1 Terreinverkenning informatie- en documentbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Terreinverkenning informatie- en documentbeheer"

Transcriptie

1 INHOUD 1 Terreinverkenning informatie- en documentbeheer 1.1 Bibliotheken en documentatiecentra Visie en missie Soorten bibliotheken en documentatiecentra Bibliotheken volgens organisatietype Bibliotheken volgens collectieniveau Relatie met knowledgemanagement en met archiefbeheer Van informatiebeheer naar kennisbeheer: hoe kan de informatiespecialist deze uitdaging aangaan? Inleiding Kennisbeheer: gebakken lucht of een krachtige hefboom om de resultaten van een organisatie te verbeteren? Wat is het verschil tussen kennis- en informatiebeheer? Kennisbeheer: een nieuwe uitdaging voor de informatiespecialist Besluit Literatuurlijst Een praktische checklist voor de implementatie van kennismanagement Om even kort te recapituleren: wat is kennismanagement of kennisbeheer? Waarom moeten we dit nu doen? Hoe? De organisatie Tot slot Archieven en bibliotheken: twee werelden Inleiding Onderscheiden uitgangspunten Het landschap van archieven Archieven ordenen en beschrijven Archieven raadplegen Afl. 19, september 2011 Wegwijzer Inhoud / 1

2 Archieven bewaren Literatuurlijst Het concept informatie Informatie in onze wereld Enkele bizarre eigenschappen van informatie Vormen van informatiebronnen De stroom van documentaire informatie Types van informatiebronnen Retrospectief zoeken versus attendering Eindgebruikers versus informatiemakelaars Vergelijking van publicatiemedia Fundamentele hinderpalen bij het vinden van informatie Basismethodes om informatie op te sporen en te vinden: grasduinen en zoeken Beleid 2.1 Wetgeving Auteurswetgeving Inleiding Wat is een auteursrechtelijk beschermd werk? Wie verkrijgt het auteursrecht? De morele rechten van de auteur De economische rechten van de auteur De uitzonderingen op de economische rechten van de auteur De naburige rechten De beheersvennootschappen Sancties op inbreuken op het auteursrecht en de naburige rechten Privacy in openbare bibliotheken: Stand van zaken Inleiding Beroepsethieken wetgeving Situatie in Nederland en België Onderzoek Conclusie Bibliografie Privacy in openbare bibliotheken: praktische richtlijnen* Wegwijzer Inhoud / 2 Afl. 19, september 2011

3 2.1.4 Formele motiveringsverplichting en openbaarheid van bestuur De toepassing van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen De toepassing van de openbaarheidsregelgeving Selecte bibliografie Decreet lokaal cultuurbeleid* Erfgoeddecreet* Algemeen beleid Algemeen beleid en management Management een hype? Hedendaags managementdenken Pragmatische benadering Bibliotheeksector grotendeels overtuigd Vaststellen van informatiebehoeften Projectdefinitie Promotie Gegevens verzamelen Gegevens analyseren, samenvatten en rapporteren Geraadpleegde literatuur Checklist informatiebehoeften* Workflow management* Werken aan de groene bibliotheek Inleiding Waarom worden bibliotheken groen? Hoe worden bibliotheken groen? Referenties Duurzaam bouwen als katalysator voor een nieuwe preventieve conservatie Duurzame ontwikkeling Duurzaam bouwen in de praktijk Referenties Financieel beheer* Financieel beheer* Verzekering (gebouw en collectie)* Personeelsbeleid Competentieprofielen en competentiemanagement Inleiding Omvang en evolutie van de tewerkstelling Vergrijzing van het personeel Opleiding Evolutie van het takenpakket Competentiemanagement in BAD-diensten... 5 Afl. 19, september 2011 Wegwijzer Inhoud / 3

4 What s in a name? In hoeverre wordt competentiemanagement toegepast in BAD? Wat betekent competentiemanagement voor het HR-beleid? Selectiecriteria personeel Besluit Bibliografie Beroepscompetentieprofielen* Deontologie* Communicatiebeleid Marketing en communicatie* Toegankelijke teksten maken* Schrijven voor het web / toegankelijkheid websites* Gebouw Bibliotheken, toegankelijk voor iedereen! Wat is een toegankelijke omgeving? De ketting van toegankelijkheid Basisprincipes Advisering Toegankelijkheid, een evidentie? Meubilair en inrichting* Calamiteitenplan, veiligheid, beveiliging* Verhuis* Bibliotheekautomatisering 1 Inleiding Probleemstelling Eerste vorm van automatisering De bestaande automatisering volstaat niet meer Wat is goede bibliotheeksoftware? Web-based Een interface met moderne webfaciliteiten Integratie met andere documentaire bestanden Integratie met andere belangrijke softwareplatforms Enkele misverstanden Misverstand 1: Je hebt per se een geïntegreerd bibliotheekpakket nodig Misverstand 2: Je installeert altijd software wanneer je een bibliotheek automatiseert Misverstand 3: Er zijn slechts enkele pakketten waaruit gekozen moet worden Soorten software in bibliotheken... 6 Wegwijzer Inhoud / 4 Afl. 19, september 2011

5 2.7.5 Soorten software om documentaire informatie te beheren Geïntegreerde bibliotheekpakketten Textretrievalsoftware Bibliografische pakketten Thesaurussoftware Documentarchiveringssoftware Conversiesoftware Opensourcesoftware en gratis pakketten Opensourcesoftware (OSS) Vrije en gratis bibliotheekpakketten Normen en standaarden Waarom normen en standaarden? Twee voorbeelden Keuzecriteria Overzichten en evaluaties van pakketten Bibliografie Processen 3.1 Collectiemanagement Collectiemanagement Uitgangspunten en criteria Aanbodgericht, vraaggericht, vraaggestuurd Collectie of connectie Collectieprofielen en collectieontwikkelingsplannen Verantwoordelijkheden bij het collectiemanagement Budgetteren Technische en administratieve procedures Acquisitiemethodes Collectie-evaluatie Bewaren en afvoeren Bibliografie en verder lezen Case: een uitgewerkt collectiebeleidsplan Tijdschriftenadministratie Inleiding Opsporing, selectie en verwerving van het aanbod Beschikbaarstelling: ontsluiting en abonnementsopvolging Collectieverzorging: preservatie en conservatie Collectie-evaluatie van tijdschriften en kranten Afl. 19, september 2011 Wegwijzer Inhoud / 5

6 Tot slot Bibliografie en dankwoord Het beheer van elektronische tijdschriften Inleiding Aanschaffen van elektronische tijdschriften Beschikbaarstelling en beheer van toegangen ERM-systemen Statistieken en evaluatie van het gebruik Besluit Open Access* Digitaliseren* Digitaal archiveren en digitale duurzaamheid Inleiding Een risicovol reconstructieproces Digitale objecten Digitale documenten Digitale archiefdocumenten Besluit Digitaal aanbieden* Formele en inhoudelijke ontsluiting Inleiding Formeel en inhoudelijk beschrijven Precoördinatie en postcoördinatie De juiste methode? Formele documentbeschrijving Welke documenttypes zijn er? De catalogus als werk- en zoekinstrument voor formele ontsluiting ISBD, hét beschrijvingsformaat voor bibliotheken!? MARC, machineleesbare catalografie Beschrijvingsformaten voor de (digitale) toekomst? Tools om documenten terug te vinden FRBR, nieuw concept voor formele documentbeschrijving? Numerieke systemen Wat is een classificatie? Wat is een goede classificatie? Hoe is een classificatie opgebouwd? Voorbeelden Zijn alle classificaties geschikt als plaatsingssysteem? Hebben classificaties een digitale toekomst? Facetzoeken Inleiding Wegwijzer Inhoud / 6 Afl. 19, september 2011

7 Definities: facet, facetwaarde, facetclassificatie, facetzoeken Van facetclassificaties tot online facetzoeken Facetanalyse: ontwerp van een facetclassificatie voor facetzoeken Facetzoeken als alternatief voor klassieke zoekmethodes Aandachtspunten bij online facetdesign Besluit Literatuurlijst Woordsystemen De rol van inhoudelijke ontsluiting van documenten Gecontroleerde woordsystemen Tagging Tags: de stem van de massa Folksonomies: de taal van het volk Tagging: overal waar de mensen zijn Taggen: brood en spelen Tagging vergeleken met andere ontsluitingssystemen Tagging en bibliotheken Besluit Literatuurlijst Preservatie, conservatie en restauratie Preservatie en geïntegreerd preservatiebeleid Begripsomschrijving Verantwoordelijkheden bij het preservatiebeleid Uitgangspunten voor een geïntegreerd preservatiebeleid Methodiek van het preservatiebeleid Preserverende maatregelen Conservatie- en restauratiebeleid Begripsomschrijving Verantwoordelijkheden Uitgangspunten Atelier en behandelingen Bibliografie Cd-rom Duurzaamheid van papier Inleiding Historiek Samenstelling Bedreigingen Hete hangijzers Besluit Afl. 19, september 2011 Wegwijzer Inhoud / 7

8 3.4 Gebruiksregistratie Gebruiksregistratie De lenersadministratie (Zelf)registratie van de uitleenbare collectie Registratie gebruik niet-uitleenbare collectie Maningen Diefstalbeveiliging Betaalverkeer binnen de gebruiksregistratie Bijlage: de maningsbrieven van de openbare bibliotheken Antwerpen RFID* Kwantitatieve managementtechnieken in bibliotheken en documentatiecentra Rapportering Standaarden en normen Doelstellingen van en eisen voor statistieken Doelstellingen van statistieken Eisen voor statistieken Indicatoren Aspecten van dataverzameling Dataverzameling in een elektronische omgeving Welke data verzamelen in een bibliotheek? Collectie Gebruikersdiensten Automatiseringsaspecten en catalogus Personeel Externe relaties Budgetten Data over firma's die betrokken zijn bij de bibliotheekactiviteit Volledige en onvolledige data (steekproeven) Hoe steekproeven nemen? Willekeurige steekproeven (random sampling) Systematische steekproeven De Fussler-steekproefmethode Algemene opmerkingen Elementaire verwerking van data: samenvattende maten Het gemiddelde Percentiles, waaronder kwartielen en mediaan De standaardafwijking en de variantie Staafdiagram en puntenwolk Staafdiagram en puntenwolk Histogram en frequentieveelhoek Betrouwbaarheidsintervallen voor gemiddelden Wegwijzer Inhoud / 8 Afl. 19, september 2011

9 Statistisch vergelijken van twee steekproefgemiddelden Steekproefgroottes Geraadpleegde literatuur Bronnen 4.1 Overzicht van documentaire bronnen Klassieke bronnen Quick reference (QR-materiaal) Op zoek naar boeken Catalogi Op zoek naar overheidspublicaties, statistieken en patenten Op zoek naar artikelen [in kranten en tijdschriften] Grijze literatuur Digitale bronnen Informatiebronnen gebaseerd op het internet en het Interessegroepen gebaseerd op het internet Interbibliothecair leenverkeer en documentlevering Evaluatie van de kwaliteit van informatiebronnen Besluit Bedrijfseconomische bronnen Ondernemingen Financiële markten Markten en producten Landen Pers Productie en verspreiding van externe bronnen Indeling Functies die externe bronnen kunnen vervullen voor de gebruiker Functies die externe bronnen kunnen vervullen voor de producent Van creator naar verbruiker Boek Dagblad Publiekstijdschriften Vaktijdschriften Internet Afl. 19, september 2011 Wegwijzer Inhoud / 9

10 4.2.5 Overzichtsschema Rol van de producent Rol van de tussenhandel Wie betaalt de informatie? Tot slot Het wettelijk depot Inleiding Wettelijke regeling Welke publicaties? Hoe neerleggen? Inschrijving in het register Aparte regeling voor tijdschriften Meer informatie Diensten 5.1 Terbeschikkingstelling Terbeschikkingstelling in de fysieke bibliotheek Gesloten en open opstelling Plaatsingssystemen Presentatie van materialen Signatuur Bewegwijzering Virtuele terbeschikkingstelling Wat we zelf doen, doen we beter? De evolutie van gegevensdragers en distributie Vergelijking van publicatiemedia Van analoge naar digitale media Informatie op cd-rom Multimedia en hypermedia Computernetwerken en het internet Informatie op maat Inleiding Taken Primaire taken Secundaire taken Alternatieve taakverdeling Benaderingswijzen Minimale benadering... 6 Wegwijzer Inhoud / 10 Afl. 19, september 2011

11 Maximale benadering Gematigde benadering Het zoekproces Oriëntatie Interview Zoeken Evaluatie Literatuur Informatievaardigheden Inleiding Informatie zoeken Zoeksystemen Zoekstrategie Zoektechniek Selectie en evaluatie Waarde van de informatiebron Criteria in verband met bron Criteria in verband met de auteur Conclusies en tips Verwerking van informatie Refereren Citeren en parafraseren Voetnoten en eindnoten Literatuurlijst Literatuurlijst Gebruik en gebruikers* Doelgroepenwerking* Interbibliothecair leenverkeer en documentleverantie Inleiding Nieuwe trends E-informatie Open Access (OA) Auteurswet en licenties Gebruikers Is er nog toekomst voor IBL? Interbibliothecair leenverkeer in de praktijk Indienen van aanvragen Identificeren van publicaties en keuze van de leverancier Versturen van aanvragen Ontvangen aanvragen van andere bibliotheken... 6 Afl. 19, september 2011 Wegwijzer Inhoud / 11

12 Facturatie Statistieken Overzicht online catalogi en bestelsystemen België Nederland Verenigd Koninkrijk Duitsland Frankrijk Andere landen Internationale overzichten Literatuur Bibliotheek 2.0, een wissel op de toekomst? Voorgeschiedenis The Long Tail Web Bibliotheek De elementen van Bibliotheek Blogs RSS Wiki s Online communities Social networking Social bookmarking Instant messaging De mobiele revolutie Podcasting Screencasting en vodcasting Gaming Elektronische leeromgevingen Second Life Besluit Bibliografie Evenementen en activiteiten* 1 Wegwijzer Inhoud / 12 Afl. 19, september 2011

D. Levensloop van archief: van klassement tot archiefruimte, van mappenstructuur tot archiefserver

D. Levensloop van archief: van klassement tot archiefruimte, van mappenstructuur tot archiefserver INHOUDSTAFEL Wegwijzer Ten geleide van de redactie De redactieleden en auteurs Gebruikte afkortingen I. Begrippen A. Het Archief 1. Definitie van archief 1 2. Verklaring van de definitie 1 2.1 Ongeacht

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE LEERPLAN GRADUAAT BIBLIOTHEEKWEZEN EN DOCUMENTAIRE INFORMATIEKUNDE Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BWDI/04/HOKTSP/M/G

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WEGWIJZER I. TERREINVERKENNING. Voorwoord 1. De redactieleden en auteurs 3. Afkortingenlijst 4 1

INHOUDSTAFEL WEGWIJZER I. TERREINVERKENNING. Voorwoord 1. De redactieleden en auteurs 3. Afkortingenlijst 4 1 INHOUDSTAFEL WEGWIJZER Voorwoord 1 De redactieleden en auteurs 3 Afkortingenlijst 4 1 I. TERREINVERKENNING Hoofdstuk I.1 Situering van het begrip informatie 1 1.1 Afbakening informatie, data en kennis

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Universitaire Bibliotheken Leiden. Partner in kennis. Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Universitaire Bibliotheken Leiden. Partner in kennis. Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Universitaire Bibliotheken Leiden Partner in kennis Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Universitaire Bibliotheken Leiden Partner in kennis Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Inhoud Inleiding 5 Missie, doelstellingen,

Nadere informatie

De bouwstenen van de digitale bibliotheek

De bouwstenen van de digitale bibliotheek De bouwstenen van de digitale bibliotheek DEN Marco de Niet Dit artikel is geschreven door Marco de Niet en gepubliceerd in De Digitale Bibliotheek. Red. Bart van der Meij en Kees Westerkamp. Rotterdam,

Nadere informatie

ONDERZOEK ERFGOEDSTANDAARDEN EINDRAPPORT

ONDERZOEK ERFGOEDSTANDAARDEN EINDRAPPORT D E E L 1 2 3 4 ONDERZOEK ERFGOEDSTANDAARDEN EINDRAPPORT 1 6 7 Inleiding Management samenvatting INHOUD 16 17 18 19 22 25 26 DEEL 1 CEST: gids voor erfgoedstandaarden 1 Opzet en beheer van de wiki 2 Inhoud

Nadere informatie

Vlaamse Openbare Bibliotheken - Digitale Bibliotheek Systeemarchitectuur Studie

Vlaamse Openbare Bibliotheken - Digitale Bibliotheek Systeemarchitectuur Studie Vlaamse Openbare Bibliotheken - Digitale Bibliotheek Systeemarchitectuur Studie Laatste aanpassing: 27 NOV 2013 Researchers: Jean-François Declercq Rosemie Callewaert François Vermaut In opdracht van:

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER. op zoek naar een normenkader Teamnummer: 1052 Johan van der Galiën Chris Schaerlaeckens Maart 2011 Voorwoord Hierbij presenteren wij onze scriptie Elektronisch documentenbeheersystemen,

Nadere informatie

Informatieplan 2009-2012

Informatieplan 2009-2012 Informatieplan 2009-2012 Archief Eemland Archief Eemland Gemeente Amersfoort Reekx Advies 2008 2009 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 5 HOOFDLIJNEN 5 ACTIELIJST 6 1 INLEIDING 10 1.1

Nadere informatie

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen 2005 R.S. Jonker (documentair) Structuurplan (informatiebeheer) Metadata & modellen Deze tekst Dit document bevat een aantal achtergronden en korte bespiegelingen over structuurplannen en het vak van de

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) 1.2 Definitie Het ontwikkelen van een beleidsvisie en het leiden en coördineren

Nadere informatie

Beleids- en organisatieplan UB Nijmegen 2015-2020

Beleids- en organisatieplan UB Nijmegen 2015-2020 Beleids- en organisatieplan UB Nijmegen 2015-2020 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding en doel van het beleidsplan... 4 3. De nieuwe bibliotheek in 2020... 5 3.1. Nieuwe dienstverlening... 5 3.2. De

Nadere informatie

Waterschappen en Open Data beleid

Waterschappen en Open Data beleid Waterschappen en Open Data beleid Een afwegingskader Publicatiedatum: 18 april 2013 Kenmerk: /CONCEPT 1 INLEIDING 7 1.1 Vraagstelling 7 1.2 Actief versus passief open data 8 2 OMGEVINGSANALYSE 9 2.1 Inventarisatiefase

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM Digitaliseren met Beleid REEKX, GRONINGEN/ALMERE VERZETSMUSEUM AMSTERDAM/AMSTERDAM NOVEMBER 2007 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING II III 1. HET VERZETSMUSEUM

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Bundelen van resultaten... 3 1.3. Betrokken instellingen... 4 2. DOCUMENTMANAGEMENT: WAT IS HET?... 6 2.1.

Nadere informatie

The Past, Present and Future of Information Management

The Past, Present and Future of Information Management White Paper The Past, Present and Future of Information Management Rapport over het verleden, heden en de toekomst van informatiemanagement Van een fysieke naar een digitale wereld de voordelen van de

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT 2007-2010

Meerjarenplan ICT 2007-2010 Meerjarenplan ICT 2007-2010 Meerjarenplan ICT 2007-2010 Universiteit Leiden 2 Inhoud 5 1. Inleiding 7 2. Samenvatting 11 3. ICT en Onderwijs 17 4. ICT en Onderzoek 21 5. ICT en bedrijfsvoering 25 6. Dienstgerichte

Nadere informatie

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 1 Rapport Waterschappen en Open Databeleid een afwegingskader Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 2 Rapport Waterschappen en Open Databeleid - een afwegingkader Auteurs:

Nadere informatie

Memo DARE,CMS en LCMS

Memo DARE,CMS en LCMS DARE in relatie tot CMS en LCMS 1 Inleiding Tijdens de bestuursvergadering van E-merge op 29.11.2002 heeft het bestuur gevraagd om een korte studie naar de relatie tussen het initiatief Digitaal Platform

Nadere informatie

PROJECT: BOM-VL (BEWARING EN ONTSLUITING VAN MULTIMEDIALE DATA IN VLAANDEREN) Met medewerking van de Vlaamse Gemeenschap

PROJECT: BOM-VL (BEWARING EN ONTSLUITING VAN MULTIMEDIALE DATA IN VLAANDEREN) Met medewerking van de Vlaamse Gemeenschap PROJECT: BOM-VL (BEWARING EN ONTSLUITING VAN MULTIMEDIALE DATA IN VLAANDEREN) Met medewerking van de Vlaamse Gemeenschap Werkpakket 1: Deeltaak 1: GEBRUIKERSNODEN OPEN EN DYNAMISCH ARCHIEF Finale versie

Nadere informatie

Media werkprocessen in de praktijk

Media werkprocessen in de praktijk Media werkprocessen in de praktijk Een praktische methode voor het organiseren van media werkprocessen Een uitgave van GOC in samenwerking met Commbizz Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Achtergrond en

Nadere informatie

Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst

Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst Memorandum van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD) voor de verkiezingen van 2014 Tien prioriteiten Vlaams

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan UBA 2009-2013. v2a

Informatiebeleidsplan UBA 2009-2013. v2a UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Universiteitsbibliotheek Informatiebeleidsplan UBA 2009-2013 v2a Bestandsnaam : Informatiebeleidsplan Auteur : M. Streefkerk, M.J. van den Berg 1/40 Inhoud Lijst van gebruikte

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

De Complete Bibliotheek. Zwaartepuntvorming, provinciale verantwoordelijkheid binnen een landelijk stelsel

De Complete Bibliotheek. Zwaartepuntvorming, provinciale verantwoordelijkheid binnen een landelijk stelsel De Complete Bibliotheek Zwaartepuntvorming, provinciale verantwoordelijkheid binnen een landelijk stelsel Francien van Bohemen en Bram Rietveld, Den Haag, april 2007 Colofon De uitgave kwam tot stand na

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie