MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012"

Transcriptie

1 MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012

2 2

3 INHOUD Voorwoord 5 1 Collectie Depot Behoud en Beheer Collectieonline.nl Aanwinsten Bruiklenen 13 2 Publieksbereik Tentoonstellingen & Educatie Museumschool Overige educatieve activiteiten 48 3 Marketing & Communicatie Digitale communicatie Grafische richtlijnen Pers Communicatiemiddelen per tentoonstelling Conclusie en aanbevelingen 59 4 Bijlagen Personeelssamenstelling Adviescommissie Stichting Vrienden Museum Jan Cunen Bezoekersaantallen 63 Colofon 64 3

4 Museum Jan Cunen Museum Jan Cunen is een ondernemend, innovatief gemeentelijk museum dat zich richt op het tentoonstellen van 19de-eeuwse en hedendaagse kunst. Daaromheen organiseert het museum een breed en gevarieerd educatief programma, zowel voor de individuele bezoekers als voor scholen in de regio. Alle activiteiten in Museum Jan Cunen en het Stadsarchief trokken samen in 2012 circa bezoekers. Het museum werd opgericht in 1935, toen de Gemeente Oss stadsarchivaris Jan Cunen in de gelegenheid stelde de Osse kunst en historie voor publiek te verzamelen en te ontsluiten. Het museum beheert momenteel ruim kunstwerken en historische objecten en is gehuisvest in de voormalige fabrikantenvilla Villa Constance. Museum Jan Cunen en het in 2007 opgerichte Stadsarchief Oss vormen samen een afdeling binnen de Dienst gemeentebedrijven van de Gemeente Oss. In dit jaaroverzicht, dat verslag doet van de activiteiten in 2012, is geen staat van baten en lasten opgenomen. Daarvoor verwijzen we naar het jaarverslag van de Gemeente Oss. Het inhoudelijke jaarverslag 2012 van het Stadsarchief wordt gecombineerd met 2011 en verschijnt separaat. 4

5 Voorwoord Het jaar 2012 startte voor Museum Jan Cunen op zeer ongewone wijze: voor het eerst sinds de huisvesting van het museum in Villa Constance werd toegang geheven voor bezoekers vanaf 18 jaar en voerde het museum de Museumjaarkaart in. Hiermee heeft het museum deels de bezuinigingen kunnen opvangen die voortvloeien uit de economische crisis die ons land teistert. Museum en Stadsarchief bezuinigden net als de andere Osse culturele instellingen 10% op hun gezamenlijke begroting. Ook een aantal provinciale subsidies is gestopt. Door meer opbrengsten te genereren via entreeheffing, winkelverkoop en rondleidingen, het niet vervangen van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereikten en door te korten op het activiteitenbudget is voldaan aan de opgelegde bezuinigingen. De aanhoudende crisis leidde er echter toe dat gedurende het gehele jaar binnen de gemeenteraad regelmatig werd gediscussieerd over het voortbestaan, de verzelfstandiging en de locaties van het zowel het Stadsarchief als Museum Jan Cunen. Er werd en wordt gekeken naar meer structurele samenwerking tussen de diverse Osse culturele instellingen en de mogelijkheden voor clusteringen van functies. Ondanks de substantieel lagere budgetten heeft het museum in 2012 toch een goed resultaat kunnen behalen op alle fronten. Museum Jan Cunen zorgde met de programmering van tentoonstellingen en activiteiten ook dit jaar voor veel regionale en landelijke publiciteit voor Oss op radio, TV en in de dagbladen. Tentoonstellingen Het museum presenteerde in 2012 een zeer gevarieerd tentoonstellingsprogramma, dat direct aansluit bij de collectie, waarin zich werk bevindt van de 19de-eeuwse en hedendaagse kunstenaars. Vrijwel alle tentoonstellingen mochten rekenen op positieve aandacht van de landelijke en regionale pers. Het jaar werd traditiegetrouw geopend met een tentoonstelling van 19de-eeuwse kunst: Goed getroffen. Meesterwerken van de Haagse School. daarna volgden Unfolded. Scheltens & Abbenes, de eerste museale overzichtstentoonstelling van fotografen Maurice Scheltens en Liesbeth Abbenes, een solotentoonstelling van Maartje Folkeringa en Erik Mattijssen. As large as life and twice as natural. Het jaar werd afgesloten met de bijzondere tentoonstelling Linkse Hobby. De Keuze van Jan Marijnissen. Deze tentoonstelling werd geopend door Jan Mulder en kreeg veel publiciteit, van het tv-programma De Wereld Draait Door tot en met een uitgebreid artikel in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. De Osse kunstenaarsvereniging K26 reageerde bovendien zeer enthousiast op de uinodiging om werk te maken geïnspireerd op de tentoonstelling of de persoon van Marijnissen. Bijzondere aanwinsten en schenkingen De collectie van het museum werd door een schenking uitgebreid met een fraaie olieverfstudie van David Bles ( ) uit de privé-verzameling van oud-museumdirecteur Toon de Werd ( ). Tijdens de opening van de tentoonstelling Linkse Hobby. De keuze van Jan Marijnissen overhandigde de zoon van De Werd het schilderij aan wethouder Jan van Loon. Daarnaast kondigde de AKZO Nobel Art Foundation ter gelegenheid van de 5

6 tentoonstelling van Erik Mattijssen een schenking van een van zijn werken aan Museum Jan Cunen aan. Educatie, activiteiten en evenementen Individuele bezoekers konden het hele jaar door deelnemen aan een divers aanbod van educatieve activiteiten en evenementen. Er werden veel rondleidingen geboekt. Het jaarlijkse cultuurfestival Muze Misse in het Jan Cunenpark verleidde veel mensen tot een museumbezoek. Bij de scholen was vooral het voortgezet onderwijs sterk vertegenwoordigd, mede vanwege de structurele samenwerking met scholengemeenschap Het Hooghuis (met zowel vmbo als havo/vwo leerlingen). Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de samenwerking die bekend staat als de Museumschool, is er een publicatie in voorbereiding die in 2013 zal worden gepresenteerd. Dit jaar was er een flinke toename van het aantal vwo-leerlingen dat het museum bezocht. Het basisonderwijs kwam ook dit jaar weer massaal naar het museum via vooral het kunst- en cultuurmenu van de Osse Kunstinstellingen voor het Onderwijs (OKVO). De bezoekersaantallen van de website van Museum Jan Cunen zijn sterk gestegen tot bezoeken, terwijl de websites van het Stadsarchief en de Osse Canon respectievelijk bezoeken opleverden. De gezamenlijke website collectieonline.nl werd keer bezocht. Het gezamenlijke websitebezoek kende een forse stijging met bezoeken ten opzichte van Mijn dank gaat uit naar alle medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, naar de Adviescommissie, de Stichting Vrienden van Museum Jan Cunen, de kunstenaars, bruikleengevers en alle andere mensen, instellingen en partijen met wie we hebben samengewerkt. De brede waardering van het publiek voor Museum Jan Cunen is geheel aan hen te danken. Nicolette Bartelink directeur Bezoekersaantallen Museum Jan Cunen en het Stadsarchief hebben in 2012 samen in totaal bezoekers getrokken. Hiermee werd het niveau van 2009 weer bereikt; in 2010 en 2011 lagen de bezoekersaantallen hoger omdat het museum door de financiële stimulans van de Provincie Noord-Brabant enkele jaren zowel op het gebied van personele bezetting, programmering en communicatie meer armslag had. Toen trokken museum en archief respectievelijk en bezoekers. Het verschil is vooral ontstaan door een vermindering van individuele bezoekers, die in de voorgaande jaren door grote publiciteitscampagnes beter konden worden bereikt. 6

7 De overhandiging van de schenking De Bekeerde, ca van David Bles ( ) aan wethouder Jan van Loon. 7

8 1 COLLECTIE 1.1 Depot Museum Jan Cunen beheert een rijke en gevarieerde collectie beeldende kunst van de 19de eeuw tot heden, met uitzondering van de periode van het interbellum. De hedendaagse kunst is vooral vanaf de jaren 80 van de 20ste eeuw tot nu goed vertegenwoordigd. De collectie streekhistorische objecten is ondergebracht in het Stadsarchief Oss, waar zich uiteraard veel archivalia en documentatie over de regio bevinden. Op 24 april 2012 werd het vernieuwde depot officieel geopend door wethouder Jan van Loon. Op diverse gebieden waren in 2010 in het kader van de verbouwing van het gemeentehuis verbeteringen aangebracht. De calamiteit (wateroverlast) in augustus van datzelfde jaar zorgde echter voor een reeks nieuwe werkzaamheden in het depot, waaronder het vervangen van de depotvloer. Daarom kon pas in februari 2012 het vernieuwde depot opnieuw in gebruik worden genomen en keerden alle museale objecten definitief terug. Daaronder bevonden zich ook alle stukken die waren gerestaureerd als gevolg van de twee opeenvolgende calamiteiten, waarmee een vervelend hoofdstuk in de museale geschiedenis eindelijk kon worden afgesloten. In de loop van 2012 zijn de gebruikelijke onderhoudschema s voor alle depotlocaties weer opgepakt. Zo is in de zomer het museumdepot in het Stadsarchief deels herschikt en geheel schoongemaakt. Ook is de conditie van de kwetsbare objecten gecheckt. De overige objecten zijn steekproefsgewijs gecontroleerd. Het ruimtegebrek in het hoofddepot is nog niet opgelost. De verwachting is dat in 2013 een aantal externe depots kan worden verlaten, omdat er een ruimte in het gemeentehuis weer kan worden betrokken. Echter voor grote, hoge objecten zal het huren van een extern depot nodig blijven. 8 1 collectie

9 1.2 behoud en beheer In 2012 zijn, mede dankzij de subsidie basistaken musea van de Provincie Noord-Brabant, drie lijsten van 19de-eeuwse werken vervangen; het betrof een lijst van de aquarel van Maria Vos, Landschap bij avond, van het olieverfschilderij van Jan Hendrik Weissenbruch, Boerderij te Nieuwkoop, 1891 en van Piet Slagers Staatsieportret van Koningin Wilhelmina. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was de bestaande omlijsting van het staatsieportret te restaureren, bleek dat een zeer kostbaar traject te worden dat niet het gewenste resultaat zou opleveren. Uiteindelijk is daarom besloten tot de aanschaf van een nieuwe lijst. Dankzij dezelfde subsidieregeling is ook het doek Staatsieportret van Koningin Wilhelmina door Piet Slager gerestaureerd, zie afbeelding hiernaast. Het portret ten voeten uit werd omstreeks 1920 door de Gemeente Oss bij Slager besteld voor de raadzaal van het stadhuis. De historische band met de gemeente werd versterkt doordat dit portret na de bevrijding van de stad Oss buiten aan de gevel van het stadhuis werd gehangen, de Villa Constance, waarin nu het museum is gehuisvest. Door de restauratie van het doek en de aankoop van een nieuwe lijst is het schilderij weer presentabel. Daarmee is het in de collectie nauwelijks vertegenwoordigde genre van het portret (slechts twee stuks) beter vertegenwoordigd. museumarchief, zal dit een meerjarig project worden. Het doorzoeken van het archief levert bovendien de in het verleden te summier geregistreerde overeenkomsten en/ of oude correspondentie op waarmee eigendoms- en herkomstvraagstukken kunnen worden opgelost. Tot slot zijn alle taxatiebedragen uit het taxatierapport (2012) van de heer Six verwerkt. Zoals in voorafgaande jaren worden in het kader van Collectie Online alle objectgegevens in het collectieregistratiesysteem Adlib gecontroleerd en waarnodig opgeschoond en aangevuld. Dit gebeurt mede door het doorzoeken van het oud papieren museumarchief, waarin vooral extra gegevens met betrekking tot de verwerving van objecten zitten. Gezien het aantal strekkende meters van het 1 collectie 9

10 1.3 Collectieonline.nl De collectie vormt de ruggengraat van het museum en het archief en behoort daarom idealiter permanent virtueel toegankelijk te zijn. Om dit mogelijk te maken is in 2010 de website gelanceerd. Van 2009 tot eind 2011 is dit project ondersteund door middel van een deel van het miljoen voor publieksbereik van de Provincie Noord- Brabant. Hierdoor was het mogelijk om in die periode extra menskracht in te huren voor fotografie, voor het schrijven van teksten en voor het verder ontwikkelen van de website. In 2012 heeft het museum zelf budget vrijgemaakt om deze activiteiten voort te zetten, waardoor de inhoud van de website is gegroeid: er zijn nu 213 goed beschreven objecten, boeken, 13 archieven en 103 historische afbeeldingen te raadplegen. De website trok in 2012, ondanks de nog steeds bescheiden content, in totaal bezoekers, een stijging van ruim 780 bezoekers ten opzichte van De bezoekduur is nu gemiddeld 3,5 minuut. Opmerkelijk is dat de koppeling tussen de tentoonstellingsbeschrijving Linkse hobby. De keuze van Jan Marijnissen in de algemene website van het museum en de online tentoonstelling in Collectieonline ook bezoekers heeft gegeneerd. Collectieonline trok tijdens de looptijd van die tentoonstelling iets meer bezoekers dan in de perioden daarvoor collectie

11 1.4 Aanwinsten In 2012 is een aantal wensen van Museum Jan Cunen in vervulling gegaan. De collectie schilderijen van de Haagse School kon eindelijk worden aangevuld met een representatief schilderij van Anton Mauve. Het schilderij dat een zeer goede herkomst heeft, werd op een veiling aangekocht. Na restauratie zal het in 2013 aan het publiek worden getoond. De collectie 19de-eeuwse schilderkunst is dankzij een schenking bovendien aangevuld met een figuurstuk in de vorm van een olieverfschets van David Bles. Ook hier is de herkomst van het schilderij van belang; de voorstudie voor het schilderij De Bekeerde is afkomstig uit de privéverzameling van Toon de Werd, oud-directeur van Museum Jan Cunen. Tot slot is de verzameling hedendaagse kunst uitgebreid met de serie dvds Modern Times van Cinema Zuid, een platform voor bewegend beeld. Modern Times bestaat uit 27 filmpjes van diverse hedendaagse kunstenaars, waarin in één minuut de zegeningen van de moderne tijd en de bijbehorende valkuilen worden getoond. Daarnaast kon de bescheiden hedendaagse beeldenverzameling worden versterkt met een prachtig beeld van Maartje Folkeringa en is de deelcollectie werken op papier aangevuld met een kapitale drie-dimensionale tekening van Erik Mattijssen, aan het museum geschonken door de AkzoNobel Art Foundation, zie afbeelding hieronder. We zijn zowel de schenkers als de Provincie Noord-Brabant zeer erkentelijk. 1 collectie 11

12 Maartje Folkeringa (1978) Heer V, 2009 Sculptuur van pur-gietschuim, papier, plasticine, vetkrijt, tape, 205 x 73 x 52 cm jc 2396 Aankoop (Zie afbeelding hiernaast) Cinema Zuid / The One Minutes Stichting Modern times, 2012 Serie van korte films op 6 DvD s jc 2400 A-F Aankoop Anton Mauve ( ) Landschap met vee, ca Olieverf op doek, 51.5 x 82 cm jc 2399 Aankoop David Bles ( ) De Bekeerde, ca Olieverfschets op paneel, 24.1 x 20.9 cm jc 2397 Schenking van Guido de Werd ter nagedachtenis aan Toon de Werd ( ) (Zie afbeelding pag. 6) Erik Mattijssen (1957) O Milagro, 2011 Pastelkrijt en gouacheverf op papier, 196 x 250 cm jc 2401 Schenking van AkzoNobel Art Foundation (Zie afbeelding pag 11.) Erik Mattijssen (1957) Family Matters, 2012 Piezografie 110 x 80 cm jc collectie

13 1.5 Bruiklenen Evenals voorgaande jaren heeft Museum Jan Cunen een bijdrage mogen leveren aan tijdelijke en/of meer permanente tentoonstellingen van collega-instellingen. Daarnaast heeft het museum wederom objecten beschikbaar gesteld aan representatieve locaties van de Gemeente Oss, wiens collectie het museum beheert. Kortdurende uitgaande bruiklenen AkkuH, Hengelo Tentoonstelling: Ronald Ophuis van 4 maart tot 21 april 2012 Ronald Ophuis (1968) Gacaca, 4 Hutu prisoners during their trial. Rwanda-2005, 2010 Olieverf op doek, 280 x 400 cm jc 2365 Westfries Museum, Hoorn Tentoonsteling: La Hollande pittoresque van 14 juli tot 11 november 2012 Johannes Bosboom ( ) Interieur van de kerk te Hoorn, 1866 Olieverf op papier op paneel, 26,5 x 41 cm jc 0270 Johannes Bosboom ( ) Studie van een kerkinterieur met preekstoel en boog, 1860 Potlood op papier, 45 x 33 cm jc 0310 Hooghuis Lyceum, Locatie West, Oss Tentoonstelling: Museumschool 2012 van 20 januari tot 16 juli 2012 Bruikleen: 11 werken, waaronder Jan Schoonhoven ( ) Bladeren, 1972 Zeefdruk op papier, 75 x 60 cm jc 0549 (Zie afbeelding hiernaast) Viviane Sassen (1972) Meisje in maïsveld Foto op aluminium, 60 x 48 cm jc collectie 13

14 Stijn Peeters (1957) Zonder titel, 1991 Olieverf op doek, 130 x 170 cm Jc 1299 Studio Scheltens & Abbenes, Amsterdam Presentatie eigen werk Scheltens & Abbenes Rag Rug #3, 2011 Foto, 150 x cm jc 2380 Van Abbe Museum, Eindhoven Tentoonstelling: Glow Festival 2012 Young-Hae Chang Heavy Industries Dakota, Film op DVD jc 2262 langdurig uitgaande bruiklenen Gemeente Oss, locatie gemeentehuis 7 burgemeestersportretten, waaronder: Henk Wildschut (1967) Portret van Burgemeester H.W.M. Klitsie, 2011 Foto, 110 x 88 cm Jc 2378 (Zie afbeelding pag. 15) Simon Maris ( ) Portret van Burgemeester H.F. van den Elzen, 1921 Doek, 135 x 95 cm Jc 0345 Gemeente Oss, locatie raadhuis van de voormalige gemeente Ravenstein Gerard van der Heijden ( ) Portret van zouaaf Kolonel I.M.P.A. Wils, 1911 Doek, 240 x 150 cm jc 2373 Bezoekerscentrum Land van Ravenstein, Ravenstein 5 objecten, waaronder de sabel en de baret van zouaaf Kolonel I.M.P.A. Wils. jc 2374 en jc 2375 Gemeente Oss, locatie Brandweer Alex Schalken Words, sharp as knives, 1983 Olieverf op doek, 150 x 100 cm BK Alex Schalken Dissected painting, 1983 Olieverf op doek, 150 x 100 cm BK Marlyn Dunker Zonder titel Olieverf op doek, 130 x 130 cm BK Monseigneur Van de Boer Stichting, Oss Jos Pauels Portret van Mgr. Van de Boer, 1926 Doek, 135 x 92 cm jc collectie

15 1 collectie 15

16 2 PUBLIEKSBEREIK In 2012 is opnieuw een gevarieerd aanbod gerealiseerd van tentoonstellingen en educatieve projecten. Educatie, collectievorming en presentatie zijn bij Museum Jan Cunen op elkaar afgestemd en in het museum is voor iedere bezoeker, van jong tot oud, op elk moment educatief aanbod beschikbaar. Het aanbod is niet alleen gericht op de tentoonstellingen, maar ook onafhankelijk daarvan inzetbaar. Educatie wordt binnen Museum Jan Cunen meer dan bij andere kunstmusea gerekend tot de primaire taak. Dat komt tot uitdrukking in de omvang en het doel van de educatieve activiteiten. Deze gaan samen met een open en onderzoekende houding naar een sterkere maatschappelijke museale verankering. Kenmerkend zijn de intensieve samenwerking met het (lokale) onderwijs, de multidisciplinaire werkwijze en het belang dat wordt gehecht aan de rol van de kunstenaar ook bij educatie. Binnen alle educatieve projecten wordt aandacht besteed aan de inspiratiebronnen en werkwijze van de kunstenaar. Dit resulteert in het steeds weer opnieuw inrichten van een aparte ruimte in het museum: de Bovenkamer, waarin het publiek inzicht kan krijgen in de ontstaansgeschiedenis van kunst. Daarbij is niet alleen aandacht voor praktische achtergronden als voorstudies, maar ook voor conceptvorming. Jaarlijks wordt van een aantal kunstenaars de bovenkamer vastgelegd in korte films, door hen zelf geregisseerd, voor het project MJCTV dat is bedoeld om de collectie van het museum te voorzien van een extra ontsluiting. De films zijn beschikbaar via youtube.com/museumjancunen en collectieonline.nl. In 2012 is de nieuwe educatieve ruimte in het souterrain van het museum geopend voor workshops e.d. Tijdens openingstijden is de ruimte ook toegankelijk voor publiek en tonen enkele films en vele foto s de educatieve activiteiten van het museum. De Bovenkamer bij Unfolded, Scheltens & Abbenes 16 2 PUBLIEKSBEREIK

17 2.1 TENTOONSTELLINGEN & EDUCaTIE In 2012 zijn er zeven tentoonstellingen en presentaties gerealiseerd, waarbij die op de tweede verdieping een grotere omvang kenden dan die op de eerste verdieping. Hieronder volgt een korte beschrijving van iedere tentoonstelling met daarbij tevens een beschrijving van activiteiten op het gebied van educatie en publieksbereik, gekoppeld aan de tentoonstelling. Workshop en rondleiding door Erik Mattijssen 2 PUBLIEKSBEREIK 17

18 Harmen de Hoop 4 december 2011 t/m 26 februari PUBLIEKSBEREIK

19 Harmen de Hoop (1959) doet kleine, op het eerste gezicht vaak onopvallende ingrepen in de openbare ruimte, die een vervreemdend effect hebben op de argeloze voorbijganger. Een verkeersbord dat een snelheidslimiet van 45 aangeeft, een plukje onkruid op de stoep waar een bordje water geven bij staat, bronzen beelden die door De Hoop zijn ge-updatet met smiley stickers, ballonnen, vlaggen of maskers. Zijn werk is vaak licht en humoristisch van toon. Toch kaart hij serieuze zaken aan: Ik wil niet zomaar grappig zijn, het gaat om de absurdheid van het bestaan. De tentoonstelling Harmen de Hoop bood een overzicht van vijftien jaar kunstenaarspraktijk. Met behulp van foto s, drukwerk, installaties, film en geluid werd zijn werk op de tweede verdieping van het museum getoond. 2 PUBLIEKSBEREIK 19

20 Harmen de Hoop EDUCATIE Kerstvakantieworkshop voor kinderen In de kerstvakantie hebben 15 kinderen van 8 tot 12 jaar deelgenomen aan de bijzondere workshop die speciaal werd ontwikkeld bij de tentoonstelling van Harmen de Hoop. De workshop begon met het bekijken van de tentoonstelling van de kunstenaar onder begeleiding van een museumdocent. Na de rondleiding werd bedacht hoe deze kunstenaar eruit zou zien, want De Hoop laat zichzelf (bijna) nooit zien aan het publiek. Vermomd als de kunstenaar, met een zelfgemaakt masker gingen de kinderen in het park bij het museum aan de slag om vervreemdende kunstwerken te maken in de trant van Harmen de Hoop. Workshop voor studenten Speciaal voor 25 HBO-studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, minor kunst & cultuurparticipatie en Academie St. Joost in Den Bosch en Breda gaf Harmen de Hoop zelf op dinsdag 14 februari een workshop. Hierbij vertelde hij eerst over zijn werk en zijn werkwijze en bezochten de studenten de tentoonstelling. Na een korte lezing van de kunstenaar kregen de studenten de opdracht om de stad in te gaan op zoek naar geschikte locaties voor typische De Hoop -ingrepen en deze te fotograferen. Eenmaal terug in het museum, ging de Hoop met iedere groep in gesprek rondom de gemaakte foto s en werd nagedacht over de ingreep. Vervolgens ging de groep weer terug de stad in om de ingreep toe te passen en werden de ingrepen met de voltallige groep nabesproken PUBLIEKSBEREIK

21 2 PUBLIEKSBEREIK 21

22 Goed getroffen Meesterwerken van de Haagse School 22 januari t/m 28 mei PUBLIEKSBEREIK

23 Goed getroffen Vanuit de eigen collectie werd op de eerste verdieping een tentoonstelling samengesteld van schilderijen van meesters van de Haagse School. Dankzij de investering van het museum eind 2011 konden we diverse schilderijen, waaronder de olieverfschetsen van Willem Roelofs en het stadsgezicht van Jacob Maris, tonen in nieuwe lijsten. Zee, strand, duinen, vissers, polders en molens en het weidse Hollandse landschap waren de belangrijkste onderwerpen van de Schilders van de Haagse School. Al in 1875 kreeg een groep jonge kunstenaars deze naam van de criticus Jacob van Santen Kolff. In het tijdschrift De Banier schreef hij een artikel met de titel Een blik in de Hollandsche schilderkunst onzer dagen, waarin hij signaleerde dat een aantal jonge kunstenaars, bijna allen werkzaam in Den Haag, ernaar streefde om het landschap op een opvallend realistische manier weer te geven. Zij verwisselden het romantisch getinte natuurbeeld van hun gerenommeerde leermeesters voor meer persoonlijke indrukken. In plaats van de natuur in al haar grootsheid weer te geven, kozen de jonge kunstenaars ervoor om de stemming en de atmosfeer weer te geven van het Hollandse land. Net zoals de Schilders van Barbizon dat twintig jaar eerder deden in de bossen van Fontainebleau, trokken de kunstenaars er met aquarelleerdoos en veldezel op uit om in de vrije natuur hun impressies zo direct mogelijk vast te leggen op papier of op doek. De eerste indruk werd steeds belangrijker en goed getroffen werd het grootste compliment dat een kunstenaar kon krijgen. Goed getroffen educatie Bij deze bijzonder succesvolle tentoonstelling hebben zeer veel rondleidingen voor volwassenen plaatsgevonden, zowel door professionele museumdocenten als de conservator zelf. 2 PUBLIEKSBEREIK 23

24 24 2 PUBLIEKSBEREIK

25 nieuw in de collectie: Piet Meiners 21 februari t/m 28 mei 2012 Museum Jan Cunen toonde in de hal van de bel-etage twee zeldzame stillevens van Piet Meiners ( ) die met steun van de Provincie Noord-Brabant waren verworven van een particuliere verzamelaar. De fraaie verzameling 19de-eeuwse kunst van het museum bevatte daarvoor slechts één stilleven, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Met deze laat 19de-eeuwse aanwinsten heeft Museum Jan Cunen een aanvang kunnen maken met het opvullen van een hiaat in haar collectie. Beide stillevens zijn zeer representatief voor het laatste kwart van de 19de eeuw: ze tonen het realisme en laten de invloed van de oosterse kunst zien. 2 PUBLIEKSBEREIK 25

26 Scheltens & Abbenes UNFOLDED 18 maart t/m 26 augustus PUBLIEKSBEREIK

27 Scheltens & Abbenes UNFOLDED Unfolded was de eerste museale overzichtstentoonstelling van het succesvolle fotografenduo Maurice Scheltens & Liesbeth Abbenes. Het oeuvre van Scheltens en Abbenes bestaat uit stillevens van zo ongeveer alles wat een stoffelijk karakter heeft; van gevouwen overhemden en tere bloemen tot zaalvullende constellaties van meubels. Het hele werkproces - van concept tot uitvoering - vindt plaats in de studio. Met veel gevoel voor subtiliteit vervaardigen ze settings waarin objecten alsmaar worden herschikt of worden geassembleerd tot het meest uitgebalanceerde beeld. In hun werk experimenteren ze met de omzetting van ruimtelijke dimensies naar het platte vlak en de mogelijkheden die fotografie biedt om illusies te creëren intensief door hen onderzocht en tot het uiterste doorgevoerd. Het oeuvre bestaat uit een combinatie van autonoom werk en werk in opdracht voor o.a. Vitra, Hermès, COS en Yves Saint Laurent en voor tijdschriften als Fantastic Man en New York Times Style Magazine. In Scheltens & Abbenes: Unfolded waren beide te zien, waarbij een nieuwe groepering het uitgangspunt vormde. Werken werden niet in de oorspronkelijke series getoond, maar op basis van formele en/of inhoudelijke aspecten werden nieuwe combinaties gevormd, waardoor een nieuwe context en samenhang ontstond. De tentoonstelling op de tweede verdieping en de bijbehorende Bovenkamer trokken bijzonder veel aandacht, ook van de pers. In het jaaroverzicht van 2012 wijdde de NRC er een hele pagina aan. 2 PUBLIEKSBEREIK 27

28 28

29 29

30 Scheltens & Abbenes UNFOLDED EDUCATIE Voor OKVO werd bij deze tentoonstelling een onderwijsprogramma ontwikkeld genaamd Niets is wat het lijkt. OKVO staat voor Osse Kunstinstellingen Voor het Onderwijs en is een samenwerkingsverband tussen scholen en culturele instellingen uit de gemeente Oss. Het resultaat van deze samenwerking is een kunstmenu waarbij iedere jaargroep van een school kennismaakt met een kunstdiscipline. Museum Jan Cunen ontvangt ieder jaar alle leerlingen van groep 7. Van maart tot en met mei 2012 hebben 60 klassen deelgenomen aan dit project, dat bestond uit drie onderdelen; een inleidende les in de klas, een museumbezoek en een reflectieles in de vorm van een kwartetspel. De inleidende les bestond uit twee opdrachten waarbij de leerlingen op een actieve manier kennismaakten met het werk van Scheltens & Abbenes en de begrippen optische illusie, compositie, contrast, materiaal en gevoel. In het museum werden de leerlingen ontvangen door twee museumdocenten die hen kennis lieten maken met mevrouw G. Lad van Gladadvertising. Zij wilde graag een opdracht laten uitvoeren door Scheltens & Abbenes, maar deze waren helaas niet beschikbaar, waarop de leerlingen om hulp werd gevraagd. De leerlingen gingen in kleine groepjes de tentoonstelling beleven aan de hand van drie verschillende opdrachten. Ook kregen ze een filmpje te zien waarin het kunstenaarsduo zelf vertelde over hun werk. Het museumbezoek werd afgesloten met een test om te kijken of de leerlingen geschikt waren voor de opdracht van G. Lad. De opdracht was als volgt: maak een bijzondere foto ter promotie van een eenvoudig voorwerp, de wasknijper. De foto s konden naar het museum worden gestuurd, waar uiteindelijk de beste foto werd beloond met een leuke prijs. Het museum heeft hiervoor ongeveer 25 inzendingen ontvangen. In de klas werd het project geëvalueerd door middel van een kwartetspel dat klassikaal kon worden gespeeld en waar alle begrippen en afbeeldingen uit zowel de handleiding als het museumbezoek nog een keer aan bod kwamen. Drie klassen hebben ter verdieping op het museumbezoek een workshop in de klas door een echte fotograaf gereserveerd. Hier werd aandacht besteed aan de geschiedenis van de fotografie, de verschillende vormen van fotografie en natuurlijk gingen de leerlingen ook zelf aan de slag om portretten te maken van elkaar en stillevens te fotograferen PUBLIEKSBEREIK

31 Rondleiding door de conservator Op 23 maart heeft conservator Fleur Junier een speciale rondleiding verzorgd voor de talentklas van Het Hooghuis. Workshop Designacademy Eindhoven Een groep studenten van de Design Academy Eindhoven heeft op 9 mei 2012 de tentoonstelling Unfolded bezocht. Samen met Scheltens & Abbenes hebben zij hun werk uitgebreid bekeken en besproken. Na dit inspirerende bezoek ging de groep naar huis met een opdracht van de kunstenaars. De opdracht was als volgt: Maak een object dat alleen kan bestaan door het gebruik van fotografie. Twee weken later werden de studenten verwacht in het atelier van Scheltens & Abbenes om hun ideeën met hen te bespreken. De eindresultaten werden op 8 juni getoond in de expositieruimte van de Design Academy Eindhoven waar het project werd afgesloten met een groepsdiscussie. Fotografieworkshop voor kinderen Tijdens de zomervakantie hebben 15 kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar deelgenomen aan een fotografieworkshop. Om inspiratie op te doen, begon de workshop met een rondleiding door een museumdocent. Vervolgens werden de kinderen in de educatieruimte van het museum (die voor deze tentoonstelling omgebouwd was tot een echte fotostudio) ontvangen door fotograaf Hans Kreuzer. Hij nam de kinderen eerst mee in de geschiedenis van de fotografie door samen met hen een camera obscura te maken. Daarna mochten de kinderen zelf stillevens fotograferen. Tot slot mochten de kinderen elkaar met een echte professionele camera fotograferen, wat prachtige portretten opleverde. 2 PUBLIEKSBEREIK 31

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

jaarverslag 2011 Zuiderzeemuseum

jaarverslag 2011 Zuiderzeemuseum jaarverslag 2011 Zuiderzeemuseum 3 4 6 8 21 22 28 31 35 38 41 43 45 Voorwoord Feiten en cijfers Profiel 6 Missie 6 Speerpunten 7 Visitatierapport Publieksprogramma 9 Evenementen en activiteiten 13 Tentoonstellingen

Nadere informatie

EVALUATIE BredaPhoto 2014

EVALUATIE BredaPhoto 2014 EVALUATIE BredaPhoto 2014 Stichting Breda Photo INDEX 1. VOORWOORD 2 2. EVALUATIE DOELSTELLINGEN 3 2.1 Vertrekpunt 3 2.2 Evaluatie doelstellingen 4 2.3 Successen en leermomenten 5 3. GEREALISEERD PROGRAMMA

Nadere informatie

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie Achtergronden, literatuur en websites Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2008 Inhoud Vooraf 4 Ontwikkelingen in museumducatie 6 Vooraf Begin oktober 2008 verscheen

Nadere informatie

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 Inhoud Jaarverslag 2011 Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg Tekstueel jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Publiekstaken 5 Collectie 13 Mensen, financiën

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bericht van de Directeur 3 Het Dolhuys Bedankt 5

INHOUDSOPGAVE. Bericht van de Directeur 3 Het Dolhuys Bedankt 5 JAARVERSLAG 2013 1 INHOUDSOPGAVE Bericht van de Directeur 3 Het Dolhuys Bedankt 5 1. Algemeen 6 1.1. Historie 6 1.2. Missie 6 1.3. Visie 6 1.4. Identiteit 6 1.5. Doelstellingen 6 2. Personeel & Organisatie

Nadere informatie

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN JAARVERSLAG NEDERLANDS FOTOMUSEUM 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Wertheimer Stichting 7 BankGiro Loterij 9 Presentatie 11 Collecties 21 Conservering & Restauratie 29 Algemene Zaken 33 Bijlagen 43 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013 Jaarverslag Museum Kennemerland 2013. Jan van der Schoor tijdens het project 'middeleeuwse stad' rond de Wijkertoren bij de viering van 700 jaar stadsrechten Beverwijk Mei 2014 Westerhoutplein 1 1943 AA

Nadere informatie

Fondsen en schenkers 3. Missie 5. 1. Collectie 10 Belangrijke aankopen Belangrijke schenkingen

Fondsen en schenkers 3. Missie 5. 1. Collectie 10 Belangrijke aankopen Belangrijke schenkingen JAARVERSLAG 2011 2 INHOUDSOPGAVE Fondsen en schenkers 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Missie 5 Interview Benno Tempel, directeur 6 1. Collectie 10 Belangrijke aankopen Belangrijke schenkingen 2. Tentoonstellingen

Nadere informatie

Keramiekmuseum Princessehof

Keramiekmuseum Princessehof Keramiekmuseum Princessehof Jaarverslag 2011 INHOUD WOORD VOORAF 3 TENTOONSTELLINGEN 4 MUSEUM BUITEN DE MUREN 9 COLLECTIEBEHEER 10 REGISTRATIE EN DIGITALISERING RESTAURATIE EN CONSERVERING DEPOT DIGITALISERING

Nadere informatie

jaarverslag 2008 2 1

jaarverslag 2008 2 1 jaarverslag 2008 2 1 inhoudsopgave jaarverslag 2008 Voorwoord 5 Stafafdeling Conservatoren 7 Stafafdeling Marketing en communicatie 17 De bezoeker van Museum Boijmans Van Beuningen 23 Stafafdeling Educatie

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Competentieprofiel Davy Yong INLEIDING

Competentieprofiel Davy Yong INLEIDING POTFOLIO INLEIDING Hier voor u ligt mijn portfolio. De afgelopen jaren heb ik mezelf ontwikkeld tot een volwaardig docent en toekomstig kunstenaar. In dit document leest u welke opdrachten ik heb uitgevoerd

Nadere informatie

jaarverslag Stichting Beeldende Kunst Amstelveen

jaarverslag Stichting Beeldende Kunst Amstelveen jaarverslag 2012 Stichting Beeldende Kunst Amstelveen index blz Voorwoord 1 Algemeen verslag 2 Bijlage I: samenstelling bestuur 14 Bijlage II: medewerkers 15 Bijlage III: tarieven particulieren 16 Bijlage

Nadere informatie

Een Experiment in herwaarderen van erfgoed

Een Experiment in herwaarderen van erfgoed Een Experiment in herwaarderen van erfgoed s-hertogenbosch, oktober 2014 Inleiding De in 2012 opgerichte Stichting Onterfd Goed is een non profit organisatie gespecialiseerd in Advies, Ontzamelen en Upcycelen

Nadere informatie

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015 Vijf collecties, één museum Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Managementsamenvatting 6 1.1 Missie 6 1.2 Ambitie voor 2012-2015 6 1.3 Prioriteiten 6 1.4 Bezuinigingen 8 1.5 Verzelfstandiging

Nadere informatie

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 JA ARVERSLAG 2011 INhOuDSOpGAVE 1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 2 CuLTuuREDuCATIE BINNENSChOOLS 7 2.1 CultuureduCatie voor kinderen en jongeren in het onderwijs 7 2.2 skvr producten binnenschools

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1.Beschrijving 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is het Paleis het Loo? 3 1.3

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Strategie... 6 1.1 Visie... 6 1.2 Missie... 7 1.3 Speerpunten... 7 1.4 Het financieringsmodel... 9 Hoofdstuk 2. De programmering... 10 2.1 Dynamiek... 10 2.2 Programmeren...

Nadere informatie

Rembrandthuis. Jaarverslag 2013

Rembrandthuis. Jaarverslag 2013 Rembrandthuis Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Inleiding Missie & Visie Voorwoord 2 Tentoonstellingen 3 Collectie & presentatie en RIC Aankoop Inventarisatie collectie Schenking Bibliotheek 4 Educatie & publieksbegeleiding

Nadere informatie

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 jaarverslag 2011 KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 inhoud Jaarverslag 2011 1 De Kunsthal Rotterdam: een uniek instituut in Nederland p 2 2 Bericht van het Bestuur p 6 3 Kunsthal Zaken Kring

Nadere informatie

BULLETIN CULTUUR & SCHOOL

BULLETIN CULTUUR & SCHOOL d i j c BULLETIN CULTUUR & SCHOOL JUNI 2000 12 13 13 11 14 15 10 16 9 b e h k 18 17 8 7 6 19 20 21 5 22 4 3 2 a f g l 1 CULTURELE DIVERSITEIT: IEDER ZIJN EIGEN VERHAAL? ZIE PAG. 4 4 COVERSTORY WAAR KOM

Nadere informatie

beleidsplan 2013-2016

beleidsplan 2013-2016 beleidsplan 2013-2016 inhoud 1 Nieuw gebouw, nieuw museum, nieuw logo 4 2 Publiekstaak 11 3 Collectietaak 21 4 Bedrijfsvoering 29 Tot slot 35 Beleidsplan Fries Museum 2013-2016 3 1nieuw gebouw, nieuw

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG Jonge Harten Theaterfestival 2014

BESTUURSVERSLAG Jonge Harten Theaterfestival 2014 BESTUURSVERSLAG Jonge Harten Theaterfestival 2014 2 Het Festivalhart van Jonge Harten Knelis INHOUD INLEIDING 5 PROGRAMMERINGSPROFIEL 7 Artistieke visie van Jonge Harten Doelstellingen Visie op het publiek

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst

kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst Coverbeeld: Scholieren tijdens de les Tinten en Tonen in de tentoonstelling Fishing van Imi Knoebel, Gemeentemuseum Den Haag. Foto: Najib Nafid. Voorwoord

Nadere informatie

26 maart 2009. Jaarverslag 2008

26 maart 2009. Jaarverslag 2008 26 maart 2009 Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave 1. VOORBLAD...3 1.1 BASISGEGEVENS... 3 1.2 AARD VAN DE INSTELLING... 3 1.3 GEGEVENS ORGANISATIE... 3 1.4 ONDERTEKENING... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 2.1

Nadere informatie