezien is de Grouper slechts één stap van het proces, om van diagnose en registratie van zorgactiviteiten tot declaratie te komen (RSAD). In 2012 heeft een belangrijke controle gewerkt, te weten dat ieder bericht van een ZIS naar de Grouper leidt tot een bericht van de Grouper naar dat ZIS. Aanvullend op deze controle, zullen in de zorginstelling minimaal de volgende controles moeten worden vormgegeven en werken om vast te stellen dat de DBC zorgproducten juist, rechtmatig en volledig zijn afgeleid en gefactureerd: Waarborgen dat alle zorgtrajecten en activiteiten juist, volledig en tijdig worden geregistreerd; Waarborgen dat alle zorgtrajecten en activiteiten juist, volledig en tijdig worden samengevat; Waarborgen dat alle declaratiedatasets tijdig en volledig worden verzonden naar de Grouper; Waarborgen dat alle van de Grouper ontvangen declarabele producten tijdig, volledig en met de juiste tarieven worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars.

9 8 Bovenstaande waarborgen zijn nadrukkelijk niet opgenomen in de scope van onze werkzaamheden. In de zorginstellingen vraagt dit een mix van waarborgen van organisatorische en procedurele aard en stelt dit eisen aan de functionaliteit van het ZIS.

10 9 4. Bevindingen Aan de hand van het toetsingskader (zie bijlage I) zijn uit de beoordeling van de werking twee bevindingen naar voren gekomen. De e bevindingen doen geen afbreuk aan het oordeel zoals weergegeven in hoofdstuk 3. Bij control 1.17 hebben wij een afwijking. In de huidige structuur van het beheerteam binnen DBC-Onderhoud is beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot functiescheiding met behulp van de rollenstructuur en beschikken vier van de vijf gebruikers over alle rollen. Dit is wel in lijn met de huidige opzet van de beheerorganisatie. Verder hebben wij dat de functie van het laden van tabellen niet rol gebonden is en daarmee geen onderdeel uitmaakt van de bestaande rollen. Dit kan leiden tot (per abuis) inladen van tabellen. Echter het risico is beperkt tot gebruikers van CSC en DBC-Onderhoud met VPN verbinding. Daarnaast zal het laden van tabellen leiden tot het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Grouper. Daarom is impact van deze bevinding beperkt. Reactie DBC-Onderhoud: De bevinding van Deloitte is een terechte constatering. Er zijn geen negatieve gevolgen geweest, het risico is niet opgetreden. Onderzocht of de rol "laden van tabellen" aangepast kan worden. Tevens zijn afspraken gemaakt met onze leverancier om het laden van tabellen te vermelden in de maandelijkse Service Level Rapportage. Bij controls 1.4 en 1.18 hebben wij dat de updatelogs die de Grouper op systeemniveau vasthoudt, in de periode januari tot en met april 2012 in verband met een systeemmigratie niet meer beschikbaar zijn. Daardoor was het niet mogelijk om voor deze periode vast te stellen in hoeverre er softwarewijzigingen hebben plaatsgevonden die niet in de wijzigingenadministratie van DBC-O zijn geregistreerd. Middels een schriftelijke verklaring heeft CSC bevestigd dat over de periode januari tot met mei 2012 geen onregelmatigheden zijn in de toegang tot het systeem. Daarnaast hebben wij dat de wijzigingenregistratie over de rest van de controleperiode volledig is. Daarom is impact van deze bevinding beperkt. Reactie DBC-Onderhoud: De logging is gewist bij een hardware vervanging. Dit incident is met de leverancier besproken en hierbij nadrukkelijk afgesproken dat de logging periodiek veilig wordt gesteld.

11 10 5. Reactie DBC-Onderhoud op rapport DBC-Onderhoud wil met de livegang van DOT per 1 januari 2012 door middel van deze audit aantonen dat zij voldoet aan het Toetsingskader Grouper en daarmee voldoet aan de eisen met betrekking tot betrouwbaarheid, continuïteit en vertrouwelijkheid van de Grouper. Tevens is de juiste werking van de Grouper applicatie voor de afleiding naar de zorgproducten onderdeel van deze audit. In opdracht van DBC-Onderhoud heeft Deloitte Risk Services B.V. een audit uitgevoerd naar de werking van de Grouper. Daarbij zijn zowel de processen als de werking hiervan bekeken. De overall conclusie luidt dat de Grouper op nagenoeg alle punten voldoet aan de gestelde eisen. Om de betrouwbaarheid en continue werking van de DBC-Grouper te waarborgen is drie jaar geleden een set van beheersmaatregelen opgesteld, in samenspraak met de zorginstellingen en branchepartijen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het Toetsingskader Grouper dat is vastgesteld in het Regieoverleg van 20 mei Dit toetsingskader is sinds 1 november 2010 te vinden op de site van DBC-Onderhoud. Vanuit de audit 2011 zijn alle aanbevelingen overgenomen en geïmplementeerd. De eerste aanbeveling betrof het tijdig op kunnen schalen bij piekbelasting. Deze aanbeveling is ingevuld per 1 mei De tweede aanbeveling betrof het voorafgaand aan het doorvoeren van een wijziging de administratieve vastlegging te borgen. Dit is inmiddels doorgevoerd. Vanuit de audit 2012 zijn twee bevindingen : a) de autorisatie tot laden van tabellen niet conform het Software Design Document; b) het updatelog en het managementschermenlog in de Grouper ontbreekt gedeeltelijk. Bevinding a. de aanbeveling wordt opgevolgd. Er wordt onderzocht of autorisatie van het laden van tabellen kan worden aangepast, zodat monitoring kan plaatsvinden. Bevinding b. betreft een incident en de specifieke processtappen hierbij zijn geëvalueerd, tevens is de Service Level afspraak op dit punt aangepast. Zoals aangegeven volgt DBC-Onderhoud de aanbevelingen op. Ook in 2013 stelt DBC- Onderhoud alles in het werk om de goede werking van de Grouper te blijven waarborgen. In 2013 zal wederom een audit plaatsvinden.

12 11 6. Tot slot Wij vertrouwen erop u door middel van dit rapport voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de bevindingen van de door ons uitgevoerde IT-audit. Wij willen u en de medewerkers van DBC-Onderhoud en CSC, die betrokken zijn geweest bij dit onderzoek, bedanken voor de open en constructieve bijdrage. Hoogachtend, Deloitte Risk Services B.V. w.g. w.g. J. Buith R. Drewes

13 Bijlage 1 Toetsingskader Betrouwbaarheid van de Verwerking Control Nr Beheersmaatregelen Conclusie Opzet & bestaan Conclusie werking 1.1 Er bestaat een volledige set van ontwerpdocumentatie van de huidige Grouper, zodat: a het beheer hiervan te allen tijde overdraagbaar is; b het mogelijk is om vast te stellen of de daadwerkelijke functionaliteit hiermee overeenstemt. c de configuratie (technische infrastructuur). 1.2 Beoordeel of een toereikende set aan ontwerpdocumentatie bestaat. a. Een volledige set aan Design documenten die op detailniveau inzicht geeft in de programmacodes, die voor de Grouper zijn geschreven. 1.3 Er bestaat een gestandaardiseerde en formele procedure voor het doorvoeren van wijzigingen in: a stamtabellen die bepalend zijn voor de werking van de Grouper; Beoordeel of de change management procedure de volgende punten bevat: a. Alle stappen van wijzigingsaanvraag tot en met autorisatie zijn beschreven. b. De verschillende triggers voor het doen van een wijzigingsaanvraag helder zijn (onder andere vanuit problem- en incident management). c. De criteria voor het al dan niet goedkeuren van een aanvraag concreet zijn benoemd en te allen tijd goedkeuring plaatsvindt alvorens aanvragen in behandeling worden genomen. d. Voor elke stap duidelijk is welke functionaris verantwoordelijk is. e. Alle stappen op toereikende wijze worden gedocumenteerd. f. Een gestandaardiseerd acceptatietestplan bestaat. 1.4 Er bestaat een gestandaardiseerde en formele procedure voor het doorvoeren van wijzigingen in: b de programmatuur die de werking van de Grouper bepaalt; Beoordeel of de change management procedure de volgende punten bevat: a. Alle stappen van wijzigingsaanvraag tot en met autorisatie zijn beschreven. b. De verschillende triggers voor het doen van een wijzigingsaanvraag helder zijn (onder andere vanuit problem- en incident management). c. De criteria voor het al dan niet goedkeuren van een aanvraag concreet zijn benoemd en te allen tijd goedkeuring plaatsvindt alvorens aanvragen in behandeling worden genomen. d. Voor elke stap duidelijk is welke functionaris verantwoordelijk is. e. Alle stappen op toereikende wijze worden gedocumenteerd. f. Een gestandaardiseerd acceptatietestplan bestaat. Afwijkingen. Zie hoofdstuk 4.

14 Control Nr Beheersmaatregelen Conclusie Opzet & bestaan Conclusie werking 1.5 Er bestaat een gestandaardiseerde en formele procedure voor het doorvoeren van wijzigingen in: c de configuratie (technische infrastructuur) Beoordeel of de change management procedure de volgende punten bevat: a. Alle stappen van wijzigingsaanvraag tot en met autorisatie zijn beschreven. b. De verschillende triggers voor het doen van een wijzigingsaanvraag helder zijn (onder andere vanuit problem- en incident management). c. De criteria voor het al dan niet goedkeuren van een aanvraag concreet zijn benoemd en te allen tijd goedkeuring plaatsvindt alvorens aanvragen in behandeling worden genomen. d. Voor elke stap duidelijk is welke functionaris verantwoordelijk is. e. Alle stappen op toereikende wijze worden gedocumenteerd. f. Een gestandaardiseerd acceptatietestplan bestaat. 1.6 Beoordeel of de procedure van stamtabel- en programmatuurwijzigingen het volgende punt bevat: a vindt documentatie plaats van alle in de productieomgeving van de Grouper doorgevoerde wijzigingen; 1.7 b worden alle wijzigingen getest alvorens transport naar de productieomgeving volgens een standaard testprotocol, waarin taken en verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd; 1.8 Beoordeel of de procedure van stamtabel- en programmatuurwijzigingen het volgende punt bevat: c vindt formele acceptatie van wijzigingen door NZa plaats alvorens deze in productie worden genomen; 1.9 Beoordeel of de procedure van stamtabel- en programmatuurwijzigingen het volgende punt bevat: d bestaat een gestandaardiseerde wijze van communicatie van wijzigingen met zorgaanbieders 1.10 Beoordeel of het testprotocol minimaal het volgende aspect beoordeeld: a volledigheid afleiding zorgproduct; 1.11 Beoordeel of het testprotocol minimaal het volgende aspect beoordeeld: b juistheid afleiding zorgproduct; 1.12 Beoordeel of het testprotocol minimaal het volgende aspect beoordeeld: c betrouwbaarheid kleuring zorgproducten; 1.13 Beoordeel of het testprotocol minimaal het volgende aspect beoordeeld: d juistheid van de hash-codering; 1.14 Beoordeel of het testprotocol minimaal het volgende aspect beoordeeld: e juistheid routering resultaat richting zorgaanbieder;

15 Control Nr Beheersmaatregelen Conclusie Opzet & bestaan Conclusie werking 1.15 Beoordeel of het testprotocol minimaal het volgende aspect beoordeeld: f compliance met eisen ten aanzien van beschikbaarheid en performance Voor het doorvoeren van wijzigingen bestaat een (logische) scheiding in een test-, acceptatie- en productieomgeving De toegang tot het beheer van stamtabellen en programmatuur van de Grouper is beperkt tot slechts daartoe vastgestelde personen (zie tevens Beveiliging) Er bestaat een logging van systeembewerkingen in de productieomgeving. Deze geeft te allen tijde inzicht in welke natuurlijke persoon op welk moment bewerkingen heeft gedaan Om de correcte tijd te kunnen garanderen in de systeemlogs dient tijdsynchronisatie te worden toegepast voor de systeemklokken van de verschillende systemen (bijvoorbeeld door middel van Network Time Protocol). Afwijkingen. Zie hoofdstuk 4. Afwijkingen. Zie hoofdstuk Er bestaat een eenduidig versiebeheer van stamtabellen, zodat de geldigheid hiervan in alle omgevingen is vast te stellen De Grouper voorziet in functionaliteit om proefaanleveringen en bepalingen van onderhanden werk te onderscheiden van aanleveringen ten behoeve van declaratie aan zorgverzekeraars De Grouper maakt gebruik van een versie controle-instrument of een proces ter handhaving van de integriteit van de programma-code en andere documentatie, zoals eisen, architectuur, design specificatie en configuratiedocumenten.

16 Beschikbaarheid & Performance Control Nr Beheersmaatregelen Conclusie Opzet en bestaan Conclusie bestaan en werking 2.1 Eisen met betrekking tot beschikbaarheid van de Grouper zijn vastgesteld door DBCO en formeel vastgelegd in een Service Level Agreement. 2.2 Eisen met betrekking tot de performance van de Grouper zijn vastgesteld door DBCO en formeel vastgelegd in een Service Level Agreement. 2.3 Toetsing aan de vastgestelde eisen met betrekking tot de beschikbaarheid en performance van de Grouper vindt maandelijks plaats en wordt gecommuniceerd met gebruikers. 2.4 Er bestaat een mogelijkheid tot het tijdelijk opschalen van de capaciteit van de Grouper, waardoor bij eventuele piekbelasting beschikbaarheids- en performancenormen kunnen worden gehaald. 2.5 De verwerking van de Grouper is op een dusdanige wijze beveiligd, dat een onevenredig hoge (vastgestelde) capaciteitsvraag van één enkele gebruiker toereikend wordt beperkt. Hierdoor is het voor één en dezelfde gebruiker niet mogelijk de beschikbaarheid van de Grouper in gevaar te brengen. 2.6 De Grouper voorziet gebruikers van adequate informatie op het moment dat deze niet beschikbaar is. Hierbij is te allen tijde duidelijk of aangeleverde data volledig wordt/is verwerkt of niet. 2.8 De broncode van de programmatuur is dusdanig beschikbaar gesteld dat deze in geval van faillissement van de hostingpartij te allen tijde beschikbaar is. 2.9 Er bestaat een toereikende set aan (technische) maatregelen die de beschikbaarheid van de Grouper in geval van uitval van kritische systeemonderdelen waarborgt.

17 Voorspelbaarheid & Controleerbaarheid Control Nr Beheersmaatregelen conclusie Opzet Conclusie bestaan en werking 3.1 Er is een testset beschikbaar op basis waarvan gebruikende instellingen de betrouwbaarheid van de verwerking door de Grouper kunnen vaststellen 3.2 Er bestaat een voor de zorgaanbieder toegankelijk inzicht in de algoritmen, aan de hand waarvan achteraf de afleiding van het zorgproduct kan worden gevolgd. Beveiliging Control Nr Beheersmaatregelen Conclusie opzet Conclusie bestaan en werking 4.1 De Grouper systemen dienen adequaat beschermd te zijn tegen bedreigingen, zoals virussen, spyware, geautomatiseerde en handmatige aanvallen, bijvoorbeeld door middel van anti-virus programmatuur. 4.2 De Grouper systemen dienen periodiek te worden voorzien van de meest recente security updates voor de gebruikte systemen. Ter mitigatie van beveiligingsproblemen waar geen patches voor beschikbaar zijn dienen passende aanvullende maatregelen getroffen te worden. 4.3 De Grouper netwerkinfrastructuur dient adequaat beschermd te zijn tegen aanvallen, bijvoorbeeld door middel van firewalling. 4.4 Er dient monitoring op de netwerksegmenten binnen de Grouper netwerkinfrastructuur plaats te vinden, bijvoorbeeld door middel van Intrusion Detection System oplossingen, om aanvallen en andere onregelmatigheden te detecteren en passende tegenmaatregelen te kunnen nemen. 4.5 Fysieke toegangsbeveiligingsmaatregelen zijn getroffen voor ruimtes met Grouper serversystemen die een rol spelen bij het verstrekken of opvragen van informatie bij de Grouper. 4.6 Fysieke toegang tot werkstations met toegang tot Grouper systemen wordt waar mogelijk fysiek afgeschermd.

18 Control Nr Beheersmaatregelen Conclusie opzet Conclusie bestaan en werking 4.7 Logische toegangsbeveiligingsmaatregelen zijn getroffen voor alle op de Grouper aangesloten systemen. Dit houdt minimaal in dat: a logische toegang tot serversystemen die een rol spelen bij het verstrekken of opvragen van informatie bij de Grouper is beperkt tot diegenen die voor de uitvoering van hun taken toegang moeten hebben tot deze systemen 4.8 Logische toegangsbeveiligingsmaatregelen zijn getroffen voor alle op de Grouper aangesloten systemen. Dit houdt minimaal in dat: b logische toegang tot werkstations met toegang tot de Grouper is afgeschermd tegen toegang door onbevoegden; 4.9 Logische toegangsbeveiligingsmaatregelen zijn getroffen voor alle op de Grouper aangesloten systemen. Dit houdt minimaal in dat: c werkstations met toegang tot de Grouper automatisch worden afgeschermd (bijvoorbeeld door middel van screensavers) na een periode van 10 minuten inactiviteit B) Voor gegevensuitwisseling dienen overeenkomsten te zijn opgesteld waarin passende beveiligingsmaatregelen zijn opgenomen C) Verbindingen tussen de Grouper en aangesloten partijen dienen op netwerkniveau versleuteld te zijn door middel van tweezijdige SSL/TLS (SSL v3 of TLS v1 op basis van UZI-certificaten). De geldigheid van certificaten dient gecontroleerd te worden voordat zij geaccepteerd worden Van de aan zorgverzekeraars gedeclareerde zorgproducten is te allen tijde traceerbaar of deze zijn afgeleid door de Grouper of niet Handmatige aanpassing van de hash-codering, die voor elk zorgproduct wordt bepaald, is te allen tijden vast te stellen De gegevensverwerking van door instellingen aangeleverde data mag niet worden gelogd (er mag uitsluitend metainformatie worden bewaard) en is voor personen buiten de zorgaanbieder niet reproduceerbaar Gegevensverwerking van aangeleverde data is dusdanig afgeschermd, dat deze slechts voor de betreffende zorgaanbieder beschikbaar is.

19 Communicatie & Ondersteuning Control Nr Beheersmaatregelen Conclusie opzet Conclusie bestaan 5.1 Er bestaat een formele procedure voor de communicatie en uitlevering van nieuwe versies van stamtabellen of softwarespecificaties. Hierin is te allen tijde inzichtelijk welke stamtabellen en specificaties geldig zijn. Via internet is te allen tijde de laatst geldige set beschikbaar. 5.2 Er bestaat een formele procedure voor probleem- en incident management. Binnen het incidentenproces vindt registratie, classificatie, routering, bewaking, escalatie en oplossing van gemelde incidenten conform de afgesproken termijnen en communicatie met de eindgebruikers plaats. 5.3 Eisen met betrekking tot de opvolging van gemelde incidenten zijn afgestemd met gebruikende zorgaanbieders en formeel vastgelegd in een Service Level Agreement. 5.4 In geval van e onjuiste afleiding van zorgproducten, vindt tijdige en eenduidige communicatie naar zorgaanbieders plaats, vergezeld van een correctieprocedure. 5.5 In geval van e onjuiste afleiding is te allen tijde herleidbaar welke (groep) zorgproducten dit betreft, zodat correctie mogelijk is.

OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER

OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER tussen Stichting DBC-Onderhoud en de deelnemende zorginstelling 2015 v0.1 24 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Definities en rangorde... 5 3 Voorwerp van de

Nadere informatie

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera. VERA 3.0 Verkenning - Compliance Aanpak Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3

Nadere informatie

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden:

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden: Voorwoord Voor u ligt de handleiding ZekeRE-business. Deze handleiding is bestemd voor de IT-auditor die in opdracht van een cliënt de beheersmaatregelen met betrekking tot elektronisch zakendoen door

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

TPM en Verantwoording 2009 Producten van Logius

TPM en Verantwoording 2009 Producten van Logius TPM en Verantwoording 2009 Producten van Logius DigiD voor Burgers, Digipoort, Haagse Ring en PKIoverheid Datum 30 maart 2010 Status Definitief Definitief Verantwoording en TPM 2009 30 maart 2010 Colofon

Nadere informatie

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Ministerie van Veiligheid en Justitie Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Datum 23 december 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Kalvermarkt 53 2511 CB Den Haag Postbus

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 30 juni 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Versienummer 1

Nadere informatie

Audit zoals vastgelegd in artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie

Audit zoals vastgelegd in artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie I EINDRAPPORT AUDIT Cl OT 2008 Audit zoals vastgelegd in artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie VERSIE 1.0 STATUS DEFINITIEF AAN: MINISTERIE VAN JUSTITIE Directie Instrumentatie

Nadere informatie

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor medisch-specialistische zorg juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Rolf de Groot, Reimer Veldhuis, Joris Rijken, Marte van Graafeiland

Nadere informatie

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I)

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I) w IN.1113519 i Gemeente Oosterhout v gemeente QoStefhOUt ntan9en -7 JUL 2011 ^^^ Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën naar: De gemeeirfera^dsleden ^ " ^ 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr,

Nadere informatie

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Identity Management Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Amsterdam 31 maart 2008 Versie 1.0 [definitief] Afstudeerbegeleiders: Rudi

Nadere informatie

Toezicht financiële sector in Nederland

Toezicht financiële sector in Nederland 32 Toezicht financiële sector in Nederland Dit artikel heeft als doel om een overzicht te geven van de ontwikkelingen ten aanzien van de regelgeving bij de diverse toezichthouders voor de financiële instellingen

Nadere informatie

Eindrapport audit CIOT 2010 Een audit naar de opvolging door het CIOT van de aanbevelingen uit de audit 2008 en 2009

Eindrapport audit CIOT 2010 Een audit naar de opvolging door het CIOT van de aanbevelingen uit de audit 2008 en 2009 Ministerie van Veiligheid en Justitie Eindrapport audit CIOT 2010 Een audit naar de opvolging door het CIOT van de aanbevelingen uit de audit 2008 en 2009 Datum Status 23juni 2011 definitief DEFINITIEF

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Product van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Product van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Product van Logius Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 19 december 2013 Status Definitief Definitief Assurance-rapport en Verantwoording 2012

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Beleid logische toegangsbeveiliging

Nadere informatie

Servicepunt71 Managementletter 2013

Servicepunt71 Managementletter 2013 Servicepunt71 Managementletter Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel: +31 88 (0) 407 88 10 40700 1000 Fax: +31 88 (0) 407 88 41 40787 4187

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

IT Audit Essentials. Rapportage Self Assessment. IT Audit Essentials. Klantnaam: Demo Bedrijf. Printdatum 11-6-2012 1

IT Audit Essentials. Rapportage Self Assessment. IT Audit Essentials. Klantnaam: Demo Bedrijf. Printdatum 11-6-2012 1 Rapportage Self Assessment Printdatum 11-6-2012 1 Klantgegevens Bedrijfsnaam Afdeling Automatisering Telefoonnummer 020-1234567 E-mail email@email.nl Naam invuller / contactpersoon Jan Jansen Functie Hoofd

Nadere informatie

CONTOUREN voor COMPLIANCE. Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit

CONTOUREN voor COMPLIANCE. Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit CONTOUREN voor COMPLIANCE Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit Samengesteld en gepubliceerd door: College bescherming persoonsgegevens in samenwerking met: Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Nadere informatie

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1 Deloitte Risk Services B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland www.deloitte.nl Sociale Verzekeringsbank T.a.v. mevrouw N.A. Vermeulen MBA Van Heuven Goedhartlaan 1

Nadere informatie

Het DOT-effect. Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen. Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A.

Het DOT-effect. Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen. Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A. Het DOT-effect Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A. Sliedrecht Datum: 1 november 2008 Versie: 1.0 definitief De Praktijk Postbus

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Quality With Care. Wet- en regelgeving Smart FMS waarborgt dat de Nederlandse wet- en regelgeving kan worden toegepast.

Quality With Care. Wet- en regelgeving Smart FMS waarborgt dat de Nederlandse wet- en regelgeving kan worden toegepast. Quality With Care Smart FMS heeft een eigen normenkader, waarin de aspecten van veiligheid, kwaliteit, juridische zekerheid en continuïteit zijn gecombineerd en voldoen aan de zwaarste eisen. Zij investeert

Nadere informatie

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH)

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport A.J.M. de Bruijn RE RA 17 september 2007 Referentie:

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

Uitvoering AWBZ, Wmo en Zvw 2011

Uitvoering AWBZ, Wmo en Zvw 2011 Rapport Uitvoering AWBZ, Wmo en Zvw 2011 CAK December 2012 2 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Samenvattend oordeel uitvoering AWBZ/Wmo 2011 5 1.2.1 Uitvoering AWBZ/Wmo 2011 5 1.2.2 Goede processen

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie