Besluit. College van Bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus RM GRONINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit. College van Bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN"

Transcriptie

1 College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Informatica van de Hanzehogeschool te Groningen datum 9 mei 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Informatica Hanzehogeschool Groningen ons kenmerk NVAO/ /CT bijlagen 2 1. Inleiding Bij brief van 29 oktober 2004 heeft de heer drs. H.P. Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen te Groningen, hierna: Hanzehogeschool, bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) een aanvraag om accreditatie, als bedoeld in artikel 5a.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, hierna: WHW (Stb.2002, 302), voor de opleiding hbo-bachelor Informatica ingediend. Het betreft een opleiding met een voltijd- en een deeltijdvariant die blijkens de aanvraag te Groningen wordt verzorgd. Ter ondersteuning van de aanvraag heeft de Hanzehogeschool een rapport overgelegd van een door haar ingeschakelde Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI): NQA. Het rapport van de NQA, hierna: VBI-rapport (ongedateerd), heeft de NVAO ontvangen op 3 november De visitatie van de opleiding heeft plaatsgevonden op 18 en 19 mei Het VBI-rapport is opgebouwd aan de hand van het Accreditatiekader hoger onderwijs [hbobachelor] van de NVAO, Stcrt. 2003, 120, hierna: het Accreditatiekader. 2. Bevindingen Op grond van het toepasselijke Accreditatiekader wordt een opleiding beoordeeld aan de hand van zes onderwerpen, te weten: doelstellingen van de opleiding, programma, inzet van personeel, voorzieningen, interne kwaliteitszorg en resultaten. Ad: Doelstellingen opleiding Het NQA-panel komt tot de volgende vaststellingen. De opleiding heeft beroepsprofielen en eindkwalificaties ontleend aan het document Het beroepsprofiel en opleidingsprofiel HBO-I (2000), waaraan zij zelf actief heeft bijgedragen. Het landelijk document geeft ook een aantal beroepscompetenties van de informaticus. Deze hebben respectievelijk betrekking op: omvang, complexe architectuur, interfacing tussen systemen, databasemanagementsystemen en software componenten. De afdeling heeft geen vergelijking van de eindkwalificaties met een internationaal referentiekader gemaakt. Wel heeft het panel vastgesteld dat uit de lijst van organisaties die het beroepsprofiel hebben gevalideerd, een ruime internationale oriëntatie blijkt. Inlichtingen Fred Mulder Parkstraat 28 Postbus CD Den Haag P.O. Box CD The Hague The Netherlands T +31 (0) F +31 (0)

2 pagina 2 van 7 De opleidingen gaan uit van de voorbeeldfuncties uit Het beroepsprofiel en opleidingsprofiel HBO-I (2000) met kenmerkende taken en verrichtingen die gelden voor startfuncties en doorgroeifuncties. Derhalve beoordeelt de NVAO het onderwerp Doelstellingen opleiding als voldoende. Ad: Programma Het NQA-panel komt tot de volgende vaststellingen. Studenten werken in projectgroepen aan cases die aan de beroepspraktijk zijn ontleend. Bij de deeltijdopleidingen is eenderde van de credits gereserveerd voor stages. De meeste studenten krijgen hiervoor vrijstelling op basis van het werk dat zij in de beroepspraktijk verrichten. De afstudeeropdracht heeft betrekking op een onderwerp uit de eigen werksituatie. De afdeling streeft volgens het zelfevaluatierapport structureel naar vernieuwingen in het programma, zodat actuele ontwikkelingen in het programma worden verwerkt. Op advies van de beroepenveldcommissie is een specialisatie Exploitatie en Beheer ontwikkeld. De afdeling heeft gekozen voor het OO-paradigma met Java als programmeertaal. Daarnaast is er aandacht voor zaken als Linux, e-business, UML, workflow management en enterprise resource planning. Via keuzemodulen worden onderwerpen als games, multimedia en mobiele communicatie aangeboden. In thema s met Oracle als tool is er aandacht voor webtechnologie en multiusertoepassingen. Het panel stelt vast, op grond van bekeken boeken, readers en opdrachten dat het studiemateriaal en de casuïstiek door de bank genomen voldoende actueel en beroepsgericht zijn. Het panel heeft vastgesteld dat de landelijke eindkwalificaties adequaat in competenties per thema zijn vertaald. In de inleiding van een themamap wordt de plaats van het thema in het curriculum beschreven. In een thema wil de afdeling geïntegreerd onderwijs rond een beroepstaak aanbieden. De teamcoördinator bewaakt de samenhang binnen de leerlijnen. In het managementteam van de afdeling worden de grote lijnen van beide opleidingen besproken. In het oude curriculum liepen studenten vertraging op door de kleine onderwijseenheden en het lang uitstellen van tentamens. In het nieuwe curriculum is daarom uitgegaan van grotere onderwijseenheden en dat blijkt studenten te stimuleren het onderdeel af te ronden. Herkansingen van sommige onderdelen kunnen in het nieuwe curriculum nog binnen een themablok worden gedaan. Tentamens kunnen op een maandagochtend in het volgende onderwijsblok worden herkanst. Zowel bij voltijd als deeltijd zijn per september 2004 alle havisten, vwo ers en mbo ers met niveau 4 toelaatbaar. Buitenlanders moeten een gelijkwaardig diploma hebben en het diploma staatsexamen NT2 op niveau 2. Bij de voltijd zijn in de propedeuse de werkvormen tamelijk strak georganiseerd om een brug te slaan naar het voortgezet onderwijs en het hbo. Bij de deeltijd zijn de werkvormen aangepast aan de doelgroep: werkende, gemiddeld oudere studenten. Zij hebben ook minder contacturen. In overleg met vier noordelijke ROC s is er een versnelde propedeuse voor mbo ers ontwikkeld. Ook voor vwo ers bestaat er een verkort programma in de vorm van een propedeuse van een half jaar. Uit verslagen van gesprekken met studenten blijkt dat de verkorte routes worden gewaardeerd. De opleiding voldoet aan de formele eisen van een curriculumomvang van 240 ECTS. Het onderwijsconcept van de faculteit Techniek is in april 2001 vastgesteld. Het didactische concept van de afdeling Informatica is daarvan afgeleid. Er is gekozen voor een competentiegerichte inrichting van het onderwijs met als kernbegrippen: het beroep centraal; activerende en motiverende werkvormen; de student als partner in het onderwijs; de docent als innovator, opdrachtgever, expert en coach; een effectieve leeromgeving. De opleidingen hebben gekozen voor de onderwijsontwikkelmethodiek 4 Component / Instructional Design (4C/ID), die door de Open Universiteit en de Universiteit van Maastricht

3 pagina 3 van 7 is ontwikkeld. In deze methodiek staat de uitvoering van een complete beroepstaak binnen een onderwijsblok centraal. Op hogeschoolniveau ligt er een concept-toetsbeleidsplan (april 2004) dat richtinggevend moet worden voor alle opleidingen. De opleiding heeft toetsvormen gekozen die passen bij de inrichting van de thema s en daarmee bij de leerdoelen in de thema s. Bij de projecten is sprake van één of meer producten in de vorm van onderzoeksrapporten en/of softwareproducten met een bijbehorend verslag. De meeste modulen worden door meer dan één docent verzorgd. Dit docententeam is verantwoordelijk voor de samenstelling van de toetsing, de normering en de beoordeling. De criteria voor de beoordeling van de afstudeeropdracht zijn tot stand gekomen in samenwerking met de beroepenveldcommissie. Het afstudeerproject wordt door twee docenten beoordeeld. De beroepenveldcommissie is als extern deskundige betrokken bij de afstudeerpresentaties. Derhalve beoordeelt de NVAO het onderwerp Programma als voldoende. Ad: Inzet personeel Het NQA-panel komt tot de volgende vaststellingen. Zo n 30 procent van de docenten heeft recente praktijkervaring. Door alle voltijd docenten voor stages en afstudeerprojecten in te zetten, komen zij elk jaar in aanraking met de beroepspraktijk waardoor zij de relatie met die beroepspraktijk kunnen leggen. Aan de andere kant is het werkveld van mening dat de opleidingen meer gebruik kunnen maken van de contacten tijdens stages en afstudeerprojecten met het bedrijfsleven. Bij de deeltijd werken zowel docenten uit de voltijd als docenten die uitsluitend in deeltijd werkzaam zijn. Deze laatsten zijn daarnaast in de beroepspraktijk werkzaam. Het panel heeft vastgesteld dat de beroepenveldcommissie ook wordt ingezet voor het verzorgen van gastlessen. De student-docent-ratio bedraagt over het jaar ,5 waarbij is uitgegaan van alle fte die aan onderwijsuitvoering en onderwijsontwikkeling worden besteed. De afdeling vindt de ratio hoog en een verdere vergroting niet acceptabel. Binnen de Faculteit Techniek is voor een competentieprofiel voor docenten gekozen, bestaande uit vier kerncompetenties: studentgerichtheid, resultaatgerichtheid, veranderbereidheid en samenwerken. In het Meerjarenbeleidsplan van de afdeling Informatica zijn plannen en acties vastgelegd voor de handhaving en bevordering van kwaliteit van het personeel. Op basis van de nulmeting naar de vier kerncompetenties krijgen medewerkers de mogelijkheid deze op het gewenste niveau te ontwikkelen. Derhalve beoordeelt de NVAO het onderwerp Inzet personeel als voldoende. Ad: Voorzieningen Het NQA-panel komt tot de volgende vaststellingen. Op basis van een rondleiding door het gebouw en gesprekken met studenten en docenten stelt het panel vast dat de onderwijsruimtes en werkruimtes van docenten voldoen. De mediatheek is voldoende toegerust. Er zijn twee helpdesks waarvan één bemand is door studenten. Door de vlucht van het projectonderwijs, waarop bij de bouw niet was gerekend, was er een tekort aan projectruimtes. Na de verbouwing is in het studielandschap ruimte voor ongeveer 30 projectgroepen ontstaan. Verder zijn er ruim 500 inplugpunten voor laptops in het gebouw. Door middel van Blackboard is in de hele hogeschool een elektronische leeromgeving gecreëerd. Daarnaast beschikt de afdeling over een eigen netwerk met een eigen serverpark waarop 100 pc s in vijf eigen computerlokalen zijn aangesloten. Dit is nodig in verband met de specifieke applicaties die krachtiger machines vragen, maar ook om beter op nieuwe

4 pagina 4 van 7 ontwikkelingen te kunnen inspelen. Het mentoraat in de propedeuse omvat het verstrekken van informatie, studieadvisering en het voeren van studievoortgangsgesprekken (Handboek Studieloopbaanbegeleiding van de Faculteit Techniek, 1999). In de hoofdfase is volgens het zelfevaluatierapport de studiebegeleiding geïntegreerd met aandacht voor de professionele persoonlijke ontwikkeling van de student. Derhalve beoordeelt de NVAO het onderwerp Voorzieningen als voldoende. Ad: Kwaliteitszorg Het NQA-panel komt tot de volgende vaststellingen. De opleiding hanteert in voldoende mate een dekkend kwaliteitszorginstrumentarium voor het meten en bijstellen van het onderwijs. Dit concludeert het panel op basis van het overzicht van de gebruikte kwaliteitszorginstrumenten in het zelfevaluatierapport en op basis van de enquêtes die zij heeft bekeken en gebruikt voor de bewijsvoering op veel facetten. De afdeling heeft waar van toepassing per instrument streefcijfers geformuleerd. De afdeling stelt zichzelf ten doel om een systeemgerichte organisatie te worden (EFQM fase 3) met valide en betrouwbare methoden om onderwijs en organisatie te evalueren. Het panel heeft vastgesteld dat de afdeling veel instrumenten gebruikt, maar dat de toetsing niet altijd valide en/of betrouwbaar is (bijvoorbeeld werkveldenquête), waardoor de afdeling haar eigen doelstelling niet waarmaakt. Uit gesprekken met vertegenwoordigers van het werkveld, maar ook met studenten uit de opleidingscommissie blijkt dat voorgenomen verbeteringen daadwerkelijk doorgevoerd worden. Het panel heeft vastgesteld dat studenten, medewerkers en werkveld bij veel evaluatie-activiteiten zijn betrokken. Uit het overzicht blijkt echter dat de groep alumni slechts bij twee activiteiten is betrokken: het onderzoek voor de HBO-monitor en de visitatie in verband met de accreditatie. Het panel heeft vastgesteld dat de betrokkenheid van alumni een verbeterpunt vormt in het activiteitenplan voor Derhalve beoordeelt de NVAO het onderwerp Kwaliteitszorg als voldoende. Ad: Resultaten Het NQA-panel komt tot de volgende vaststellingen. De opleiding toetst de eindkwalificaties op basis van het afstudeerproject. Bij de beoordeling van afstudeerprojecten wijken de beoordelingen van de externe deskundigen niet significant af van die van de docenten. De opdrachtgevers zijn over het algemeen positiever dan de docenten en de externe deskundige. Het panel heeft vastgesteld dat de afstudeerwerkstukken die het heeft bestudeerd, voldoende niveau hebben. Het panel heeft vastgesteld dat de afdeling op een aantal aspecten haar eigen streefcijfers voor de voltijd niet haalt. Uitgaande van de cijfers voor I en BI samen ligt de gemiddelde studieduur van studiestakers met 1,95 ruim boven de gewenste 1,3. Ook het uitvalpercentage na twee jaar ligt met 51 procent ruim boven de norm van 40. De gemiddelde studieduur geslaagden en het diplomarendement liggen in de buurt van de streefcijfers. De uitval na twee jaar ligt ver boven de streefnorm. In 1997 heeft de afdeling onderzoek gedaan naar de doorstroom en voorstellen ontwikkeld om deze te verbeteren. De afdeling heeft de volgende maatregelen genomen: de drempel om door te mogen stromen naar het tweede jaar is verhoogd tot 36 studiepunten, er is een herstartklas in de propedeuse gevormd en er zijn eisen aan de voorkennis bij studieonderdelen gesteld. Verder is er in de faculteit een bindend studieadvies ingevoerd waardoor het aantal studiestakers na het tweede jaar is gedaald. Het uitvoeren van de afstudeeropdracht in koppels blijkt een positief effect op het zonder vertraging afronden van de studie te hebben.

5 pagina 5 van 7 Derhalve beoordeelt de NVAO het onderwerp Resultaten als voldoende. 3. Besluit Ingevolge het bepaalde in artikel 5a.10, tweede lid, van de WHW heeft de NVAO het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen te Groningen in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op het voornemen tot besluit van 22 maart 2005 naar voren te brengen. Het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen heeft bij van 27 april 2005 van deze gelegenheid gebruik gemaakt en geattendeerd op twee tekstuele onvolkomenheden. De NVAO heeft deze in het besluit rechtgezet. Op grond van het voorgaande besluit de NVAO dat accreditatie wordt verleend aan de hbobachelor Informatica van de Hanzehogeschool Groningen te Groningen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5a.9, vierde lid, van de WHW, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag waarop het vorige accreditatiebesluit vervalt (accreditatie van rechtswege tot en met 31 december 2005), derhalve op 1 januari 2006, en ingevolge het bepaalde in het zesde lid van genoemd artikel vervalt dit besluit zes jaren na de dag van inwerkingtreding. Den Haag, 9 mei 2005 Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie Marc Luwel (vice-voorzitter) Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door een belanghebbende bezwaar worden gemaakt bij de NVAO. De termijn voor het indienen van bezwaar bedraagt zes weken. Bijlage 1: overzicht van panelbeoordelingen Bijlage 2: de samenstelling van het panel

6 pagina 6 van 7 Bijlage 1: Overzicht van panelbeoordelingen Onderwerp en facet Doelstellingen opleiding Domeinspecifieke eisen Niveau: Bachelor Oriëntatie HBO Programma Eisen HBO Relatie doelstellingen / inhoud Samenhang programma Studielast Instroom Duur Afstemming vormgeving / inhoud Beoordeling en toetsing Inzet van personeel Eisen HBO Kwantiteit personeel Kwaliteit personeel Voorzieningen Materiële voorzieningen Studiebegeleiding Interne kwaliteitszorg Evaluatie resultaten Maatregelen tot verbetering Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Resultaten Gerealiseerd niveau Onderwijsrendement Voltijd & Deeltijd

7 pagina 7 van 7 Bijlage 2: de samenstelling van het panel Weyzen, W.P. (voorzitter) Sevenstern, J.H.H.R.F. Wagter, H. Pasman, J. (student-lid) Göbel, P. (secretaris) Auditdeskundigheid: voorzitter visitatiecommissie, panellid proefaccreditering hbo; Onderwijsdeskundigheid: studie onderwijskunde, onderwijservaring in wo; Domeindeskundigheid: - Werkvelddeskundigheid: - Internationale deskundigheid: - Auditdeskundigheid: lid visitatiecommissie; Onderwijsdeskundigheid: - Domeindeskundigheid: via werkervaring (zie onder); Werkvelddeskundigheid: diverse ICT-managementposities; Internationale deskundigheid: binnen Randstad verantwoordelijk voor de ICT van de Europese werkmaatschappijen. Auditdeskundigheid: vele project audits, lid visitatiecommissie; Onderwijsdeskundigheid: deeltijd hoogleraar Bouwkunde CAD, TUE; Domeindeskundigheid: via werkervaring (zie onder); Werkvelddeskundigheid: diverse ICT-managementposities; Internationale deskundigheid: diverse projecten. tweedejaars voltijd Bedrijfskundige Informatica HAN Auditdeskundigheid: NQA-auditor, Lloydstraining; Onderwijsdeskundigheid: 20 jaar werkervaring in hbo; Domeindeskundigheid: - Werkvelddeskundigheid: - Internationale deskundigheid: -

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Informatica

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Informatica Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie

Adviesrapport accreditatie Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica (voltijd/deeltijd), Informatica (voltijd/deeltijd) Technische Informatica (voltijd) Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Heerlen

Hogeschool Zuyd, Heerlen Hogeschool Zuyd, Heerlen Opleiding: Netwerk Infrastructuur Design; hbo-bachelor Croho: 39250 Varianten: Voltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Visitatiedatum: 24 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard

Hogeschool Zuyd, Sittard Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Accountancy, hbo bachelor Croho: 34406 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 10 en 11 oktober 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007 Inhoud 2/69 NQA

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Bedrijfskundige Informatica Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 19 september 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige

Nadere informatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opleiding: Variant: Bachelor of Arts and Economics Voltijd Visitatiedatum: 28 september 2006 Netherlands Quality Agency (NQA ) Utrecht, december 2006 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op

Nadere informatie

hbo-bachelor Bouwkunde (240 ECTS) 23 november 2010

hbo-bachelor Bouwkunde (240 ECTS) 23 november 2010 s, nuao n ederl a n ds - v I a a m se accr e ditati eorgani sati e Christelijke Hogeschool Windesheim College van bestuur Postbus 10090 SOOO B ZWOLLE Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/65 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica Managementsamenvatting

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Management Economie & Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 14 mei 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Bedrijfsmanagement MKB, bachelor Croho: 34106 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 27 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2008

Nadere informatie

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Vastgoed & Makelaardij; hbo-bachelor Croho: 39203 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 7 april 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Nederland Locatie: Leeuwarden

Christelijke Hogeschool Nederland Locatie: Leeuwarden Christelijke Hogeschool Nederland Locatie: Leeuwarden Opleiding: Varianten: Small Business & Retail Management; hbo-bachelor (croho 34422) voltijd en duaal Visitatiedatum: 12 december 2006 Netherlands

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Informatica Locatie Breda Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Informatica

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Embedded Systems Engineering Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Maart 2012 2/61 NQA HAN: UOB hbo-bachelor Embedded Systems Engineering

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie