Service Level Agreement. Platinum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Level Agreement. Platinum"

Transcriptie

1 Service Level Agreement Platinum

2 Document informatie Datum Versie Reden Final Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Denit Internet Services B.V. Op deze SLA is van toepassing de op 21 september 2007 bij de griffie van de rechtbank Amsterdam onder nummer 147/2007 gedeponeerde Algemene Voorwaarden van Denit Internet Services B.V. 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Definities Algemeen Rangorde Overeenkomsten Duur van de SLA Contactpersonen Overlegstructuur Beschrijving van de Dienst Maintenance Window Gepland Onderhoud en noodonderhoud Beschikbaarheid Onbeschikbaarheidsvergoeding Veiligheid en betrouwbaarheid Incident management Doel Service Window Prioriteitentabel Incidenten Reactietijdentabel Incidenten Invoer Uitvoer Escalatiepad Incidenten Proces en uitvoerende Partijen Kosten Workaround Voorwaarden en uitsluitingen Probleem Management Doel Service Window Reactietijden Invoer Uitvoer Proces en uitvoerende partijen Kosten Change Management Doel Service Window Prioriteitentabel Wijzigingen Reactietijdentabel Wijzigingen Invoer Uitvoer Proces en uitvoerende partijen Definities Standard, Minor en Major Changes Kosten Voorwaarden en uitsluitingen Beveiliging

4 1 INLEIDING Het doel van deze SLA is het nader vastleggen van performance afspraken zoals geldende Reactietijden, Hersteltijden en Beschikbaarheid ter zake van de door Denit gehoste applicaties van Opdrachtgever. De technische beschrijving van de Dienst is vastgelegd in de Overeenkomst tussen Denit en Opdrachtgever en beschrijft de details van de voorzieningen die geleverd worden voor deze Dienst. Deze Service Level Agreement (SLA) is onlosmakelijk verbonden met de tussen Opdrachtgever en Denit gesloten Overeenkomst, waarvan de Algemene Voorwaarden van Denit integraal onderdeel uitmaken. Denit is te allen tijde gerechtigd de SLA te wijzigen. Een wijziging zal door Denit via of post worden gecommuniceerd aan Opdrachtgever. De gewijzigde SLA treedt in werking dertig (30) dagen na bekendmaking, tenzij tegen de wijzigingen, binnen dertig (30) dagen na bekendmaking, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt. Denit heeft dan het recht de Overeenkomst voor de resterende duur voort te zetten onder de overeengekomen SLA of de Overeenkomst met een opzegtermijn van één (1) maand te beëindigen. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag waarop de gewijzigde SLA in werking treedt indien de gewijzigde SLA een substantiële verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhoudt. Indien wijzigingen het gevolg zijn van wettelijke voorschriften, kan Opdrachtgever deze wijzigingen niet weigeren. De in de SLA overeengekomen Service Levels kunnen alleen nagekomen worden indien de afspraken en procedures tussen Denit en Opdrachtgever eveneens worden nageleefd. 4

