de informatieproducten van Kiwa Carity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de informatieproducten van Kiwa Carity"

Transcriptie

1 de informatieproducten van Kiwa Carity

2 2 de informatieproducten van Kiwa Carity de informatieproducten van Kiwa Carity 3 Inhoud Onze visie op informatievoorziening Visie op informatievoorziening p Volledigheid 2. Gedetailleerdheid Markt p. 8 Bedrijfsvoering p. 11 Professioneel p. 14 Kwaliteit p. 16 Integraal inzicht p. 18 Bestelprocedure p. 22 Zorg moet in balans zijn. We geloven in een integrale benadering van de zorg en we bekijken vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Kiwa Carity hanteert hiervoor een eigen model: de Zorgbalans. Dit model gaat uit van vier spectieven die van belang zijn voor uw dagelijkse sturing. Aan de klassieke, op resultaat georiënteerde, aspecten markt en organisatie uit de BCG matrix hebben we twee missie gedreven spectieven toegevoegd: professioneel en kwaliteit. Onze producten kennen een gelaagdheid in de beschikbaarheid van informatie. We maken hierbij onderscheid in organisatie- en omgevingsgerichte producten, die zijn opgebouwd rond: Diagnosen: de basis ligt in de diagnose als herkenningspunt voor productie en inzichten. Vanuit verschillende bronnen wordt hieruit de informatie opgebouwd naar inzichten diagnose beste lezer, De ziekenhuissector is continu in beweging en Kiwa Carity beweegt mee. Om u goed te kunnen blijven ondersteunen met informatieproducten heeft Kiwa Carity hard gewerkt om het productaanbod te verbreden, te vernieuwen en te actualiseren. Verbreden Aan de bekende inzichten over uw markt en bedrijfsvoering hebben we dit jaar een kwadrant Kwaliteit toegevoegd. Hiermee bieden we nu ook producten rondom patiëntveiligheid. Ook bieden we informatieproducten met verschillende actualiteit: Informatie op maandbasis 2014, geschikt voor eerste inzichten in markt en productieontwikkeling in 2014 Informatie op kwartaalbasis 2014, geschikt voor beleidsbepaling in begroting en planning & control cyclus Jaaroverzicht 2013, totaalbeeld van 2013 (Prisma), voor beleidsvorming Jaaroverzicht 2012, totaalbeeld van 2012 (Prisma), voor beleidsvorming Trendinformatie , geschikt voor onderzoek en achtergrondstudies Vernieuwen De vernieuwing zit in de presentatievorm van de informatieproducten. Naast de rapporten en de SAS kubussen op de zorgportal is de Zorg Cockpit ingevoerd. Dit is een visueel dashboard dat onder meer inzichten toont op tablets, voor specifieke doelen en doelgroepen. Deze visuele weergaves zijn optimaal beveiligd met autorisatiesoftware die voldoet aan de ISO eisen. De informatieproducten zijn inhoudelijk op een aantal punten vernieuwd. Enkele voorbeelden: Onze productlijn is aangepast op de overgang van de LMR/LAZR naar de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Dit is dusdanig gedaan dat gevalideerde vergelijkingen met voorgaande jaren nog steeds mogelijk zijn en trends over een langere iode inzichtelijk blijven. Wat de diagnosen betreft is een vertaling van ICD 9 naar ICD 10 gemaakt om verdere aansluiting met andere bronnen mogelijk te maken. We leveren dit jaar ook marktinzichten op DBC/DOT data. Actualiseren De Prisma productlijn voor beleidsvorming is uitgebreid met DBC/DOT informatieproducten. Dit komt tegemoet aan de behoefte in de sector aan actuele stuurinformatie. Om hier goed invulling aan te geven, zijn we met DBC Onderhoud in overleg om ook op het Onderhanden Werk inzichten te maken. Op het moment dat actualiteit prevaleert boven volledigheid bieden de informatieproducten gebaseerd op DBC/DOT data een toegevoegde waarde. Met deze brochure informeren we u graag over het vernieuwde product portfolio van Kiwa Carity en kijken waar we u in 2014 kunnen ondersteunen. Met vriendelijke groet, Geert de Kousemaeker Algemeen directeur Vanuit dit denkkader benaderen we onderzoek, bedrijfskundig advies en informatievoorziening en bieden wij informatieproducten met betrekking tot uw: Marktpositie (marktaandelen, adherentie en prognoses) Bedrijfsvoering (financieel en logistiek) Personele inzet (productiviteit, effectiviteit en efficiency) Kwaliteit (patiëntveiligheid en proceskwaliteit) Ook bieden we integrale producten, zodat onderlinge relaties ook goed helder worden. Hiermee voorziet Kiwa Carity u van een compleet pallet aan informatieproducten, die een goede basis vormen voor de besturing van uw organisatie én om vooruit te kijken. missie georiënteerd verantwoording competentie Zorgportfoliobalans beschikbaar- en toegankelijkheid kwaliteit professioneel ambitie extern georiënteerd intern georiënteerd marktpositie markt bedrijfsvoering organisatie vraagpotentie rendement resultaat georiënteerd Behandelingen: hierin wordt inzicht in activiteiten en/of behandelsetting weergegeven Specialismen: hierin bundelen we alle relevante informatie voor de specialismen in uw ziekenhuis Patiëntgroepen: u krijgt grip op de ontwikkeling van uw patiëntstromen waardoor u concentratie en spreidingsvraagstukken* beter kunt beantwoorden. * Met het Kiwa Carity ACE3 model, brengen we op een door ons voor gedefinieerde manier uw patiëntstromen in beeld, en vertalen de effecten van veranderingen in uw omgeving naar bijvoorbeeld uw SEH functie of andere essentiële capaciteiten. Gelaagdheid van de producten landelijk regio gemeente instelling locatie organisatorische eenheid patiënt stromen specialisme behandeling diagnose organisatiegericht omgevingsgericht

3 4 de informatieproducten van Kiwa Carity de informatieproducten van Kiwa Carity 5 Organisatorische eenheden: we maken effecten voor uw organisatorische eenheden inzichtelijk. Aspecten als werklastmeting en ook productiviteit zijn hierbij van toepassing. Naast deze organisatiegerichte niveaus kennen we ook een vijftal niveaus, die inzicht geven in uw ziekenhuis in relatie tot de omgeving: Locatieniveau: hiermee kunt u verschillen tussen verschillende ziekenhuislocaties inzichtelijk maken. Zeker voor fuserende of recent gelateraliseerde instellingen is dit interessante informatie. Instellingsniveau: u kunt uw instelling in totaliteit vergelijken ten opzichte van vergelijkbare instellingen. Hierbij spelen sonele en financiële aspecten vaak een rol, maar ook uw concurrentiekracht of marktpositie zijn belangrijke inzichten op dit niveau. Gemeenteniveau: dit biedt de mogelijkheid om uw marktpositie in uw adherentiegebied te bepalen aan de hand van marktaandelen, productievolumes en patiëntenstromen gemeente en postcode. Regioniveau: soms kan er behoefte zijn aan informatie op regionaal of bovenregionaal niveau. Dit kan zich voordoen bij vraagstukken over concentratie & spreiding, investeringen en samenwerking. Landelijk niveau: het kan nuttig zijn te kijken naar praktijk variatie en de positie die uw kliniek/specialisme of behandelprofiel inneemt in een landelijk spectief. Op alle genoemde organisatiegerichte niveaus kunnen wij uw situatie ten opzichte van landelijke vergelijkbare referentiegroepen inzichtelijk maken. 3. Compleetheid Kiwa Carity hanteert een viertal dominante benaderingen om te komen tot op behoefte afgestemde informatievoorziening. Dit hebben we modelmatig in het Kiwa Carity Informatie model uitgewerkt: 1. Relatiegericht: door benchmarking vergelijken we de organisatie met een referentiegroep van vergelijkbare instellingen. 2. Retrospectief: we plaatsen de actuele situatie in een context van seizoenpatronen en/of trends. 3. Toetsend: een combinatie van de verschillende spectieven in één dashboard om te komen tot een gewogen oordeel over het functioneren van de afdeling of locatie/inzicht. We werken hierbij naar gerichte verbeterinformatie toe. 4. Prospectief: door het combineren van verschillende datastromen hebben we een forecastingmodel ontwikkeld, dat preventief sturen mogelijk maakt en afwijkingen voorkomen kunnen worden. 4. Gepastheid en geschiktheid We denken met u mee over de juiste fit tussen doel en de benodigde informatie. Voor het doel wat u beoogt en de fase waarin u zich bevindt bieden we u de gepaste informatie voor beleidsondersteuning. Dit helpt u met: Inspireren bij de beleidsvorming voor strategische plannen, samenwerkingsprofielen en andere beleidsondersteuning bij vraagstukken. Acteren op een verbeterpotentieel. De opbouw is zo herkenbaar en tastbaar, met voldoende diepgang en detail om ook direct te kunnen acteren op een beoogd verbeterveld. Aansluiting op de informatiestromen van de instelling en eenduidigheid door gebruik van landelijke registraties zorgen ook voor herkenning en aanknopingspunten. Verifiëren door de iodieke rapportages op eenduidige registratiekaders. Door iodieke rapportage ontstaan heldere inzicht om het effect van het ingezette beleid te monitoren. Rapporteren aan de verschillende stakeholders en landelijke gremia. De rapportages kunnen dienen als verkoopinformatie richting zorgverzekeraars, onderbouwing van business cases voor financieringsaanvragen of meldingen bij de ACM omtrent samenwerking. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de jaarlijkse rapportages over het integraal functioneren van uw ziekenhuis en de maatschappen/vakgroepen. Spiegel informatie zorgaanbieders Compleetheid: Kiwa Carity Informatie model; van verantwoording naar verantwoord sturen 1. relatiegericht rapporteren beschikbaar- en toegankelijkheid marktpositie inspireren Input registraties, (DBC, LMR) vaststelling markt, doelmatigheid 2. retrospectief Uitkomst afd. 1 integraal sturen 3. toetsend Uitkomst afd. 2 Uitkomst afd prospectief Planning en verantwoord sturen van capaciteiten verantwoording competentie verifierern kwaliteit professioneel ambitie markt bedrijfsvoering organisatie vraagpotentie rendement acteren Inspireren Voor uw strategische visie en onder bouwing bieden de informatie producten voor u nieuwe inzichten. Acteren De informatie producten geven inzichten en mogelijkheden om direct op te kunnen acteren om uw ziekenhuis te verbeteren Verifieren Benieuwd of uw beleid ook leidt tot het gewenste effect? Via de monitoring kunt u ook toetsen of uw beleid de gewenste effecten geeft. Rapporteren Inzicht verschaffen voor uw stakeholders of verkoop informatie voor uw zorgverzekeraar? Dit alles is mogelijk met de verantwoordingsinformatie Compleetheid: Kiwa Carity Informatie model; van verantwoording naar verantwoord sturen

4 6 de informatieproducten van Kiwa Carity de informatieproducten van Kiwa Carity 7 5. Juistheid & Actualiteit Juistheid: Kiwa Carity controleert de juistheid van de data. Uw data wordt vergeleken met voorgaande jaren en referentieziekenhuizen en getoetst aan de geldende registratieregels. Geconstateerde afwijkingen bespreken we met u om deze te duiden en eventuele omissies te corrigeren. Hiermee borgen we de juistheid van data. Actualiteit: Waar het gaat om directe sturing of het verifiëren van trends prevaleert actualiteit boven volledigheid. Voor deze doeleinden hebben we dit jaar een productlijn met maandelijkse informatie en informatie kwartaal ingericht op basis van gesloten DBC s en Onderhanden werk. We hanteren normen qua volledigheid om de kwaliteit van de inzichten te garanderen. Voor de informatieproducten (en) geldt een volledigheidsnorm van 95 %. Deze norm is voor de producten, gestoeld op actualiteit, helaas niet mogelijk. Voor de op actualiteit gestoelde producten voor directe sturing hanteren we een ondergrens van 75 %. Onze verwachting is dat de producten hieraan kunnen voldoen, gezien de goede afspraken die we hebben met de landelijke partijen over aanleveringen. 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % data jaar 2012 Product binnen de norm data jaar 2013 volledigheidsnorm verantwoording volledigheidsnorm sturing inschatting van volledigheid data kwartaal 2014 data maand 2014 Normstelling Kiwa Carity hanteert twee normen op volledigheid in relatie tot de producten. Om een goed beeld te kunnen schetsen moeten de beschikbare data een bepaalde volledigheid hebben. Voor de producten gericht op verantwoording (en) ligt die norm op 95 % volledigheid. Voor de nieuwe producten meer gericht op sturing (maand en kwartaal) hanteren we de norm van 75 %. Indien we deze norm niet bereiken kunnen we de producten niet met de gegarandeerde kwaliteit uitbrengen. Juistheid & Actualiteit: Hoe actueler de data, hoe groter de uitdaging op volledigheid We moeten echter rekening houden met mogelijke administratieve achterstanden bij ziekenhuizen, die effecten hebben op de volledigheid. Bij het uitbrengen van de producten zal de volledigheid en daarmee de betrouwbaarheid van de producten vermeld worden. 6. Beschikbaarheid & toegankelijkheid De informatievoorziening van Kiwa Carity vindt op een aantal manieren plaats: Fysieke rapporten: rapportages over de bedrijfsvoering van het ziekenhuis of maatschappen ontvangt u op papier of in pdf-formaat. Dit zijn de Praktijkanalyses specialisme, de Prisma Management Facetten en informatiesets specialisme. Digitale informatie: via een beveiligde digitale omgeving zijn rapporten en andere informatieproducten toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers. De Kiwa Carity Zorgportal is 24 uur dag beschikbaar. Via https:zorgportal.kiwacarity.nl heeft u toegang tot: Webreports: dit zijn voor gedefinieerde digitale rapporten met inzichten over uw ziekenhuis. Tevens bewaren we hier voor u ook digitale kopieën van de fysieke rapporten. Kubussen: kubussen zijn datasets van de door u bestelde producten. Deze worden middels een SAS datawarehouse voor u ontsloten, zodat u zonder extra investeringen in Business Intelligence software verdere analyses kunt maken en kunt downloaden naar uw lokale omgeving. Visual Analytics: tevens bieden we een nieuwe oplossing voor gebruik van tablets en snelle visuele weergave voor presentatie, directe sturing of Balanced Score Cards Op tablets is beveiligde informatie over uw ziekenhuis beschikbaar. Op deze manier kan relevante informatie gedeeld worden met decentraal management en medisch specialisten. De visuele inzichten zijn laagdrempelig gepresenteerd waardoor geen diepgaande kennis van data of verdere analyse of interpretatie nodig is om de dagelijkse sturing te ondersteunen. 7. Begrijpelijkheid Gegevens worden pas informatie zodra ze ook gestructureerd en begrijpelijk voor u als klant worden weergegeven. Om dit te bereiken, leveren we onze informatieproducten uit met een heldere definitie lexicon, en is er, naast een helpdesk, voor u speciaal een accountmanager beschikbaar om u bij te staan bij uw vragen. Wij geven ook workshops om aan de hand van een voor u actuele casus, te tonen welke informatie onze producten bevatten en op welke manier u deze eenvoudig ontsluit. 8. Vertrouwelijkheid en veiligheid Belang van data en governance Kiwa Carity beschikt over veel gegevens. Deze gegevens hebben een vertrouwelijk karakter en zijn voor onze klanten van strategisch belang. Wij zijn ons terdege bewust van de gevoeligheid van deze data en het vertrouwen dat wij genieten van de ziekenhuissector om over deze data te beschikken. In dit kader werken we actief aan het verder professionaliseren van onze eigen data governance, dataveiligheid en staan we ook een actief machtigingen beleid voor. Naast het belang van Kiwa Carity bij de data voor haar dienstverlening, willen we ook wijzen op het belang voor de ziekenhuizen bij onze informatieproducten en de afhankelijkheid van het beschikbaar hebben van de data. Kiwa Carity heeft daarom een actief beleid ten aanzien van data governance, in samenwerking met Dutch Hospital Data (DHD) als vertegenwoordiger van de NVZ/NFU. Dit is vastgelegd in het protocol datagebruik met de DHD en DBC Onderhoud. Doelomschrijving Wij zijn gemachtigd om deze data te gebruiken volgens een vaste doelomschrijving, namelijk het gebruik voor ondersteuning bij beleidsbeslissingen d.m.v. benchmarkproducten, analyses voor specifieke verzoeken en het ontwikkelen van zorgindicatoren voor het medisch geïntegreerde bedrijf binnen de ziekenhuissector (instellingen en verbonden medisch specialisten). Voor andere doeleinden worden de data niet gebruikt zonder toestemming van de instellingen of een akkoord van de DHD. Governance Kiwa Carity handelt als volgt bij het gebruik van de gemandateerde LBZ/LMR/LAZR en DIS data. Intern wordt door een commissie getoetst of data gebruikt mag worden uitgaande van het Data Protocol van de DHD en de verstrekte doelomschrijving voor het data gebruik. Bij twijfel wordt er overleg gepleegd met Dutch Hospital Data en DBC Onderhoud. Wij begrijpen dat niet alles te vatten is in een doelomschrijving en dat er altijd een situationele interpretatie zal plaatsvinden. Kiwa Carity kent het belang van de ziekenhuizen ten aanzien van de gevoeligheid van data, en constateert dat naast de interne commissie het goed is om invulling te geven aan een vorm van actieve externe governance door de mandaatverstrekkers. Kiwa Carity heeft aan DHD het voorstel gedaan hiertoe een structureel overleg (4 x jaar) voor in te stellen, waarin gegevensverzoeken beoordeeld worden. Dit heeft als doel een betere interpretatie van het doelgebruik in aansluiting met de wensen van de ziekenhuizen. Het voorstel is om deze governance samen met de DHD vorm te geven, als vertegenwoordiger van de ziekenhuizen. In dit kader vinden we het ook van belang om te melden dat wij, in tegenstelling tot mogelijke andere leveranciers die bij de individuele aanbieders data betrekken, voornemens zijn om de data te blijven betrekken bij landelijke partijen (zoals de DHD of DBC Onderhoud) onder governance van de sector. Beveiliging portal Kiwa Carity voert een actief beleid op de beveiliging van uw data. In 2013 is Kiwa Carity ISO 9001 en ISO (dataveiligheid) gecertificeerd. Dit laatste is te vergelijken met de NEN 7510 norm voor de ziekenhuizen. Deze certificering garandeert dat onze processen omtrent kwaliteit en data veiligheid goed geborgd zijn. Om ook de veiligheid van het gebruik van data te vergroten is de toegang tot de portal gesonifieerd en kan er voor iedere medewerker, waarvoor u als ziekenhuis het wenselijk acht een account worden aangemaakt. Deze accounts hebben een eigen inlognaam en wachtwoord en worden vanaf medio juni ook voorzien van een unieke code inlogmoment. Het is ook mogelijk om deze accounts middels een autorisatietabel bekte en gerichte toegang te geven. We maken voor het vergaren en het ontsluiten van de data gebruik van portals die de hoogste mate van beveiliging kennen. Hierdoor is uw data veilig gedurende het transport van en naar Kiwa Carity. Tevens is alle data gepseudonimiseerd zodat er geen herkenbare of herleidbare patiëntendata of medewerkersdata bij Kiwa Carity terecht komt.

5 8 de informatieproducten van Kiwa Carity de informatieproducten van Kiwa Carity 9 Markt Product data 2014 maand data 2014 kwartaal rapportage frequentie 2013 Geen enkele markt is zo dynamisch als de zorgmarkt. Wetswijzigingen, de mondiger wordende patiënt, de steeds hogere eisen van de zorgverzekeraar en de demografische ontwikkeling van de bevolking zijn voorbeelden van factoren die ziekenhuizen dwingen in actie te blijven. Actueel en betrouwbaar inzicht in uw marktpositie is belangrijk om in beeld te hebben hoe u er voorstaat en om groeikansen te zien en te benutten. Een voorwaarde voor betrouwbare marktinformatie is volledigheid van de data. Een voorwaarde waaraan de data uit LMR/LBZ voldoet. Stuurinformatie daarentegen vereist meer actualiteit van gegevens. Voor dat doel maken wij gebruik van beschikbare DBC/DOT informatie. Onze oplossingen voorzien u van essentiële stuurinformatie en inzichten en bieden instrumenten om uw positie in de markt te versterken inzichten 2009 t/m 2011 totale instelling Markt Facetten aggregatieniveau extra locatie specialisme Markt Facetten ü ü ü ü Zorgconsumptie Kompas ü ü ü ü ü ü Toekomstige Zorgvraag ü ü ü ü ü Verwijsscan Huisartsen ü ü ü ü ü ü Markt op Maat ü ü ü ü ü ü ü ü ü De Markt Facetten brengen de huidige marktpositie en de ontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren van uw ziekenhuis in beeld. U ziet waar groeikansen liggen en waar u patiënten kwijt raakt aan de concurrentie, geclusterd naar type ziekenhuis. De Markt Facetten leveren op 4-cijferige postcode tot op specialismeniveau en op gemeente zelfs tot de diagnose de volgende informatie in aandelen, ontwikkeling en aantallen: behandelde patiënten klinische opnamen dagopnamen polikliniek bezoeken (tot op specialismeniveau) reistijden patiënten patiëntgroep De Markt Facetten zijn een online tool op de zorgportal van uw ziekenhuis, waarmee u op ieder gewenst moment de informatie kunt ophalen die u nodig heeft. De informatiespecialisten van Kiwa Carity zijn stand-by om u daarbij te ondersteunen en de informatie die u nodig te ontsluiten. Voor een betrouwbaar marktinzicht zijn volledigheid en juistheid van de onderliggende data een absolute voorwaarde. De LMR/LAZR/LBZ voldoen tot op heden als enige aan deze voorwaarde. De Markt Facetten geven een betrouwbaar en volledig beeld van de positie en de ontwikkeling van uw ziekenhuis over de jaren Zorgconsumptie Kompas Uw huidige marktpositie in uw marktgebied is een goed vertrekpunt om uw strategie te bepalen. Door het hoge tempo waarin de zorgmarkt zich ontwikkelt, wilt u de gekozen strategie en daaraan verbonden acties blijven volgen. Hierbij is een zo actueel mogelijk beeld van de geleverde zorg in uw marktgebied onontbeerlijk. Zowel specialisme als op het niveau van diagnosegroepen en DOTproducten kunt u de ontwikkelingen blijven volgen. Het Zorgconsumptie Kompas wordt iedere maand ververst met de meest actuele informatie die beschikbaar is en maakt onderscheid naar behandelsetting: kliniek, polikliniek en dagbehandeling. In de gemeenten en postcodegebieden van het voor u interessante marktgebied toont het Zorgconsumptie Kompas: de door uw eigen ziekenhuis geleverde zorg een minimumschatting van de potentiële extra zorgproductie (d.w.z. de uitstroom van patiënten uit uw verzorgingsgebied naar omliggende ziekenhuizen) Het Zorgconsumptie Kompas is een online tool op de zorgportal van uw ziekenhuis waarmee u interactief de geleverde zorg in kaart kunt brengen. De informatie wordt maand weergegeven. Onze technische en inhoudelijke extise is beschikbaar om u te ondersteunen waar dat nodig is. Voor sturingsvraagstukken zijn actualiteit en juistheid van de gegevens belangrijke factoren. voor dit product is het DBC Informatiesysteem (DIS). De DIS wordt dagelijks gevoed door de ziekenhuizen zelf met afgesloten en gefactureerde DBC s. Het Zorgconsumptie Kompas wordt maandelijks uit deze bron geactualiseerd. Actueler is dus niet mogelijk. Om een beeld te krijgen van actuele zorgverschuivingen in uw marktgebied is een voldoende, maar niet se volledig, gevulde dataset noodzakelijk. Voor het ontsluiten van dit product gaan wij graag met u in gesprek over de minimaal vereiste vulling voor uw ziekenhuis. Toekomstige Zorgvraag Sinds 2013 worden ziekenhuizen geconfronteerd met teruglopende productiecijfers. Dit heeft te maken met veranderende patiëntenstromen door recente beheersmaatregelen en demografische, technologische en trendmatige ontwikkelingen. Het belang van strategische keuzes voor specifieke patiëntgroepen, zoals chronisch zieke ouderen of oncologische patiënten, neemt toe. Daarnaast is een heldere stip op de horizon een goed richtpunt voor lange termijn huisvestingsplannen en onderhandelingen met zorgverzekeraars. De Toekomstige Zorgvraag geeft op instellings-, specialisme- of patiëntgroep niveau inzicht in: de demografische groei de trendmatige groei de te verwachten toekomstige zorgvraag de te verwachten ontwikkeling van de productie parameters de consequenties van de zorgvraagontwikkeling voor de beschikbare capaciteiten van uw ziekenhuis, zoals huisvesting, bedden en soneel. De Toekomstige Zorgvraag wordt opgeleverd in de vorm van een rapport of webreport, waarin bovengenoemde factoren in beeld zijn gebracht op het gewenste niveau. Onze adviseurs analyseren indien gewenst de prognoses en bespreken met u de kansen die de toekomst biedt. De databronnen voor onze toekomstprognoses zijn: LMR/ LAZR/LBZ en DIS. De historische trendmatige ontwikkeling is op basis van de LMR/LAZR bepaald. Uw huidige productie wordt gebruikt als startpunt voor uw toekomstige zorgvraag. De demografische groei is gebaseerd op Primos cijfers. Markt Facetten: Marktaandelen tot op postcode niveau

6 10 de informatieproducten van Kiwa Carity de informatieproducten van Kiwa Carity 11 BedrijFsvoering Verwijsscan Huisartsen Patiënten kiezen niet meer automatisch voor één bepaald ziekenhuis. Afhankelijk van de zorgvraag gaat men naar verschillende ziekenhuizen. Inzicht in de keuzepatronen en motieven van shoppende patiënten en het gedrag van verwijzers geeft u mogelijkheden om meer patiënten naar uw ziekenhuis te trekken en de uitstroom van patiënten om te buigen. De Verwijsscan brengt in beeld in hoeverre verwijzers in uw regio naar uw ziekenhuis of naar de concurrentie verwijzen. Het rapport geeft inzicht in: totaal aantal verwijzingen in een bepaald marktgebied reistijden naar uw ziekenhuis en andere ziekenhuizen in het marktgebied aantal en centage verwijzingen naar uw ziekenhuis en de concurrent op postcodeniveau vergelijking aantal en aandeel verwijzingen specialisme naar uw ziekenhuis aantal en centage verwijzingen huisarts naar uw ziekenhuis De Verwijsscan is een rapportage op ziekenhuisniveau en/of op specialismeniveau. Naast een grafische presentatie van de cijfers bevat het rapport een analyse van de inzichten. De Verwijsscan is gebaseerd op gegevens uit de LMR/ LAZR/LBZ. Onder het voorbehoud dat de DIS voor uw marktgebied voldoende gevuld is, kunnen deze inzichten ook gemaakt worden gegeven op basis van deze bron. Een landelijk gevulde set is namelijk geen voorwaarde voor een gedegen analyse van de gegevens in uw omgeving. Markt op Maat Het kan voorkomen dat uw vraag afwijkt van reeds beschikbare oplossingen of dat het antwoord ligt in de combinatie van informatie uit de verschillende producten en bronnen. Of dat u in geval van (ophanden zijnde) samenwerking inzichten wilt combineren. Ook voor ondersteuning bij specifieke vragen over uw markt kunt u rekenen op de informatiespecialisten van Kiwa Carity. < 90 % 90 % 95 % 95 % 96 % 96 % 97 % 97 % 98 % 98 % 99 % 99 % 100 % 100 % 101 % 101 % 102 % 102 % 103 % 103 % 104 % 104 % 105 % 105 % 110 % > 110 % Toekomstige Zorgvraag: ontwikkeling zorgvraag regio Product data 2014 maand data 2014 kwartaal rapportagefrequentie 2013 Door alle wijzigingen in financieringsstelsels en regelgeving is besturen geen sinecure. Een gezonde financiële huishouding is niet vanzelfsprekend maar wel een vereiste. Hoewel de waarde van een zorgportfolio met het jaar wijzigt, blijft doelmatig werken belangrijk. Dat wil zeggen: efficiënte zorgpaden, goede verhoudingen tussen de productie en het aantal specialisten, en overhead ten opzichte van de totale kosten zijn belangrijke indicatoren voor goede bedrijfsvoering van een organisatie. Daarnaast is uw zorgaanbod aantrekkelijker naarmate het beroep op schaarse capaciteiten bekter is; hierdoor kan de organisatie met het aanbod flexibeler inspelen op veranderende omstandigheden inzichten 2009 t/m 2011 totale instelling Financiële Facetten aggregatieniveau extra locatie specialisme Deze financiële benchmark stelt u in staat gericht te sturen op een gezonde en verantwoorde kostenstructuur in uw ziekenhuis. De vergelijking van kosten en opbrengsten van uw ziekenhuis met peer ziekenhuizen levert waardevolle inzichten op voor ondersteuning van uw beleids beslissingen en controledoeleinden. De Financiële Facetten verschaffen u inzicht op het niveau van vierkante meters, verpleegdagen, fte, patiënteenheid of adherente inwoner over onder andere: financiële ratio s patiëntgebonden kosten huisvestingskosten soneelslasten (in loondienst en in opleiding en naar functie) hotelkosten patiëntgroep Financiële Facetten ü ü ü ü Productie Facetten ü ü ü ü Productie Kompas ü ü ü ü ü ü Onderhandelingsmodel Zorgverkoop ü ü ü ü Zorgprofiel Benchmark ü ü ü ü ü ü Bedrijfsvoering op maat ü ü ü ü ü ü ü ü ü De Financiële Facetten is een webreport die u de financiële inzichten over uw bedrijfsvoering biedt die u nodig heeft. De Financiële Facetten worden gegenereerd uit de gegevens uit het CIBG (Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg) en de EJZ (Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen).

7 12 de informatieproducten van Kiwa Carity de informatieproducten van Kiwa Carity 13 Productie Facetten Productie Kompas Zorgprofiel Benchmark Zorgonderhandelingsmodel Hoe verhoudt de productie en de werkbelasting van de specialisten in uw ziekenhuis zich tot andere ziekenhuizen? Doen uw chirurgen meer of minder in dagbehandeling dan in andere ziekenhuizen? En hoe zit het met de ligduur van uw cardiologische patiënten? Door de focus te leggen op de productie fte van een specialisme en dit te vergelijken met een zelf gekozen referentiegroep krijgt u een duidelijke indicatie van de doelmatigheid en de werkdruk in uw ziekenhuis op specialismeniveau. De Productie Facetten geven inzicht in de productie en de productiviteit specialisme in termen van: eerste administratieve consulten ( fte) klinisch behandelde en opgenomen patiënten ( fte) dagverplegingen ( fte) patiënteenheden ( fte) verpleegdagen ( fte) De Productie Facetten is een online tool. De Productie Facetten hanteren de LBZ als broninformatie. Hiermee bent u verzekerd van volledigheid van data van de gekozen referentiegroep en andere ziekenhuizen in Nederland. Het Productie Kompas biedt inzicht in de ontwikkeling van uw productie maand of kwartaal. Op basis van de Onderhanden Werk DBC s wordt de productietrend van het eigen ziekenhuis op verschillende niveaus in beeld gebracht en vergeleken met benchmarkgroepen. De frequentie en actualiteit van de gegevens van het Productie Kompas stellen u in staat de trend op ziekenhuisniveau, specialismeniveau en diagnoseniveau op de voet te volgen. Het Productie Kompas brengt uw productie in 2014 op maandelijkse basis in beeld, uitgedrukt in: aantal polikliniekbezoeken aantal dagbehandelingen aantal klinische opnamen Het Productie Kompas is een online tool waarmee u zelf selecties kunt maken en kunt bepalen wanneer u welke parameters van een specialisme of diagnose in beeld brengt. Bij het Productie Kompas vormt het Onderhanden Werk van DBC/DOT zorgproducten de onderliggende basis. De Zorgprofiel Benchmark is een online tool dat helpt bij het verbeteren van de doelmatigheid in uw ziekenhuis door uw zorgprofielen te vergelijken met vergelijkbare ziekenhuizen. Op basis van de uitkomsten van de benchmark krijgt u inzicht welke patiëntengroepen een relatief klein of groot beslag leggen op ondersteunende afdelingen, zoals verpleegafdelingen en beeldvormende diagnostiek. Ook kunt u inzicht krijgen in bijvoorbeeld de verhouding van het aantal eerste polikliniekbezoeken, klinische opnamen, oatieve opnamen en herhaalbezoeken. De Zorgprofiel Benchmark beoordeelt uw ziekenhuis op doelmatigheid betreffende de: DOT-producten die samenhangen met de speerpunten van uw ziekenhuis, de mate waarin specialismen en diagnosegroepen beslag leggen op de capaciteit van de ondersteunende afdelingen, samenstelling van de zorgprofielen. De Zorgprofiel Benchmark is een online tool waarin DOT-zorgproducten en verrichtingen worden vergeleken met peer ziekenhuizen. De onderliggende data zijn afgesloten DOT-zorgproducten uit de DIS. Het Zorgonderhandelingsmodel van Kiwa Carity laat specialisme zien wat in grote lijnen de afspraken op het gebied van budget en productievolumes zullen zijn. Het model neemt de onderhandelingsresultaten van het afgelopen jaar en corrigeert deze voor een groot aantal ontwikkelingen. Het resultaat is een voorstel voor wijzigingen in de volume- en tariefafspraken specialisme. Het model brengt in beeld: Mutaties in volume door landelijke ontwikkelingen: Demografische en trendmatige groei, afspraken uit Hoofdlijnenakkoord en Beheersmodel Medisch Specialisten Mutaties volume door ziekenhuis-specifieke aspecten: Ontwikkeling verzekerdenaandeel, ontwikkeling marktaandeel, selectieve zorginkoop Mutaties in tarieven door landelijk beleid: Ontwikkeling van de lonen en prijzen, trendmatige ontwikkeling productiviteit Mutaties in tarieven door ziekenhuis-specifieke aspecten: Ontwikkeling zorgzwaarte, ontwikkeling productmix, kapitaalintensiviteit, relatief prijsniveau Het Zorgonderhandelingsmodel is een model specialisme met een toelichting hoe het model en de berekening is opgebouwd. Het Zorgonderhandelingsmodel hanteert de DIS 2013 en afgesloten Zorgproducten in 2014 van het ziekenhuis als basis voor haar berekeningen. kosten in % patiënteneenheden FTE uw ziekenhuis referentiegroep overige alg. zhzn Bedrijfsvoering op Maat Kiwa Carity beschikt over een brede bedrijfseconomische en bedrijfskundige ervaring. De combinatie van de kennis over - en de aanwezigheid van data stelt ons in staat heel specifieke vragen te beantwoorden. We gaan daarmee verder dan bovengenoemde producten en leveren ook graag maatwerk. Hierbij kunt u denken aan een analyse van gegevens uit één van de Facetten of het Productie Kompas. Wij maken graag voor u een voorstel op maat. overige kosten terreinkosten algemene kosten hotelkosten patiëntengebonden kosten eigen instelling referentiegroep overige alg. ziekenhuisen academische ziekenhuisen topklinische ziekenhuisen Financiële Facetten: verdeling kosten in vergelijking met andere ziekenhuizen Productie Facetten: ontwikkeling productie in vergelijking met andere ziekenhuizen

VERWIJSSCAN HUISARTSEN

VERWIJSSCAN HUISARTSEN VERWIJSSCAN HUISARTSEN MET DE VERWIJSSCAN VAN KIWA CARITY HEB IK MEER GRIP OP MIJN PATIËNTENSTROOM. Uw markt pagina 4 Onze aanpak pagina 5 Data, inzicht & sturing pagina 6-7 De verwijsscan pagina 8 De

Nadere informatie

MANAGEMENTINFORMATIE VOOR ZIEKENHUIZEN

MANAGEMENTINFORMATIE VOOR ZIEKENHUIZEN MANAGEMENTINFORMATIE VOOR ZIEKENHUIZEN VERANTWOORD STUREN 2 Managementinformatie voor ziekenhuizen Managementinformatie voor ziekenhuizen 3 BESTE LEZER, ONZE VISIE OP INFORMATIEVOORZIENING Om goed te functioneren

Nadere informatie

Partner for progress. Prismant Informatieproducten

Partner for progress. Prismant Informatieproducten Partner for progress Prismant Informatieproducten Inhoudsopgave Inhoud Pag. I. Productstructuur Prismant Informatieproducten 3 II. Overzicht pakketten Prismant Informatieproducten 4 III. Marktpositie 5

Nadere informatie

VAN ZORGINKOOP NAAR ZORGVERKOOP

VAN ZORGINKOOP NAAR ZORGVERKOOP VAN ZORGINKOOP NAAR ZORGVERKOOP Het onderhandelingsmodel van Kiwa Carity Ondersteuning voor de afspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars Een objectieve basis voor de zorgonderhandelingen Jaarlijks

Nadere informatie

VAN ZORGINKOOP NAAR ZORGVERKOOP

VAN ZORGINKOOP NAAR ZORGVERKOOP VAN ZORGINKOOP NAAR ZORGVERKOOP Het onderhandelingsmodel van Kiwa Carity Ondersteuning voor de afspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars Meer grip op de zorgonderhandelingen VOORWOORD Jaarlijks

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

Verwijsscan Huisartsen Regie op uw patiëntstromen

Verwijsscan Huisartsen Regie op uw patiëntstromen Verwijsscan Huisartsen Regie op uw patiëntstromen Patiënten en huisartsen kiezen niet meer vanzelfsprekend voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Inzicht in de herkomst van patiënten en verwijsgedrag van

Nadere informatie

Data, informatie, verklaringen, beslissingen

Data, informatie, verklaringen, beslissingen Bazaar informatievoorziening zorg Data, informatie, verklaringen, beslissingen 28 januari 2014 Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA Agenda 1. Introductie DHD 2. TTP-functie Landelijke Basisregistratie

Nadere informatie

Binden, boeien en behouden van medewerkers in complexe tijden

Binden, boeien en behouden van medewerkers in complexe tijden Binden, boeien en behouden van medewerkers in complexe tijden Klant over Exitonderzoek: Door ons strategisch HR-beleid meer te richten op doorgroeien binnen onze eigen organisatie, kunnen we medewerkers

Nadere informatie

Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum. Tactisch plannen ZGT

Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum. Tactisch plannen ZGT Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum Tactisch plannen ZGT 3 november 2017 Agenda Even voorstellen Over ZGT Start tactisch plannen ZGT Rendement verbeteren per unit Integraal plannen Voorbeeld dagopname

Nadere informatie

Gebruikservaring 2014. Martin de Haan, Antonius Zorggroep, Sneek Martin Boerman, Máxima Medisch Centrum, Veldhoven en Eindhoven

Gebruikservaring 2014. Martin de Haan, Antonius Zorggroep, Sneek Martin Boerman, Máxima Medisch Centrum, Veldhoven en Eindhoven 1 Intro 2 Gebruikservaring 2014 3 Stellingen en discussie Bart Doedens, Performation Martin de Haan, Antonius Zorggroep, Sneek Martin Boerman, Máxima Medisch Centrum, Veldhoven en Eindhoven Martin de Haan

Nadere informatie

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur 12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een deels gecorrigeerde maat voor ziekenhuissterfte bij 50 diagnosegroepen (de zogenoemde

Nadere informatie

Effectonderzoek optimalisatie zorgpad chronisch hartfalen met telemonitoring

Effectonderzoek optimalisatie zorgpad chronisch hartfalen met telemonitoring Effectonderzoek optimalisatie zorgpad chronisch hartfalen met telemonitoring Kiwa Carity November 2014 Dit rapport is eigendom van Kiwa N.V.. Verspreiding en reproductie van (delen van) dit rapport buiten

Nadere informatie

van kennis naar wijsheid van data naar informatie

van kennis naar wijsheid van data naar informatie van kennis naar wijsheid van data naar informatie Information intelligence Wij streven naar kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg. Hoe we dat doen? Door zorginstellingen in binnen- en buitenland te

Nadere informatie

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Code Oranje Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Colofon Uitgave: Code Oranje Versie : 1.0 26-10-2016 Status: Gereed Distributie: Niet van toepassing

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Van data naar informatie

Van data naar informatie Van data naar informatie 1 Integrale management informatie 2 Cloud BI Geschiedenis 3 Wat is Cloud BI? 4 Van data naar informatie 6 Hoofdstuk Goede marktpositie Financieel gezond Kostprijzen Budgetteren

Nadere informatie

DOOR PLANNING IN CONTROL

DOOR PLANNING IN CONTROL DOOR PLANNING IN CONTROL Financiële planning en capaciteitsplanning: een gelukkig huwelijk!? Freek Aertsen 1 Uitdagingen Financiële planning in ziekenhuizen Missie Strategie Taak en kaderstellend Top Down

Nadere informatie

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit Meten alleen is niet voldoende. Het ontbreekt vaak aan inzicht in wat de cijfers nu feitelijk zeggen en welk verhaal er achter zit. COMPLEET

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J. Jansen & F. van den Elsen Februari 2017 Toelichting publicatie HSMR 2015 - Albert Schweitzer ziekenhuis februari

Nadere informatie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de specialistspecifieke

Nadere informatie

B-segment Onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen 1

B-segment Onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen 1 B-segment Onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen 1 Managementsamenvatting In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft Gupta Strategists onderzoek gedaan naar de belangrijkste

Nadere informatie

Landelijke registraties naar de Bron

Landelijke registraties naar de Bron Landelijke registraties naar de Bron Hoe houden we de registratielast in ziekenhuizen binnen de perken en krijgen we toch betere data? Registratie aan de bron is een belangrijk onderdeel van de oplossing.

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten

DOT honorariumcomponent medisch specialisten DOT honorariumcomponent medisch specialisten Presentatie 1 ste klankbordgroep Datum 19-01-2011 Agenda Welkom Presentatie Proces Inhoud Consultatievragen & vervolg Mogelijkheid voor reacties op presentatie

Nadere informatie

GRZ-Kompas. GRZ-Kompas

GRZ-Kompas. GRZ-Kompas GRZ-Kompas GRZ-Kompas Het managementinformatiesysteem voor de Geriatrische Revalidatiezorg vergelijkt de ligduur en behandelinzet met andere zorgorganisaties, biedt inzicht in kosten en opbrengsten van

Nadere informatie

Betere data, betere beslissingen, betere zorg

Betere data, betere beslissingen, betere zorg Betere data, betere beslissingen, betere zorg PARTnersessie LBZ 13 februari 2014 Floor Bakker Senior beleidsadviseur DHD Inhoud 1. Introductie DHD 2. TTP-functie: dataverzamelingen Registratie aan de bron

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 30 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad Conceptprofiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00

Nadere informatie

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten Definitieve verdeling FTE 1. Inleiding In dit memo beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de definitieve verdeling

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken.

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. FAQs LBZ Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LBZ. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document bewaard heeft raden we

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Alles over: Starten met de LBZ

Alles over: Starten met de LBZ Alles over: Starten met de LBZ IN VOGELVLUCHT De LBZ (Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg) is de vervanger van de LMR (Landelijke Medische Registratie) en de LAZR (Landelijke Ambulante Zorg Registratie).

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Oefencase Gupta Strategists

Oefencase Gupta Strategists Oefencase Gupta Strategists Versie: juli 2012 Inleiding De oefencase in dit document helpt je om te begrijpen wat je van een case-interview kan verwachten. Er zijn zeker verschillende soorten case-interviews,

Nadere informatie

Registratieregels RZ15a

Registratieregels RZ15a Implementatiecongres DBC-pakket 2015 4 september 2014 Marjolein Hildebrand 2 Wijzigingen: Registratieregels Registratieaddendum Wijzigingen in de Diagnose en zorgvraagtypering toelichting 3 Aansluiting

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Een blik op zorgstromen in en uit Zeeland

Een blik op zorgstromen in en uit Zeeland Een blik op zorgstromen in en uit Zeeland Martien van Tits Senior-onderzoeker / gezondheidseconoom VGE - Tranzo congres 19 maart 2009 2 Inhoud 1. Inleiding onderzoek Vraagstelling Aanpak Data 2. Resultaten:

Nadere informatie

Klant. Pensioen life cycle indicators

Klant. Pensioen life cycle indicators Pensioen life cycle indicators Klant Rapport om een gefundeerde keuze te maken tussen verschillende premiepensioenproducten. Gebaseerd op analyses op het gebied van beleggingsbeleid, duurzaamheid, rendement

Nadere informatie

Inventarisatie van verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten op basis van DIS-data. Bart Klijs Agnes de Bruin

Inventarisatie van verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten op basis van DIS-data. Bart Klijs Agnes de Bruin Inventarisatie van verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten op basis van DIS-data Bart Klijs Agnes de Bruin CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

MSZ PLUS INZICHT IN DE ZIEKENHUISZORG ZORGCIJFERS VAN EN VOOR ZIEKENHUIZEN

MSZ PLUS INZICHT IN DE ZIEKENHUISZORG ZORGCIJFERS VAN EN VOOR ZIEKENHUIZEN INZICHT IN DE ZIEKENHUISZORG ZORGCIJFERS VAN EN VOOR ZIEKENHUIZEN 1 VEKTIS Vektis beschikt over alle declaratiegegevens van de verzekerde zorg in Nederland en is de enige partij die deze gegevens heeft.

Nadere informatie

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Leidschendam februari 2011 Zelfstandige behandelcentra als speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Nadere informatie

medisch centrum alkmaar

medisch centrum alkmaar medisch centrum alkmaar Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Achtergrond DHD enquête 1. Inleiding Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst van 14 maart 2011 is de NZa verzocht om

Nadere informatie

De ontwikkeling van een heropnamemodel. Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD

De ontwikkeling van een heropnamemodel. Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD De ontwikkeling van een heropnamemodel Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD Aanleiding Heropname kan een indicator zijn voor sub-optimale zorg

Nadere informatie

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de Is uw instelling klaar voor de overgang naar volledige prestatiebekostiging in 2015? Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen de geneeskundige

Nadere informatie

Patiënt op het juiste bed. Symposium Vumc. 2 November Ben Benes, operationeel beddenmanager Maaike Arlar, programma manager.

Patiënt op het juiste bed. Symposium Vumc. 2 November Ben Benes, operationeel beddenmanager Maaike Arlar, programma manager. Patiënt op het juiste bed Symposium Vumc 2 November 2016 Ben Benes, operationeel beddenmanager Maaike Arlar, programma manager Goed op weg pagina 2 impressie https://www.youtube.com/watch?v=tg7pzszyi2c

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement Samenvatting Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoud Inleiding 3 Onderzoeksvragen 3 Integraal risicomanagement onvoldoende beschreven 4 Aanbevelingen 5 Over VvAA 7 2 VvAA Risicomanagement

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Dagbehandeling: kosten besparen of verschuiven? Casestudy: het Asz Han van Wijk, directeur Financiën Albert Schweitzer ziekenhuis

Dagbehandeling: kosten besparen of verschuiven? Casestudy: het Asz Han van Wijk, directeur Financiën Albert Schweitzer ziekenhuis 10-11-2016 Dagbehandeling: kosten besparen of verschuiven? Casestudy: het Asz Han van Wijk, directeur Financiën Albert Schweitzer ziekenhuis Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Triggertool dossieronderzoek Reflex Toelichting functionaliteit en werkwijze

Triggertool dossieronderzoek Reflex Toelichting functionaliteit en werkwijze Triggertool dossieronderzoek Reflex Toelichting functionaliteit en werkwijze Versie 1.0 17 april 2014 Triggertool voor dossieronderzoek in Reflex Als nieuwe functionaliteit in Reflex hebben we de triggertool

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

Qlik Sense Healthcare. Document 16052

Qlik Sense Healthcare. Document 16052 Qlik Sense Healthcare Document 16052 Inhoud 1. Introductie... 3 1.1 Qlik Sense... 3 1.2 Qlik Sense Healthcare... 3 1.3 Qlik Sense als product... 3 2 Overview healthcare module... 4 2.1 De opbouw van de

Nadere informatie

Big data in de zorg de belofte voorbij? Herman Bennema MIC 2015, 29 oktober 2015

Big data in de zorg de belofte voorbij? Herman Bennema MIC 2015, 29 oktober 2015 Big data in de zorg de belofte voorbij? Herman Bennema MIC 2015, 29 oktober 2015 Agenda Data en informatie bij Vektis Big data met gestructureerde gegevens Instellingsspecifieke analyses Regio analyses

Nadere informatie

Efficiënt werken met DOT

Efficiënt werken met DOT Efficiënt werken met DOT Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages De Zorgspecials van Cure4 Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages Procesoptimalisatie met DOT-managementinformatie Voor u het weet staan

Nadere informatie

NR/CU-267. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg

NR/CU-267. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg : Ingevolge artikel 38, vierde juncto zevende lid, en artikel 62, eerste lid, juncto artikel 68 van de Wet marktordening

Nadere informatie

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op:

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op: Ziekenhuis 195 Gemaakt op: 2009-04-14 2-29 Inleiding De cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op de records die opgenomen zijn in de landelijke database. Voor 2008 zijn 2083 aangeleverd, waarvan 5 zonder

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

KIWA PRISMANT, KENNIS VOOR ZORG EN GEZONDHEID

KIWA PRISMANT, KENNIS VOOR ZORG EN GEZONDHEID KIWA PRISMANT, KENNIS VOOR ZORG EN GEZONDHEID De stelselherziening verandert uw werkveld ingrijpend en zorgt daarmee voor veel onzekerheid. U moet toekomstgericht beleid ontwikkelen op basis van onbekende

Nadere informatie

Variabiliteit en klinische capaciteit Scheiding van planbare en acute zorg

Variabiliteit en klinische capaciteit Scheiding van planbare en acute zorg Variabiliteit en klinische capaciteit Scheiding van planbare en acute zorg PICA 24 november 2008 Ellen Wijnands Projectmanager Máxima Medisch Centrum Variabiliteit en klinische capaciteit 1. Introductie:

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Analyse Patiëntenstromen Het aandeel van ouderen in de instroom bij algemene ziekenhuizen.

Analyse Patiëntenstromen Het aandeel van ouderen in de instroom bij algemene ziekenhuizen. Analyse Patiëntenstromen 2014-2016 Het aandeel van ouderen in de instroom bij algemene ziekenhuizen. Aanleiding NVZ constateert een toename in instroom van patiënten in ziekenhuizen Gevolgen: Opname-stops

Nadere informatie

TIG THE IMPEMENTATION GROUP BUSINESS INTELLIGENCE: VIND HET VERHAAL ACHTER DE DATA

TIG THE IMPEMENTATION GROUP BUSINESS INTELLIGENCE: VIND HET VERHAAL ACHTER DE DATA TIG THE IMPEMENTATION GROUP BUSINESS INTELLIGENCE: VIND HET VERHAAL ACHTER DE DATA BUSINESS INTELLIGENCE Hoeveel docenten staan onbevoegd voor de klas? Hoe zien de vaksecties er over drie tot vijf jaar

Nadere informatie

Business control is een vernieuwde tak van sport

Business control is een vernieuwde tak van sport Business control is een vernieuwde tak van sport Are you in or out? 26 september 2017 Wat stellen cijfers voor in 3 stappen Robert Weij Folkert-Jan Slagter 44 11 0,3 2 6 14.500 7 250 2 15 2? 20 9 44

Nadere informatie

Bouwen voor Zorg. Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed

Bouwen voor Zorg. Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed Bouwen voor Zorg Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed Meer tijd voor Zorg Introductie De Nederlandse zorgmarkt verandert snel en drastisch. Door vergrijzing en een

Nadere informatie

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017 AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging 1 Inhoudsopgave 1. Specialistische Verpleging. 4 2. Doelmatige zorg... 5 2 Inleiding Voor u ligt de aanvulling van het Zorginkoopbeleid

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement in het SLAZ

Capaciteitsmanagement in het SLAZ Capaciteitsmanagement in het SLAZ: de lange weg naar sturen op cijfers Waarom simuleren, wachtrijtheorie en lineair programmeren voor de meeste ziekenhuizen onzinnig zijn en wat dan wel werkt Jesse de

Nadere informatie

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden -

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doel workshop: Inspiratie opdoen Zichtbaar maken hoe het thema doelmatigheid van zorg binnen de opleiding vormgegeven kan worden

Nadere informatie

Medewerker tevredenheid onderzoek

Medewerker tevredenheid onderzoek Medewerker tevredenheid onderzoek Startpunt voor organisatieverbetering. Meten alleen is niet voldoende. Het ontbreekt vaak aan inzicht in wat de cijfers nu feitelijk zeggen en welk verhaal er achter zit.

Nadere informatie

Uitvoering dossieronderzoek in Rijnland Ziekenhuis 16 juni 2014 Coördinatorenbijeenkomst VMS

Uitvoering dossieronderzoek in Rijnland Ziekenhuis 16 juni 2014 Coördinatorenbijeenkomst VMS Dossieronderzoek Uitvoering dossieronderzoek in Rijnland Ziekenhuis 16 juni 2014 Coördinatorenbijeenkomst VMS Carolien Lucas medisch specialist Cardiologie Esther Baars adviseur Kwaliteit, Zorginnovatie

Nadere informatie

Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen. Stevie Tan, oogarts VUmc

Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen. Stevie Tan, oogarts VUmc Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen Stevie Tan, oogarts VUmc Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen Registreren Statusvoering Gestructureerd of vrije tekst Terugwillen

Nadere informatie

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst!

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst! Siza Dorp Groep We verlenen zorg aan 2700 cliënten Lichamelijk gehandicapten Verstandelijk gehandicapten Audio/visueel gehandicapten Psychiatrische aandoening Alleen dagbesteding 2.800 medewerkers (1.750

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo Ingrid Meijer, Michel Kats Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo 12 juni 2015 Inhoud presentatie Introductie ZGT Aanleiding Context van procesoptimalisatie Opzet project

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J. Jansen & F. van den Elsen November 2015 Toelichting publicatie HSMR 2014 - Albert Schweitzer ziekenhuis november

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

KENSINGTON Business Intelligence

KENSINGTON Business Intelligence De formule voor vooruitgang... Kensington B.I. geeft de formule om uw bedrijf nog beter te besturen... De cockpitsoftware verschaft u alle informatie die u nodig heeft voor het besturen van uw bedrijf.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC Reino Petrona Informatiemanager Patiëntenzorg Vumc Lindsay Chang Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC INHOUD Achtergrond informatie programma

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie