Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting Algemeen De begroting 2003 en voorjaarsnota 2003 hebben als basis gediend voor de begroting Daarnaast zijn de effecten van de 1 e bestuursrapportage 2003 opgenomen. De begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van mei 2003 zijn hierin verwerkt. In de concept-voorjaarsnota werd uitgegaan van het loon- en prijspeil De juni-circulaire van de algemene uitkering uit het gemeentefonds was toen nog niet bekend. Bij de samenstelling van de begroting 2004 is rekening gehouden met de loon- en prijscompensatie voor de jaren 2004 en verder zoals opgenomen in de junicirculaire. Evenals in de voorjaarsnota is in de begroting 2004 ook rekening gehouden met de extra OZB-verhoging in 2004 en 2005 voor de extra lasten voor handhaving. Meerjarenbegroting Wijzigingen in de kapitaallasten, algemene uitkering, lasten van vervangingsinvesteringen, externe ontwikkelingen en uitvoering van het collegeprogramma zijn volledig verwerkt in de meerjarenbegroting. Groei gemeente De meest recente schatting van het aantal woningen is vermeld in het volkshuisvestingsplan van januari Voor de groei van het aantal inwoners is uitgegaan van de geprognosticeerde landelijke stijging. Verwacht wordt dat het aantal inwoners per woning in de gemeente Heusden licht daalt. aantal woningen aantal inwoners 1 januari 2003: januari 2004: januari 2005: januari 2006: januari 2007: januari 2008: Loon- en prijscompensatie Voor stijging van lonen en sociale lasten is uitgegaan van 3 %, waarvan 0,5 % incidentele periodieke verhogingen. De macro-economische verkenningen voor de jaren voorspellen eveneens een gemiddelde loonstijging van 2,5 %, exclusief incidentele loonstijgingen. Uitgangspunt voor de prijsstijging is 1,5 % conform de voorspelling in de macro-economische verkenningen. De verwerking van de prijscompensatie vindt niet bij de producten van de begroting plaats, maar door opname van één stelpost op product 922. Voor de subsidies van instellingen met CAO-verplichtingen wordt 2 % gehanteerd, omdat een groot bestanddeel van de kosten door lonen wordt gevormd. Voor de overige subsidies geldt 1,5 %. Meerjarenbegroting In de meerjarenbegroting wordt een stelpost opgenomen voor de loon-en prijsstijgingen. De percentages zijn gebaseerd op de verhoging conform de circulaire van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en bedragen 2,5% resp. 1,5% voor Voor de jaren 2005, 2006 en 2007 is eveneens op basis van deze circulaire een gemiddeld percentage loon- en prijsstijgingen gehanteerd van resp. 1,7%, 1,9% en 2,3%. Bij de berekeningen van de algemene uitkering en OZB wordt rekening gehouden met de groei van het aantal woningen en inwoners. De verhoging van de algemene uitkering is eveneens conform genoemde circulaire meegenomen. De vrijval van de kapitaallasten en het beleid uit de voorjaarsnota zijn opgenomen bij de ramingen op de producten.

2 Stijging tarieven Voor de stijging van de tarieven wordt in het algemeen uitgegaan van de te verwachten prijsstijging van 1,5 %. Voor de diverse tarieven gelden de volgende percentages: 3,5 % verhoging OZB op basis van de voorjaarsnota; 1,5 % verhoging leges, met uitzondering van legestarieven, die een wettelijk maximum hebben, en de bouwleges, omdat de inflatie tot uitdrukking komt in de stijging van de bouwkosten, die als basis worden genomen voor de tariefberekening, waardoor de beoogde meeropbrengst op deze wijze wordt gerealiseerd; 1,5 % verhoging marktgelden, conform de kostenontwikkelingen; 4 % verhoging rioolrecht, conform het meerjarig dekkingsplan bij het GRP; 8,5 % verhoging afvalstoffenheffing, op basis van een kostendekkend tarief; 4 % verhoging hondenbelasting, op basis van kostendekkendheid; 31 % verhoging begrafenisrechten, op basis van een toenemende kostendekkendheid; 1,5 % verhoging tarieven sportaccommodaties; 1,5 % verhoging entreegelden zwembaden, exclusief een verhoging in het kader van de kwaliteitsverhoging van de zwembaden; 1,5 % verhoging huren en pachten, voorzover mogelijk; Rentepercentages 6 % rente staat van activa en investeringen 6 % rente reserves en voorzieningen 2,5 % rente kortlopende geldleningen 5 % rente langlopende geldleningen Het resultaat van de renteverschillen die ontstaan tussen genoemde percentages komen naar voren in het renteresultaat, wat conform de nieuwe voorschriften vanaf de begroting 2004 aan de exploitatie wordt toegevoegd. Vrijvallende kapitaallasten De jaarlijks vrijvallende kapitaallasten worden in eerste instantie gebruikt voor vervangingsinvesteringen. Het verschil tussen de vrijvallende kapitaallasten en de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen komt ten gunste of ten laste van de algemene middelen. Hiervan zijn uitgezonderd de vrijvallende kapitaallasten van de investeringen voor: - automatisering en informatisering; - afvalverwijdering en verwerking; - rioolbeheer. De vrijval van de drie uitzonderingen blijft beschikbaar binnen de genoemde taken, dit zijn gesloten circuits. Overschotten of tekorten worden verrekend met de daarvoor bestemde voorziening en reserves. Algemene uitkering gemeentefonds De berekening van de algemene uitkering is gebaseerd op de junicirculaire Daarnaast is 50% van de behoedzaamheidsreserve structureel ingerekend. Hiertegenover staat een voorziening van 2 x het structureel ingerekende bedrag, conform de richtlijn van de provincie. De septembercirculaire 2003 is niet in de begroting verwerkt. Onvoorziene uitgaven Een bedrag van per jaar wordt opgenomen voor de incidentele onvoorziene uitgaven en voor onvoorziene budgetten en investeringen met structurele lasten. Onderuitputting Bij lopende kredieten gaan we ervan uit dat niet alles (volledig) in 2003 wordt uitgegeven. Hiervoor nemen we voor 60% onderuitputting op.

3 Voor nieuwe investeringen hanteren we het uitgangspunt dat per 1 januari nog geen uitgaven zijn gedaan. Daarom worden de kapitaallasten voor het eerste jaar van de investeringen t/m 2007 meegenomen in de onderuitputting, echter rekening houdend met een ½ jaar rentecorrectie. Voor het tweede jaar wordt een onderuitputting van 25 % aangehouden. Bij de exploitatiebudgetten wordt geen rekening gehouden met onderuitputting. Verwacht wordt dat de uitgaven in het betreffende jaar plaats vinden. BTW-compensatiefonds In verband met het BTW-compensatiefonds zijn de daarvoor in aanmerking komende budgetten en stelposten exclusief BTW geraamd. Bij de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is rekening gehouden met de uitname die het gevolg is van de invoering van het BTW-compensatiefonds. In 2005, wanneer de definitieve uitname uit het gemeentefonds bekend is, zal een herrekening van het verloop van de in het kader van het BTW-compensatiefonds gevormde reserve worden gemaakt. Ook zal in 2005 duidelijk zijn in hoeverre de stelposten voor apparaatskosten en frictiekosten benodigd c.q, toereikend zijn.

4 Bijlage 2 Meerjarenbegroting (x 1.000) Product Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant K Kostenplaatsen Bestuursorganen Bestuursondersteuning B&W Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Parkeren Baten parkeerbelasting Handel en ambacht Openbaar basisonderwijs, huisv Bijzonder basisonderwijs, huisv Bijzonder spec. onderwijs, huisv Bijzonder voortg.onderwijs, huisv Gemeensch. baten en lasten onderw Volwasseneneducatie Openbaar bibliotheekwerk Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Oudheidkunde/musea Vesting Heusden Openbaar groen en openluchtrecreatie Toerisme Overige recreatieve voorzieningen Bijstandsverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorziening vanuit het Rijk

5 Bijlage 2 Meerjarenbegroting (x 1.000) Product Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant 614 Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen Sociaal-cultureel werk Tehuizen Kinderopvang Voorzieningen gehandicapten Openbare gezondheidszorg Afvalverwijdering en verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolrechten Ruimtelijke ordening Overige volkshuisvesting Bouwergunningen Bouwgrondexploitatie Gemeentelijke eigendommen Beleggingen Geldleningen en uitzettingen langer of 914 gelijk 1 jaar Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten OZB gebruikers Baten OZB eigenaren Baten baatbelasting Baten hondenbelasting Lasten heffingen invordering gem. Belastingen Lastenverlichting Rijk Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves

6 Bijlage 2 Meerjarenbegroting (x 1.000) Product Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant 0 0 Totaal generaal producten

7 Bijlage 3 Verplichte paragrafen A Paragraaf lokale heffingen 65 B 1 Risicoparagraaf 71 B 2 Weerstandsvermogen 73 C Onderhoud kapitaalgoederen 74 D Financiering 76 E Bedrijfsvoering 77 F Verbonden partijen 81 G Grondbeleid 82

8 Bijlage 3 A Paragraaf lokale heffingen Deze paragraaf bevat: 1. het beleid ten aanzien van de volgende lokale heffingen: - onroerende-zaakbelastingen; - hondenbelasting; - afvalstoffenheffing; - reinigingsrecht; - rioolrecht; - wegaanlegbelasting; - parkeerbelasting; - begrafenisrechten; - brandweerrechten; - leges. 2. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen; 3. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. 1 Heffingen Onroerende-zaakbelastingen: De onroerende-zaakbelastingen zijn onderverdeeld in een heffing op het gebruik en een heffing op het zakelijk recht (eigendom) van onroerende-zaken. De basis voor de heffing is de in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) vastgestelde waarde. Voor het jaar 2004 wordt voorgesteld de tarieven met 3,5% te verhogen, 2% vloeit voort uit het beleidsuitgangspunt om te komen tot betere handhaving van regelgeving en 1,5% als inflatiecorrectie. De tarieven bedragen: 2003 voorstel 2004 Ozb gebruik woningen 1,57 1,62 Ozb gebruik niet-woningen 2,11 2,18 Ozb eigenaar woningen 1,95 2,02 Ozb eigenaar niet-woningen 2,62 2,72 Er is een verschil tussen het tarief voor niet-woningen en het tarief voor woningen ingevoerd vanwege het verschil in waardeontwikkeling tussen beide groepen aan het begin van de lopende WOZ-periode. Op basis van de met 3,5% verhoogde tarieven worden voor het jaar 2004 de opbrengsten aan onroerende-zaakbelastingen geraamd op ,00.

9 Hondenbelasting: De hondenbelasting wordt aangewend als dekkingsmiddel van de kosten van uitvoering van het hondenbeleid. Een van de beleidsuitgangspunten hierbij is het bestrijden van overlast door honden. De grondslag voor de heffing is het aantal honden. Bij het doen van aangifte van het houden van een hond verstrekt de gemeente een penning die door de hond gedragen moet worden als deze op de openbare weg komt. De penning is een bewijs van aangifte, niet van betaling van hondenbelasting. Uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven voor de hondenbelasting is te komen tot volledige dekking van de kosten van uitvoering van het hondenbeleid. Om te komen tot verdere kostendekking wordt voorgesteld de tarieven voor het jaar 2004 met 4% te verhogen. De tarieven bedragen 2003 voorstel voor een eerste hond 55,80; 58,08 - voor een tweede hond 81,96; 85,20 - voor een derde hond 98,40; 102,36 - voor een kennel 279, ,16 Op basis van de voorgestelde tarieven worden de opbrengsten voor het jaar 2004 geraamd op een totaalbedrag van ,00. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Afvalstoffenheffing en reinigingrecht zijn specifieke heffingen bedoeld om de kosten van afvalverwijdering en verwerking te dekken. De afvalstoffenheffing wordt geheven voor het feitelijk gebruik van een perceel waarvoor krachtens de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. De reinigingsrechten worden geheven voor de dienst die de gemeente verleent in verband met het innemen en verwerken van geringe hoeveelheden klein chemisch bedrijfsafval alsmede voor het tijdens de reguliere inzamelgang in ontvangst nemen van zogenaamd kwd-afval (kantoor- winkel- en dienstenafval). De kosten van inzameling en verwerking van de afvalstoffen wordt duurder omdat de afvalstoffendienst BTW in rekening moet gaan brengen voor door haar verrichte diensten. Voorgesteld wordt deze kostenverhoging in een periode van drie jaren door te berekenen aan de gebruikers. Hiertoe moeten de tarieven naast de inflatiecorrectie in 2004 met 7%, in 2005 met 4,5% en in 2006 met 4% extra verhoogd worden. De tariefsverhoging voor het jaar 2004 bedraagt inclusief inflatiecorrectie 8,5%. Hierdoor wordt tot en met het jaar 2006 geen volledige kostendekking bereikt. Om de volledige kosten te kunnen dekken kan een beroep worden gedaan op de egalisatiereserve die hiertoe nog voldoende ruimte biedt, maar vanaf 2006 volledig is besteed.

10 De tarieven bedragen: 2003 voorstel voor een eenpersoonshuishouden 183,96; 199,56 - voor een meerpersoonshuishouden 262,80; 285,12 - voor reinigingsrecht voor bedrijven 287, ,36 Over het reinigingsrecht wordt BTW in rekening gebracht en aan de rijksbelastingdienst afgedragen. Rekening houdend met een tariefsverhoging van 8,5% worden de totale inkomsten aan afvalstoffenheffing, inclusief de milieustraat, en het reinigingsrecht geraamd op een totaalbedrag van ,00 Rioolrecht Het rioolrecht is een specifieke heffing met het doel de kosten van afvoer en verwerking van afvalwater te kunnen dekken. Uitgangspunt bij de heffing is volledige kostendekking. De grondslag voor de heffing is het waterverbruik. Om een betere dekking van de kosten te krijgen worden de tarieven voor het jaar 2004 met 4% verhoogd, een en ander conform de beleidsuitgangspunten voor de begroting De tarieven bedragen: 2003 voorstel 2004 a. bij een afvoer van 1 tot en met 299 m³ afvalwater 112,68 117,12 b. bij een afvoer van 300 tot en met 599 m³ afvalwater 209,28 217,68 c. bij een afvoer van 600 tot en met 899 m³ afvalwater 313,92 326,52 d. bij een afvoer van 900 tot en met 1199 m³ afvalwater 424,32 441,24 e. bij een afvoer van 1200 tot en met 1499 m³ afvalwater 531,00 552,24 f. bij een afvoer van 1500 en meer m³ afvalwater 531,00 552,24 vermeerderd met een bedrag van 0,30 0,31 per kubieke meter boven 1500 m³ afvalwater. Op basis van deze verhoging wordt de opbrengst aan rioolrecht geraamd op een totaalbedrag van ,00. Wegaanlegbelasting De wegaanlegbelasting is een heffing die door de voormalige gemeente Vlijmen is ingevoerd. De aanslagen zijn in één aanslag opgelegd. De belastingplichtige heeft de mogelijkheid de verschuldigde belasting in maximaal 20 jaar te betalen. Jaarlijks wordt 1/20 deel van de heffing in rekening gebracht. De laatste termijn van de aanslagen worden in het jaar 2006 opgelegd. De heffing is bedoeld voor belastingplichtigen die in een voordeligere positie zijn gekomen door de aanleg van een weg. Er komen geen nieuwe belastingplichtigen meer bij.

11 Parkeerbelasting De parkeerbelasting is in onze gemeente ingevoerd om de parkeerdruk in de vesting beter te reguleren. De belasting bedraagt momenteel 0,20 per tijdseenheid van vijftien minuten ( 0,80 per uur). In de vesting zijn 88 betaalde parkeerplaatsen ingericht. In de verordening is onder andere bepaald: - het bedrag van de parkeerbelasting - het bedrag van de kosten waarmee een naheffingsaanslag wordt verhoogd en - zijn de kosten van een parkeervergunning opgenomen. Het bedrag van de kosten die bij een naheffingsaanslag in rekening gebracht mogen worden, is wettelijk bepaald op een bedrag van 45,00. De gemeente mag het bedrag van de kosten niet hoger vaststellen dan de werkelijke kosten zijn. Voorgesteld wordt de tarieven voor de parkeerbelasting te verhogen naar 0,25 per tijdseenheid van vijftien minuten ( 1,00 per uur), de kosten van een naheffingsaanslag te stellen op het maximum bedrag van 45,00 en de tarieven voor parkeervergunningen te verhogen met de inflatiecorrectie. De opbrengst aan parkeergeld wordt voor het jaar 2004 geraamd op een bedrag van ,00, aan parkeerboetes wordt een bedrag van ,00 geraamd en de opbrengst aan parkeervergunningen op 8.300,00. De opbrengst wordt aangewend ter dekking van de kosten van onderhoud en controle van de apparatuur voor betaald parkeren en de controle op het fout en onbetaald parkeren. Begrafenisrechten Op basis van de verordening begrafenisrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van de aula op de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met het gebruik van de begraafplaats of de aula. De heffing dient ter dekking van de kosten van aanleg en onderhoud van de algemene begraafplaatsen in onze gemeente. Door een gelijkmatige stijging van de tarieven wordt volledige dekking van de kosten nagestreefd. De kosten stijgen de laatste jaren vanwege wijziging van de eisen die aan begraafplaatsen gesteld worden, het inrichten van gedeelten van de begraafplaatsen ten behoeve van speciale doelgroepen, alsmede het uitbreiden van het aantal beschikbare plaatsen op de begraafplaatsen. Het tarief voor het jaar 2003 voor het begraven van een lichaam bedraagt 991,00. Om in een redelijke termijn hogere kostendekking te realiseren moet het tarief tot en met het jaar 2007 met 31% per jaar verhoogd worden. De totale opbrengst aan begrafenisrechten worden voor het jaar 2004 op ,00 geraamd.

12 Brandweerrechten Door middel van de verordening brandweerrechten heeft de gemeente de mogelijkheid kosten van inzet van de brandweer voor uitvoering van een niet specifieke brandweertaak te verhalen op degene die de inzet van de brandweer noodzakelijk maakt of die speciaal om de actie verzocht heeft. De tarieven zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van inzet van een brandweerman. De tarieven voor de inzet van materieel is gebaseerd op de kosten van onderhoud en gebruik. De tarieven worden jaarlijks aangepast naar het inflatiepeil. Leges Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. De belastbare feiten zijn opgenomen in de bij de legesverordening behorende tarieventabel. Deze bestaan bijvoorbeeld uit leges voor het sluiten van een huwelijk, het aanvragen van paspoorten en rijbewijzen, het behandelen van aanvragen voor een bouwvergunning en allerlei overige vergunningen en verzoeken tot vrijstelling en ontheffing. Bij de heffing van leges wordt zoveel mogelijk volledige kostendekking nagestreefd. Niet alle tarieven kunnen vrij worden vastgesteld. Met name de tarieven voor de zogenaamde reisdocumenten worden van rijkswege bepaald. Evenals bij rechten zoals het reinigingsrecht, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht mogen bij leges slechts de kosten worden verhaald en is het maken van winst niet toegestaan. Wel is het zo dat bij leges niet voor iedere specifieke dienst de toets van niet meer dan kostenverhaal hoeft te worden toegepast. In het algemeen wordt bij legeskosten jaarlijks het inflatiepercentage gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de tarieven van de Burgerlijke Stand voor het sluiten van huwelijken alsmede de leges voor het afgeven van een rijbewijs meer te verhogen dan met het inflatiepercentage, omdat uit de toekrekening van de kosten blijkt dat deze niet voldoende verhaald worden. Gezien het aantal huwelijken en afgegeven rijbewijzen in 2003 wordt voor 2004 een meeropbrengst geraamd van ,00. Verder wordt voorgesteld om een tarief in te voeren voor het in behandeling nemen van een verzoek om planschade. Om te bevorderen dat niet te lichtvaardig verzoeken om schadevergoeding worden ingediend wordt voorgesteld een heffing in te stellen. De legeskosten worden bij toekenning van de schade weer aan de aanvrager vergoed. 2 Totaal overzicht Onderstaand worden de opbrengsten van leges en rechten gerelateerd aan de totale inkomsten van de gemeente. Voor de onroerende-zaakbelastingen, de wegaanlegbelasting, de brandweerrechten en de leges wordt geen percentage uitgedrukt ten opzichte van de kosten, omdat de kosten ten opzichte van de heffingen niet specifiek zijn aan te duiden. Met de onroerende-zaakbelastingen wordt geen dekking van specifieke kosten nagestreefd.

13 Soort heffing Kosten Opbrengsten Percentage dekking Percentage t.o.v. totale inkomsten exclusief beschikking over reserves en doorberekening kostenplaatsen Onroerendezaakbelastingen ,7% Hondenbelasting % Afvalstoffenheffing/ Reinigingsrecht ,3%* Rioolrecht % Wegaanlegbelasting Parkeerbelasting % Begrafenisrechten % Brandweerrechten Leges * Dit dekkingspercentage is exclusief de inzet van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. 3 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen De kwijtschelding van gemeentelijke heffingen is vastgelegd in een door de gemeenteraad op basis van de Leidraad Invordering vastgestelde kwijtscheldingsregeling. Kwijtschelding van betaling kan alleen worden aangevraagd door natuurlijke personen voor de volgende heffingen: 1. Onroerende-zaakbelastingen alleen kwijtschelding voor de gebruikersbelasting tot maximaal 100% van de verschuldigde belasting. 2. Hondenbelasting kwijtschelding mogelijk tot maximaal 50% van de belasting voor een eerste hond. 3. Rioolrecht kwijtschelding mogelijk tot maximaal 50% van het verschuldigde belastingbedrag. 4. Afvalstoffenheffing kwijtschelding mogelijk tot maximaal 50% van het verschuldigde belastingbedrag. Jaarlijks wordt door ongeveer 375 personen van de kwijtscheldingsregeling gebruik gemaakt. Ook voor het jaar 2004 wordt verwacht dat ongeveer een gelijk aantal personen van de regeling gebruik zal maken.

14 Bijlage 3 B 1 Risicoparagraaf Bij de bepaling van de financiële positie van een gemeente is het van belang inzicht te hebben in de risico s. Hierna wordt een aantal risico s genoemd, waarvoor geen specifieke voorziening is getroffen, omdat geen zekerheid bestaat over het risico, de onontkoombaarheid, het tijdstip of de hoogte van de lasten. Exploitatierisico s Momenteel maakt de gemeente Heusden voor het grootste gedeelte van het beheer van haar groenvoorzieningen en verhardingen gebruik van chemische middelen. Nu zullen deze middelen in de toekomst, als gevolg van gewijzigde regelgeving, mogelijk verboden gaan worden waardoor de kosten voor het beheer van de groenvoorzieningen en verhardingen structureel en significant zullen stijgen. Vermogensrisico s - Inspectie Werk en Inkomen (IWI): Jaarlijks brengen wij, volgens het principe van Single Audit, verplicht verslag uit van de uitvoering van onze wettelijke taken. Onderdeel van deze verantwoording is de tijdige afhandeling van heronderzoeken. Bij gebreke daarvan kan door de Inspectie conform de Regeling financiering en verantwoording Abw aan de gemeente een boete worden opgelegd. Op dit moment ontbreekt het inzicht of wij de toelaatbare grens van 15% tekortkomingen overschrijden. Gelet op de personele- en automatiseringsproblemen die wij ook in 2003 moesten ervaren, kan niet met zekerheid worden gesteld dat aan de eisen van tijdigheid wordt voldaan. Bij overschrijding van de tijdigheid boven de 15%, waarbij overschrijding van minder dan 1 maand als een tekortkoming van geringe betekenis kan worden beschouwd en derhalve kan worden geëxcuseerd, wordt een forfaitair bedrag als boete opgelegd. Wanneer sprake is van een overschrijding tussen de 15% en 50% bedraagt de boete 0,5 % van het totaalbedrag van de gedeclareerde rijksvergoeding. - Inzake het onderhoud van de vesting Heusden worden in de begroting de reguliere onderhoudskosten opgenomen. Er is nog geen sprake van voorzieningen voor het opvangen van calamiteiten. Deze calamiteiten zijn moeilijk in te schatten. - Voor de thans bekende saneringsgevallen inzake bodemvervuiling is het treffen van een voorziening niet noodzakelijk. Er zit echter altijd een onzekerheid in ramingen van deze kosten. Daarnaast blijkt steeds weer dat noodzakelijke saneringen nodig zijn op nietgeprogrammeerde plaatsen. - Door de raden van de deelnemende gemeenten is in 1997 besloten de samenwerking op basis van de gemeenschappelijke regeling Stadsgewest s-hertogenbosch, per 1 januari 1999 te beëindigen. Het Stadsgewest blijft tot het moment van overdracht aan de provincie (waarschijnlijk per 1 januari 2011) verantwoordelijk voor de financiële administratie, de begroting, de jaarrekening en de nazorg. In dit kader meldt het bestuur van het Stadsgewest een risico in verband met de sluiting van Vlagheide. Hiervoor dient een doelvermogen beschikbaar te zijn van waaruit de kosten van de nazorg gedurende een periode van 300 jaar (is eeuwig durend) betaald kunnen worden. Voor eeuwig durende nazorg heeft de provincie berekend dat er in 2010 een doelvermogen moet zijn van

15 31,75 miljoen. Het Stadsgewest gaat uit van een reële inschatting van maximaal 21,5 miljoen. Voor het verschil is geen voorziening gevormd. - In 2004 treedt zeer waarschijnlijk het besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen milieubeheer in werking. Nog niet duidelijk is of binnen onze gemeente risicovolle bedrijven aanwezig zijn die niet kunnen voldoen aan de grenswaarden opgenomen in dit besluit. Mogelijk dat hieruit saneringen volgen. - Er loopt nog een rechtszaak tegen een winkelbedrijf. Of dit voor de gemeente mogelijk financiële gevolgen heeft valt op dit moment nog niet in te schatten. - Inherent aan publieke taken is dat er risico s zijn bij de uitvoering ervan. Binnen de gemeentelijke overheid zijn er risico s van claims c.q. rechtsgedingen: Door een kritische houding van de burgers wordt de gemeente steeds vaker voor de rechter gedaagd. - Het kabinet is voornemens om te komen tot een verdere decentralisatie van nog niet benoemde Rijkstaken naar de lagere overheden. Eén van de doelstellingen van het Rijk is te komen tot efficiencywinsten. Dit betekent een lagere overheveling van bedragen dan nu op de Rijksbegroting staat geraamd. Indien de gedecentraliseerde taken door de gemeenten moeten worden uitgevoerd, kan dit leiden tot noodzakelijk gebruik van gemeentelijke middelen. De exacte effecten kunnen nog niet worden aangegeven.

16 Bijlage 3 B 2 Paragraaf Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om niet-structurele financiële risico s op te kunnen vangen om de gemeentelijke taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (= de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken) en de risico s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten (zie risicoparagraaf). Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. De weerstandscapaciteit kan als volgt worden berekend (bedragen x 1.000,--): Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit: OZB: 6,30 per 2.268,-- waarde (= normtarief OZB voor toelating art.12 algemene uitkering gemeentefonds) van de OZB-capaciteit (= totale WOZ-waarde): Af: OZB-opbrengst: Rioolrechten: dekking 100%: 0 Afvalstoffenheffing: dekking 100% 0 Leges en andere heffingen: dekking 100% 0 Onvoorziene uitgaven: Structureel 30 Incidenteel 200 Subtotaal: Af: derving pachtopbrengst bij verkoop van alle pachtgronden (zie hierna) 340- Totaal weerstandscapaciteit exploitatie: Weerstandscapaciteit vermogen Vrij aanwendbare deel van de algemene reserve. Omdat de rente van de algemene reserve geheel wordt aangewend ten gunste van de exploitatie heeft elke beschikking over de algemene reserve minder rente-inkomsten tot gevolg, waardoor deze thans in totaliteit niet vrij aanwendbaar is: 0 Stille reserves: Pachtgronden 785 ha. à 40 = Af: verkoop gronden t.b.v. omvorming groenvoorzieningen en uitvoeringsprogramma Giersbergen-de Margriet de schatting is dat hiervoor ongeveer 20 ha. benodigd is Af: boekwaarde (pacht)gronden: Totaal weerstandscapaciteit vermogen: Risico s De weerstandscapaciteit is naar verwachting voldoende om de risico s, zoals opgenomen in de risicoparagraaf op te kunnen vangen.

17 Bijlage 3 C Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf bevat informatie over het onderhoud van de volgende kapitaalgoederen: a. wegen b. riolering c. water d. groen e. gebouwen Van deze kapitaalgoederen wordt aangegeven: a. het beleidskader; b. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; c. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting a. wegen Bij raadsbesluit van 4 april 2000 is het beleidsplan wegen 2000 t/m 2004 vastgesteld. Daarbij is gekozen voor beperkt groot onderhoud. Dit beleidsplan is uitgewerkt in een beheersplan wegen 2001 t/m Totaal benodigd structureel onderhoudsbudget (prijspeil 2000), waarop een efficiency-korting van 12% is toegepast: In de begroting 2004 zijn de volgende bedragen opgenomen: * structurele onderhoudsbudgetten, waarop conform de voorjaarsnota een bezuiniging van is toegepast: * nieuw budget (vervanging wegen) onder externe ontwikkelingen, welk budget tot 2007 structureel wordt verhoogd tot totaal onderhoudsbudget 2004: Voorts is aanwezig een reserve onderhoud wegen: Stand per : * uitname t.b.v. structureel onderhoudsbudget: * uitname t.b.v. nieuw budget vervanging wegen: Stand per : b. riolering Bij raadsbesluit van 12 oktober 1999 is het beleidsplan Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Het uitvoeringsplan omvat verbeteringsprojecten, projecten voor het opheffen van ongezuiverde afvalwaterlozingen in het buitengebied en vervangingsprojecten. Uitgangspunt van het kostendekkingsplan (voor 10 jaar) is, dat alle rioleringswerkzaamheden worden gedekt door het rioolafvoerrecht. Het rioolrecht zal daarom jaarlijks met 5% worden verhoogd (later verlaagd naar 4% vanwege o.a. verlaging rentepercentage) De uitvoering van de verbeteringsprojecten en de projecten voor het opheffen van de ongezuiverde afvalwaterlozingen zal plaats vinden voor 2005, waarna de vervangingsprojecten extra aandacht zullen krijgen. Het nieuwe GRP is thans in voorbereiding.

18 In de begroting 2004 bedragen de totale exploitatiekosten van de riolering: De opbrengst van het rioolafvoerrecht wordt in de begroting 2004 geraamd op: verschil: - Voorts is aanwezig een reserve riolering: Stand per : * rentebijschrijving 6% * uitname t.b.v. exploitatie Stand per : c. water De gemeente heeft geen specifieke waterwerken in beheer. d. groen Bij raadsbesluit van 20 mei 2003 is het groenbeheersplan vastgesteld. In het groenbeheersplan zijn uniforme werkpakketten gerealiseerd en is invulling gegeven aan de komende wettelijke verplichting tot chemievrije onkruidbestrijding. Het huidige groenbeheer kan binnen de bestaande budgetten worden gerealiseerd. De chemievrije onkruidbestrijding zal leiden tot een kostentoename van: De wettelijke verplichting tot chemievrije onkruidbestrijding is uitgesteld tot medio Mede in dat kader is in de afwegingen bij de voorjaarsnota 2003 voor de begroting 2004 e.v. geen extra budget daarvoor opgenomen. e. gebouwen Bij raadsbesluit van 11 december 2001 is het beleidsplan Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Het plan omvat het onderhoud van zo'n 130-tal gemeentelijke gebouwen. Voor de diverse gebouwen zijn in de begroting onderhoudsbudgetten opgenomen, gebaseerd op het 10-jaarlijks gemiddelde. In de begroting 2004 bedraagt het totale bedrag aan stortingen in de onderhoudsvoorzieningen: De gemiddelde onderhoudskosten voor de periode bedragen: Het verschil bedraagt ca. 10%, wat als bezuinigingstaakstelling via (centrale) inkoop dient te worden gerealiseerd: Voor onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zijn 2 onderhoudsvoorzieningen aanwezig: * onderhoudsvoorziening sportbedrijf (voor het onderhoud van de zwembaden, sporthallen en sportzalen) Stand per : mutaties Stand per : * voorziening onderhoud openbare gebouwen (voor het onderhoud van alle overige gemeentelijke gebouwen) Stand per :

19 mutaties Stand per :

20 Bijlage 3 D Paragraaf financiering De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Het beleid van de gemeente Heusden is vastgelegd in een treasurystatuut als onderdeel van de Verordening financieel beheer (artikel 212 gemeentewet) In het treasurystatuut hebben we de randvoorwaarden opgenomen waaronder geld aangetrokken of uitgezet mag worden. Zo hebben we geregeld dat: - gelden alleen uitgezet worden bij banken met een zogenoemde AA-rating; - het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste 2 financiële instellingen - het college is gemandateerd gelden aan te trekken - de gemeente geen gebuik maakt van deriviaten. Door deze randvoorwaarden wordt gewaarborgd dat het risico bij de financiering laag blijft Algemene ontwikkelingen De afgelopen jaren hadden we in verhouding nog veel kortlopende gelden uitstaan bij banken, waarop rente ontvangen werd. De komende jaren worden echter veel investeringen verwacht, waardoor extra geld geleend dient te worden. In de bijlage investerings- en financieringstaat staat vermeld wat het komend jaar geleend zal worden. Wij gaan ervan uit dat in miljoen kortlopend en 2,3 miljoen langlopend geld wordt aangetrokken. Met deze regel worden de financieringskosten beperkt gehouden, zonder teveel risico te nemen. De kortlopende gelden hebben over het algemeen een lager rentepercentage. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille Uit de investerings- en financieringstaat blijkt dat we eind ,4 miljoen en in 2004 voor 6,3 miljoen extra middelen moeten aantrekken. Hierbij is rekening gehouden met het vrijvallen van uitgezette en ontvangen gelden in Risicobeheer: de kasgeldlimiet en rente-risiconorm Evenals in 2003 zal de gemeente Heusden voor het begrotingsjaar 2004 de huidige liquiditeits- en financieringsplannen binnen de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm blijven. De feitelijke kasgeldlimiet zal 5,8 % bedragen (wettelijk toegestaan 8,5%). De rente-risiconorm blijft de komende jaren jaarlijks binnen de 20%. De provincie toets beide normen uit hoofde van het financieel overzicht.

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

NOORDWIJK. H Gemeente. Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht. Belastingverordeningen 2014

NOORDWIJK. H Gemeente. Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht. Belastingverordeningen 2014 H Gemeente NOORDWIJK Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht Belastingverordeningen 2014 Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Aan de Gemeenteraad Raad : 14 december 2006 Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Status : Besluitvormend Punt no. : 20 Korte toelichting: Gelet op onze financiële situatie voor 2007 is rekening

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Ag. nr : Datum : 19-10 en 02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Ag. nr : Datum : 19-10 en 02-11 Onderwerp Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2011. Status Besluitvormend Voorstel

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1148631 Datum: 10 september 2014 Behandeld door: G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL Samenvatting: Door uw raad is bij de Kadernota 2014-2017 besloten

Nadere informatie

Korte samenvatting Jaarlijks worden voorstellen gedaan betreffende gemeentelijke belastingen.

Korte samenvatting Jaarlijks worden voorstellen gedaan betreffende gemeentelijke belastingen. Raadsvergadering, 10 december 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen en tarieventabellen. Nr.: 20131210 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 19 november 2013 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Berekening

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl BI II Ii>»'^ J^QQJ*J][ Zaaknummer ' 10.14697 Behoort bij ODleqqer: 10.14697 nr. : Wethouder Louwman Programmabegroting^g Fi n a n c ën en Alaemene Lasten en Baten Telefoonnummer : 0229-252200 ; Middelen

Nadere informatie

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht Inleiding: Op 27 februari 2007 heeft de gemeenteraad de voorlopige tarieven vastgesteld voor de afvalstoffenheffing 2008 op basis van de inzameling van het huishoudelijk afval via het zogenaamde diftarsysteem.

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Inhoud Inleiding... 2 1. Vorming van reserves en voorzieningen... 3 1.1. Vorming van reserves... 3 1.2. Vorming

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hengelo. Nr. 70808 2 december 2014 Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

: Voorstel tot wijziging van de verordeningen op de heffing en invordering van leges en tarieven voor het jaar 2005

: Voorstel tot wijziging van de verordeningen op de heffing en invordering van leges en tarieven voor het jaar 2005 Raad : 2 november 2004 Agendanr. : 8 Doc.nr : B200411775 Afdeling: : Financiën RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot wijziging van de verordeningen op de heffing en invordering van leges en tarieven voor

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht

Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Tarieventabel 2015 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014.

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Algemene middelen Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. Aanleiding:

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

RIS121988_13-DEC-2004

RIS121988_13-DEC-2004 Gemeente Den Haag rv 229 Gemeentelijke Belastingdienst GBD/2004.24467 RIS 121988_ 041210 RIS121988_13-DEC-2004 Den Haag, 16 november 2004 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening 1998. In het raadsvoorstel

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010

Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010 Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 Inleiding 2 2. Overzicht van reserves en voorzieningen resultaatsbestemming 2009 3 3. Besluit Begroting en Verantwoording

Nadere informatie

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van april 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00021 Onderwerp: Voortgang stelposten nog in te vullen besparingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 5 februari 2015 heeft

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL TITEL 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 - Definities In deze verordening wordt verstaan onder: a. Afdeling Iedere organisatorische eenheid binnen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-090 Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Gevraagde beslissing De volgende verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Onderwerp: Legesverordening en vaststelling, c.q. bijstelling tarieven onroerende zaakbelastingen en forensenbelasting 2011 Schiermonnikoog 2 december

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Gemeente Bussum Vaststellen 'Kwijtscheldingsregeling 2013' Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 218/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Einde kalenderjaar 2009 Onderwerp Eenmalig rioolaansluitingsrecht 2010 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

: De belastingverordeningen 2012 vast te stellen

: De belastingverordeningen 2012 vast te stellen Raadsvoorstel gemeente Coevorden PMC : 1 november 2011 Agendapunt : Kamer 1, punt 4.1 Rv.nr. : Portefeuillehouder: Wethouder R. Wilting Onderwerp : Vaststelling belastingverordeningen 2012 Voorstel : De

Nadere informatie

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012 Raadsvoorstel 123 Onderwerp : invoering van een Ondernemersfonds onder gelijktijdige verhoging OZB nietwoningen in Helmond. B&W vergadering : 30 oktober 2012 Dienst / afdeling : SE.EC Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (voorstel) 116 119 110 110 112,75 114,35 115,5 120,25 121,20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (voorstel) 116 119 110 110 112,75 114,35 115,5 120,25 121,20 Bijlage 2 Voorstel tarieven afvalstoffenheffing 2014 Tarieven 2014 Wij stellen voor de tarieven voor de afvalstoffenheffing te verhogen. Wij stellen voor het vastrecht op 121,20 per jaar (+ 0,8%), het

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2007. Onderwerp: Notitie kostendekkendheid begrafenisrechten

Raadsvergadering van 1 november 2007. Onderwerp: Notitie kostendekkendheid begrafenisrechten RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 1 november 2007 Onderwerp: Notitie kostendekkendheid begrafenisrechten Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING Naar aanleiding

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Op bladzijde 2 wordt gesproken over extra tariefsverhogingen. Kunnen we een overzicht hiervan krijgen?

Op bladzijde 2 wordt gesproken over extra tariefsverhogingen. Kunnen we een overzicht hiervan krijgen? Nr. Ingediend door: Agendapunt (nr + titel) Vraag Antwoord 1. PvdA 6. Kadernota begroting 2017 Op bladzijde 2 wordt gesproken over extra tariefsverhogingen. Kunnen we een overzicht hiervan krijgen? Met

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen Bijlage: Tabellen reserves en voorzieningen

Nota reserves en voorzieningen Bijlage: Tabellen reserves en voorzieningen : Tabellen reserves en voorzieningen Per reserve en voorziening zijn de belangrijkste gegevens vastgelegd in de nu volgende tabellen. Tevens is indien van toepassing een toelichting gegeven en wordt een

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Artikel 2 Programmabegroting 1. De raad stelt in ieder geval bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een programmaindeling

Artikel 2 Programmabegroting 1. De raad stelt in ieder geval bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een programmaindeling Nr. 2012/... De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; B E S L U I T : vast te stellen:

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Financiën Kostendekkendheid leges begroting 2015 Afdelingshoofd Auteur : Willemstein-Houbiers, F.M.E. : Ramakers, R.H.J. Datum vergadering : 1. Aanleiding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 februari 2014 14-005 Onderwerp Definitieve vaststelling tarieven onroerende zaakbelastingen 2014 en wijziging vrijstellingsartikel Verordening onroerende zaakbelastingen

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 182/2015 Datum : 26 november 2015 B&W datum : Beh. ambtenaar : D.J. den Hengst Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Bijstelling tarieven OZB 2016 Aanleiding Aan

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening en begrotingswijziging 11-2014 vast te stellen.

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening en begrotingswijziging 11-2014 vast te stellen. Raadsvoorstel 7 Vergadering 4 februari 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Helmond 2014 B&W vergadering : 3 december 2013 Dienst / afdeling : FC.BLV en SB.BOR.WA

Nadere informatie