Algemene voorwaarden MiniTix voor Acceptanten 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden MiniTix voor Acceptanten 2014"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden MiniTix voor Acceptanten Definities In de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt. 1 Acceptant: de partij die de Overeenkomst met Rabobank heeft. 2 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 3 App: elke in de Overeenkomst beschreven of nader overeengekomen App waarop de Acceptant MiniTix-betalingen wil kunnen accepteren. Een App is software die geschikt is voor gebruik op een smartphone, tablet of soortgelijk mobiel apparaat, en die via een AppStore ter beschikking wordt gesteld. 4 AppStore: een voor het publiek toegankelijk online distributieplatform waarop gebruikers van smartphones, tablets of soortgelijke mobiele apparaten App s kunnen verkrijgen. 5 Contactloze chip: een chip voorzien van Near Field Communication technologie die door de MiniTix-portemonneehouder aan de MiniTix-portemonnee kan worden gekoppeld om daarmee MiniTix-betalingen te doen. 6 Betaalautomaat: het door de Acceptant voor MiniTix voor Acceptanten te gebruiken apparaat. 7 Integrator: de partij die de Acceptant inschakelt voor het accepteren van MiniTix-betalingen via Betaalautomaten. 8 Locatie: elke in de Overeenkomst beschreven of nader overeengekomen locatie waar de Acceptant MiniTix-betalingen via één of meer Betaalautomaten kan accepteren. 9 MiniTix-betaling: een betaling in elektronisch geld ten laste van de MiniTix-portemonnee van een MiniTix-portemonneehouder ten gunste van de Acceptant. 10 MiniTix Dashboard: de door Rabobank aan de Acceptant ter beschikking gestelde elektronische functionaliteit als bedoeld in artikel 9 van deze Algemene voorwaarden. 11 MiniTix-portemonneehouder: degene die een MiniTix-betaling doet via de Betaalautomaat, Website of App van de Acceptant. 12 MiniTix voor Acceptanten: de door Rabobank op grond van de Overeenkomst aan de Acceptant te leveren betalingsdienst MiniTix voor Acceptanten. 13 Onderscheidingsmiddelen: de logo s/beeldmerken, huisstijlen- en opmaakkenmerken van en elke andere verwijzing of aanduiding die door het publiek opgevat kan worden als een verwijzing naar MiniTix voor Acceptanten, de Rabobank of (een onderdeel van) de Rabobank Groep. 14 Overeenkomst: de overeenkomst inzake MiniTix voor Acceptanten tussen Rabobank en de Acceptant. 15 Rabobank: de Rabobank waarmee de Acceptant de Overeenkomst heeft. 16 Rekening: de in de Overeenkomst vermelde of daarna tussen Rabobank en Acceptant overeengekomen rekening van de Acceptant waarop de bedragen van MiniTix-betalingen kunnen worden bijgeschreven door Rabobank, en waarvan ook door de Acceptant aan Rabobank verschuldigde bedragen kunnen worden afgeschreven. 17 Site: en/of een of meer van de subpagina's hiervan en daarvoor in de plaats tredende webpagina's. 18 Ticket: een door Rabobank conform de Voorschriften aan de Acceptant verstrekte elektronische bevestiging dat Rabobank de MiniTix-betaling waarvoor het Ticket is verstrekt, goedkeurt. 1

2 19 Voorschriften: de voorschriften van Rabobank die van toepassing zijn op MiniTix voor Acceptanten. 20 Website: de in de Overeenkomst beschreven of nader overeengekomen Websites waarop de Acceptant MiniTix-betalingen wil kunnen accepteren. 21 Werkdag: de in de Voorschriften beschreven werkdagen. Algemene bepalingen 2 Kenmerken MiniTix voor Acceptanten, algemeen 1 De Acceptant mag MiniTix voor Acceptanten uitsluitend gebruiken op de in de Overeenkomst beschreven Locatie(s), Website(s) en/of App(s) tenzij Rabobank de Acceptant vooraf expliciet schriftelijk toestemming heeft verleend voor andere Locatie(s), Website(s) en/of App(s). 2 De Acceptant mag MiniTix voor Acceptanten uitsluitend gebruiken voor de in de Overeenkomst beschreven beroeps- of bedrijfsactiviteiten van de Acceptant, tenzij Rabobank de Acceptant vooraf expliciet schriftelijk toestemming heeft verleend voor andere beroeps- of bedrijfsactiviteiten. 3 De Acceptant zal uitsluitend een MiniTix-betaling van een MiniTix-portemonneehouder accepteren als die bedoeld is als betaling voor een door de Acceptant aan die MiniTixportemonneehouder te leveren goed of dienst. 4 De kenmerken van MiniTix voor Acceptanten zijn beschreven (in de productomschrijving) op de Site. Rabobank heeft het recht de kenmerken van MiniTix voor Acceptanten te wijzigen en zal de Acceptant informeren over die wijzigingen, dan wel de Acceptant via de Site of op andere wijze in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 5 Rabobank is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het aantal MiniTixportemonneehouders dat MiniTix-betalingen kan verrichten. Eventuele informatie of cijfers die Rabobank hierover (heeft) verstrekt of publiceert, zijn uitsluitend indicatief en binden Rabobank niet. 6 Rabobank zal commercieel verantwoorde inspanningen verrichten om de Acceptant gedurende de door Rabobank bekend gemaakte perioden in staat te stellen MiniTix-betalingen te accepteren. Rabobank heeft, onder meer in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten, het recht MiniTix voor Acceptanten geheel of gedeeltelijk te beperken en/of op te schorten. Rabobank zal de Acceptant zo mogelijk van tevoren via de Site of op andere wijze in de gelegenheid stellen kennis te nemen van (het voornemen tot) beperking of opschorting, tenzij Rabobank dit onwenselijk vindt in verband met bijvoorbeeld fraudepreventie of detectie, bewaking van de integriteit van het bankwezen of belangen van derden. 3 Gebruik MiniTix voor Acceptanten, algemeen 1 De Acceptant staat er jegens Rabobank voor in dat de Acceptant geen MiniTix-betalingen zal accepteren voor goederen of diensten: - waarvan de levering, het bestaan, exploiteren, verhandelen, aanbieden, in bezit hebben of gebruik in strijd is met Nederlandse, buitenlandse of internationale wet- en/of regelgeving; - waarvan het bestaan, de levering, exploiteren, verhandelen, aanbieden, in bezit hebben of gebruik strafbaar is in Nederland of daarbuiten; - die inbreuk maken op rechten van derden; 2

3 - die op andere gronden onrechtmatig (kunnen) zijn in Nederland of daarbuiten; - die naar de mening van Rabobank schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de reputatie en/of integriteit van Rabobank en/of de financiële sector en/of het imago van MiniTix voor Acceptanten. 2 De Acceptant staat er jegens Rabobank voor in dat de Acceptant geen MiniTix-betalingen zal accepteren, waarvan hij weet of vermoedt dat zij frauduleus zijn of door onbevoegden worden verricht of in strijd zijn met wettelijke bepalingen. 3 In de Voorschriften is beschreven op welke plaats(en) en wijze(n) de Acceptant de mogelijkheid om met de MiniTix-portemonnee te betalen, moet presenteren op de Locatie, App en Website. Afwijkingen van deze Voorschriften zijn uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Rabobank. De Acceptant mag de presentatie van de mogelijkheid om met de MiniTix-portemonnee te betalen geen ondergeschikte plaats geven ten opzichte van eventuele andere betalingsmethoden, bijvoorbeeld door de positie op een website, de grootte van de presentatie, de mate van gebruiksvriendelijkheid of impliciete of expliciete aanbevelingen. 4 De Acceptant moet MiniTix voor Acceptanten gebruiken en presenteren met inachtneming van de Voorschriften. 5 De Acceptant zal de Voorschriften ten aanzien van de voorkoming, opsporing en melding van fraude, en beperking van schade bij fraude met MiniTix-betalingen naleven. 4 Accepteren MiniTix-betalingen 1 Bij het accepteren van MiniTix-betalingen moet de Acceptant de Voorschriften naleven. De Voorschriften beschrijven bijvoorbeeld, maar niet alleen, hoe de Acceptant Rabobank op elektronische wijze moet vragen om goedkeuring van de MiniTix-betaling. 2 Als Rabobank een MiniTix-betaling goedkeurt, verstrekt Rabobank de Acceptant conform de Voorschriften een Ticket. De Acceptant moet het Ticket conform de Voorschriften bij ontvangst controleren en bewaren. Als Rabobank de MiniTix-betaling niet goedkeurt, informeert Rabobank de Acceptant daarover op de in de Voorschriften beschreven elektronische manier. 5 Bijschrijving MiniTix-betaling op Rekening 1 Rabobank zal het bedrag van een MiniTix-betaling waarvoor de Acceptant een Ticket heeft ontvangen dat voldoet aan de Voorschriften, aan de Acceptant betalen door bijschrijving op de Rekening. Deze bijschrijving vindt in de meeste gevallen plaats op de tweede of derde Werkdag na de dag waarop de Acceptant zo n Ticket voor de MiniTix-betaling van Rabobank heeft ontvangen. Als de Acceptant geen Ticket van Rabobank heeft ontvangen dat voldoet aan de Voorschriften, heeft de Acceptant geen recht op bijschrijving van de MiniTix-betaling. 2 In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1 heeft Rabobank het recht de betaling van het bedrag van de MiniTix-betaling, en dus de bijschrijving ervan op de Rekening, ondanks een door Rabobank aan de Acceptant verstrekt Ticket, op te schorten als: - er naar de mening van Rabobank sprake kan zijn van onregelmatigheden of fraude, of; - naar de mening van Rabobank sprake kan zijn van een onbedoelde dubbele MiniTix-betaling of fouten in de MiniTix-betaling, bijvoorbeeld als gevolg van storingen, of; - de Acceptant naar de mening van Rabobank zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden en/of de Voorschriften niet nakomt, of; - de MiniTix-portemonneehouder de MiniTix-betaling heeft betwist. 3

4 Onder onregelmatigheden als bedoeld in dit artikellid worden mede begrepen: technische storingen in de door Rabobank, de Acceptant of de Integrator gebruikte systemen en beveiligingsincidenten. 3 In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1 is Rabobank het bedrag van de MiniTix-betaling, ondanks een door Rabobank aan de Acceptant verstrekt Ticket, niet aan de Acceptant verschuldigd en hoeft Rabobank dus ook niet tot bijschrijving ervan op de Rekening over te gaan als: - naar de mening van Rabobank sprake is van onregelmatigheden of fraude, of; - naar de mening van Rabobank sprake is van een onbedoelde dubbele MiniTix-betaling of fouten in de MiniTix-betaling, bijvoorbeeld als gevolg van storingen, of; - de Acceptant naar de mening van Rabobank zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden en/of de Voorschriften niet nakomt. 6 Informatieverstrekking over MiniTix-betalingen 1 Rabobank verstrekt de Acceptant per de in de Voorschriften beschreven informatie in verband met MiniTix-betalingen, en stelt de in de Voorschriften beschreven informatie ter beschikking via het MiniTix Dashboard zoals beschreven in artikel 9. De Acceptant moet de in de vorige zin bedoelde informatie steeds onmiddellijk na ontvangst of ter beschikking stelling controleren. De Acceptant is verplicht Rabobank onmiddellijk conform de Voorschriften te informeren over door de Acceptant geconstateerde onjuistheden of onvolledigheden in deze informatie. 2 Als de Acceptant de in artikel 6.1 bedoelde informatie niet heeft betwist binnen uiterlijk veertien dagen nadat deze informatie door de Acceptant is ontvangen of aan hem ter beschikking gesteld is, geldt de inhoud van die informatie als door de Acceptant te zijn goedgekeurd. Dit laat onverlet de bevoegdheid van Rabobank om door Rabobank geconstateerde fouten ook na die periode te corrigeren. 3 Als de per aan de Acceptant toegestuurde en/of de via het MiniTix Dashboard aan de Acceptant ter beschikking gestelde informatie afwijkt van of niet wordt gesteund door de Tickets, prevaleren de Tickets. 7 Terugbetaling MiniTix-betalingen 1 De Acceptant is verplicht het bedrag van een MiniTix-betaling aan Rabobank onmiddellijk aan Rabobank terug te betalen als: - Rabobank het bedrag van de MiniTix-betaling op de Rekening heeft bijgeschreven en een of meer van de in artikel 5.3 beschreven situaties zich voordoet; of, - de Acceptant niet binnen uiterlijk zestien kalenderdagen na dagtekening van een daartoe luidend verzoek van Rabobank (een kopie van) het Ticket conform het verzoek aan Rabobank heeft verstrekt. 2 Op eerste verzoek van Rabobank zal de Acceptant meteen de door Rabobank geschikt geachte zakelijke (pandrecht en/of hypotheekrecht) en/of andere zekerheden stellen als zekerheid voor de in artikel 7.1 bedoelde terugbetalingen aan Rabobank. 8 Bewaring en gebruik informatie 1 De Acceptant is verplicht van elke MiniTix-betaling de transactiegegevens en bon en het Ticket ten minste tot veertien maanden na de datum van de MiniTix-betaling veilig en zorgvuldig te bewaren met inachtneming van de Voorschriften. In elk geval moet de Acceptant deze op 4

5 zodanige wijze bewaren, dat de Acceptant het Ticket, die transactiegegevens en -bon tijdens die periode snel en in ongewijzigde en ongeschonden en goed leesbare staat terug kan vinden respectievelijk kan reproduceren. 2 De Acceptant verbindt zich door ondertekening van de Overeenkomst tegenover Rabobank en Rabobank bedingt ook bij wijze van derdenbeding ten behoeve van iedere MiniTixportemonneehouder, dat de Acceptant de door hem in het kader van een MiniTix-betaling ontvangen gegevens over de MiniTix-portemonneehouder uitsluitend zal gebruiken voor zijn eigen administratieve afhandeling van de MiniTix-betaling. De Acceptant zal daarbij de wettelijke verplichtingen voor de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen. De Acceptant zal deze gegevens zorgvuldig bewaren, geheimhouden en beveiligen tegen onbevoegde kennisneming daarvan. De Acceptant zal werknemers en derden die toegang kunnen hebben tot deze gegevens, tot geheimhouding verplichten. 9 MiniTix Dashboard 1 Rabobank verstrekt de Acceptant via het MiniTix Dashboard onder meer informatie over (de status van) MiniTix-betalingen en (de instellingen van de Acceptant voor) MiniTix voor Acceptanten. De Acceptant kan ook een aantal instellingen wijzigen via het MiniTix Dashboard. Het MiniTix Dashboard kan worden gebruikt via de Site en bevat ook informatie die uitsluitend voor de Acceptant is bestemd. De gedetailleerde kenmerken van het MiniTix Dashboard zijn beschreven op de Site. Het MiniTix Dashboard moet worden gebruikt conform de Voorschriften. 2 De Acceptant kan het MiniTix Dashboard uitsluitend gebruiken met één of meer gebruikersnamen met wachtwoorden. De Acceptant kan gebruikersnamen toevoegen aan het MiniTix Dashboard met inachtneming van het bepaalde in de Voorschriften. Rabobank zal de Acceptant op diens verzoek en vóór de Acceptant inlogt een wachtwoord verstrekken conform de Voorschriften. 3 Het bepaalde over beveiligingssleutels in artikel 10 is van overeenkomstige toepassing op de gebruikersnamen en wachtwoorden als bedoeld in dit artikel. 10 Beveiligingssleutels 1 De Acceptant zal de voor het gebruik van MiniTix voor Acceptanten benodigde beveiligingssleutels voor eigen rekening en risico, en met inachtneming van de Voorschriften, uitwisselen met Rabobank. De Acceptant zal deze beveiligingssleutels, met inachtneming van de Voorschriften, zorgvuldig behandelen, volstrekt geheimhouden en uitsluitend gebruiken voor MiniTix voor Acceptanten. De Acceptant zal zodanige maatregelen nemen dat onbevoegde kennisneming en onbevoegd gebruik van de beveiligingssleutels niet mogelijk is. De Acceptant zal informatie met betrekking tot de beveiligingsaspecten van MiniTix voor Acceptanten geheimhouden. De beveiligingssleutels worden uitsluitend via het MiniTix Dashboard uitgewisseld. De beveiligingssleutels die nodig zijn voor het MiniTix Dashboard, worden niet via het MiniTix Dashboard uitgewisseld, maar per met inachtneming van het bepaalde in de Voorschriften. 2 De Acceptant is jegens Rabobank gebonden aan berichten en (rechts)handelingen die zijn beveiligd, verstuurd of verricht met gebruikmaking van die beveiligingssleutels. 3 Zodra de Acceptant weet of vermoedt dat één of meer beveiligingssleutels bij een onbevoegde derde bekend zijn of door een onbevoegde derde worden gebruikt, is de Acceptant verplicht dit onverwijld aan Rabobank te melden met inachtneming van de Voorschriften. Rabobank zal de mogelijkheid voor de Acceptant om MiniTix-betalingen te accepteren met behulp van die 5

6 beveiligingssleutel(s) beëindigen zo spoedig als dat redelijkerwijs mogelijk is nadat de Acceptant Rabobank daarvan conform het hiervoor bepaalde op de hoogte heeft gesteld. 11 Benodigde goederen en diensten De Acceptant zorgt voor eigen rekening en risico voor de ongestoorde beschikbaarheid, adequate beveiliging en het naar behoren functioneren van de voor MiniTix voor Acceptanten benodigde goederen (daaronder Betaalautomaat, Website en App) en (telecommunicatie)diensten, zoals beschreven op de Site. Rabobank mag de specificaties van de benodigde goederen en/of (telecommunicatie)diensten wijzigen, en zal de Acceptant van zulke wijzigingen op de hoogte stellen, dan wel de Acceptant via de Site in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 12 Communicatie, s aan Acceptant 1 Communicatie tussen de Klant en Rabobank moet plaatsvinden met inachtneming van de Voorschriften. 2 Rabobank informeert de Acceptant in de Voorschriften over de adres- en contactgegevens die de Acceptant moet gebruiken voor mededelingen aan Rabobank. De Acceptant moet zich daarbij aan de Voorschriften houden. Rabobank mag deze adres- en contactgegevens wijzigen en zal de Klant informeren over zulke wijzigingen, dan wel de Acceptant via de Site of op een andere wijze in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 3 De adres- en contactgegevens van de Acceptant, daaronder zijn adres(sen) die Rabobank kan gebruiken voor mededelingen aan de Klant, zijn beschreven in de Overeenkomst. De Acceptant is bevoegd deze gegevens te wijzigen en zal Rabobank daarover tijdig vóór de ingangsdatum van een wijziging informeren met inachtneming van de Voorschriften. De Acceptant zorgt ervoor dat de door Rabobank aan in de Overeenkomst vermelde of daarna conform de Voorschriften gewijzigde adressen van de Acceptant gerichte s, altijd en tijdig aan juiste functionarissen van de Acceptant ter beschikking worden gesteld en tijdig en adequaat door de Acceptant in behandeling worden genomen, daaraan gevolg wordt gegeven en zij worden nageleefd. 13 Voorschriften 1 Op het gebruik van MiniTix voor Acceptanten zijn de Voorschriften van toepassing. De Voorschriften zijn opgenomen op de Site of worden op een andere wijze door Rabobank aan de Acceptant bekend gemaakt of ter beschikking gesteld. De Acceptant moet de Voorschriften naleven. De Acceptant mag MiniTix voor Acceptanten niet gebruiken als de Voorschriften niet worden nageleefd. 2 Rabobank mag de Voorschriften wijzigen, en zal de Acceptant informeren over zulke wijzigingen, dan wel de Acceptant via de Site in gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 3 De Acceptant zorgt ervoor dat de Acceptant en de bij het accepteren van MiniTix-betalingen door hem ingeschakelde personen, altijd voldoende op de hoogte zijn van de (gewijzigde) Voorschriften en deze ook naleven. 6

7 14 Site 1 De Acceptant zal regelmatig, maar ten minste éénmaal per dertig dagen, op de Site controleren of nieuwe informatie over MiniTix voor Acceptanten, daaronder mede begrepen informatie over wijzigingen in de kenmerken (artikel 2), Voorschriften (artikel 13), benodigde goederen en diensten (artikel 11), Tarieven (artikel 19) en wijziging van Algemene voorwaarden (artikel 30) ter beschikking is gesteld. 2 Bij mededelingen en kennisgevingen door Rabobank via de Site, wordt informatie geacht de Acceptant binnen uiterlijk dertig dagen na het ter beschikking stellen c.q. publiceren daarvan op de Site te hebben bereikt en door de Acceptant te zijn gelezen. De Acceptant zal tijdig en adequaat gevolg geven aan deze informatie en deze naleven. 15 Limieten Rabobank heeft het recht limieten in te stellen bij het gebruik van MiniTix voor Acceptanten door de Acceptant, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) limieten met betrekking tot het aantal Betaalautomaten, de maximumbedragen per MiniTix-betaling en/of per Betaalautomaat, App of Website. Rabobank kan zulke limieten altijd wijzigen en zal de Acceptant informeren over het instellen of wijziging van zulke limieten, of de Acceptant via de Site of op andere wijze in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 16 (Nood)maatregelen en opschorting 1 Rabobank heeft het recht zonder aankondiging vooraf tijdelijke of permanente (nood)maatregelen te treffen die gevolgen kunnen hebben voor het gebruik van MiniTix voor Acceptanten, bijvoorbeeld in verband met fraudepreventie of detectie, bewaking van de integriteit van het bankwezen of belangen van derden. 2 Rabobank heeft, zonder tot ingebrekestelling of andere formaliteiten of tot vergoeding van schade verplicht te zijn, het recht MiniTix voor Acceptanten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten zolang de Acceptant naar de mening van Rabobank zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden en/of de Voorschriften niet nakomt. Rabobank heeft dat recht ook als daarover verschil van mening bestaat tussen de Acceptant en Rabobank, tussen Rabobank en derden of tussen de Acceptant en derden. Deze opschortingsbevoegdheid laat alle overige rechten van Rabobank, waaronder het recht vergoeding van schade te verlangen of de Overeenkomst te beëindigen, onverlet. 17 Verrekeningsbevoegdheid Rabobank Rabobank is altijd bevoegd de vordering(en) die zij op de Acceptant heeft, zonder voorafgaande mededeling te verrekenen met de schulden die Rabobank aan de Acceptant heeft, ongeacht of deze vorderingen of schulden opeisbaar of (on)voorwaardelijk zijn. 18 Looptijd Overeenkomst 1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Acceptant en Rabobank zijn ieder bevoegd de Overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een termijn van ten minste dertig dagen. 7

8 2 Rabobank is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of andere formaliteiten en zonder tot vergoeding van schade of restitutie van bedragen aan de Acceptant gehouden te zijn, te beëindigen: - als de Acceptant tekortkomt in de nakoming van één van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden en/of de Voorschriften; - bij (het aanvragen van) faillissement, (het aanvragen van) surseance van betaling, ondercuratelestelling en/of overlijden van de Acceptant; - bij onderbewindstelling van en/of bij beslag op (een gedeelte van) het vermogen van de Acceptant; - bij van toepassingverklaring van een wettelijke schuldsaneringsregeling op de Acceptant; - bij opheffing en/of beëindiging en/of overdracht van (een aanmerkelijk deel van) het bedrijf van de Acceptant; - als de Acceptant een rechtspersoon is: bij ontbinding, fusie en/of splitsing van de Acceptant; - bij uit- en/of toetreding van een vennoot en/of een maat als de Acceptant een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap of maatschap is; - als de relatie tussen Rabobank en de Acceptant of het gebruik van MiniTix voor Acceptanten door de Acceptant naar de mening van Rabobank schade toebrengt of kan toebrengen aan de reputatie en/of integriteit van Rabobank en/of de financiële sector en/of het imago van MiniTix voor Acceptanten. 3 De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat de Acceptant niet van de verplichtingen daaruit, die naar hun aard doorlopen zoals - maar niet beperkt tot - het bepaalde in de artikelen 20, 21, 23 tot en met 34 van deze Algemene voorwaarden. 19 Tarieven 1 De door de Acceptant voor MiniTix voor Acceptanten aan Rabobank verschuldigde tarieven zijn vermeld in de Overeenkomst of in de in de Overeenkomst bedoelde tarievenlijst. 2 Rabobank mag altijd de (hoogte van de) tarieven, de berekenings- en afrekenperiode en de berekenings- en afrekenmethode daarvan wijzigen, en nieuwe tarieven in rekening brengen. Rabobank zal de Acceptant ten minste dertig dagen voor de ingangsdatum van wijziging van een tarief, het in rekening brengen van één of meer nieuwe tarieven, wijziging van de berekeningsen afrekenperiode of de berekenings- dan wel afrekenmethode daarvan op de hoogte stellen, dan wel de Acceptant via de Site in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 20 Publiciteit De Acceptant mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rabobank, in publicaties (waaronder begrepen de website van de Acceptant) of reclame-uitingen geen melding maken van het bestaan van een relatie met Rabobank noch de naam of het logo van MiniTix (voor Acceptanten) of Rabobank gebruiken, tenzij dat is toegestaan op grond van deze Algemene voorwaarden. 21 Onderscheidingsmiddelen en intellectuele eigendomsrechten 1 De Acceptant weet dat op de Onderscheidingsmiddelen intellectuele eigendomsrechten (daaronder mede begrepen merkrechten en auteursrechten) rusten van Rabobank, daaronder maar niet alleen de beeldmerken van Rabobank en MiniTix (voor Acceptanten). 8

9 2 De Acceptant zal het bepaalde in de Voorschriften rondom Onderscheidingsmiddelen nauwkeurig naleven. 3 De Acceptant mag de Onderscheidingsmiddelen niet gebruiken, tenzij dat is toegestaan en/of voorgeschreven op grond van de Overeenkomst, de Algemene voorwaarden of de Voorschriften of Rabobank de Acceptant daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Na beëindiging van de Overeenkomst moet de Acceptant het gebruik van de Onderscheidingsmiddelen onmiddellijk stopzetten en, op eerste verzoek van Rabobank, de gegevensdragers waarop de relevante Onderscheidingsmiddelen zijn vastgelegd, aan Rabobank teruggeven of - als Rabobank dat wil - vernietigen. 4 Er rusten intellectuele eigendomsrechten (daaronder mede begrepen merkrechten, auteursrechten en octrooirechten) van Rabobank en/of derden op: - de (merk)namen en beeldmerken/logo s van Rabobank, en; - de voor uitvoering van de Overeenkomst door Rabobank gebruikte en/of aan de Acceptant ter beschikking gestelde technieken, documentatie en methoden. De Acceptant mag de (merk)namen en beeldmerken/logo s van Rabobank en met de voor uitvoering van de Overeenkomst door Rabobank gebruikte en/of aan de Acceptant ter beschikking gestelde technieken, documentatie en methoden niet gebruiken. Dat mag alleen als dat is toegestaan op grond van de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden of de Voorschriften of als Rabobank de Acceptant daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. 22 Gegevens Acceptant, adressen 1 De Acceptant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Rabobank bekend gemaakte gegevens. De Acceptant zal Rabobank onmiddellijk en conform de Voorschriften informeren als deze gegevens wijzigen. 2 Rabobank mag de gegevens over de Acceptant en zijn gebruik van MiniTix voor Acceptanten, welke gegevens de Rabobank (van de Acceptant) heeft ontvangen en/of die Rabobank zelf heeft verzameld of samengesteld, verstrekken aan derden in of buiten Nederland die direct of indirect zijn betrokken bij MiniTix-betalingen als dat naar de mening van Rabobank nodig of wenselijk is. 23 Onderzoek Rabobank mag de Website(s), App(s) en/of Betaalautomaten van de Acceptant alsmede de administratie en (computer)systemen van de Acceptant door een onafhankelijke partij laten onderzoeken, als er naar de mening van Rabobank redelijke gronden zijn om te twijfelen aan de correcte nakoming door de Acceptant of door hem ingeschakelde derden van de verplichtingen uit de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden en/of de Voorschriften. De Acceptant zal deze partij alle medewerking verlenen bij de uitvoering van het onderzoek. De kosten van het onderzoek komen voor rekening van Rabobank, tenzij uit het onderzoek blijkt dat de Acceptant of een door hem ingeschakelde derde tekort is geschoten in de nakoming van voornoemde verplichtingen. In dat laatste geval is de Acceptant verplicht de redelijke kosten van het onderzoek op eerste verzoek aan Rabobank te vergoeden. 24 Relaties met derden 1 Rabobank is geen partij bij de afspraken tussen de Acceptant en de MiniTix-portemonneehouder en de afspraken tussen de Acceptant en een Integrator. Rabobank is jegens de Acceptant niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk voor (schade 9

10 uit) (rechts)handelingen van de MiniTix-portemonneehouder en van de Integrator. Rabobank is ook niet aansprakelijk voor (schade uit) tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen door de MiniTix-portemonneehouder of de Integrator. De Acceptant vrijwaart Rabobank voor alle vorderingen van de MiniTix-portemonneehouder en van de Integrator die verband houden met tussen de Acceptant en die MiniTixportemonneehouder en/of Integrator gemaakte afspraken of het gebruik van MiniTix voor Acceptanten. De Acceptant vergoedt Rabobank de schade die Rabobank lijdt als gevolg van zulke vorderingen. 2 Rabobank is, voor eigen rekening en risico, bevoegd gebruik te maken van diensten van derden bij de uitvoering van de Overeenkomst. Rabobank zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 3 De Acceptant mag met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden en de Voorschriften voor eigen rekening en risico derden, daaronder een Integrator, inschakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Acceptant zorgt ervoor en staat er jegens Rabobank voor in dat de door de Acceptant ingeschakelde derden volledig op de hoogte zijn van, en gebonden zijn aan, de verplichtingen die voor de Acceptant uit de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden en de Voorschriften voortvloeien. De Acceptant zorgt ervoor en staat er jegens Rabobank voor in dat deze door hem ingeschakelde derden die verplichtingen correct nakomen. De Acceptant zal op eerste verzoek van Rabobank de nakoming van die verplichtingen in rechte afdwingen. De Acceptant moet zich er van bewust zijn dat inschakeling van derden risico s met zich meebrengt. De Acceptant zal bij de keuze en inschakeling van de derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Acceptant zal de NAW-gegevens van de door hem ingeschakelde derden op eerste verzoek van Rabobank schriftelijk aan Rabobank bekend maken. 25 Geen overdracht (tot zekerheid), verpanding en verrekening 1 De rechten van de Acceptant uit de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar en niet voor verpanding vatbaar (financiële zekerheidsovereenkomsten tot overdracht/verpanding daaronder begrepen), behalve aan Rabobank. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking op grond van artikel 83 lid 2 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. 2 De Acceptant mag niet enige vordering op Rabobank verrekenen met enige schuld aan Rabobank. 26 Overeenkomst met rechtspersoon of meerdere Acceptanten Is de Acceptant een rechtspersoon, een maatschap, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma en/of is de Overeenkomst aangegaan door meer Acceptanten, geldt het volgende: a Elke directe of indirecte (uitvoerende/niet-uitvoerende) bestuurder, (beherend) vennoot, maat en/of Acceptant wordt geacht van vorenbedoelde rechtspersoon, van elk van die directe of indirecte bestuurders, van elke (beherend) vennoot, maat en/of Acceptant voortdurend en onbeperkt volmacht met het recht van substitutie naar Nederlands recht te hebben om namens de/elke Acceptant zelfstandig alle (rechts)handelingen, waaronder mede begrepen beschikkingshandelingen, te verrichten ter uitvoering van of in verband met de Overeenkomst, de Algemene voorwaarden en de Voorschriften. De volmacht eindigt niet 10

Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa

Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa 1. Algemene voorwaarden Rabo OmniKassa november 2011 2. Algemene Bankvoorwaarden 3. Algemene contractvoorwaarden voor de Contracten gesloten

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015. SWIFT MyStandards Readiness Portal

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015. SWIFT MyStandards Readiness Portal Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 SWIFT MyStandards Readiness Portal 1 1. Definities 1.1 Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2014 via SWIFT MyStandards. 1.2 Rabobank:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden )

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Cyber & Mason Acquisitie B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelReserveren

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelReserveren Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelReserveren Productkenmerken Rabo DoelReserveren Algemene voorwaarden Rabo DoelReserveren 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelReserveren Leeswijzer

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Financiële instelling: de entiteit die de betalingsopdracht faciliteert van de betaler, alsmede van de ontvanger;

Financiële instelling: de entiteit die de betalingsopdracht faciliteert van de betaler, alsmede van de ontvanger; Algemene voorwaarden Dutch Payment Group 2013.1 DEFINITIES Acquiring banken: De bancaire instanties die de geldstroom van de online betaalmethode via de Derdengeldrekening van de Stichting Derdengelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V.

Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V. Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V. Versie 01-07- 2015 INHOUD ARTIKEL 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 2 POSTCODEGARANT B.V.... 6 ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN... 6 ARTIKEL 4 GEBRUIKER...

Nadere informatie

Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >>

Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >> Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Definities en toepasselijkheid 4 Hoofdstuk 2 Algemene Bepalingen 6 Hoofdstuk 3 Specifieke bepalingen 9 Hoofdstuk 4 Overige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden acceptatie (transport en verwerking) van Bankpasbetalingen

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden acceptatie (transport en verwerking) van Bankpasbetalingen Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden acceptatie (transport en verwerking) van Bankpasbetalingen Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via

Nadere informatie

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening:

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening: voorwaarden alex vermogensbeheer 1 De Voorwaarden Alex Vermogensbeheer zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening van vermogensbeheer die onder de handelsnaam Alex door BinckBank N.V. ( Alex )

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN JOED ICT

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN JOED ICT ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN JOED ICT Artikel 1. Definities Joed ICT Opdrachtgever Dienst Overeenkomst Systeem : de vennootschap onder firma Joed ICT, kantoorhoudende te Heerenveen

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT

Pagina 1 van 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Onder "Medigarant" wordt de volgende vennootschap verstaan: Medigarant handelend onder de naam Medigarant, onderdeel

Nadere informatie

Basisvoorwaarden Effectendienstverlening

Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Basisvoorwaarden Effectendienstverlening 2 De Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Binck ( Basisvoorwaarden ) zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering

Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: het bedrijf BeConnected Automatisering, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Rabobank. Een bank met ideeën. Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Inhoudsopgave A Definities B Toepasselijkheid C Aanbod, bestelling en totstandkoming overeenkomst D Prijzen en tarieven E Facturering en betaling F

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo LevensloopSparen

Voorwaarden Rabo LevensloopSparen Voorwaarden Rabo LevensloopSparen Productkenmerken en informatie over Rabo LevensloopSparen Algemene Voorwaarden voor Rabo LevensloopSparen 2005 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en informatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

B.3 Kaartsysteemabonnementen. B.4 Abonnementen op boekenseries; jaarboeken. B.5 Losbladige uitgaven. B.6 Studentenkortingen op tijdschriftabonnementen

B.3 Kaartsysteemabonnementen. B.4 Abonnementen op boekenseries; jaarboeken. B.5 Losbladige uitgaven. B.6 Studentenkortingen op tijdschriftabonnementen Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPRINGER MEDIA B.V. B.3 Kaartsysteemabonnementen B.4 Abonnementen op boekenseries; jaarboeken F.4. Gebruiksrecht Maatwerk Programmatuur F.5. Garantie De besloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De Besloten Vennootschap Cloud2, gevestigd te Alkmaar, en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door hen het recht is

Nadere informatie

Artikel 4. Duur en opzegging

Artikel 4. Duur en opzegging ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN Exxes B.V. Artikel 1. Definities Exxes B.V. Opdrachtgever Dienst Overeenkomst Systeem : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exxes

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie