Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting Algemeen De begroting 2003 en voorjaarsnota 2003 hebben als basis gediend voor de begroting Daarnaast zijn de effecten van de 1 e bestuursrapportage 2003 opgenomen. De begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van mei 2003 zijn hierin verwerkt. In de concept-voorjaarsnota werd uitgegaan van het loon- en prijspeil De juni-circulaire van de algemene uitkering uit het gemeentefonds was toen nog niet bekend. Bij de samenstelling van de begroting 2004 is rekening gehouden met de loon- en prijscompensatie voor de jaren 2004 en verder zoals opgenomen in de junicirculaire. Evenals in de voorjaarsnota is in de begroting 2004 ook rekening gehouden met de extra OZB-verhoging in 2004 en 2005 voor de extra lasten voor handhaving. Meerjarenbegroting Wijzigingen in de kapitaallasten, algemene uitkering, lasten van vervangingsinvesteringen, externe ontwikkelingen en uitvoering van het collegeprogramma zijn volledig verwerkt in de meerjarenbegroting. Groei gemeente De meest recente schatting van het aantal woningen is vermeld in het volkshuisvestingsplan van januari Voor de groei van het aantal inwoners is uitgegaan van de geprognosticeerde landelijke stijging. Verwacht wordt dat het aantal inwoners per woning in de gemeente Heusden licht daalt. aantal woningen aantal inwoners 1 januari 2003: januari 2004: januari 2005: januari 2006: januari 2007: januari 2008: Loon- en prijscompensatie Voor stijging van lonen en sociale lasten is uitgegaan van 3 %, waarvan 0,5 % incidentele periodieke verhogingen. De macro-economische verkenningen voor de jaren voorspellen eveneens een gemiddelde loonstijging van 2,5 %, exclusief incidentele loonstijgingen. Uitgangspunt voor de prijsstijging is 1,5 % conform de voorspelling in de macro-economische verkenningen. De verwerking van de prijscompensatie vindt niet bij de producten van de begroting plaats, maar door opname van één stelpost op product 922. Voor de subsidies van instellingen met CAO-verplichtingen wordt 2 % gehanteerd, omdat een groot bestanddeel van de kosten door lonen wordt gevormd. Voor de overige subsidies geldt 1,5 %. Meerjarenbegroting In de meerjarenbegroting wordt een stelpost opgenomen voor de loon-en prijsstijgingen. De percentages zijn gebaseerd op de verhoging conform de circulaire van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en bedragen 2,5% resp. 1,5% voor Voor de jaren 2005, 2006 en 2007 is eveneens op basis van deze circulaire een gemiddeld percentage loon- en prijsstijgingen gehanteerd van resp. 1,7%, 1,9% en 2,3%. Bij de berekeningen van de algemene uitkering en OZB wordt rekening gehouden met de groei van het aantal woningen en inwoners. De verhoging van de algemene uitkering is eveneens conform genoemde circulaire meegenomen. De vrijval van de kapitaallasten en het beleid uit de voorjaarsnota zijn opgenomen bij de ramingen op de producten.

2 Stijging tarieven Voor de stijging van de tarieven wordt in het algemeen uitgegaan van de te verwachten prijsstijging van 1,5 %. Voor de diverse tarieven gelden de volgende percentages: 3,5 % verhoging OZB op basis van de voorjaarsnota; 1,5 % verhoging leges, met uitzondering van legestarieven, die een wettelijk maximum hebben, en de bouwleges, omdat de inflatie tot uitdrukking komt in de stijging van de bouwkosten, die als basis worden genomen voor de tariefberekening, waardoor de beoogde meeropbrengst op deze wijze wordt gerealiseerd; 1,5 % verhoging marktgelden, conform de kostenontwikkelingen; 4 % verhoging rioolrecht, conform het meerjarig dekkingsplan bij het GRP; 8,5 % verhoging afvalstoffenheffing, op basis van een kostendekkend tarief; 4 % verhoging hondenbelasting, op basis van kostendekkendheid; 31 % verhoging begrafenisrechten, op basis van een toenemende kostendekkendheid; 1,5 % verhoging tarieven sportaccommodaties; 1,5 % verhoging entreegelden zwembaden, exclusief een verhoging in het kader van de kwaliteitsverhoging van de zwembaden; 1,5 % verhoging huren en pachten, voorzover mogelijk; Rentepercentages 6 % rente staat van activa en investeringen 6 % rente reserves en voorzieningen 2,5 % rente kortlopende geldleningen 5 % rente langlopende geldleningen Het resultaat van de renteverschillen die ontstaan tussen genoemde percentages komen naar voren in het renteresultaat, wat conform de nieuwe voorschriften vanaf de begroting 2004 aan de exploitatie wordt toegevoegd. Vrijvallende kapitaallasten De jaarlijks vrijvallende kapitaallasten worden in eerste instantie gebruikt voor vervangingsinvesteringen. Het verschil tussen de vrijvallende kapitaallasten en de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen komt ten gunste of ten laste van de algemene middelen. Hiervan zijn uitgezonderd de vrijvallende kapitaallasten van de investeringen voor: - automatisering en informatisering; - afvalverwijdering en verwerking; - rioolbeheer. De vrijval van de drie uitzonderingen blijft beschikbaar binnen de genoemde taken, dit zijn gesloten circuits. Overschotten of tekorten worden verrekend met de daarvoor bestemde voorziening en reserves. Algemene uitkering gemeentefonds De berekening van de algemene uitkering is gebaseerd op de junicirculaire Daarnaast is 50% van de behoedzaamheidsreserve structureel ingerekend. Hiertegenover staat een voorziening van 2 x het structureel ingerekende bedrag, conform de richtlijn van de provincie. De septembercirculaire 2003 is niet in de begroting verwerkt. Onvoorziene uitgaven Een bedrag van per jaar wordt opgenomen voor de incidentele onvoorziene uitgaven en voor onvoorziene budgetten en investeringen met structurele lasten. Onderuitputting Bij lopende kredieten gaan we ervan uit dat niet alles (volledig) in 2003 wordt uitgegeven. Hiervoor nemen we voor 60% onderuitputting op.

3 Voor nieuwe investeringen hanteren we het uitgangspunt dat per 1 januari nog geen uitgaven zijn gedaan. Daarom worden de kapitaallasten voor het eerste jaar van de investeringen t/m 2007 meegenomen in de onderuitputting, echter rekening houdend met een ½ jaar rentecorrectie. Voor het tweede jaar wordt een onderuitputting van 25 % aangehouden. Bij de exploitatiebudgetten wordt geen rekening gehouden met onderuitputting. Verwacht wordt dat de uitgaven in het betreffende jaar plaats vinden. BTW-compensatiefonds In verband met het BTW-compensatiefonds zijn de daarvoor in aanmerking komende budgetten en stelposten exclusief BTW geraamd. Bij de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is rekening gehouden met de uitname die het gevolg is van de invoering van het BTW-compensatiefonds. In 2005, wanneer de definitieve uitname uit het gemeentefonds bekend is, zal een herrekening van het verloop van de in het kader van het BTW-compensatiefonds gevormde reserve worden gemaakt. Ook zal in 2005 duidelijk zijn in hoeverre de stelposten voor apparaatskosten en frictiekosten benodigd c.q, toereikend zijn.

4 Bijlage 2 Meerjarenbegroting (x 1.000) Product Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant K Kostenplaatsen Bestuursorganen Bestuursondersteuning B&W Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Parkeren Baten parkeerbelasting Handel en ambacht Openbaar basisonderwijs, huisv Bijzonder basisonderwijs, huisv Bijzonder spec. onderwijs, huisv Bijzonder voortg.onderwijs, huisv Gemeensch. baten en lasten onderw Volwasseneneducatie Openbaar bibliotheekwerk Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Oudheidkunde/musea Vesting Heusden Openbaar groen en openluchtrecreatie Toerisme Overige recreatieve voorzieningen Bijstandsverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorziening vanuit het Rijk

5 Bijlage 2 Meerjarenbegroting (x 1.000) Product Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant 614 Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen Sociaal-cultureel werk Tehuizen Kinderopvang Voorzieningen gehandicapten Openbare gezondheidszorg Afvalverwijdering en verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolrechten Ruimtelijke ordening Overige volkshuisvesting Bouwergunningen Bouwgrondexploitatie Gemeentelijke eigendommen Beleggingen Geldleningen en uitzettingen langer of 914 gelijk 1 jaar Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten OZB gebruikers Baten OZB eigenaren Baten baatbelasting Baten hondenbelasting Lasten heffingen invordering gem. Belastingen Lastenverlichting Rijk Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves

6 Bijlage 2 Meerjarenbegroting (x 1.000) Product Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant Lasten Baten Restant 0 0 Totaal generaal producten

7 Bijlage 3 Verplichte paragrafen A Paragraaf lokale heffingen 65 B 1 Risicoparagraaf 71 B 2 Weerstandsvermogen 73 C Onderhoud kapitaalgoederen 74 D Financiering 76 E Bedrijfsvoering 77 F Verbonden partijen 81 G Grondbeleid 82

8 Bijlage 3 A Paragraaf lokale heffingen Deze paragraaf bevat: 1. het beleid ten aanzien van de volgende lokale heffingen: - onroerende-zaakbelastingen; - hondenbelasting; - afvalstoffenheffing; - reinigingsrecht; - rioolrecht; - wegaanlegbelasting; - parkeerbelasting; - begrafenisrechten; - brandweerrechten; - leges. 2. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen; 3. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. 1 Heffingen Onroerende-zaakbelastingen: De onroerende-zaakbelastingen zijn onderverdeeld in een heffing op het gebruik en een heffing op het zakelijk recht (eigendom) van onroerende-zaken. De basis voor de heffing is de in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) vastgestelde waarde. Voor het jaar 2004 wordt voorgesteld de tarieven met 3,5% te verhogen, 2% vloeit voort uit het beleidsuitgangspunt om te komen tot betere handhaving van regelgeving en 1,5% als inflatiecorrectie. De tarieven bedragen: 2003 voorstel 2004 Ozb gebruik woningen 1,57 1,62 Ozb gebruik niet-woningen 2,11 2,18 Ozb eigenaar woningen 1,95 2,02 Ozb eigenaar niet-woningen 2,62 2,72 Er is een verschil tussen het tarief voor niet-woningen en het tarief voor woningen ingevoerd vanwege het verschil in waardeontwikkeling tussen beide groepen aan het begin van de lopende WOZ-periode. Op basis van de met 3,5% verhoogde tarieven worden voor het jaar 2004 de opbrengsten aan onroerende-zaakbelastingen geraamd op ,00.

9 Hondenbelasting: De hondenbelasting wordt aangewend als dekkingsmiddel van de kosten van uitvoering van het hondenbeleid. Een van de beleidsuitgangspunten hierbij is het bestrijden van overlast door honden. De grondslag voor de heffing is het aantal honden. Bij het doen van aangifte van het houden van een hond verstrekt de gemeente een penning die door de hond gedragen moet worden als deze op de openbare weg komt. De penning is een bewijs van aangifte, niet van betaling van hondenbelasting. Uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven voor de hondenbelasting is te komen tot volledige dekking van de kosten van uitvoering van het hondenbeleid. Om te komen tot verdere kostendekking wordt voorgesteld de tarieven voor het jaar 2004 met 4% te verhogen. De tarieven bedragen 2003 voorstel voor een eerste hond 55,80; 58,08 - voor een tweede hond 81,96; 85,20 - voor een derde hond 98,40; 102,36 - voor een kennel 279, ,16 Op basis van de voorgestelde tarieven worden de opbrengsten voor het jaar 2004 geraamd op een totaalbedrag van ,00. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Afvalstoffenheffing en reinigingrecht zijn specifieke heffingen bedoeld om de kosten van afvalverwijdering en verwerking te dekken. De afvalstoffenheffing wordt geheven voor het feitelijk gebruik van een perceel waarvoor krachtens de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. De reinigingsrechten worden geheven voor de dienst die de gemeente verleent in verband met het innemen en verwerken van geringe hoeveelheden klein chemisch bedrijfsafval alsmede voor het tijdens de reguliere inzamelgang in ontvangst nemen van zogenaamd kwd-afval (kantoor- winkel- en dienstenafval). De kosten van inzameling en verwerking van de afvalstoffen wordt duurder omdat de afvalstoffendienst BTW in rekening moet gaan brengen voor door haar verrichte diensten. Voorgesteld wordt deze kostenverhoging in een periode van drie jaren door te berekenen aan de gebruikers. Hiertoe moeten de tarieven naast de inflatiecorrectie in 2004 met 7%, in 2005 met 4,5% en in 2006 met 4% extra verhoogd worden. De tariefsverhoging voor het jaar 2004 bedraagt inclusief inflatiecorrectie 8,5%. Hierdoor wordt tot en met het jaar 2006 geen volledige kostendekking bereikt. Om de volledige kosten te kunnen dekken kan een beroep worden gedaan op de egalisatiereserve die hiertoe nog voldoende ruimte biedt, maar vanaf 2006 volledig is besteed.

10 De tarieven bedragen: 2003 voorstel voor een eenpersoonshuishouden 183,96; 199,56 - voor een meerpersoonshuishouden 262,80; 285,12 - voor reinigingsrecht voor bedrijven 287, ,36 Over het reinigingsrecht wordt BTW in rekening gebracht en aan de rijksbelastingdienst afgedragen. Rekening houdend met een tariefsverhoging van 8,5% worden de totale inkomsten aan afvalstoffenheffing, inclusief de milieustraat, en het reinigingsrecht geraamd op een totaalbedrag van ,00 Rioolrecht Het rioolrecht is een specifieke heffing met het doel de kosten van afvoer en verwerking van afvalwater te kunnen dekken. Uitgangspunt bij de heffing is volledige kostendekking. De grondslag voor de heffing is het waterverbruik. Om een betere dekking van de kosten te krijgen worden de tarieven voor het jaar 2004 met 4% verhoogd, een en ander conform de beleidsuitgangspunten voor de begroting De tarieven bedragen: 2003 voorstel 2004 a. bij een afvoer van 1 tot en met 299 m³ afvalwater 112,68 117,12 b. bij een afvoer van 300 tot en met 599 m³ afvalwater 209,28 217,68 c. bij een afvoer van 600 tot en met 899 m³ afvalwater 313,92 326,52 d. bij een afvoer van 900 tot en met 1199 m³ afvalwater 424,32 441,24 e. bij een afvoer van 1200 tot en met 1499 m³ afvalwater 531,00 552,24 f. bij een afvoer van 1500 en meer m³ afvalwater 531,00 552,24 vermeerderd met een bedrag van 0,30 0,31 per kubieke meter boven 1500 m³ afvalwater. Op basis van deze verhoging wordt de opbrengst aan rioolrecht geraamd op een totaalbedrag van ,00. Wegaanlegbelasting De wegaanlegbelasting is een heffing die door de voormalige gemeente Vlijmen is ingevoerd. De aanslagen zijn in één aanslag opgelegd. De belastingplichtige heeft de mogelijkheid de verschuldigde belasting in maximaal 20 jaar te betalen. Jaarlijks wordt 1/20 deel van de heffing in rekening gebracht. De laatste termijn van de aanslagen worden in het jaar 2006 opgelegd. De heffing is bedoeld voor belastingplichtigen die in een voordeligere positie zijn gekomen door de aanleg van een weg. Er komen geen nieuwe belastingplichtigen meer bij.

11 Parkeerbelasting De parkeerbelasting is in onze gemeente ingevoerd om de parkeerdruk in de vesting beter te reguleren. De belasting bedraagt momenteel 0,20 per tijdseenheid van vijftien minuten ( 0,80 per uur). In de vesting zijn 88 betaalde parkeerplaatsen ingericht. In de verordening is onder andere bepaald: - het bedrag van de parkeerbelasting - het bedrag van de kosten waarmee een naheffingsaanslag wordt verhoogd en - zijn de kosten van een parkeervergunning opgenomen. Het bedrag van de kosten die bij een naheffingsaanslag in rekening gebracht mogen worden, is wettelijk bepaald op een bedrag van 45,00. De gemeente mag het bedrag van de kosten niet hoger vaststellen dan de werkelijke kosten zijn. Voorgesteld wordt de tarieven voor de parkeerbelasting te verhogen naar 0,25 per tijdseenheid van vijftien minuten ( 1,00 per uur), de kosten van een naheffingsaanslag te stellen op het maximum bedrag van 45,00 en de tarieven voor parkeervergunningen te verhogen met de inflatiecorrectie. De opbrengst aan parkeergeld wordt voor het jaar 2004 geraamd op een bedrag van ,00, aan parkeerboetes wordt een bedrag van ,00 geraamd en de opbrengst aan parkeervergunningen op 8.300,00. De opbrengst wordt aangewend ter dekking van de kosten van onderhoud en controle van de apparatuur voor betaald parkeren en de controle op het fout en onbetaald parkeren. Begrafenisrechten Op basis van de verordening begrafenisrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van de aula op de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met het gebruik van de begraafplaats of de aula. De heffing dient ter dekking van de kosten van aanleg en onderhoud van de algemene begraafplaatsen in onze gemeente. Door een gelijkmatige stijging van de tarieven wordt volledige dekking van de kosten nagestreefd. De kosten stijgen de laatste jaren vanwege wijziging van de eisen die aan begraafplaatsen gesteld worden, het inrichten van gedeelten van de begraafplaatsen ten behoeve van speciale doelgroepen, alsmede het uitbreiden van het aantal beschikbare plaatsen op de begraafplaatsen. Het tarief voor het jaar 2003 voor het begraven van een lichaam bedraagt 991,00. Om in een redelijke termijn hogere kostendekking te realiseren moet het tarief tot en met het jaar 2007 met 31% per jaar verhoogd worden. De totale opbrengst aan begrafenisrechten worden voor het jaar 2004 op ,00 geraamd.

