Management en Operationeel Plan. Communicatie, Media en ICT. Erik Hulsbosch Deskundige-coördinator Communicatie, Media & ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management en Operationeel Plan. Communicatie, Media en ICT. Erik Hulsbosch Deskundige-coördinator Communicatie, Media & ICT"

Transcriptie

1 Management en Operationeel Plan Communicatie, Media en ICT Erik Hulsbosch Deskundige-coördinator Communicatie, Media & ICT November

2 Inhoud 1. Algemene bepalingen p. 3 a. Identificatie mandaathouder b. Juridisch kader c. Opdracht mandaathouder d. Periode 2. Algemeen beleidskader p. 6 a. Wettelijke opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie b. Opdrachten in het kader van de Vlaamse regelgeving c. Missie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie d. De ondersteunende rol van Communicatie en ICT bij deze missie 3. Management en Operationeel Plan p. 9 a. Analyse van de huidige situatie b. Visie en doelstelling voor de toekomst p. 11 c. Strategische en operationele doelstellingen S.D. A. Transversale werking structureel toepassen p. 14 O.D. A.1 Inventarisering, Planning en Projectmanagement O.D. A.2 Centralisatie en RACI-matrixen introduceren S.D B. Kaders en platformen definiëren p. 14 O.D. B.1 Kader transversale aanpak opstellen O.D. B.2 Platform transversale aanpak opstellen S.D C. ICT en Communicatie gebaseerd op feiten en cijfers p. 15 O.D. C.1 Monitoring O.D. C.2 Cijfers i.f.v. Interne Werking Communicatie & ICT O.D. C.3 Analyse Nieuwe Technologieën S.D D. Media p. 17 O.D. D.1 Media-evoluties opvolgen O.D. D.2 Inhoudsanalyses S.D. E. Uitlijnen Dienstverlening en Positionering p. 19 O.D. E.1 Uitlijnen Dienstverlening O.D. E.2 Positionering Communicatie en ICT S.D. F. VGC als Merk Positioneren p. 20 O.D. F.1 Merk VGC Onderzoeken O.D. F.2 Merkpolitiek consequent & universeel toepassen S.D. G. Interne communicatie p. 20 O.D. G.1 Interne Nieuwsbrieven Policy Uitwerken & toepassen O.D. G.2 Intranet S.D. H. Communicatie met en door het Muntpunt p. 23 O.D. H.1 Uittekenen portaalsite muntpunt.be O.D. H.2 Uitwerken VGC-inbreng in muntpunt.be S.D. I. Openheid p. 25 S.D. J. Events p. 26 O.D. J.1 Evaluatie huidige event-aanpak O.D. J.2 Uitbouw vernieuwde event-aanpak 4. Tijdspad p. 28 2

3 I. Algemene bepalingen A. Identificatie mandaathouder De heer Erik HULSBOSCH werd op 9 maart 2010 aangesteld als deskundige-coördinator Communicatie en Media bij collegebesluit en trad in dienst op 1 juni B. Juridisch kader Het juridisch kader van het managementplan is vastgelegd in collegebesluit nr. 06/42 van 2 februari 2006 houdende wijziging van collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende organisatie van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de regeling van de rechtspositie van het personeel. Art. II 45 van het personeelsstatuut bepaalt dat binnen de 6 maanden na zijn aanstelling de mandaathouder zijn management- en operationeel plan aan het College voorlegt ter goedkeuring. Het managementplan bevat minstens een omschrijving van de algemene opdrachten van de mandaathouder en zijn verplichtingen terzake, de strategische en operationele doelstellingen die hij moet bereiken, beschreven aan de hand van meetbare criteria en de toegekende budgettaire middelen. Het operationeel plan omvat de uitwerking in het raam van een jaarlijks operationeel plan met horizon van drie jaar, van de concrete prestaties voortvloeiend uit de uitvoering van de opdrachten en de strategische en operationele doelstellingen rekening houdende met de budgettaire middelen en de begroting op jaarbasis. C. Opdracht mandaathouder deskundige-coördinator Communicatie, Media en ICT De voornaamste taken, bevoegdheden en de opdracht van de deskundige- coördinator Communicatie, Media en ICT is bepaald in het competentieprofiel: FB DC Communicatie en Media (goedgekeu De globale opdracht van de deskundige-coördinator coördinator Communicatie, Media en ICT kan algemeen als volgt worden omschreven: het organiseren en coördineren van een transparant en doelgericht communicatiebeleid het integreren van performante ICT toepassingen in de werking van de administratie verantwoordelijk op te nemen voor de dagelijkse werking van ICT en Communicatie als ondersteunende diensten Competentieprofiel Voor het competentieprofiel van de deskundige-coördinator Communicatie, Media en ICT werden volgende competenties vastgelegd: Waardengebonden competenties: dienstbaar zijn integer handelen betrokken zijn Niveaugebonden competenties: anderen overtuigen samenwerken 3

4 problemen analyseren een visie ontwikkelen beslissingen nemen resultaatgericht werken plannen en organiseren taken delegeren motiveren en aansturen van medewerkers Functiegebonden competenties: innovatief zijn klantgericht handelen organisatiesensitief handelen transversaal kunnen denken en handelen. ontwikkelen en toepassen van communicatiestrategieën inzicht hebben in informatica-, ICT-, en telematicatoepassingen kennis hebben van de verschillende facetten van kwaliteitsmanagement en deze kunnen toepassen De opdracht valt verder onder te verdelen in de volgende blokken: 1) Het opbouwen en implementeren van een transparant en doelgericht communicatiebeleid door: de overheidscommunicatie te verbreden, te verdiepen en te verankeren de interne communicatie te verbreden, te verdiepen en te verankeren de stads- en gemeenschapscommunicatie te verbeteren Het gaat over de organisatie van alle vormen van on- en offlinecommunicatie, huisstijl, communicatiestrategie en planning, communicatieacties, conceptuele en creatieve ontwikkeling, copywriting, mediamix en plaatsing, promotie en PR, informatieverschaffing en communicatieve aanwezigheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het neerzetten van een positief imago van dit Gewest buiten de grenzen ervan is een actiepunt dat hierbij niet uit het oog mag worden verloren. 2) Ondersteunen van het taalpromotiebeleid 3) Het opvolgen van het mediabeleid in Brussel met de mediapartners (Brussel Deze Week TVBrussel, FM Brussel, Brusselnieuws.be) 4) Afstemmen van de VGC-communicatie op de ontwikkelingen van het Muntpunt. Met dien verstande dat er meer actoren zijn dan enkel het Muntpunt, zoals het Gewest zelf, de Cocof, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 5) Integreren van het informatica-, ICT- en telematicabeleid in samenwerking met de algemene directie Ondersteuning en Facility binnen het ruimere communicatiebeleid Samenvattend leveren zowel ICT als Communicatie expertise, ondersteuning, oriëntatie en sturing aan de VGC als geheel en de Directies en Entiteiten als onderdelen. Met daarbij een controle op de uitvoering van deze beide vakgebieden. D. Periode Dit managementplan geldt voor de duur van het mandaat en wordt minstens éénmaal per jaar en in ieder geval na de goedkeuring van de begroting, aangepast. 4

5 II. Algemeen beleidskader A. Wettelijke opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie De Grondwet en de zogenaamde 'Brusselwet' zijn de wettelijke basis voor de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De VGC is een instelling met rechtspersoonlijkheid en werd opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (artikel 60 e.v.). De VGC is bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden (welzijn en gezondheidszorg) materies binnen het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. B. Opdrachten in het kader van de Vlaamse regelgeving Een aanzienlijk aantal Vlaamse decreten is van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In een groot aantal van deze decreten heeft de VGC een expliciete opdracht en vervult zij een rol als plaatsvervangend gemeente- of stadsbestuur of als een zesde Vlaamse provincie. Verder treedt de VGC ook aanvullend op bij het beleid van de Vlaamse Gemeenschap of op basis van concrete opdrachten van de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat daarbij telkens over decreten die de uitvoering van de gemeenschapsmateries regelen (onderwijs en vorming, cultuur, jeugd en sport en de persoonsgebonden aangelegenheden welzijn en gezondheid). C. Missie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brusselse hoofdstedelijke gewest en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken. Vanuit Nederlandstalig perspectief geeft ze aan de grootstad en het gebruik van haar mogelijkheden vorm en inhoud. De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt deze missie waar vanuit haar institutionele positionering en haar bevoegdheden inzake cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid. Door de ontwikkeling en ondersteuning van een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden, wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie de kwaliteit van het leven in de stad in de diverse levensdomeinen verhogen en nieuwe kansen bieden aan mensen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie staat voor een assertieve, open en zelfverzekerde Vlaamse gemeenschap die evident aanwezig is in het Brusselse hoofdstedelijke gewest en die de stad mee uitbouwt. Als overheid stelt ze zich fundamenteel communicatief, grootstedelijk geëngageerd, coöperatief, toekomstgericht, direct, ondersteunend, dienstverlenend en innoverend op. Het algemeen beleidskader wordt gevormd door het regeerakkoord van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Ideeën tot leven brengen en de beleidsnota s van Onderwijs en Vorming; Welzijn, Gezondheid en Gezin; Cultuur, Jeugd en Sport; Algemene Zaken en Stedelijk Beleid. D. De ondersteunende rol van Communicatie en ICT bij deze missie Met haar communicatie- en ICT beleid wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie het beleid inzake cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid ondersteunen, toelichten en voeden. Om in te spelen op de behoeften aan informatie en communicatie werkt de Vlaamse Gemeenschapscommissie continu aan een kwalitatief aanbod van communicatie- en ICTvoorzieningen. 5

6 Het mediabeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommisie behandelt binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de dossiers van de Nederlandstalige Brusselse Media. De term "media" bevat zowel de geschreven pers, de audiovisuele media als de digitale media. De VGC ondersteunt en erkent via o.a. subsidies TV Brussel, FM Brussel, Brussel Deze Week en brusselnieuws.be. Via deze media wil de VGC haar beleid bekend maken en een positieve(re) beeldvorming rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bewerkstelligen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie wenst de kennis, kwaliteit, zichtbaarheid en positie van het Nederlands in het meertalige Brusselse hoofdstedelijke gewest te versterken, ook ten aanzien van de Europese en internationale instellingen en medeburgers. In samenwerking met het Huis van het Nederlands geeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie haar taalpromotiebeleid vorm. De rol en positionering van Communicatie en ICT in het geheel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ligt in het ter beschikking stellen van expertise in het domein van respectievelijk communicatie en ICT. Een expertise waarop elk beleidsdomein kan beroep doen en ook op initiatief vanuit Communicatie en ICT naar voor kan worden geschoven. In beide gevallen op vraag van of vanuit een eigen initiatief hebben Communicatie zowel als ICT een oriënterende en sturende functie, zodat de visie en operationele omkadering vanuit deze ondersteuning het geheel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie omvat. Een bijkomende rol ligt dan ook in de controle op de concrete uitvoering en opvolging van deze visie en omkadering. 6

7 III Management en operationeel plan A. Analyse van de huidige situatie Zowel Communicatie als ICT worden als organisatie-onderdelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie operationeel gepositioneerd bij de Diensten van de Leidend Ambtenaar, onder de rechtstreekse aansturing van de Leidend Ambtenaar. Dit organisatieconcept wordt bepaald door collegebesluit nr. 09/56 van 22 januari Beschouwingen bij de huidige situatie Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen creëren bijkomend verwachtingen zowel t.o.v. communicatie als ICT. Deze ontwikkelingen kunnen we samenvatten als het steeds toenemende belang van communicatie & ICT binnen zowat elke organisatie, en zich daarbij opsplitst in verschillende deelaspecten: de vele communicatieve boodschappen die doelgroepen op zich afgevuurd krijgen en dus moeten verwerken, eisen van elke organisatie een doordachte aanpak om haar boodschap binnen die immense en steeds verder aangroeiende - zee van boodschappen te laten opvallen het uitdeinen van communicatie naar (deel)gebieden waar voorheen geen tot weinig aandacht voor bestond binnen (overheids)communicatie, zoals citymarketing, het positioneren en promoten van onderwijs(instellingen), marketing van cultuur- en sportaanbod, het commerciëlere, economischere, of beter het steeds persuasievere karakter van communicatie verplicht overheden zich qua communicatie ook op terreinen te begeven waar zij tot recentelijk niet op begaf, zoals direct marketing, CRM, interactieve communicatie, doeltreffend communiceren eist ook een steeds sneller inspelen op de communicatieve behoeftes van het doelpubliek: o o o o dat steeds verder versplinterd in een post-modern landschap een versplintering die hand in hand gaat met steeds wisselende trends en voorkeuren van het publiek, media-evoluties, zowel technisch als inhoudelijk en het op zichzelf staan van niches en gemeenschappen het kritischer worden van het publiek, dat zijn eigen stem steeds luider laat weerklinken binnen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - waarin de Vlaamse Gemeenschapscommissie communiceert spelen niet alleen de bovenstaande evoluties, maar dient elke communicatie-aanpak nog eens rekening te houden met het diverse, steeds evoluerend publiek, dat qua taal, afkomst, achtergrond, opleiding, en ook betrokkenheid bij de het Gewest zelf een hele hoop schakeringen vertoont het digitaliseren van communicatie, waar we in de eerste plaats denken aan de nog steeds toenemende impact van het internet, maar ook aan projecten, applicaties, de door de doelgroep gebruikte dragers en technische evoluties van de media zelf, dit digitale aspect brengt ons ook tot ICT, waar door deze steeds verder doorgedreven digitalisering ICT een sleutelrol krijgt toebedeeld in de (technische) ondersteuning van communicatie; een ondersteuning die in sommige gevallen uitgroeit tot een echt partnership deze raakvlakken tussen communicatie en ICT vereisen dan ook een verder uit te bouwen coördinatie en alineëring. En het correct ondersteunen vereist steeds meer een planmatige, gemanagede aanpak waarbij beide domeinen als één omvattend domein worden beschouwd ICT zelf wint door de digitalisering van steeds meer productieprocessen, intern zowel als naar externe factoren, (E.R.P.-)planningen, gegevensuitwisselingen, DMS en archiveringen, metadatabases en DWH, aan gewicht binnen elke organisatie Dit alles maakt natuurlijk dat de vragen en eisen ten aanzien van zowel Communicatie als ICT niet alleen toenemen maar ook als steeds complexer en ingrijpender kunnen worden omschreven. En hoge verwachtingen dienen in te lossen. 7

8 Bij deze beschouwingen van de huidige positie van ICT en Communicatie kunnen ook de volgende observaties worden opgelijst: ondanks verschillende en vaak verdienstelijke pogingen in het verleden zit er nog onvoldoende proces- en project methodologie verwerkt in de operationele werking binnen Communicatie en ICT daarbij aansluitend, ontbreken ICT en Communicatie ook een centrale operationele inventaris en (productie)planning. De combinatie van deze 2 punten maakt dat de operationele gang van zaken met een verminderde efficiëntie wordt aangepakt ondanks een collegiale en open sfeer binnen de VGC bestaat er op zich geen structurele manier van samenwerking binnen de organisatie zelf, zodat overleg en afstemming eerder op ad hoc en op basis van individuele initiatieven worden genomen hierdoor kunnen, in het geval van communicatie, bepaalde inconsistenties, afwijkingen (o.a. op de huisstijl) en een vertekend beeld van de VGC in het algemeen en haar boodschap(pen) in het bijzonder ontstaan; in het geval van ICT is er door een bepaald ontbreken aan inzetbare kennis en expertise binnen de verschillende Directies en Entiteiten eerder sprake van een overbevraging en overbelasting van ICT. Maar ook op ICT-vlak leidt een gebrek aan planning en structurele transversale samenwerking tot meerdere inefficiënties, en tot een grotere werkdruk binnen deze reeds overbevraagde ploeg. Bijkomend kunnen in het geval van ICT inconsistenties ontstaan door het afwijken op ICT standaarden ICT en Communicatie botsen bij dit alles soms ook op een bepaald gebrek aan beheer en opvolging van projecten en producten vanuit de Directies en Entiteiten wat dan weer leidt tot verminderde kwaliteit 8

9 Deze beschouwingen van de huidige situatie van ICT en Communicatie kan dan ook de volgende SWOT-analyse worden samengevat: STERKTES transversale positioneren Communicatie & ICT; intentie en ambitie bij VGC-beleid om Communicatie & ICT te versterken en een geïntegreerd, transversaal beleid te voeren; o grote openheid bij de administratie om horizontaal/transversaal te werken; verder bouwend op bestaande communicatie- en ICT-omgevingen; o communicatie: bouwend op gekend imago en o boodschap; ICT: bouwend op fundament qua netwerk en applicaties grote betrokkenheid en motivatie van medewerkers van Communicatie & ICT in hun resp. werkdomein; generalistisch team, wat voor Communicatie & ICT een effectieve meerwaarde betekent; medewerkers zijn geëngageerd, flexibel, collegiaal en klantvriendelijk KANSEN toenemend belang van ICT & communicatie, binnen de VGC-organisatie feitelijke nood aan samenwerking tussen de beleidsdomeinen om het VGC-beleid rond ICT & communicatie meer te laten vertrekken vanuit noden van burgers en realiteit van het hoofdstedelijk gewest; creatie van instrumenten zoals transversale werkgroepen om een meer geïntegreerd ICT & Communicatie beleid te voeren; o dit sluit aan bij transitieproces dat reeds startte en eerste bakens uitzette tranversaliteit, transities en de nood aan (project)methodologie worden organisatiebreed erkent samenwerking met externe partners waardoor expertise en kennis kan worden verworven, al dan niet i.k.v. raamcontracten en/of (deel)projecten samenwerking met externe partners als de Vlaamse Gemeenschap (Muntpunt), BHG, Cocof, GGC, ZWAKTES ondanks pogingen in het verleden, onvoldoende proces- en project methodologie in operationele werking van Communicatie & ICT; pogingen uit het verleden tonen onvoldoende lijn en methodiek in verschillende vormen van transversale processen binnen de VGC; o daarbij aansluitend, ontbreekt centrale inventaris en planning. Combinatie hiervan creëert binnen operationele werking een verminderde efficiëntie; ontbreken van structurele samenwerken, zodat overleg en afstemming ad hoc en o.b.v. individuele initiatieven worden genomen; ICT & Communicatie botsen op een gebrek aan beheer en opvolging van projecten en producten o wat leidt tot verminderde kwaliteit BEDREIGINGEN ICT maar zeker Communicatie-initiatieven blijven verspreid over de verschillende Directies en Entiteiten, met als gevolg: o communicatie: inconsistenties, afwijkingen (o.a. op de huisstijl), gebrek aan overzichten o ICT: meerdere inefficiënties; gevaar voor overbevraging van zowel Communicatie als ICT, waar zeker die laatste met een beperkte personeelsbezetting kampt, versterkt door een ontbreken aan inzetbare expertise binnen de verschillende Directies en Entiteiten overbevraging die op haar beurt leidt tot een gebrek aan ML- en LT-visie, daar men enkel het KT operationele aspect opvolgt afhankelijkheid van externe partners voor bepaalde expertise en kennis en/of hun (productie)planningen tegengestelde visies en/of belangen met partners als de Vlaamse Gemeenschap (Muntpunt), BHG, Cocof, GGC, Bovenstaande beschouwingen en observaties maken dus duidelijk dat het verder uitbouwen van ICT en Communicatie een inspanning en bereidheid vraagt, natuurlijk van ICT en Communicatie zelf, maar daarbij ook van de ganse VGC. B. Visie en doelstelling voor de toekomst De visie en de doelstellingen die in dit Management en Operationeel Plan hieronder worden uitgewerkt vinden hun oorsprong in en hebben als basis het Management en Operationeel Plan van de Leidend Ambtenaar van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 9

10 duidelijk over de opdracht van de administratie transparantie klantvriendelijkheid principes deugdelijk bestuur organisatiecultuur Communicatie en ICT willen het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteunen, versterken en realiseren, waarbij de administratie voorbereidt, terugkoppelt terug en uitvoert wat het beleid beslist. De dienstverlening vanuit ICT en Communicatie zijn daarbij organisatiebreed op te vatten; een groot deel van het beleid van de VGC heeft immers te maken met het één en/of het andere en moet dus professioneel en efficiënt kunnen samenwerken met niet alleen deze ondersteunende diensten, maar ook met de communicatie- en ICT-initiatieven vanuit de andere VGC-beleidsdomeinen. Dit houdt dan ook dat de gepaste interne werkprocessen worden uitgebouwd, op een transversale, gecoördineerde manier. ICT en Communicatie zijn daarbij vanzelfsprekend ondersteunende diensten naar de VGC als geheel net zogoed als naar de onderdelen ervan. Deze ondersteuning wordt opgevat als een partnership, waarbij beide partijen samen streven naar de beste oplossing voor een gegeven ICT en/of communicatie-opdracht vanuit de betreffende Directie of Entiteit en voor de VGC als geheel. Via deze samenwerking streeft de dienstverlening vanuit ICT en Communicatie naar het creëren van een meerwaarde, niet alleen voor de gegeven opdracht vanuit die Directie of Entiteit, maar houdt daarbij ook maximaal rekening de werking van de ganse VGC organisatie, het verantwoordelijk beleid en de beoogde doelgroepen en te bedienen publiek. Deze ondersteuning en facilitatie uit zich eveneens in expertise ter beschikking stellen in elke fase van een gegeven opdracht; en voor bepaalde opdrachten, het volledig beheer op zich nemen. Dit kan ook op eigen initiatief vanuit ICT en/of Communicatie, op die vlakken waar ze een lacune in de eigen of de werking van een ander onderdeel van de VGC administratie opmerkt. In functie van dit ondersteunen naar Directies en Entiteiten, en deze met raad en daad bij te staan, te begeleiden bij het organiseren, opvolgen en beheren van hun opdrachten, dient dus een correcte proces- en project methodologie te worden uitgewerkt. Waarin rollen en verantwoordelijkheden worden opgesteld en een daaraan gekoppelde verantwoordelijkheidszin wordt afgesproken. Van ICT en Communicatie mag ook voortrekkersrol qua transversaal aanpak & procesmethodologische aanpak, ook naar externen, zoals leveranciers, partners, werkveld etc. worden verwacht. Want zeker voor ICT maar evengoed voor Communicatie zullen wij blijven beroep doen op expertise, kennis en ervaring die door externen wordt aangeleverd. Gezien de schaalgrootte van de VGC enerzijds en de omvang en complexiteit van de opdrachten aan ICT en Communicatie anderzijds is dit immers niet alleen een noodzaak; het strekt ook tot aanbeveling om op de eigen ideeën, voorzetten en initiatieven de nodige feedback en suggesties ter verbetering van elk deelaspect of de werking als geheel grondig te bestuderen. En waar correct en relevant toe te passen, niet alleen op de eigen werking maar ook naar de Directies en Entiteiten. In concrete gevallen kan ICT en Communicatie zich eveneens inschakelen in een multidisciplinaire aanpak, bij die complexere dossiers en projecten die een dergelijke aanpak vereisen. Ondanks deze voortrekkersrol, blijft een ondersteunende dienst natuurlijk antwoorden op de behoeftes en verwachtingen vanuit de Directies en Entiteiten. Deze manier van organiseren is inderdaad gebaseerd op de aard van die ondersteuning en niet op de beleidsdomeinen zelf. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de Leidend Ambtenaar, de algemene Directies, het College en de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Een en ander belet niet dat ICT en Communicatie bepaalde taken en prioritisaties in vraag kan stellen of vraagt deze in een breder kader te situeren vooraleer een bepaalde ondersteuning effectief aan te vatten. Besluit 10

11 Communicatie en ICT moeten op die manier bijdragen tot een verhoogde effectiviteit en zichtbaarheid van het beleid van de VGC en haar doelstellingen en zo professioneel en efficiënt mogelijk georganiseerd worden. Om het bovenstaande dus samen te vatten zijn de belangrijke opties daarbij: evoluties, tendensen en ontwikkelingen inschatten en opvolgen qua mogelijke communicatie en ICT meerwaarde(s) voor de VGC digitalisering kunnen we daarbij als voornaamste evolutie beschouwen planmatig werken propageren, m.i.v. proces- en project methodologie samenwerken propageren, meer in het bijzonder een transversale aanpak kwaliteit als leidraad nemen en dus professionalisme, bij elke gegeven ICT en Communicatie situatie voorstaan 11

12 C. Strategische en operationele doelstellingen A. Strategische doelstelling: Transversale werking structureel toepassen Een transversale werking dient te worden uitgebouwd voor zowel ICT en Communicatie. In het verleden lanceerde men binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie verschillende, vaak verdienstelijke pogingen, maar om meerdere redenen evolueerde dit niet tot een integrale, gestructureerde en volgehouden aanpak. Met het oprichten van een Klankbordgroep voor zowel ICT als Communicatie wordt de concrete aanpak van een organisatie-overschrijdende aanpak in samenspraak met de verschillende Directies en Entiteiten uitgelijnd, gedefinieerd en geoperationaliseerd. Trekker hierbij zijn vanzelfsprekend ICT en Communicatie voor hun resp. Klankbordgroep. De structuur en (operationele) procedures uitgetekend door deze Klankbordgroepen bevestigen zich in een permanente structuur en permanente (proces en project)aanpak, en bevorderen zo de samenwerking binnen de VGC én tegelijk de efficiëntie van de ondersteunende dienstverlening en zo uiteindelijk ook het beleid van de VGC. Vanuit de Klankbordgroep worden dan ook methodologieën, stappen hierin en de verschillende rollen en verantwoordelijkheden gedefinieerd. A.1. Operationele doelstelling: Inventarisering, planning en projectmanagement inventarisprocedure en - instrumenten uitwerken voor het aanvragen en opvolgen van ICT- en Communicatie-opdrachten; dit leidt tot een: o overzicht o coördinatie o alingnering o integratie o controle planning van deze aanvragen: o moet ICT en Communicatie toelaten proactiever te werken o en haar resp. resources in te plannen o en investeringen correct in te schatten opstellen van procedures, proces- en project management o aftoetsen criteria o invoeren project methodologie uiteindelijk tot een win-win situatie voor alle betrokken partijen, zowel binnen de VGC als naar haar uiteindelijke klanten, het Brusselse publiek A.2. Operationele doelstelling: Centralisatie en RACI matrixen introduceren Bij de werking vanuit de Klankbordgroepen dient een bepaalde verhouding op essentiële vlakken te worden geïntroduceerd in functie van meer centralisatie. Dit moet leiden tot coördinatie en afstemming binnen het geheel van de VGC van alle (deel)aspecten op Communicatie en ICT vlak De volgende zaken komen hiervoor in aanmerking: - controle op de toepassing van aspecten als huisstijl, VGC-logo s, tone of voice, vanuit Communicatie en standaards, besturingsystemen, technologieën, vanuit ICT - aftoetsing van communicatie- en ICT-initiatieven op effectiviteit en globale consistentie - coördinatie van communicatie- en ICT-werking naar derden zoals bijv. toelevering publicaties, mediaplaatsing, voor Communicatie; en ontwikkeling, hosting, hard- en software standaarden, voor ICT - (gehele of gedeeltelijke) uitwerking van initiatieven van Directies en Entiteiten (publicaties, campagnes, promotie, mediaplaatsing, evenementen, ). Instrumenten om dit te realiseren zijn: 12

13 de opmaak van een algemeen, transversaal en een door het Managementcomité gevalideerd Communicatie- en ICT-plan voor het geheel van de VGC, vanuit de input in de Klankbordgroepen en specifieke bevragingen van de Directies en Entiteiten, op jaarbasis en ingedeeld in kwartalen de formalisering van afspraken (visa, advies van Communicatie, projectwerking) naar de Directies en Entiteiten o in communicatie en ICT is de zwakste schakel dan ook deze die niet is gecheckt o in de te bepalen projectmanagement en methodologie moet worden bepaald in welke o mate dit visum als bindend of als adviserend wordt beschouwd hoe dan ook gaan wij er vanuit dat ICT zowel als Communicatie bij elk initiatief op hun resp. domeinen worden betrokken, zelfs reeds in een voorbereidende fase in geval van meer centrale realisatie van de uitwerking van initiatieven is eventueel wel een aanpassing van het personeelskader en de resp. budgetten voorop te stellen. Als standaard onderdeel bij elke projectmethodologie definieert de RACI matrix dan de verantwoordelijken (R = Responsible), de, degenen naar wie moet worden gecommuniceerd (C = Communicated) en wie louter moet worden geïnformeerd (I = Informed). Op die manier wordt duidelijk bepaalt wie de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden draagt, en wordt ook uitgelijnd wie op welke basis wordt betrokken, zowel op algemene basis als per specifiek project. B. Strategische Doelstelling: kaders en platformen definiëren Bij een transversale werking dient een bepaald kader en platform te worden uitgebouwd, in de eerste plaats een methodologie, maar evenzeer een platform waarin kan worden overlegd, gedebatteerd en van waaruit dit tweerichtingsverkeer verder doorstroomt naar de VGC-organisatie in haar geheel. B.1 Operationele doelstelling: Kader Transversale Aanpak Opstellen vanuit de Klankbordgroep, wordt in een duidelijke en vaste omkadering opgezet, in overleg met de aanspreekpunten uit de betrokken Directies en Entiteiten een dergelijke omkadering uit zich ook in vastomlijnde en permanente workflows en een proces- en project methodologie o waarin, zeker voor processen en projecten, deze methodologie tussenstappen definieert, sign off momenten voorziet, een rapportering naar de betrokken opstelt en zich aldus efficiënt kader vormt de reeds aangehaalde RACI-matrix sluit hier bij aan, op algemene basis of per specifiek project B.2 Operationele doelstelling: Platform transversale aanpak opstellen vanuit de rapporteringsfunctie moeten ook de nodige instrumenten worden voorzien om een gedegen opvolging en evaluatie mogelijk wordt dergelijke dashboards (oftewel overzichten) worden ook in samenspraak opgesteld en laten betrokken éénmaal operationeel en ingeschakeld binnen de werking in één oogopslag toe te bepalen waar een taak en/of project zich bevindt, wat de volgende actiepunten zijn, welke weg een taak reeds aflegde en nog dient af te leggen, e.d. dergelijke dashboard sluiten ook aan bij een ICT en Communicatie aanpak, gebaseerd op feiten en cijfers (zie ook S.D. C, ICT en Communicatie gebaseerd op feiten en cijfers) een centraal aanmeldingspunt verzamelt daarbij eveneens de aanvragen, de communicaties en de voor die taak of project relevante uitgewisselde documenten en bestanden procescommunicatie uitlijnen met de nodige sleutelmomenten waar feedback, terugkoppeling en andere input kan worden gegeven; één en ander sluit hier ook aan bij de te kiezen projectmethodologie 13

14 C. Strategische doelstelling: ICT en Communicatie gebaseerd op feiten en cijfers Voor het beleid en haar werking zijn feiten en cijfers onontbeerlijke zuurstof. Vanuit de ondersteuning van ICT en Communicatie dient dan ook de (bij voorkeur geautomatiseerde) stroom van overzichtelijke feiten en cijfers te worden aangeleverd aan eenieder die als belanghebbende kan worden omschreven. Voor deze feiten en cijfer aanpak zal een en ander in overleg met en in synergie met de Meet- en Weetcel worden opgezet. C.1 Operationele doelstelling: Monitoring we dienen hierbij een universele oplossing te concipiëren en te implementeren voor alle door ICT en Communicatie gehoste en onderhouden websites net als een universele oplossing valt te concipiëren en te implementeren voor alle door ICT en Communicatie beheerde applicaties en databases een extranet wordt uitgebouwd qua raadpleging voor alle belanghebbenden o op basis van software pakketen als Google Analytics, SAS, of andere, dit na een interne behoefte-analyse bij deze belanghebbenden en een benchmark waarbij deze behoeften worden afgetoetst aan de mogelijkheden van de verschillende op de markt beschikbare software pakketen o dit extranet kan worden ingeschakeld in de reeds aangehaalde dashboardfunctie met deze instrumenten kan ICT en/of Communicatie ook vergelijkingen, trends, opvolging impact van campagnes en website bezoek niet alleen in kaart brengen maar ook lessen trekken naar de toekomst toe hierbij aansluitend dient in samenspraak met Facility een onderzoek naar de verspreiding van de VGC brochures en andere fysieke communicatiedragers te worden onderzocht en waar nodig te worden bijgestuurd en aangepast in functie van bijv. de aanwezigheid van doelgroepen met dezelfde kritische ingesteldheid moeten we ook aanwezigheid op evenementen, beurzen en andere externe aangelegenheden evalueren en waar nodig bijsturen in functie van deze monitoring dienen ook nieuwe technologieën als bijv. CRM, DWH, te worden beschouwd en waar ze een meerwaarde kunnen betekenen voor de VGC in haar werking te worden ingeschakeld C.2 Operationele doelstelling: Cijfers ten dienste van de interne werking van Communicatie en ICT Aan de hand van de eigen cijfers en cijfers die worden aangeboden via zowel interne als externe bronnen moeten zowel Communicatie en ICT hun inzichten, kennis en expertise verrijken, zodat uiteindelijk niet alleen de VGC maar ook haar publiek, de Brusselaar dus, profiteert van deze gedegen kennis van het terrein. We denken hierbij aan: een voortdurende aandacht voor Publieks- en Doelgroepenonderzoeken binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest qua Communicatie maar evengoed vanuit ICT standpunt, zowel qua hardware, software, technologieën, Instrumenten daarbij kunnen zijn: benchmarks audits seminaries en studiedagen publicaties over Brussel zowel als het werkdomein van ICT en Communicatie C.3 Operationele doelstelling: Analyse nieuwe technologieën 14

15 ICT en Communicatie kunnen we beiden als dynamische en zo goed als constant evoluerende vakgebieden omschrijven. We willen deze dynamiek en evoluties dan ook aandachtig opvolgen en analyseren, met het oog op een eventuele meerwaarde voor onderdelen van en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Vanuit deze opvolging en analyses en na het bevestigen van een mogelijke meerwaarde i.s.m. de betreffende onderdelen en/of VGC als geheel, kunnen dan concrete voorstellen worden geformuleerd en ontwikkeld. Zo is het aspect opleidingen, studiewerk, bijscholing zowel voor Communicatie maar zeker voor een constant aandachtspunt. Door de drukke dagdagelijkse en operationele bezigheden is dit vaak het eerste dat sneuvelt; begrijpbaar, maar nefast in een dergelijk constant evoluerende omgeving. Vanzelfsprekend dienen we hier de mogelijke meerwaarde voor de VGC en/of, haar activiteiten in het oog te houden, en moeten we dus weerstaan aan de (profilerings)drang en andere druk (vanuit commerciële partners bijv.) om scorende, zichtbare, enkel op een hype meesurfende, initiatieven te lanceren. Onze kritische zin mogen we niet verliezen, ook durven tegen de markt in te gaan. D. Strategische doelstelling: Media D.1 Operationele doelstelling: Media-evoluties opvolgen en concrete advies formuleren vanuit deze opvolging Het behoort tot de kerntaken van Communicatie om media-evoluties binnen dit uitermate dynamische domein (inhoudelijk, zowel als technisch, het media landschap zelf, ) op te volgen, te analyseren en waar deze evoluties een meerwaarde bieden ook toe te passen op haar eigen werkdomein en te suggereren naar haar partners. Ook hoe doelpublieken omgaan met media, wat hun wensen zijn qua aanbod, aanpak en omkadering is aan veranderingen onderhevig; en ook daar dienen soortgelijke analyses te bepalen of er al dan niet een meerwaarde is om in te spelen op de wijzigende voorkeuren van de doelpublieken. Deze analyses en het formuleren van impulsen naar de toekomst kunnen meerdere vormen aannemen, en houden natuurlijk standaard rekening met een Brusselse invalshoek : suggesties naar de verantwoordelijke beleidsmakers suggesties naar de Brusselse media (Brussel Deze Week, TV Brussel, FM Brussel en brusselnieuws.be) suggesties naar de VGC-partners het inpassen van nieuwe media in de communicaties van het VGC beleid; van mediamix tot het kanaal waarover de boodschap wordt verspreid inpassen van de evoluties in omgaan met de media bij de door de VGC beoogde doelgroepen zoeken naar extra mogelijkheden voor een ruimere distributie voor deze 4 Brusselse media Vanuit de beslissingen van het verantwoordelijke beleid en analyses qua mediatrends, waar het crossmediale reeds werd geëvalueerd door Communicatie, kan Communicatie het crossmediale dossier verder opvolgen; een aspect waar ICT eveneens een rol in kan spelen. Dit daar bij een dergelijke samenwerking een belangrijk integratie-aspect, zeker qua back-ends, meespeelt. Ook rond initiatieven waar reeds een bepaalde consensus rond bestaat, zoals bijv. Digitext, kan ICT een rol spelen, nl. hoe bepaalde content wordt geformateerd om via dit medium te worden verspreid. Verder wenst Communicatie de bestaande werkrelaties met de Brusselse media op een constructieve manier verder uit te bouwen, zodat ook dit aspect van standaard operationele relaties de aandacht krijgt die het verdient. Hierbij krijgt het waarnemerschap van de VGC in de Raad van Beheer van TV 15

16 Brussel een prominente rol, maar spelen initiatieven als Klas in de Media, FM World, het formuleren van VGC invalshoeken bij de media convenanten, D.2 Operationele doelstelling: Opmeten positionering van de VGC, haar beleid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vanuit de oprechte bezorgdheid om Brussel in al zijn facetten te laten doorsijpelen in de media en vandaar in de (publieke) percepties en tegelijk de VGC, haar beleid en haar initiatieven de aandacht te laten krijgen die ze verdienen, dient een gedegen pers- en PR-beleid te worden uitgebouwd. Niet alleen naar de Brusselse media, ook naar de andere (lees: Vlaamse) media die hiervoor in aanmerking komen. Vanuit de bevoorrechte relaties die de VGC onderhoudt met de Brusselse media dient er in de eerste plaats aan deze media te worden gedacht om een dergelijk positief beeld van het Gewest en de VGC uit te dragen, zonder daarbij te vervallen in redactionele inmenging, maar wel aan een actieve politiek om deze media te overtuigen om mee te denken aan constructieve pistes om deze doelstelling te halen. Aan de hand van gericht inhoudsanalyses i.v.m. de Brusselse media die de VGC ondersteunt wil Communicatie één en ander ook objectiveren, met als doel om hieromtrent een duidelijke en feitelijke analyse te concluderen zodat waar nodig kan worden bijgestuurd, zowel naar het eigen pers- en PR-beleid als naar de media zelf. De percentages en andere modaliteiten hierbij dienen i.s.m. de media en de verantwoordelijke beleidsmakers te worden afgesproken Zoals reeds eerder opgemerkt wordt dit niet ondernomen vanuit een redactionele, inmenging (de onafhankelijk van de resp. redacties blijft gegarandeerd), maar wel vanuit een citymarketing objectief, waarbij de aandacht voor de positieve aspecten van de grootstad tot een correctere beeldvorming moet leiden, door net in te gaan tegen de maar al te gretig geconsumeerde negatieve clichés. Positieve stadsverhalen in de breedste zin van het woord zorgen niet alleen voor een dergelijke citymarketing, maar kunnen op termijn ook inpassen in community vorming (ook al via Klas in de Media, FM World, ), waarbij het beleid de nodige middelen kan vrijmaken voor positieve stadsverhalen. Dergelijke beeldvorming kan ook een positieve invloed hebben op bepaalde doelgroepen, zoals zorgverstrekkers, leerkrachten, e.d. zodat (positieve stads-)verhalen die op hen betrekking kunnen hebben, extra aandachtig zullen worden onderzocht. Ook naar Wonen in Brussel kan een degelijke link worden gelegd. E. Strategische doelstelling: Uitlijnen dienstverlening en positionering Communicatie en ICT In het kader van een efficiënte werking binnen de VGC dienen Communicatie en ICT aan te geven wat hun resp. dienstverlening in deze domeinen behelst en vanaf waar moeten ze coördineren naar externe dienstenleveranciers. Dit heeft ook een repercussie naar de dienstverlening (en zo ook naar de verhouding) tussen het werkveld en de VGC. E.1 Operarationele doelstelling: Uitlijnen dienstverlening Gaande van een full service bureau tot louter coördinerend naar externe dienstverleners, kan zowel Communicatie als ICT het éne zowel als het andere uiterste op zich nemen, in functie van omvang en complexiteit van een bepaalde taak of project. Hoe dan ook zal er een steeds een expertise ter beschikking worden gesteld vanuit de eigen VGC Communicatie en ICT dienstverlening. Maar tegelijk dient Communicatie zowel als ICT duidelijk en ondubbelzinnig t.o.v. elke aanvrager uit te lijnen tot waar haar dienstverlening gaat, wat deze inhoudt, welke expertise door de eigen dienst wordt verzorgd en voor welke er via eventuele uitbestedingen of andere werkwijzen - wordt beroep gedaan op externe dienstverleners. 16

17 Het uitlijnen van standaarden, normen en kaders hoort hier eveneens bij. Net als het aanhalen tot waar de helpdesk en andere operationele ondersteuning gaat en hoe deze tot een werkbare procedure, incl. termijnen voor beide partijen kan komen. Met betrekking tot het werkveld zullen we keuzes - zoals welke dienstverlening en voor wie, wat moet onderling worden gecoördineerd, welke ondersteuningsinstrumenten zijn vereist - moeten maken en systematisch invoeren. De categorisering en de gelaagdheid van hun rol t.o.v. de VGC kunnen hier een houvast vormen. Het gaat om een globaal concept waarin stijl, kwaliteit, samenhang, efficiëntie, een gezamenlijk doel dienen, namelijk de ondersteuning van de basisopdracht (de missie) van een instelling (met netwerk) via communicatie. Bij de bepaling van dit werkveld dient bijzondere aandacht te gaan naar de ICT- en Communicatiewerking t.o.v. de Gemeenschapscentra en andere aan de VGC gelieerde organisaties. E.2 Operationele doelstelling: Positionering van ICT en Communicatie binnen het geheel Bij het bepalen welke de dienstverlening inhoudt van ICT en Communicatie is onlosmakelijk de vraag verbonden welke rol binnen het geheel van de organisatie ICT en Communicatie spelen. Sowieso staan zij beiden in het organigram van de VGC aangegeven als ondersteunende diensten bij de Leidend Ambtenaar. Het is het dan ook op die basispremisse dat ICT en Communicatie een eerste positionering bevestigen naar de VGC toe. Deze basispremisse kan op aangeven en aansturen van de Leidend Ambtenaar én het uittekenen van een proces- en projectmethodologie (zie ook S.D. A, Transversale werking structureel toepassen, en meer bepaald OD A.1, Inventarisering, Planning en Projectmanagement) verder worden uitgewerkt. Hoe dan ook is deze transversale werking steeds het uitgangspunt bij elke gegeven opdracht aan ICT en Communicatie. Waarbij vanuit een oriënterende en sturende functie, de visie en operationele omkadering het geheel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie omvat. Een extra rol ligt dan ook in de controle op de concrete uitvoering en opvolging van de visie, omkadering en sign off momenten. Concreet moet dan wel bekeken worden met welke middelen en manier van werken binnen de VGC dit kan worden bewerkstelligd. F. Strategische doelstelling: VGC als merk positioneren Om aan te geven wat de VGC concreet is, wat zij kan doen voor haar doelpubliek dient een merkpositionering te worden opgesteld en van daaraf consequent te worden toegepast. Op basis van haar Mission Statement, en de waarden en normen die daarin vervat zitten, kan de VGC zichzelf zichtbaar en concreet maken, zodat het doelpubliek de link legt tussen specifieke zaken en de aanbieder van deze zaken. Zodat uiteindelijk de VGC niet alleen bekender wordt, maar tevens geliefder. F.1 Operationele doelstelling: Merk VGC onderzoeken via audits wordt de huidige positie (in al haar facetten, zoals connotaties, associaties, bekendheid, herkenbaarheid, )opgemeten, met representatieve steekproeven bij die doelgroepen die de VGC voor ogen heeft aan de hand van die analyse kan Communicatie in samenspraak met andere stakeholders hieromtrent bepalen waar, in welke mate e.d. bijsturing en/of extra inspanningen nodig zouden zijn en moet een verdere analyse richtlijnen opleveren tot het detail van elk operationeel niveau o en bepalen hoe de VGC duidelijker kan worden vanzelfsprekend is hier ook een link te leggen naar de VGC huisstijl en naar eventuele andere, aanvullende merken die rond de VGC worden gesitueerd (CLB, de eigen onderwijsinstellingen, ); een duidelijke verhouding dient hier te worden vastgelegd F.2 Operationele doelstelling: De gekozen merkpolitiek consequent en universeel toepassen 17

18 net zoals het logo van de VGC moet het merk overal, constant en rigoureus worden toegepast met nader te bepalen controlemechanismen, die het geheel van de organisatie ten goede komen overal, constant en rigoureus betekent over de ganse VGC heen en tot in de details van haar operationele werking; dit vergt een volgehouden inspanning van elk onderdeel van de VGC en van ieder personeelslid een manier om dit duidelijk te maken en op te volgen moet worden opgesteld i.s.m. de ganse organisatie; een kader waarin het overlegmodel dat de transversale klankbordgroep en/of projectstructuur een duidelijke rol in heeft te spelen G. Strategische doelstelling: Interne communicatie Elke organisatie die een gedegen extern communicatiebeleid en merk wil uitdragen dient in de eerste plaats de eigen organisatie en de mensen die deze organisatie dragen te overtuigen, te betrekken en te enthousiasmeren. Vanzelfsprekend kan interne communicatie met de nodige hulpmiddelen vanuit ICT worden ingeschakeld bij: kennismanagement, het verbeteren van de interne mobiliteit, het verhogen van de betrokkenheid bij de organisatie e.d. G.1 Operationele doelstelling: Interne nieuwsbrieven policy uitwerken en toepassen momenteel bestaat er geen algemeen beleid qua interne nieuwsbrieven, zodat deze dan ook historisch naast elkaar zijn gegroeid en daardoor ook naast elkaar communiceren bij een dergelijke nieuwe gecoördineerde aanpak hoort ook nieuwe look en feel, niet alleen grafisch, ook redactioneel (copy, tone of voice, taalrevisie, ), in- en uitschrijfprocedure, frequentie van verschijnen, dient één en ander op elkaar te worden afgestemd met een dergelijk nieuw elan en met een doordachte, gecoördineerde aanpak dragen deze nieuwsbrieven niet alleen bij tot het bekend maken van de specifieke beleidsdomeinen maar dus ook van andere doelstellingen van de VGC (bijv. de hierboven aangehaalde merkpolitiek, het belang ervan en de noodzakelijke steun van elk personeelslid) vanuit deze transversale, geïntegreerde aanpak kan Communicatie, in samenspraak met de gehele VGC organisatie, ook nadenken over en concrete voorstel formuleren voor een nieuwsbrief naar het werk/middenveld, partners, e.d. Ook ICT speelt hier een rol en dan meer bepaald in het adresbeheer en de interface naar de in- en uitschrijfmodule G.2 Operationele doelstelling: Intranetportaal vernieuwen Heel wat organisaties bouwden terecht een intranet uit om zo de efficiëntie van hun werking te verbeteren, zo ook de VGC. Vanuit het toenemende belang van gestroomlijnde communicatie binnen elke organisatie en het digitale netwerk daarin, verdient een verdere ontwikkeling en opwaardering van het intranet zeker de aandacht van Communicatie zowel als ICT. Op dit domein ontmoeten beide specialisaties ICT en Communicatie zich inderdaad bij uitstel. De één voor de technische analyses en ontwikkeling, de ander voor de inhoudelijke analyses en het voorzien van content voor dit specifieke medium. Het spreekt echter voor zich dat het uitbouwen van een vernieuwd intranetportaal de interactiviteit en samenwerking tussen de verschillende Directies in het algemeen en de medewerkers ervan in het bijzonder sterk zal ondersteunen. Daarom dat bij het uitbouwen van een vernieuwd intranetportaal elkeen moet worden betrokken en de transversale werking opnieuw een hoofdrol zal spelen. Er kan zelfs voor dit omvangrijke project eventueel een aparte transversale werking worden opgezet, in de vorm van een projectgroep, waarbij de lessen en afspraken die zijn te maken in het kader van SD A en B (resp. de transversale werking structureel toepassen en kaders en platformen uitbouwen) meteen hun nut in de praktijk bewijzen. 18

19 Aangezien dit een organisatie-omvattend project wordt, dient dan ook extra aandacht uit te gaan naar het betrekken van elk onderdeel van de VGC zodat de nodige concrete input wordt gegeven bij elke stap van het project. Input die door Communicatie en ICT vanuit hun resp. invalshoeken wordt verwerkt tot insteken voor de verdere aanpak tot en met de oplevering van dit vernieuwde intranet. Eénmaal opgeleverd dient dit intranet ook te worden voorgesteld en vertrouwd te worden gemaakt bij de werking van elk onderdeel van de organisatie en de elke medewerker op zich. Bijsturing vanuit de werking van de organisatie of vanuit het individueel niveau van het personeelslid is dan ook mogelijk. Bij deze analyses en werking moet zeker vanuit ICT standpunt ook bekeken worden hoe bestaande digitale processen (bijv. de digitale collegeprocedure, EPM,...) en toekomstige verdere digitaliseringstappen (bijv. subsidieaanvragen, ) in dit intranet kunnen worden ingepast. Een mogelijke invalshoek als ERP (enterprise resource planning) mag daarbij ook niet worden vergeten. H. Strategische doelstelling: Communicatie met en door het Muntpunt Alle communicaties vanuit de VGC krijgen door het opzetten van het Muntpunt een extra kanaal om al haar boodschappen te verspreiden. Vanuit dit oogpunt wil Communicatie elke opportuniteit die zich in dit verband aandient grondig onderzoeken zodat van deze megafoon functie kan worden gebruik gemaakt. Bijv. in het kader van Wonen In Brussel, haar databanken, haar publicaties, etc. Waarbij er ook wordt gewaakt over garanties en protocollen hoe in dit kader VGC content aangeboden onder de Muntpunt -vlag effectief als VGC content identificeerbaar is en ook blijft. Ook ICT krijgt bij deze megafoon functie een belangrijke taak toebedeeld, nl. onderzoeken hoe deze informatiestroom kan worden geautomatiseerd. H.1 Operationele doelstelling: Uittekenen van de portaalsite muntpunt.be Dit uittekenen kent de volgende onderdelen die in onderlinge samenhang ontplooid moeten worden: o Het opmaken van de webarchitectuur van de home- en onderliggende pagina s Dit betreft de functionele en conceptuele voorbereiding en heeft de volgende elementen: - een oplijsting van de informatieve, interactieve en promotionele vereisten op korte en lange termijn; - de definitie van het platformconcept; - een gelaagd concept voor de verschillende mogelijkheden voor de inbreng van partners. o Het uitwerken van het organisatorisch kader Dit onderdeel heeft de volgende elementen: - een oplijsting van de verschillende actoren (samen met de opdrachtgever); - een uitklaring van de verschillende verantwoordelijkheden en rollen van alle (interne en externe) actoren en een situering van de juridische elementen (auteursrecht, redactionele aansprakelijkheid, ); - een kwaliteitszorgsysteem; - een overzicht van de processen en procedures; - een algemeen model voor de opvolging en samenwerking; - het uitwerken van een formeel kader voor de verschillende samenwerkingmodaliteiten en verantwoordelijkheden. o Het uitwerken van het technisch kader Het formuleren van een advies over aan eventueel te kopen IT instrumenten voor de ondersteuning van de organisatie, de webontwikkeling en het onderhoud, de functionele eisen waaraan ze moeten voldoen en een marktonderzoek naar producten en leveranciers. o Het definiëren en realiseren van samenwerkingstrajecten Het uitwerken van minstens 5 verschillende door de opdrachtgever te bepalen samenwerkingtrajecten met externe partners (in kaart brengen van het inhoudelijk, vormelijk, technisch, juridisch en organisatorisch kader voor de samenwerking). 19

20 o o o Het uitwerken van de vormgeving De ontwikkeling van 10 door de opdrachtgever aan te geven webpagina s (overeenstemmend met de verschillende mogelijkheden voorzien in de webarchitectuur). Hierbij wordt voortgebouwd op de vormelijke kenmerken van de overgangssite en op het huisstijlrichtlijnen van Muntpunt. Evaluatie en bijsturing op basis van een gebruikersonderzoek Het testen van de voorstellen bij de gebruikers op toegankelijkheid, overzichtelijkheid, gebruikersgemak, en het bijsturen van de voorstellen op basis hiervan. Het uitwerken van een tijdsplan en een budget voor realisatie Het becijferen van de kosten verbonden met de ontwikkeling en het onderhoud van de Brusselse portaalsite en het schetsen van een tijdsplan voor de realisatie (al dan niet gefaseerd). H.2 Operationele doelstelling: Uitwerken van de VGC-inbreng in de portaalsite muntpunt.be De Vlaamse Gemeenschapscommissie is niet alleen een mede-organisator van Muntpunt (naast de Vlaamse Gemeenschap) maar beschikt als lokale overheid ook over een uitgebreid digitaal content aanbod (onder allerlei vormen en formaten - informatief, communicatief en interactief) relevant voor de Muntpuntsite zoals: - scholeninformatie (zie onderwijsinbrussel.be); - wooninformatie (zie woneninbrussel.be); - het vormingsaanbod (www.vgc.be/site+structuur/cursusaanbod.html); - een digitale kaart (http://geowebgis.irisnet.be/vgcview/run.htm); - het aanbod van VGC-diensten en van organisaties waarvan de VGC inrichtende overheid is (cultuurwaardebon, speelpleinen, Stadskriebels, Gouden Ketjes, sport, kinderopvang, scholen, gemeenschapscentra, zie ook vgc.be) - Om deze content vlot te laten opmaken in het conceptueel kader dient er vanuit Communicatie over de volgende elementen te worden nagedacht: - het opstellen van een detailleerde situering van de huidige en wenselijke digitale initiatieven van de VGC en van de in haar opdracht ontwikkelde of te ontwikkelen initiatieven (wat, wie, met wie, voor wie, waarom, waar, wanneer, hoe, ). De opdrachtgever zal hiervoor een uitgebreide insteek geven. - voor alle digitale VGC-initiatieven wordt de gewenste relatie tot Muntpunt bepaald: de omschrijving van de mogelijkheden (in kern, periferie, ), de criteria daarvoor (op basis van de missie en opdrachten van de VGC en van Muntpunt), de concrete oplijsting van dit alles. - het uitwerken en vastleggen van een set van uitgangspunten, wensen en normen m.b.t. de informatieverwerking, de complementariteit, de positionering (corporate en branding), de kwaliteit, het taalgebruik, de rollen en verantwoordelijkheden, de soorten en aard samenwerkingsverbanden, de juridische elementen (eigenaarschap, redactie, copyright, aansprakelijkheid, ). - een opgave van de te ontwikkelen instrumenten en de eisen waaraan ze moeten voldoen voor het feitelijk inbrengen van digitale VGC-producten in de Muntpuntsite. Dit alles moet resulteren in een overzicht en situering van de digitale VGC-producten op te nemen in de Muntpuntsite en in een conceptueel kader voor de realisatie daarvan (de selectie, de inhoud, de vorm, de werkwijze en de modaliteiten). Een belangrijk punt daarbij is de productontwikkeling. Het gaat hier over de concrete uitwerking van het hoger besproken instrumentarium. De volgende elementen zijn hier van belang: - het opstellen van een model voor de algemene organisatie, de opvolging, de processen en procedures. - uitwerken van een set typewerkwijzen en de onderdelen ervan. Een typewerkwijze is een onderling samenhangend geheel van een visualisering, tekst, techniek, organisatie en minimumcontext (wat minstens van het originele concept moet meegedragen worden). Voor elke soort digitale inbedding wordt minstens 1 typewerkwijze opgemaakt. 20

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functiebeschrijving Projectmedewerker Strategische planning en EISW

Functiebeschrijving Projectmedewerker Strategische planning en EISW Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Projectmedewerker Strategische planning en Europese en internationale samenwerking Interne ondersteuning

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V) 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Standplaats Weddeschaal (Loopbaanpad Asse, Brugge, Gent, Ronse C3 C5 / C4 C5 / B1 B2 B3 Projecten) 2. DOEL Instaan voor de coördinatie en realisatie van verschillende (complexere)

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Coördinator Werk en sociale economie

Functiebeschrijving Coördinator Werk en sociale economie Functiebeschrijving Coördinator Werk en sociale economie Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Coördinator werk en sociale economie ROWEM Economie

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 #vvsgbwcongres Communicatie: ongeleid projectiel of doordacht beleid? Machteld Weyts #vvsgbwcongres 4 22-11-2016 5 22-11-2016 voorbeeldslides

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Evaluatiekader Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 581 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 17 JUNI 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van mevrouw Annemie MAES - betreffende het Brussels medialandschap 1355 2 TOELICHTING

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend Toezichter der werken Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL WEGEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL Controleur

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Rol: Coördinerend directeur

Rol: Coördinerend directeur Doel van de functie Opzetten en vertalen van een overkoepelend ondersteuningsbeleid en strategie voor de scholengemeenschap, verlenen van advies en ondersteuning ten aanzien van het bestuur en de directies

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen 1 2 3 4 1. Wat is beleidsvoerend vermogen? De scholen die een succesvol beleid voeren, gebruiken hun beleidsruimte maximaal zodat de onderwijskwaliteit

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE Competentieprofiel Waardegebonden competenties Klantgerichtheid De dienstverlening afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne klanten en burgers, ook

Nadere informatie

Proces 78: Kennismanagement

Proces 78: Kennismanagement Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën Proces 78: Kennismanagement Versie gevalideerd door de stuurgroep van 23 mei 2006 Oorspronkelijk document

Nadere informatie

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 1 Introductie en situering takendebat fase 1: 2011 takendebat = ONDERZOEK takendebat fase 2: 2012 thematische analyses

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten.

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. OTV DIRECTEUR THUISZORG Een manager met daadkracht, visie en groeiambities RESULTAATGEBIEDEN Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. - Opmaken van doelstellingsdossiers gezinshulp,poetshulp

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau B Niet-leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau B Niet-leidinggevend Projectmedewerker Dienst cultuur Functiebeschrijving Niveau B Niet-leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING VRIJE TIJD DIENST FUNCTIE CULTUUR GENERIEKE FUNCTIETITEL Administratief medewerker/ dossierbeheerder?

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

gemeenteraad Zitting van 21 september 2015

gemeenteraad Zitting van 21 september 2015 gemeenteraad Zitting van 21 september 2015 Ontwerpbesluit A-punten ondernemen en stadsmarketing 38 2015_GR_00471 Visit Antwerpen - Toeristisch fietsactieplan. Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring Auteur

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst Verloop beoordeling opmaak overeenkomst De Ambrassade 13 september 2016 Wat komt er aan bod in deze sessie? Beoordelingsfase + timing Verloop beoordeling, criteria en resultaat Subsidieovereenkomst: elementen

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

1. Bepalen van de prioriteiten

1. Bepalen van de prioriteiten 1 1. Bepalen van de prioriteiten Bij het bepalen van prioriteiten heeft men aandacht voor: bevestigen en borgen van wat goed gebleken is (= behoud-punten); verbetering van de vastgestelde werkpunten (=

Nadere informatie

Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en. ICT en systeemverantwoordelijke (projectbasis) Administratief kader

Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en. ICT en systeemverantwoordelijke (projectbasis) Administratief kader Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en systeemverantwoordelijke (projectbasis) 1. Identificatiegegevens: Functiebenaming: Graadbenaming: Sector/Dienst: Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan)

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Stafmedewerker beleidsafdeling

Functiebeschrijving. Stafmedewerker beleidsafdeling Functiebeschrijving Stafmedewerker beleidsafdeling Functiefamilie beleidsthemabeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening HRM20141021_FB_stafmedewerker

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Bestuursdecreet Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Beleidscontext Vlaams regeerakkoord Eén Vlaams Bestuursdecreet (minimaal decreten bestuurlijk beleid, deugdelijk bestuur,

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector

Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector Ann Peirs, Geert Brandt, Partners Covista 15 mei 2015 Intro maturiteitsmodel 150 medewerkers uit de publieke sector waren aanwezig

Nadere informatie

Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden

Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden Toegankelijkheid We gaan er vaak van uit dat de toegankelijkheid van de fysieke omgeving een voldoende voorwaarde is om iedereen te

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Introductie "Projectmatig werken is teamwork... maar vanuit andere samenwerkingsvormen dan we vaak gewoon zijn in de reguliere werking.

Nadere informatie

FUNCTIEKAART: ADVISEUR SENIORENBELEID

FUNCTIEKAART: ADVISEUR SENIORENBELEID FUNCTIEKAART: ADVISEUR SENIORENBELEID 1. Organisatiegegevens FUNCTIEFAMILIE: experten 1 FUNCTIEBENAMING:adviseur seniorenbeleid FUNCTIENIVEAU: A1a A1b A2a, DEPARTEMENT: burgerzaken en welzijn DIENST: welzijnsdienst

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 Naam van de organisatie : Adres : Telefoon : Dit formulier omvat 2 delen:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Consulent lokale economie 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De consulent lokale economie is het aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers en stimuleert, behartigt en

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend Iedere ochtend in Afrika ontwaakt een leeuw met de wetenschap dat hij sneller moet lopen dan de traagste gazelle Productiebedrijven in Vlaanderen met uitsterven bedreigd springlevend of? Benchmark uw productielogistiek

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie