Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 2014"

Transcriptie

1 Faculteit Letteren en Wijsbegeerte So wat scriften dat men visiert, can ic lesen ghelijc mijn naem. Ontwikkeling van een digitale leeromgeving om de lectuur en het begrip van Middelnederlandse teksten - literair en nietliterair - te bevorderen en te optimaliseren Projectverantwoordelijken: Prof. dr. Youri Desplenter, dr. Veerle Uyttersprot en dr. Els De Paermentier Samenvatting: dit 2013-project heeft tot doel een digitale leeromgeving te ontwikkelen waarin de lectuur en het begrip van Middelnederlandse teksten worden aangeleerd, bevorderd en geoptimaliseerd. De leeromgeving is bedoeld voor de studenten Nederlands uit Ba1, de studenten Geschiedenis uit Ba2, masterstudenten die hun competenties m.b.t. Middelnederlandse teksten willen opfrissen of uitbreiden, en manama-studenten en promovendi die een wetenschappelijke verhandeling in de mediëvistiek voorbereiden. In de leeromgeving worden oefeningen op drie niveaus uitgewerkt zodat de studenten hun vaardigheden via zelftesting kunnen vergroten. Er wordt eveneens een databank aangelegd met Middelnederlandse teksten met bijhorende verklaringen, maar ook fotomateriaal. Opmerking: in 2014 werd de leeromgeving verder aangevuld met zowel materiaal van binnenshuis. Daarnaast was er een uitwisseling van materiaal met de Universiteit van Amsterdam. Zo is de website heel rijk geworden en kan de tool zowel in het onderwijs als voor het evalueren van de studenten ingezet worden. Er werd een artikel geschreven: Oudere literatuur in het hoger onderwijs. Daarnaast is er interesse bij de Universiteit van Antwerpen om de tool (eventueel tegen betaling) te verwerven. Er is geen gebruik gemaakt van Minerva en Curios. De projectmedewerker heeft ervoor gekozen om een Drupal-website op te zetten, omdat Curios te zeer een keurslijf vormt. Om continuïteit en onderhoud te garanderen werd hiervoor een handleiding geschreven. Het is op basis van de eindrapportering en na bezoek van de website niet helemaal duidelijk of en hoe de tekstverklaringen van research- en doctoraatstudenten ( expertengroep ) in de tool worden opgenomen. Dit was één van de doelstellingen van het project. 2. Taalonthaal: je eerste hulp bij tekst en taal (oorspronkelijke titel: Eerste hulp bij tekst en taal ) Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Johan De Caluwe Samenvatting: taalonthaal verzorgt (1) lessen Academisch schrijven in een notendop, (2) geeft studenten intensieve en individuele begeleiding met taal- en tekstadvies op maat, (3) zorgt voor een wekelijkse taalmailing Taaltips van Taalonthaal, (4) organiseert lessenreeksen op maat, (5) zorgt voor een brede communicatie van het onderwijsinnovatieproject bij de doelgroep, en (6) ontwikkelt taalondersteunende materialen zoals een kijkwijzer en een vademecum. Opmerking: dit project heeft taalondersteunende materialen ontwikkeld (of zal ontwikkelen) zodat de taalondersteuning ook na het aflopen van het project in 2015 verder kan gezet worden. Verschillende faculteiten hebben eveneens gebruik gemaakt van taalonthaal. Hieruit blijkt dat er nood is aan een universiteitsbreed initiatief voor taalvorming voor studenten. Taalonthaal wil hierin een voortrekkersrol spelen en zijn ervaringen delen met o.m. de projectmedewerkers van de cel pag.1

2 Diversiteit en Gender en het UCT. In het oorspronkelijke projectvoorstel was het de bedoeling om ook hogerejaars en studenten SLO mee te betrekken in het opzet van deze facultaire taalondersteuning. Hierover werd verder niets meer gerapporteerd. Is men van dit idee afgestapt en zo ja, waarom? Uitwisseling van ervaringen met mevrouw Liesje Liagre lijkt aangewezen: zij is binnen DOWA bezig met het uitwerken van de begeleiding van schrijfopdrachten. 3. Een stap hoger: Expliciteren van onderzoekscompetenties tussen Secundair en Hoger Onderwijs. Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Jürgen Pieters Samenvatting: dit voorstel focust op de onderzoekscompetenties die een belangrijk leerresultaat vormen aan het eind van het secundair alsook in het hoger onderwijs. In dit project is filmmateriaal verzameld van studenten en docenten met als doel een heldere communicatie over wat academisch onderwijs en onderzoek in de humane wetenschappen inhoudt. Ten tweede is samengewerkt met de SLO om tot een betere afstemming te komen tussen secundair en hoger onderwijs. Ten derde is een studie- en ontmoetingsdag georganiseerd voor verantwoordelijken in het secundair onderwijs. Te slotte is men het project webklassen opgestart voor leerlingen uit het secundair onderwijs dat moet zorgen voor een betere matching tussen opleiding en studiekiezer. Opmerking: het in het project geformuleerde stappenplan kan zeer inspirerend werken voor andere faculteiten die onderzoekscompetenties binnen het secundair onderwijs willen faciliteren. Dit project kreeg een vervolg met het 2015-project Webklassen. 4. Centrale ondersteuning van onderwijs en onderwijsvernieuwing aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. GEEN RAPPORTERING. Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Jürgen Pieters Samenvatting: binnen de faculteit LW is nood aan een centraal project om (1) bestaande onderwijsinnovatie in kaart te brengen, (2) na te gaan in welke mate uitgevoerde onderwijsinnovatie initiatieven de kwaliteit van het onderwijs in algemene zin bevorderen en (3) bestaande good/best practices inzake onderwijsvernieuwing te delen. pag.2

3 Faculteit Rechtsgeleerdheid International commercial negotiations seminar (honors class). Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Piet Taelman Samenvatting: via dit project wil men studenten de kans geven zichzelf te bekwamen in internationale onderhandelingen, met juristen uit een andere (Amerikaanse) cultuur. Zij krijgen hiertoe een realistisch dossier voorgeschoteld. De onderhandelingen gebeuren via videoconferenties en tussentijdse contacten via en Skype. De onderhandelingen worden voorafgegaan door colleges. Studenten worden gecoacht via een ervaren zakenadvocaat. Door deze oefening kunnen studenten hun onderhandelingsskills aanscherpen, leren zij zich schriftelijk uitdrukken, leren ze omgaan met stress en interculturaliteit, en leren ze werken in team. Opmerking: dit format kan inspirerend werken voor andere opleidingen/faculteiten die een internationale samenwerking beogen. Het project zal voortgezet worden mits er externe sponsoring wordt gevonden. Prof. De Wulf zal alvast in een bescheidener vorm dergelijke oefening via videoconferencing doen met de Bond University. Het project krijgt dus een vervolg. 2. (voorbereiding) implementatie model facultaire verankering diversiteitsbeleid. Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Eva Brems Samenvatting: dit project is een uitloper van het OI-project Transitieproject Ervaringsleren en diversiteit : facultaire implementatie Community Service Learning & verankering diversiteitsbeleid op het vlak van onderwijs uit Met dit project wil men bijdragen aan de facultaire verankering van het diversiteitsbeleid en de verdere uitbouw van de onderwijsprincipes van Community Service Learning aan de faculteit. Concreet wil men het universiteitsbreed keuzevak Coaching en Diversiteit definitief vorm geven. Opmerking: dit project past binnen het strategisch plan en levert een bijdrage aan de projecten Community Service Learning & facultaire verankering diversiteitsbeleid. De facultaire verankering van diversiteit wil men bewerkstelligen dmv een facultair diversiteitsplan. Dit plan is nog in volle ontwikkeling waardoor er voorlopig nog geen afgewerkt resultaat beschikbaar is. Huidig project loopt af in september Omdat het project nog niet is afgerond, zal er nog een rapportering worden gevraagd voor de activiteiten in ebooks als ondersteuning van hoorcolleges voor bijzondere doelgroepen. Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Yves Jorens Samenvatting: dit tweejarig project wil de klassieke hoorcolleges versterken met innovatieve ondersteunende leermaterialen die via een ebook worden aangeboden en zo extra ondersteuning bieden aan o.a. internationale en startende (non-law) studenten. De cursus wordt via Minerva en het ebook op (wachtwoord BVRUGENT) aangeboden. Het bevat naast de multimediale leermaterialen ook in Curios opgestelde vragen. Het project bouwt voort op de sterktes van Minerva en breidt dit uit met (1) een gestructureerd boek-concept dat nu niet pag.3

4 bestaat in Minerva en (2) een vraagbaak-database. In het tweede jaar werd aandacht besteed aan het aanbieden van zelftests op 3 niveaus, het ontwikkelen van een parallelle (open) opdracht ter voorbereiding van het examen, het herschrijven van het handboek op basis van ervaringen met het e-book en het ontwikkelen van een online cursus voor het creëren van een online studieomgeving: Opmerking: oorspronkelijk wou men werken met de leerpaden van Minerva. Aangezien die niet aan de vooropgestelde vereisten kon voldoen, is in samenspraak met het Minerva-team beslist om het e- Book via Weebly aan te bieden. De gebruikte methodieken en good practices werden gedeeld via hogergenoemde website, een presentatie op de vijfde dag van de onderwijsinnovatie, een goedgekeurde voucher in samenwerking met de vakgroep Onderwijskunde en samenwerking met het centrale Blended Learning-team. Er is een 2015-vervolgproject goedgekeurd waarin een nog progressiever opzet van de website beoogd wordt: FlexCourse: A flexible course design and development environment to meet student profiles en REFLEX: REchten en FLEXibel leren: een project voor het ontwikkelen en evalueren van een flexibele cursusomgeving die rekening houdt met studentprofielen. 4. Studentenconferentie te Den Haag in het kader van het vak International Commercial Arbitration. Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Maud Piers Samenvatting: dit project financiert de deelname van studenten aan een studentenconferentie te Den Haag in het kader van het opleidingsonderdeel International Commercial Arbitration. Studenten moesten een paper schrijven, een presentatie van 20 minuten geven over arbitragerecht en nadien werd over dit onderwerp gediscussieerd met medestudenten uit Duitsland. Met deze conferentie wou men bijdragen aan de internationalisering, de kennis van arbitrage aanscherpen bij de studenten, de spreekvaardigheid verbeteren, kansen tot netwerken aanbieden en de studenten dichter bij de praktijk te brengen. Opmerking: de studentenevaluaties over dit initiatief waren zeer positief. Men wil dit project in de toekomst herhalen. Op basis van dit pilootproject, zijn er gesprekken aan de gang met de Belgische arbitrage-instelling Cepani. Het is de bedoeling om een studentencongres te organiseren onder de auspiciën van deze instelling. Dit zou kleinschaliger (en dus ook minder duur) zijn. pag.4

5 Faculteit Wetenschappen Blended learning: inzet van weblectures en incorporatie in leerpaden van inleidingslessen ter voorbereiding van praktische oefeningen Algemene Chemie. Projectverantwoordelijke: Prof. Isabel Van Driessche Samenvatting: in dit project wil men weblectures en leerpaden uitwerken ter aanvulling en vervanging van inleidingslessen voor de praktische oefeningen Algemene Chemie. Door deze videoopnames verbetert de zichtbaarheid van de uit te voeren handelingen, kunnen de studenten zich op eigen tempo voorbereiden op de practica en kunnen de studenten de aangeboden informatie onbeperkt herhalen. Opmerking: door deze ingreep is er meer tijd beschikbaar voor het uitvoeren van de proeven en wordt er extra ruimte gecreëerd voor persoonlijke begeleiding en remediëring. De studenten zijn over het algemeen heel positief. Het gebruik van deze leerpaden en video-opnames leidt tot beter voorbereide studenten. Mocht de projectverantwoordelijke hierover willen publiceren kan een beroep gedaan worden op het vouchersysteem: onderwijstips.ugent.be => zoekterm voucher. 2. Blended learning: inzet van weblectures binnen het voorbereiding/feedback model: gevisualiseerde uitwerking van aansluiting theorie/oefeningen ter ondersteuning van werkcolleges chemische thermodynamica. Projectverantwoordelijke: Prof. Zeger Hens Samenvatting: dit project is een verderzetting van hetzelfde project in 2013, waarbij men met een beperkt budget een aantal weblectures wil opnemen. De combinatie van weboefeningen en feedback via een werkcollege werd door de studenten als bijzonder stimulerend werd ervaren. Doel van dit project is om de aansluiting tussen theorie en oefeningen te verbeteren door een aantal nieuwe weblectures op te nemen die studenten zelfstandig en op eigen tempo kunnen doornemen, waardoor er tijdens de contacturen dieper ingegaan kan worden op details en de studenten efficiënter individueel begeleid worden. Hierdoor gaan studenten met meer succes complexere opgaven kunnen uitwerken. Opmerking: de lesgever zal dit instrument de komende jaren verder blijven gebruiken in de hoorcolleges. De lesgever merkt op dat de verandering van tempo en leerstandpunt die het afspelen van de opnames met zich meebrengt de aandacht van de studenten trekt en het de lesgever mogelijk maakt om als medetoeschouwer belangrijke elementen te beklemtonen. Mocht de projectverantwoordelijke hierover willen publiceren kan een beroep gedaan worden op het vouchersysteem: onderwijstips.ugent.be => zoekterm voucher. 3. SimulApps: een educatief platform voor simulaties binnen fysica, biologie en chemie. Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Katrien Strubbe Samenvatting: binnen dit project wil men een educatief platform ontwikkelen dat simulaties voor de opleidingsonderdelen fysica, biologie en chemie verspreidt die eveneens op de mobiele toestellen pag.5

6 draaien. Deze simulaties worden gratis ter beschikking gesteld voor onderwijsdoeleinden voor zowel universitair als secundair onderwijs. Opmerking: ondanks dat dit project een continueringstraject had ingebouwd, is men er niet in geslaagd om een handleiding te schrijven om simulaties te programmeren. Het is uit de rapportering ook niet op te maken of men er in geslaagd is de ontwikkeling van nieuwe simulaties als standaardopdracht te integreren in de verschillende opleidingen tot programmeur aan de UGent. Er zijn 8 apps ontwikkeld en uitgetest. Deze zullen toegankelijk worden gesteld voor een breder publiek. De kracht van deze apps hoewel nog niet wijdverspreid ligt in visualiseren van of inzicht krijgen in abstracte concepten. De lesgever wil deze Phet apps verspreiden met UGent-logo, maar wacht op antwoord van TechTransfer of dit kan/mag. 4. Ontwikkeling van een multimedia demonstratiesysteem ter ondersteuning van het bacheloronderwijs Fysica. Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Bartel Van Waeyenberge Samenvatting: binnen het project is een demoplatform voor fysica uitgebouwd. Dit bestaat enerzijds uit een fysisch platform, zijnde een roltafel, voorzien van computer en basis-instrumentatie, en anderzijds uit een software-template om een multimedia-voorstelling van demonstratie op groot scherm te kunnen weergeven. Met dit platform kunnen live demonstraties uitgevoerd worden, die eveneens achteraf als multimedia-presentaties aan de studenten worden ter beschikking gesteld via Minerva. Er werden 10 demo s ontwikkeld. Opmerking: om de overige 10 demo s alsnog te ontwikkelen (er waren 20 demo s voorzien) is een nieuw project ingediend en goedgekeurd. Met dit vervolgproject wil men (1) werken aan de verdere uitbouw van multimediale demo s voor het bachelor onderwijs fysica en (2) een expertisenetwerk van bachelor fysica docenten uitbouwen binnen de AUGent. De lesgever stelt dat de echte impact van deze demo s en waardering hiervoor door studenten in de toekomst duidelijk zal worden. Mocht de projectverantwoordelijke dit willen onderzoeken en hierover publiceren kan een beroep gedaan worden op het vouchersysteem: onderwijstips.ugent.be => zoekterm voucher. 5. Geautomatiseerde feedback en quotering voor oplossingen van programmeeropgaven met bijzondere aandacht voor meertaligheid en programmeerstijl. Projectverantwoordelijken: Prof. dr. Peter Dawyndt en Prof dr. Veerle Fack Samenvatting: met dit vervolgproject van 2012 en 2013 (Pythia is een project waarbij de focus ligt op het geautomatiseerd feedback geven aan studenten die leren programmeren) richt men zich dit jaar voornamelijk op het intelligenter maken van de automatische feedback en beoordeling, het internationaliseren van de omgeving door de databank van programmeerproblemen aan te bieden in het Engels, en het beschikbaar stellen van de broncode van Pythia. Daarnaast zijn er een aantal videohandleidingen ontwikkeld. Opmerking: de lesgever rapporteert dat de studenten de programmeervaardigheden beter beheersen dankzij het inzetten van de tools die binnen het project Pythia werden ontwikkeld. Omdat studenten automatisch individueel worden opgevolgd en feedback krijgen, stellen de studenten pag.6

7 tijdens de persoonlijke begeleiding veel doelgerichter vragen. Het is positief dat door de vertaling naar het Engels dit project ook internationaal kan ingezet worden, bijvoorbeeld in Campus Korea. De projectleider geeft aan dat er een internationaal onderzoeksartikel zal ingestuurd worden, wat de disseminatie van het project bevordert. Hiervoor kan een beroep gedaan worden op het vouchersysteem: onderwijstips.ugent.be => zoekterm voucher. De studenten rapporteren een grote studiebelasting. Om dit realistisch te kunnen inschatten, wil de lesgever een UGent studietijdmeting laten uitvoeren en deze vergelijken met de meting van tijdsbesteding die zij uit Pythia kunnen trekken. Men kan hiervoor contact opnemen met 6. Uitwerking project winnaar Studentenwedstrijd: Blended Learning. Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Paul Matthys Samenvatting: met dit project, dat ontstaan is uit een projectvoorstel van de studenten, wil men blended learning verder promoten en ondersteunen binnen de faculteit Wetenschappen. Men wil de studenten uitdagen om zelfstandig een deel van de kennis te verwerven, zodat tijdens de contacturen meer tijd vrij komt om gerichte vragen te stellen over de leerinhoud. Zo worden in één pilootproject vragen via Curios aangeboden in de vorm van een quiz als studiebegeleidende tool bij aanvang van de lessen en worden in een ander project concepten aangeboden aan de studenten onder de vorm van weblectures. De cel onderwijsinnovatie begeleidt dit project en heeft deze nieuwe vorm van leren geëvalueerd. Opmerking: de lesgevers/begeleiders geven aan dat het grote voordeel van het aanbieden van curiosvragen is dat studenten deze op eigen tempo en meerdere keren kunnen doorlopen. Er kan eveneens tijdens de contacturen extra aandacht worden besteed aan vragen waarop de meerderheid van studenten een fout antwoord gaf. De lesgevers/begeleiders durven geen harde uitspraken doen of deze vorm van leren leidt tot betere examenresultaten. De disseminatie van deze vormen van blended learning binnen de faculteit Wetenschappen gebeurt aan de hand van flyers en webpagina s waarin goed practices zijn opgelijst. Er is eveneens overleg geweest met van DOWA, die vanuit het strategisch project Blended Learning lesgevers begeleidt en een centraal draaiboek zal opzetten rond blended learning. 7. Actualiteitsplan: boeiende lessen, leerrijke debatten. Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Paul Matthys Samenvatting: met dit project wil men meer actualiteit brengen in het curriculum van de studenten en tegelijk argumentatievaardigheden en kritisch denken bij de studenten ontwikkelen. De bedoeling is om twee keer per jaar een boeiende spreker uit te nodigen, die in het kader van een of meerdere opleidingsonderdelen een voordracht komt geven. Opmerking: er werden twee voordrachten georganiseerd. Volgens de projectverantwoordelijke konden de twee bevlogen sprekers op veel bijval rekenen en werden heel wat vragen gesteld tijdens een lange en geanimeerde discussie. Deze discussielessen werden erg gesmaakt. pag.7

8 8. Communicatieplan Onderwijsinnovatie Faculteit Wetenschappen. Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Paul Matthys Samenvatting: door het organiseren van een wedstrijd rond onderwijsinnovatie voor studenten, lunches rond onderwijsinnovatie, en het verspreiden van een nieuwsbrief, wil dit project onderwijsinnovatie binnen de faculteit WE nog meer in de schijnwerpers plaatsen. Opmerking: originele in vulling van disseminatie van onderwijsinnovatieve ideeën binnen de faculteit. De combinatie van een open oproep voor projecten, de competitieve toewijzing van de middelen, de tandem website/nieuwsbrief, de Broodjes Martinnovatie, de studentenwedstrijd en centrale facultaire ondersteuning door 2 projectmedewerkers maakt dat onderwijsinnovatie leeft binnen de Faculteit Wetenschappen. De broodjes Martinnovatie hebben reeds geleid tot samenwerkingen/inzichten binnen en buiten de UGent. pag.8

9 Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen De student centraal : interactief zelfstandig leren Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Ilse De Bourdeaudhuij Samenvatting: (eindrapportering) met dit project wil men een vervolg breien aan het project interactieve werkvormen van academiejaar Dit vervolg spitst zich toe op het aanmoedigen, aanzetten en ondersteunen van docenten om interactieve/activerende werkvormen te gebruiken in hun onderwijs. Zo wil men o.a. faculteitsbrede didactische en praktische ondersteuning bieden bij het gebruik van stembakjes, weblectures via Camtasia, leerpaden en peer assessment. Daarnaast wil men de ideeën van blended learning verspreiden binnen de faculteit. Opmerking: om lesgevers te informeren worden workshops georganiseerd, flitsmails verstuurd en de innovatiewebsite regelmatig geüpdated. Binnen de faculteit vindt men het belangrijk dat de studentactiverende onderwijsinnovaties steeds gekoppeld zijn aan de Minervamodules. Dit voorkomt een versnippering van expertise, verhoogt de beveiliging van interne data en verzekert een langetermijnvisie. 2. Digitalisering van masterproeftraject: optimalisatie van het begeleidingsproces en het beoordelingsproces van masterproeven ter bevordering van onderwijskwaliteitszorg. Projectverantwoordelijken: Prof. dr. Ann Van Hecke, Prof. dr. Sofie Verhaeghe, Prof. dr. Dimitri Beeckman en Prof. dr. Ilse DeBourdeaudhuij Samenvatting: binnen dit project wil men het masterproeftraject volledig digitaliseren en automatiseren. Hierdoor kan men de administratieve workload reduceren en mogelijke leereffecten bij studenten optimaliseren door het genereren van tussentijdse feedback voor de studenten. Met dit traject verwacht men een betere registratie en analyse van de prestaties van studenten, een meer diepgaande en tijdige terugkoppeling van tussentijdse beoordelingen en een betere monitoring van de vooruitgang van studenten. In het traject wordt ook een vragenlijst voorzien waarbij de kwaliteit van de begeleiding, nut van en voorbereiding op de masterproef wordt bevraagd. Opmerking: dit is een tussentijdse rapportering. In het project wil men een template programmeren en een vrij generieke inhoudelijke invulling geven aan het digitaal masterproeftraject met o.a. aandacht voor een vlotte toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, mogelijkheid om standaard opvolgdocumenten en (tussentijdse) evaluaties te integreren in een portfolio, en de mogelijkheid om specificaties toe te voegen naargelang van de noden van de opleidingen. De digitalisering zal binnen Minerva gebeuren waardoor ook de rest van de universiteit hiervan op termijn kan gebruik maken. Omdat de digitalisering modulair is opgevat, kunnen andere faculteiten eigen accenten leggen. pag.9

10 3. Train the trainers: opleiding van (tand)artsen stagebegeleiders op de werkvloer. Projectverantwoordelijken: Prof. Dr. Martine De Vos, Prof. dr. Myriam Van Winckel en Prof. dr. Hugo De Bruyn Samenvatting: omdat het gebruik van het portfolio bij werkplekleren eisen stelt aan de opleiders op vlak van feedback en evaluatie, wil men in dit tweejarig project aangepaste evaluatie-instrumenten uitwerken en vertalen in een online tool, op zoek gaan naar gebruiksvriendelijke online communicatiekanalen, en stagebegeleiders helpen via een toegepaste training. Zo worden opleiders/supervisors in de Master Specialistische Geneeskunde geprofessionaliseerd in het begeleiden van Artsen Specialisten in opleiding (ASO). Opmerking: dit is een tussentijdse rapportering. In jaar twee wordt de training verfijnd en wordt het project geëvalueerd om zo te komen tot een structurele verankering van train the trainer sessies. Inspirerend is de idee om via videogetuigenissen van deelnemers (zie ook andere opleiders aan te moedigen om de training te volgen. De gebruikte methodieken, tools, ontwikkelde training zijn ter beschikking gesteld aan Dowa. Zo kunnen ook andere opleidingen waarin stage en werkplekleren centraal staan hiervan gebruik maken. Er loopt bij de ASO s een bevraging over hoe zij het onderwijsklimaat ervaren. De projectmedewerker vermoedt dat het volgen van deze train the trainers zou moeten bijdragen tot een positieve evolutie van het onderwijsklimaat. Mocht de projectverantwoordelijke hierover willen publiceren kan een beroep gedaan worden op het vouchersysteem: onderwijstips.ugent.be => zoekterm voucher. 4. De ontwikkeling van een e-learning module over kwalitatief onderzoek. Projectverantwoordelijken: Prof. dr. Sofie Verhaeghe, Prof. dr. Ann Van Hecke, Prof. dr. Dimitri, Beeckman, Prof. dr. Sara Willems, Prof. dr. Anselme Derese, Prof. dr. Lut Braeckman, Prof. dr. Lea Maes en dr. Dominique Van de Velde Samenvatting: omdat er nood is aan begeleiding van kwalitatief onderzoek op verschillende niveaus (masterproeven, onderzoeksprojecten, doctoraten), wordt in dit project een modulair opgebouwd e- learning pakket ontwikkeld over kwalitatief onderzoek. Door de modulaire opbouw is het flexibel en op maat in te zetten. Hierdoor kan men de bestaande noden remediëren en de kennis en vaardigheden in kwalitatief onderzoek vergroten bij studenten en medewerkers van de faculteit. Het e-learningpakket moet zowel door individuele gebruikers kunnen geraadpleegd worden als geïntegreerd worden in een bestaand opleidingsonderdeel. Opmerking: hoewel men de mogelijkheden van de bestaande platformen Minerva, Oasis en Curios heeft bekeken, heeft men er toch voor geopteerd om te kiezen voor de elektronische leeromgeving van MOODLE. Dit is een vreemde keuze, aangezien in de rapportering van het eerste project van de GE er net gesteld worden dat men het binnen de faculteit belangrijk vindt dat de studentactiverende onderwijsinnovaties steeds gekoppeld zijn aan de Minervamodules. Dit voorkomt een versnippering van expertise, verhoogt de beveiliging van interne data en verzekert een langetermijnvisie. Projectverantwoordelijke meldt dat er meer aandacht moet gaan naar gebruiksvriendelijkheid en mogelijkheden van leerpaden binnen Minerva. De module zelf is nog niet beschikbaar. Daarom zal er pag.10

11 dan ook nog een rapportering worden gevraagd voor de activiteiten in Het ontwikkelde pakket, wordt indien breder inzetbaar best ook gedissemineerd naar andere faculteiten die werken met kwalitatief onderzoek. 5. Efficiënte dataverwerking ter ondersteuning van onderwijskwaliteitszorg en feedback, van manuele inbreng naar een geautomatiseerd proces. Projectverantwoordelijken: Prof. dr. Hugo De Bruyn Samenvatting: dit project heeft als doelstelling om een oplossing te bieden voor de verwerking van de papieren (evaluatie)formulieren die gebruikt worden in de opleidingen. Men wil een efficiënte procedure ontwikkelen voor het digitaliseren van formulieren, het analyseren van de evaluatiegegevens in het kader van de optimalisatie van het toetsbeleid en de kwaliteitszorg, en het geautomatiseerd terugkoppelen van de gegevens naar de studenten en/of opleiding. Daarnaast kan het systeem ook ingezet worden voor onderzoeksdoeleinden (verzamelen en analyseren van gegevens). Om dit alles te realiseren werd OMR software aangekocht. Opmerking: in het oorspronkelijke projectvoorstel waren ook nog twee andere opleidingen betrokken: Logopedische en audiologische wetenschappen en Biomedische wetenschappen. In de rapportering worden deze opleidingen niet meer vermeld. Continuering van het project is voorzien omdat het softwareprogramma ter beschikking gesteld wordt via de uitleendienst van de faculteit en dat er nog een instructievideo met stappenplan zal worden gemaakt voor andere opleidingen die het programma/strategie wensen te gebruiken. In de rapportering staat ook vermeld dat men de geregistreerde data zal gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de vakgroep Onderwijskunde. Hierbij kan een beroep gedaan worden op het vouchersysteem: onderwijstips.ugent.be => zoekterm voucher. 6. Verder ontwikkelen van toetscommissies en ondersteunen van toetskwaliteit in alle opleidingen van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Projectverantwoordelijken: Prof. dr. Ilse DeBourdeaudhuij en Prof. dr. Anselme Derese Samenvatting: in de faculteit GG werd recent het initiatief genomen om toetscommissies te installeren in elke opleiding. Om deze commissies te begeleiden worden met dit project voorbereidende stappen ondernomen zoals het ontwikkelen van een opleidingseigen visie op toetsing, het opstellen van een toetsmatrix, het informeren en opleiden van docenten. Een aantal tools werden hiertoe reeds in een vorig project ontwikkeld. In dit en komend academiejaar wil men de commissies verder uitbouwen en de focus uitbreiden van de kwaliteit van examens naar de kwaliteit van andere, meer actieve evaluatievormen. Opmerking: er zijn reeds verschillende checklists en handleidingen ontwikkeld zoals een checklist evaluatiebeleid opleiding, kwaliteitsborging examenvragen voor zowel de docent als de student en een handleiding voor het opstellen van toetsmatrijzen. Het draaiboek dat ontwikkeld wordt, wordt best gedissemineerd. Continuering van het project wordt gegarandeerd omdat dit opgenomen wordt in het takenpakket van de vaste facultaire equipe onderwijskwaliteitszorg. pag.11

12 Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Integratie van micro-tentoonstellingen in het atelieronderwijs. Projectverantwoordelijken: Prof. dr. Pieter Uyttenhove, dr. Maarten Liefooghe en dhr. Stefaan Vervoort Samenvatting: dit innovatieproject voorziet in het ontwikkelen en opzetten van de werkvorm de micro-tentoonstelling als didactisch instrument in atelieronderwijs samen met studenten en atelierdocenten, en in het ontwerpen en realiseren van de nodige tentoonstellingsdisplays voor de ateliers die ontworpen worden 8 belangrijke ontwerpers. Door het invoeren van een tentoonstellingsdynamiek van studenten- en docentenwerk in het atelieronderwijs wil men het leervermogen tussen architectuurstudenten onderling verhogen. Met de displays zelf wordt een exemplarische werkverzameling van uitdagende hedendaagse architectuur binnengehaald. Ten slotte wordt de kritische vaardigheid van het tentoonstellen gestimuleerd. De displays zullen ingezet worden voor alle ontwerp- en ateliervakken, wat de zichtbaarheid van studentenontwerpen verbetert mede door de locatie op de drempel van de Faculteitsbibliotheek in het hart van het Plateaugebouw. De displays zullen ook demonteerbaar en verplaatsbaar zijn. Opmerking: de uitvoering van de ontworpen tentoonstellingsdisplays zal in 2015 gebeuren. Er is een website bij dit project ontworpen: Dit project ondersteunt het hele ontwerponderwijs binnen de opleiding burgerlijk ingenieur-architect. Continuering is gegarandeerd omdat diverse titularissen al in de projectwerkgroep meewerken. 2. BLAST: Blended Learning Analytics & Statistics Trial. Projectverantwoordelijke: Prof. Dr. Frank Gielen Samenvatting: in dit project wil men learning analytics en student dashboards (= visualisatie van de studievoortgang van de student + hulpmiddel om de studenten te begeleiden doorheen de online modules door het aangeven van deadlines, overzicht van leerdoelen, mate waarin zij de leerdoelen hebben behaald, te volgen leerpad, ) invoeren en evalueren als stuurinstrument voor docenten die onderwijs aanbieden in een blended learning modus. De technologische ondersteuning wil een bijkomende motivator zijn voor docenten om hun cursus of een deel van hun cursus aan te bieden in een blended learning of flipped classroom model. Zo kan de combinatie van online inhoud en aangepaste inhoud van de contacturen op basis van de online studievoortgang, de leerervaring van de student aanzienlijk verbeteren. Het student dashboard is ten slotte ook bruikbaar voor de evaluatie van de online modules en draagt bij tot de kwaliteit van deze modules. Opmerking: de resultaten van het project kunnen gebruikt worden door DICT om learning analytics in Minerva te implementeren. De dashboards en learning analytics kunnen ook gebruikt worden door UGent en DICT als ze toepasbaar zijn. De projectverantwoordelijke stelt echter dat het Minervaplatform hiervoor nog niet is aangepast. Men doet de oproep dat de universiteit het invoeren van deze technologie dringend op de roadmap van Minerva plaatst. Er is grote vraag en belangstelling bij de docenten en het is een belangrijke stap in het bouwen aan de weg naar het onderwijs van morgen. pag.12

13 3. Facultaire ondersteuning voor additionele blended learning projecten. Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Hendrik Van Landeghem Samenvatting: dit project voorziet in de aanwerving een medewerker om naast de lopende en centraal ondersteunde blended learning projecten, bijkomende experimenten op te zetten en daarnaast centrale ondersteuning te bieden voor een aantal onderwijsvernieuwingen die steunen op multimedia en verwante ICT technologie. Door dit centraal te houden wil men een awareness creation realiseren bij de docenten en studenten van de FEA, strategische plannen rond blended learning uitbouwen en een aantal pilootprojecten initiëren. 15 lesgevers zijn mee op de kar gesprongen in Volgend academiejaar wil men nog meer inzetten op flipped classroom en learning analytics en hoopt men een 20-tal lesgevers te bereiken. Opmerking: om het projectmatige karakter te behouden zal de faculteit na dit project beslissen of zij dergelijke ondersteuning meer structureel kan financieren, dan wel of de vakgroepen voldoende zelfbedruipend zijn. De projectverantwoordelijke formuleert dat er een dringende nood is aan een performant en gebruiksvriendelijk (zowel naar studenten als naar lesgevers toe) leerpad en/of platform met een fijnmazig systeem voor learning analytics. Ondanks dat de projectmedewerker goede contacten heeft met het centrale BL-team wordt de opmerking geformuleerd dat er een betere afstemming van blended learning ondersteuning centraal versus facultair nodig is. Volgens de FEA is er naast technische en didactische ondersteuning, nood aan expertise op instructional design. pag.13

14 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Ontwikkeling van een integratieve case, ter ondersteuning van de bachelorproef TEW. Projectverantwoordelijken: Prof. dr. Mirjam Knockaert, Prof. dr. Patricia Everaert en Prof. dr. Heidi van Der Bauwhede Samenvatting: dit project wil het opleidingsonderdeel business planning omvormen tot een opleidingsonderdeel dat door de visitatiecommissie als integratie- en bacherlorproef kan aanvaard worden. Het project voorziet in de ontwikkeling van een grote integratie-case met 9 deelopdrachten die in een online systeem worden geïntegreerd. De bedoeling van deze bachelorproef is te toetsen of de studenten de leerinhouden van de verschillende kernvakken effectief kunnen toepassen op een reële bedrijfssituatie, waarbij de integratie van leerinhouden centraal staat. Doordat men de cases geïntegreerd heeft in een online systeem en de evaluatie van de studenten zoveel mogelijk automatiseert, kan men de extra workload voor de betrokken docenten zoveel mogelijk beperken. Opmerking: voor de online tool is geen budget gevraagd, omdat men voor de implementatie van de cases gebruik zal maken van ofwel Curios ofwel Edumatic (aanwezig op de faculteit). Er zijn reeds 5 van de 8 mini-cases ontwikkeld. Via een tweede 2015-project zullen alle cases worden geoptimaliseerd. Dit tweede project zal zich voornamelijk toespitsen op het testen en evalueren van de integratiecase. 2. Ontwikkelen van webtutorials ter ondersteuning van de begeleide zelfstudie van MS Excel en MS Access. Projectverantwoordelijken: Prof. dr. Frederik Gailly en Prof. dr. Geert Poels Samenvatting: in dit project heeft men 10 webtutorials ontwikkeld die illustreren hoe men aan de hand van zowel MS Excel als MS Access een aantal concrete bedrijfseconomische vraagstukken kan oplossen. Met dit project wil men nieuwe versies maken van de 5 jaar oude tutorials, die door meer dan 3000 studenten werden gebruikt als zelfstudie. Men heeft gebruik gemaakt van het videoplatform video.ugent.be om de tutorials te verspreiden. Opmerking: dit project zal worden gepresenteerd op de tweejaarlijkse bijeenkomst EB onderwijsinnovatieboterhammen waar innovatieprojecten voorgesteld worden aan leden van de faculteit. De projectverantwoordelijke merkt op dat er op de faculteit een behoefte is om uit deze innovatieprojecten van elkaar te leren en deze kennis breed te gebruiken bij andere opleidingsonderdelen en opleidingen op de faculteit. pag.14

15 Faculteit Diergeneeskunde Het onderwijzen van klinische toepassingen van cytologie en histologie als patient-side diagnostische techniek in de gynaecologie en sperma-onderzoek bij hond, kat, paard en rund. Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Peter Daels Samenvatting: in dit project heeft men een bestaande microscoop in de kliniek voortplanting grote huisdieren uitgerust met een camera, PC met image capturing software en een groot Tv-scherm. Hierdoor kan men in de kliniek stalen verwerken en deze samen met studenten bekijken op het grootscherm en dan de diagnose bespreken. De preparaten kunnen ook gefotografeerd en opgeslagen worden. Hierdoor krijgt met (1) een upgrade van het didactisch demonstratiemateriaal die docenten moet toelaten om met een grotere groep studenten simultaan te kunnen werken en kan men (2) modules opbouwen van onderwijs die grafisch materiaal en patiënten gegevens integreren en die efficiënt en interactief kunnen ingezet worden voor het onderwijs in de kliniek en voor zelfstudie buiten de kliniek training. Opmerking: de zelfstudie modules worden op het Digitaal Diergeneeskundig Platform geplaatst. Dit past binnen de visie van de faculteit die in de komende jaren wil blijven verder werken aan het uitbreiden en in stand houden van elektronisch beschikbaar didactisch materiaal om zo te komen tot een breed digitaal diergeneeskundig kennisbestand. De projectverantwoordelijke stelt dat ook andere klinieken grote huisdieren van deze installatie gebruik kunnen maken. 2. Turning Point Voting Systeem extra set. Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Bernadette Van Ryssen Samenvatting: via dit project zijn 50 stembakjes en 1 ontvanger aangekocht, om docenten te helpen de interactiviteit en betrokkenheid tijdens het lesgeven bij kleine en grote groepen te bevorderen. De interactieve lessen worden graag gevolgd en verhogen het leereffect. Ze zorgen volgens de projectverantwoordelijke voor betere dierenartsen. 3. E-learning als studiehulp in de medische beeldvorming in de diergeneeskunde. Projectverantwoordelijken: mvr. Ingrid Gielen Samenvatting: dit project wil een interactief digitaal leerprogramma implementeren in de vakgroep Medische Beeldvorming & Orthopedie van de Kleine Huisdieren. Men wil een uitgebreid bestand van radiografische-, echografische-, computer tomografische- en magnetische resonantie beelden uit de veterinaire medische beeldvorming samen met een interactief vragenprogramma inbrengen, alsook de gevalideerde bijbehorende diagnostische protocollen. Zo kunnen individuele studenten op een zelf gekozen tijdstip en op eigen tempo het programma interactief gebruiken om zich te oefenen in het interpreteren van de verschillende types beelden. Hiervoor zal men samenwerken met Vetvisuals International. pag.15

16 Opmerking: dit is een tussentijdse rapportering. De vakgroep is nog in volle bespreking met VetVisuals. Er wordt noch gebruik gemaakt van Curios, noch van Telerad. In het oorspronkelijke projectvoorstel ging men samenwerken met Telerad een UGent-product. Waarom is die samenwerking stopgezet? Vetvisuals ontwerpt e-learningpakketten die draaien op de elektronische leeromgeving Moodle. Waarom kan dat bedrijf geen scorm-pakketten ontwikkelen die kunnen geïmplementeerd worden in Minerva? De voordelen die men aanhaalt om de tools in Moodle te gebruiken, zijn eigenlijk ook tools die in Minerva aanwezig zijn: studenten monitoren, individueel beoordelen uploaden van casussen. Hoe zit het met de continuïteit van deze pakketten als de steun van het bedrijf wegvalt? Op welke servers zal Moodle draaien? De projectverantwoordelijke neemt best contact op met het Minerva-team. Omdat het project nog niet is afgerond, zal er nog een rapportering worden gevraagd voor de activiteiten in Interactieve tablet en digitale pen voor grafische en praktische toepassingen binnen het bachelor- onderwijs ter substitutie van overhead projector en krijtbord. Projectverantwoordelijken: Prof. dr. Evelyne Meyer en Prof. dr. Lynn Vanhaecke Samenvatting: dit project betreft de aankoop van 3 SmartPodia (hardware en software). Een SmartPodium biedt de mogelijkheid om zowel de overheadprojector als het krijtbord te vervangen. Het biedt daarnaast een meerwaarde voor de studenten omdat de nota s en uitgewerkte vraagstukken, figuren, etc. achteraf in Minerva kunnen beschikbaar worden gesteld. De technologie wordt als heel gebruiksvriendelijk ervaren. Meerdere collega s maken er (intensief) van gebruik. Opmerking: om het gebruik van het smartpodium nog meer te promoten, werd aan DOWA gevraagd om op de faculteit de docententraining Smartboard/Smartpodium te organiseren. Een 15-tal ZAPleden nam deel aan deze sessie. De projectverantwoordelijken overwegen om een voucher in te dienen om de echte meerwaarde van het gebruik van een smartpodium voor de studenten te achterhalen, zie hiervoor onderwijstips.ugent.be => zoekterm voucher. 5. Gebruik van een Equine Colic Simulator voor het aanleren van rectaal onderzoek en anatomie van het abdomen bij het paard. Projectverantwoordelijken: Prof. dr. Piet Deprez en Prof. dr. Paul Simoens Samenvatting: het project bestaat uit de aankoop van een fantoom paard om rectaal onderzoek aan te leren aan de studenten Diergeneeskunde. Het fantoom zal geïncorporeerd worden in het nieuwe skillslab van de faculteit en in de leerlijn klinische en communicatieve vaardigheden. Het fantoom wordt op dit moment ingezet in het onderwijs van de drie masterjaren en binnenkort ook in bachelor opleiding. Opmerking: de studenten zijn unaniem positief over de inzet van dit fantoom in de opleiding. De echte impact van het fantoom op de training rectaal onderzoek zal objectief bepaald worden door het vergelijkende onderzoek waarvoor een voucher is aangevraagd. De aankoop en het gebruik van het fantoom heeft mede geholpen om de ontwikkeling van het skillslab te bespoedigen én het draagt bij aan het imago van de faculteit en de universiteit, met name de wil tot investeren in onderwijsinnovatie en in het verminderen van proefdieren gebruik. Het fantoom werd daarom ook buiten de opleiding ingezet om die boodschap kracht bij te zetten aan een breder publiek. pag.16

17 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Online oriënteren. Projectverantwoordelijke: Kris Erauw Samenvatting: met het oriënteringsinstrument SIMON kunnen risicostudenten worden geïdentificeerd. Op basis daarvan kunnen deze studenten proactief aangemoedigd worden deel te nemen aan remediëringsactiviteiten en kunnen specifieke remediëringsinitiatieven geënt worden die zich richten op de predictoren van studiesucces. Het hoofddoel is om toekomstige studenten inzicht te geven in hun persoonlijke slaagkansen voor diverse opleidingen. Wie de boodschap krijgt dat zijn of haar slaagkans laag is, zal in meer dan 95% van de gevallen effectief niet slagen. Door deze informatie aan te bieden in een online instrument beoogt men om de instroom in opleidingen kwalitatiever te maken en de juiste student op de juiste plaats te krijgen. Dit zal uiteindelijk ook leiden tot winst voor de studenten op motivationeel en financieel vlak en tot een efficiëntere inzet van middelen voor remediëring. Opmerking: om het instrument te verfijnen zijn verdere acties opgesteld. Zo is o.a. een faculteitsoverschrijdende werkgroep samengesteld om in 2015 feedbackrapporten te kunnen uitwerken die studenten krijgen na het uitvoeren van de test. De interesseprofielen van de opleidingen zullen nog meer verfijnd worden. SIMON werd bekend gemaakt door het voor te stellen op meerdere congressen en het schrijven van (internationale) publicaties. Het oriënteringsinstrument kreeg ingang binnen de Associatie Universiteit Gent. De projectverantwoordelijke vraagt steun en financiële middelen van het centraal beleid voor verdere ontwikkelingen om alle voordelen van SIMON te benutten en om het instrument in markt te zetten als toonaangevend oriënteringsinstrument. pag.17

18 Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Organisatie van onderwijsinnovatieworkshops. Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Luc Tirry Samenvatting: aan de hand van 6 workshops werd een forum gecreëerd waarop de lesgevers op een comfortabele en praktische manier konden kennis maken met diverse vernieuwende en activerende onderwijsaanpakken. Door de theorie bondig te houden en vooral te werken met concrete praktijkvoorbeelden, nauw aanleunend bij het vakgebied waarin de lesgevers actief zijn, is gepoogd de geesten te verruimen en de drempel naar onderwijsvernieuwing te verlagen. Opmerking: originele in vulling van disseminatie van onderwijsinnovatieve ideeën binnen de faculteit, die inspirerend kan werken voor andere faculteiten. Positief is dat ook collega s uit andere faculteiten konden deelnemen aan de workshops. De faculteit wil ook in de toekomst dergelijke workshops voorzien. 2. Ontwikkelen van een grafische interface voor het toepassen van datamining binnen het vakgebied Bodemfysica. Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Wim Cornelis Samenvatting: in dit project wordt een grafische interface ontwikkeld waarmee studenten op een interactieve manier inzicht krijgen in het toepassen van datamining binnen het vakgebied Bodemfysica. De ontwikkelde software zal online ter beschikking gesteld worden en bevordert niet alleen de kennis rond het gebruik van datamining maar ook met betrekking tot de zelfstandigheid van de student is er een positieve impact. Opmerking: wegens de vertraging die werd opgelopen na het vertrek van de aangetrokken jobstudent kon het product nog niet worden afgewerkt. De tweede jobstudent zal op het einde van dit academiejaar het product hebben afgewerkt. De reeds opgemaakte ruwe versie van de tool ziet er volgens de projectverantwoordelijke alvast veelbelovend uit. De tool zal ook beschikbaar worden gesteld voor andere opleidingsonderdelen. Omdat het project nog niet is afgerond, zal er nog een rapportering worden gevraagd voor de activiteiten in Ontwikkelen van partims voor 2 boeken met opfrissingsmateriaal voor alle nieuwe buitenlandse studenten aan de FBW. Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Luc Tirry Samenvatting: omdat er nood is aan een gedifferentieerd aanbod van het opfrissingsmateriaal voor nieuwe buitenlandse studenten van de Engelstalige masteropleidingen, worden twee boeken ontwikkeld. De boeken vormen eveneens een inspiratiebron en basis voor een voorbereidingscursus Chemie voor 18-jarigen en zullen tijdens de voorbereidingsweken voor de Koreaanse studenten aan de Global campus van de UGent gebruikt worden. Deze Koreaanse studenten moeten immers o.a. leren omgaan met nota s nemen, hoe leerboeken gebruiken en instuderen in combinatie met de nota s, pag.18

19 Opmerking: men kan zich de vraag stellen of de innovatiemiddelen niet eerder operationeel dan vernieuwend worden ingezet. De afstand tot financiering van structurele activiteiten is klein. 4. Efficiënte dataverwerking ter ondersteuning van onderwijskwaliteitszorg en feedback, van manuele inbreng naar een geautomatiseerd proces. Projectverantwoordelijken: Prof. dr. Jean-Pierre Ottoy en Prof. dr. Jan De Neve Samenvatting: binnen dit project wil men in een dynamische oefeningenomgeving een meerwaarde creëren voor applets, door het uitwerken van gerichte opdrachten die studenten op zelfstandige basis kunnen maken ter verwerking van de leerstof. Hiertoe wordt de bestaande oefeningen module (die gecreëerd werd met vroegere projectgelden) uitgebreid met vragen die peilen naar een interpretatie van resultaten. Daarnaast wil men met een systeem van weblectures, blended learning realiseren. Opmerking: er zal toch gebruik worden gemaakt van Curios als oefeningenomgeving, omdat het mogelijk is om gerandomiseerde datasets binnen Curios te implementeren. Zo kan deze onderwijsinnovatie bestendigd blijven op lange termijn. Omdat de projectdoelstelling werd geherformuleerd, zijn er nog geen afgewerkte producten. Omdat het project nog niet is afgerond, zal er nog een rapportering worden gevraagd voor de activiteiten in pag.19

20 Faculteit Farmaceutische Wetenschappen Verhogen van differentiatie en motivatie voor het practicum Farmacognosie en Fytochemie ter bevordering van het leerrendement. GEEN RAPPORTERING. Projectverantwoordelijken: Prof. dr. Dieter Deforce en dr Katleen Van Steendam Samenvatting: binnen dit project wil men het macroscopisch en microscopisch onderzoek van planten optimaliseren. Het innovatieve luik is vooral toegespitst op het microscopisch onderzoek dat men actiever en aanschouwelijker wil maken voor de studenten zodat ze geboeid en geactiveerd blijven door het te laten aansluiten op hun leefwereld. Het verhogen van het leerrendement wil men bekomen door het verplicht practicum microscopie te combineren met online applicaties die specifieke microscopische structuren aanbieden en waarbij zelfstudie, differentiatie, integratie van leerdoelen en redeneren in een gedigitaliseerde leeromgeving centraal staan. 2. Onderzoek naar de inhoudelijke invulling van het opleidingsonderdeel Bromatologie met betrekking tot de opleiding tot apotheker. Projectverantwoordelijke: Prof. dr. Sarah De Saeger Samenvatting: met dit project wil men gedurende twee academiejaren aan de hand van een enquête bij stagiairs een dataset aan casussen genereren om zo een meerwaarde te bieden aan de inhoudelijke invulling van het opleidingsonderdeel Bromatologie. Door voedings-gerelateerde vragen te inventariseren, alsook vragen waarmee stagiairs in contact komen die ze door een gebrek aan kennis moeilijk en accuraat kunnen beantwoorden, wil men tevens een bijdrage leveren tot de optimalisatie van het onderwijs in de algemene opleiding tot apotheker. Opmerking: tot op heden werd de bevraging door de studenten afgewerkt. Momenteel worden alle curiosbestanden geclusterd tot de verdere dataverwerking in AJ in het kader van een masterthesis Farmaceutische Zorg. Er is ook een optie tot publicatie van resultaten voorzien. Disseminatie kan alleen maar aangemoedigd worden. Hierbij kan een beroep gedaan worden op het vouchersysteem: onderwijstips.ugent.be => zoekterm voucher. Omdat het project nog niet is afgerond, zal er nog een rapportering worden gevraagd voor de activiteiten in IbeS: innovation by e-simulation. Projectverantwoordelijken: Prof. dr. Jan Van Bocxlaer en dr. Marthe De Boevre Samenvatting: dit project heeft als doelstelling de student(e) in aanraking te brengen met de methode ontwikkeling voor een bepaalde analytische component met behulp van LC-MS/MS. De student(e) dient via eigen keuzes, onderbouwd met de beschikbare theoretische kennis en in het kader van een realistische oefening tijdens het BAP, om te leren gaan met de moeilijkheden inzake onderzoek om een optimale LC-MS/MS analyse te kunnen genereren. Zo kan de student individueel en op zelfstandige basis de opdracht uitvoeren en de nodige competenties verwerven, los van toestel en de lokalisatie van een practicum-ruimte. pag.20

ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente

ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente Visie, ambities en plannen voor 2013-2016 Auteur Versie Datum Wytze Koopal, S&O/OD 0.5 (13 febr, initiële opzet met input van collega s Verkroost, Slotman,

Nadere informatie

Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding

Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding 1 Colofon ENW AUGent L. VANLANDUYT, N. VERLIEFDE, Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding,

Nadere informatie

ICT&O- 21: Sleutel tot Onderwijssucces aan de VU. Visiedocument van de werkgroep Onderwijs en ICT

ICT&O- 21: Sleutel tot Onderwijssucces aan de VU. Visiedocument van de werkgroep Onderwijs en ICT ICT&O- 21: Sleutel tot Onderwijssucces aan de VU Visiedocument van de werkgroep Onderwijs en ICT Vrije Universiteit 21 Juni 2012 Versie: besproken in BOVU op 28 juni 2012 1 SAMENVATTING Het voorliggende

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding architectuur aan de Vlaamse hogescholen

architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding architectuur aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding architectuur aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 29 november 2004 voorwoord De visitatiecommissie

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel mei 2014 DE ONDERWIJSVISITATIE INNO.COM Een gedrukte

Nadere informatie

Korteweg- de Vries Instituut, Science park 904, Postbus 94248 1090 GE Amsterdam A.J.P.Heck@uva.nl

Korteweg- de Vries Instituut, Science park 904, Postbus 94248 1090 GE Amsterdam A.J.P.Heck@uva.nl COACH Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Universiteit van Amsterdam, FNWI (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) Correspondentieadres faculteit Postbus 94216, 1090 GE Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing: een continu proces

Onderwijsvernieuwing: een continu proces Onderwijsvernieuwing, een continu proces geeft een caleidoscopisch beeld van zeven jaar onderwijsvernieuwing bij de partners van de Universitaire Associatie Brussel. De voorbije jaren hebben vele docenten

Nadere informatie

Erasmushogeschool Brussel. Idea Management - Innovative Business Creation. Professioneel gerichte bachelor

Erasmushogeschool Brussel. Idea Management - Innovative Business Creation. Professioneel gerichte bachelor Erasmushogeschool Brussel Idea Management - Innovative Business Creation Professioneel gerichte bachelor 22 januari 2014 NVAO Toets Nieuwe Opleiding (Ontwerp van) Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattend advies

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Industrieel productontwerpen

Industrieel productontwerpen DE ONDERWIJSVISITATIE Industrieel productontwerpen Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Industrieel productontwerpen aan de Hogeschool West-Vlaanderen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 Tussenrapportage 4: oktober 2006-januari 2007 Eindrapportage Proof-of-Conceptfase 31 januari 2007 Penvoerende

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Projectmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement aan de Vlaamse hogescholen

Projectmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Projectmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c h o l e n r

Nadere informatie

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers 4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers De huidige samenleving kenmerkt zich door een toenemende veroudering van de bevolking. Deze " vergrijzing " zorgt ervoor dat het aandeel

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Flanders Business School

De onderwijsvisitatie Flanders Business School De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

State-of-the-art e-learning. E-learning bezien vanuit technologisch, onderwijskundig, organisatorisch en markt perspectief

State-of-the-art e-learning. E-learning bezien vanuit technologisch, onderwijskundig, organisatorisch en markt perspectief State-of-the-art e-learning E-learning bezien vanuit technologisch, onderwijskundig, organisatorisch en markt perspectief Colofon Verandering: Project referentie: Datum: 10-07-2001 Versie: 2.0 TI referentie:

Nadere informatie

Basiscursus Geo-Informatie

Basiscursus Geo-Informatie Basiscursus Geo-Informatie student driven learning 1 Versie: GIPSY rapport 2004-01 versie 2.5 Auteurs: Paul van den Heuvel, Ron van Lammeren, Petra Wentzel, Patris van Boxtel, Peter de Klein, Bram Aarts,

Nadere informatie

Verkeer, Logistiek en Intelligente Transportsystemen

Verkeer, Logistiek en Intelligente Transportsystemen De onderwijsvisitatie Verkeer, Logistiek en Intelligente Transportsystemen Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of Science in de ingenieurswetenschappen: verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie

Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie 20 JAAR WETENSCHAPSCOMMUNICATIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL SPECIALE EDITIE - DECEMBER 2006 CONTACT Vrije Universiteit Brussel Departement Research & Development Cel Wetenschapscommunicatie

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Leerplek van de toekomst. De Battle

Leerplek van de toekomst. De Battle Leerplek van de toekomst De Battle Voorwoord Nieuwe leerplek gezocht! Om zijn positie in onderwijsland te onderstrepen, wil Canon graag de studenten van nu aan het woord laten en deze groep mee laten

Nadere informatie

Kennisnet Jaarverslag 2013

Kennisnet Jaarverslag 2013 Kennisnet Jaarverslag 2013 Laat ict werken voor het onderwijs 1 Voorwoord Uitdagend, passend en relevant onderwijs voor alle leerlingen. Onderwijs dat past bij het vermogen, de leerkenmerken en de individuele

Nadere informatie

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs Projectaanvraag SURF Educatiefonds Maart 2000 Universiteit van Amsterdam Rijksuniversiteit Groningen Universiteit

Nadere informatie