SLANGEN SPECIFICATIE EN MANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SLANGEN SPECIFICATIE EN MANAGEMENT"

Transcriptie

1 SLANGEN SPECIFICATIE EN MANAGEMENT This document may set requirements supplemental to applicable law. However, nothing herein is intended to replace, amend, supersede or otherwise depart from any applicable law relating to the subject matter of this document. In the event of any conflict or contradiction between the provisions of this document and applicable law as to the implementation and governance of this document, the provisions of applicable law shall prevail. This document shall be adopted by the Regions and legal entities (OpCos). In general adoption should be exercised by the relevant process owner in that area with Regional/OpCo management systems being updated accordingly. Records of adoption, and associated management system updates, should be kept in line with normal change management procedures around such Regional/OpCo management systems. DOCUMENT HISTORY Date Revision Reason for change 20/07/ Bijgaande Manual geeft uniforme regels voor het gebruik van slangen op NAM locaties en terreinen. Wijzigingen in de (Europese) regelgeving alsmede technische normeringen en de introductie van de PED gaven aanleiding tot het herschrijven van deze Manual. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 1 of 25

2 Contents 1. TARGET GROUP SCOPE AMENDERING HOSE HANDBOOK SELECTIE EN LEVERING SELECTIE NAM PROCESSLANGEN LEVERING SLANGCATEGORIE INDELING EN KEURING VAN SLANGEN FLOWSCHEME SLANGCATEGORIE A SLANGCATEGORIE B SLANGCATEGORIE C (PACKAGE UNITS) SLANGCATEGORIE D (SPECIALE INSTRUCTIES) IDENTIFICATIE NAM GEÏNITIEERDE SLANGEN PACKAGE UNIT SLANGEN BEHEER EN REGISTRATIE EXTERNE NORMEN, STANDAARDS EN PUBLICATIES DEFINITIES AFKORTINGEN REFERENTIES...21 BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 2 of 25

3 CMS DOCUMENT CONTROL BOX Field Name Name Organisation Content Owner (Authority to Issue) Custodian Document Custodian Author(s) CMS Number Doc Number Revision Number Cross References Slangen specificatie en management NAM Turner, Lawrence L SUKEP-UIE/P/SDM Turner, Lawrence L SUKEP-UIE/P/SDM Turner, Lawrence L SUKEP-UIE/P/SDM Geerling, Jan NAM-UIE/P/SDI NAM-MECSTA.MA.01 EP N/A First Issue Date 20/07/2011 Issue Date 20/07/2011 Review Date 20/07/2014 External Document Type Valid For UPBM Process UPBM Subprocess Discipline Expertise Used In UP Process Used In Discipline Used in Expertise Language Risk Domains Safety Case (UK) HSE MS ISO Security Export Control No Manual NAM N/A N/A Mechanical Static N/A 72, 64 Field Description Maintenance & Integrity, Inspection Engineering N/A Dutch Asset Integrity; Safety N/A Risk Management Par Operational Control Restricted Not subject to EAR no US content Applicable Roles N/A Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 3 of 25

4 1. TARGET GROUP Deze NAM "Slangenspecificatie" voorziet in aanvullende c.q aangepaste NAM gerichte eisen en regels op het Hose Handbook* van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) die door NAM wordt gevolgd. De amenderingen/aanvullingen zijn grotendeels gegeven in hoofdstuk 3. De hoofdstukindeling van het Hose Handbook is hierbij aangehouden. Deze Manual geeft aan, hoe aan de hand van controles door middel van visuele inspecties en herkeuringen, kan worden vastgesteld of slang samenstellen nog voldoen aan de essentiële veiligheidseisen. Deze specificatie is van toepassing voor alle slangen op NAM locaties en terreinen. Daar waar in deze Manual gesproken wordt van slangen worden tegelijkertijd ook de slang samenstellen bedoeld. Een complete slangeninventarisatielijst dient per asset resp. service unit, bij voorkeur, in SAP te worden bijgehouden en beheerd. NB. Het Hose Handbook is vooralsnog alleen verkrijgbaar in de engelse taal. Daar het Hose Handbook voor meer dan 90% een vertaling is van zijn voorganger de NPR 5660 kan de laatste ook als naslagwerk worden toegepast. Daar waar verschillen zijn is het Hose Handbook bepalend. * Hose Handbook: Plastics, rubber and metallic hoses, hose assemblies and accessories. Guidelines for the application and use by purchasers, assemblers, installers and operating manual. NEN artikel nummer SPE 5660, uitgave Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 4 of 25

5 2. SCOPE De scope omvat op enkele uitzonderingen na alle op NAM locaties en terreinen in gebruik zijnde slangen. De (groepen) slangen die uitgesloten zijn staan hieronder weergegeven. Voor de specificatie van een slang, die deel uitmaakt van een 'Package Unit' is de betreffende fabrikant/leverancier van de Package Unit verantwoordelijk. Identificatie/registratie en het beheer van deze slangen gelden de procedures volgens deze Manual. Het NAM beleid is: het toepassen van slangen zoveel mogelijk te beperken. In principe dient uit veiligheidsoverweging voor het transport van media piping te worden toegepast. Alleen daar waar piping om technische reden niet toepasbaar is, is het gebruikvan slangen toegestaan. Slangen(groepen) die vallen buiten de scope van deze Manual: a. Polyflow slangen welke in instrumentatie worden toegepast [het Hose Handbook is hierop wel van toepassing]. b. Slangen bedoeld voor beademingslucht. c. Brandslangen. [hoofdstuk 4 en het Hose Handbook is wel van toepassing]. d. Slangen die door derden noodzakelijkerwijs gebruikt moeten worden op NAM locaties en terreinen voor het verrichten van werkzaamheden. De betreffende aannemer dient wel van elke slang die hij gebruikt te kunnen aantonen dat de integriteit gewaarborgd is conform de algemeen geldende regels zoals omschreven in het Hose Handbook. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 5 of 25

6 3. AMENDERING HOSE HANDBOOK HOOFDSTUK 3 paragraaf HOSES, GENERAL Aanvulling: Bij NAM hanteren we een indeling volgens de PED, daarnaast maken we onderscheid in druk, medium, temperatuur en diameter. Diverse slangen worden serie matig geproduceerd, mogelijk is de toegestane druk voor zo n slang (veel) hoger dan de druk in het systeem waarin hij wordt toegepast. Behoudens voor stoom toepassingen is het toegestaan om deze slangen hydrostatisch te beproeven op een druk die gelijk is aan de maximale systeem druk vermenigvuldigd met de factor 1,5. De systeem druk dient dan als werkdruk WP op de identificatie ring vermeld te staan (de testdruk TP is dan 1,5 maal de WP). Bij het bestellen van een slang dienen deze drukken te worden opgegeven. Noot 1: Eventueel kan via een modificatie procedure de drukken (WP en TP) van bestaande slangen aangepast worden op het systeem waarin de slang wordt toegepast. De identificatie ring moet dan gewijzigd worden. Noot 2: De eerste beproeving van een nieuwe slang zal door de fabrikant/leverancier uitgevoerd moeten worden op een druk die gelijk is aan de maximale toegestane druk van de zwakste component van de slang vermenigvuldigd met de geldende veiligheidsfactor. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 6 of 25

7 Sectie 3.5 Paragraaf Installatie en behandeling van slangen Vervalt. Lees: Eindaansluitingen voor NAM slangen dienen altijd door de leverancier van de slang te worden aangebracht, getest en zonodig gecertificeerd (zie 3.1.1). Een uitzondering hierop vormen de slangen die behoren tot slangcategorie A (zie indeling, hoodstuk 5) en tevens geen processlang zijn. Sectie 3.6 Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf Sectie 3.7 Sectie 3.8 Inspectie en beproeving Aanvulling: De beproevingsdruk moet gelijk zijn aan de testdruk (TP) of de max. werkdruk (WP) zoals vermeld op de identificatie ring, vermenigvuldigd met de geldende veiligheidsfactor. Indien het een (oudere) slang betreft waarvan de identificatie niet voorzien is van de WP en TP (alleen uniek (NAM)nummer) dan moet de WP/TP zoals vermeld in SAP (of ander registratie systeem) worden gebruikt. Aanvulling: Zie voor aanvullingen Hoofdstuk 5 van deze Manual. Aanvulling: Zie voor periodiek testen tevens Hoofdstuk 5 van deze Manual. ISO 1402 & ISO 7751 worden ook van toepassing geacht inzake metalen slangen. Aanvulling: Gasvoerende processlangen dienen, ingeval het medium in gas en vloeistof fase aanwezig is, altijd gepinprikt te worden. Aanvulling: De NAM strategie aangaande identificatie en registratie wordt behandeld in hoofdstuk 6 resp. 7 van deze slangenspecificatie. Certificaten Aanvulling: De certificaten dienen van een uniek nummer, zo mogelijk het NAM registratie nummer, te worden voorzien. NB. Zie voor noodzaak tot certificatie de slangcategorie indeling, hoofdstuk 5 van deze Manual. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 7 of 25

8 HOOFDSTUK 4 Sectie 4.4 Paragraaf Paragraaf Sectie 4.5 HOOFDSTUK 5 Sectie 5.5 HOOFDSTUK 6 Sectie 6.5 Paragraaf RUBBER HOSES Toepassingen Niet van toepassing. Aanvulling: Na het opstellen en voor in gebruikname van een movable stoomslang dienen naast de slangenklemmen ook het slangmateriaal visueel gecontroleerd te worden. Identificatie Aanvulling: Los van de door de fabrikant voor zijn product gekozen identificatie middelen en systemen geldt voor NAM processlangen de in Hoofdstuk 6 van deze slangenspecificatie vermelde procedure. NAM maakt bij identificatie geen onderscheid in slangenmateriaal. PLASTIC HOSES Identificatie Aanvulling: Los van de door de fabrikant voor zijn product gekozen identificatie middelen en systemen geldt voor NAM processlangen de in Hoofdstuk 6 van deze slangenspecificatie vermelde procedure. NAM maakt bij identificatie geen onderscheid in slangenmateriaal. FLEXIBLE METALLIC HOSES AND HOSE ASSEMBLIES Toepassingen Aanpassing: Het toepassen van een slangverbinding ingeval het niet in lijn liggen van leidingen en/of apparatuur is niet toegestaan. Sectie 6.6 Identificatie Aanvulling: Los van de door de fabrikant voor zijn product gekozen identificatie middelen en systemen geldt voor NAM processlangen de in Hoofdstuk 6 van deze slangenspecificatie vermelde procedure. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 8 of 25

9 HOOFSTUK 8 Sectie 8.3 Sectie 8.5 POSITION OF HOSE(ASSEMBLIES) IN RELATION TO THE PED In deze paragraaf geeft het Hose Handbook de uitzonderingen met betrekking tot slangen die buiten de scope van de PED vallen. De vermelde omschrijving is niet juist. (Transport)slangen die gebruikt worden in een statische situatie vallen wel onder de PED. Slangen die gebruikt worden in een dynamische situatie zijn wel uitgesloten. Een dynamische slang is een slang die tijdens het rijden van een transportmiddel gebruikt wordt, bijvoorbeeld een slang in het remsysteem (deze vallen onder de TPED). Op slangen op NAM locaties en terreinen die niet vallen onder de scope van de PED is deze erkinstructie wel van toepassing. Criteria Hiervoor zijn de grafieken 6 t/m 9 uit de PED van toepassing. ANNEX A NATIONAL, EUROPEAN AND INTERNATIONAL STANDARDS FOR HOSES AND OTHER PUBLICATIONS Inzake de van toepassing zijnde normen, standaards en andere publicaties dient zeker gesteld te worden: Of het document nog van toepassing is. Welke de laatste revisie van het document is. Of er andere, niet genoemde, (nieuwe) documenten van toepassing zijn. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 9 of 25

10 4. SELECTIE EN LEVERING 4.1 SELECTIE NAM PROCESSLANGEN In SAP R3 is een module Material Management (MM) opgenomen. In deze module van SAP bevinden zich diverse Material Classes waaraan weer diverse Material Masters (MM's) zijn afgehangen. Een overzicht van de relevante Classes is hieronder weergegeven. In alle situaties waarvoor geen bestaande MM in SAP aanwezig is dient men gebruik te maken van de 'Generic specification for Process hose assemblies' met SAP number (zie ook bijlage 3). SAP Classes Class name Class description HOSE_AI HOSE_CH HOSE_LO HOSE_MP HOSE_NI HOSE_OI HOSE_ST HOSE_SU HOSE_WA Hose,air Hose,chemicals Hose,loading Hose,multi purpose Hose,nitrogen Hose,oil Hose,steam Hose,suction Hose,water 4.2 LEVERING Slangen waarvoor geen bestaande MM in SAP aanwezig is dienen aan NAMgeleverd te worden met een door de fabrikant/leverancier gecontroleerd, aangevuld en ondertekend 'Generic specification for Process hose assemblies' document zoals omschreven in bijlage 3. Tevens dient de fabrikant/leverancier aan te geven welke standaards ten grondslag liggen aan de slang. NB. Bijlage 3 is een carbon copy van het document zoals dat is opgenomen in SAP. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 10 of 25

11 5. SLANGCATEGORIE INDELING EN KEURING VAN SLANGEN Deze categorie indeling omvat alle slangen waarvoor deze Manual van toepassing is. Middels het flowschema kan men zien tot welke slangcategorie een slang behoort. Per slangcategorie zijn vervolgens de bijzonderheden weergegeven. Toelichting op flowschema: Bij NAM wordt er geen onderscheid gemaakt tussen slangen die wel of niet onder de scope van de PED vallen. De PED richtlijn is van toepassing vanaf een druk van 0.5 bar (gauge). Art. 3, lid 3, Good workmanship. In de praktijk wordt deze groep ook wel aangeduid met Sound Engineering Practice (SEP). Categorie I, II en III, dit zijn slangen die volgens de PED van een CE Markering dienen te zijn voorzien. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 11 of 25

12 5.1 FLOWSCHEME Slang waarvoor NSS van toepassing is. PED Richtlijn van toepassing ja Categorie Good workmanship Categorie I, II en III nee Werkdruk 10 bar nee ja Medium water, lucht of stikstof nee ja Diameter DN 40 nee ja Temp 50 degc nee ja Slang onderdeel van package unit ja nee Slang categorie A Slang categorie B Slang categorie C Slang categorie D T ppt Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 12 of 25

13 5.2 SLANGCATEGORIE A Certificering Alleen verplicht ingeval de werkdruk groter is dan 0.5 bar. Inspectie en keuring Het benodigde onderhoud inclusief het inspecteren en keuren van slangen in deze categorie dient door de beheerder bepaald te worden. 5.3 SLANGCATEGORIE B Certificering Verplicht. Inspectie en keuring Slangen in deze categorie dienen minimaal jaarlijks visueel geïnspecteerd en gekeurd te worden door een deskundige. Deze inspectie en keuring kan tijdens bedrijf plaatsvinden. Eens in de drie jaar dient bovenstaande visuele inspectie en keuring door een specialist op slangen gebied uitgevoerd te worden. Voorafgaand aan deze drie jaarlijkse inspectie dient er door de specialist (deskundige kennis van slang en slangmateriaal) in samenwerking met de beheerder (deskundige kennis op gebied van proces en gevolgen van falen van de slang) een risico inventarisatie uitgevoerd te worden. De bevindingen van de inventarisatie dienen door de specialist in het inspectie en keuringsrapport te worden opgenomen. Het verdient de voorkeur om risico inventarisatie vast te leggen in een RBI-achtige matrix (zie als voorbeeld het schema in de RRM module). Dit kan eventueel per groep slangen plaatsvinden. Afhankelijk van de bevindingen tijdens de visuele inspectie, slanghistorie en de risico indeling bepaald de specialist in overleg met de beheerder of aanvullende inspectie noodzakelijk is voor het waarborgen van de technische integriteit van de slang. Een aanvullende inspectie kan een druktest zijn. Noot 1: Ingeval een slang (aanvullend) geïnspecteerd dient te worden kan het economisch aantrekkelijker zijn om de slang direct te vernieuwen. Noot 2: Van de vastgestelde keuringsfrequentie mag worden afgeweken indien uit de risico analyse blijkt dat de integriteit aantoonbaar niet aangetast wordt. Voorbeeld van slangen met inzake noot 1 & 2 Slangen ten behoeve van pilotbranders in de flare worden tijdens (zesjaarlijkse) inspectiestops vernieuwd. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 13 of 25

14 Uitzonderingen Een uitzondering vormen de stoomslangen, deze dienen minimaal halfjaarlijks beproefd te worden. Deze beproeving dient door de specialist te worden uitgevoerd. Van deze beproeving dienen de inspectie bevindingen en het keuringsoordeel te worden vastgelegd op de slangenregistratiekaart. 5.4 SLANGCATEGORIE C (PACKAGE UNITS) Certificering Verplicht. Inspectie en keuring Slangen die deel uitmaken van een package unit dienen op dezelfde wijze geïnspecteerd en gekeurd te worden als slangen in categorie B. In het geval dat het onderhoud van de gehele package unit uitbesteed is aan een derde mag ook de registratie, inspectie en keuring van de slangen, onder een aantal voorwaarden, door deze derde verricht worden. Deze voorwaarden zijn: De risico inventarisatie dient te zijn uitgevoerd. De betreffende derde dient aantoonbaar over deskundige kennis en ervaring te beschikken betreffende de slang(en) behorende bij de package unit. De inspectie termijnen zoals van toepassing onder categorie B mogen niet overschreden worden (mits er een lagere inspectie frequentie voor de slang(en) van toepassing is volgens het voorschrift van de fabrikant / leverancier van de package unit). De historie van de slang(en) dient bij de derde aanwezig te zijn. De inspectie bevindingen en het keuringsoordeel betreffende de slang(en) dienen separaat te worden vastgelegd en verwerkt in het slangenregistratie systeem. Voorbeelden van package unit slangen zijn o.a. Hydraulische slangen behorende bij b.v. (pers)gereedschap. Smeerolie- en koelwaterslangen behorende bij een diesel of gasmotor/compressor. Signaalslangen (b.v. olie- brandstofdruk naar een motorpaneel) Slangen behorende bij testapparatuur zoals stikstofopvulsetjes voor pulsatiedempers of kalibratie testkoffers. Slangen behorende tot de uitrusting van een stoomcleaner (b.v. kärcher). Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 14 of 25

15 5.5 SLANGCATEGORIE D (SPECIALE INSTRUCTIES) Certificering Verplicht incl. CE markering Inspectie en keuring In slangcategorie D vallen de slangen die vallen in de PED categorie I, II of III. Voor slangen die vallen in deze categorieën dienen voor ingebruikname speciale instructies te worden opgesteld, met betrekking tot gebruik, opslag, onderhoud, inspectie & keuring. Hierna wordt, voor zover bekend, een overzicht gegeven van deze groepen slangen aangevuld met de reden waarom ze vallen in deze keuringscategorie. a) Putafwerking gerelateerde slangen. Deze vallen in de PED categorie II of III. Voor deze slangen wordt verwezen naar de specificaties van de "Well Engineering" afdeling. b) OCIMF slangen. Met betrekking tot deze slangen wordt verwezen naar de specificaties van de offshore assets. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 15 of 25

16 6. IDENTIFICATIE 6.1 NAM GEÏNITIEERDE SLANGEN Een nieuwe slang dient te worden voorzien van een roestvast stalen indentificatiering met daarop vermeld de fabrikantsgegevens en het NAM registratienummer, De gegevens dienen met behulp van slagletters (zie bijlage 1) te worden aangebracht. Tevens dienen op de identificatiering de volgende gegevens te staan: a) de maand en het jaar van fabricage te worden vermeld. b.v.: november 1993 als b) De maximale werkdruk (WP) en testdruk (TP) Het betreft hier de herkeur drukken, de testdruk kan tijdens de eerste beproeving hoger zijn geweest. c) Certificaatnummer (in die gevallen waarin deze niet gelijk is aan het NAM registratienummer). De identificatiering dient door de leverancier te worden aangebracht tijdens het samenstellen van de slang. Het NAM registratienummer dient bij de order opgegeven te worden. Het aanbrengen van de ring dient op deugdelijke wijze plaats te vinden nabij een koppeling. Uitzonderingen: Slangen die geen deel uit maken van het proces en vallen in categorie A. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 16 of 25

17 6.2 PACKAGE UNIT SLANGEN Voor de identificatie van reeds samengestelde en gemonteerde slangen die door derden worden geleverd, wordt als voorbeeld verwezen naar het identificatieplaatj e als beschreven in sectie 6.6 van het Hose Handbook (figuur 52), de gegevens mogen ook ingestanst zijn in een eindstuk/huls. Indien de gegevens ingestanst zijn op een eindstuk/huls dan dient de slang op een dusdanige wijze gemonteerd te worden dat de gegevens eenvoudig leesbaar zijn. De gegevens zoals omschreven in paragraaf 6.1 dienen minimaal vermeld te worden. Indien gebruik wordt gemaakt van een koperen plaatje dan dient deze door middel van een geplastificeerde metalen band op deugdelijke wijze te worden aangebracht nabij een eindstuk. Het invullen (met slagletters) en aanbrengen van de identificatie gegevens dient door de fabrikant/leverancier voorafgaand aan de levering te geschieden. Tijdens de afname inspectie dient gecontroleerd te worden op aanwezigheid van de identificatie gegevens en het eventuele bijbehorende certificaat in het fabricage boek van de unit. Noot 1: Wanneer een package unit door NAM geleasd wordt en de eigenaar van de unit tevens het onderhoud, inspectie en keuringen uitvoert vervalt de verplichting de slangen op NAM wijze te identificeren. Identificatie dient dan plaats vinden op een door de eigenaar van de package unit te kiezen wijze. De identificatie dient zodanig te zijn dat de inspectie en keuringsgegevens eenduidig herleidbaar zijn naar de slang. Noot 2: Noot 1 is ook van toepassing als NAM de package unit inclusief onderhoud, inspectie en keuring heeft aangekocht. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 17 of 25

18 7. BEHEER EN REGISTRATIE Voor de identificatie van reeds samengestelde en gemonteerde slangen die door derden worden geleverd, wordt als voorbeeld verwezen naar het identificatieplaatje als beschreven in sectie 6.6 van het Hose Handbook (figuur 52), de gegevens mogen ook ingestanst zijn in een eindstuk/huls. Indien de gegevens ingestanst zijn op een eindstuk/huls dan dient de slang op een dusdanige wijze gemonteerd te worden dat de gegevens eenvoudig leesbaar zijn. De gegevens zoals omschreven in paragraaf 6.1 dienen minimaal vermeld te worden. Indien gebruik wordt gemaakt van een koperen plaatje dan dient deze door middel van een geplastificeerde metalen band op deugdelijke wijze te worden aangebracht nabij een eindstuk. Het invullen (met slagletters) en aanbrengen van de identificatie gegevens dient door de fabrikant/leverancier voorafgaand aan de levering te geschieden. Tijdens de afname inspectie dient gecontroleerd te worden op aanwezigheid van de identificatie gegevens en het eventuele bijbehorende certificaat in het fabricage boek van de unit. Noot 1: Wanneer een package unit door NAM geleasd wordt en de eigenaar van de unit tevens het onderhoud, inspectie en keuringen uitvoert vervalt de verplichting de slangen op NAM wijze te identificeren. Identificatie dient dan plaats vinden op een door de eigenaar van de package unit te kiezen wijze. De identificatie dient zodanig te zijn dat de inspectie en keuringsgegevens eenduidig herleidbaar zijn naar de slang. Noot 2: Noot 1 is ook van toepassing als NAM de package unit inclusief onderhoud, inspectie en keuring heeft aangekocht. 8. EXTERNE NORMEN, STANDAARDS EN PUBLICATIES De regelgeving binnen Europa verandert op dit moment in een hoog tempo. Dit geldt ook voor normen, standaards en andere publicaties op het gebied van slangen. Het Hose Handbook is op dit punt al niet meer compleet en volledig. Op het moment van opstellen van deze Manual zijn ook de volgende normen/standaards van toepassing. EN EN Thermoplastic multi-layer (non vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of hydrocarbons and chemicals - specification. Thermoplastic multi-layer (nonvulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of liquid petroleum gas and liquefied natural gas - specification. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 18 of 25

19 ISO Rubber hoses and hose assemblies - Wire braid reinforced compact types for hydraulic applications specification. 9. DEFINITIES Deskundige Max. werkdruk (WP) Persoon die aantoonbaar beschikt over een ruime kennis en ervaring (min. 5 jaar) op het gebied van slangen. Ingeval de ervaring korter is dan 5 jaar kan dit gecompenseerd worden middels het volgen van een cursus*. Maximale optredende over- of onderdruk die tijdens bedrijf in het systeem kan optreden. Ook wel max. (system)operating pressure of max. bedrijfsdruk. Normaal gesproken is dit de druk waarop de PSV of RV in het systeem staat afgesteld (mits er geen accumulatie op kan treden). Ontwerpdruk Over- en/of onderdruk waarvoor de slang resp. het samenstel ontworpen is. Ook wel design pressure. PED Processlang Testdruk (TP) Werkdruk Europese richtlijn voor drukapparatuur, 97/23/EG Een slang die deel uit maakt van de installatie en als zodanig vermeld wordt op de PEFS of UEFS. Over- of onderdruk waarop het slang samenstel gebracht wordt gedurende een gespecificeerde periode om het samenstel te controleren op sterkte en dichtheid. Over- of onderdruk die tijdens bedrijf daadwerkelijk heerst in het systeem waarin de slang wordt toegepast. Ook wel operating pressure, system operating pressure of bedrijfsdruk genoemd. * Een cursus op het gebied van slangen kan gevolgd worden bij de leveranciers van slangen (de leveranciers geven voor het volgen van de cursus een certificaat of bewijs van deelname af). Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 19 of 25

20 10. AFKORTINGEN BS CEN DIN DP EN ISO MESC M.P. NEN NSS OCIMF PED PEFS RBI SAP TP UEFS WP Britisch Standard Comité Européen de Normalisation Deutsche Industrie Norm Design Pressure Europese Norm International Standards Organisation Material and Equipment Standards and Code Manufacturers Proposal Nederlands Normalisatie Instituut NAM Standaard Specificatie Oil Companies International Marine Forum Pressure Equipment Directive, 97/23/EC Proces Engineering Flow Scheme Risk Based Inspectie Systeme Anwendungen Produkte in der data verarbeitung Testdruk Utility Engineering Flow Scheme Max. werkdruk Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 20 of 25

21 11. REFERENTIES NB: Tenzij uitdrukkelijk aangegeven door vermelding van de datum, dient de laatste uitgave (met wijziging/aanvulling) te worden gebruikt. NAM/SHELL PUBLICATIES Static Electricity SIPM safety com. NAM Coflexip hoses procedure d.d author: OMT/1 approved: PD/25G Of nieuwere versie EXTERNE PUBLICATIES PED Europese richtlijn voor drukapparatuur, 97/23/EG WETTELIJKE REGELGEVING Besluit drukapparatuur Nieuwbouw Staatsblad Ingebruikneming Staatsblad NEDERLANDSE NORMEN OCIMF Guidelines for the handling, Second edition storage, inspection and testing 1995 of hoses in the field Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 21 of 25

22 BIJLAGE 1 SLANG-IDENTIFICATIE RING MATERIAAL : ROESTVASTSTAAL AISI 316 AFMETINGEN : D. IN OVEREENSTEMMING MET DE SLANG BUITENDIAM. WANDDIKTE 1 mm. HOOGTE min 30 mm. BEWERKING : SCHERPE RANDEN AFRONDEN. SLANG-IDENTIFICATIE PLAATJE MATERIAAL : ZACHT GEGLOEID KOPER ASTM B AFMETINGEN : 44x21x1 mm BEWERKING : AAN BEIDE ZIJDEN EEN SLEUF T.B.V. BEVESTIGINGSBAND. SCHERPE RANDEN AF- RONDEN. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 22 of 25

23 inspectie engineering NAM Manual Slangen specificatie en management Restricted BIJLAGE 2 SLANGENREGISTRATIE slangenregistratienr. asset locatie plaats equipment no. procesmedium ontwerpdruk max. werkdruk ontwerptemperatuur max. werktemperatuur fabrikant certificaatnr. datum aflevering datum ingebruikname lengte diameter materiaal aansluitingen ordernr. Testdruk keuringsdatum naam inspecteur volgende keuring bijzonderheden Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 23 of 25

24 BIJLAGE 3 Hose, process, generic specification Generic specification for 'Process hose assemblies' Service :... (*) (be as specific as possible) Application : Indoor/Outdoor (**) Onshore/Offshore (**) Mounting : Permanent/ Non permanent on (**) one end/both ends (**) Support : Supported/ Not supported/ Hanging (**) Medium : Sweet/Sour (**) CAS number... (***) Type of hose : Pressure/Suction/ Both (**) Electrical conductivity : Not/Medium/High (**) Explosive depressurerising Resistant : No/Yes (**) If Yes, delta P (*) in... sec. Vibrations : No/Yes (**) If Yes, specify (*) Axial or lateral movements : No/Yes (**) If Yes, specify (*) Pressure range (barg) :... to... (*) Temperature range (deg C) :... to... (*) Flowrate, max (m3/hr) :... (*) Nominal size, internal diameter (mm) :... (*) Assembly length, overall (m) :... (*) Connection type, inlet :... (*) Connection type, outlet :... (*) Connection size, inlet (DN or mm) :... (*) Connection size, outlet (DN or mm) :... (*) NAM location :... (***) Registration number :... (*) Drawing number (if applicable) :... (***) Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 24 of 25

25 bijlage 3 (vervolg) Additional ordering info e.g. :... (***) (wear resistance and chemical... durability outer wall) etc Design specification : NSS 12-D-1-00 Welding specification : NSS 60-C-7-01 Construction : NSS 12-D-1-00 Reïnforcement type, primary Reïnforcement type, secundary Reïnforcement material, primary Reïnforcement material, secundary Material type, hose Material type, end connections Material specification, hose Tube, inner Cover, outher Wire, conductor Lining : M.P. : M.P. : M.P. : M.P. : M.P. : M.P. : M.P. : M.P. : M.P. : M.P. : M.P Additional requirements (assembly): Inspection : NSS 12-D-1-00 Certificate in singular : NSS 12-D-1-00 Marking : NSS 12-D-1-00 Testing : NSS 12-D-1-00 Pressure, hydrostatic : NSS 12-D-1-00 Remarks: (*) = Mandatory (**) = Strike out (***) = Optional M.P. = Manufacturers Proposal SAP number : Base unit of measure : PCE Old Material number : Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 25 of 25

Eerste advies periodieke keurings-/onderhouds-/ controleverplichting draagbare brandblusapparaten

Eerste advies periodieke keurings-/onderhouds-/ controleverplichting draagbare brandblusapparaten TNO-rapport 2005-CVB-R0352 Eerste advies periodieke keurings-/onderhouds-/ controleverplichting draagbare brandblusapparaten Centrum voor Brandveiligheid Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft

Nadere informatie

Propaan en butaan: opslag

Propaan en butaan: opslag 19 Propaan en butaan: opslag PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Propaan en butaan: opslag Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19:2013 versie 1.0 (10-2013) PGS 19:2013 VERSIE 1.0 (10-2013) - PAGINA 1

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen

Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen 25 Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 25:2009 VERSIE 1.2 (NOVEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 81 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.2 Deze publicatie is

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

Factsheets PGS 29 september 2012. Project IPO PGS 29. Een toelichting op de richtlijn voor opslagtanks

Factsheets PGS 29 september 2012. Project IPO PGS 29. Een toelichting op de richtlijn voor opslagtanks Factsheets PGS 29 september 2012 Project IPO PGS 29 Een toelichting op de richtlijn voor opslagtanks Factsheets PGS 29 september 2012 Op 11 december 2005 vond op de Buncefield olieterminal in Hemel Hempstead,

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1. RISA-Schema PED

Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1. RISA-Schema PED Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1 RISA-Schema PED Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema voor de Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays.

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Algemene

Nadere informatie

Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen

Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen ARBOCATALOGUS DEEL 4 Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen VERSIE 2014 Deel 4: Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen Arbocatalogus sector Waterschappen

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

Eindverslag commissie Müller December 2003

Eindverslag commissie Müller December 2003 Eindverslag commissie Müller December 2003 1 Eindverslag commissie Müller Opdracht: Vaststellen van de Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van de Certifying Staff binnen KLM Engineering & Maintenance

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION EXPOSITION. VOLGENS Part-147 (AMC 147.A.140(1)).

TOELICHTING OP HET MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION EXPOSITION. VOLGENS Part-147 (AMC 147.A.140(1)). TOELICHTING OP HET MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION EXPOSITION VOLGENS Part-147 (AMC 147.A.140(1)). Versie Datum Wijziging Draft 1 april 2002 Draft 6 juni 2002 H1, H2, H3 1 Jan 2008 Volledig geredigeerd

Nadere informatie

voor een op HACCP gebaseerd

voor een op HACCP gebaseerd gebaseerd S P E C I F I C A T I E EISEN voor een op HACCP gebaseerd VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM Samengesteld door het Centraal College van Deskundigen HACCP Nederland. s Gravenhage, Nederland: september

Nadere informatie

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen ing. A.H.J. Venhorst 7 oktober 2003 Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen Rapportage betreffende ondersteuning aan betrokken overheden inzake toezicht bij veilige herstart naar achterliggende oorzaken

Nadere informatie

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning BEI-BS 2010 Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Hoogspanning en BEI-LS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Laagspanning Uitgave van

Nadere informatie

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 6 Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 6 Aanwijzigingen voor implementatie van BRZO 1999 Den Haag, 22 augustus 2006 inhoudsopgave

Nadere informatie

VOORWOORD. Het voorliggende advies PGS 25, is ongewijzigd ten opzichte van de voormalige CPR richtlijn 17-1.

VOORWOORD. Het voorliggende advies PGS 25, is ongewijzigd ten opzichte van de voormalige CPR richtlijn 17-1. VOORWOORD Met ingang van 1 juni 2004 is de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) benoemd door het Kabinet. Tevens is de Commissie van Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR) opgeheven. De CPR

Nadere informatie

SBK Nationale Milieudatabase

SBK Nationale Milieudatabase SBK Nationale Milieudatabase Betreft : SBK-TOETSINGSPROTOCOL OPNAME DATA IN DE NATIONALE MILIEUDATABASE Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : 1 juli 2011 Stichting Bouwkwaliteit (SBK) Visseringlaan

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

Quercus-PS. Verantwoord maatschappelijk. Het schriftelijk aanwijzen van personen. Noble Drilling sets the Standard

Quercus-PS. Verantwoord maatschappelijk. Het schriftelijk aanwijzen van personen. Noble Drilling sets the Standard Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Verantwoord maatschappelijk ondernemen Het schriftelijk aanwijzen van personen Noble Drilling sets the Standard Cursusplanner Risicoʼs Nova

Nadere informatie

versie oktober 2009 Stichting CKB, postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer

versie oktober 2009 Stichting CKB, postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2009 Stichting CKB, postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding 1 0.1 Algemeen 1 0.2 Procesbenadering 2 0.3 Verhouding

Nadere informatie

BRL-K23003/01 2006-05-24

BRL-K23003/01 2006-05-24 BRL-K23003/01 2006-05-24 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor ontwerp, installatie, oplevering en nazorg van brandblusinstallaties gebaseerd op droge aërosol BRL BRL-K23003/01 2006-05-24

Nadere informatie

voor het GASTEC QA product certificaat voor

voor het GASTEC QA product certificaat voor BRL GASTEC QA 195 10 april 2015 Beoordelingsrichtlijn GASTEC QA 195 voor het GASTEC QA product certificaat voor Versie 1.4 gasgestookte hogedrukreinigers met een lage emissiewaarde voor stikstofoxiden

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven Vooronderzoek

Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven Vooronderzoek Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven Vooronderzoek RIVM rapport 620089002/2012 L.J. Bellamy L.A.A. Bollen V.M. Sol Veiligheidsprestatie-indicatoren voor

Nadere informatie