de informatieproducten van Kiwa Carity

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de informatieproducten van Kiwa Carity"

Transcriptie

1 de informatieproducten van Kiwa Carity

2 2 de informatieproducten van Kiwa Carity de informatieproducten van Kiwa Carity 3 Inhoud Onze visie op informatievoorziening Visie op informatievoorziening p Volledigheid 2. Gedetailleerdheid Markt p. 8 Bedrijfsvoering p. 11 Professioneel p. 14 Kwaliteit p. 16 Integraal inzicht p. 18 Bestelprocedure p. 22 Zorg moet in balans zijn. We geloven in een integrale benadering van de zorg en we bekijken vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Kiwa Carity hanteert hiervoor een eigen model: de Zorgbalans. Dit model gaat uit van vier spectieven die van belang zijn voor uw dagelijkse sturing. Aan de klassieke, op resultaat georiënteerde, aspecten markt en organisatie uit de BCG matrix hebben we twee missie gedreven spectieven toegevoegd: professioneel en kwaliteit. Onze producten kennen een gelaagdheid in de beschikbaarheid van informatie. We maken hierbij onderscheid in organisatie- en omgevingsgerichte producten, die zijn opgebouwd rond: Diagnosen: de basis ligt in de diagnose als herkenningspunt voor productie en inzichten. Vanuit verschillende bronnen wordt hieruit de informatie opgebouwd naar inzichten diagnose beste lezer, De ziekenhuissector is continu in beweging en Kiwa Carity beweegt mee. Om u goed te kunnen blijven ondersteunen met informatieproducten heeft Kiwa Carity hard gewerkt om het productaanbod te verbreden, te vernieuwen en te actualiseren. Verbreden Aan de bekende inzichten over uw markt en bedrijfsvoering hebben we dit jaar een kwadrant Kwaliteit toegevoegd. Hiermee bieden we nu ook producten rondom patiëntveiligheid. Ook bieden we informatieproducten met verschillende actualiteit: Informatie op maandbasis 2014, geschikt voor eerste inzichten in markt en productieontwikkeling in 2014 Informatie op kwartaalbasis 2014, geschikt voor beleidsbepaling in begroting en planning & control cyclus Jaaroverzicht 2013, totaalbeeld van 2013 (Prisma), voor beleidsvorming Jaaroverzicht 2012, totaalbeeld van 2012 (Prisma), voor beleidsvorming Trendinformatie , geschikt voor onderzoek en achtergrondstudies Vernieuwen De vernieuwing zit in de presentatievorm van de informatieproducten. Naast de rapporten en de SAS kubussen op de zorgportal is de Zorg Cockpit ingevoerd. Dit is een visueel dashboard dat onder meer inzichten toont op tablets, voor specifieke doelen en doelgroepen. Deze visuele weergaves zijn optimaal beveiligd met autorisatiesoftware die voldoet aan de ISO eisen. De informatieproducten zijn inhoudelijk op een aantal punten vernieuwd. Enkele voorbeelden: Onze productlijn is aangepast op de overgang van de LMR/LAZR naar de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Dit is dusdanig gedaan dat gevalideerde vergelijkingen met voorgaande jaren nog steeds mogelijk zijn en trends over een langere iode inzichtelijk blijven. Wat de diagnosen betreft is een vertaling van ICD 9 naar ICD 10 gemaakt om verdere aansluiting met andere bronnen mogelijk te maken. We leveren dit jaar ook marktinzichten op DBC/DOT data. Actualiseren De Prisma productlijn voor beleidsvorming is uitgebreid met DBC/DOT informatieproducten. Dit komt tegemoet aan de behoefte in de sector aan actuele stuurinformatie. Om hier goed invulling aan te geven, zijn we met DBC Onderhoud in overleg om ook op het Onderhanden Werk inzichten te maken. Op het moment dat actualiteit prevaleert boven volledigheid bieden de informatieproducten gebaseerd op DBC/DOT data een toegevoegde waarde. Met deze brochure informeren we u graag over het vernieuwde product portfolio van Kiwa Carity en kijken waar we u in 2014 kunnen ondersteunen. Met vriendelijke groet, Geert de Kousemaeker Algemeen directeur Vanuit dit denkkader benaderen we onderzoek, bedrijfskundig advies en informatievoorziening en bieden wij informatieproducten met betrekking tot uw: Marktpositie (marktaandelen, adherentie en prognoses) Bedrijfsvoering (financieel en logistiek) Personele inzet (productiviteit, effectiviteit en efficiency) Kwaliteit (patiëntveiligheid en proceskwaliteit) Ook bieden we integrale producten, zodat onderlinge relaties ook goed helder worden. Hiermee voorziet Kiwa Carity u van een compleet pallet aan informatieproducten, die een goede basis vormen voor de besturing van uw organisatie én om vooruit te kijken. missie georiënteerd verantwoording competentie Zorgportfoliobalans beschikbaar- en toegankelijkheid kwaliteit professioneel ambitie extern georiënteerd intern georiënteerd marktpositie markt bedrijfsvoering organisatie vraagpotentie rendement resultaat georiënteerd Behandelingen: hierin wordt inzicht in activiteiten en/of behandelsetting weergegeven Specialismen: hierin bundelen we alle relevante informatie voor de specialismen in uw ziekenhuis Patiëntgroepen: u krijgt grip op de ontwikkeling van uw patiëntstromen waardoor u concentratie en spreidingsvraagstukken* beter kunt beantwoorden. * Met het Kiwa Carity ACE3 model, brengen we op een door ons voor gedefinieerde manier uw patiëntstromen in beeld, en vertalen de effecten van veranderingen in uw omgeving naar bijvoorbeeld uw SEH functie of andere essentiële capaciteiten. Gelaagdheid van de producten landelijk regio gemeente instelling locatie organisatorische eenheid patiënt stromen specialisme behandeling diagnose organisatiegericht omgevingsgericht

3 4 de informatieproducten van Kiwa Carity de informatieproducten van Kiwa Carity 5 Organisatorische eenheden: we maken effecten voor uw organisatorische eenheden inzichtelijk. Aspecten als werklastmeting en ook productiviteit zijn hierbij van toepassing. Naast deze organisatiegerichte niveaus kennen we ook een vijftal niveaus, die inzicht geven in uw ziekenhuis in relatie tot de omgeving: Locatieniveau: hiermee kunt u verschillen tussen verschillende ziekenhuislocaties inzichtelijk maken. Zeker voor fuserende of recent gelateraliseerde instellingen is dit interessante informatie. Instellingsniveau: u kunt uw instelling in totaliteit vergelijken ten opzichte van vergelijkbare instellingen. Hierbij spelen sonele en financiële aspecten vaak een rol, maar ook uw concurrentiekracht of marktpositie zijn belangrijke inzichten op dit niveau. Gemeenteniveau: dit biedt de mogelijkheid om uw marktpositie in uw adherentiegebied te bepalen aan de hand van marktaandelen, productievolumes en patiëntenstromen gemeente en postcode. Regioniveau: soms kan er behoefte zijn aan informatie op regionaal of bovenregionaal niveau. Dit kan zich voordoen bij vraagstukken over concentratie & spreiding, investeringen en samenwerking. Landelijk niveau: het kan nuttig zijn te kijken naar praktijk variatie en de positie die uw kliniek/specialisme of behandelprofiel inneemt in een landelijk spectief. Op alle genoemde organisatiegerichte niveaus kunnen wij uw situatie ten opzichte van landelijke vergelijkbare referentiegroepen inzichtelijk maken. 3. Compleetheid Kiwa Carity hanteert een viertal dominante benaderingen om te komen tot op behoefte afgestemde informatievoorziening. Dit hebben we modelmatig in het Kiwa Carity Informatie model uitgewerkt: 1. Relatiegericht: door benchmarking vergelijken we de organisatie met een referentiegroep van vergelijkbare instellingen. 2. Retrospectief: we plaatsen de actuele situatie in een context van seizoenpatronen en/of trends. 3. Toetsend: een combinatie van de verschillende spectieven in één dashboard om te komen tot een gewogen oordeel over het functioneren van de afdeling of locatie/inzicht. We werken hierbij naar gerichte verbeterinformatie toe. 4. Prospectief: door het combineren van verschillende datastromen hebben we een forecastingmodel ontwikkeld, dat preventief sturen mogelijk maakt en afwijkingen voorkomen kunnen worden. 4. Gepastheid en geschiktheid We denken met u mee over de juiste fit tussen doel en de benodigde informatie. Voor het doel wat u beoogt en de fase waarin u zich bevindt bieden we u de gepaste informatie voor beleidsondersteuning. Dit helpt u met: Inspireren bij de beleidsvorming voor strategische plannen, samenwerkingsprofielen en andere beleidsondersteuning bij vraagstukken. Acteren op een verbeterpotentieel. De opbouw is zo herkenbaar en tastbaar, met voldoende diepgang en detail om ook direct te kunnen acteren op een beoogd verbeterveld. Aansluiting op de informatiestromen van de instelling en eenduidigheid door gebruik van landelijke registraties zorgen ook voor herkenning en aanknopingspunten. Verifiëren door de iodieke rapportages op eenduidige registratiekaders. Door iodieke rapportage ontstaan heldere inzicht om het effect van het ingezette beleid te monitoren. Rapporteren aan de verschillende stakeholders en landelijke gremia. De rapportages kunnen dienen als verkoopinformatie richting zorgverzekeraars, onderbouwing van business cases voor financieringsaanvragen of meldingen bij de ACM omtrent samenwerking. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de jaarlijkse rapportages over het integraal functioneren van uw ziekenhuis en de maatschappen/vakgroepen. Spiegel informatie zorgaanbieders Compleetheid: Kiwa Carity Informatie model; van verantwoording naar verantwoord sturen 1. relatiegericht rapporteren beschikbaar- en toegankelijkheid marktpositie inspireren Input registraties, (DBC, LMR) vaststelling markt, doelmatigheid 2. retrospectief Uitkomst afd. 1 integraal sturen 3. toetsend Uitkomst afd. 2 Uitkomst afd prospectief Planning en verantwoord sturen van capaciteiten verantwoording competentie verifierern kwaliteit professioneel ambitie markt bedrijfsvoering organisatie vraagpotentie rendement acteren Inspireren Voor uw strategische visie en onder bouwing bieden de informatie producten voor u nieuwe inzichten. Acteren De informatie producten geven inzichten en mogelijkheden om direct op te kunnen acteren om uw ziekenhuis te verbeteren Verifieren Benieuwd of uw beleid ook leidt tot het gewenste effect? Via de monitoring kunt u ook toetsen of uw beleid de gewenste effecten geeft. Rapporteren Inzicht verschaffen voor uw stakeholders of verkoop informatie voor uw zorgverzekeraar? Dit alles is mogelijk met de verantwoordingsinformatie Compleetheid: Kiwa Carity Informatie model; van verantwoording naar verantwoord sturen

4 6 de informatieproducten van Kiwa Carity de informatieproducten van Kiwa Carity 7 5. Juistheid & Actualiteit Juistheid: Kiwa Carity controleert de juistheid van de data. Uw data wordt vergeleken met voorgaande jaren en referentieziekenhuizen en getoetst aan de geldende registratieregels. Geconstateerde afwijkingen bespreken we met u om deze te duiden en eventuele omissies te corrigeren. Hiermee borgen we de juistheid van data. Actualiteit: Waar het gaat om directe sturing of het verifiëren van trends prevaleert actualiteit boven volledigheid. Voor deze doeleinden hebben we dit jaar een productlijn met maandelijkse informatie en informatie kwartaal ingericht op basis van gesloten DBC s en Onderhanden werk. We hanteren normen qua volledigheid om de kwaliteit van de inzichten te garanderen. Voor de informatieproducten (en) geldt een volledigheidsnorm van 95 %. Deze norm is voor de producten, gestoeld op actualiteit, helaas niet mogelijk. Voor de op actualiteit gestoelde producten voor directe sturing hanteren we een ondergrens van 75 %. Onze verwachting is dat de producten hieraan kunnen voldoen, gezien de goede afspraken die we hebben met de landelijke partijen over aanleveringen. 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % data jaar 2012 Product binnen de norm data jaar 2013 volledigheidsnorm verantwoording volledigheidsnorm sturing inschatting van volledigheid data kwartaal 2014 data maand 2014 Normstelling Kiwa Carity hanteert twee normen op volledigheid in relatie tot de producten. Om een goed beeld te kunnen schetsen moeten de beschikbare data een bepaalde volledigheid hebben. Voor de producten gericht op verantwoording (en) ligt die norm op 95 % volledigheid. Voor de nieuwe producten meer gericht op sturing (maand en kwartaal) hanteren we de norm van 75 %. Indien we deze norm niet bereiken kunnen we de producten niet met de gegarandeerde kwaliteit uitbrengen. Juistheid & Actualiteit: Hoe actueler de data, hoe groter de uitdaging op volledigheid We moeten echter rekening houden met mogelijke administratieve achterstanden bij ziekenhuizen, die effecten hebben op de volledigheid. Bij het uitbrengen van de producten zal de volledigheid en daarmee de betrouwbaarheid van de producten vermeld worden. 6. Beschikbaarheid & toegankelijkheid De informatievoorziening van Kiwa Carity vindt op een aantal manieren plaats: Fysieke rapporten: rapportages over de bedrijfsvoering van het ziekenhuis of maatschappen ontvangt u op papier of in pdf-formaat. Dit zijn de Praktijkanalyses specialisme, de Prisma Management Facetten en informatiesets specialisme. Digitale informatie: via een beveiligde digitale omgeving zijn rapporten en andere informatieproducten toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers. De Kiwa Carity Zorgportal is 24 uur dag beschikbaar. Via https:zorgportal.kiwacarity.nl heeft u toegang tot: Webreports: dit zijn voor gedefinieerde digitale rapporten met inzichten over uw ziekenhuis. Tevens bewaren we hier voor u ook digitale kopieën van de fysieke rapporten. Kubussen: kubussen zijn datasets van de door u bestelde producten. Deze worden middels een SAS datawarehouse voor u ontsloten, zodat u zonder extra investeringen in Business Intelligence software verdere analyses kunt maken en kunt downloaden naar uw lokale omgeving. Visual Analytics: tevens bieden we een nieuwe oplossing voor gebruik van tablets en snelle visuele weergave voor presentatie, directe sturing of Balanced Score Cards Op tablets is beveiligde informatie over uw ziekenhuis beschikbaar. Op deze manier kan relevante informatie gedeeld worden met decentraal management en medisch specialisten. De visuele inzichten zijn laagdrempelig gepresenteerd waardoor geen diepgaande kennis van data of verdere analyse of interpretatie nodig is om de dagelijkse sturing te ondersteunen. 7. Begrijpelijkheid Gegevens worden pas informatie zodra ze ook gestructureerd en begrijpelijk voor u als klant worden weergegeven. Om dit te bereiken, leveren we onze informatieproducten uit met een heldere definitie lexicon, en is er, naast een helpdesk, voor u speciaal een accountmanager beschikbaar om u bij te staan bij uw vragen. Wij geven ook workshops om aan de hand van een voor u actuele casus, te tonen welke informatie onze producten bevatten en op welke manier u deze eenvoudig ontsluit. 8. Vertrouwelijkheid en veiligheid Belang van data en governance Kiwa Carity beschikt over veel gegevens. Deze gegevens hebben een vertrouwelijk karakter en zijn voor onze klanten van strategisch belang. Wij zijn ons terdege bewust van de gevoeligheid van deze data en het vertrouwen dat wij genieten van de ziekenhuissector om over deze data te beschikken. In dit kader werken we actief aan het verder professionaliseren van onze eigen data governance, dataveiligheid en staan we ook een actief machtigingen beleid voor. Naast het belang van Kiwa Carity bij de data voor haar dienstverlening, willen we ook wijzen op het belang voor de ziekenhuizen bij onze informatieproducten en de afhankelijkheid van het beschikbaar hebben van de data. Kiwa Carity heeft daarom een actief beleid ten aanzien van data governance, in samenwerking met Dutch Hospital Data (DHD) als vertegenwoordiger van de NVZ/NFU. Dit is vastgelegd in het protocol datagebruik met de DHD en DBC Onderhoud. Doelomschrijving Wij zijn gemachtigd om deze data te gebruiken volgens een vaste doelomschrijving, namelijk het gebruik voor ondersteuning bij beleidsbeslissingen d.m.v. benchmarkproducten, analyses voor specifieke verzoeken en het ontwikkelen van zorgindicatoren voor het medisch geïntegreerde bedrijf binnen de ziekenhuissector (instellingen en verbonden medisch specialisten). Voor andere doeleinden worden de data niet gebruikt zonder toestemming van de instellingen of een akkoord van de DHD. Governance Kiwa Carity handelt als volgt bij het gebruik van de gemandateerde LBZ/LMR/LAZR en DIS data. Intern wordt door een commissie getoetst of data gebruikt mag worden uitgaande van het Data Protocol van de DHD en de verstrekte doelomschrijving voor het data gebruik. Bij twijfel wordt er overleg gepleegd met Dutch Hospital Data en DBC Onderhoud. Wij begrijpen dat niet alles te vatten is in een doelomschrijving en dat er altijd een situationele interpretatie zal plaatsvinden. Kiwa Carity kent het belang van de ziekenhuizen ten aanzien van de gevoeligheid van data, en constateert dat naast de interne commissie het goed is om invulling te geven aan een vorm van actieve externe governance door de mandaatverstrekkers. Kiwa Carity heeft aan DHD het voorstel gedaan hiertoe een structureel overleg (4 x jaar) voor in te stellen, waarin gegevensverzoeken beoordeeld worden. Dit heeft als doel een betere interpretatie van het doelgebruik in aansluiting met de wensen van de ziekenhuizen. Het voorstel is om deze governance samen met de DHD vorm te geven, als vertegenwoordiger van de ziekenhuizen. In dit kader vinden we het ook van belang om te melden dat wij, in tegenstelling tot mogelijke andere leveranciers die bij de individuele aanbieders data betrekken, voornemens zijn om de data te blijven betrekken bij landelijke partijen (zoals de DHD of DBC Onderhoud) onder governance van de sector. Beveiliging portal Kiwa Carity voert een actief beleid op de beveiliging van uw data. In 2013 is Kiwa Carity ISO 9001 en ISO (dataveiligheid) gecertificeerd. Dit laatste is te vergelijken met de NEN 7510 norm voor de ziekenhuizen. Deze certificering garandeert dat onze processen omtrent kwaliteit en data veiligheid goed geborgd zijn. Om ook de veiligheid van het gebruik van data te vergroten is de toegang tot de portal gesonifieerd en kan er voor iedere medewerker, waarvoor u als ziekenhuis het wenselijk acht een account worden aangemaakt. Deze accounts hebben een eigen inlognaam en wachtwoord en worden vanaf medio juni ook voorzien van een unieke code inlogmoment. Het is ook mogelijk om deze accounts middels een autorisatietabel bekte en gerichte toegang te geven. We maken voor het vergaren en het ontsluiten van de data gebruik van portals die de hoogste mate van beveiliging kennen. Hierdoor is uw data veilig gedurende het transport van en naar Kiwa Carity. Tevens is alle data gepseudonimiseerd zodat er geen herkenbare of herleidbare patiëntendata of medewerkersdata bij Kiwa Carity terecht komt.

5 8 de informatieproducten van Kiwa Carity de informatieproducten van Kiwa Carity 9 Markt Product data 2014 maand data 2014 kwartaal rapportage frequentie 2013 Geen enkele markt is zo dynamisch als de zorgmarkt. Wetswijzigingen, de mondiger wordende patiënt, de steeds hogere eisen van de zorgverzekeraar en de demografische ontwikkeling van de bevolking zijn voorbeelden van factoren die ziekenhuizen dwingen in actie te blijven. Actueel en betrouwbaar inzicht in uw marktpositie is belangrijk om in beeld te hebben hoe u er voorstaat en om groeikansen te zien en te benutten. Een voorwaarde voor betrouwbare marktinformatie is volledigheid van de data. Een voorwaarde waaraan de data uit LMR/LBZ voldoet. Stuurinformatie daarentegen vereist meer actualiteit van gegevens. Voor dat doel maken wij gebruik van beschikbare DBC/DOT informatie. Onze oplossingen voorzien u van essentiële stuurinformatie en inzichten en bieden instrumenten om uw positie in de markt te versterken inzichten 2009 t/m 2011 totale instelling Markt Facetten aggregatieniveau extra locatie specialisme Markt Facetten ü ü ü ü Zorgconsumptie Kompas ü ü ü ü ü ü Toekomstige Zorgvraag ü ü ü ü ü Verwijsscan Huisartsen ü ü ü ü ü ü Markt op Maat ü ü ü ü ü ü ü ü ü De Markt Facetten brengen de huidige marktpositie en de ontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren van uw ziekenhuis in beeld. U ziet waar groeikansen liggen en waar u patiënten kwijt raakt aan de concurrentie, geclusterd naar type ziekenhuis. De Markt Facetten leveren op 4-cijferige postcode tot op specialismeniveau en op gemeente zelfs tot de diagnose de volgende informatie in aandelen, ontwikkeling en aantallen: behandelde patiënten klinische opnamen dagopnamen polikliniek bezoeken (tot op specialismeniveau) reistijden patiënten patiëntgroep De Markt Facetten zijn een online tool op de zorgportal van uw ziekenhuis, waarmee u op ieder gewenst moment de informatie kunt ophalen die u nodig heeft. De informatiespecialisten van Kiwa Carity zijn stand-by om u daarbij te ondersteunen en de informatie die u nodig te ontsluiten. Voor een betrouwbaar marktinzicht zijn volledigheid en juistheid van de onderliggende data een absolute voorwaarde. De LMR/LAZR/LBZ voldoen tot op heden als enige aan deze voorwaarde. De Markt Facetten geven een betrouwbaar en volledig beeld van de positie en de ontwikkeling van uw ziekenhuis over de jaren Zorgconsumptie Kompas Uw huidige marktpositie in uw marktgebied is een goed vertrekpunt om uw strategie te bepalen. Door het hoge tempo waarin de zorgmarkt zich ontwikkelt, wilt u de gekozen strategie en daaraan verbonden acties blijven volgen. Hierbij is een zo actueel mogelijk beeld van de geleverde zorg in uw marktgebied onontbeerlijk. Zowel specialisme als op het niveau van diagnosegroepen en DOTproducten kunt u de ontwikkelingen blijven volgen. Het Zorgconsumptie Kompas wordt iedere maand ververst met de meest actuele informatie die beschikbaar is en maakt onderscheid naar behandelsetting: kliniek, polikliniek en dagbehandeling. In de gemeenten en postcodegebieden van het voor u interessante marktgebied toont het Zorgconsumptie Kompas: de door uw eigen ziekenhuis geleverde zorg een minimumschatting van de potentiële extra zorgproductie (d.w.z. de uitstroom van patiënten uit uw verzorgingsgebied naar omliggende ziekenhuizen) Het Zorgconsumptie Kompas is een online tool op de zorgportal van uw ziekenhuis waarmee u interactief de geleverde zorg in kaart kunt brengen. De informatie wordt maand weergegeven. Onze technische en inhoudelijke extise is beschikbaar om u te ondersteunen waar dat nodig is. Voor sturingsvraagstukken zijn actualiteit en juistheid van de gegevens belangrijke factoren. voor dit product is het DBC Informatiesysteem (DIS). De DIS wordt dagelijks gevoed door de ziekenhuizen zelf met afgesloten en gefactureerde DBC s. Het Zorgconsumptie Kompas wordt maandelijks uit deze bron geactualiseerd. Actueler is dus niet mogelijk. Om een beeld te krijgen van actuele zorgverschuivingen in uw marktgebied is een voldoende, maar niet se volledig, gevulde dataset noodzakelijk. Voor het ontsluiten van dit product gaan wij graag met u in gesprek over de minimaal vereiste vulling voor uw ziekenhuis. Toekomstige Zorgvraag Sinds 2013 worden ziekenhuizen geconfronteerd met teruglopende productiecijfers. Dit heeft te maken met veranderende patiëntenstromen door recente beheersmaatregelen en demografische, technologische en trendmatige ontwikkelingen. Het belang van strategische keuzes voor specifieke patiëntgroepen, zoals chronisch zieke ouderen of oncologische patiënten, neemt toe. Daarnaast is een heldere stip op de horizon een goed richtpunt voor lange termijn huisvestingsplannen en onderhandelingen met zorgverzekeraars. De Toekomstige Zorgvraag geeft op instellings-, specialisme- of patiëntgroep niveau inzicht in: de demografische groei de trendmatige groei de te verwachten toekomstige zorgvraag de te verwachten ontwikkeling van de productie parameters de consequenties van de zorgvraagontwikkeling voor de beschikbare capaciteiten van uw ziekenhuis, zoals huisvesting, bedden en soneel. De Toekomstige Zorgvraag wordt opgeleverd in de vorm van een rapport of webreport, waarin bovengenoemde factoren in beeld zijn gebracht op het gewenste niveau. Onze adviseurs analyseren indien gewenst de prognoses en bespreken met u de kansen die de toekomst biedt. De databronnen voor onze toekomstprognoses zijn: LMR/ LAZR/LBZ en DIS. De historische trendmatige ontwikkeling is op basis van de LMR/LAZR bepaald. Uw huidige productie wordt gebruikt als startpunt voor uw toekomstige zorgvraag. De demografische groei is gebaseerd op Primos cijfers. Markt Facetten: Marktaandelen tot op postcode niveau

6 10 de informatieproducten van Kiwa Carity de informatieproducten van Kiwa Carity 11 BedrijFsvoering Verwijsscan Huisartsen Patiënten kiezen niet meer automatisch voor één bepaald ziekenhuis. Afhankelijk van de zorgvraag gaat men naar verschillende ziekenhuizen. Inzicht in de keuzepatronen en motieven van shoppende patiënten en het gedrag van verwijzers geeft u mogelijkheden om meer patiënten naar uw ziekenhuis te trekken en de uitstroom van patiënten om te buigen. De Verwijsscan brengt in beeld in hoeverre verwijzers in uw regio naar uw ziekenhuis of naar de concurrentie verwijzen. Het rapport geeft inzicht in: totaal aantal verwijzingen in een bepaald marktgebied reistijden naar uw ziekenhuis en andere ziekenhuizen in het marktgebied aantal en centage verwijzingen naar uw ziekenhuis en de concurrent op postcodeniveau vergelijking aantal en aandeel verwijzingen specialisme naar uw ziekenhuis aantal en centage verwijzingen huisarts naar uw ziekenhuis De Verwijsscan is een rapportage op ziekenhuisniveau en/of op specialismeniveau. Naast een grafische presentatie van de cijfers bevat het rapport een analyse van de inzichten. De Verwijsscan is gebaseerd op gegevens uit de LMR/ LAZR/LBZ. Onder het voorbehoud dat de DIS voor uw marktgebied voldoende gevuld is, kunnen deze inzichten ook gemaakt worden gegeven op basis van deze bron. Een landelijk gevulde set is namelijk geen voorwaarde voor een gedegen analyse van de gegevens in uw omgeving. Markt op Maat Het kan voorkomen dat uw vraag afwijkt van reeds beschikbare oplossingen of dat het antwoord ligt in de combinatie van informatie uit de verschillende producten en bronnen. Of dat u in geval van (ophanden zijnde) samenwerking inzichten wilt combineren. Ook voor ondersteuning bij specifieke vragen over uw markt kunt u rekenen op de informatiespecialisten van Kiwa Carity. < 90 % 90 % 95 % 95 % 96 % 96 % 97 % 97 % 98 % 98 % 99 % 99 % 100 % 100 % 101 % 101 % 102 % 102 % 103 % 103 % 104 % 104 % 105 % 105 % 110 % > 110 % Toekomstige Zorgvraag: ontwikkeling zorgvraag regio Product data 2014 maand data 2014 kwartaal rapportagefrequentie 2013 Door alle wijzigingen in financieringsstelsels en regelgeving is besturen geen sinecure. Een gezonde financiële huishouding is niet vanzelfsprekend maar wel een vereiste. Hoewel de waarde van een zorgportfolio met het jaar wijzigt, blijft doelmatig werken belangrijk. Dat wil zeggen: efficiënte zorgpaden, goede verhoudingen tussen de productie en het aantal specialisten, en overhead ten opzichte van de totale kosten zijn belangrijke indicatoren voor goede bedrijfsvoering van een organisatie. Daarnaast is uw zorgaanbod aantrekkelijker naarmate het beroep op schaarse capaciteiten bekter is; hierdoor kan de organisatie met het aanbod flexibeler inspelen op veranderende omstandigheden inzichten 2009 t/m 2011 totale instelling Financiële Facetten aggregatieniveau extra locatie specialisme Deze financiële benchmark stelt u in staat gericht te sturen op een gezonde en verantwoorde kostenstructuur in uw ziekenhuis. De vergelijking van kosten en opbrengsten van uw ziekenhuis met peer ziekenhuizen levert waardevolle inzichten op voor ondersteuning van uw beleids beslissingen en controledoeleinden. De Financiële Facetten verschaffen u inzicht op het niveau van vierkante meters, verpleegdagen, fte, patiënteenheid of adherente inwoner over onder andere: financiële ratio s patiëntgebonden kosten huisvestingskosten soneelslasten (in loondienst en in opleiding en naar functie) hotelkosten patiëntgroep Financiële Facetten ü ü ü ü Productie Facetten ü ü ü ü Productie Kompas ü ü ü ü ü ü Onderhandelingsmodel Zorgverkoop ü ü ü ü Zorgprofiel Benchmark ü ü ü ü ü ü Bedrijfsvoering op maat ü ü ü ü ü ü ü ü ü De Financiële Facetten is een webreport die u de financiële inzichten over uw bedrijfsvoering biedt die u nodig heeft. De Financiële Facetten worden gegenereerd uit de gegevens uit het CIBG (Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg) en de EJZ (Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen).

7 12 de informatieproducten van Kiwa Carity de informatieproducten van Kiwa Carity 13 Productie Facetten Productie Kompas Zorgprofiel Benchmark Zorgonderhandelingsmodel Hoe verhoudt de productie en de werkbelasting van de specialisten in uw ziekenhuis zich tot andere ziekenhuizen? Doen uw chirurgen meer of minder in dagbehandeling dan in andere ziekenhuizen? En hoe zit het met de ligduur van uw cardiologische patiënten? Door de focus te leggen op de productie fte van een specialisme en dit te vergelijken met een zelf gekozen referentiegroep krijgt u een duidelijke indicatie van de doelmatigheid en de werkdruk in uw ziekenhuis op specialismeniveau. De Productie Facetten geven inzicht in de productie en de productiviteit specialisme in termen van: eerste administratieve consulten ( fte) klinisch behandelde en opgenomen patiënten ( fte) dagverplegingen ( fte) patiënteenheden ( fte) verpleegdagen ( fte) De Productie Facetten is een online tool. De Productie Facetten hanteren de LBZ als broninformatie. Hiermee bent u verzekerd van volledigheid van data van de gekozen referentiegroep en andere ziekenhuizen in Nederland. Het Productie Kompas biedt inzicht in de ontwikkeling van uw productie maand of kwartaal. Op basis van de Onderhanden Werk DBC s wordt de productietrend van het eigen ziekenhuis op verschillende niveaus in beeld gebracht en vergeleken met benchmarkgroepen. De frequentie en actualiteit van de gegevens van het Productie Kompas stellen u in staat de trend op ziekenhuisniveau, specialismeniveau en diagnoseniveau op de voet te volgen. Het Productie Kompas brengt uw productie in 2014 op maandelijkse basis in beeld, uitgedrukt in: aantal polikliniekbezoeken aantal dagbehandelingen aantal klinische opnamen Het Productie Kompas is een online tool waarmee u zelf selecties kunt maken en kunt bepalen wanneer u welke parameters van een specialisme of diagnose in beeld brengt. Bij het Productie Kompas vormt het Onderhanden Werk van DBC/DOT zorgproducten de onderliggende basis. De Zorgprofiel Benchmark is een online tool dat helpt bij het verbeteren van de doelmatigheid in uw ziekenhuis door uw zorgprofielen te vergelijken met vergelijkbare ziekenhuizen. Op basis van de uitkomsten van de benchmark krijgt u inzicht welke patiëntengroepen een relatief klein of groot beslag leggen op ondersteunende afdelingen, zoals verpleegafdelingen en beeldvormende diagnostiek. Ook kunt u inzicht krijgen in bijvoorbeeld de verhouding van het aantal eerste polikliniekbezoeken, klinische opnamen, oatieve opnamen en herhaalbezoeken. De Zorgprofiel Benchmark beoordeelt uw ziekenhuis op doelmatigheid betreffende de: DOT-producten die samenhangen met de speerpunten van uw ziekenhuis, de mate waarin specialismen en diagnosegroepen beslag leggen op de capaciteit van de ondersteunende afdelingen, samenstelling van de zorgprofielen. De Zorgprofiel Benchmark is een online tool waarin DOT-zorgproducten en verrichtingen worden vergeleken met peer ziekenhuizen. De onderliggende data zijn afgesloten DOT-zorgproducten uit de DIS. Het Zorgonderhandelingsmodel van Kiwa Carity laat specialisme zien wat in grote lijnen de afspraken op het gebied van budget en productievolumes zullen zijn. Het model neemt de onderhandelingsresultaten van het afgelopen jaar en corrigeert deze voor een groot aantal ontwikkelingen. Het resultaat is een voorstel voor wijzigingen in de volume- en tariefafspraken specialisme. Het model brengt in beeld: Mutaties in volume door landelijke ontwikkelingen: Demografische en trendmatige groei, afspraken uit Hoofdlijnenakkoord en Beheersmodel Medisch Specialisten Mutaties volume door ziekenhuis-specifieke aspecten: Ontwikkeling verzekerdenaandeel, ontwikkeling marktaandeel, selectieve zorginkoop Mutaties in tarieven door landelijk beleid: Ontwikkeling van de lonen en prijzen, trendmatige ontwikkeling productiviteit Mutaties in tarieven door ziekenhuis-specifieke aspecten: Ontwikkeling zorgzwaarte, ontwikkeling productmix, kapitaalintensiviteit, relatief prijsniveau Het Zorgonderhandelingsmodel is een model specialisme met een toelichting hoe het model en de berekening is opgebouwd. Het Zorgonderhandelingsmodel hanteert de DIS 2013 en afgesloten Zorgproducten in 2014 van het ziekenhuis als basis voor haar berekeningen. kosten in % patiënteneenheden FTE uw ziekenhuis referentiegroep overige alg. zhzn Bedrijfsvoering op Maat Kiwa Carity beschikt over een brede bedrijfseconomische en bedrijfskundige ervaring. De combinatie van de kennis over - en de aanwezigheid van data stelt ons in staat heel specifieke vragen te beantwoorden. We gaan daarmee verder dan bovengenoemde producten en leveren ook graag maatwerk. Hierbij kunt u denken aan een analyse van gegevens uit één van de Facetten of het Productie Kompas. Wij maken graag voor u een voorstel op maat. overige kosten terreinkosten algemene kosten hotelkosten patiëntengebonden kosten eigen instelling referentiegroep overige alg. ziekenhuisen academische ziekenhuisen topklinische ziekenhuisen Financiële Facetten: verdeling kosten in vergelijking met andere ziekenhuizen Productie Facetten: ontwikkeling productie in vergelijking met andere ziekenhuizen

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 4 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Samengesteld op: 6 Juni 2015 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inhoudsopgave 2 / 64 Inhoudsopgave 1 COVER

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Zorgadministratie en Informatie

Zorgadministratie en Informatie Zorgadministratie en Informatie Wat is de diagnose en wat is de behandel combinatie DBC Informatie Systeem 126 jaargang 33 december 2006 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE.

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE. #1 / APRIL 2012 / FM.NL Team Hampshire Hospitality: INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE Performance Management 7 GOUDEN TIPS VAN DATA NAAR KENNIS Getting to

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

Formulier aanvraag goedkeuring concentratie bij Nederlandse Zorgautoriteit conform Wet marktordening gezondheidszorg

Formulier aanvraag goedkeuring concentratie bij Nederlandse Zorgautoriteit conform Wet marktordening gezondheidszorg Formulier aanvraag goedkeuring concentratie bij Nederlandse Zorgautoriteit conform Wet marktordening gezondheidszorg Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad, Stichting Orbis Medisch Centrum en Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019 Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging van Artsen voor

Nadere informatie

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus Goed geregeld?! Toegang tot zorg- en dienstverlening voor klanten van concerns voor zorg en welzijn Toegang van Annemagreet Kuiper Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie

PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR

PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR Onderzoeksopzet Conclusies & aanbevelingen Onze visie op projectportfolio management Resultaten & bevindingen Onderzoeksrapport PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR INHOUD Hoofdstuk Inleiding 1.

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2014

Maatschappelijk Jaarverslag 2014 Maatschappelijk Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Bij de titel van dit jaaroverzicht 3 Deel 1 - Over het IJsselland Ziekenhuis 4 Profiel 4 Belangrijkste ontwikkelingen 5 in de externe omgeving Strategie en

Nadere informatie

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek in de zorgsector Het waarborgen van bedrijfscontinuïteit bij marktwerking in ziekenhuizen Auteurs: Robert Reemer Pieter Rahusen Ricoh Nederland BV Juli 2010

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7 4.2 Doelmatigheid...8

Nadere informatie

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties INFORMATIEVOORZIENING AAN TOEZICHTHOUDERS VAN WONINGCORPORATIES Colofon Deze handreiking is een uitgave van de Vereniging van Toezichthouders

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Ondernemerschap in Transport en Logistiek

Ondernemerschap in Transport en Logistiek ING ING sectormanagement Transport en Logistiek Oktober 2013 Ondernemerschap in Transport en Logistiek Met strategie, leiderschap en stuurinformatie de nieuwe werkelijkheid in Colofon Auteurs ir. M.R.J.

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie