Algemene voorwaarden MiniTix voor Acceptanten 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden MiniTix voor Acceptanten 2014"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden MiniTix voor Acceptanten Definities In de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt. 1 Acceptant: de partij die de Overeenkomst met Rabobank heeft. 2 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 3 App: elke in de Overeenkomst beschreven of nader overeengekomen App waarop de Acceptant MiniTix-betalingen wil kunnen accepteren. Een App is software die geschikt is voor gebruik op een smartphone, tablet of soortgelijk mobiel apparaat, en die via een AppStore ter beschikking wordt gesteld. 4 AppStore: een voor het publiek toegankelijk online distributieplatform waarop gebruikers van smartphones, tablets of soortgelijke mobiele apparaten App s kunnen verkrijgen. 5 Contactloze chip: een chip voorzien van Near Field Communication technologie die door de MiniTix-portemonneehouder aan de MiniTix-portemonnee kan worden gekoppeld om daarmee MiniTix-betalingen te doen. 6 Betaalautomaat: het door de Acceptant voor MiniTix voor Acceptanten te gebruiken apparaat. 7 Integrator: de partij die de Acceptant inschakelt voor het accepteren van MiniTix-betalingen via Betaalautomaten. 8 Locatie: elke in de Overeenkomst beschreven of nader overeengekomen locatie waar de Acceptant MiniTix-betalingen via één of meer Betaalautomaten kan accepteren. 9 MiniTix-betaling: een betaling in elektronisch geld ten laste van de MiniTix-portemonnee van een MiniTix-portemonneehouder ten gunste van de Acceptant. 10 MiniTix Dashboard: de door Rabobank aan de Acceptant ter beschikking gestelde elektronische functionaliteit als bedoeld in artikel 9 van deze Algemene voorwaarden. 11 MiniTix-portemonneehouder: degene die een MiniTix-betaling doet via de Betaalautomaat, Website of App van de Acceptant. 12 MiniTix voor Acceptanten: de door Rabobank op grond van de Overeenkomst aan de Acceptant te leveren betalingsdienst MiniTix voor Acceptanten. 13 Onderscheidingsmiddelen: de logo s/beeldmerken, huisstijlen- en opmaakkenmerken van en elke andere verwijzing of aanduiding die door het publiek opgevat kan worden als een verwijzing naar MiniTix voor Acceptanten, de Rabobank of (een onderdeel van) de Rabobank Groep. 14 Overeenkomst: de overeenkomst inzake MiniTix voor Acceptanten tussen Rabobank en de Acceptant. 15 Rabobank: de Rabobank waarmee de Acceptant de Overeenkomst heeft. 16 Rekening: de in de Overeenkomst vermelde of daarna tussen Rabobank en Acceptant overeengekomen rekening van de Acceptant waarop de bedragen van MiniTix-betalingen kunnen worden bijgeschreven door Rabobank, en waarvan ook door de Acceptant aan Rabobank verschuldigde bedragen kunnen worden afgeschreven. 17 Site: en/of een of meer van de subpagina's hiervan en daarvoor in de plaats tredende webpagina's. 18 Ticket: een door Rabobank conform de Voorschriften aan de Acceptant verstrekte elektronische bevestiging dat Rabobank de MiniTix-betaling waarvoor het Ticket is verstrekt, goedkeurt. 1

2 19 Voorschriften: de voorschriften van Rabobank die van toepassing zijn op MiniTix voor Acceptanten. 20 Website: de in de Overeenkomst beschreven of nader overeengekomen Websites waarop de Acceptant MiniTix-betalingen wil kunnen accepteren. 21 Werkdag: de in de Voorschriften beschreven werkdagen. Algemene bepalingen 2 Kenmerken MiniTix voor Acceptanten, algemeen 1 De Acceptant mag MiniTix voor Acceptanten uitsluitend gebruiken op de in de Overeenkomst beschreven Locatie(s), Website(s) en/of App(s) tenzij Rabobank de Acceptant vooraf expliciet schriftelijk toestemming heeft verleend voor andere Locatie(s), Website(s) en/of App(s). 2 De Acceptant mag MiniTix voor Acceptanten uitsluitend gebruiken voor de in de Overeenkomst beschreven beroeps- of bedrijfsactiviteiten van de Acceptant, tenzij Rabobank de Acceptant vooraf expliciet schriftelijk toestemming heeft verleend voor andere beroeps- of bedrijfsactiviteiten. 3 De Acceptant zal uitsluitend een MiniTix-betaling van een MiniTix-portemonneehouder accepteren als die bedoeld is als betaling voor een door de Acceptant aan die MiniTixportemonneehouder te leveren goed of dienst. 4 De kenmerken van MiniTix voor Acceptanten zijn beschreven (in de productomschrijving) op de Site. Rabobank heeft het recht de kenmerken van MiniTix voor Acceptanten te wijzigen en zal de Acceptant informeren over die wijzigingen, dan wel de Acceptant via de Site of op andere wijze in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 5 Rabobank is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het aantal MiniTixportemonneehouders dat MiniTix-betalingen kan verrichten. Eventuele informatie of cijfers die Rabobank hierover (heeft) verstrekt of publiceert, zijn uitsluitend indicatief en binden Rabobank niet. 6 Rabobank zal commercieel verantwoorde inspanningen verrichten om de Acceptant gedurende de door Rabobank bekend gemaakte perioden in staat te stellen MiniTix-betalingen te accepteren. Rabobank heeft, onder meer in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten, het recht MiniTix voor Acceptanten geheel of gedeeltelijk te beperken en/of op te schorten. Rabobank zal de Acceptant zo mogelijk van tevoren via de Site of op andere wijze in de gelegenheid stellen kennis te nemen van (het voornemen tot) beperking of opschorting, tenzij Rabobank dit onwenselijk vindt in verband met bijvoorbeeld fraudepreventie of detectie, bewaking van de integriteit van het bankwezen of belangen van derden. 3 Gebruik MiniTix voor Acceptanten, algemeen 1 De Acceptant staat er jegens Rabobank voor in dat de Acceptant geen MiniTix-betalingen zal accepteren voor goederen of diensten: - waarvan de levering, het bestaan, exploiteren, verhandelen, aanbieden, in bezit hebben of gebruik in strijd is met Nederlandse, buitenlandse of internationale wet- en/of regelgeving; - waarvan het bestaan, de levering, exploiteren, verhandelen, aanbieden, in bezit hebben of gebruik strafbaar is in Nederland of daarbuiten; - die inbreuk maken op rechten van derden; 2

3 - die op andere gronden onrechtmatig (kunnen) zijn in Nederland of daarbuiten; - die naar de mening van Rabobank schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de reputatie en/of integriteit van Rabobank en/of de financiële sector en/of het imago van MiniTix voor Acceptanten. 2 De Acceptant staat er jegens Rabobank voor in dat de Acceptant geen MiniTix-betalingen zal accepteren, waarvan hij weet of vermoedt dat zij frauduleus zijn of door onbevoegden worden verricht of in strijd zijn met wettelijke bepalingen. 3 In de Voorschriften is beschreven op welke plaats(en) en wijze(n) de Acceptant de mogelijkheid om met de MiniTix-portemonnee te betalen, moet presenteren op de Locatie, App en Website. Afwijkingen van deze Voorschriften zijn uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Rabobank. De Acceptant mag de presentatie van de mogelijkheid om met de MiniTix-portemonnee te betalen geen ondergeschikte plaats geven ten opzichte van eventuele andere betalingsmethoden, bijvoorbeeld door de positie op een website, de grootte van de presentatie, de mate van gebruiksvriendelijkheid of impliciete of expliciete aanbevelingen. 4 De Acceptant moet MiniTix voor Acceptanten gebruiken en presenteren met inachtneming van de Voorschriften. 5 De Acceptant zal de Voorschriften ten aanzien van de voorkoming, opsporing en melding van fraude, en beperking van schade bij fraude met MiniTix-betalingen naleven. 4 Accepteren MiniTix-betalingen 1 Bij het accepteren van MiniTix-betalingen moet de Acceptant de Voorschriften naleven. De Voorschriften beschrijven bijvoorbeeld, maar niet alleen, hoe de Acceptant Rabobank op elektronische wijze moet vragen om goedkeuring van de MiniTix-betaling. 2 Als Rabobank een MiniTix-betaling goedkeurt, verstrekt Rabobank de Acceptant conform de Voorschriften een Ticket. De Acceptant moet het Ticket conform de Voorschriften bij ontvangst controleren en bewaren. Als Rabobank de MiniTix-betaling niet goedkeurt, informeert Rabobank de Acceptant daarover op de in de Voorschriften beschreven elektronische manier. 5 Bijschrijving MiniTix-betaling op Rekening 1 Rabobank zal het bedrag van een MiniTix-betaling waarvoor de Acceptant een Ticket heeft ontvangen dat voldoet aan de Voorschriften, aan de Acceptant betalen door bijschrijving op de Rekening. Deze bijschrijving vindt in de meeste gevallen plaats op de tweede of derde Werkdag na de dag waarop de Acceptant zo n Ticket voor de MiniTix-betaling van Rabobank heeft ontvangen. Als de Acceptant geen Ticket van Rabobank heeft ontvangen dat voldoet aan de Voorschriften, heeft de Acceptant geen recht op bijschrijving van de MiniTix-betaling. 2 In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1 heeft Rabobank het recht de betaling van het bedrag van de MiniTix-betaling, en dus de bijschrijving ervan op de Rekening, ondanks een door Rabobank aan de Acceptant verstrekt Ticket, op te schorten als: - er naar de mening van Rabobank sprake kan zijn van onregelmatigheden of fraude, of; - naar de mening van Rabobank sprake kan zijn van een onbedoelde dubbele MiniTix-betaling of fouten in de MiniTix-betaling, bijvoorbeeld als gevolg van storingen, of; - de Acceptant naar de mening van Rabobank zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden en/of de Voorschriften niet nakomt, of; - de MiniTix-portemonneehouder de MiniTix-betaling heeft betwist. 3

4 Onder onregelmatigheden als bedoeld in dit artikellid worden mede begrepen: technische storingen in de door Rabobank, de Acceptant of de Integrator gebruikte systemen en beveiligingsincidenten. 3 In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1 is Rabobank het bedrag van de MiniTix-betaling, ondanks een door Rabobank aan de Acceptant verstrekt Ticket, niet aan de Acceptant verschuldigd en hoeft Rabobank dus ook niet tot bijschrijving ervan op de Rekening over te gaan als: - naar de mening van Rabobank sprake is van onregelmatigheden of fraude, of; - naar de mening van Rabobank sprake is van een onbedoelde dubbele MiniTix-betaling of fouten in de MiniTix-betaling, bijvoorbeeld als gevolg van storingen, of; - de Acceptant naar de mening van Rabobank zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden en/of de Voorschriften niet nakomt. 6 Informatieverstrekking over MiniTix-betalingen 1 Rabobank verstrekt de Acceptant per de in de Voorschriften beschreven informatie in verband met MiniTix-betalingen, en stelt de in de Voorschriften beschreven informatie ter beschikking via het MiniTix Dashboard zoals beschreven in artikel 9. De Acceptant moet de in de vorige zin bedoelde informatie steeds onmiddellijk na ontvangst of ter beschikking stelling controleren. De Acceptant is verplicht Rabobank onmiddellijk conform de Voorschriften te informeren over door de Acceptant geconstateerde onjuistheden of onvolledigheden in deze informatie. 2 Als de Acceptant de in artikel 6.1 bedoelde informatie niet heeft betwist binnen uiterlijk veertien dagen nadat deze informatie door de Acceptant is ontvangen of aan hem ter beschikking gesteld is, geldt de inhoud van die informatie als door de Acceptant te zijn goedgekeurd. Dit laat onverlet de bevoegdheid van Rabobank om door Rabobank geconstateerde fouten ook na die periode te corrigeren. 3 Als de per aan de Acceptant toegestuurde en/of de via het MiniTix Dashboard aan de Acceptant ter beschikking gestelde informatie afwijkt van of niet wordt gesteund door de Tickets, prevaleren de Tickets. 7 Terugbetaling MiniTix-betalingen 1 De Acceptant is verplicht het bedrag van een MiniTix-betaling aan Rabobank onmiddellijk aan Rabobank terug te betalen als: - Rabobank het bedrag van de MiniTix-betaling op de Rekening heeft bijgeschreven en een of meer van de in artikel 5.3 beschreven situaties zich voordoet; of, - de Acceptant niet binnen uiterlijk zestien kalenderdagen na dagtekening van een daartoe luidend verzoek van Rabobank (een kopie van) het Ticket conform het verzoek aan Rabobank heeft verstrekt. 2 Op eerste verzoek van Rabobank zal de Acceptant meteen de door Rabobank geschikt geachte zakelijke (pandrecht en/of hypotheekrecht) en/of andere zekerheden stellen als zekerheid voor de in artikel 7.1 bedoelde terugbetalingen aan Rabobank. 8 Bewaring en gebruik informatie 1 De Acceptant is verplicht van elke MiniTix-betaling de transactiegegevens en bon en het Ticket ten minste tot veertien maanden na de datum van de MiniTix-betaling veilig en zorgvuldig te bewaren met inachtneming van de Voorschriften. In elk geval moet de Acceptant deze op 4

5 zodanige wijze bewaren, dat de Acceptant het Ticket, die transactiegegevens en -bon tijdens die periode snel en in ongewijzigde en ongeschonden en goed leesbare staat terug kan vinden respectievelijk kan reproduceren. 2 De Acceptant verbindt zich door ondertekening van de Overeenkomst tegenover Rabobank en Rabobank bedingt ook bij wijze van derdenbeding ten behoeve van iedere MiniTixportemonneehouder, dat de Acceptant de door hem in het kader van een MiniTix-betaling ontvangen gegevens over de MiniTix-portemonneehouder uitsluitend zal gebruiken voor zijn eigen administratieve afhandeling van de MiniTix-betaling. De Acceptant zal daarbij de wettelijke verplichtingen voor de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen. De Acceptant zal deze gegevens zorgvuldig bewaren, geheimhouden en beveiligen tegen onbevoegde kennisneming daarvan. De Acceptant zal werknemers en derden die toegang kunnen hebben tot deze gegevens, tot geheimhouding verplichten. 9 MiniTix Dashboard 1 Rabobank verstrekt de Acceptant via het MiniTix Dashboard onder meer informatie over (de status van) MiniTix-betalingen en (de instellingen van de Acceptant voor) MiniTix voor Acceptanten. De Acceptant kan ook een aantal instellingen wijzigen via het MiniTix Dashboard. Het MiniTix Dashboard kan worden gebruikt via de Site en bevat ook informatie die uitsluitend voor de Acceptant is bestemd. De gedetailleerde kenmerken van het MiniTix Dashboard zijn beschreven op de Site. Het MiniTix Dashboard moet worden gebruikt conform de Voorschriften. 2 De Acceptant kan het MiniTix Dashboard uitsluitend gebruiken met één of meer gebruikersnamen met wachtwoorden. De Acceptant kan gebruikersnamen toevoegen aan het MiniTix Dashboard met inachtneming van het bepaalde in de Voorschriften. Rabobank zal de Acceptant op diens verzoek en vóór de Acceptant inlogt een wachtwoord verstrekken conform de Voorschriften. 3 Het bepaalde over beveiligingssleutels in artikel 10 is van overeenkomstige toepassing op de gebruikersnamen en wachtwoorden als bedoeld in dit artikel. 10 Beveiligingssleutels 1 De Acceptant zal de voor het gebruik van MiniTix voor Acceptanten benodigde beveiligingssleutels voor eigen rekening en risico, en met inachtneming van de Voorschriften, uitwisselen met Rabobank. De Acceptant zal deze beveiligingssleutels, met inachtneming van de Voorschriften, zorgvuldig behandelen, volstrekt geheimhouden en uitsluitend gebruiken voor MiniTix voor Acceptanten. De Acceptant zal zodanige maatregelen nemen dat onbevoegde kennisneming en onbevoegd gebruik van de beveiligingssleutels niet mogelijk is. De Acceptant zal informatie met betrekking tot de beveiligingsaspecten van MiniTix voor Acceptanten geheimhouden. De beveiligingssleutels worden uitsluitend via het MiniTix Dashboard uitgewisseld. De beveiligingssleutels die nodig zijn voor het MiniTix Dashboard, worden niet via het MiniTix Dashboard uitgewisseld, maar per met inachtneming van het bepaalde in de Voorschriften. 2 De Acceptant is jegens Rabobank gebonden aan berichten en (rechts)handelingen die zijn beveiligd, verstuurd of verricht met gebruikmaking van die beveiligingssleutels. 3 Zodra de Acceptant weet of vermoedt dat één of meer beveiligingssleutels bij een onbevoegde derde bekend zijn of door een onbevoegde derde worden gebruikt, is de Acceptant verplicht dit onverwijld aan Rabobank te melden met inachtneming van de Voorschriften. Rabobank zal de mogelijkheid voor de Acceptant om MiniTix-betalingen te accepteren met behulp van die 5

6 beveiligingssleutel(s) beëindigen zo spoedig als dat redelijkerwijs mogelijk is nadat de Acceptant Rabobank daarvan conform het hiervoor bepaalde op de hoogte heeft gesteld. 11 Benodigde goederen en diensten De Acceptant zorgt voor eigen rekening en risico voor de ongestoorde beschikbaarheid, adequate beveiliging en het naar behoren functioneren van de voor MiniTix voor Acceptanten benodigde goederen (daaronder Betaalautomaat, Website en App) en (telecommunicatie)diensten, zoals beschreven op de Site. Rabobank mag de specificaties van de benodigde goederen en/of (telecommunicatie)diensten wijzigen, en zal de Acceptant van zulke wijzigingen op de hoogte stellen, dan wel de Acceptant via de Site in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 12 Communicatie, s aan Acceptant 1 Communicatie tussen de Klant en Rabobank moet plaatsvinden met inachtneming van de Voorschriften. 2 Rabobank informeert de Acceptant in de Voorschriften over de adres- en contactgegevens die de Acceptant moet gebruiken voor mededelingen aan Rabobank. De Acceptant moet zich daarbij aan de Voorschriften houden. Rabobank mag deze adres- en contactgegevens wijzigen en zal de Klant informeren over zulke wijzigingen, dan wel de Acceptant via de Site of op een andere wijze in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 3 De adres- en contactgegevens van de Acceptant, daaronder zijn adres(sen) die Rabobank kan gebruiken voor mededelingen aan de Klant, zijn beschreven in de Overeenkomst. De Acceptant is bevoegd deze gegevens te wijzigen en zal Rabobank daarover tijdig vóór de ingangsdatum van een wijziging informeren met inachtneming van de Voorschriften. De Acceptant zorgt ervoor dat de door Rabobank aan in de Overeenkomst vermelde of daarna conform de Voorschriften gewijzigde adressen van de Acceptant gerichte s, altijd en tijdig aan juiste functionarissen van de Acceptant ter beschikking worden gesteld en tijdig en adequaat door de Acceptant in behandeling worden genomen, daaraan gevolg wordt gegeven en zij worden nageleefd. 13 Voorschriften 1 Op het gebruik van MiniTix voor Acceptanten zijn de Voorschriften van toepassing. De Voorschriften zijn opgenomen op de Site of worden op een andere wijze door Rabobank aan de Acceptant bekend gemaakt of ter beschikking gesteld. De Acceptant moet de Voorschriften naleven. De Acceptant mag MiniTix voor Acceptanten niet gebruiken als de Voorschriften niet worden nageleefd. 2 Rabobank mag de Voorschriften wijzigen, en zal de Acceptant informeren over zulke wijzigingen, dan wel de Acceptant via de Site in gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 3 De Acceptant zorgt ervoor dat de Acceptant en de bij het accepteren van MiniTix-betalingen door hem ingeschakelde personen, altijd voldoende op de hoogte zijn van de (gewijzigde) Voorschriften en deze ook naleven. 6

7 14 Site 1 De Acceptant zal regelmatig, maar ten minste éénmaal per dertig dagen, op de Site controleren of nieuwe informatie over MiniTix voor Acceptanten, daaronder mede begrepen informatie over wijzigingen in de kenmerken (artikel 2), Voorschriften (artikel 13), benodigde goederen en diensten (artikel 11), Tarieven (artikel 19) en wijziging van Algemene voorwaarden (artikel 30) ter beschikking is gesteld. 2 Bij mededelingen en kennisgevingen door Rabobank via de Site, wordt informatie geacht de Acceptant binnen uiterlijk dertig dagen na het ter beschikking stellen c.q. publiceren daarvan op de Site te hebben bereikt en door de Acceptant te zijn gelezen. De Acceptant zal tijdig en adequaat gevolg geven aan deze informatie en deze naleven. 15 Limieten Rabobank heeft het recht limieten in te stellen bij het gebruik van MiniTix voor Acceptanten door de Acceptant, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) limieten met betrekking tot het aantal Betaalautomaten, de maximumbedragen per MiniTix-betaling en/of per Betaalautomaat, App of Website. Rabobank kan zulke limieten altijd wijzigen en zal de Acceptant informeren over het instellen of wijziging van zulke limieten, of de Acceptant via de Site of op andere wijze in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 16 (Nood)maatregelen en opschorting 1 Rabobank heeft het recht zonder aankondiging vooraf tijdelijke of permanente (nood)maatregelen te treffen die gevolgen kunnen hebben voor het gebruik van MiniTix voor Acceptanten, bijvoorbeeld in verband met fraudepreventie of detectie, bewaking van de integriteit van het bankwezen of belangen van derden. 2 Rabobank heeft, zonder tot ingebrekestelling of andere formaliteiten of tot vergoeding van schade verplicht te zijn, het recht MiniTix voor Acceptanten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten zolang de Acceptant naar de mening van Rabobank zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden en/of de Voorschriften niet nakomt. Rabobank heeft dat recht ook als daarover verschil van mening bestaat tussen de Acceptant en Rabobank, tussen Rabobank en derden of tussen de Acceptant en derden. Deze opschortingsbevoegdheid laat alle overige rechten van Rabobank, waaronder het recht vergoeding van schade te verlangen of de Overeenkomst te beëindigen, onverlet. 17 Verrekeningsbevoegdheid Rabobank Rabobank is altijd bevoegd de vordering(en) die zij op de Acceptant heeft, zonder voorafgaande mededeling te verrekenen met de schulden die Rabobank aan de Acceptant heeft, ongeacht of deze vorderingen of schulden opeisbaar of (on)voorwaardelijk zijn. 18 Looptijd Overeenkomst 1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Acceptant en Rabobank zijn ieder bevoegd de Overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een termijn van ten minste dertig dagen. 7

8 2 Rabobank is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of andere formaliteiten en zonder tot vergoeding van schade of restitutie van bedragen aan de Acceptant gehouden te zijn, te beëindigen: - als de Acceptant tekortkomt in de nakoming van één van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden en/of de Voorschriften; - bij (het aanvragen van) faillissement, (het aanvragen van) surseance van betaling, ondercuratelestelling en/of overlijden van de Acceptant; - bij onderbewindstelling van en/of bij beslag op (een gedeelte van) het vermogen van de Acceptant; - bij van toepassingverklaring van een wettelijke schuldsaneringsregeling op de Acceptant; - bij opheffing en/of beëindiging en/of overdracht van (een aanmerkelijk deel van) het bedrijf van de Acceptant; - als de Acceptant een rechtspersoon is: bij ontbinding, fusie en/of splitsing van de Acceptant; - bij uit- en/of toetreding van een vennoot en/of een maat als de Acceptant een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap of maatschap is; - als de relatie tussen Rabobank en de Acceptant of het gebruik van MiniTix voor Acceptanten door de Acceptant naar de mening van Rabobank schade toebrengt of kan toebrengen aan de reputatie en/of integriteit van Rabobank en/of de financiële sector en/of het imago van MiniTix voor Acceptanten. 3 De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat de Acceptant niet van de verplichtingen daaruit, die naar hun aard doorlopen zoals - maar niet beperkt tot - het bepaalde in de artikelen 20, 21, 23 tot en met 34 van deze Algemene voorwaarden. 19 Tarieven 1 De door de Acceptant voor MiniTix voor Acceptanten aan Rabobank verschuldigde tarieven zijn vermeld in de Overeenkomst of in de in de Overeenkomst bedoelde tarievenlijst. 2 Rabobank mag altijd de (hoogte van de) tarieven, de berekenings- en afrekenperiode en de berekenings- en afrekenmethode daarvan wijzigen, en nieuwe tarieven in rekening brengen. Rabobank zal de Acceptant ten minste dertig dagen voor de ingangsdatum van wijziging van een tarief, het in rekening brengen van één of meer nieuwe tarieven, wijziging van de berekeningsen afrekenperiode of de berekenings- dan wel afrekenmethode daarvan op de hoogte stellen, dan wel de Acceptant via de Site in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 20 Publiciteit De Acceptant mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rabobank, in publicaties (waaronder begrepen de website van de Acceptant) of reclame-uitingen geen melding maken van het bestaan van een relatie met Rabobank noch de naam of het logo van MiniTix (voor Acceptanten) of Rabobank gebruiken, tenzij dat is toegestaan op grond van deze Algemene voorwaarden. 21 Onderscheidingsmiddelen en intellectuele eigendomsrechten 1 De Acceptant weet dat op de Onderscheidingsmiddelen intellectuele eigendomsrechten (daaronder mede begrepen merkrechten en auteursrechten) rusten van Rabobank, daaronder maar niet alleen de beeldmerken van Rabobank en MiniTix (voor Acceptanten). 8

9 2 De Acceptant zal het bepaalde in de Voorschriften rondom Onderscheidingsmiddelen nauwkeurig naleven. 3 De Acceptant mag de Onderscheidingsmiddelen niet gebruiken, tenzij dat is toegestaan en/of voorgeschreven op grond van de Overeenkomst, de Algemene voorwaarden of de Voorschriften of Rabobank de Acceptant daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Na beëindiging van de Overeenkomst moet de Acceptant het gebruik van de Onderscheidingsmiddelen onmiddellijk stopzetten en, op eerste verzoek van Rabobank, de gegevensdragers waarop de relevante Onderscheidingsmiddelen zijn vastgelegd, aan Rabobank teruggeven of - als Rabobank dat wil - vernietigen. 4 Er rusten intellectuele eigendomsrechten (daaronder mede begrepen merkrechten, auteursrechten en octrooirechten) van Rabobank en/of derden op: - de (merk)namen en beeldmerken/logo s van Rabobank, en; - de voor uitvoering van de Overeenkomst door Rabobank gebruikte en/of aan de Acceptant ter beschikking gestelde technieken, documentatie en methoden. De Acceptant mag de (merk)namen en beeldmerken/logo s van Rabobank en met de voor uitvoering van de Overeenkomst door Rabobank gebruikte en/of aan de Acceptant ter beschikking gestelde technieken, documentatie en methoden niet gebruiken. Dat mag alleen als dat is toegestaan op grond van de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden of de Voorschriften of als Rabobank de Acceptant daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. 22 Gegevens Acceptant, adressen 1 De Acceptant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Rabobank bekend gemaakte gegevens. De Acceptant zal Rabobank onmiddellijk en conform de Voorschriften informeren als deze gegevens wijzigen. 2 Rabobank mag de gegevens over de Acceptant en zijn gebruik van MiniTix voor Acceptanten, welke gegevens de Rabobank (van de Acceptant) heeft ontvangen en/of die Rabobank zelf heeft verzameld of samengesteld, verstrekken aan derden in of buiten Nederland die direct of indirect zijn betrokken bij MiniTix-betalingen als dat naar de mening van Rabobank nodig of wenselijk is. 23 Onderzoek Rabobank mag de Website(s), App(s) en/of Betaalautomaten van de Acceptant alsmede de administratie en (computer)systemen van de Acceptant door een onafhankelijke partij laten onderzoeken, als er naar de mening van Rabobank redelijke gronden zijn om te twijfelen aan de correcte nakoming door de Acceptant of door hem ingeschakelde derden van de verplichtingen uit de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden en/of de Voorschriften. De Acceptant zal deze partij alle medewerking verlenen bij de uitvoering van het onderzoek. De kosten van het onderzoek komen voor rekening van Rabobank, tenzij uit het onderzoek blijkt dat de Acceptant of een door hem ingeschakelde derde tekort is geschoten in de nakoming van voornoemde verplichtingen. In dat laatste geval is de Acceptant verplicht de redelijke kosten van het onderzoek op eerste verzoek aan Rabobank te vergoeden. 24 Relaties met derden 1 Rabobank is geen partij bij de afspraken tussen de Acceptant en de MiniTix-portemonneehouder en de afspraken tussen de Acceptant en een Integrator. Rabobank is jegens de Acceptant niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk voor (schade 9

10 uit) (rechts)handelingen van de MiniTix-portemonneehouder en van de Integrator. Rabobank is ook niet aansprakelijk voor (schade uit) tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen door de MiniTix-portemonneehouder of de Integrator. De Acceptant vrijwaart Rabobank voor alle vorderingen van de MiniTix-portemonneehouder en van de Integrator die verband houden met tussen de Acceptant en die MiniTixportemonneehouder en/of Integrator gemaakte afspraken of het gebruik van MiniTix voor Acceptanten. De Acceptant vergoedt Rabobank de schade die Rabobank lijdt als gevolg van zulke vorderingen. 2 Rabobank is, voor eigen rekening en risico, bevoegd gebruik te maken van diensten van derden bij de uitvoering van de Overeenkomst. Rabobank zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 3 De Acceptant mag met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden en de Voorschriften voor eigen rekening en risico derden, daaronder een Integrator, inschakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Acceptant zorgt ervoor en staat er jegens Rabobank voor in dat de door de Acceptant ingeschakelde derden volledig op de hoogte zijn van, en gebonden zijn aan, de verplichtingen die voor de Acceptant uit de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden en de Voorschriften voortvloeien. De Acceptant zorgt ervoor en staat er jegens Rabobank voor in dat deze door hem ingeschakelde derden die verplichtingen correct nakomen. De Acceptant zal op eerste verzoek van Rabobank de nakoming van die verplichtingen in rechte afdwingen. De Acceptant moet zich er van bewust zijn dat inschakeling van derden risico s met zich meebrengt. De Acceptant zal bij de keuze en inschakeling van de derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Acceptant zal de NAW-gegevens van de door hem ingeschakelde derden op eerste verzoek van Rabobank schriftelijk aan Rabobank bekend maken. 25 Geen overdracht (tot zekerheid), verpanding en verrekening 1 De rechten van de Acceptant uit de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar en niet voor verpanding vatbaar (financiële zekerheidsovereenkomsten tot overdracht/verpanding daaronder begrepen), behalve aan Rabobank. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking op grond van artikel 83 lid 2 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. 2 De Acceptant mag niet enige vordering op Rabobank verrekenen met enige schuld aan Rabobank. 26 Overeenkomst met rechtspersoon of meerdere Acceptanten Is de Acceptant een rechtspersoon, een maatschap, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma en/of is de Overeenkomst aangegaan door meer Acceptanten, geldt het volgende: a Elke directe of indirecte (uitvoerende/niet-uitvoerende) bestuurder, (beherend) vennoot, maat en/of Acceptant wordt geacht van vorenbedoelde rechtspersoon, van elk van die directe of indirecte bestuurders, van elke (beherend) vennoot, maat en/of Acceptant voortdurend en onbeperkt volmacht met het recht van substitutie naar Nederlands recht te hebben om namens de/elke Acceptant zelfstandig alle (rechts)handelingen, waaronder mede begrepen beschikkingshandelingen, te verrichten ter uitvoering van of in verband met de Overeenkomst, de Algemene voorwaarden en de Voorschriften. De volmacht eindigt niet 10

11 b door het overlijden of ondercuratelestelling van een dergelijke volmachtgever. Rabobank is nooit verplicht met een (gesubstitueerde) gevolmachtigde te handelen. Aan Rabobank kan het einde van een volmacht uitsluitend worden tegengeworpen nadat Rabobank daarvan een schriftelijke mededeling heeft ontvangen. Opdrachten die aan Rabobank zijn gegeven door een gewezen gevolmachtigde, als bedoeld in dit artikel, voordat of kort nadat Rabobank de mededeling van de opzegging/herroeping heeft ontvangen, mag Rabobank rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs niet kan voorkomen. Indien en zolang een bestuurder, (beherend) vennoot, maat en/of gevolmachtigde niet als zodanig geïdentificeerd en geverifieerd is, hoeft Rabobank (rechts)handelingen, waaronder mede begrepen beschikkingshandelingen, van die bestuurder, (beherend) vennoot, maat en/of gevolmachtigde niet uit te voeren. 27 Aansprakelijkheid 1 Rabobank is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit: - het niet naleven door de Acceptant van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden of de Voorschriften; - internationale conflicten; - gewelddadige of gewapende acties; - maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid; - maatregelen van een binnenlandse, buitenlandse of internationale (toezichthoudende) instantie; - boycotacties; - arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel; - storingen in en opschorting van de elektriciteitsvoorziening, in telecommunicatiediensten of - verbindingen, of in apparatuur of programmatuur van Rabobank of van door Rabobank ingeschakelde derden; - tekortkomingen door derden die Rabobank inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst; - niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Rabobank van haar verplichtingen, tenzij de schade is ontstaan als direct gevolg van opzet of grove schuld van Rabobank. Andere bepalingen in deze Algemene voorwaarden over (de beperking van) aansprakelijkheid blijven ook gelden. 2 Rabobank is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en gevolgschade. 3 Als Rabobank aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Rabobank beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de op grond van de Overeenkomst aan Rabobank betaalde bedragen in een periode van twaalf maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, verminderd met het totaalbedrag van door Rabobank in die periode van twaalf maanden al aan de Acceptant verschuldigde schadevergoedingen in verband met de Overeenkomst. 28 Bewijs De administratie van Rabobank en/of door haar aangewezen derden strekt tegenover de Acceptant tot volledig bewijs met betrekking tot (de uitvoering van) de Overeenkomst, de Algemene voorwaarden en de Voorschriften, behoudens door de Acceptant geleverd tegenbewijs. 11

12 29 Buiten toepassing verklaring wet- en regelgeving Op de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden zijn de artikelen 516 tot en met 519, 520, eerste lid, 522, tweede lid, tweede zin, en derde lid, 526, 527, 529 tot en met 531, 534, 542, 543, 544 en 545 Boek 7 Burgerlijk Wetboek en de regelgeving gebaseerd op Titel III van de richtlijn als bedoeld in artikel 514 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. 30 Wijziging Algemene voorwaarden Rabobank is altijd bevoegd deze Algemene voorwaarden aan te vullen, te wijzigen en/of te vervangen. Rabobank zal de Acceptant ten minste dertig dagen voor de inwerkingtreding van een dergelijke aanvulling, wijziging en/of vervanging (al dan niet via elektronische weg) hierover informeren of in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen. Als de Acceptant niet akkoord gaat met een aanvulling, wijziging en/of vervanging moet hij dit onder beëindiging van de Overeenkomst binnen genoemde dertig dagen schriftelijk aan Rabobank meedelen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in het artikel Looptijd Overeenkomst van deze Algemene voorwaarden. 31 Belastingen Alle belastingen die ter zake van de Overeenkomst, de Algemene voorwaarden of de Voorschriften verschuldigd zijn of in de toekomst geheven worden, komen voor rekening van de Acceptant. 32 Kosten Alle kosten waartoe de Overeenkomst aanleiding geeft daaronder begrepen de kosten van Rabobank van de gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering en kosten van uitwinning zijn voor rekening van de Acceptant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tien procent (10%) van het te incasseren bedrag, met een minimum van vijfhonderd euro ( 500,-). Voor zover Rabobank aantoont dat de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn dan tien procent (10%) van het te incasseren bedrag, komen de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten volledig ten laste van de Acceptant. 33 Onregelmatigheden Als zich ten aanzien van de (uitvoering van de) Overeenkomst, de Algemene voorwaarden of de Voorschriften een onregelmatigheid voordoet, dreigt voor te doen of heeft voorgedaan, moet de Acceptant op verzoek van Rabobank alles doen of nalaten wat Rabobank redelijkerwijs noodzakelijk vindt in verband met die (dreigende) onregelmatigheid. 34 Fusie/overdracht/splitsing 1 Alle bevoegdheden, rechten en verplichtingen van Rabobank kunnen na juridische fusie of na juridische splitsing van Rabobank (ook) zelfstandig - en hoofdelijk - worden uitgeoefend respectievelijk nagekomen door de rechtsopvolger(s) van Rabobank. 2 Rabobank is bevoegd de rechten uit de Overeenkomst en/of de rechtsverhouding(en) waarin zij tot de Acceptant staat met de daaraan verbonden nevenrechten, (gedeeltelijk) over te dragen aan een derde. Door ondertekening van de Overeenkomst verleent de Acceptant bij voorbaat toestemming hiervoor. 3 Overal waar in deze Algemene voorwaarden en in de Overeenkomst het woord Rabobank is vermeld moet na fusie of splitsing of overdracht (ook) begrepen worden de rechtsopvolger(s) van Rabobank. 12

13 35 Woonplaats De Acceptant, die geen voor Rabobank bekend adres heeft, wordt geacht woon- en/of vestigingsplaats te hebben gekozen op het hoofdkantoor van Rabobank. Op die plaats kunnen alle voor de Acceptant bestemde mededelingen worden gedaan en voor de Acceptant bestemde bescheiden worden bezorgd en/of betekend. Aanvullende bepalingen voor MiniTix-betalingen op Locatie met Betaalautomaat Als de Acceptant (ook) MiniTix-betalingen via Betaalautomaten op de Locatie accepteert, zijn ook de artikelen 36 tot en met 42 van deze Algemene voorwaarden van toepassing. 36 Integrator 1 Als de Acceptant (ook) MiniTix-betalingen via Betaalautomaten op de Locatie accepteert, moet de Acceptant voor eigen rekening en risico een Integrator inschakelen voor het uitvoeren van de in de Voorschriften beschreven activiteiten. De Acceptant staat er jegens Rabobank voor in dat de Integrator bij voortduring voldoet aan de in de Voorschriften beschreven eisen. De Acceptant is jegens, en met uitsluiting van, Rabobank verantwoordelijk voor hetgeen de Integrator doet en/of nalaat in verband met MiniTix voor Acceptanten. Het bepaalde in artikel 24 over derden is van toepassing op de door de Acceptant ingeschakelde Integrator. 2 Uitsluitend de in de Voorschriften opgenomen partijen mogen optreden als Integrator. Rabobank mag altijd de lijst van Integrators wijzigen. Vanaf de datum waarop een door de Acceptant ingeschakelde partij niet meer in de Voorschriften is opgenomen als Integrator, mag de Acceptant deze partij niet langer inschakelen als Integrator. 37 Betaalautomaat 1 De Acceptant mag MiniTix-betalingen op Locatie uitsluitend accepteren met gebruikmaking van een door Rabobank goedgekeurde Betaalautomaat. In de Voorschriften is beschreven welke Betaalautomaten door Rabobank zijn goedgekeurd. 2 Rabobank kan in de Voorschriften bepalen tot welke datum een Betaalautomaat uiterlijk is goedgekeurd en heeft het recht de termijn waarvoor een Betaalautomaat is goedgekeurd te verkorten of te verlengen. Als Rabobank de uiterste datum tot welke een Betaalautomaat is goedgekeurd wijzigt, zal Rabobank de Acceptant daarover ten minste drie maanden voor de datum waarop de goedkeuring zou eindigen, informeren dan wel de Acceptant via de Site of op een andere wijze in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin, heeft Rabobank het recht de goedkeuring voor een Betaalautomaat met onmiddellijke ingang te beëindigen als dat naar de mening van Rabobank nodig is in verband met bijvoorbeeld fraude(preventie). 3 Rabobank heeft het recht MiniTix-betalingen via een niet (langer) goedgekeurde Betaalautomaat te weigeren. 4 De Acceptant moet de goedgekeurde Betaalautomaat voor eigen rekening en risico kopen, huren of anderszins in gebruik nemen en de Betaalautomaat opstellen en instellen met inachtneming van de Voorschriften. 13

14 De Acceptant zal de opstelling en/of instellingen van de Betaalautomaat altijd meteen aanpassen als de betreffende Voorschriften wijzigen. 5 De Acceptant moet voor eigen rekening en risico zorgen voor de ongestoorde beschikbaarheid van de Betaalautomaat voor MiniTix-betalingen gedurende de openstellingstijden van de Locatie. 38 Gebruik Betaalautomaat 1 De Acceptant moet de Betaalautomaat gebruiken met inachtneming van de Voorschriften. 2 De Acceptant zal de Voorschriften naleven bij het gebruik van de Betaalautomaat voor het accepteren van MiniTix-betalingen. 3 De Acceptant zal de Voorschriften ten aanzien van de Contactloze chip die via de Betaalautomaat wordt gebruikt voor het doen van MiniTix-betalingen, naleven. 39 Accepteren MiniTix-betalingen, transactiebon 1 Als de Acceptant MiniTix-betalingen via een Betaalautomaat kan accepteren op een Locatie, zal de Acceptant de MiniTix-portemonneehouder niet weigeren om door middel van een MiniTixbetaling te betalen. 2 De Acceptant zal de MiniTix-portemonneehouder op zijn verzoek onmiddellijk na afloop van de MiniTix-betaling een exemplaar van de transactiebon als bewijs van de MiniTix-betaling verstrekken, tenzij in de Voorschriften is bepaald dat het type Betaalautomaat dat is gebruikt geen transactiebon hoeft te verstrekken. De inhoud en overige kenmerken van de transactiebon en de wijze waarop deze wordt aangemaakt en aan de MiniTix-portemonneehouder wordt verstrekt, is beschreven in de Voorschriften. 40 Bufferen MiniTix-betalingen 1 Uitsluitend in de situaties als beschreven in de Voorschriften, mag de Acceptant MiniTixbetalingen bufferen. Bufferen is het uitstellen van het versturen van het aan Rabobank te richten elektronisch verzoek om een Ticket voor een MiniTix-betaling. In de Voorschriften zijn de eisen beschreven waaraan bufferen moet voldoen, daaronder maar niet alleen eisen aan het bewaren, beveiligen en uitgesteld versturen van gebufferde MiniTix-betalingen. In de Voorschriften is de maximale termijn opgenomen waarbinnen gebufferde MiniTix-betalingen aan Rabobank moeten worden verstuurd. 2 De Acceptant draagt met uitzondering van Rabobank de risico s die het gevolg zijn van het bufferen van MiniTix-betalingen, daaronder het risico dat de Acceptant een goed of dienst levert zonder een Ticket en dus zonder betaling te krijgen. 41 Verloren Contactloze chip Als de Acceptant een Contactloze chip vindt, moet de Acceptant overeenkomstig de Voorschriften handelen. 42 Storingen Storingen in de Betaalautomaat en/of andere goederen en diensten (zie artikel 11) moet de Acceptant zelf oplossen. 14

15 Aanvullende bepalingen voor MiniTix-betalingen via Website Als de Acceptant (ook) MiniTix-betalingen via Website(s) accepteert, is ook artikel 43 van toepassing. 43 Installatie MiniTix op Website 1 Vóór de Acceptant MiniTix-betalingen op een Website mag accepteren, moet de Acceptant (de software, daaronder de betaalknoppen van) MiniTix voor Acceptanten met inachtneming van de Voorschriften hebben geïnstalleerd op zijn Website en conform de Voorschriften met goed resultaat hebben getest. 2 Rabobank heeft het recht (de software, daaronder de betaalknoppen van) MiniTix voor Acceptanten altijd te wijzigen. De Acceptant zal de gewijzigde (software, daaronder de betaalknoppen van) MiniTix voor Acceptanten met inachtneming van het bepaalde in artikel 43.1 installeren en testen en uiterlijk op de door Rabobank aangegeven datum toepassen op de Website. 3 Rabobank heeft het recht MiniTix-betalingen via een Website te weigeren, als op die Website niet uiterlijk op de door Rabobank aangegeven datum de gewijzigde (software, daaronder de betaalknoppen van) MiniTix voor Acceptanten wordt toegepast. Aanvullende bepalingen voor MiniTix-betalingen via App Als de Acceptant (ook) MiniTix-betalingen via App(s) accepteert, is ook artikel 44 van toepassing. 44 InApp software voor App 1 Vóór de Acceptant MiniTix-betalingen in een App mag accepteren, moet de Acceptant zogenaamde InApp software van MiniTix voor Acceptanten met inachtneming van de Voorschriften hebben geïnstalleerd in zijn App en conform de Voorschriften met goed resultaat hebben getest. 2 Rabobank heeft het recht de InApp software altijd te wijzigen en de Acceptant zal de gewijzigde InApp software met inachtneming van het bepaalde in artikel 44.1 installeren en testen en uiterlijk op de door Rabobank aangegeven datum toepassen in (een nieuwe versie van) zijn App. De Acceptant zal de gebruikers van de App vanaf een door Rabobank aangegeven datum niet langer toestaan een (versie van de App) te gebruiken waarin de gewijzigde InApp software van MiniTix niet is geïnstalleerd. 3 Rabobank heeft het recht MiniTix-betalingen via een App te weigeren, als in die App niet uiterlijk op de door Rabobank aangegeven datum de (gewijzigde) InApp software van MiniTix voor Acceptanten wordt toegepast. De tekst van deze Algemene voorwaarden MiniTix voor Acceptanten 2014 is op 6 maart 2014 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, onder nummer 55/

Algemene voorwaarden Acceptatie Rabobank ideal 2009

Algemene voorwaarden Acceptatie Rabobank ideal 2009 r Algemene voorwaarden Acceptatie Rabobank ideal 2009 1 Algemene voorwaarden Acceptatie Rabobank ideal 2009 1 Definities acceptant: bank: betaalbevestiging: ideal-betaling: klant: degene die ter voldoening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Acceptgiro voor Rabobankacceptgiroverspreiders 2013 (IBAN acceptgiro) Rabobank. Een bank met ideeën.

Algemene Voorwaarden Acceptgiro voor Rabobankacceptgiroverspreiders 2013 (IBAN acceptgiro) Rabobank. Een bank met ideeën. Algemene Voorwaarden Acceptgiro voor Rabobankacceptgiroverspreiders 2013 (IBAN acceptgiro) Rabobank. Een bank met ideeën. Algemene Voorwaarden Acceptgiro voor Rabobankacceptgiroverspreiders 2013 (IBAN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabobank ideal 2014

Algemene voorwaarden Rabobank ideal 2014 Algemene voorwaarden Rabobank ideal 2014 Algemene voorwaarden Rabobank ideal 2014 1 Definities Acceptant: Bank: Betaalbevestiging: Beveiligingscode: Certificaat: Betaalverzoek: DPSP: Handleiding: ideal-betaling:

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 SWIFT MyStandards Readiness Portal Rabobank Juli 2015 1 1 Definities 1.1 Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 via SWIFT MyStandards.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015. SWIFT MyStandards Readiness Portal

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015. SWIFT MyStandards Readiness Portal Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 SWIFT MyStandards Readiness Portal 1 1. Definities 1.1 Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2014 via SWIFT MyStandards. 1.2 Rabobank:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabobank Europees pinnen 2013

Algemene voorwaarden Rabobank Europees pinnen 2013 Algemene voorwaarden Rabobank Europees pinnen 2013 1. Definities 1.1 Acceptant: de partij die de Overeenkomst met de Bank heeft gesloten. 1.2 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.3 Bank:

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. Rabo SmartPin

Huurvoorwaarden. Rabo SmartPin Huurvoorwaarden Rabo SmartPin 1 1. Definities die van toepassing zijn op de Rabo SmartPin, en de door Rabobank aangewezen vervangers van die voorschriften. In de Huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabobank ideal 2018

Algemene voorwaarden Rabobank ideal 2018 Algemene voorwaarden Rabobank ideal 2018 Algemene voorwaarden Rabobank ideal 2018 1. Definities 1.1 Acceptant: degene die ter voldoening van een betalingsverplichting in euro s van een Klant een ideal-betaling

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Acceptatie ideal Zakelijk

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Acceptatie ideal Zakelijk Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Acceptatie ideal Zakelijk 02 Algemene Voorwaarden Acceptatie ideal Zakelijk 1. DEFINITIES 4 2. VOORWAARDEN 4 3. DB IDEAL 4 4. VOORSCHRIFTEN DB IDEAL

Nadere informatie

De sluitingsdagen van Target worden beschreven in de Voorschriften.

De sluitingsdagen van Target worden beschreven in de Voorschriften. Algemene voorwaarden Rabobank (Bedrijven) Euro-incasso 2011 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden Rabobank (Bedrijven) Euro-incasso 2010. 1.2 Bank: de Rabobank waarmee de Incassant

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabobank SWIFT for Corporates 2018

Algemene voorwaarden Rabobank SWIFT for Corporates 2018 Algemene voorwaarden Rabobank SWIFT for Corporates 2018 Algemene voorwaarden Rabobank SWIFT for Corporates 2018 1. Definities In de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Rabobank

Huurvoorwaarden Rabobank Huurvoorwaarden Rabobank Betaalterminal 2016 1.Definities 1.1 Algemene voorwaarden: deze Huurvoorwaarden Rabobank betaalterminal 2016. 1.2 Bank: de Rabobank die de huurovereenkomst met de klant sluit.

Nadere informatie

Aanvullende Algemene voorwaarden ideal

Aanvullende Algemene voorwaarden ideal Aanvullende Algemene voorwaarden ideal CCV Holland B.V. www.ccv.nl CCV geeft ondernemers nieuwe kansen en mogelijkheden door hun betalingsproces te verrijken. Wij maken de toekomst van het betalen vandaag

Nadere informatie

Deutsche Bank Algemene Voorwaarden Acceptatie ideal Zakelijk

Deutsche Bank  Algemene Voorwaarden Acceptatie ideal Zakelijk Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Acceptatie ideal Zakelijk Algemene Voorwaarden Acceptatie ideal Zakelijk 1. DEFINITIES 1.1 In deze Algemene Voorwaarden Acceptatie ideal Zakelijk

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa

Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa 1. Algemene voorwaarden Rabo OmniKassa november 2011 2. Algemene Bankvoorwaarden 3. Algemene contractvoorwaarden voor de Contracten gesloten

Nadere informatie

Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa

Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa 1. Algemene voorwaarden Rabo OmniKassa november 2011 2. Algemene Bankvoorwaarden 3. Algemene contractvoorwaarden voor de Contracten gesloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Rabo Omnikassa 2018

Algemene Voorwaarden Rabo Omnikassa 2018 Algemene Voorwaarden Rabo Omnikassa 2018 Algemene Voorwaarden Rabo Omnikassa 2018 HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen 1. Definities In de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabo OmniKassa 2017

Algemene voorwaarden Rabo OmniKassa 2017 Algemene voorwaarden Rabo OmniKassa 2017 Rabo OmniKassa 2.0 HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen 1. Definities In de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabo Corporate Connect

Algemene voorwaarden Rabo Corporate Connect Algemene voorwaarden Rabo Corporate Connect 2014 Algemene bepalingen 1. Definities In deze Algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 Aanvraagformulier: een door Rabobank aangewezen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabo OmniKassa 2016

Algemene voorwaarden Rabo OmniKassa 2016 Algemene voorwaarden Rabo OmniKassa 2016 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1 Definities In de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 11 Algemene voorwaarden: deze

Nadere informatie

Aanvullende Algemene voorwaarden voor Betaalkaarten en Creditcards (offline) CCV Holland B.V.

Aanvullende Algemene voorwaarden voor Betaalkaarten en Creditcards (offline) CCV Holland B.V. Aanvullende Algemene voorwaarden voor Betaalkaarten en Creditcards (offline) CCV Holland B.V. CCV geeft ondernemers nieuwe kansen en mogelijkheden door hun betalingsproces te verrijken. Wij maken de toekomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabobank (bedrijven) Euro-incasso 2018

Algemene voorwaarden Rabobank (bedrijven) Euro-incasso 2018 Algemene voorwaarden Rabobank (bedrijven) Euro-incasso 2018 Algemene voorwaarden Rabobank (Bedrijven) Euro-incasso 2018 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden Rabobank (Bedrijven)

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN Artikel 1: Definities Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: Algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabo Kassakluis Service 2016

Algemene voorwaarden Rabo Kassakluis Service 2016 Algemene voorwaarden Rabo Kassakluis Service 2016 (voorwaarden) 1) Definities In de overeenkomst en deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bank: Coöperatieve Rabobank U.A. Rekening: de in de overeenkomst

Nadere informatie

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de 1. PRIVACY Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de www.asbestarchivering.nl, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 1.Toepassingsbereik en definities 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Internetbankieren zijn van toepassing op alle Internetdiensten

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

Voorwaarden BNG Data Services Online

Voorwaarden BNG Data Services Online Voorwaarden BNG Data Services Online Artikel 1. Werkingssfeer 1.1 Alle betrekkingen tussen nv Bank Nederlandse Gemeenten (de Bank ) en haar cliënten (de Cliënt ) in relatie tot BNG Data Services Online

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: te Breda, welke maatschap wordt uitgeoefend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

OCS Workplaces B.V. Postbus CD s-hertogenbosch

OCS Workplaces B.V. Postbus CD s-hertogenbosch Algemeen (artikel 1) 1. Daar waar in het hierna volgende wordt gesproken over Gebruiker, wordt daarmee bedoeld, OCS Plus B.V. en Inspiration Office B.V. Wederpartij is degene met wie Gebruiker een overeenkomst

Nadere informatie

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) Algemene inkoopvoorwaarden Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) ALGEMENE BEPALINGEN 1 Definities 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting Farmaceutische Kengetallen, gevestigd te s-gravenhage.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definities en begrippen. 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 3. Overeenkomst, duur en opzegging

Algemene Voorwaarden. 1. Definities en begrippen. 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 3. Overeenkomst, duur en opzegging Algemene Voorwaarden 1. Definities en begrippen In deze algemene voorwaarden van AO-online wordt verstaan onder: 1. Diensten: alle door AO-online aan Afnemer op enige wijze ter beschikking te stellen en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Algemene inkoopvoorwaarden van COMRON INTERNATIONAL B.V. ( Comron ) gevestigd te (1422 AD) Uithoorn, aan de Amsterdamseweg 20, gedeponeerd in het handelsregister onder dossiernummer

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Duokoop B.V.

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Duokoop B.V. 1. Definitie In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Duokoop : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Duokoop BV, statutair gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

2.2 Documentatie over de ASID Dienst is te vinden in het OMI Cookbook, in te zien op: www.t-mobile.nl/asid.

2.2 Documentatie over de ASID Dienst is te vinden in het OMI Cookbook, in te zien op: www.t-mobile.nl/asid. T-Mobile ASID Algemene Voorwaarden 1. Definities ASID: anonieme subscriber ID, een uniek en anoniem nummer van T-Mobile Eindgebruikers dat T-Mobile kan activeren voor de URL van Content Providers onder

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Jouw administratie, mijn zorg

Jouw administratie, mijn zorg van toepassing op de opdrachten verleend aan Boekhouder Bart gevestigd Balijelaan 54 BIS, 3521 GV te Utrecht, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1 ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de vennootschap onder firma Handigehelden gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie