Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting Algemeen De begroting 2003 en voorjaarsnota 2003 hebben als basis gediend voor de begroting Daarnaast zijn de effecten van de 1 e bestuursrapportage 2003 opgenomen. De begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van mei 2003 zijn hierin verwerkt. In de concept-voorjaarsnota werd uitgegaan van het loon- en prijspeil De juni-circulaire van de algemene uitkering uit het gemeentefonds was toen nog niet bekend. Bij de samenstelling van de begroting 2004 is rekening gehouden met de loon- en prijscompensatie voor de jaren 2004 en verder zoals opgenomen in de junicirculaire. Evenals in de voorjaarsnota is in de begroting 2004 ook rekening gehouden met de extra OZB-verhoging in 2004 en 2005 voor de extra lasten voor handhaving. Meerjarenbegroting Wijzigingen in de kapitaallasten, algemene uitkering, lasten van vervangingsinvesteringen, externe ontwikkelingen en uitvoering van het collegeprogramma zijn volledig verwerkt in de meerjarenbegroting. Groei gemeente De meest recente schatting van het aantal woningen is vermeld in het volkshuisvestingsplan van januari Voor de groei van het aantal inwoners is uitgegaan van de geprognosticeerde landelijke stijging. Verwacht wordt dat het aantal inwoners per woning in de gemeente Heusden licht daalt. aantal woningen aantal inwoners 1 januari 2003: januari 2004: januari 2005: januari 2006: januari 2007: januari 2008: Loon- en prijscompensatie Voor stijging van lonen en sociale lasten is uitgegaan van 3 %, waarvan 0,5 % incidentele periodieke verhogingen. De macro-economische verkenningen voor de jaren voorspellen eveneens een gemiddelde loonstijging van 2,5 %, exclusief incidentele loonstijgingen. Uitgangspunt voor de prijsstijging is 1,5 % conform de voorspelling in de macro-economische verkenningen. De verwerking van de prijscompensatie vindt niet bij de producten van de begroting plaats, maar door opname van één stelpost op product 922. Voor de subsidies van instellingen met CAO-verplichtingen wordt 2 % gehanteerd, omdat een groot bestanddeel van de kosten door lonen wordt gevormd. Voor de overige subsidies geldt 1,5 %. Meerjarenbegroting In de meerjarenbegroting wordt een stelpost opgenomen voor de loon-en prijsstijgingen. De percentages zijn gebaseerd op de verhoging conform de circulaire van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en bedragen 2,5% resp. 1,5% voor Voor de jaren 2005, 2006 en 2007 is eveneens op basis van deze circulaire een gemiddeld percentage loon- en prijsstijgingen gehanteerd van resp. 1,7%, 1,9% en 2,3%. Bij de berekeningen van de algemene uitkering en OZB wordt rekening gehouden met de groei van het aantal woningen en inwoners. De verhoging van de algemene uitkering is eveneens conform genoemde circulaire meegenomen. De vrijval van de kapitaallasten en het beleid uit de voorjaarsnota zijn opgenomen bij de ramingen op de producten.

2 Stijging tarieven Voor de stijging van de tarieven wordt in het algemeen uitgegaan van de te verwachten prijsstijging van 1,5 %. Voor de diverse tarieven gelden de volgende percentages: 3,5 % verhoging OZB op basis van de voorjaarsnota; 1,5 % verhoging leges, met uitzondering van legestarieven, die een wettelijk maximum hebben, en de bouwleges, omdat de inflatie tot uitdrukking komt in de stijging van de bouwkosten, die als basis worden genomen voor de tariefberekening, waardoor de beoogde meeropbrengst op deze wijze wordt gerealiseerd; 1,5 % verhoging marktgelden, conform de kostenontwikkelingen; 4 % verhoging rioolrecht, conform het meerjarig dekkingsplan bij het GRP; 8,5 % verhoging afvalstoffenheffing, op basis van een kostendekkend tarief; 4 % verhoging hondenbelasting, op basis van kostendekkendheid; 31 % verhoging begrafenisrechten, op basis van een toenemende kostendekkendheid; 1,5 % verhoging tarieven sportaccommodaties; 1,5 % verhoging entreegelden zwembaden, exclusief een verhoging in het kader van de kwaliteitsverhoging van de zwembaden; 1,5 % verhoging huren en pachten, voorzover mogelijk; Rentepercentages 6 % rente staat van activa en investeringen 6 % rente reserves en voorzieningen 2,5 % rente kortlopende geldleningen 5 % rente langlopende geldleningen Het resultaat van de renteverschillen die ontstaan tussen genoemde percentages komen naar voren in het renteresultaat, wat conform de nieuwe voorschriften vanaf de begroting 2004 aan de exploitatie wordt toegevoegd. Vrijvallende kapitaallasten De jaarlijks vrijvallende kapitaallasten worden in eerste instantie gebruikt voor vervangingsinvesteringen. Het verschil tussen de vrijvallende kapitaallasten en de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen komt ten gunste of ten laste van de algemene middelen. Hiervan zijn uitgezonderd de vrijvallende kapitaallasten van de investeringen voor: - automatisering en informatisering; - afvalverwijdering en verwerking; - rioolbeheer. De vrijval van de drie uitzonderingen blijft beschikbaar binnen de genoemde taken, dit zijn gesloten circuits. Overschotten of tekorten worden verrekend met de daarvoor bestemde voorziening en reserves. Algemene uitkering gemeentefonds De berekening van de algemene uitkering is gebaseerd op de junicirculaire Daarnaast is 50% van de behoedzaamheidsreserve structureel ingerekend. Hiertegenover staat een voorziening van 2 x het structureel ingerekende bedrag, conform de richtlijn van de provincie. De septembercirculaire 2003 is niet in de begroting verwerkt. Onvoorziene uitgaven Een bedrag van per jaar wordt opgenomen voor de incidentele onvoorziene uitgaven en voor onvoorziene budgetten en investeringen met structurele lasten. Onderuitputting Bij lopende kredieten gaan we ervan uit dat niet alles (volledig) in 2003 wordt uitgegeven. Hiervoor nemen we voor 60% onderuitputting op.

3 Voor nieuwe investeringen hanteren we het uitgangspunt dat per 1 januari nog geen uitgaven zijn gedaan. Daarom worden de kapitaallasten voor het eerste jaar van de investeringen t/m 2007 meegenomen in de onderuitputting, echter rekening houdend met een ½ jaar rentecorrectie. Voor het tweede jaar wordt een onderuitputting van 25 % aangehouden. Bij de exploitatiebudgetten wordt geen rekening gehouden met onderuitputting. Verwacht wordt dat de uitgaven in het betreffende jaar plaats vinden. BTW-compensatiefonds In verband met het BTW-compensatiefonds zijn de daarvoor in aanmerking komende budgetten en stelposten exclusief BTW geraamd. Bij de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is rekening gehouden met de uitname die het gevolg is van de invoering van het BTW-compensatiefonds. In 2005, wanneer de definitieve uitname uit het gemeentefonds bekend is, zal een herrekening van het verloop van de in het kader van het BTW-compensatiefonds gevormde reserve worden gemaakt. Ook zal in 2005 duidelijk zijn in hoeverre de stelposten voor apparaatskosten en frictiekosten benodigd c.q, toereikend zijn.

4 Bijlage 2 Meerjarenbegroting (x 1.000) Product Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant K Kostenplaatsen Bestuursorganen Bestuursondersteuning B&W Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Parkeren Baten parkeerbelasting Handel en ambacht Openbaar basisonderwijs, huisv Bijzonder basisonderwijs, huisv Bijzonder spec. onderwijs, huisv Bijzonder voortg.onderwijs, huisv Gemeensch. baten en lasten onderw Volwasseneneducatie Openbaar bibliotheekwerk Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Oudheidkunde/musea Vesting Heusden Openbaar groen en openluchtrecreatie Toerisme Overige recreatieve voorzieningen Bijstandsverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorziening vanuit het Rijk

5 Bijlage 2 Meerjarenbegroting (x 1.000) Product Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant 614 Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen Sociaal-cultureel werk Tehuizen Kinderopvang Voorzieningen gehandicapten Openbare gezondheidszorg Afvalverwijdering en verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolrechten Ruimtelijke ordening Overige volkshuisvesting Bouwergunningen Bouwgrondexploitatie Gemeentelijke eigendommen Beleggingen Geldleningen en uitzettingen langer of 914 gelijk 1 jaar Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten OZB gebruikers Baten OZB eigenaren Baten baatbelasting Baten hondenbelasting Lasten heffingen invordering gem. Belastingen Lastenverlichting Rijk Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves

6 Bijlage 2 Meerjarenbegroting (x 1.000) Product Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant 0 0 Totaal generaal producten

7 Bijlage 3 Verplichte paragrafen A Paragraaf lokale heffingen 65 B 1 Risicoparagraaf 71 B 2 Weerstandsvermogen 73 C Onderhoud kapitaalgoederen 74 D Financiering 76 E Bedrijfsvoering 77 F Verbonden partijen 81 G Grondbeleid 82

8 Bijlage 3 A Paragraaf lokale heffingen Deze paragraaf bevat: 1. het beleid ten aanzien van de volgende lokale heffingen: - onroerende-zaakbelastingen; - hondenbelasting; - afvalstoffenheffing; - reinigingsrecht; - rioolrecht; - wegaanlegbelasting; - parkeerbelasting; - begrafenisrechten; - brandweerrechten; - leges. 2. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen; 3. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. 1 Heffingen Onroerende-zaakbelastingen: De onroerende-zaakbelastingen zijn onderverdeeld in een heffing op het gebruik en een heffing op het zakelijk recht (eigendom) van onroerende-zaken. De basis voor de heffing is de in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) vastgestelde waarde. Voor het jaar 2004 wordt voorgesteld de tarieven met 3,5% te verhogen, 2% vloeit voort uit het beleidsuitgangspunt om te komen tot betere handhaving van regelgeving en 1,5% als inflatiecorrectie. De tarieven bedragen: 2003 voorstel 2004 Ozb gebruik woningen 1,57 1,62 Ozb gebruik niet-woningen 2,11 2,18 Ozb eigenaar woningen 1,95 2,02 Ozb eigenaar niet-woningen 2,62 2,72 Er is een verschil tussen het tarief voor niet-woningen en het tarief voor woningen ingevoerd vanwege het verschil in waardeontwikkeling tussen beide groepen aan het begin van de lopende WOZ-periode. Op basis van de met 3,5% verhoogde tarieven worden voor het jaar 2004 de opbrengsten aan onroerende-zaakbelastingen geraamd op ,00.

9 Hondenbelasting: De hondenbelasting wordt aangewend als dekkingsmiddel van de kosten van uitvoering van het hondenbeleid. Een van de beleidsuitgangspunten hierbij is het bestrijden van overlast door honden. De grondslag voor de heffing is het aantal honden. Bij het doen van aangifte van het houden van een hond verstrekt de gemeente een penning die door de hond gedragen moet worden als deze op de openbare weg komt. De penning is een bewijs van aangifte, niet van betaling van hondenbelasting. Uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven voor de hondenbelasting is te komen tot volledige dekking van de kosten van uitvoering van het hondenbeleid. Om te komen tot verdere kostendekking wordt voorgesteld de tarieven voor het jaar 2004 met 4% te verhogen. De tarieven bedragen 2003 voorstel voor een eerste hond 55,80; 58,08 - voor een tweede hond 81,96; 85,20 - voor een derde hond 98,40; 102,36 - voor een kennel 279, ,16 Op basis van de voorgestelde tarieven worden de opbrengsten voor het jaar 2004 geraamd op een totaalbedrag van ,00. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Afvalstoffenheffing en reinigingrecht zijn specifieke heffingen bedoeld om de kosten van afvalverwijdering en verwerking te dekken. De afvalstoffenheffing wordt geheven voor het feitelijk gebruik van een perceel waarvoor krachtens de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. De reinigingsrechten worden geheven voor de dienst die de gemeente verleent in verband met het innemen en verwerken van geringe hoeveelheden klein chemisch bedrijfsafval alsmede voor het tijdens de reguliere inzamelgang in ontvangst nemen van zogenaamd kwd-afval (kantoor- winkel- en dienstenafval). De kosten van inzameling en verwerking van de afvalstoffen wordt duurder omdat de afvalstoffendienst BTW in rekening moet gaan brengen voor door haar verrichte diensten. Voorgesteld wordt deze kostenverhoging in een periode van drie jaren door te berekenen aan de gebruikers. Hiertoe moeten de tarieven naast de inflatiecorrectie in 2004 met 7%, in 2005 met 4,5% en in 2006 met 4% extra verhoogd worden. De tariefsverhoging voor het jaar 2004 bedraagt inclusief inflatiecorrectie 8,5%. Hierdoor wordt tot en met het jaar 2006 geen volledige kostendekking bereikt. Om de volledige kosten te kunnen dekken kan een beroep worden gedaan op de egalisatiereserve die hiertoe nog voldoende ruimte biedt, maar vanaf 2006 volledig is besteed.

10 De tarieven bedragen: 2003 voorstel voor een eenpersoonshuishouden 183,96; 199,56 - voor een meerpersoonshuishouden 262,80; 285,12 - voor reinigingsrecht voor bedrijven 287, ,36 Over het reinigingsrecht wordt BTW in rekening gebracht en aan de rijksbelastingdienst afgedragen. Rekening houdend met een tariefsverhoging van 8,5% worden de totale inkomsten aan afvalstoffenheffing, inclusief de milieustraat, en het reinigingsrecht geraamd op een totaalbedrag van ,00 Rioolrecht Het rioolrecht is een specifieke heffing met het doel de kosten van afvoer en verwerking van afvalwater te kunnen dekken. Uitgangspunt bij de heffing is volledige kostendekking. De grondslag voor de heffing is het waterverbruik. Om een betere dekking van de kosten te krijgen worden de tarieven voor het jaar 2004 met 4% verhoogd, een en ander conform de beleidsuitgangspunten voor de begroting De tarieven bedragen: 2003 voorstel 2004 a. bij een afvoer van 1 tot en met 299 m³ afvalwater 112,68 117,12 b. bij een afvoer van 300 tot en met 599 m³ afvalwater 209,28 217,68 c. bij een afvoer van 600 tot en met 899 m³ afvalwater 313,92 326,52 d. bij een afvoer van 900 tot en met 1199 m³ afvalwater 424,32 441,24 e. bij een afvoer van 1200 tot en met 1499 m³ afvalwater 531,00 552,24 f. bij een afvoer van 1500 en meer m³ afvalwater 531,00 552,24 vermeerderd met een bedrag van 0,30 0,31 per kubieke meter boven 1500 m³ afvalwater. Op basis van deze verhoging wordt de opbrengst aan rioolrecht geraamd op een totaalbedrag van ,00. Wegaanlegbelasting De wegaanlegbelasting is een heffing die door de voormalige gemeente Vlijmen is ingevoerd. De aanslagen zijn in één aanslag opgelegd. De belastingplichtige heeft de mogelijkheid de verschuldigde belasting in maximaal 20 jaar te betalen. Jaarlijks wordt 1/20 deel van de heffing in rekening gebracht. De laatste termijn van de aanslagen worden in het jaar 2006 opgelegd. De heffing is bedoeld voor belastingplichtigen die in een voordeligere positie zijn gekomen door de aanleg van een weg. Er komen geen nieuwe belastingplichtigen meer bij.

11 Parkeerbelasting De parkeerbelasting is in onze gemeente ingevoerd om de parkeerdruk in de vesting beter te reguleren. De belasting bedraagt momenteel 0,20 per tijdseenheid van vijftien minuten ( 0,80 per uur). In de vesting zijn 88 betaalde parkeerplaatsen ingericht. In de verordening is onder andere bepaald: - het bedrag van de parkeerbelasting - het bedrag van de kosten waarmee een naheffingsaanslag wordt verhoogd en - zijn de kosten van een parkeervergunning opgenomen. Het bedrag van de kosten die bij een naheffingsaanslag in rekening gebracht mogen worden, is wettelijk bepaald op een bedrag van 45,00. De gemeente mag het bedrag van de kosten niet hoger vaststellen dan de werkelijke kosten zijn. Voorgesteld wordt de tarieven voor de parkeerbelasting te verhogen naar 0,25 per tijdseenheid van vijftien minuten ( 1,00 per uur), de kosten van een naheffingsaanslag te stellen op het maximum bedrag van 45,00 en de tarieven voor parkeervergunningen te verhogen met de inflatiecorrectie. De opbrengst aan parkeergeld wordt voor het jaar 2004 geraamd op een bedrag van ,00, aan parkeerboetes wordt een bedrag van ,00 geraamd en de opbrengst aan parkeervergunningen op 8.300,00. De opbrengst wordt aangewend ter dekking van de kosten van onderhoud en controle van de apparatuur voor betaald parkeren en de controle op het fout en onbetaald parkeren. Begrafenisrechten Op basis van de verordening begrafenisrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van de aula op de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met het gebruik van de begraafplaats of de aula. De heffing dient ter dekking van de kosten van aanleg en onderhoud van de algemene begraafplaatsen in onze gemeente. Door een gelijkmatige stijging van de tarieven wordt volledige dekking van de kosten nagestreefd. De kosten stijgen de laatste jaren vanwege wijziging van de eisen die aan begraafplaatsen gesteld worden, het inrichten van gedeelten van de begraafplaatsen ten behoeve van speciale doelgroepen, alsmede het uitbreiden van het aantal beschikbare plaatsen op de begraafplaatsen. Het tarief voor het jaar 2003 voor het begraven van een lichaam bedraagt 991,00. Om in een redelijke termijn hogere kostendekking te realiseren moet het tarief tot en met het jaar 2007 met 31% per jaar verhoogd worden. De totale opbrengst aan begrafenisrechten worden voor het jaar 2004 op ,00 geraamd.

12 Brandweerrechten Door middel van de verordening brandweerrechten heeft de gemeente de mogelijkheid kosten van inzet van de brandweer voor uitvoering van een niet specifieke brandweertaak te verhalen op degene die de inzet van de brandweer noodzakelijk maakt of die speciaal om de actie verzocht heeft. De tarieven zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van inzet van een brandweerman. De tarieven voor de inzet van materieel is gebaseerd op de kosten van onderhoud en gebruik. De tarieven worden jaarlijks aangepast naar het inflatiepeil. Leges Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. De belastbare feiten zijn opgenomen in de bij de legesverordening behorende tarieventabel. Deze bestaan bijvoorbeeld uit leges voor het sluiten van een huwelijk, het aanvragen van paspoorten en rijbewijzen, het behandelen van aanvragen voor een bouwvergunning en allerlei overige vergunningen en verzoeken tot vrijstelling en ontheffing. Bij de heffing van leges wordt zoveel mogelijk volledige kostendekking nagestreefd. Niet alle tarieven kunnen vrij worden vastgesteld. Met name de tarieven voor de zogenaamde reisdocumenten worden van rijkswege bepaald. Evenals bij rechten zoals het reinigingsrecht, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht mogen bij leges slechts de kosten worden verhaald en is het maken van winst niet toegestaan. Wel is het zo dat bij leges niet voor iedere specifieke dienst de toets van niet meer dan kostenverhaal hoeft te worden toegepast. In het algemeen wordt bij legeskosten jaarlijks het inflatiepercentage gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de tarieven van de Burgerlijke Stand voor het sluiten van huwelijken alsmede de leges voor het afgeven van een rijbewijs meer te verhogen dan met het inflatiepercentage, omdat uit de toekrekening van de kosten blijkt dat deze niet voldoende verhaald worden. Gezien het aantal huwelijken en afgegeven rijbewijzen in 2003 wordt voor 2004 een meeropbrengst geraamd van ,00. Verder wordt voorgesteld om een tarief in te voeren voor het in behandeling nemen van een verzoek om planschade. Om te bevorderen dat niet te lichtvaardig verzoeken om schadevergoeding worden ingediend wordt voorgesteld een heffing in te stellen. De legeskosten worden bij toekenning van de schade weer aan de aanvrager vergoed. 2 Totaal overzicht Onderstaand worden de opbrengsten van leges en rechten gerelateerd aan de totale inkomsten van de gemeente. Voor de onroerende-zaakbelastingen, de wegaanlegbelasting, de brandweerrechten en de leges wordt geen percentage uitgedrukt ten opzichte van de kosten, omdat de kosten ten opzichte van de heffingen niet specifiek zijn aan te duiden. Met de onroerende-zaakbelastingen wordt geen dekking van specifieke kosten nagestreefd.

13 Soort heffing Kosten Opbrengsten Percentage dekking Percentage t.o.v. totale inkomsten exclusief beschikking over reserves en doorberekening kostenplaatsen Onroerendezaakbelastingen ,7% Hondenbelasting % Afvalstoffenheffing/ Reinigingsrecht ,3%* Rioolrecht % Wegaanlegbelasting Parkeerbelasting % Begrafenisrechten % Brandweerrechten Leges * Dit dekkingspercentage is exclusief de inzet van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. 3 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen De kwijtschelding van gemeentelijke heffingen is vastgelegd in een door de gemeenteraad op basis van de Leidraad Invordering vastgestelde kwijtscheldingsregeling. Kwijtschelding van betaling kan alleen worden aangevraagd door natuurlijke personen voor de volgende heffingen: 1. Onroerende-zaakbelastingen alleen kwijtschelding voor de gebruikersbelasting tot maximaal 100% van de verschuldigde belasting. 2. Hondenbelasting kwijtschelding mogelijk tot maximaal 50% van de belasting voor een eerste hond. 3. Rioolrecht kwijtschelding mogelijk tot maximaal 50% van het verschuldigde belastingbedrag. 4. Afvalstoffenheffing kwijtschelding mogelijk tot maximaal 50% van het verschuldigde belastingbedrag. Jaarlijks wordt door ongeveer 375 personen van de kwijtscheldingsregeling gebruik gemaakt. Ook voor het jaar 2004 wordt verwacht dat ongeveer een gelijk aantal personen van de regeling gebruik zal maken.

14 Bijlage 3 B 1 Risicoparagraaf Bij de bepaling van de financiële positie van een gemeente is het van belang inzicht te hebben in de risico s. Hierna wordt een aantal risico s genoemd, waarvoor geen specifieke voorziening is getroffen, omdat geen zekerheid bestaat over het risico, de onontkoombaarheid, het tijdstip of de hoogte van de lasten. Exploitatierisico s Momenteel maakt de gemeente Heusden voor het grootste gedeelte van het beheer van haar groenvoorzieningen en verhardingen gebruik van chemische middelen. Nu zullen deze middelen in de toekomst, als gevolg van gewijzigde regelgeving, mogelijk verboden gaan worden waardoor de kosten voor het beheer van de groenvoorzieningen en verhardingen structureel en significant zullen stijgen. Vermogensrisico s - Inspectie Werk en Inkomen (IWI): Jaarlijks brengen wij, volgens het principe van Single Audit, verplicht verslag uit van de uitvoering van onze wettelijke taken. Onderdeel van deze verantwoording is de tijdige afhandeling van heronderzoeken. Bij gebreke daarvan kan door de Inspectie conform de Regeling financiering en verantwoording Abw aan de gemeente een boete worden opgelegd. Op dit moment ontbreekt het inzicht of wij de toelaatbare grens van 15% tekortkomingen overschrijden. Gelet op de personele- en automatiseringsproblemen die wij ook in 2003 moesten ervaren, kan niet met zekerheid worden gesteld dat aan de eisen van tijdigheid wordt voldaan. Bij overschrijding van de tijdigheid boven de 15%, waarbij overschrijding van minder dan 1 maand als een tekortkoming van geringe betekenis kan worden beschouwd en derhalve kan worden geëxcuseerd, wordt een forfaitair bedrag als boete opgelegd. Wanneer sprake is van een overschrijding tussen de 15% en 50% bedraagt de boete 0,5 % van het totaalbedrag van de gedeclareerde rijksvergoeding. - Inzake het onderhoud van de vesting Heusden worden in de begroting de reguliere onderhoudskosten opgenomen. Er is nog geen sprake van voorzieningen voor het opvangen van calamiteiten. Deze calamiteiten zijn moeilijk in te schatten. - Voor de thans bekende saneringsgevallen inzake bodemvervuiling is het treffen van een voorziening niet noodzakelijk. Er zit echter altijd een onzekerheid in ramingen van deze kosten. Daarnaast blijkt steeds weer dat noodzakelijke saneringen nodig zijn op nietgeprogrammeerde plaatsen. - Door de raden van de deelnemende gemeenten is in 1997 besloten de samenwerking op basis van de gemeenschappelijke regeling Stadsgewest s-hertogenbosch, per 1 januari 1999 te beëindigen. Het Stadsgewest blijft tot het moment van overdracht aan de provincie (waarschijnlijk per 1 januari 2011) verantwoordelijk voor de financiële administratie, de begroting, de jaarrekening en de nazorg. In dit kader meldt het bestuur van het Stadsgewest een risico in verband met de sluiting van Vlagheide. Hiervoor dient een doelvermogen beschikbaar te zijn van waaruit de kosten van de nazorg gedurende een periode van 300 jaar (is eeuwig durend) betaald kunnen worden. Voor eeuwig durende nazorg heeft de provincie berekend dat er in 2010 een doelvermogen moet zijn van

15 31,75 miljoen. Het Stadsgewest gaat uit van een reële inschatting van maximaal 21,5 miljoen. Voor het verschil is geen voorziening gevormd. - In 2004 treedt zeer waarschijnlijk het besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen milieubeheer in werking. Nog niet duidelijk is of binnen onze gemeente risicovolle bedrijven aanwezig zijn die niet kunnen voldoen aan de grenswaarden opgenomen in dit besluit. Mogelijk dat hieruit saneringen volgen. - Er loopt nog een rechtszaak tegen een winkelbedrijf. Of dit voor de gemeente mogelijk financiële gevolgen heeft valt op dit moment nog niet in te schatten. - Inherent aan publieke taken is dat er risico s zijn bij de uitvoering ervan. Binnen de gemeentelijke overheid zijn er risico s van claims c.q. rechtsgedingen: Door een kritische houding van de burgers wordt de gemeente steeds vaker voor de rechter gedaagd. - Het kabinet is voornemens om te komen tot een verdere decentralisatie van nog niet benoemde Rijkstaken naar de lagere overheden. Eén van de doelstellingen van het Rijk is te komen tot efficiencywinsten. Dit betekent een lagere overheveling van bedragen dan nu op de Rijksbegroting staat geraamd. Indien de gedecentraliseerde taken door de gemeenten moeten worden uitgevoerd, kan dit leiden tot noodzakelijk gebruik van gemeentelijke middelen. De exacte effecten kunnen nog niet worden aangegeven.

16 Bijlage 3 B 2 Paragraaf Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om niet-structurele financiële risico s op te kunnen vangen om de gemeentelijke taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (= de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken) en de risico s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten (zie risicoparagraaf). Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. De weerstandscapaciteit kan als volgt worden berekend (bedragen x 1.000,--): Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit: OZB: 6,30 per 2.268,-- waarde (= normtarief OZB voor toelating art.12 algemene uitkering gemeentefonds) van de OZB-capaciteit (= totale WOZ-waarde): Af: OZB-opbrengst: Rioolrechten: dekking 100%: 0 Afvalstoffenheffing: dekking 100% 0 Leges en andere heffingen: dekking 100% 0 Onvoorziene uitgaven: Structureel 30 Incidenteel 200 Subtotaal: Af: derving pachtopbrengst bij verkoop van alle pachtgronden (zie hierna) 340- Totaal weerstandscapaciteit exploitatie: Weerstandscapaciteit vermogen Vrij aanwendbare deel van de algemene reserve. Omdat de rente van de algemene reserve geheel wordt aangewend ten gunste van de exploitatie heeft elke beschikking over de algemene reserve minder rente-inkomsten tot gevolg, waardoor deze thans in totaliteit niet vrij aanwendbaar is: 0 Stille reserves: Pachtgronden 785 ha. à 40 = Af: verkoop gronden t.b.v. omvorming groenvoorzieningen en uitvoeringsprogramma Giersbergen-de Margriet de schatting is dat hiervoor ongeveer 20 ha. benodigd is Af: boekwaarde (pacht)gronden: Totaal weerstandscapaciteit vermogen: Risico s De weerstandscapaciteit is naar verwachting voldoende om de risico s, zoals opgenomen in de risicoparagraaf op te kunnen vangen.

17 Bijlage 3 C Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf bevat informatie over het onderhoud van de volgende kapitaalgoederen: a. wegen b. riolering c. water d. groen e. gebouwen Van deze kapitaalgoederen wordt aangegeven: a. het beleidskader; b. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; c. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting a. wegen Bij raadsbesluit van 4 april 2000 is het beleidsplan wegen 2000 t/m 2004 vastgesteld. Daarbij is gekozen voor beperkt groot onderhoud. Dit beleidsplan is uitgewerkt in een beheersplan wegen 2001 t/m Totaal benodigd structureel onderhoudsbudget (prijspeil 2000), waarop een efficiency-korting van 12% is toegepast: In de begroting 2004 zijn de volgende bedragen opgenomen: * structurele onderhoudsbudgetten, waarop conform de voorjaarsnota een bezuiniging van is toegepast: * nieuw budget (vervanging wegen) onder externe ontwikkelingen, welk budget tot 2007 structureel wordt verhoogd tot totaal onderhoudsbudget 2004: Voorts is aanwezig een reserve onderhoud wegen: Stand per : * uitname t.b.v. structureel onderhoudsbudget: * uitname t.b.v. nieuw budget vervanging wegen: Stand per : b. riolering Bij raadsbesluit van 12 oktober 1999 is het beleidsplan Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Het uitvoeringsplan omvat verbeteringsprojecten, projecten voor het opheffen van ongezuiverde afvalwaterlozingen in het buitengebied en vervangingsprojecten. Uitgangspunt van het kostendekkingsplan (voor 10 jaar) is, dat alle rioleringswerkzaamheden worden gedekt door het rioolafvoerrecht. Het rioolrecht zal daarom jaarlijks met 5% worden verhoogd (later verlaagd naar 4% vanwege o.a. verlaging rentepercentage) De uitvoering van de verbeteringsprojecten en de projecten voor het opheffen van de ongezuiverde afvalwaterlozingen zal plaats vinden voor 2005, waarna de vervangingsprojecten extra aandacht zullen krijgen. Het nieuwe GRP is thans in voorbereiding.

18 In de begroting 2004 bedragen de totale exploitatiekosten van de riolering: De opbrengst van het rioolafvoerrecht wordt in de begroting 2004 geraamd op: verschil: - Voorts is aanwezig een reserve riolering: Stand per : * rentebijschrijving 6% * uitname t.b.v. exploitatie Stand per : c. water De gemeente heeft geen specifieke waterwerken in beheer. d. groen Bij raadsbesluit van 20 mei 2003 is het groenbeheersplan vastgesteld. In het groenbeheersplan zijn uniforme werkpakketten gerealiseerd en is invulling gegeven aan de komende wettelijke verplichting tot chemievrije onkruidbestrijding. Het huidige groenbeheer kan binnen de bestaande budgetten worden gerealiseerd. De chemievrije onkruidbestrijding zal leiden tot een kostentoename van: De wettelijke verplichting tot chemievrije onkruidbestrijding is uitgesteld tot medio Mede in dat kader is in de afwegingen bij de voorjaarsnota 2003 voor de begroting 2004 e.v. geen extra budget daarvoor opgenomen. e. gebouwen Bij raadsbesluit van 11 december 2001 is het beleidsplan Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Het plan omvat het onderhoud van zo'n 130-tal gemeentelijke gebouwen. Voor de diverse gebouwen zijn in de begroting onderhoudsbudgetten opgenomen, gebaseerd op het 10-jaarlijks gemiddelde. In de begroting 2004 bedraagt het totale bedrag aan stortingen in de onderhoudsvoorzieningen: De gemiddelde onderhoudskosten voor de periode bedragen: Het verschil bedraagt ca. 10%, wat als bezuinigingstaakstelling via (centrale) inkoop dient te worden gerealiseerd: Voor onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zijn 2 onderhoudsvoorzieningen aanwezig: * onderhoudsvoorziening sportbedrijf (voor het onderhoud van de zwembaden, sporthallen en sportzalen) Stand per : mutaties Stand per : * voorziening onderhoud openbare gebouwen (voor het onderhoud van alle overige gemeentelijke gebouwen) Stand per :

19 mutaties Stand per :

20 Bijlage 3 D Paragraaf financiering De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Het beleid van de gemeente Heusden is vastgelegd in een treasurystatuut als onderdeel van de Verordening financieel beheer (artikel 212 gemeentewet) In het treasurystatuut hebben we de randvoorwaarden opgenomen waaronder geld aangetrokken of uitgezet mag worden. Zo hebben we geregeld dat: - gelden alleen uitgezet worden bij banken met een zogenoemde AA-rating; - het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste 2 financiële instellingen - het college is gemandateerd gelden aan te trekken - de gemeente geen gebuik maakt van deriviaten. Door deze randvoorwaarden wordt gewaarborgd dat het risico bij de financiering laag blijft Algemene ontwikkelingen De afgelopen jaren hadden we in verhouding nog veel kortlopende gelden uitstaan bij banken, waarop rente ontvangen werd. De komende jaren worden echter veel investeringen verwacht, waardoor extra geld geleend dient te worden. In de bijlage investerings- en financieringstaat staat vermeld wat het komend jaar geleend zal worden. Wij gaan ervan uit dat in miljoen kortlopend en 2,3 miljoen langlopend geld wordt aangetrokken. Met deze regel worden de financieringskosten beperkt gehouden, zonder teveel risico te nemen. De kortlopende gelden hebben over het algemeen een lager rentepercentage. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille Uit de investerings- en financieringstaat blijkt dat we eind ,4 miljoen en in 2004 voor 6,3 miljoen extra middelen moeten aantrekken. Hierbij is rekening gehouden met het vrijvallen van uitgezette en ontvangen gelden in Risicobeheer: de kasgeldlimiet en rente-risiconorm Evenals in 2003 zal de gemeente Heusden voor het begrotingsjaar 2004 de huidige liquiditeits- en financieringsplannen binnen de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm blijven. De feitelijke kasgeldlimiet zal 5,8 % bedragen (wettelijk toegestaan 8,5%). De rente-risiconorm blijft de komende jaren jaarlijks binnen de 20%. De provincie toets beide normen uit hoofde van het financieel overzicht.

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel aanpassing belastingen en tarieven voor het jaar 2006

Onderwerp : Voorstel aanpassing belastingen en tarieven voor het jaar 2006 Raad : 3 november 2005 Agendanr. : Doc.nr : B200510585 Afdeling: : Financiën RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel aanpassing belastingen en tarieven voor het jaar 2006 Toelichting De verordeningen op de

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

NOORDWIJK. H Gemeente. Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht. Belastingverordeningen 2014

NOORDWIJK. H Gemeente. Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht. Belastingverordeningen 2014 H Gemeente NOORDWIJK Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht Belastingverordeningen 2014 Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012 Voorstel aan : Gemeenteraad van 19 december 2011 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 6 december 2011 Nummer : Onderwerp : Wijziging Belastingverordeningen voor 2012 Bijlage(n) : Bijlage 1 t/m 11

Nadere informatie

Raadsvergadering 06 december 2012

Raadsvergadering 06 december 2012 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer 084/2012 Raadsvergadering 06 december 2012 Agendapunt 08 Programmaveld Portefeuillehouder R.T.A. Korteland Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting-

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr:

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr: Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2017 Portefeuillehouder: Keuzenkamp - van Emmerik, T. e-mailadres opsteller: k.djodikromo@bar-organisatie.nl Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009 OPENBAAR Adviseur: E.N.M. 't Hart (POI, tst. 813) Portefeuillehouder: E. Mackay 08.13969 1 ADVIESNOTA Begrotingsraadsvergadering d.d. 6 november 2008 Voorstel nr. 85/08 Programma en product Bestuur Oegstgeest,

Nadere informatie

Raadsvergadering 14 december 2017

Raadsvergadering 14 december 2017 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 14 november 2017, nummer Raadsvergadering 14 december 2017 Agendapunt Programmaveld Portefeuillehouder A.J. van Eekelen Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting- en

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Aan de Gemeenteraad Raad : 14 december 2006 Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Status : Besluitvormend Punt no. : 20 Korte toelichting: Gelet op onze financiële situatie voor 2007 is rekening

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Belasting- en tariefvoorstellen Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Belasting- en tariefvoorstellen Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Belasting- en tariefvoorstellen 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. de belasting- en tariefvoorstellen 2017 en de belastingverordeningen

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 4 november 2008 Agendanummer: 4b Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447729 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Nadere informatie

Kadernota begroting

Kadernota begroting Kadernota begroting 2010-2013. Doel. Voor u ligt de allereerste kadernota van de gemeente Leerdam. Deze nota geeft de uitgangspunten en de kaders weer die bepalend zijn voor de laatste begroting voor de

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Raad : 21 december 2004 Agendanr. : 29 Doc.nr : B200413438 Afdeling: : Financiën RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Toelichting Vanaf 1 januari 2005 moeten de

Nadere informatie

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Vergaderdatum 6 november 2014 Gemeenteblad 2014 / 69 Agendapunt 3 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld de navolgende

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd.

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd. Aan de raad AGENDAPUNT 7.9 ALDUS BESLOTEN 9 DECEMBER 2010 Belastingverordeningen 2011 Voorstel: de belastingverordeningen 2011 vaststellen. Jaarlijks doen wij u voorstellen om de diverse belastingtarieven

Nadere informatie

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen 1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen Deze paragraaf biedt inzicht in de diverse lokale heffingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners. Bij lokale lasten gaat het om inkomsten, verkregen op grond

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN Inleiding In deze paragraaf volgt een overzicht van de in onze gemeente gehanteerde heffingen. Daarna worden de ontwikkelingen van de onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

13 Stiens, 15 november 2016

13 Stiens, 15 november 2016 13 Stiens, 15 november 2016 Raadsvergadering: 8 december 2016 Voorstelnummer: 2016/46 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

: 27 november 2012 : 10 december : H.T.J. van Beers : L. Evers

: 27 november 2012 : 10 december : H.T.J. van Beers : L. Evers RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 27 november 2012 : 10 december 2012 Documentnr. Zaaknummer : 944 : PR-12-20535 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012 Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf bevat informatie en voorstellen over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners. Eerst krijgen de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014

Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014 Aan de gemeenteraad 5 november 2013 Gemeentestukken: 2013-316 /32892 Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014 1. Voorstel Wij stellen u voor de tarieven van gemeentelijke belastingen,

Nadere informatie

Stiens, 19 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59

Stiens, 19 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59 18 Stiens, 19 november 2013 Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59 Portefeuillehouder: drs. J. R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016 Onderwerp: Belastingverordeningen 2017 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Besluit Commissie én Raad Vaststellen belastingverordeningen en bijbehorende tarieven-verordeningen

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen.

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen. 10 Stiens, 13 oktober 2015 Raadsvergadering: 5 november 2015 Voorstelnummer: 2015/47 Portefeuillehouder: drs J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Lokale heffingen Lokale heffingen zijn alle gemeentelijke belastingen en bijdragen die wij vragen om de kosten van producten te dekken. In deze paragraaf komen alle gemeentelijke heffingen en

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ALGEMEEN Inleiding In deze paragraaf presenteren wij de uitgangspunten en het doel van de gemeentelijke heffingen. De belangrijkste (gemeentelijke woonlasten) zijn de onroerende

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Ag. nr : Datum : 19-10 en 02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Ag. nr : Datum : 19-10 en 02-11 Onderwerp Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2011. Status Besluitvormend Voorstel

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Inleiding: Om in 2010 de belastingheffing mogelijk te maken voor de gewijzigde tarieven dienen de verordeningen vastgesteld te worden.

Inleiding: Om in 2010 de belastingheffing mogelijk te maken voor de gewijzigde tarieven dienen de verordeningen vastgesteld te worden. RAADSVOORSTEL status: A Agendapunt: 11 Onderwerp: Verordeninjg OZB 2010, 2e wijziging legesverordening 2009, Legesverordening 2010. Commissie: 7-12-2009, nr. 14 Raadsvoorstel: 17-11-2009, nr. 196 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2012

VERGADERING GEMEENTERAAD 2012 VERGADERING GEMEENTERAAD 2012 VOORSTEL Registratienummer R-2012-0149 Bijlage(n) Onderwerp Belastingvoorstel 2013 Aan de raad Middenbeemster, 25 september 2012 Inleiding en probleemstelling In de nota van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

Onroerende-zaakbelastingen

Onroerende-zaakbelastingen Raad : 7 november 2002 Agendanr. : 5B Doc.nr : B200214839 Afdeling: : Financiën en Informatisering & Automatisering RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot wijziging van de verordeningen op de heffing en

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Gemeentelijke kaders Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2013.

Gemeentelijke kaders Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2013. PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ALGEMEEN Inleiding In deze paragraaf presenteren wij de uitgangspunten en het doel van de gemeentelijke heffingen. De belangrijkste (gemeentelijke woonlasten) zijn de onroerende

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: vaststelling belastingverordeningen 2008 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht Inleiding: Op 27 februari 2007 heeft de gemeenteraad de voorlopige tarieven vastgesteld voor de afvalstoffenheffing 2008 op basis van de inzameling van het huishoudelijk afval via het zogenaamde diftarsysteem.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers (gewijzigd) RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 3 december 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering 18-12-2012 agendapunt nummer 12int01838 onderwerp Belastingtarieven 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel Door uw raad worden jaarlijks de belastingverordeningen

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1148631 Datum: 10 september 2014 Behandeld door: G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL Samenvatting: Door uw raad is bij de Kadernota 2014-2017 besloten

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 18 december 2013 Onderwerp : uitgangspunten begroting 2015 Agendapunt : 4b Kenmerk : AB/1328b Bijlage: 1 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding Conform

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/ *0010100120132816* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/2816 9.12 Datum: 29 oktober 2013 Verzonden: 28 november 2013 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: aanpassen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Berekening

Nadere informatie

Gemeente Delft 13 JA» Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad

Gemeente Delft 13 JA» Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. c-mail Programma Registratie nr. BBV-nr. college van B&W 22 november 2016 mw. A.H. Mekker M. Schikhof / R. Verduijn 06-10705892/06

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl BI II Ii>»'^ J^QQJ*J][ Zaaknummer ' 10.14697 Behoort bij ODleqqer: 10.14697 nr. : Wethouder Louwman Programmabegroting^g Fi n a n c ën en Alaemene Lasten en Baten Telefoonnummer : 0229-252200 ; Middelen

Nadere informatie