12 Brandweerrechten Door middel van de verordening brandweerrechten heeft de gemeente de mogelijkheid kosten van inzet van de brandweer voor uitvoering van een niet specifieke brandweertaak te verhalen op degene die de inzet van de brandweer noodzakelijk maakt of die speciaal om de actie verzocht heeft. De tarieven zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van inzet van een brandweerman. De tarieven voor de inzet van materieel is gebaseerd op de kosten van onderhoud en gebruik. De tarieven worden jaarlijks aangepast naar het inflatiepeil. Leges Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. De belastbare feiten zijn opgenomen in de bij de legesverordening behorende tarieventabel. Deze bestaan bijvoorbeeld uit leges voor het sluiten van een huwelijk, het aanvragen van paspoorten en rijbewijzen, het behandelen van aanvragen voor een bouwvergunning en allerlei overige vergunningen en verzoeken tot vrijstelling en ontheffing. Bij de heffing van leges wordt zoveel mogelijk volledige kostendekking nagestreefd. Niet alle tarieven kunnen vrij worden vastgesteld. Met name de tarieven voor de zogenaamde reisdocumenten worden van rijkswege bepaald. Evenals bij rechten zoals het reinigingsrecht, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht mogen bij leges slechts de kosten worden verhaald en is het maken van winst niet toegestaan. Wel is het zo dat bij leges niet voor iedere specifieke dienst de toets van niet meer dan kostenverhaal hoeft te worden toegepast. In het algemeen wordt bij legeskosten jaarlijks het inflatiepercentage gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de tarieven van de Burgerlijke Stand voor het sluiten van huwelijken alsmede de leges voor het afgeven van een rijbewijs meer te verhogen dan met het inflatiepercentage, omdat uit de toekrekening van de kosten blijkt dat deze niet voldoende verhaald worden. Gezien het aantal huwelijken en afgegeven rijbewijzen in 2003 wordt voor 2004 een meeropbrengst geraamd van ,00. Verder wordt voorgesteld om een tarief in te voeren voor het in behandeling nemen van een verzoek om planschade. Om te bevorderen dat niet te lichtvaardig verzoeken om schadevergoeding worden ingediend wordt voorgesteld een heffing in te stellen. De legeskosten worden bij toekenning van de schade weer aan de aanvrager vergoed. 2 Totaal overzicht Onderstaand worden de opbrengsten van leges en rechten gerelateerd aan de totale inkomsten van de gemeente. Voor de onroerende-zaakbelastingen, de wegaanlegbelasting, de brandweerrechten en de leges wordt geen percentage uitgedrukt ten opzichte van de kosten, omdat de kosten ten opzichte van de heffingen niet specifiek zijn aan te duiden. Met de onroerende-zaakbelastingen wordt geen dekking van specifieke kosten nagestreefd.

13 Soort heffing Kosten Opbrengsten Percentage dekking Percentage t.o.v. totale inkomsten exclusief beschikking over reserves en doorberekening kostenplaatsen Onroerendezaakbelastingen ,7% Hondenbelasting % Afvalstoffenheffing/ Reinigingsrecht ,3%* Rioolrecht % Wegaanlegbelasting Parkeerbelasting % Begrafenisrechten % Brandweerrechten Leges * Dit dekkingspercentage is exclusief de inzet van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. 3 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen De kwijtschelding van gemeentelijke heffingen is vastgelegd in een door de gemeenteraad op basis van de Leidraad Invordering vastgestelde kwijtscheldingsregeling. Kwijtschelding van betaling kan alleen worden aangevraagd door natuurlijke personen voor de volgende heffingen: 1. Onroerende-zaakbelastingen alleen kwijtschelding voor de gebruikersbelasting tot maximaal 100% van de verschuldigde belasting. 2. Hondenbelasting kwijtschelding mogelijk tot maximaal 50% van de belasting voor een eerste hond. 3. Rioolrecht kwijtschelding mogelijk tot maximaal 50% van het verschuldigde belastingbedrag. 4. Afvalstoffenheffing kwijtschelding mogelijk tot maximaal 50% van het verschuldigde belastingbedrag. Jaarlijks wordt door ongeveer 375 personen van de kwijtscheldingsregeling gebruik gemaakt. Ook voor het jaar 2004 wordt verwacht dat ongeveer een gelijk aantal personen van de regeling gebruik zal maken.

14 Bijlage 3 B 1 Risicoparagraaf Bij de bepaling van de financiële positie van een gemeente is het van belang inzicht te hebben in de risico s. Hierna wordt een aantal risico s genoemd, waarvoor geen specifieke voorziening is getroffen, omdat geen zekerheid bestaat over het risico, de onontkoombaarheid, het tijdstip of de hoogte van de lasten. Exploitatierisico s Momenteel maakt de gemeente Heusden voor het grootste gedeelte van het beheer van haar groenvoorzieningen en verhardingen gebruik van chemische middelen. Nu zullen deze middelen in de toekomst, als gevolg van gewijzigde regelgeving, mogelijk verboden gaan worden waardoor de kosten voor het beheer van de groenvoorzieningen en verhardingen structureel en significant zullen stijgen. Vermogensrisico s - Inspectie Werk en Inkomen (IWI): Jaarlijks brengen wij, volgens het principe van Single Audit, verplicht verslag uit van de uitvoering van onze wettelijke taken. Onderdeel van deze verantwoording is de tijdige afhandeling van heronderzoeken. Bij gebreke daarvan kan door de Inspectie conform de Regeling financiering en verantwoording Abw aan de gemeente een boete worden opgelegd. Op dit moment ontbreekt het inzicht of wij de toelaatbare grens van 15% tekortkomingen overschrijden. Gelet op de personele- en automatiseringsproblemen die wij ook in 2003 moesten ervaren, kan niet met zekerheid worden gesteld dat aan de eisen van tijdigheid wordt voldaan. Bij overschrijding van de tijdigheid boven de 15%, waarbij overschrijding van minder dan 1 maand als een tekortkoming van geringe betekenis kan worden beschouwd en derhalve kan worden geëxcuseerd, wordt een forfaitair bedrag als boete opgelegd. Wanneer sprake is van een overschrijding tussen de 15% en 50% bedraagt de boete 0,5 % van het totaalbedrag van de gedeclareerde rijksvergoeding. - Inzake het onderhoud van de vesting Heusden worden in de begroting de reguliere onderhoudskosten opgenomen. Er is nog geen sprake van voorzieningen voor het opvangen van calamiteiten. Deze calamiteiten zijn moeilijk in te schatten. - Voor de thans bekende saneringsgevallen inzake bodemvervuiling is het treffen van een voorziening niet noodzakelijk. Er zit echter altijd een onzekerheid in ramingen van deze kosten. Daarnaast blijkt steeds weer dat noodzakelijke saneringen nodig zijn op nietgeprogrammeerde plaatsen. - Door de raden van de deelnemende gemeenten is in 1997 besloten de samenwerking op basis van de gemeenschappelijke regeling Stadsgewest s-hertogenbosch, per 1 januari 1999 te beëindigen. Het Stadsgewest blijft tot het moment van overdracht aan de provincie (waarschijnlijk per 1 januari 2011) verantwoordelijk voor de financiële administratie, de begroting, de jaarrekening en de nazorg. In dit kader meldt het bestuur van het Stadsgewest een risico in verband met de sluiting van Vlagheide. Hiervoor dient een doelvermogen beschikbaar te zijn van waaruit de kosten van de nazorg gedurende een periode van 300 jaar (is eeuwig durend) betaald kunnen worden. Voor eeuwig durende nazorg heeft de provincie berekend dat er in 2010 een doelvermogen moet zijn van

15 31,75 miljoen. Het Stadsgewest gaat uit van een reële inschatting van maximaal 21,5 miljoen. Voor het verschil is geen voorziening gevormd. - In 2004 treedt zeer waarschijnlijk het besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen milieubeheer in werking. Nog niet duidelijk is of binnen onze gemeente risicovolle bedrijven aanwezig zijn die niet kunnen voldoen aan de grenswaarden opgenomen in dit besluit. Mogelijk dat hieruit saneringen volgen. - Er loopt nog een rechtszaak tegen een winkelbedrijf. Of dit voor de gemeente mogelijk financiële gevolgen heeft valt op dit moment nog niet in te schatten. - Inherent aan publieke taken is dat er risico s zijn bij de uitvoering ervan. Binnen de gemeentelijke overheid zijn er risico s van claims c.q. rechtsgedingen: Door een kritische houding van de burgers wordt de gemeente steeds vaker voor de rechter gedaagd. - Het kabinet is voornemens om te komen tot een verdere decentralisatie van nog niet benoemde Rijkstaken naar de lagere overheden. Eén van de doelstellingen van het Rijk is te komen tot efficiencywinsten. Dit betekent een lagere overheveling van bedragen dan nu op de Rijksbegroting staat geraamd. Indien de gedecentraliseerde taken door de gemeenten moeten worden uitgevoerd, kan dit leiden tot noodzakelijk gebruik van gemeentelijke middelen. De exacte effecten kunnen nog niet worden aangegeven.

16 Bijlage 3 B 2 Paragraaf Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om niet-structurele financiële risico s op te kunnen vangen om de gemeentelijke taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (= de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken) en de risico s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten (zie risicoparagraaf). Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. De weerstandscapaciteit kan als volgt worden berekend (bedragen x 1.000,--): Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit: OZB: 6,30 per 2.268,-- waarde (= normtarief OZB voor toelating art.12 algemene uitkering gemeentefonds) van de OZB-capaciteit (= totale WOZ-waarde): Af: OZB-opbrengst: Rioolrechten: dekking 100%: 0 Afvalstoffenheffing: dekking 100% 0 Leges en andere heffingen: dekking 100% 0 Onvoorziene uitgaven: Structureel 30 Incidenteel 200 Subtotaal: Af: derving pachtopbrengst bij verkoop van alle pachtgronden (zie hierna) 340- Totaal weerstandscapaciteit exploitatie: Weerstandscapaciteit vermogen Vrij aanwendbare deel van de algemene reserve. Omdat de rente van de algemene reserve geheel wordt aangewend ten gunste van de exploitatie heeft elke beschikking over de algemene reserve minder rente-inkomsten tot gevolg, waardoor deze thans in totaliteit niet vrij aanwendbaar is: 0 Stille reserves: Pachtgronden 785 ha. à 40 = Af: verkoop gronden t.b.v. omvorming groenvoorzieningen en uitvoeringsprogramma Giersbergen-de Margriet de schatting is dat hiervoor ongeveer 20 ha. benodigd is Af: boekwaarde (pacht)gronden: Totaal weerstandscapaciteit vermogen: Risico s De weerstandscapaciteit is naar verwachting voldoende om de risico s, zoals opgenomen in de risicoparagraaf op te kunnen vangen.

17 Bijlage 3 C Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf bevat informatie over het onderhoud van de volgende kapitaalgoederen: a. wegen b. riolering c. water d. groen e. gebouwen Van deze kapitaalgoederen wordt aangegeven: a. het beleidskader; b. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; c. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting a. wegen Bij raadsbesluit van 4 april 2000 is het beleidsplan wegen 2000 t/m 2004 vastgesteld. Daarbij is gekozen voor beperkt groot onderhoud. Dit beleidsplan is uitgewerkt in een beheersplan wegen 2001 t/m Totaal benodigd structureel onderhoudsbudget (prijspeil 2000), waarop een efficiency-korting van 12% is toegepast: In de begroting 2004 zijn de volgende bedragen opgenomen: * structurele onderhoudsbudgetten, waarop conform de voorjaarsnota een bezuiniging van is toegepast: * nieuw budget (vervanging wegen) onder externe ontwikkelingen, welk budget tot 2007 structureel wordt verhoogd tot totaal onderhoudsbudget 2004: Voorts is aanwezig een reserve onderhoud wegen: Stand per : * uitname t.b.v. structureel onderhoudsbudget: * uitname t.b.v. nieuw budget vervanging wegen: Stand per : b. riolering Bij raadsbesluit van 12 oktober 1999 is het beleidsplan Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Het uitvoeringsplan omvat verbeteringsprojecten, projecten voor het opheffen van ongezuiverde afvalwaterlozingen in het buitengebied en vervangingsprojecten. Uitgangspunt van het kostendekkingsplan (voor 10 jaar) is, dat alle rioleringswerkzaamheden worden gedekt door het rioolafvoerrecht. Het rioolrecht zal daarom jaarlijks met 5% worden verhoogd (later verlaagd naar 4% vanwege o.a. verlaging rentepercentage) De uitvoering van de verbeteringsprojecten en de projecten voor het opheffen van de ongezuiverde afvalwaterlozingen zal plaats vinden voor 2005, waarna de vervangingsprojecten extra aandacht zullen krijgen. Het nieuwe GRP is thans in voorbereiding.

18 In de begroting 2004 bedragen de totale exploitatiekosten van de riolering: De opbrengst van het rioolafvoerrecht wordt in de begroting 2004 geraamd op: verschil: - Voorts is aanwezig een reserve riolering: Stand per : * rentebijschrijving 6% * uitname t.b.v. exploitatie Stand per : c. water De gemeente heeft geen specifieke waterwerken in beheer. d. groen Bij raadsbesluit van 20 mei 2003 is het groenbeheersplan vastgesteld. In het groenbeheersplan zijn uniforme werkpakketten gerealiseerd en is invulling gegeven aan de komende wettelijke verplichting tot chemievrije onkruidbestrijding. Het huidige groenbeheer kan binnen de bestaande budgetten worden gerealiseerd. De chemievrije onkruidbestrijding zal leiden tot een kostentoename van: De wettelijke verplichting tot chemievrije onkruidbestrijding is uitgesteld tot medio Mede in dat kader is in de afwegingen bij de voorjaarsnota 2003 voor de begroting 2004 e.v. geen extra budget daarvoor opgenomen. e. gebouwen Bij raadsbesluit van 11 december 2001 is het beleidsplan Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Het plan omvat het onderhoud van zo'n 130-tal gemeentelijke gebouwen. Voor de diverse gebouwen zijn in de begroting onderhoudsbudgetten opgenomen, gebaseerd op het 10-jaarlijks gemiddelde. In de begroting 2004 bedraagt het totale bedrag aan stortingen in de onderhoudsvoorzieningen: De gemiddelde onderhoudskosten voor de periode bedragen: Het verschil bedraagt ca. 10%, wat als bezuinigingstaakstelling via (centrale) inkoop dient te worden gerealiseerd: Voor onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zijn 2 onderhoudsvoorzieningen aanwezig: * onderhoudsvoorziening sportbedrijf (voor het onderhoud van de zwembaden, sporthallen en sportzalen) Stand per : mutaties Stand per : * voorziening onderhoud openbare gebouwen (voor het onderhoud van alle overige gemeentelijke gebouwen) Stand per :

19 mutaties Stand per :

20 Bijlage 3 D Paragraaf financiering De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Het beleid van de gemeente Heusden is vastgelegd in een treasurystatuut als onderdeel van de Verordening financieel beheer (artikel 212 gemeentewet) In het treasurystatuut hebben we de randvoorwaarden opgenomen waaronder geld aangetrokken of uitgezet mag worden. Zo hebben we geregeld dat: - gelden alleen uitgezet worden bij banken met een zogenoemde AA-rating; - het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste 2 financiële instellingen - het college is gemandateerd gelden aan te trekken - de gemeente geen gebuik maakt van deriviaten. Door deze randvoorwaarden wordt gewaarborgd dat het risico bij de financiering laag blijft Algemene ontwikkelingen De afgelopen jaren hadden we in verhouding nog veel kortlopende gelden uitstaan bij banken, waarop rente ontvangen werd. De komende jaren worden echter veel investeringen verwacht, waardoor extra geld geleend dient te worden. In de bijlage investerings- en financieringstaat staat vermeld wat het komend jaar geleend zal worden. Wij gaan ervan uit dat in miljoen kortlopend en 2,3 miljoen langlopend geld wordt aangetrokken. Met deze regel worden de financieringskosten beperkt gehouden, zonder teveel risico te nemen. De kortlopende gelden hebben over het algemeen een lager rentepercentage. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille Uit de investerings- en financieringstaat blijkt dat we eind ,4 miljoen en in 2004 voor 6,3 miljoen extra middelen moeten aantrekken. Hierbij is rekening gehouden met het vrijvallen van uitgezette en ontvangen gelden in Risicobeheer: de kasgeldlimiet en rente-risiconorm Evenals in 2003 zal de gemeente Heusden voor het begrotingsjaar 2004 de huidige liquiditeits- en financieringsplannen binnen de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm blijven. De feitelijke kasgeldlimiet zal 5,8 % bedragen (wettelijk toegestaan 8,5%). De rente-risiconorm blijft de komende jaren jaarlijks binnen de 20%. De provincie toets beide normen uit hoofde van het financieel overzicht.

BEGROTING 2011 DEEL 1

BEGROTING 2011 DEEL 1 BEGROTING 2011 DEEL 1 ALGEMEEN DEEL PARAGRAFEN FINANCIËLE BEGROTING EN TOELICHTINGEN Versie 5 oktober 2010 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Benaming

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114 Aanbieding... 3 Jaarverslag... 5 1. Algemene beschouwingen... 7 2. Paragraaf lokale heffingen... 11 3. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf... 12 4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Opgesteld door: Functie: Afdeling: Cluster: Marieke Wagemakers Adviseur Planning & Control Middelen Bedrijfsbureau - 1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 22 oktober 2008 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 08it 00366 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 08 Rb038 inzake Begroting 2009 aan.

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2013 Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders 2014-2017 Inhoud Voorwoord... 5 1. Samenvatting... 7 2. Ontwikkelingen per programma... 9 3. Financieel overzicht 2013 2016...

Nadere informatie

Kostentoerekening en kostendekking afvalstoffenheffing, rioolheffing, bouwleges en leges Burgerzaken 1

Kostentoerekening en kostendekking afvalstoffenheffing, rioolheffing, bouwleges en leges Burgerzaken 1 Kostentoerekening en kostendekking afvalstoffenheffing, rioolheffing, bouwleges en leges Burgerzaken 1 1 Een publiekssamenvatting van het aan de rekenkamercommissie Noordoost Fryslân op 7 mei 2012 over

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie balgemeenbestuurbestuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwe rkingbestuursondersteuningraad&rekenkameropenbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbes trijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosievenverkeervervoerenw

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Light versie: 24-09-2014 Voorwoord begroting 2015 Hierbij biedt het nieuwe college zijn eerste begroting 2015 (en de meerjarenbegroting 2016-2018) aan. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid

Nadere informatie