Beheer procesinformatie op maat: Model voor risicowaardering bij procesinrichting Stadsarchief Rotterdam 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheer procesinformatie op maat: Model voor risicowaardering bij procesinrichting Stadsarchief Rotterdam 2012"

Transcriptie

1 Beheer procesinformatie op maat: Model voor risicowaardering bij procesinrichting Stadsarchief Rotterdam 2012 Doc.Loods nummer datum Wijziging Versie 23/07/2012 Eerste concept /07/2012 Tweede concept (modelakten toegevoegd) /08/2012 Derde concept, opmerkingen werkgroep verwerkt /09/2012 Vierde concept ter bespreking met MT leden /10/2012 Aanpassingen n.a.v. besprekingen /11/2012 Aanvullingen n.a.v. feedback /01/2013 Tekstuele aanpassingen 0.7 Eigenaar van het document: Manager Concern Records Management

2 2/24 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Vragenlijst Procestypering en -waardering: classificatie van het proces Procescontext: wet- en regelgeving Procesverloop Procesinformatie Risicoklasse: uitkomst Toelichting...13 Stappen in de vragenlijst Proceswaardering Procescontext: wet- en regelgeving Procesverloop Procesinformatie Risicoklasse...14 Definiëring kwaliteitscriteria en -niveaus...14 Authenticiteit en integriteit...14 Bruikbaarheid...15 Vindbaarheid...15 Raadpleegbaarheid...15 Interpreteerbaarheid...15 Vereiste beheermaatregelen per kwaliteitscriterium...16 Authenticiteit en integriteit...16 Vindbaarheid...17 Raadpleegbaarheid...17 Interpreteerbaarheid...17 Vereiste beheermaatregelen per risicoklasse...18 Authenticiteit en integriteit...18 Vindbaarheid...18 Raadpleegbaarheid...19 Interpreteerbaarheid Periodieke beoordeling en herziening...21 Bijlage 1: Metadata (bron: Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie)...22 Bijlage 2: Systeemfunctionaliteit (bron: NEN 2082)...23 Bijlage 3: Lijst van procedures en instrumenten...24

3 3/24 1. Inleiding Om te waarborgen dat de informatie, die voortkomt uit de processen van de gemeente, van voldoende kwaliteit is om die zelfde processen te kunnen ondersteunen en achteraf te reconstrueren voor verantwoording, bewijs en beleidsevaluatie, is informatiebeheer nodig. Dat beheer (ook wel records management geheten) wordt uitgewerkt in een aantal maatregelen die betrekking hebben op procedures en instructies, metadata en systeemfunctionaliteit. Afhankelijk van de vereiste kwaliteit kan het beheer zwaarder of lichter zijn. Bij sommige processen, bijvoorbeeld het verlenen van milieuvergunningen voor een groot chemisch bedrijf, is het risico van ontoereikende informatie groter dan bij bijvoorbeeld, het verlenen van projectsubsidies aan buurtorganisaties. Risicowaardering is een goede methode om te bepalen welk kwaliteitsniveau voor welke procesinformatie vereist is. Op grond van de risicoklasse kan vervolgens een passend beheerregime worden bepaald. Deze aanpak is ontleend aan de risicoklassering voor informatiebeveiliging die binnen de gemeente Rotterdam ontwikkeld is. Het risicomodel staat niet op zich zelf. Het is onderdeel van de governance van de gemeente Rotterdam op het gebied van informatiebeheer. Op het hoogste niveau bevindt zich de weten regelgeving (Archiefwet 1995) en de uitvoeringsregelingen van de gemeente Rotterdam (Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer 2011). Op inrichtings- en uitvoeringsniveau zijn onder andere het model informatiebeheerplan en leidraden op het gebied van beheerverantwoordelijkheid, selectie en vernietiging en vervanging van belang. 1 Doel Dit instrument helpt proceseigenaren aan de hand van een risico-analyse een beheerregime op maat voor procesinformatie te kiezen bij het (her)inrichten hun processen. Uitgangspunt bij deze methode is dat het proces leidend is: de aard van het proces bepaalt grotendeels de eisen die aan de informatie gesteld worden. Kwaliteitscriteria De risicoclassificatie maakt, evenals die voor informatiebeveiliging, gebruik van kwaliteitscriteria voor informatie. Deze zijn ontleend aan de internationale standaard voor informatiebeheer/records management, NEN ISO : 1. Authenticiteit en integriteit 2. Vindbaarheid 3. Raadpleegbaarheid 4. Interpreteerbaarheid In de toelichting op p. 13# worden deze kwaliteitscriteria omschreven en in niveaus onderverdeeld. Aan elk van de kwaliteitscriteria wordt een risicoklasse toebedeeld, die samen de totale risicoklasse opleveren. Toepassing Het bepalen van de risicoklasse en het informatiebeheerregime zijn onderdeel van de voorbereiding van het (her)inrichten van een proces. Dit ligt op één lijn met het bepalen van de risicoklasse ten behoeve van het bepalen van het niveau van informatiebeveiliging. Beide horen onderdeel te zijn van de Project Start Architectuur en de bijbehorende toetsing. Het risicomodel past daarmee in het architectuurproces van de gemeente Rotterdam, dat 1 Voor een compleet overzicht: zie 2 NEN-ISO (nl) Informatie en documentatie Archiefbeheer (ISO :2001, IDT) het criterium betrouwbaarheid is achterwege gelaten, omdat het betrekking heeft op de juiste creatie van informatie, en niet op het beheer daarvan.

4 4/24 gebaseerd is op de landelijke referentiemodellen NORA en GEMMA (voor gemeenten). Daarna volgt de inrichting van het aspect informatiebeheer binnen een procesinrichting. Voor wie Het instrument is bedoeld voor lijnmanagers, informatie-architecten en -specialisten en procesontwerpers. Het werkt het best wanneer het gebruikt wordt in een gesprek tussen proceseigenaar, procesontwerper, applicatie-ontwikkelaar en informatiespecialist. Op die manier wordt inhoudelijke proceskennis geïntegreerd met de procesontwerp-, informatiekundige en ICT-disciplines. Hoe te gebruiken De waardering verloopt in drie stappen: 1. Het belang en de waarde van informatie in een proces waarderen aan de hand van de indicatoren in de vragenlijst; 2. Die waardering vertalen in kwaliteitscriteria en vervolgens in een risicoklasse omzetten; 3. Op basis van de risicoklasse een informatiebeheerregime aanbevelen. In de toelichting wordt de methode voor het bepalen van de kwaliteitscriteria en bijbehorende beheerregimes uitgewerkt. Achtereenvolgens komen aan bod: - Indicatoren in de vragenlijst - Definiëring kwaliteitscriteria en -niveaus - Vereiste beheermaatregelen per kwaliteitscriterium - Vereiste beheermaatregelen per risicoklasse. Het is raadzaam om voorafgaand aan het doorlopen van de vragenlijst goed na te denken over de afbakening, dan wel opdeling van het te analyseren proces. Als het proces te ruim gedefinieerd wordt, bestaat het risico dat op grond van het belang van één deelproces een beheerregime wordt gekozen, dat te zwaar is voor het geheel. Een waarschuwing is op zijn plaats tegen toekennen van een absolute waarde van de uitkomst. Deze is het resultaat van keuzes die in de vragenlijst zijn gemaakt en kan dus nooit universeel en objectief geldig zijn voor alle soortgelijke processen bij andere organisaties.

5 5/24 2. Vragenlijst Aan de hand van deze vragenlijst wordt per proces een risicoklasse voor de daaruit voortkomende informatie bepaald. Die risicoklasse kan op basis van eigenschappen van het proces gekoppeld worden aan een beheerregime en uiteindelijk een beheeromgeving (combinatie van metadata, systeemfunctionaliteit en procedures). In de vragenlijst wordt de procesinformatie vanuit vier perspectieven gewaardeerd: 1. Proceswaardering: belang en type proces 2. Procescontext: relevante wet- en regelgeving 3. Procesverloop: betrokkenen, afhankelijkheden 4. Procesinformatie De vier factoren leiden tot stap 5 waarbij aan een proces een risicoklasse wordt gegeven. In figuur 1 is het beslismodel grafisch weergegeven. Stap 5: combinatie van eisen van vorige vier stappen: voorstel i.v.m. beheer van proces & 5. Uitkomst Risicoklasse Stap 4: identificatie van informatiestromen: eisen aan gebruik van informatie 4. Procesinformatie Belang & omvang 3. Procesverloop Betrokkenen & afhankelijkheden Stap 3: identificatie van spelers: eisen aan proces & gebruik van informatie 2. Procescontext Wet- & regelgeving Stap 2: identificatie van regels: eisen aan proces & informatie 1. Proceswaardering Belang & type proces Stap 1: identificatie van proces (op basis van eigenschappen/ Figuur 1 Legenda bij figuur 1 Stap 1 Informatie over aard van het proces, op basis van indeling uit GEMMA. Deze stap is van belang om de complexiteit van het proces te begrijpen. Stap 2 Relatie tussen wet- en regelgeving en eisen aan proces (bijvoorbeeld i.v.m. voortgang en procedure) en aan informatie (bijvoorbeeld type informatie die moet gecreëerd worden). Stap 3 Relatie tussen procesverloop en eisen aan proces (bijvoorbeeld wie zijn betrokkenen en hoe verloopt dit) en aan informatie. Stap 4 Relatie tussen proces en eisen aan work- en documentflow (bijvoorbeeld wie bewaart, welke status heeft informatie). Stap 5 Aanbeveling omtrent beheer van proces en informatie. Uitkomst geeft score aan op ieder kwaliteitscriterium, en suggereert een beheeromgeving of beheeromgevingen indien van toepassing.

6 6/24 1. Procestypering en -waardering: classificatie van het proces 1. Wat is de naam van het proces en welke organisatie(s) voer(t)/(en) het uit? Vul hier de naam van het proces in dat wordt gebruikt binnen de organisatie/vakeenheid. Mocht het een ketenproces betreffen dat over meerdere afdelingen en/of vakeenheden loopt, geef dan het onderdeel van het proces een naam dat u hier wilt gaan analyseren. Let wel, processen zijn vaak op te delen in subprocessen of fasen die door geheel andere organisatorische eenheden worden uitgevoerd. Naam (sub)proces: Organisatie(s): 2. Welk type proces betreft het? De gemeentelijke model architectuur (GEMMA) kent een procesarchitectuur. In dit architectuur plaatje zijn alle gemeentelijke processen gedefinieerd. Hieronder kunt u uit de tabel het werkproces kiezen dat het meest overeenstemt met het te analyseren (sub)proces. Let wel, als er meerdere opties mogelijk zijn betekent dit dat u terug moet naar vraag 1, om het te behandelen subproces specifieker te maken. TYPE PROCES TYPE ACTIVITEIT WERKPROCES KRUIS AAN sturend proces Programmeren Opstellen begroting Opstellen jaarplan Opstellen capaciteits/afdelingsplan primair proces Beleid vormen Evalueren Ontwikkelen voorzieningen Ontwikkelen ruimte Informeren Doorvertalen/ bestuursakkoord Bijstellen begroting en programma s Auditen Monitoren Verantwoorden Ontwikkelen regelingen en verordeningen Ontwikkelen producten en diensten Opstellen bestemmingsplan Bouwgrond ontwikkelen en inrichten Grond aankopen Vragen beantwoorden Voorlichten

7 7/24 ondersteunend proces verstrekken producten en informatie beheren en onderhouden ruimte Heffen Exploiteren Handhaven Nazorg Administreren Adviseren Vergunningen en ontheffingen Subsidies Verzoeken Aangiften Publieke producten Inkomens- en maatschappelijke ondersteuning Repareren Onderhouden Heffen Documenteren & archiveren Faciliteren Betalen & innen Inkopen & contracteren Organiseren Verkopen handelsgoederen Verhuren ruimten en goederen Uitbaten gemeentelijke voorzieningen Verkopen vastgoed Toezicht houden Opsporen Sanctie opleggen Meldingen Klachten Bezwaren Attenderen 3. Hoe zou u het proces beschrijven? a. Routineproces: een gestructureerd proces volgens vaste stappen; b. Niet-routineproces: een niet-gestructureerd proces zonder voorspelbare, vaste stappen.

8 8/24 4. Vul in tot welk(e) beleidsterrein(en)/-gebied(en) dit proces behoort. BELEIDSTERREIN Bestuur en organisatie Financieel beheer Personeel beheer Beheer van eigendommen en werken Beheer van benodigdheden en hulpmiddelen Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Burgerlijke stand en bevolking/gba Gezondheidszorg Milieu Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Economie Arbeid Welzijn en sociale zorg Onderwijs Cultuur Recreatie en sport KRUIS AAN 5. Vul in hoe frequent (per jaar) dit proces ongeveer wordt uitgevoerd. FREQUENTIE 1-10 X X X > 1000 X KRUIS AAN 6. Op welk vlak liggen de risico s voor de gemeente en de burgers wanneer dit proces niet goed wordt uitgevoerd en hoe hoog is dit risico? Geef punten van 1 (lage kans/kleine gevolgen) tot 10 (hoge kans/grote gevolgen) bij elk type risico. Neem hierbij als uitgangspunt de meest zware variant van het proces, bijvoorbeeld bij evenementenvergunning kies voor Bavaria city racing in plaats van kinderkerstkoor. In deze vraag gaat het om het belang van het proces zelf, niet over het belang van goede informatie voor het proces. Oftewel: wat gaat er mis in de gemeente als dit proces niet goed uitgevoerd wordt?

9 9/24 BEDREIGINGEN/RISICO KANS (1-10) Politiek (het risico dat het bestuur afgerekend wordt op foutieve uitvoering/uitwerking proces) Juridisch (het risico dat er rechtzaken worden gestart wanneer proces niet goed wordt uitgevoerd. Let wel op verschil tussen het niet hebben van documentatie (vraag 10) en het uitvoeren van het proces Financieel (het risico dat het slecht uitvoeren van een proces grote financiële gevolgen heeft) Schade aan gezondheid en/of levens (het risico dat het slecht uitvoeren van het proces schade aan gezondheid of levens als gevolg kan hebben) Materiële schade (het risico dat een slechte uitvoering van een proces materiele schade kan veroorzaken aan objecten) Reputatie (het risico dat een slechte uitvoering van een proces reputatie en/of imago schade van de dienst of gemeente tot gevolg heeft) Totaal 2. Procescontext: wet- en regelgeving GEVOLG (1-10) KANS X GEV (1-100) 7. Zijn er in wet- en regelgeving (denk aan processpecifieke regels, privacywetgeving, subsidieregels, algemene wet bestuursrecht) maatregelen opgenomen, die eisen stellen aan de kwaliteit van informatie, bewaartermijnen, afhandeltermijnen, bewijswaarde? EISEN T.A.V. 7.1 Langste bewaartermijn > 7 jaar (gerekend vanaf de datum van het oudste document)* 7.2 Afhandeltermijnen 7.3 Vormvereisten t.b.v. bewijswaarde 7.4 Onderhevig aan controleregime JA/NEE WELKE WET/REGELING? * raadpleeg hiervoor de wettelijke selectielijst voor gemeenten op:

10 10/24 3. Procesverloop 8. Zijn er belangrijke fasen en subprocessen in dit proces te onderscheiden en zo ja, welke? Mogelijk zijn er binnen één proces verschillen in de kwaliteitsniveaus die aan informatie gesteld worden. In dat geval moet voor elk subproces of voor elke procesfase vraag 9 tot en met 11 afzonderlijk worden beantwoord. NR NAAM PROCESFASE APARTE WAARDERING NODIG J/N? NR NAAM SUBPROCES 9. Wordt de informatie uit dit proces, tijdens of na afhandeling, geregeld gezocht en geraadpleegd en/of hergebruikt in één van de onderstaande processen, door u of door andere (keten)partners? Wanneer informatie in andere processen wordt hergebruikt, worden er hogere eisen aan interpreteerbaarheid en vindbaarheid gesteld. a. Ja b. Nee Indien a.: vul in onderstaande tabel in welk(e) proces(sen). TYPE ACTIVITEIT Programmeren WERKPROCES Opstellen begroting Opstellen jaarplan Opstellen capaciteits/afdelingsplan KRUIS AAN Beleid vormen Evalueren Ontwikkelen Doorvertalen/ bestuursakkoord Bijstellen begroting en programma s Auditen Monitoren Verantwoorden Ontwikkelen regelingen en verordeningen

11 11/24 voorzieningen Ontwikkelen ruimte Informeren verstrekken producten en informatie beheren en onderhouden ruimte Heffen Exploiteren Handhaven Nazorg Administreren Adviseren Ontwikkelen producten en diensten Opstellen bestemmingsplan Bouwgrond ontwikkelen en inrichten Grond aankopen Vragen beantwoorden Voorlichten Vergunningen en ontheffingen Subsidies Verzoeken Aangiften Publieke producten Inkomens- en maatschappelijke ondersteuning Repareren Onderhouden Heffen Verkopen handelsgoederen Verhuren ruimten en goederen Uitbaten gemeentelijke voorzieningen Verkopen vastgoed Toezicht houden Opsporen Sanctie opleggen Meldingen Klachten Bezwaren Attenderen Documenteren & archiveren Faciliteren Betalen & innen Inkopen & contracteren Organiseren

12 12/24 4. Procesinformatie 10. Hoe groot is de schade ten aanzien van de uitvoering van dit proces als de informatie van slechte kwaliteit (zie p. 14 voor de definitie van kwaliteit) is? BEDREIGINGEN/TYPE RISICO Proces is niet of zeer moeilijk uitvoerbaar Proces is uitvoerbaar, maar niet efficiënt Proces is zonder probleem uitvoerbaar KRUIS AAN 11. Hoe omvangrijk en complex is de informatie die uit uw proces voortkomt? Indien de omvang en complexiteit van de procesinformatie hoog is, zijn uitgebreidere metadata nodig om de vindbaarheid te waarborgen. FACTOR >10 Aantal documenten per zaak Aantal document-soorten per zaak Aantal noodzakelijke zoekcriteria per zaak Totaal 12. Gelden de ingevulde antwoorden bij vraag 9 tot en met 11 voor het hele proces, inclusief alle subprocessen en/of procesfasen? a. Ja -> u bent klaar met invullen. b. Nee -> vul vraag 9 tot en met 11 in voor elk(e) subproces/procesfase. 5. Risicoklasse: uitkomst Bepaling risicoklasse AUTHENTICITEIT/ VINDBAARHEID INTEGRITEIT RAADPLEEGBAARHEID INTERPRETEER BAARHEID RISICOKLASSE

13 13/24 3. Toelichting Stappen in de vragenlijst 1. Proceswaardering In deze stap wordt het proces (volgens terminologie van GEMMA) geïdentificeerd en het belang van het proces zelf gewaardeerd. Alle processen van een gemeente zijn te plaatsen in het gemeentelijk proceslandschap (GEMMA). Een proces behoort tot één van de drie hoofdgroepen, namelijk sturende, primaire of ondersteunende processen. De hoofdgroepen zijn verder onderverdeeld in clusters van bedrijfsprocessen, die op hun beurt bestaan uit individuele bedrijfsprocessen. 1. Sturende processen De processen die zorgen voor het vormen van de strategie, en het programmeren en evalueren hiervan. Deze processen zijn door het voortbrengen van kaders en de doelen vooral gericht op het aansturen van de primaire processen van de gemeente. 2. Primaire functies Processen die gericht zijn op het door de organisatie leveren van toegevoegde waarde aan haar omgeving. Het zijn processen waaraan een organisatie haar bestaansrecht ontleent. Deze lopen van klant (aanvraag) en/of samenleving (maatschappelijke behoefte) tot diezelfde klant (product) en/of samenleving (effect in de stad). 3. Ondersteunende processen Processen die resultaten voortbrengen die onzichtbaar zijn voor de burger, maar essentiële ondersteuning leveren voor het effectief kunnen uitvoeren van de primaire processen, andere ondersteunende processen of de gehele organisatie. 2. Procescontext: wet- en regelgeving Een tweede belangrijke waarderingsfactor is wet- en regelgeving: in welke mate leggen wetten en regels eisen op aan een proces op het vlak van creatie, gebruik, distributie of opslag van informatie? Deze wettelijke vereisten zijn teruggebracht tot vier soorten regels die invloed hebben op de kwaliteit van de informatie: bewaartermijnen, afhandeltermijnen, vormvereisten ten behoeve van bewijswaarde en controlevereisten. 3. Procesverloop Het proces kan in één organisatie-eenheid uitgevoerd worden, maar wellicht worden diverse onderdelen van het proces door verschillende afdelingen uitgevoerd, en kan het ook horizontaal en verticaal door organisaties en bestuurslagen heen lopen. De complexiteit en het verloop van het proces zijn elementen die bepalend zijn voor de kwaliteit van de procesinformatie. Hoe groter de afstand tussen de creatie van de procesinformatie en de gebruiker, hoe hoger de eisen aan interpreteerbaarheid van informatie zullen zijn. Direct betrokkenen bij de uitvoering van processen hebben genoeg aan beperkte contextinformatie, omdat die in de hoofden zit. Gebruikers op afstand (in tijd en plaats), zoals handhavers, accountants, juristen hebben dat voordeel niet. Voor hun moet de context van de procesinformatie helder beschreven zijn om deze te kunnen interpreteren. 4. Procesinformatie In deze stap wordt aan de hand van een risico-analyse nagegaan wat de waarde en het belang van de informatie voor de uitvoering van het proces is. De omvang van een risico

14 14/24 wordt bepaald door de kans op de gebeurtenis en de schade die wordt veroorzaakt indien de gebeurtenis zich voordoet. 5. Risicoklasse De uitkomsten van de bovenstaande stappen leiden tot het bepalen van een risicoklasse per proces waarin de waarde van informatie wordt bepaald, op basis van vier kwaliteitscriteria. Definiëring kwaliteitscriteria en -niveaus De risicoclassificatie informatiebeheer maakt, evenals die voor informatiebeveiliging, gebruik van kwaliteitscriteria voor informatie. Deze zijn ontleend aan de internationale standaard voor informatiebeheer/records management, NEN ISO : 1. Authenticiteit en integriteit 2. Vindbaarheid 3. Raadpleegbaarheid 4. Interpreteerbaarheid Deze criteria zijn deels aanvullend op die van de informatiebeveiliging en deels overlappend. 4 Het is de bedoeling dat deze als één geheel gebruikt kunnen worden bij de inrichting van processen en systemen. Authenticiteit en integriteit Van de informatie kan worden bewezen dat zij: Authenticiteit 1. Is wat zij beweert te zijn; 2. Opgemaakt of verzonden is door de persoon waarvan de informatie beweert dat zij is opgemaakt; 3. Opgemaakt of verzonden is op het tijdstip waarop de informatie beweert dat zij is opgemaakt. Integriteit 4. Volledig en ongewijzigd is. Beide criteria zijn verenigd in het criterium integriteit in de Handreiking Dataclassificatie. Vanuit het perspectief van informatiebeheer is het van belang dat zij onderscheiden worden. Kwaliteitsniveaus: 1. Niet zeker. Het bedrijfsproces staat toe dat er geen garantie is dat de informatie integer en authentiek is. Schending van de eisen heeft geen gevolgschade. 2. Beschermd. Een basisniveau van integriteits- en authenticiteitswaarborg is nodig. Het bedrijfsproces staat toe dat niet 100% zeker is dat de informatie integer en authentiek is. Inbreuk op de integriteit en authenticiteit kan enige indirecte schade toebrengen. 3. Hoog. Het bedrijfsproces dat gebruik maakt van deze informatie staat zeer weinig inbreuk toe. Schending kan serieuze (indirecte) schade toebrengen. 4. Absoluut. Er is sluitend bewijs noodzakelijk dat de informatie is opgemaakt door de persoon die het beweert te hebben opgemaakt op het tijdstip dat op de informatie is aangegeven en dat de inhoud klopt met wat de informatie aangeeft. Inbreuk hierop kan zeer grote schade toebrengen. 3 NEN-ISO (nl) Informatie en documentatie Archiefbeheer (ISO :2001, IDT) het criterium betrouwbaarheid is achterwege gelaten, omdat het betrekking heeft op de juiste creatie van informatie, en niet op het beheer daarvan. 4 P. Verhulst, Handreiking Dataclassificatie, , ingebracht in Information Security Board.

15 15/24 Bruikbaarheid Van bruikbare informatie is de vindplaats bekend, kan worden teruggevonden, weergegeven en geïnterpreteerd. Bruikbaarheid wordt onderverdeeld in: Vindbaarheid Informatie die niet vindbaar is, is voor een gebruiker niet toegankelijk. Informatie moet binnen aanvaardbare tijd en tegen acceptabele inspanningen kunnen worden teruggevonden. Kwaliteitsniveaus: 1. Mogelijk niet vindbaar. (Het is niet zeker dat informatie gevonden kan worden). Informatie kan zonder gevolgen moeilijk vindbaar zijn. Schending van vindbaarheid heeft geen noemenswaardige gevolgschade. 2. Vrijwel zeker vindbaar. (Het is zeker dat informatie zonodig met speciale (incidentele) inspanning kan worden gevonden). In een enkel geval mag informatie onvindbaar zijn. Schending van vindbaarheid kan enige (in)directe gevolgschade teweeg brengen. 3. Absoluut vindbaar. (Informatie kan tijdig en op efficiënte wijze worden gevonden). Informatie mag niet onvindbaar zijn. Schending van vindbaarheid kan serieuze (in)directe schade toebrengen. Raadpleegbaarheid Aan informatie waarvan de vindplaats bekend is, maar die niet kan worden geraadpleegd, heb je niets. Om informatie te kunnen raadplegen dienen systemen en software waarin de informatie zich bevindt beschikbaar en toegankelijk te zijn en dienen bestandsformaten gelezen te kunnen worden. Kwaliteitsniveaus: 1. Mogelijk niet raadpleegbaar. (Het is niet zeker dat informatie raadpleegbaar is. Ook niet door daartoe bevoegde personen). Informatie kan zonder gevolgen moeilijk raadpleegbaar zijn. Schending van raadpleegbaarheid heeft geen noemenswaardige gevolgschade. 2. Vrijwel zeker raadpleegbaar. (Informatie is zonodig met speciale incidentele inspanning raadpleegbaar). In een enkel geval mag informatie niet raadpleegbaar zijn. Schending van raadpleegbaarheid kan enige (in)directe gevolgschade teweeg brengen. 3. absoluut raadpleegbaar. (Informatie is te allen tijde raadpleegbaar door daartoe bevoegde personen) Informatie moet raadpleegbaar zijn. Schending van raadpleegbaarheid kan serieuze (in)directe schade toebrengen. Interpreteerbaarheid Interpreteerbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor het kunnen delen van informatie. Zonder context is informatie alleen te begrijpen door de direct bij het proces betrokkenen, tijdens de behandeling. Het is een van de voorwaarden voor interoperabiliteit binnen de overheid. Ketenpartners, handhavers, accountants, auditors, onderzoekers en anderen die na afloop van het proces informatie raadplegen, moeten deze kunnen begrijpen, ook zonder tussenkomst van de oorspronkelijke behandelaren. Kwaliteitsniveaus: 1. Voor direct betrokkenen. Direct betrokkenen tijdens de behandeling van het proces kunnen de gebruikte termen en namen begrijpen. Context hoeft niet vastgelegd te worden, omdat alle raadplegers tot de kring van ingewijden behoren. Het heeft geen nadelige gevolgen indien de informatie niet door buitenstaanders te begrijpen is.

16 16/24 2. Voor bredere kring binnen de organisatie. Informatie moet ook te begrijpen zijn door niet direct betrokkenen binnen de organisatie, kort na de behandelfase. Context hoeft maar beperkt te worden vastgelegd, omdat de doelgroep bekend is met het werkproces, maar niet met alle gebruikte (vak)terminologie. Afwezigheid van contextinformatie kan enige (in)directe schade veroorzaken. 3. Voor belanghebbenden buiten de organisatie en door de tijd heen. Informatie moet begrijpbaar zijn voor gebruikers buiten de organisatie en na behandeling van de zaak (handhavers, controllers, auditors, ketenpartners). Afwezigheid van contextinformatie kan serieuze (in)directe schade veroorzaken. 4. Voor raadplegers op grote afstand in ruimte en tijd. Informatie moet begrijpbaar zijn voor bijvoorbeeld burgers, onderzoekers en andere belanghebbenden, die ver van het proces dat de informatie heeft voortgebracht staan. Dit vraagt om, boven de wettelijke eisen in 3, om hoge kwaliteit van beschrijving en ordening. Afwezigheid van contextinformatie kan serieuze (in)directe schade veroorzaken. Vereiste beheermaatregelen per kwaliteitscriterium In deze paragraaf worden de kwaliteitscriteria gekoppeld aan de vereiste beheermaatregelen op het gebied van informatiebeheer. Er worden drie typen beheermaatregelen onderscheiden, die samen het informatiebeheerregime vormen: 1. Metadata; Standaard: Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie 2. Procedures; Standaarden: NEN en NEN Systeemfunctionaliteit; Standaard: NEN 2082 Authenticiteit en integriteit Voor het waarborgen van integriteit en authenticiteit zijn op de eerste plaats goede beveiligingsmaatregelen nodig. Zie daarvoor de eerder genoemde Handreiking Data Classificatie. Daarnaast zijn er een aantal specifieke informatiebeheer beheermaatregelen nodig. Relaties tussen componenten van een informatieobject moeten intact blijven, zodat duidelijk is dat het informatieobject compleet is. Beheermaatregel: metadata die relatie aangeven. Bewijs dat informatie na migratie of overdracht tussen systemen nog integer is. Beheermaatregel is checksum of digitale handtekening. Authenticiteit vraagt daarnaast om een voorziening die de gebruiker in staat stelt te verifiëren of de informatie die hij voor zich heeft, niet gemanipuleerd of vals is. Het informatiebeheer regime kan dat niet voor 100% uitsluiten, maar wel helpen om manipulatie te voorkomen of zichtbaar te maken. Dit gebeurt door het, bij voorkeur automatisch, vastleggen van metadata over het gebruik van informatie. Beheermaatregel Systeemfunctionaliteit Procedures Metadata Toepassing voor authenticiteit en integriteit Het systeem bevat een audit trail dat metadata vastlegt over wie, wanneer, welke informatie of bijbehorende metadata heeft gemuteerd of vernietigd. Bij export en import tussen systemen wordt een checksum gehanteerd. In de procedures zijn afspraken opgenomen over wie, op welke momenten in het beheerproces, mutaties mag uitvoeren in de informatie en de metadata en hoe de controle geregeld is. Overdracht tussen systemen gebeurt aan de hand van een overdrachtsprotocol. Metadata m.b.t. beschrijving, ordening, events en

17 17/24 integriteit Vindbaarheid Vindbaarheid vraagt om de juiste beschrijvende metadata, conventies voor het beschrijven (semantiek) en handige zoekfunctionaliteit in het systeem. Beheermaatregel Systeemfunctionaliteit Procedures Metadata Toepassing voor vindbaarheid Handige zoekfunctionaliteit, velden voor beschrijvende metadata in de databasestructuur. Afspraken over semantiek, naamconventies, door wie en wanneer. Metadata m.b.t. beschrijving, ordening, events en relaties Raadpleegbaarheid Raadpleegbaarheid onderscheidt zich van beschikbaarheid in de Handreiking Dataclassificatie. Beschikbaarheid betreft de mate van downtime/uitval van het systeem. Raadpleegbaarheid gaat over het kunnen representeren van digitale informatie op langere termijn. Daarvoor is het nodig maatregelen te treffen ter voorkoming van veroudering van bestandsformaten, bijvoorbeeld door gebruik van, dan wel tijdige migratie naar open, standaard bestandsformaten. Beheermaatregel Systeemfunctionaliteit Procedures Metadata Toepassing voor raadpleegbaarheid Digitale preserveringsfunctionaliteit Afspraken voor monitoren van veroudering bestandsformaten Metadata m.b.t. locatie, event en formaat Interpreteerbaarheid Informatie is pas te begrijpen, wanneer zij in context weergegeven wordt. Door aan gegevens betekenisvolle kenmerken (metagegevens) toe te voegen ontstaat interpreteerbare informatie. De metagegevens bevatten informatie over de relatie tot het bedrijfsproces of de transactie die het heeft geproduceerd en over de relatie tussen de informatieobjecten die een opeenvolging van activiteiten documenteren. Beheermaatregel Toepassing voor interpreteerbaarheid Systeemfunctionaliteit Functionaliteit voor vastleggen beschrijvende metadata in de databasestructuur. Procedures Metadata Afspraken over semantiek en naamconventies Metadata m.b.t. beschrijving, ordening, links, event en relaties

18 18/24 Vereiste beheermaatregelen per risicoklasse Authenticiteit en integriteit Niveau Metadata (Eisen Richtlijn: bijlage 1) Systeemfunctionaliteit (NEN 2082: bijlage 2) 1. Niet zeker Optioneel: 12.1 Geen eisen 2. Beschermd 2-7, 9, Hoog Entiteit Record: , 9-10, 12-13, Entiteit Actor: , 10, 12, Absoluut Entiteit Record: 2-7, 9-10, 12-13, Entiteit Actor: 2-8, 10, 12, Procedures en instrumenten (bijlage 3) Vindbaarheid Niveau 1. Mogelijk niet vindbaar 2. Vrijwel zeker vindbaar Metadata (Eisen Richtlijn: bijlage Systeemfunctionaliteit (NEN 2082: bijlage 1) 2) Optioneel: 2, 4, 12.1, 15 Geen eisen 2, 4-5, 7, 10, 12.1, Procedures en instrumenten (bijlage 3)

19 19/24 3. Absoluut vindbaar 2, 4-5, 7, 10, 12.1, Raadpleegbaarheid Niveau 1. Raadpleegbaar voor de korte termijn (< 1 jaar) 2. Raadpleegbaar voor middellange termijn (1-7 jaar) 3. Raadpleegbaar voor lange termijn (>7 jaar) Metadata (Eisen Richtlijn: bijlage Systeemfunctionaliteit (NEN 2082: bijlage 1) 2) 7 Geen eisen 7, 13, 21 (16-17 indien van toepassing) 7, 13, 21 (16-17 indien van toepassing) Procedures en instrumenten (bijlage 3) Interpreteerbaarheid Niveau 1. Voor direct betrokkenen 2. Voor bredere kring binnen de organisatie 3. Voor belanghebbenden buiten de organisatie en Metadata (Eisen Richtlijn: bijlage 1) Systeemfunctionaliteit (NEN 2082: bijlage 2) Procedures en instrumenten (bijlage 3) Optioneel: , 9, Entiteit Record 3-6, 9, 12.1 Optioneel:

20 20/24 door de tijd heen 4. Voor raadplegers op grote afstand in ruimte en tijd Entiteit Activiteit 3-6, 10, 12.1 Entiteit Record 3-6, 9, 12.1, 15 Entiteit Activiteit 3-6, 10,

Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning

Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning 1/9 Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning 1. Procestypering en -waardering: classificatie van het proces 1. Wat is de naam van het proces en welke organisatie(s)

Nadere informatie

Beheer procesinformatie op maat: model voor risicowaardering bij procesinrichting

Beheer procesinformatie op maat: model voor risicowaardering bij procesinrichting Risicomodel informatiebeheer 1/24 Beheer procesinformatie op maat: model voor risicowaardering bij procesinrichting Concept versie 0.9 Risicomodel informatiebeheer 2/24 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

TMLO Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden 12 november 2015 Archief 2020 Innovatieagenda met vijf lijnen: digitale duurzaamheid openbaarheid en selectie toegankelijkheid van de archiefcollectie

Nadere informatie

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal werken Jan Beens (Regionaal Archief Nijmegen) Geert-Jan van Bussel (Van Bussel Document Services) Introductie De elementen zijn afkomstig

Nadere informatie

Norm 1: Bestuur en Beleid

Norm 1: Bestuur en Beleid Norm 1: Bestuur en Beleid De verantwoordelijkheden die het lijnmanagement namens het college van burgemeester en wethouders draagt voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie zijn

Nadere informatie

Archiveren ruimtelijke plannen

Archiveren ruimtelijke plannen Plicht of noodzaak? 6 juni 2013 Monique van Scherpenzeel Tijdens deze sessie Kader: Wet- en regelgeving Andere kaders Vereisten Aan de slag: Wat ga ik morgen doen 1 Welke Gemeenten Provincies Rijk Beheersverordening

Nadere informatie

HNW010 en Alfresco. Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam

HNW010 en Alfresco. Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam HNW010 en Alfresco Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam stafafdeling inspectie Stadsarchief Rotterdam oktober 2012 HNW010 doc.loods 965177 1/8 Inleiding

Nadere informatie

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1 Prins Willem-Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag T +31-70-331 5400 www.nationaalarchief.nl Contact W. van der Reijden Recordkeeping adviseur T +31 6 55 26 79 52 wout.van.der.reijden@nationaal archief.nl Specificatie

Nadere informatie

Bestemming BRK Levering

Bestemming BRK Levering Bestemming BRK Levering Goed voorbereid op reis Carolina Meeldijk Projectmanager BRK Levering Basis Registratie Kadaster Levering Kennissessie BPR/KvK/Kadaster -Bestemming BRK Levering 2 BRK Levering van

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Documentaire informatie 2.0

Kwaliteitssysteem Documentaire informatie 2.0 Kwaliteitssysteem Documentaire informatie 2.0 voor een kwalitatief goede Utrechtse informatiehuishouding versie 0.96 Leidraad Metagegevens Metagegevens worden gebruikt om andere gegevens te beschrijven

Nadere informatie

Concept- ontwerpselectielijst gemeenten en (inter)gemeentelijke organen 2016

Concept- ontwerpselectielijst gemeenten en (inter)gemeentelijke organen 2016 Concept- ontwerpselectielijst gemeenten en (inter)gemeentelijke organen 2016 Arjan Versteeg Ad van Heijst Pagina 2 Nieuwe focus Waardering en selectie op het niveau van de actoren en archiefvormers Niet

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Metagegevens Metagegevens & & Architectuur Architectuur Hier komt ook tekst 22-1-2015 22-1-2014 Ben de Jong Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire

Nadere informatie

Onderzoek naar de informatiehuishouding. Twee vragenlijsten vergeleken

Onderzoek naar de informatiehuishouding. Twee vragenlijsten vergeleken Onderzoek naar de informatiehuishouding Twee vragenlijsten vergeleken Wat zijn de verschillen tussen een informatie audit vragenlijst en een e-discovery checklist en maak je een keuze of kunnen ze elkaar

Nadere informatie

15 / 22 september Kees Brouwer. Architectuur e-depot

15 / 22 september Kees Brouwer. Architectuur e-depot 15 / 22 september 2014 - Kees Brouwer Architectuur e-depot 2 Probleemstelling Probleem digitaal informatiebeheer niet op orde voldoen niet aan eisen archivering geen voorzieningen voor langdurige opslag

Nadere informatie

De weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

De weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie De weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie Voorstelling Dries Vandaele Quincy Oeyen Wat is informatiemanagement? Over welke informatie gaat het? TAAK Bestaansreden organisatie PROCES Bedrijfsprocesse

Nadere informatie

Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden

Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden Archiefinnovatie Decentrale Overheden Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden Congres AIDO - Nieuwegein, 7 april 2016 Een gedigitaliseerde samenleving stelt eisen aan de overheidsinformatie

Nadere informatie

Inleiding. Record. XML-structuur ToPX 2.3

Inleiding. Record. XML-structuur ToPX 2.3 Inleiding ToPX 2.3 is het XML formaat dat binnen het Nationaal Archief gebruikt wordt voor het uitwisselen van metadata. Het is de technische vertaling van het metadatamodel voor het e-depot van het Nationaal

Nadere informatie

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft Onderdeel ED3 Onderwerp ED3 Verwijzing Rapport e-depotvoorzieningen A. Organisatie, beleid en procedures A1: Continuiteit beheersorganisatie 4.1 Registreren en beheren van inrichtingsinformatie A. Organisatie,

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

TMLO: PRAKTISCHE TOEPASSING

TMLO: PRAKTISCHE TOEPASSING TMLO: PRAKTISCHE TOEPASSING IPO themadag Digitale Duurzaamheid 8 maart 2016 Joost van Koutrik, Het Utrechts Archief Marielle Jansen ten Berge, Provincie Utrecht VOORDAT WE BEGINNEN... Er zijn twee soorten

Nadere informatie

Rapport Methodiek Risicoanalyse

Rapport Methodiek Risicoanalyse Versie 1.5 31 december 2014 A.L.M. van Heijst emim drs. R.B. Kaptein drs. A. J. Versteeg Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Methodiek... 3 3. Stappenplan uitvoering risicoanalyse... 6 3.1 Landelijke risicoanalyse...

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN 1 Archiefinnovatie Decentrale Overheden HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN AIDO-REGIOBIJEENKOMSTEN DEN BOSCH EN ZWOLLE, 14 EN 15 DECEMBER 2016 2 PROGRAMMA Even voorstellen

Nadere informatie

Toepassing TMLO in Utrecht

Toepassing TMLO in Utrecht Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 00 00 Fax 030-286 00 00 www.utrecht.nl Toepassing TMLO in Utrecht Aan Onderwerp Kopie Projectleider e-depot K. Van Vliet Toepassing TMLO in Utrecht

Nadere informatie

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Verandering in uw gemeentelijke organisatie Mickel Langeveld Adviseur Tactisch Informatie Management We zijn operationeel en zijn in december

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5.2.C BIJLAGE 2 Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 In D&H: 16-09-2014 Steller: drs.

Nadere informatie

AVG Routeplanner voor woningcorporaties

AVG Routeplanner voor woningcorporaties AVG Routeplanner voor woningcorporaties 24 oktober 2017 Versie 1.0 24 oktober 2017 0 Inleiding Aedes wil haar leden ondersteunen bij de implementatie van de privacywetgeving. Daarvoor biedt zij onder andere

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Gemeenteblad nr. 348, 5 januari 2017 Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten, Gelet op: Artikel 6 van de Archiefverordening 2017; Overwegende

Nadere informatie

*13.077867* 13.077867

*13.077867* 13.077867 *13.077867* 13.077867 Onderwerp Advies Dossiercode kwaliteitsplan digitaal archief Corsakwaliteitsplan digitaal archief Corsa MEMO INTERN Van : Jean-Luc Rouvroye Aan : zaakgericht werken Datum : 20 november

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis'

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' versie 30 augustus 2013 De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen

Nadere informatie

De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003

De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003 De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003 RHC-Eindhoven (c) 1 Opzet presentatie Omgeving Uitgangspunten Aanpak: de Eindhovense

Nadere informatie

Provinciale Baseline Informatiehuishouding normenkader voor duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie

Provinciale Baseline Informatiehuishouding normenkader voor duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie Provinciale Baseline Informatiehuishouding normenkader voor duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie Toolkit Zelfevaluatie(instrument) Handleiding voor gebruik Met het Zelfevaluatie(instrument)

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Metadata, informatiestromen

Metadata, informatiestromen Metadata, informatiestromen Wat doet informatie- en archiefmanagement? Vastleggen/verwerven Opslaan Ordenen Beschrijven Selecteren Verwijderen Bewaren Beschikbaarstellen van informatie. Gedocumenteerd,

Nadere informatie

DIGITAL FOREVER. Digital Assets at risk

DIGITAL FOREVER. Digital Assets at risk DIGITAL FOREVER Digital Assets at risk 1 DR G.J. VAN BUSSEL Archivaris, Bedrijfskundige, Bestuurlijk Informatiekundige Lector Digital Archiving & Compliance (HvA) Strategisch Beleidsadviseur College van

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Openheid versus Informatiebeveiliging. Klik om tekst toe te voegen Kaj Siekman, CISO, Utrecht

Openheid versus Informatiebeveiliging. Klik om tekst toe te voegen Kaj Siekman, CISO, Utrecht Openheid versus Informatiebeveiliging Klik om tekst toe te voegen Kaj Siekman, CISO, Utrecht k.siekman@utrecht.nl - Waarde van informatie Risico's digitaal werken Maatregelen digitaal werken Data is het

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Metadatastandaard DMS Metadata voor digitale informatieoverdracht. Datum: 22 februari 2013 Versie: 1.0 Status: concept

Metadatastandaard DMS Metadata voor digitale informatieoverdracht. Datum: 22 februari 2013 Versie: 1.0 Status: concept Metadatastandaard Metadata voor digitale informatieoverdracht. DMS 1056085 Datum: 22 februari 2013 Versie: 1.0 Status: concept Begrippenlijst Archief -Een archief is een geheel van archiefbescheiden, ontvangen

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot Afgedrukt : 722011 Pagina 1 van 12 R.S. Jonker Aangeboden digitaal archiefstuk A Digitaal archiefstuk (DA), zoals de archiefvormer het aanbiedt aan het depot. Hiertoe wordt het door de zorgdrager verwijderd

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen van de. quick scan informatie- en archiefbeheer bij. afdeling X

Conclusies en aanbevelingen van de. quick scan informatie- en archiefbeheer bij. afdeling X Conclusies en aanbevelingen van de quick scan informatie- en archiefbeheer bij afdeling X Datum quick scan : 10 mei 2011 Medewerker : de heer Y Ingevuld samen met archiefinspecteur : Ja Diagnose en aanbevelingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden

Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden Toelichting zelfevaluatie Datum Februari 2016 Versie 1 Pagina 1 van 11 1 Beleid Beleid Archiefverordening Informatiebeleidsplan Besluit

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Titel Leidraad Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij

Nadere informatie

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO)

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) Zeeland 2 februari 2016 Hanneke van Aalst Arjan Kloosterboer Karin Heirman Leo Hollestelle / Hans Quist Antal Posthumus Agenda Welkom Toelichting

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid

Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid normenkader voor duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie Deel III: van de Baseline Programma Informatie op Orde, Actielijn 1 De 7 Normen van de Het document 'De 7 normen' dient om de

Nadere informatie

Proces: Verkopen en afhandelen woningfinanciering (voorbeeldproces)

Proces: Verkopen en afhandelen woningfinanciering (voorbeeldproces) Pagina 1 Proces: Verkopen en afhandelen woningfinanciering (voorbeeldproces) Versie: 1.1 Ingangsdatum: 1 januari 2006 Leeswijzer Deze procesbeschrijving bestaat uit drie hoofdstukken: Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

Doxis Informatiemanagers

Doxis Informatiemanagers Substitutie Doxis Informatiemanagers Grootste adviesburo op het gebied van informatiemanagement in Nederland Zelfstandig bedrijfsonderdeel van Ernst & Young Jarenlange ervaring bij NL Overheid Gedegen

Nadere informatie

Metadata mogelijkheden, ambities en praktijk

Metadata mogelijkheden, ambities en praktijk Metadata mogelijkheden, ambities en praktijk Symposium Een DIM-visie voor de toekomst Vincent Teerling i.s.m. Het Papieren Tijger Netwerk Metadata voor meerdere doeleinden Metadata worden gebruikt om:

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige.

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige. Stadsarchief Amsterdam Het E-depot Standaardiseren voor een betere dienstverlening 24-06-2014 Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 368 13 november 2015 Besluit informatiebeheer RUD Zeeland 2015 Het Dagelijks

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Het TMLO en toepassing in de praktijk. Den Bosch, 2 juni 2015 Arjan Kloosterboer

Het TMLO en toepassing in de praktijk. Den Bosch, 2 juni 2015 Arjan Kloosterboer Het TMLO en toepassing in de praktijk Den Bosch, 2 juni 2015 Arjan Kloosterboer Agenda Toelichting TMLO en de toepassing daarvan Vingeroefening TMLO Ervaringen en afronding De 7 W s Wat (is metadatering)?

Nadere informatie

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Spotlight Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Robert van der Glas - Statutaire compliance, Tax Reporting & Strategy De NBA heeft onlangs de herziene standaard uitgebracht

Nadere informatie

Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie: Toelichting

Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie: Toelichting Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie: Toelichting versie 2.5, 15 juli 2009 Dit document behoort bij Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie: Beschrijving van entiteiten en elementen versie 2.5,

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Deel III: De zeven normen van de Baseline (toelichting)

Deel III: De zeven normen van de Baseline (toelichting) Provinciale Baseline Informatiehuishouding normenkader voor duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie Deel III: De zeven normen van de Baseline (toelichting) De 7 Normen van de Baseline

Nadere informatie

Archiefinnovatie Decentrale Overheden

Archiefinnovatie Decentrale Overheden Archiefinnovatie Decentrale Overheden 9 maart 2015 / Nationaal Archief / Het Utrechts Archief Digitale Taken Rijksarchieven / Landelijke e-depot infrastructuur Pilot e-depot gemeente Utrecht en Het Utrechts

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem 1. Preambule Leveranciers en Producenten van Afrekensystemen (hierna: Marktpartijen, zie ook bijlage 1 voor definities) en de Belastingdienst, (hierna

Nadere informatie

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 INHOUD 1) Wat is informatiebeveiliging (IB) nu eigenlijk? 2) Wat houdt IB binnen

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Themasessie SOD Dagvoorzitter Marjan Dik Presentatie: Margriet van Gorsel 26 April 2012 Programma 13.30 13.45 Introductie met stellingen () 13.45 14.00 Pas op de

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure

Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure Versiebeheer Versie Datum Auteurs Status Wijzigingen 1 9-1-2013 WvD Concept 2 15-1-2013 WvD Concept Opmaak / criteria

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing?

Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing? Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing? Hans Hofman Nationaal Archief Netherlands NCDD Planets dag Den Haag, 14 december 2009 Overzicht Wat is het probleem? Wat is er nodig?

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening 2010 Document (3), ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft

Nadere informatie

Eindverslag Werkpakket Toetsing Utrechtse Referentiearchitectuur

Eindverslag Werkpakket Toetsing Utrechtse Referentiearchitectuur Eindverslag Werkpakket Toetsing Utrechtse Referentiearchitectuur Pilot e-depot gemeente Utrecht & Het Utrechts Archief 2014 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 OPDRACHT... 5 3 RESULTATEN EN PRODUCTEN...

Nadere informatie

BSD/DSP/AVG (rechten van betrokkenen) Gebruikersdag 2 oktober 2017 Ede

BSD/DSP/AVG (rechten van betrokkenen) Gebruikersdag 2 oktober 2017 Ede BSD/DSP/AVG (rechten van betrokkenen) Gebruikersdag 2 oktober 2017 Ede Nieuwe selectielijst MBO (BSD) > 01-08-2017 Documentair Structuurplan (DSP) > 01-08-2017 Algemene verordening gegevensverwerking (AVG)

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk Besluit Informatiebeheer Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk 2017 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 7 december 2016 Mij bekend, De secretaris

Nadere informatie

Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker

Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker Inleiding 3 Een indeling 4 Op te nemen elementen 6 Entiteiten 6 Proces 6 Product 7 Informatie-object 8 Beheershandeling 9 Taak 10 Grondslag

Nadere informatie

Zelfevaluatie Informatiehuishouding

Zelfevaluatie Informatiehuishouding sluit TEST Zelfevaluatie Informatiehuishouding Handleiding voor gebruik Dit document bevat de vragenlijst voor het uitvoeren van een zelfevaluatie op de kwaliteit van uw informatiehuishouding. Met dit

Nadere informatie

Monitor Erfgoedinspectie

Monitor Erfgoedinspectie Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Erfgoedinspectie Staat van de naleving 2011-2012 Bijlage: Integrale vragenlijst met antwoorden, toezichtveld archieven A2 Hoeveel

Nadere informatie

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad.

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Inspraaknotitie verordening Jeugdhulp Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd. 25-09-2014 en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Reactie WAR Verordening Jeugd Onze algemene opmerkingen

Nadere informatie

Hybride archivering. Omslagproces van analoog naar digitaal. En wat doen we in de tussentijd? Organisatie, gedrag en cultuur (MO3?

Hybride archivering. Omslagproces van analoog naar digitaal. En wat doen we in de tussentijd? Organisatie, gedrag en cultuur (MO3? Hybride archivering Omslagproces van analoog naar digitaal Organisatie, gedrag en cultuur (MO3?) En wat doen we in de tussentijd? Statusbepaling leidende drager Omgang met ordening en borging: - gebruiksdrager

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant Startnotitie informatie bij de provincie Noord-Brabant 1. Inleiding Duurzame toegankelijkheid van informatie hangt af van de manier waarop informatiedragers, zoals nota s, brieven en emailberichten worden

Nadere informatie