ROL VAN HRM BIJ VERANDERINGEN IN ORGANISATIES: Hedendaagse visies en methoden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROL VAN HRM BIJ VERANDERINGEN IN ORGANISATIES: Hedendaagse visies en methoden"

Transcriptie

1 ROL VAN HRM BIJ VERANDERINGEN IN ORGANISATIES: Hedendaagse visies en methoden Karel Bosmans Directeur Personeel en Organisatie Vzw Jessa Ziekenhuis 25/10/2011

2 Inhoud De presentatie handelt over de voornaamste principes van changemanangement bekeken vanuit een concrete werkorganisatie. We gaan dieper in op het belang van strategie, cultuur, structuur, communicatie en de concrete relationele processen voor het succesvol uitvoeren van een veranderingsproject. 2

3 A. PRINCIPES CHANGEMANAGEMENT IN HET JESSA ZIEKENHUIS 1. E = K X A 2. Proces is even belangrijk als product 3. Teamwork is essentieel 4. Top-down en bottom-up 5. Anticiperen 6. Principes projectmanagement toepassen 7. Respecteren van waarden

4 A. PRINCIPES CHANGEMANAGEMENT Jessa Ziekenhuis (vervolg) organisatieklimaat organisatiestrategie organisatiestructuur externe omgeving ORGANISATIE-EFFECTIVITEIT GROEPSEFFECTIVITEIT INDIV. EFFECTIVITEIT

5

6 B: CHANGEMANAGEMENT EN CULTUUR In alle managementliteratuur wordt het belang van het analyseren van de bedrijfsculturen benadrukt. Hoe? a) luisteren om te leren (naar mw, naar klanten, naar leveranciers b) creëer een context van wederzijds respect en vertrouwen door zeer veel interviews te plannen c) bekritiseer of veroordeel niemand. Spreek met respect over de ander en niet in termen van wij-zij, toen-nu, goed-slecht d) communiceer helder de toekomstvisie van de nieuwe organisatie

7 B. CHANGEMANAGEMENT EN CULTUUR (vervolg) e) vorm cross cultural teams. Betrek mensen van beide organisaties in gezamenlijke projecten. Luister naar elkaars ideeën en behandel iedereen gelijkwaardig. f) onthou dat mensen over het algemeen een omgeving waaraan ze mogen meebouwen steunen g) bedrijfscultuur komt vanuit de top. Zorg dat het gedrag dat straks van de nieuwe organisatie verwacht wordt, ook continu herkenbaar is aan de top van de organisatie h) de dominante partner moet een zeer goede luisteraar zijn en integrator van de goede elementen van de cultuur van de andere partner, anders zullen de leden van deze organisatie zich totaal vervreemd voelen met alle gevolgen vandien.

8 C. CHANGEMANAGEMENT EN COMMUNICATIE Bevindingen van changemanagement (vb. Right consult) tonen aan dat communicatie een cruciale factor is in het al dan niet slagen van een veranderingsproces: a) communicatie moet komen van de top van de organisatie en NIET van de communicatiedienst. b) zorg ervoor dat de communicatie goed ontvangen wordt en begrepen op elk niveau c) vertel de medewerkers zoveel als je kunt en zo snel als je kunt d) zorg ervoor dat de directie en het management zeer toegankelijk zijn voor de medewerkers zodat de medewerkers echt kunnen zien wie de beslissingen neemt en of ze er zelf achter staan.

9 C. CHANGEMANAGEMENT EN COMMUNICATIE (vervolg): e) onderschat nooit de honger naar informatie. Zelfs al valt er niets te communiceren, moet men dit ook communiceren f) leg alle informatie voldoende gedetailleerd uit en ga er niet van uit dat bepaalde achtergrondinfo evident is g) communiceer in hapklare brokken en bouw de communicatie-items geleidelijk op. h) vertel het hele verhaal: zowel het goede als het slechte i) geef evenveel aandacht aan interne als aan externe communicatie

10 D. CHANGEMANAGEMENT EN PROCESMANAGEMENT: changemanagement is op de eerste plaats procesmanagement, dan projectmanagement en dan inhoudelijk management: Bewaak bij veranderingsprocessen steeds zeer goed de driehoek van SCHEIN: INHOUD PROCES PROCEDURE

11 D. CHANGEMANAGEMENT EN PROCESMANAGEMENT (vervolg): e) zorg ervoor dat de fase van destabilisering zo kort mogelijk is f) betrek de medewerkers op alle niveaus in de integratie om erosie van de moraal te voorkomen (focus groepen, ) g) betrek alle doelgroepen van in het begin bij de integratie: artsen, verpleegkundigen paramedici en ondersteunende diensten: administratie, ICT, TD, PZ,

12 Inteamiteit: bouwstenen volgens Fry Systeem Doel Rol Procedure Interactie Relatie Een beperkt aantal duidelijke doelstellingen die iedereen goed begrijpt en waar iedereen achter staat Duidelijke verwachtingen naar elkaar, doorgesproken en gedeeld, zodat er geen sluimerende verrassingen zijn Werkende afspraken over hoe samengewerkt wordten een duidelijke opvolging van de resultaten De teamvaardigheid énde openheid omelk vandeze puntenop ieder moment met elkaar te bespreken Duidelijk?? Voor iedereen?? Iedereen Zinvol voor ermee iedereen? eens?

13 E. CHANGEMANAGEMENT EN STRUCTUUR : a) De nieuwe organisatiestructuur (organogram) dient afgestemd te zijn op de nieuwe strategie en niet op een combinatie van twee oude strategieën. b) zorg dat de posities zo snel mogelijk uitgeklaard zijn in de nieuwe structuur vooral van deze van het management want zij zijn de kritische succesfactoren voor het slagen van de fusie. c) bepaal zo snel mogelijk wat de verantwoordelijkheden zijn van elke manager, voor wie hij/zij moet werken en welke plaats hij inneemt in de nieuwe organisatie. d) geef de managers de verantwoordelijkheid om te bepalen welke mw het beste past op welke plaats in de nieuwe org.

14 F. CONCRETE VOORBEELDEN VAN CHANGEMANAGEMENT IN JESSA: 1. Kanteling van het ziekenhuis 2. Fusie met Salvatorziekenhuis 3. Splitsing Personeelszaken 4. Invoeren functieweging 5. medewerkerstevredenheidsonderzoek 6. invoeren functiekaarten en competentiemanagement 7. opsplitsing dienst personeelszaken 8. strategische opleidingsplannen 9. invoeren gezondheidsbeleid 10.

15 CONCREET VOORBEELD OPSTARTSESSIE PROJECTGROEP FUSIE Klinische biologie 28/03/2007

16 Inhoud programma 1. Kennismaking met elkaar 2. Beelden en verwachtingen tov project met elkaar delen 3. Toelichting programma-opdracht door progr.mgrs 4. Toelichting en bespreking projectopdracht klinische biologie 5. Globale planning maken voor eerstvolgende periode

17 1. KENNISMAKING: 1. Kies een collega aan tafel uit die je het minst goed kent 2. Maak kennis met deze collega en vraag hem/haar om interessante zaken over zichzelf (werk, gezin, hobby) te vertellen (5 minuten) 3. Doe deze oefening ook omgekeerd 4. Stel je collega voor aan de andere leden van de groep

18 2. Beelden en verwachtingen: huidige situatie 1. Interview een collega van de andere organisatie gedurende 10 minuten over: De sterke kanten van de huidige dienst klinische biologie in zijn/haar ziekenhuis. Waaraan kan je dit merken? De sterke kanten van de dienst klinische biologie in het andere ziekenhuis. Waaraan kan je dit merken? Schrijf de sterke punten op post it notes Draai de rollen om

19 2. Beelden en verwachtingen huidige situatie 2. Plenaire terugkoppeling: Hang je post it notes aan het bord Licht de punten toe aan de hand van voorbeelden De overige deelnemers kunnen toelichting, verduidelijking vragen

20 2. Beelden en verwachtingen: huidige situatie 3. Cluster met de volledige groep de post it notes in gemeenschappelijke thema s

21 2. Beelden en verwachtingen: Toekomst (jaar 2013) 4. Stel je voor dat we één gefuseerd ziekenhuis zijn en we leven momenteel in het jaar Je hebt met een werkgroep een fusie-operatie van klinische biologie uitgewerkt om een IDEALE nieuwe dienst te zijn. Je werkt op dit ogenblik in deze dienst. Geef weer hoe deze nieuwe dienst werkt. Wat zie je, denk je, voel je? Wat is er anders dan in het jaar 2007? Wat is er beter dan in 2007?

22 3. programma-opdracht De essentiële opdracht van de projectgroep is om de stappen te definiëren en te zetten om deze ideale situatie na te streven! 1. Omschrijving programma: met als doel hoogkwalitatieve patiëntenzorg en Beide Hasseltse ziekenhuizen (met inbegrip van campus St.Ursula) streven naar een volledig geïntegreerd zorgaanbod topklinische geneeskunde aan te bieden, en dit met respect voor de levensbeschouwelijke identiteit van de respectievelijke ziekenhuizen.

23 3. programma-opdracht 2. Objectieven: 1. door schaalvergroting aanbod van topklinische diensten in Hasselt+Herk behouden en verder uitbreiden infrastructureel aantrekken van artsen/gespecialiseerde medewerkers medische apparatuur innovatieve projecten 2. oplossing bieden voor capaciteitsprobleem 3. artsen en medewerkers verder laten specialiseren in bepaalde subdomeinen 4. mensen en middelen efficiënter inzetten 5. kwalitatief best mogelijke geneeskunde en verzorging van de patiënten 6. maatschappelijk en financieel-economisch meer aanvaardbare oplossing bieden 7. versteviging van het regionale ziekenhuisaanbod

24 4. projectopdracht: Gewenste situatie : Uitbouw van een functioneel campusoverschrijdende associatie klinische biologie in het kader van de Hasseltse Ziekenhuisassociatie, geënt op hoogkwalitatieve service naar patiënt, huisarts en interne/externe specialisten, en dit zodat deze dienst als zodanig geïntegreerd kan worden in de toekomstige fusie. Samenbrengen van competenties en harmoniseren van de infrastructuur en organisatie ten einde tot één functionele dienst klinische biologie te komen met als doel: Een maximaal schaalvoordeel te realiseren subspecialisatie maximaal uit te bouwen doorgedreven samenwerking met andere disciplines te verwezenlijken een innovatief topklinische entiteit te blijven een financieel gezonde dienst nastreven en aangeven aan de projectgroep financiële afgrendeling wat de implicaties van verschuivingen van activiteiten op financieel vlak kunnen zijn. Behoud en verdere uitbouw van andere ziekenhuisfuncties en diensten die onder de verantwoordelijkheid vallen van de klinisch biologen.

25 4. projectopdracht: Eisen en wensen: Eis : 1. De associatie streeft een zo batig mogelijk saldo na. Organisatorische en technische raakvlakken: 1. raakvlak met technische beperkingen (ruimte) en masterplannen 2. raakvlak met projectgroep financiële afgrendeling fusie

26 4. projectopdracht: 1. De projectleider van deze projectgroep is 2. De projectleider heeft volgende opdracht: 1. inhoudelijke activiteiten van iedere fase opstarten 2. zorgen voor coördinatie tussen de betrokkenen 3. zorgen voor plannen van de beheerscriteria: geld, tijd, kwaliteit, organisatie, vaardigheden en informatie 4. bewaken dat de plannen werkelijk en juist uitgevoerd worden 3. Het is niet de taak van de projectleider om 1. het gewenste resultaat te bepalen 2. alle problemen zelf op te lossen 3. het werk alleen uit te voeren

27 4. projectopdracht: Bespreking projectopdracht en programbrief (30 min): Welke vragen leven er in deze projectgroep mbt: De program brief en over de projectopdracht Hun rol in het project Hun verwachtingen tav het project en de andere projectleden De afgrenzingen van het project De timing van het project Hun engagement tov het project

28 5. Planning projectgroep: Wanneer zullen we vergaderen? Hoelang gaan we vergaderen? Waar gaan we vergaderen? Afspraken onder de projectleden: wie is verslaggever, timekeeper,? Waarover gaan we vergaderen de eerstvolgende keer? Wie bereidt wat voor tegen de volgende vergadering?

29 JESSA-CAFÉ S Projectgroep integratie/identiteit Woensdag 15/4/2009

30 We moeten eerst differentiëren om vervolgens te integreren VJZ en SASU ontmoeten elkaar in Jessa-café s Getting the whole system in the room! en om dan te ontdekken dat we toch ook zoveel gemeen hebben.

31 Jessa-café: doelstelling Visie missietekst tot leven laten komen door verhalen Medewerkers participeren actief Meer betrokkenheid Veranderingsproces versnelt door meer gedragen resultaten

32 Jessa-café: uitgangspunten Verschillende mogelijkheden voor LSI LSI? = Large scale intervention => keuze voor World café (Juanita Brown) => Jessa-café Geschikt voor veranderingen die een heel werksysteem aangaan Maakt energie los en creeërt synergieën die leiden tot innovatie en creatieve oplossingen Veranderingsproces wordt daarmee versneld Veranderingsproces met meer gedragen resultaten

33 Uitgangspunten LSI: Verleden, heden en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in de organisatie/gemeenschap De werkelijkheid wordt bepaald zowel door feiten als betekenissen Actieve participatie vergroot de betrokkenheid van mensen, in veranderen en leren, door samen te doen Streven naar veranderen in het hier en nu, in plaats van daar en dan Denken en doen, wordt niet gescheiden, zoveel mogelijk kwaliteiten van mensen wordt aangesproken

34 Jessa-café: uitgangspunt Principes LSI: het principe van constructionisme => samen creeëren wij onze realiteit het principe van simultaniteit => verandering begint met de eerste vraag het poëtisch principe => een organisatie is als een boek het principe van anticipatie => de toekomst die we ons voorstellen is de toekomst die we creeëren het positieve principe => focus op wat er zou moeten zijn i.p.v. wat er mis is

35 Jessa-café: wat? Zoveel mogelijk ideeën, via dialoog, naar boven laten komen, ze verzamelen, ze op mekaar laten inwerken. Jessa-café s laat medewerkers elkaar persoonlijk ontmoeten en beter leren kennen waardoor de verbinding in een vroeg stadium met de Jessaorganisatie is gebeurd.

36 Jessa-café: wat? Jessa-café is een toegankelijke tool: Ongedwongen, pragmatisch en gebruiksvriendelijk Grote doelgroep kan worden betrokken (+/- 600 medewerkers). Resultaat Jessa-café s Workshopresultaten worden verzameld Resulteert in een gezamenlijk gedragen, nieuwe en herkenbare Jessa-waardencampagne

37 Jessa-café: wie? Medewerkers uit primaire proces en uit ondersteunende diensten Na te streven aantal deelnemers: 22% van de organisatie (+/- 600 medewerkers in 6 workshops) (verdeling VJZ / SASU a rato 50/50% verdeling) Verdeelsleutel: 20% leidinggevenden en managers 20% geneesheren 20% verpleegkundigen en paramedici 20% logistieke medewerkers 20% administratieve medewerkers

38 THEMA S: JESSA CAFE 1: Patiënt centraal Slogan 1: We bieden de beste behandeling en zorg. Slogan 2: Patiëntvriendelijkheid is voor ons een centrale waarde Slogan 3: We bieden veilige zorg JESSA CAFE 2: Samen sterker Slogan 1: We werken nauw samen met de eerste lijnszorg en andere ziekenhuizen Slogan 2: We vervullen een centrumfunctie binnen een sterk netwerk. Slogan 3: We werken nauw samen met hogescholen en universiteiten. Slogan 4: Professionaliseren door krachtenbundeling JESSA CAFE 3: Permanente verbetering Slogan 1: We streven naar voortdurende kwaliteitsverbetering. Slogan 2: We zijn gebeten door innovatie. Slogan 3: We investeren in geneeskunde en verzorging conform meest recente wetenschappelijke inzichten. Slogan 4: We investeren in de ontwikkeling van medewerkers.

39 Jessa-café:programma Middagprogramma 13u 13u45 Avondprogramma 17u 17u45 13u45 14u45 17u45 18u45 14u45 15u 15u 15u45 15u45 16u15 18u45 19u 19u 19u45 19u45 20u15 16u15 16u45 20u15 20u45 5 dagsessies én 1 avondsessie* *: thema dat nauwst aansluit bij core business van ziekenhuis

40 Jessa-café: voorbereiding? sept '08 - mrt '09 maart '09 1ste helft mrt 2de helft mrt voorbereiding traject in projectgroep I-I feitelijke akkoord fusie april '09 2de helft apr '09 voorstel project (projectgroep, fusiecomité en dc) mei '09 1ste helft mei 2de helft mei juni '09 1ste helft juni 2de helft juni juli '09 aug '09 sept '09 1ste helft sept go / no go workshops uitrol en duiding aan leidinggevenden en staf opleiding tafelcoaches 2de helft sept workshop 1 & 2 okt '09 1ste helft okt workshop 3 2de helft okt workshop 4 nov '09 1ste helft nov workshop 5 2de helft nov workshop 6 dec '09 1ste helft dec 2de helft dec Jan '10 1ste helft jan Te concretiseren voorbereidingsstappen duiding naar de organisatie / inschrijvingen Jessa-waardencampagne voor elke medewerker ongoing communicatie

41 Jessa-café: voorbereiding? Opleiding tafelcoaches door: An Rubens, consultant,the Productivity Factory,Pundershoekstraat Hechtel-Eksel,Tel: ,Fax: ,www.tpfeuro.com Rol van de tafelcoaches: Begeleiding van de tafelrondes Verwerking inhoud achteraf a.h.v.verslaggeving en nabespreking Wie? Basisleidinggevenden en stafleden

42 Jessa-café: voorbereiding? Informatie Always let them know what is happening: ongoing communicatie naar rest van organisatie - Door wie: communicatie managers, projectgroep, eventuele copywriters e.a. - Medium: fusiebrief, intranet, ideeënbus, digitaal forum ook toegankelijk voor de niet-deelnemers - Aankondigingsbrief van workshops voor medewerkers: door CEO s - Uitnodigingsbrief voor deelname aan workshops: door direct. HR, direct. Patiëntenzorg, projectgroep - Briefing van management: leidinggevenden & stafleden

43 Jessa-café: output/quality? Verzameling getuigenissen / ervaringen Gedragen waarden en normen: hier staan we voor Resulterend in Jessa waardencampagne Boekje, affiche, intranet,... Boekje te overhandigen aan elke medewerker op 1/1/2010 Tevredenheidenquête m.b.t. verloop workshops Projectgroep = ongoing procesbewaking Opvolgen en bijsturen indien nodig Eventueel cd opstellen Woord van CEO s, Filmpjes en getuigenissen van workshops, Te overhandigen aan de medewerkers

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

COMPETENTIEMANAGEMENT als essentieel element van een strategisch HR-beleid. Studiedag 27 februari 2008 Karel Bosmans Directeur P&O

COMPETENTIEMANAGEMENT als essentieel element van een strategisch HR-beleid. Studiedag 27 februari 2008 Karel Bosmans Directeur P&O COMPETENTIEMANAGEMENT als essentieel element van een strategisch HR-beleid Studiedag 27 februari 2008 Karel Bosmans Directeur P&O Competentiemanagement als onderdeel van organisatie-effectiviteit effectiviteit

Nadere informatie

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Inhoud Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Auteurs 15 Deel 1. Het ziekenhuis als organisatie:

Nadere informatie

Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg. Dirk Gils 21/03/2013

Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg. Dirk Gils 21/03/2013 Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg Dirk Gils 21/03/2013 2 sinds 1/09/ 2009 is AZ Turnhout één regionaal ziekenhuis. ruim 1700 medewerkers 160 artsen

Nadere informatie

Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0

Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0 Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0 Schooljaar 2015-2016 1 INLEIDING De werkgroep wil graag Ouderbetrokkenheid 3.0 introduceren bij leerkrachten en ouders. De aanleiding voor dit communicatieplan is

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Symposium Provinciale raad Antwerpen 10/05/2014. De levenskwaliteit van onze artsen, knipperlichten en oplossingen.

Symposium Provinciale raad Antwerpen 10/05/2014. De levenskwaliteit van onze artsen, knipperlichten en oplossingen. Symposium Provinciale raad Antwerpen 10/05/2014 De levenskwaliteit van onze artsen, knipperlichten en oplossingen. Dokter Jos Vandekerkhof Voorzitter Medische raad Jessaziekenhuis Hasselt Demografie

Nadere informatie

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR Functie Functienaam Team Code ADVISEUR OR organisatieontwikkeling OR.A Doel van de entiteit Klanten adviseren en begeleiden bij de verbetering en ontwikkeling van hun organisatie of deelgebieden ervan,

Nadere informatie

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s!

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s! OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove Welkom, nieuwe collega s! OLV in een notendop Wie zijn we en waarvoor staan we OLV in cijfers De organisatiestructuur Ooit was het zo OLV 1904-2014: Groeiende capaciteit

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

Verslag sessie geïntegreerde integriteit door Gerda Serbuyns

Verslag sessie geïntegreerde integriteit door Gerda Serbuyns Verslag sessie geïntegreerde integriteit door Gerda Serbuyns Sessie gaat over geïntegreerde integriteit en de vraag hoe in de praktijk uit te voeren? Inhoud 1. Hoe integriteitsbeleid uitrollen en integreren?

Nadere informatie

Communicatie als strategisch instrument bij verandertrajecten in de langdurige zorg

Communicatie als strategisch instrument bij verandertrajecten in de langdurige zorg Communicatie als strategisch instrument bij verandertrajecten in de langdurige zorg Saskia ter Kuile Communicatiemanager In voor zorg! s.terkuile@vilans.nl 06-46212004 Communicatie In voor zorg! Volgens

Nadere informatie

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen?

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Competentiemanagement Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Vragen die door de praktijkervaringen van de afgelopen jaren

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Hoe zich als (startende) onderneming aanpassen aan een steeds veranderende wereld? Belfius Generation United Academy

Hoe zich als (startende) onderneming aanpassen aan een steeds veranderende wereld? Belfius Generation United Academy Hoe zich als (startende) onderneming aanpassen aan een steeds veranderende wereld? Belfius Generation United Academy 3 Guido Van Nuffelen Fractalen ( recursieve structuur ) Dunbars number 3 dimensies van

Nadere informatie

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers Performance Management Spreker Ir. Karel Rosiers Integrale aanpak levert verbeteringen Businessplan Businessplan Doelstellingen Doelstellingen Beleid Beleid Organisatie Organisatie & Communicatie Communicatie

Nadere informatie

Generieke competenties bepalen

Generieke competenties bepalen Generieke competenties bepalen Wilt u de generieke competenties voor uw organisatie bepalen? Generieke competenties zijn die eigenschappen die je van alle medewerkers verwacht zodat de organisatie haar

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL

COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL INLEIDING De implementatie of optimalisatie van een softwareapplicatie zoals AFAS Profit kan een behoorlijke

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY HR BUSINESS PARTNERS VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY Ralph van der Kleij Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN 1 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN Hoe inpikken op een snel veranderende samenleving? Visie,strategie,organisatie en mensen tony jossa 25.03.2010 WAAROM Toenemende vergrijzing en verwitting Veranderende behoeften,

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Integraal management en Sturen

Integraal management en Sturen Integraal management en Sturen Inleiding InterimProf werkt continu aan de ontwikkeling van haar interimmers. Daartoe heeft zij een Ontwikkelprogramma opgesteld. In dat kader is op 27 en 28 maart 2013 een

Nadere informatie

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Dat communiceren bij veranderingen cruciaal is, daar zijn heel wat managers het over eens. Maar vaak leiden de inspanningen die organisaties doen

Nadere informatie

LEREN IN EEN COMMUNITY OF PRACTICE

LEREN IN EEN COMMUNITY OF PRACTICE LEREN IN EEN COMMUNITY OF PRACTICE Annemarie Waal & Greet Gevers Hogeschool van Amsterdam, Opleiding tot Oefentherapeut m.h.gevers@hva.nl a.p.waal@hva.nl Uitnodiging tot het kiezen van een plaatje Als

Nadere informatie

Werksessie marktvisie & - strategie

Werksessie marktvisie & - strategie Werksessie marktvisie & - strategie Ontwikkeling naar een marktstrategie voor huisvestingsportefeuille Nationale Politie `De Nationale Politie ondersteund door De Bouwcampus Plek in het gehele proces (Huisvestings)opgave

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

Kernwaarden als hefboom voor het realiseren van de missie. An Kenis Directeur personeel BC Ter Heide 14 januari 2011

Kernwaarden als hefboom voor het realiseren van de missie. An Kenis Directeur personeel BC Ter Heide 14 januari 2011 Kernwaarden als hefboom voor het realiseren van de missie An Kenis Directeur personeel BC Ter Heide 14 januari 2011 Voorstelling BC Ter Heide Realisatie van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten.

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. OTV DIRECTEUR THUISZORG Een manager met daadkracht, visie en groeiambities RESULTAATGEBIEDEN Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. - Opmaken van doelstellingsdossiers gezinshulp,poetshulp

Nadere informatie

RSL Naar een nieuwe organisatiecultuur en - structuur voor het lokaal bestuur Roeselare

RSL Naar een nieuwe organisatiecultuur en - structuur voor het lokaal bestuur Roeselare RSL 2018 Naar een nieuwe organisatiecultuur en - structuur voor het lokaal bestuur Roeselare Geert Sintobin, secretaris Stad en OCMW Roeselare Bram Gekiere, management consultant Möbius Naar een nieuwe

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING Interieurverzorg(st)er O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie De interieurverzorg(st)er

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1 MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST BRUG DRAAGVLAK 1 VOORSTELLEN AGENDA EVEN VOORSTELLEN Meta t Lam, Lid Raad van Bestuur Rick van Dam, manager Strategie & Innovatie René Bosman, manager Informatie

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Hoe creëert u vooruitgang?

Hoe creëert u vooruitgang? Hoe creëert u vooruitgang? advies & interim training & coaching opleiding & loopbaan assessments Erkende kwaliteit Advance Groep maakt zich sinds haar oprichting sterk voor de kwaliteit van haar consultants,

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

Functie. OR organisatieontwikkeling. Doel van de entiteit

Functie. OR organisatieontwikkeling. Doel van de entiteit Functie Functienaam Team Code ASSISTENT ADVISEUR OR organisatieontwikkeling OR.AA Doel van de entiteit Klanten adviseren en begeleiden bij de verbetering en ontwikkeling van hun organisatie of deelgebieden

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts

Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts CONTEXT 1999: 844 VTE s (theoretisch) 2002 (bestuursovereenkomst): 795 VTE s (922 hoofden )

Nadere informatie

VAN VERTICAAL NAAR HORIZONTAAL

VAN VERTICAAL NAAR HORIZONTAAL VAN VERTICAAL NAAR HORIZONTAAL Van een hiërarchische, verticale organisatie is het Virga Jesseziekenhuis geëvolueerd naar een horizontale structuur met afzonderlijke divisies. Dat veranderingsproces werd

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

3/12/2014. Cultuur van ongedwongenheid. Waarom focus op cultuur? Succesfactoren & Valkuilen

3/12/2014. Cultuur van ongedwongenheid. Waarom focus op cultuur? Succesfactoren & Valkuilen Cultuur van Succesfactoren & Valkuilen Riet Willems Riet.Willems@opzgeel.be Waarom focus op cultuur? Complexiteit van nieuwe tendensen (herstel, empowerment, participatie, vermaatschappelijking, kwaliteitsdenken,

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Patiëntportaal Mijn Rijnstate

Patiëntportaal Mijn Rijnstate Patiëntportaal Mijn Rijnstate Katja de Rooy, manager Bureau Zorginnovatie/projectleider patiëntportaal 2 Aanleiding Ambitie Rijnstate: ontzorgen van de patiënt door zorg zo optimaal mogelijk te organiseren

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Therapeutische relatie en herstellen breuken. Workshop van de training Geïntegreerde Richtlijnbehandeling Persoonlijkheidsstoornissen

Therapeutische relatie en herstellen breuken. Workshop van de training Geïntegreerde Richtlijnbehandeling Persoonlijkheidsstoornissen Therapeutische relatie en herstellen breuken Workshop van de training Geïntegreerde Richtlijnbehandeling Persoonlijkheidsstoornissen Inhoud Workshop Deze workshop gaat over de verschillende klinische processen

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Mission: Creating Responsible Business in society Vision: Sustainability Coach Values: Responsibility & Respect Ons Engagement geïntegreerd

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Bevorderen van terugkeer naar werk van kankerpatiënten Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek

Bevorderen van terugkeer naar werk van kankerpatiënten Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek Bevorderen van terugkeer naar werk van kankerpatiënten Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek Sietske Tamminga Angela de Boer Jos Verbeek Monique Frings-Dresen Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Nadere informatie

Acteren. Aspecten. Onderzoeken. Methodisch veranderen en verbeteren. Resultaatgericht verbeteren. Technisch Instrumenteel Organisatorisch cultureel

Acteren. Aspecten. Onderzoeken. Methodisch veranderen en verbeteren. Resultaatgericht verbeteren. Technisch Instrumenteel Organisatorisch cultureel Acteren Methodisch veranderen en verbeteren Resultaatgericht verbeteren Non-Routine Routine Technisch Instrumenteel Organisatorisch cultureel Onderzoeken Aspecten Acteren Methodisch veranderen en verbeteren

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Programma Management. Insights & Essentials Willem van Putten

Programma Management. Insights & Essentials Willem van Putten Programma Management Insights & Essentials Willem van Putten Programma Kennissessie Kort voorstellen & programma introduceren Ervaring met programma management en vragen Kenmerken van een programma Opdracht

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Gemeenschapsopbouw Code Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2. Inhoud In deze module

Nadere informatie

The future of Quality

The future of Quality The future of Quality Organisatieontwikkeling & Strategisch Q-beleid gaan hand in hand Abdon Moens IT Services - Infrastructure - Software op maat - Standaard software HR Services - W&S - HR management

Nadere informatie

Medezeggenschap 2.0 en EVC/OVC. Medezeggenschap en EVC/OVC in praktijk 2 maart 2010

Medezeggenschap 2.0 en EVC/OVC. Medezeggenschap en EVC/OVC in praktijk 2 maart 2010 Medezeggenschap 2.0 en EVC/OVC Medezeggenschap en EVC/OVC in praktijk 2 maart 2010 1 Inhoud Presentatie Aanleiding(en) tot het vernieuwen van de MZ Gekozen oplossingsrichting(en) Het proces naar vernieuwde

Nadere informatie

CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION

CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 Copyright 2012 by Nolan, Norton & Co. All rights reserved B ent u als professional

Nadere informatie

Reflecties over de stand van zaken over case management thuis in België Jean Macq Thérèse Van Durme

Reflecties over de stand van zaken over case management thuis in België Jean Macq Thérèse Van Durme Reflecties over de stand van zaken over case management thuis in België Jean Macq Thérèse Van Durme Context Definitie van case management vanuit een benadering Top-down: bijv. zorgcoördinatie in het Waalse

Nadere informatie

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT WELKOM PROGRAMMA Welkom Introductie ORMIT Aan de slag! - Myrte Ferwerda - Ingrid van Tienen - Alla Liberova Deel 1: Je kan pas iets

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. COMMUNICATIEPLAN UPDATE 2015 OPDRACHTGEVER DATUM 15 juni 2015

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Jr Content Strateeg:

Jr Content Strateeg: Bij BBDO hebben we nog plaats voor interns met interesse in social media. Zowel creatief als strategisch reclametalent komt in aanmerking! Mail voor meer info naar: stefan.ceunen@bbdo.be of bart.deleeuw@bbdo.be

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Draaiboek reflectieworkshop werkprocedures

Draaiboek reflectieworkshop werkprocedures Draaiboek reflectieworkshop werkprocedures Snel veel verbetervoorstellen genereren met een grote groep mensen Vrij gebruik is toegestaan, bronvermelding is fijn. Vraag Hoe kunnen we in korte tijd van een

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 OH_OC_deel 1_2017-2018 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 Het belang van het Oncologische Centrum

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Themabijeenkomst SPREKER. Prof.dr.ing. Alfons van Marrewijk bijzonder hoogleraar bedrijfsantropologie. Vrije Universiteit Amsterdam

Themabijeenkomst SPREKER. Prof.dr.ing. Alfons van Marrewijk bijzonder hoogleraar bedrijfsantropologie. Vrije Universiteit Amsterdam Themabijeenkomst SPREKER Prof.dr.ing. Alfons van Marrewijk bijzonder hoogleraar bedrijfsantropologie Vrije Universiteit Amsterdam Cultuurverandering in de aanleg van ondergrondse netwerken 27 oktober 2014

Nadere informatie

Gespreksvormen trendkaarten

Gespreksvormen trendkaarten RWS NEXT We leven in een snel veranderende wereld. Dit vraagt om veel flexibiliteit van organisaties. Een krachtige organisatie anticipeert voortdurend op ontwikkelingen in de omgeving en is daardoor goed

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

ACTIES. OndernemingScan. Een objectieve kijk. voor groei. vanuit de Ervaringsgerichte Groei Methode. de methode om toegevoegde waarde te genereren

ACTIES. OndernemingScan. Een objectieve kijk. voor groei. vanuit de Ervaringsgerichte Groei Methode. de methode om toegevoegde waarde te genereren OndernemingScan Een objectieve kijk vanuit de Ervaringsgerichte Groei Methode de methode om toegevoegde waarde te genereren ACTIES voor groei 1 De OndernemingScan, onderdeel van de Ervaringsgerichte Groei

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

Hoe kan het versnellen van investeringsprojecten bijdragen tot een breder maatschappelijk draagvlak?

Hoe kan het versnellen van investeringsprojecten bijdragen tot een breder maatschappelijk draagvlak? Hoe kan het versnellen van investeringsprojecten bijdragen tot een breder maatschappelijk draagvlak? Havens en omwonenden Inspiratiedag 11 oktober 2011 Vaststellingen Commissies Berx en Sauwens Lange duurtijd

Nadere informatie

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Ondersteuningsplan Meerjarenplan 2013 2017 Prof. dr. Ann Van Hecke Prof. dr. Kristof Eeckloo Simon Malfait Doel van de begeleidingssessies

Nadere informatie