5 2 DEFINITIES Begrip/afkorting Beschrijving/ definitie Apparatuur De door Opdrachtgever geleverde, of door Denit aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Apparatuur zoals servers, netwerkinfrastructuur en randapparatuur welke zijn geplaatst in het netwerk van Denit. Beschikbaarheid Is het tegenovergestelde van Onbeschikbaarheid. Call Dit is een Melding aan de Contactpersoon van Denit. Het kan hier gaan om een Melding van een Incident, vraag, verzoek of klacht. Change Wijziging. Contactpersoon Door Opdrachtgever en Denit aan te wijzen personen die dienen als Contactpersoon voor het melden van alle relevante kwesties aangaande de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de Dienst. Dienst Het ter beschikking stellen van een virtuele server. Nader omgeschreven in de Overeenkomst. Hersteltijd De tijd, door Denit gemeten en geregistreerd, tussen de Melding van een Incident en het gereed melden door Denit van het Incident aan Opdrachtgever (of het tijdstip waarop Denit tracht de Melding door te geven). Incident Een gedetecteerde verstoring of dreigende verstoring van de overeengekomen beschikbaarheid van de Dienst. Kantooruren Werkdagen tussen 08:30 en 17:00uur volgens Nederlandse tijdszone. Maand Met een Maand wordt een kalendermaand bedoeld. Maintenance Window Gedefinieerd tijdsbestek waarbinnen Denit en/of zijn leveranciers onderhoud kunnen plegen. Melding Elk verzoek van de Opdrachtgever aan Denit (elektronisch en/of mondeling). Noodnummer Het storingsnummer dat buiten Kantooruren beschikbaar is voor de Melding van Incidenten. Dit nummer is bekend bij Opdrachtgever centrale Contactpersoon voor Denit. Onbeschikbaarheid Er is sprake van Onbeschikbaarheid als de Dienst van Denit als gevolg van een niet geplande gebeurtenis voor geen enkele gebruiker bruikbaar is. Onderhoud Het uitvoeren van reparaties, het nemen van voorzorgsmaatregelen en regelmatige controle van de geïnstalleerde Apparatuur alsmede gepland Onderhoud en noodonderhoud. Overeenkomst Een complete Overeenkomst bestaat uit 2 delen: deel 1: overzicht Dienst met bijhorende kosten deel 2: overige voorwaarden en beschrijving van de Dienst. Prioriteit De volgorde waarin Incidenten, Problemen en Wijzigingen worden behandeld. Probleem Een structurele verstoring of dreigende verstoring van het overeengekomen serviceniveau van de Dienst. Reactietijd De tijdsduur tussen een correcte Melding door Opdrachtgever van een Incident of de aanvraag van een Wijziging en de aanvang van de werkzaamheden verband houdende met de oplossing van een Incident of het uitvoeren van een Wijziging. RfC Request for Change (Wijzigingsverzoek), ingesteld door Denit of Opdrachtgever. Service Window Gedefinieerd tijdsbestek waarbinnen Denit bereikbaar is voor Incidenten, Problemen en Wijzigingen. SLA Service Level Agreement. Storing Het onvoorzien uitvallen van de Dienst aan Opdrachtgever. Werkdag Maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de volgens de Nederlandse kalender algemeen erkende feestdagen. Wijziging Een Wijziging (Change) in de ICT infrastructuur van Opdrachtgever, dat onderdeel uitmaakt van de Dienst. 5

6 3 ALGEMEEN 3.1 Rangorde Overeenkomsten Rangorde Overeenkomst 01 Overeenkomst 02 Algemene Voorwaarden 03 Service Level Agreement 04 Overige schriftelijke communicatie tussen Denit en Opdrachtgever In geval van tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de bovengenoemde overeenkomsten prevaleert een overeenkomst van hogere rangorde. De rangorde van de diverse overeenkomsten is in bovenstaand schema aangegeven. 3.2 Duur van de SLA De SLA gaat in op datum van oplevering van de Dienst en heeft een looptijd en contractsduur gelijk aan die van de Overeenkomst. 3.3 Contactpersonen Hieronder volgt een overzicht van de contactpersonen: Contractbeheerder Contactpersoon Opdrachtgever Rechtsgeldig vertegenwoordiger Technisch contactpersoon en/of rechtsgeldig vertegenwoordiger Denit Rechtsgeldig vertegenwoordiger Technische beheerders van Denit Contactgegevens van de contractbeheerders en contactpersonen worden schriftelijk vastgelegd in de Overeenkomst. Wijzigingen in contactgegevens worden eveneens schriftelijk vastgelegd. De operationele communicatie betreffende het opvolgen van Meldingen van Incidenten en wensen vindt zoveel mogelijk plaats tussen de contactpersonen van Opdrachtgever en Denit. 3.4 Overlegstructuur Overleg Op verzoek van Opdrachtgever zal overleg plaatsvinden door middel van de vaste contactpersonen (bepaling 3.3 SLA). Tijdens het overleg wordt de Dienst, op operationeel niveau, inhoudelijk afgestemd en worden werkafspraken en procedures besproken en geëvalueerd. Agendapunten Agendapunten worden voornamelijk bepaald door lopende zaken, projecten, wijzigingen van procedures en de Beschikbaarheid van de Dienst. Verslaglegging Op verzoek van Opdrachtgever worden notulen van het overleg gemaakt door Denit. De notulen worden ter kennisgeving aan Opdrachtgever verstrekt. 6

7 4 BESCHRIJVING VAN DE DIENST De SLA heeft betrekking op de Dienst zoals beschreven in de Overeenkomst. Denit spant zich in om ervoor te zorgen dat de Dienst te allen tijde probleemloos beschikbaar is. In het geval dat een Incident de Beschikbaarheid vermindert, verplicht Denit zich tot het oplossen van het Incident binnen de in deze SLA overeengekomen termijnen. Denit verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen Onderhoud van de door haar in gebruik genomen Apparatuur en zorgt dat de capaciteit van deze Apparatuur en systemen zodanig is dat dit bij normaal gebruik niet leidt tot Incidenten. 4.1 Maintenance Window Window Maintenance Window 4.2 Gepland Onderhoud en noodonderhoud Omschrijving Maandag t/m zondag van 0.00 tot uur volgens Nederlandse tijdszone Voor alle vitale onderdelen van de ICT infrastructuur van Denit geldt dat preventief en gepland Onderhoud plaats zal vinden. Gepland onderhoud wordt van tevoren gemeld aan Opdrachtgever. Gepland Onderhoud Denit beoogt om bij onderhoudswerkzaamheden aan de ICT infrastructuur en Apparatuur de merkbare invloed op de Dienst tot het uiterste minimum te beperken door de volgende maatregelen te hanteren: onderhoudswerkzaamheden worden tot een absoluut noodzakelijk minimum beperkt onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk worden gecombineerd Gepland Onderhoud vindt plaats tijdens het Maintenance Window (zie bepaling 4.1 SLA) van Denit. Tijdens deze onderhoudsvensters kan Denit zonder toestemming van Opdrachtgever onderhoudswerkzaamheden verrichten. Denit streeft ernaar om gepland Onderhoud minimaal één week van tevoren aan Opdrachtgever te melden via de website [ Storingen & Onderhoud ] alsook per naar Contactpersoon van Opdrachtgever. Een bericht van gepland Onderhoud bevat de volgende informatie: Datum Aanvang- en eindtijd De Dienst waarop het geplande Onderhoud invloed heeft Impact (eventuele verwachte uitval van de Dienst + maximale tijdsduur) Het is mogelijk dat tijdens dit onderhoudsvenster de Dienst tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is en daardoor niet beschikbaar is voor Opdrachtgever (Incident met Prioriteit 1: zie bepaling 5.3 SLA). In overleg en met toestemming van Opdrachtgever kan op ieder gewenst tijdstip gepland Onderhoud worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld om op verzoek van Opdrachtgever een Wijziging door te voeren. Deze handeling zal altijd in goed overleg plaatsvinden. Gepland Onderhoud is uitgesloten van de beschikbaarheidberekeningen tenzij de periode voor het geplande Onderhoud wordt overschreden en de Dienst daardoor voor Opdrachtgever niet beschikbaar is. Noodonderhoud Noodonderhoud kan nodig zijn wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen die de continuïteit en/of veiligheid van de Dienst of andere Diensten van Denit in gevaar brengen. In een dergelijke situatie wordt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Onbeschikbaarheid tijdens noodonderhoud telt mee in de beschikbaarheidberekening. 7

8 4.3 Beschikbaarheid Voor de Beschikbaarheid van de Dienst geldt een garantie zoals is opgenomen in onderstaande tabel. Denit garandeert niet dat er altijd communicatie over het internet mogelijk is of dat er altijd een verbinding tot stand kan worden gebracht met een andere machine aangesloten op het internet. Er is sprake van Onbeschikbaarheid als de Dienst van Denit als gevolg van een niet geplande gebeurtenis voor geen enkele gebruiker bruikbaar is (= gehele uitval van de Dienst). Als een Dienst slechts voor bepaalde gebruikers onbruikbaar is, of niet correct functioneert, is er sprake van een Incident waarbij de Dienst op zich als beschikbaar wordt aangemerkt. De verantwoordelijkheid van Denit met betrekking tot Beschikbaarheid zoals geformuleerd in deze SLA zijn niet van toepassing op Storingen, indien de uitval veroorzaakt wordt door: Wijzigingen aan de Dienst die op verzoek van Opdrachtgever worden doorgevoerd een (D)DoS attack ongeautoriseerde wijzigingen door Opdrachtgever in de Apparatuur van Denit een Storing in de telecommunicatie-infrastructuur van derden gepland Onderhoud, tenzij het Maintanance Window wordt overschreden het uitzetten van de Dienst door Opdrachtgever of, met geldige reden, door Denit overmacht zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van Denit onoordeelkundig gebruik maken van de Dienst door Opdrachtgever, zulks ter beoordeling door Denit het falen van geïnstalleerde software op de server het in strijd handelen met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden betreffende het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever dat Denit of haar leveranciers geen toegang krijgen tot de Apparatuur om reparatiewerkzaamheden uit te voeren De Beschikbaarheid (A) van de Dienst wordt als volgt berekend: A = 100% * [1 (t : T)] t = het aantal minuten dat de Dienst gedurende de Maand niet beschikbaar is voor Opdrachtgever (gehele uitval van de Dienst). De tijd, door Denit gemeten en geregistreerd, wordt geteld vanaf de Melding van de Storing tot het gereed melden door Denit van de Storing aan Opdrachtgever (of het tijdstip waarop Denit tracht de Melding door te geven) (= Hersteltijd). T = totaal aantal minuten per Maand (= minuten) Onderdeel Beschikbaarheid per maand Dienst zoals beschreven in de 99,999% Overeenkomst 4.4 Onbeschikbaarheidsvergoeding Bij het niet nakomen van de gedefinieerde beschikbaarheid per Maand heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding volgens onderstaand overzicht. Beschikbaarheid per maand Vergoeding van het maandbedrag Dienst [excl. opties] 100% - 99,999% - 99,999% - 99,9% 10% < 99,9% 25% Voor een terugbetalingsregeling dient Opdrachtgever, binnen 7 dagen na Melding van de Storing, een aangetekend schrijven bij Denit in te dienen. 4.5 Veiligheid en betrouwbaarheid Denit zal zich inspannen om toegang tot gegevens door onbevoegden te voorkomen en om informatie van Opdrachtgever geheim te houden. 8

9 5 INCIDENT MANAGEMENT 5.1 Doel Incident Management heeft tot doel (dreigende) verstoringen in de Dienst zo snel mogelijk te verhelpen. Denit streeft ernaar dat Opdrachtgever moet zo min mogelijk hinder van Incidenten ondervindt. In geval van een Incident moet Opdrachtgever zo snel mogelijk met de normale werkzaamheden door kunnen gaan. Dit wordt gedaan door het aannemen, beoordelen, oplossen en afmelden van Meldingen van Incidenten van Opdrachtgever. 5.2 Service Window Window Omschrijving Service Window Maandag t/m zondag van 0.00 tot uur (24 x 7 x 365) 5.3 Prioriteitentabel Incidenten Prioriteit Reactietijdentabel Incidenten Betekenis Gehele uitval van de Dienst (Storing) of gedeeltelijke uitval van de Dienst (de Dienst is ernstig verstoord) Problemen met beperkte gevolgen voor Opdrachtgever (geen grote urgentie of hoge impact) Prioriteit Reactietijd Hersteltijd 1 15 minuten 2 uur* 2 Uiterlijk op de eerst volgende Werkdag tijdens Kantooruren Best effort inspanning Toelichting: De Call van Opdrachtgever wordt, binnen het geldende Service Window, binnen de Reactietijd + Hersteltijd na de Incident Melding, opgelost. * Op verzoek van Opdrachtgever levert Denit de Dienst hetzelfde op als bij aanvang Overeenkomst. De Hersteltijd is excl. het terugplaatsen van back-up data. 5.5 Invoer Opdrachtgever meldt Incidenten bij Denit. Deze gaan via de Contactpersoon van Opdrachtgever naar de Contactpersoon van Denit (bepaling 3.3 SLA). Opdrachtgever verplicht zich om alle informatie door te geven die relevant kan zijn voor het oplossen van het Incident. Indien Opdrachtgever een standby contract afneemt, geschieden Meldingen van Incidenten door middel van het monitoringsysteem van Denit. Het monitoringsysteem wordt door Denit zodanig geconfigureerd dat Incidenten adequaat gedetecteerd worden. Het melden van Incidenten binnen het geldende Service Window is vastgelegd in onderstaande tabel: Prioriteit Melding tijdens Kantooruren Melding buiten Kantooruren (0) Noodnummer (0) of N.v.t. Incidenten met prioriteit 1 dienen altijd gemeld te worden per telefoon en per . 9

10 De Melding moet de volgende onderdelen bevatten: Naam melder Telefoonnummer en adres melder De datum (evt. tijdstip) waarop het Incident ontstaan is Omschrijving van het Incident Een geschatte Prioriteit van Opdrachtgever. 5.6 Uitvoer Na het ontvangen van de Melding zal Denit telefonisch of elektronisch een Melding terug geven waarin Denit de Prioriteit en verwachte Hersteltijd aangeeft. Na het afhandelen van het Incident zal er een terugkoppeling over het verholpen Incident naar de Incidentmelder gedaan worden. 5.7 Escalatiepad Incidenten Escalatieniveau Niveau 0 escalatie (reguliere Melding van Incidenten) Niveau 1 escalatie Niveau 2 escalatie Verantwoordelijke bij Denit Technische beheerders van Denit Manager Operations Algemeen Directeur 5.8 Proces en uitvoerende Partijen Processtap Omschrijving Resultaat Uitvoerend Registreren & Opdrachtgever wordt gehoord, zijn Melding wordt Interpretatie Denit Classificeren geïnterpreteerd. Melding Onderzoeken & Initiëren Denit Oplossen & Herstellen De verantwoordelijke voor het bieden van de oplossing wordt bepaald. De verantwoordelijke kan zijn: 1. Denit zelf; 2. een andere partij; kan ook een partij zijn waarmee Opdrachtgever een afspraak heeft. Verantwoordelijke Denit: de oplosactie wordt uitgevoerd conform de bij Denit gebruikelijke wijze. Oplosactie bepaald en uitgezet Oplossen Incident Denit, derde partijen Verantwoordelijke andere partijen: de oplosactie valt verder niet onder deze SLA; Denit zal, binnen het geldende Service Window, binnen de Reactietijden conform de gestelde Prioriteit, de Calls routeren naar de derde partij die verantwoordelijk is voor de oplossing van het Incident. (Transferred Calls) Afsluiten Indien het Incident is opgelost, wordt dit gemeld. Afgesloten Melding Denit 10

11 5.9 Kosten Prioriteit Kosten 1 Supporturen ter oplossing van incidenten worden op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever een servicecontract heeft afgesloten. Opdrachtgever is, voor aanvang van de werkzaamheden verband houdende met de oplossing van het Incident, akkoord met 2 uur werkzaamheden tegen het geldende uurtarief. Daarna volgt overleg tussen Opdrachtgever en Denit of Denit de oplosactie moet afronden. Door deze procedure kan Denit direct aanvangen met de werkzaamheden en dit verkort de Hersteltijd. Indien de oplosactie minder dan 2 uur in beslag neemt, is Opdrachtgever de werkelijke Hersteltijd verschuldigd. 2 Aparte offerte, tenzij anders overeengekomen. Incidenten veroorzaakt door Apparatuur waar Denit verantwoordelijk voor is, worden kosteloos opgelost Workaround Het Incident wordt zo opgelost dat de eindopdrachtgever binnen het primaire proces verder kan werken zonder significant tijdsverlies. Het achterliggende probleem wordt via het proces Probleem Management structureel opgelost Voorwaarden en uitsluitingen Calls die, in overleg met Opdrachtgever, op on-hold zijn gezet vallen buiten de overeengekomen Service Levels. Contactgegevens van derde partijen dienen schriftelijk vastgelegd te worden. Dit is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Indien geen contactgegevens bekend zijn bij Denit wordt de Contactpersoon van Opdrachtgever geïnformeerd over een Incident waarvoor de derde partij verantwoordelijk is. Opdrachtgever dient zorg te dragen in haar contracten met derde partijen dat Denit geïnformeerd wordt over status en voortgang van de naar die partijen doorverwezen Calls. 11

12 6 PROBLEEM MANAGEMENT 6.1 Doel Het doel van probleem management is het verhogen van de kwaliteit van de ICT infrastructuur van Opdrachtgever door Problemen op hun oorzaak te onderzoeken en de oorzaken te laten wegnemen. Met andere woorden is het doel van het probleem management het structureel oplossen van Incidenten met de status Workaround en hier lering uit trekken om daarmee verbetervoorstellen uit te brengen. 6.2 Service Window Window Service Window Omschrijving Elke Werkdag van 8.30 tot uur volgens Nederlandse tijdszone 6.3 Reactietijden Melding van Incidenten met de status Workaround worden uiterlijk op de eerst volgende Werkdag tijdens Kantooruren in behandeling genomen. 6.4 Invoer Opdrachtgever meldt Problemen bij Denit. Deze gaan via de Contactpersoon van Opdrachtgever naar de Contactpersoon van Denit (bepaling 3.3 SLA). Opdrachtgever verplicht zich om alle informatie door te geven die relevant kan zijn voor het oplossen van het Probleem. Het melden van Incidenten met status Workaround is vastgelegd in onderstaande tabel Probleem Incident met de status Workaround Melding binnen Service Window Incidenten met de status Workaround dienen altijd gemeld te worden per . De Melding moet de volgende onderdelen bevatten: Naam melder Telefoonnummer en adres melder De datum (evt. tijdstip) waarop het Incident ontstaan is Omschrijving van het Incident met de status Workaround 6.5 Uitvoer Na het ontvangen van de Melding zal Denit telefonisch of elektronisch een Melding terug geven waarin Denit het moment van aanvang van het onderzoek aangeeft. Indien de oorzaak van het Incident op te lossen is, wordt een RfC aangemaakt en ter goedkeuring verstuurd naar Opdrachtgever. 12

13 6.6 Proces en uitvoerende partijen Processtap Omschrijving Resultaat Uitvoerend Registreren & Opdrachtgever wordt gehoord, zijn Melding wordt Interpretatie Denit Classificeren geïnterpreteerd. Melding Organiseren Voor het onderzoek naar de oorzaak van het Incident Voorstel Denit & Initiëren wordt een voorstel bepaald en uitgezet bij bepaald en Opdrachtgever. uitgezet Analyse Afsluiten 6.7 Kosten Incident wordt volgens voorstel onderzocht en de oorzaak van het Incident wordt, waar nodig in samenwerking met derden, achterhaald. Eventueel wordt gecommuniceerd met de Opdrachtgever indien hij betrokken moet worden in de uitvoering. Indien de oorzaak van het Incident is op te lossen, wordt een RfC aangemaakt. Oorzaak probleem achterhalen RfC aangemaakt Denit Denit De kosten voor het onderzoek naar de oorzaak van het Incident worden apart geoffreerd, tenzij anders overeengekomen. Indien uit het onderzoek blijkt dat het Incident wordt veroorzaakt door Apparatuur waar Denit verantwoordelijk voor is, is het onderzoek kosteloos. 13

14 7 CHANGE MANAGEMENT 7.1 Doel Het doel van Change management is het doorvoeren van alle Wijzigingen in de ICT infrastructuur van Opdrachtgever. Daarbij worden de risico s op verstoring van de Dienst en daarmee het verlagen van de beschikbaarheid van de geleverde Dienst zo beperkt mogelijk gehouden. 7.2 Service Window Window Service Window Omschrijving Elke Werkdag van 8.30 tot uur volgens Nederlandse tijdszone 7.3 Prioriteitentabel Wijzigingen Prioriteit 1 2 Betekenis De RfC betreft een Probleem dat bij de Opdrachtgever aanzienlijke hinder veroorzaakt in het gebruik van de Dienst (de Dienst is ernstig verstoord), of het betreft een dringend gewenste aanpassing ter voorkoming van een Incident. De implementatie van de Change mag niet worden uitgesteld tot een later tijdstip. Geen grote urgentie of hoge impact, implementatie van de Change is niet dringend, zulks ter boordeling door Denit. 7.4 Reactietijdentabel Wijzigingen Prioriteit Reactietijd Betekenis Invoer Uiterlijk op de eerst volgende Werkdag tijdens Kantooruren Uiterlijk binnen 10 werkdagen tijdens Kantooruren Wijzigingen kunnen worden ingediend door: Contactpersoon van Opdrachtgever Contactpersoon van Denit Het melden van Wijzigingen is vastgelegd in onderstaande tabel De RfC wordt, buiten de reguliere Change Management procedures om, binnen het geldende Service Window, binnen de Reactietijd in behandeling genomen. Administratieve afhandeling volgt later. De RfC wordt, binnen het geldende Service Window, binnen de Reactietijd in behandeling genomen. Wijziging Aanleveren RfC door Opdrachtgever Aanleveren RfC door Denit Melding binnen Service Window adres van Contactpersoon van Opdrachtgever Wijzigingen dienen altijd gemeld te worden per . Binnen het RfC moeten de volgende onderdelen weergegeven worden: Naam aanvrager Telefoonnummer en adres aanvrager Omschrijving Wijzigingsverzoek Een geschatte Prioriteit van aanvrager 7.6 Uitvoer Uitgevoerde Change, opgelost probleem 14

15 7.7 Proces en uitvoerende partijen Processtap Omschrijving Resultaat Uitvoerend Registreren & Het verzoek om een Wijziging (Request for Denit en Classificeren Change) door te voeren, wordt geregistreerd. Opdrachtgever Beoordelen & plannen Tevens wordt het type Change bepaald door overeenstemming van aanvrager en ontvanger: Standard, Minor of Major Change Voor de RfC wordt een implementatieplan gemaakt door Denit en Opdrachtgever. Geregistreerd verzoek + Bepaling type Change Implementatieplan voor de Change Denit en Opdrachtgever Uitvoeren Standard Changes worden direct uitgevoerd en getest. Minor Changes worden volgens afspraak uitgevoerd en getest. Major Changes worden volgens afspraak uitgevoerd en getest. Afsluiten De Change wordt afgesloten. Het resultaat van de Wijziging wordt door Opdrachtgever en Denit gecontroleerd aan de hand van de RfC en het gemaakte plan. Uitgevoerde Change afgesloten Change Denit Denit en Opdrachtgever 7.8 Definities Standard, Minor en Major Changes Change Standard Change Minor Change Major Change 7.9 Kosten Definitie Standard Changes betreffen veranderingen waarvoor geen autorisatie van Opdrachtgever noodzakelijk is en welke direct uitgevoerd worden. Deze veranderingen hebben geen impact op de Dienst. Minor Changes worden qua uitvoering voorgelegd door Denit en goedgekeurd door Opdrachtgever. Het betreft hier triviale en/of erg kleine Wijzigingen van de Dienst. Major Changes worden qua uitvoering voorgelegd door Denit en goedgekeurd door Opdrachtgever. Het betreft hier ingrijpende en/of grootschalige Wijzigingen in de Dienst. De kosten voor het uitvoeren van een Change zijn op basis van nacalculatie dan wel aparte offerte, tenzij anders overeengekomen Voorwaarden en uitsluitingen Alleen Denit is gerechtigd om Wijzigingen aan te brengen in de onder haar verantwoordelijkheid vallende IT Infrastructuur. Wijzigingen in de IT Infrastructuur die onder de verantwoordelijkheid valt van Opdrachtgever mag pas na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever door Denit worden doorgevoerd. 15

16 8 BEVEILIGING Denit erkent het belang van een zeer scherpe beveiliging van de omgeving van Opdrachtgever. Denit houdt zich regelmatig op de hoogte van de laatste informatie omtrent beveiliging. Ten einde een optimale beveiliging te garanderen nemen Denit en Opdrachtgever de onderstaande maatregelen: Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de personen die zij door middel van het verlenen van autorisatie, toegang verschaft tot de Dienst. Denit zal bijhouden, welke medewerkers authenticaties en autorisaties mogen aanpassen op de omgeving van de Opdrachtgever. Indien een server is getroffen door een beveiligingsincident, zal Denit beraadslagen wat de te volgen stappen zijn. Indien hierbij een onderbreking van de Dienst van Denit plaatsvindt dan wordt Opdrachtgever onverwijld hiervan op de hoogte gesteld. Denit verleent haar medewerking aan security audits en penetration tests, mits deze de Beschikbaarheid van de Dienst van Denit niet in gevaar brengen; zulks ter beoordeling door Denit. De kosten van een security audit en penetration test zijn voor Opdrachtgever. Verzoeken moeten minstens 2 maanden voorafgaande aan de geplande audit of penetration test schriftelijk worden ingediend. 16

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bluerail Service Level Agreement

Bluerail Service Level Agreement de Nederlandse Ruby on Rails hoster Bluerail Service Level Agreement versie 2013.1 Inhoudsopgave 1 Afkortingen en de nities 3 2 Algemeen 5 2.1 Rangorde van overeenkomsten........................... 5 2.2

Nadere informatie

Service. Level. Agreement

Service. Level. Agreement Service Level Agreement Versie : 1.0 Datum : 03 januari 2014 Postadres Bezoekadres Postbus 176 Business & Science Park Tel. 088 4 800 900 K.v.K. Enschede 06083003 7500 AD Enschede Institutenweg 19 Fax

Nadere informatie

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT>

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Winkelsystemen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking tot winkelsystemen en bijbehorende infrasctuur voor winkelbedrijven.

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT WIJZIGINGSHISTORIE Versie Datum Opmerkingen 4.6 10-4-2014 Telefoonnummer van de Support Desk gewijzigd. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 OVEREENKOMST EN PARTIJEN... 3 1.2 DOEL

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER Overeenkomst tussen Stream BV & 30 mei 2012 Status: Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 21 VERSIEHISTORIE Versie Datum Wijzigingen 1.1 30-05-2012 Definitieve

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BE√čINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG Partijen [NAAM OPDRACHTNEMER], gevestigd aan het [ADRES OPDRACHTNEMER] te [PLAATS OPDRACHTNEMER], Kamer van Koophandel nummer [KVK OPDRACHTNEMER] en rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Betreft: TiC Narrow Casting software en/of (audiovisuele) hardware Algemene voorwaarden Versie: 1.4 1 2012 Epatra, all rights reserved. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING betrouwbare hosting DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING Copyright 2013, Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V.

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Service Level Agreement Basic Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 Definities Blz. 3 3 Overeenkomst Blz. 4 4 Service levels / ondersteuning Blz. 4 4.1 Meldingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Korton. Versie AV.v.1/2013

ALGEMENE VOORWAARDEN. Korton. Versie AV.v.1/2013 ALGEMENE VOORWAARDEN Korton Versie AV.v.1/2013 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK A: ALGMENE BEPALINGEN 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 BEVESTIGING/AANBIEDINGEN...3 1.4 OVEREENKOMSTEN...3

Nadere informatie

Bijlage A - Definities en afkortingen

Bijlage A - Definities en afkortingen Voorbeeld Service Level Agreement Bijlage A - Definities en afkortingen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Managed Dedicated Server Hosting Inleiding... 3 Definities... 3 Service Levels... 3 1. Infrastructuur en faciliteiten... 4 1.1. Stroomvoorziening... 4 1.2. IP connectiviteit...

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures (DAP)

Dossier Afspraken en Procedures (DAP) Dossier Afspraken en Procedures (DAP) 1-1-2 A(armnet Vertrouwe[ijk Bijlage E Raamovereenkomst 1-1-2 van aan BZK Inhoudsopgave 0. Inleiding 2 1. Relatiediagram 5 2. OverLegvormen 7 2.1 Overlegniveaus 7

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN COMPUTICATION. Versie AV.v.1/2008

ALGEMENE VOORWAARDEN COMPUTICATION. Versie AV.v.1/2008 ALGEMENE VOORWAARDEN COMPUTICATION Versie AV.v.1/2008 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 1 1.1 TOEPASSELIJKHEID... 1 1.2 DEFINITIES... 1 1.3 BEVESTIGING... 2 1.4 AANBIEDINGEN... 2 1.5 OVEREENKOMSTEN... 3 1.6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Raet uitgebrachte offertes, alle tussen partijen gesloten overeenkomsten, alsmede alle nog tussen partijen te sluiten overeenkomsten en overige

Nadere informatie

Dedicated Server SLA managed 24x7/4. versie 2.4, 18 april 2014. 1 Paraaf Opdrachtgever:

Dedicated Server SLA managed 24x7/4. versie 2.4, 18 april 2014. 1 Paraaf Opdrachtgever: Dedicated Server SLA managed 24x7/4 versie 2.4, 18 april 2014 1 Paraaf Opdrachtgever: Inhoudsopgave Definities...3 Algemene Voorwaarden...5 1 Inleiding...6 2 Algemeen...7 2.1 Duur van het SLA...7 2.2 Wijzigingen

Nadere informatie

Service Level Agreement Bijlage 2 ASP overeenkomst

Service Level Agreement Bijlage 2 ASP overeenkomst Service Level Agreement Bijlage 2 ASP overeenkomst Bijlage 2 ASP overeenkomst Service Level Agreement Pagina 1 van 15 1 Inhoudsopgave 2 Service definities... 3 2.1 Hoofddienst... 3 2.2 Ondersteunende diensten...

Nadere informatie

AllBest Security Systems, Rozenobel 16A, 5986 PB Beringe, T: 088-3082636, T: 077-3082636, E: info@allbestt.nl

AllBest Security Systems, Rozenobel 16A, 5986 PB Beringe, T: 088-3082636, T: 077-3082636, E: info@allbestt.nl ALLBEST ALGEMENE VOORWAARDEN (INTERNET & TELECOM) Definities De onderstaande begrippen hebben in het kader van de met AllBest te sluiten overeenkomst en de bijbehorende bijlagen, waaronder de algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Services Level Agreement

Services Level Agreement Services Level Agreement Social Learning Platform 2015 v7 Inhoudsopgave 1.0 INLEIDING... 3 2. 0 AFKORTINGEN/DEFINITIES... 4 3. 0 SERVICE, SUPPORT EN MAINTENANCE WINDOW... 6 4.0 LEVERINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Epacity IP-VPN Release 11.2 Service Level Agreement

Epacity IP-VPN Release 11.2 Service Level Agreement SLA Epacity_11.2_26092011 Epacity IP-VPN Release 11.2 Service Level Agreement Versie 11.2 26092011 Pagina 1 van 14 Versie 11.2 26092011 Pagina 2 van 14 I nho udo p gav e 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V. INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 BEVESTIGING...1 1.4 AANBIEDINGEN...1 1.5 OVEREENKOMSTEN...1 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie