Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product"

Transcriptie

1 Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product Definitieve versie 1.1 d.d. 6 mei 2008 In deze Bijlage zijn deze eisen, wensen en vragen ten aanzien van de te realiseren Applicatie gegroepeerd naar de volgende aspecten.. - Functionaliteit - Gebruik open source - Ontwikkelstraat - Opbouw en structuur - Koppelbaarheid - Inpasbaarheid in de infrastructuur - Generieke voorzieningen - Conformiteit standaard BVE sector Op elke van deze deelgebieden is een aantal eisen, wensen en vragen geformuleerd. De eisen zijn geformuleerd als gesloten vragen. De wensen zijn deels als open, en deels als gesloten vraag geformuleerd. Aan de wensen en vragen is een prioriteit gekoppeld, waarmee wordt aangegeven in welke mate het antwoord meeweegt in de beoordeling (1=hoog., 2=gemiddeld, 3=laag). De bijlage begint met een visie op de ontwikkeling, servicing en licencering van de te realiseren Applicatie. De visie zet een streven van Triple A uiteen. Ze geeft ook inzicht in de ratio achter de prioriteiten. Relatie met de Wiki In het hoofdstuk Use Cases van de Wiki is de gevraagde functionaliteit gedefinieerd, vanuit het perspectief van de gebruiker. In het hoofdstuk Technische Eisen van de Wiki zijn de technische eisen en wensen opgenomen ten aanzien van de te realiseren Applicatie en de te gebruiken ontwikkelstraat. De use cases en de technische eisen vormen samen de inhoudelijke eisen die aan de gewenste te realiseren Applicatie (het product) worden gesteld en zijn overgenomen in deze Bijlage. Bij eventuele strijdigheid tussen de Wiki en deze Bijlage prevaleert hetgeen in deze Bijlage is opgenomen.

2 Productvisie Triple A streeft naar een innovatief, leveranciersonafhankelijk, toekomstvast en breed inzetbaar kernregistratiesysteem. Een belangrijke doelstelling van Triple A is ook om bij te dragen aan de vernieuwing van de onderwijsprocessen binnen het gehele BVE-veld door procesontwerpen, functionele ontwerpen en concrete ICT oplossingen aan het veld beschikbaar te stellen. Kern in de strategie om dit te realiseren is een duidelijke keuze voor een open architectuur en de ondersteuning van een groot aantal open standaarden. Daarnaast wordt onderkend dat het gebruik van open source oplossingen op onderdelen een belangrijke toegevoegde waarde kan leveren. Visie op het gebruik van open source 1 Naast het streven naar een open architectuur en het hanteren van open standaarden, wordt nadrukkelijk gestreefd naar de toepassing van open source software. Met de wens voor open source wordt niet beoogd het systeem kosteloos beschikbaar te maken voor het gehele BVE-veld, maar wel dat een aantal doelstellingen (beter) kan worden gerealiseerd. In het kader van de kernregistratie gaat het hierbij met name om de volgende doelstellingen: - Leveranciersonafhankelijkheid o De Leverancier heeft (na de initiële realisatie) geen alleenrecht op de doorontwikkeling en/of het leveren van diensten rondom het gerealiseerde systeem o Andere marktpartijen kunnen beschikken over de technische hulpmiddelen, standaarden en kennis om op het gerealiseerde systeem door te ontwikkelen, of daar met eigen producten op aan te sluiten - Ondersteuning van een best-of-breed strategie o In principe kan elke instelling kiezen voor de meest passende ICT ondersteuning voor de verschillende processen. Een keuze voor een bepaalde oplossing voor de kernregistratie mag geen grote belemmeringen op dat punt opleveren - Garanderen van onderhoudbaarheid op de langere termijn. o Door beheer en onderhoud niet eclusief aan één Leverancier voor te behouden kan ook op de langere termijn de onderhoudbaarheid worden gegarandeerd Triple A nodigt de Leverancier daarom uit om onderdelen van het systeem te realiseren en servicen op basis van een open source business model. De eventuele toepassing is echter geen doel op zich, maar zal worden getoetst tegen de achtergrond van bovengenoemde doelstellingen. Triple A ziet de meeste toegevoegde waarde in het gebruik van open source software op de onderdelen van de Applicatie die een generiek karakter hebben. Dit zijn onderdelen waarvan het wenselijk is dat ze 2

3 breder toegepast worden dan alleen binnen de kernregistratie zelf. Specifiek wordt hierbij gedacht aan de onderwijscatalogus en de criteriumbank. Leveranciers worden nadrukkelijk uitgenodigd deze onderdelen in open source te realiseren en te servicen. Het is ook denkbaar dat het intellectueel eigendom van deze onderdelen wordt overgedragen aan de onderwijsinstellingen, zodat vervolgens de software in open source of een vorm van gated source beschikbaar kan worden gesteld. In dit laatste geval wordt de software gecontroleerd (dus onder voorwaarden) aan derden beschikbaar wordt gesteld. Het op deze manier realiseren en servicen van de software betekent het toepassen van open source componenten in de ontwikkelstraat, ontwikkeling van de Applicatie op basis van open source componenten en de software open source licenceren 2. Dit biedt enerzijds de mogelijkheid voor de hele sector om gezamenlijk de ICT ondersteuning van het onderwijs te innoveren, zonder zich op basis van technische en juridische gronden te verbinden aan één Leverancier. Oplossingen komen op deze manier makkelijker beschikbaar voor de gehele sector, en kunnen in principe ook vanuit verschillende initiatieven binnen de BVE-sector verder worden doorontwikkeld. Het biedt ook de ruimte voor onderwijsinstellingen om (eventueel via andere leveranciers) individuele wensen te realiseren en tegelijk mede de collectieve ambitie vorm te geven. Uiteindelijk ontstaat zo een unieke mogelijkheid om de fleibiliteit en massa te ontwikkelen die voor langdurige innovatie noodzakelijk is. In onze visie is de rol van een Leverancier in deze situatie zeker niet minder belangrijk. De nadruk ligt alleen sterker op de dienstverlening en IT-inhoudelijke epertise van een Leverancier en minder op het eigenaarschap van een Applicatie. De Leverancier zal nog steeds producten en diensten leveren, alleen ontkoppeld van het eigenaarschap van de broncode. Visie op het gebruik van open standaarden Uitgangspunt is dat de software gebruik maakt van open standaarden 3 voor koppelingen en gegevensopslag. Dit waarborgt in belangrijke mate de toekomstvastheid van de Applicatie. We veronderstellen dat het gebruik van open standaarden ook voldoende mogelijkheden geeft om te koppelen met de bestaande of nog aan te schaffen systemen bij de betrokken instellingen. Elementair hierbij is dat het ICT landschap in de verschillende instellingen continu in ontwikkeling is. Betaalbaarheid, lange termijn, inpasbaarheid van de oplossing in een groot aantal verschillende instellingen vergt daarom koppelen en gegevensopslag op basis van open standaarden. Een aspect hiervan is dat Triple A de betrokken instellingen geen afhankelijkheid van specifieke producten en (deel)leveranciers wil opleggen. 1 Zie voor een beschrijving van open source software deze bijlage (Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product) onder 'gebruik open source'. 2 Het intellectuele eigendom wordt daarbij aan een onderwijs of overheidsgerelateerde instelling overgedragen en de software zal onder een open source licentie worden vrijgegeven. 3 Zie voor een beschrijving van open standaarden: 3

4 Een open benadering sluit aan bij het streven naar innovatie, onafhankelijkheid, toekomstvastheid en brede inzetbaarheid. Bovendien sluit deze strategie aan bij het streven van de overheid om de publieke zaak te dienen door stimuleren van het gebruik van open source en open standaarden. Functionaliteit De beoogde functionaliteit van de Applicatie bestaat uit twee onderdelen. Kernregistratiesysteem deelnemersgegevens Onderwijscatalogus en metadatering Het is een vereiste dat beide onderdelen worden gerealiseerd. Kernregistratiesysteem deelnemergegevens De functionaliteit met betrekking tot de kernregistratie is gedefinieerd in de vorm van use cases. Deze use cases zijn in onderstaande tabel samengevat en in de Wiki (in het hoofdstuk Use Cases) nader uitgewerkt. Het is een vereiste dat elk van de use cases gerealiseerd wordt. De use cases zijn in veel gevallen geschreven vanuit de optiek van het beroepsonderwijs (MBO). Omdat een aantal instellingen dat in Triple A deelneemt ook VO of VMBO onderwijs verzorgt, is het een nadrukkelijk uitgangspunt dat de beschreven functionaliteit ook deze onderwijstypen ondersteunt. # Functionaliteit per kernregistratieproces Eis Inschrijven U1 Use case: Intake De potentiële deelnemer of de opdrachtgever (indien het bijvoorbeeld een bedrijfsopleiding is of een cursus in opdracht van een gemeente) laat weten wat hij wil via een aanmelding. Tijdens de intake wordt vanuit de vraag van de deelnemer bekeken welke onderwijsproducten de instelling kan bieden. De deelnemer of opdrachtgever krijgt aan het eind van de intakeprocedure te horen wanneer met het onderwijs begonnen kan worden, waarbij ook rekening is gehouden met eventuele toelatingseisen voor de deelnemer. U2 Use case: Verbintenis De stappen die hier worden genomen resulteren in een verbintenis tussen de instelling en de potentiële deelnemer/opdrachtgever. In feite gaan de potentiële deelnemer en de instelling een wederzijdse verplichting aan. De instelling belooft om de producten aan te bieden die aansluiten op de vraag van de potentiële deelnemer. De potentiële deelnemer belooft om de onderwijsproducten af te nemen. Een van de uitkomsten is duidelijkheid over de bekostigingsrelatie tussen de instelling en de potentiële deelnemer/opdrachtgever, danwel het Rijk. 4

5 # Functionaliteit per kernregistratieproces Eis U3 Use case: Wijziging verbintenis Gedurende de looptijd van de verbintenis kan er aanleiding zijn om de verbintenis aan te passen. Dat kan zijn een wijziging in de bekostiging (bijvoorbeeld een andere werkgever gaat betalen voor de opleiding), maar ook het domein, diplomagebied, kwalificatiedossier of uitstroomkwalificatie waarvoor is ingeschreven kan wijzigen. Veelal zal het precieze diplomagebied of kwalificatiedossier bij eerste inschrijving niet zijn bepaald, maar pas later middels een wijziging van de verbintenis worden vastgelegd. Uitkomst van deze use case is een gewijzigde verbintenis tussen de instelling en de deelnemer of opdrachtgever. U4 Use case: Tussentijds beëindigen verbintenis De deelnemer of instelling kan ook besluiten de verbintenis te beëindigen voordat de afgesproken looptijd is verstreken. Deze beëindiging moet zorgvuldig worden uitgevoerd, omdat er mogelijk nog wel een recht is op een diploma. Als er naast deze verbintenis geen andere verbintenissen actief zijn wordt de deelnemer bovendien uitgeschreven. Beheer identiteit U5 Use case: Wijzigen identiteitsgegevens De gegevens die de identiteit betreffen, moeten worden vastgelegd en actueel worden gehouden. Naast gegevens zoals naam, adres en woonplaats, worden gegevens vastgelegd met betrekking tot bijvoorbeeld werkgever, kenmerken (etniciteit, handicaps) en aanwezige diploma s en certificaten. De gewijzigde gegevens worden bovendien klaargezet voor, indien van toepassing, uitwisseling met Bron. U6 Use case: Versturen mutaties deelnemergegevens naar Bron 4 Zodra er een overeenkomst is tussen instelling en deelnemer, moeten de gegevens worden doorgegeven aan Bron. Voor het toetsen van de correctheid van de gegevens wordt een controle uitgevoerd. Mutaties betreffende persoonsgegevens en inschrijvingsgegevens en de bekostigingsrelevantie moet naar Bron worden verzonden. Dit kunnen ook correcties zijn naar aanleiding van de terugkoppeling van Bron. U7 Use case: Verwerken van terugkoppelbestanden Bron 4 De applicatiebeheerder ontvangt van Bron een bestand met goedgekeurde en afgekeurde mutaties, op basis van het mutatiebestand dat naar Bron was verzonden. Er is sprake van een continu uitwisselingsproces van batches met mutaties die 4 De hier beschreven use case beschrijft de huidige werkwijze met betrekking tot de uitwisseling met Bron. Ten behoeve van eterne verantwoording en uitwisseling met eterne dossiers worden er in de toekomst aanvullende koppelingen voorzien. De eisen die zijn geformuleerd bij het aspect Koppelbaarheid dienen ervoor om ook dat op een goede manier mogelijk te maken. 5

6 # Functionaliteit per kernregistratieproces Eis verzonden en ontvangen worden. Summatief resultaat U8 Use case: Registreren van summatieve resultaten Wanneer er een summatief resultaat binnenkomt, zowel een nieuw resultaat als een correctie, moeten deze worden vastgelegd. Deze summatieve resultaten zijn de basis voor de diplomering. Diplomeren U9 Use case: Bepalen diplomarecht Wanneer de deelnemer de instelling gaat verlaten is het van belang om te bekijken of deze in aanmerking komt voor diplomering. Daartoe wordt door het eamenbureau bekeken of de behaalde summatieve resultaten op basis van de regels leiden tot een diploma. De diplomaregels zijn vastgelegd in een criteriumbank. Uiteindelijk wordt een kwalificerend document, over het algemeen een diploma of certificaat, gemaakt. U10 Use case: Kwalificeren vanuit de deelnemer/opleiding Ook kan een deelnemer zelf verzoeken om een specifiek diploma of kwalificerend document. Dit verzoek kan ook voor een groep deelnemers tegelijk, vanuit de opleiding worden gedaan. Dan zal het eamenbureau eveneens nagaan op basis van de summatieve resultaten of de deelnemer voor het betreffende document in aanmerking komt. U11 Use case: Onderhouden criteriumbank De criteriumbank bevat alle regels die bepalen of een bepaald diploma kan worden uitgereikt, met andere woorden: welke summatieve resultaten optellen tot een diploma. Bij wijzigingen van bijvoorbeeld regelgeving of bij een nieuw diploma, moeten deze regels worden ondergebracht in deze bank. Aanwezig analyse U12 Use case: Rapportage gegevens aanwezigheid deelnemer n.a.v. directe vraag Eterne partijen wensen informatie over de aanwezigheid van deelnemers. Dat komt voor in het kader van financiering of afspraken met gemeenten of andere partijen. De use case bevat de stappen die leiden tot een rapportage die de eterne partij heeft gevraagd. U13 Use case: Signaleren en rapporteren aan/afwezigheid op basis van verplichtingen Naast incidentele rapportages op basis van vragen van eterne partijen, hebben onderwijsinstellingen een meldingsverplichting met betrekking tot aan- of afwezigheid van deelnemers. Een voorbeeld is de melding aan de RMC s. Meldingen vinden plaats op basis van wet- en regelgeving, zoals de leerplicht. Documentbeheer U14 Use case: Constructie DeelnemerDocument Een document kan verschillende vormen en inhoud hebben. Voorbeelden van 6

7 # Functionaliteit per kernregistratieproces Eis documenten zijn overeenkomsten en contracten. Bij de constructie van een document worden gegevens uit de kernregistratie samengevoegd met een sjabloon. Een sjabloon bevat de opmaak en inrichting van het document. U15 Use case: Registratie DeelnemerDocument Documenten die door de deelnemer worden aangeleverd (zoals een kopie van het identiteitsbewijs) of documenten die door het systeem zijn gegenereerd (zoals de onderwijsovereenkomst) worden in de kernregistratie geregistreerd en gekoppeld aan de betreffende deelnemer (of opdrachtgever). Daarbij wordt ook aangetekend dat een deelnemer een kopie van het identiteitsbewijs heeft ingeleverd of welke diploma s de deelnemer heeft behaald. U16 Use case: Documentservice beëindigen Documenten krijgen de status niet meer geldig wanneer het document zijn einddatum heeft bereikt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een overeenkomst de geplande einddatum heeft overschreden of door een gewijzigde omstandigheid niet meer geldig is. U17 Use case: Documentsjabloon beheren Een documentsjabloon definieert een standaard document of brief voor wat betreft de lay-out en de vaste en variabele tekst. Bij het beheer van sjablonen, worden sjablonen gewijzigd of aangemaakt op basis van de noodzaak die vanuit allerlei werkprocessen wordt verlangd. Zo kan op enig moment een sjabloon gewijzigd moeten worden omdat wet- en regelgeving is gewijzigd. U18 Use case: Rapportdefinitiebeheer Om verschillende rapportages te kunnen leveren worden rapportdefinities beheerd, die een bepaalde rapportage definiëren. Het gaat dan om een specificatie van de selectie op de gegevens moet worden uitgevoerd en de lay-out van het rapport zelf. Loopbaanbeheer U19 Use case: Beschikbaar stellen loopbaangegevens Wanneer dit wordt verzocht door een deelnemer of een geautoriseerde begeleider van de deelnemer, verstrekt de onderwijsinstelling een overzicht van de leerloopbaan. Dit overzicht bevat de afgenomen onderwijsproducten gecombineerd met de aanwezigheidsgegevens. Daarnaast kan ook inzicht worden gegeven in de behaalde en nog te behalen summatieve resultaten. Na een check van de identiteit en autorisatie, worden gevraagde gegevens geleverd vanuit de kernregistratie. U20 Use case: Beschikbaar stellen peilstokmeting De deelnemer of geautoriseerd begeleider kan een verzoek doen om een meting te doen naar de stand van zaken ten opzichte van een specifieke uitstroomkwalificatie. Dit betekent dat inzichtelijk wordt gemaakt welke summatieve resultaten nog 7

8 # Functionaliteit per kernregistratieproces Eis ontbreken om een specifieke uitstroomkwalificatie te kunnen behalen. De behaalde summatieve resultaten van de deelnemer wordt naast de regels voor de betreffende uitstroomkwalificatie gelegd, zoals die zijn vastgelegd in de criteriumbank. Uitschrijven U21 Use case: Uitschrijven Door middel van een uitschrijving verlaat de deelnemer de instelling en wordt de verbintenis, en daarmee de bekostigingsrelatie beëindigd. Eventueel vindt er een eitgesprek plaats. Daarnaast wordt rekening gehouden met de eventuele leerplicht en melding naar het RMC. In de kernregistratie wordt de einddatum geregistreerd en de mutatie klaargezet voor Bron. Onderwijscatalogus en metadatering Hoewel we ons primair richten op het kernregistratiesysteem deelnemersgegevens is het noodzakelijk om ook de verbinding te leggen met het primaire proces en de onderwijslogistiek binnen de onderwijsinstellingen. In de registratie van deelnemergegevens is de onderwijscatalogus met de daarbij behorende metadatering van essentieel belang, met name bij de onderdelen inschrijven, summatief resultaat, diplomeren en loopbaanbeheer. Daarom is de onderwijscatalogus en de metadatering meegenomen in de functionele eisen. De beoogde functionaliteit met betrekking tot de onderwijscatalogus en de metadatering is in de Wiki, in het hoofdstuk Onderwijsproduct, nader uitgewerkt. In de onderstaande tabel zijn beide onderdelen kort samengevat. Het is een vereiste dat zowel de onderwijscatalogus als de metadatering gerealiseerd worden. # Functionaliteit onderwijscatalogus en metadatering Eis U22 Onderwijscatalogus In de matching tussen vraag en aanbod van onderwijs staat de onderwijscatalogus centraal. In deze catalogus staan alle (onderwijs)producten opgenomen die de onderwijsinstellingen te bieden hebben. U23 Metadatering Onderwijsproducten zijn te beschrijven met metadata (bijvoorbeeld soort product, benodigd personeel, benodigde ruimte, benodigde faciliteiten, leermiddelen, omvang en andere tijdsaspecten, bijdrage aan competenties en kerntaken, ervaring, financiële aspecten en beperkende factoren) 8

9 Gebruik open source Naast de vereiste functionaliteit zijn er eisen, wensen en vragen met betrekking tot diverse andere aspecten van de Applicatie en de te gebruiken ontwikkelstraat. In deze sectie zijn de eisen, wensen en vragen voor het gebruik van open source opgenomen. Voor wensen is een prioriteit aangegeven. Voor de vergelijkbaarheid van de Inschrijvingen gaat Triple A uit van een bepaalde open source definitie. In het kader van de beoordeling van de Inschrijving is daarom pas sprake van open source software als is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden: - De toepasselijke software licentie voldoet aan de Open Source Definition van het Open Source Initiative (zie - De desbetreffende software is voorzien van het zogenaamde 'Open Source Initiative Approved mark' (zie - Inschrijver accepteert door het indienen van een Inschrijving uitdrukkelijk dat in de relatie tussen Inschrijver en de onderwijsinstellingen de aansprakelijkheids- en garantiebepalingen uit de Overeenkomst voorgaan op dergelijke bepalingen uit de toepasselijke open source software licenties. Omdat de met open source software beoogde doelstellingen ook door de onderwijsinstellingen zelf kunnen worden gerealiseerd als zij de IE-rechten van applicatieonderdelen krijgen overgedragen (namelijk door die software vervolgens zelf als open source of gated source vrij te geven), zal Triple A bij de beoordeling van de hierna vermelde wensen en vragen, de applicatiedelen waarvan de IE-rechten worden overgedragen hetzelfde beoordelen als ware er sprake van open source software. # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit Gebruik open source O1 De ontwikkelstraat 7 is bij voorkeur opgebouwd uit 1 open source componenten O2 De onderwijscatalogus 5 is beschikbaar als open 1 source software. O3 De criteriumbank 6 is bij voorkeur beschikbaar als 1 open source software. O4 Welke andere onderdelen van de te realiseren Applicatie zijn in open source beschikbaar? 1 Naarmate meer onderdelen in open source beschikbaar zijn, zal dit positiever worden beoordeeld. 5 De onderwijscatalogus is in de Wiki beschreven in het hoofdstuk Onderwijsproduct 6 De criteriumbank is in de Wiki beschreven in de use case Onderhouden criteriumbank opgenomen in het hoofdstuk Use Cases 9

10 Ontwikkelstraat 7 Hieronder zijn eisen, wensen en vragen geformuleerd met betrekking tot de ontwikkelstraat. # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit Ontwikkelstraat W1 De ontwikkeling en het onderhoud wordt uitgevoerd met behulp van een ontwikkelstraat 7 waarin de volgende aspecten in samenhang zijn ondergebracht - Ontwikkeling en testen van de software op basis van een gangbaar technische platform 8 en aanvullende tools - Versie- en releasebeheer van gerealiseerde software en documentatie - Projectmanagementinformatie - Gecontroleerd opleveren c.q. promotie van releases naar test-, acceptatie- en productieomgevingen - Standaarden en richtlijnen voor ontwikkeling en documentatie 7 Onder een ontwikkelstraat wordt verstaan: Een werkomgeving voor softwareontwikkeling, gebaseerd op één of meerdere technische platforms aangevuld met een samenhangende verzameling tools en de inrichting van ontwikkel, test, en acceptatieomgevingen, op basis waarvan een softwareleverancier op een professionele en beheersbare manier software ontwikkelt. 8 Onder een technisch platform wordt verstaan: Een verzameling technische basisvoorzieningen op basis waarvan softwareontwikkeling kan plaatsvinden, bijvoorbeeld een J2EE platform of het.net platform. 10

11 Opbouw en structuur (architectuur) Hieronder zijn eisen, wensen en vragen geformuleerd met betrekking tot de opbouw en structuur (de architectuur) van de Applicatie. # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit Opbouw en structuur Structuur A1 In de architectuur van de Applicatie dient er een scheiding te zijn aangebracht tussen de presentatielaag, de logicalaag en de datalaag in de Applicatie A2 Deze scheiding in drie lagen is bij voorkeur zodanig 2 vormgegeven dat elke laag op fysiek gescheiden hardware geïmplementeerd kan worden A3 Het systeem is primair gericht op server-side verwerking. Dit houdt in dat de verwerking van gegevens (de applicatielogica) plaatsvindt op een centrale server-omgeving A4 De logicalaag is opgebouwd uit zelfstandige, herbruikbare services A5 De datalaag is zodanig opgebouwd dat er sprake is van éénmalige gegevensinvoer aan de bron die leidt tot onmiddellijke beschikbaarheid van de gegevens binnen alle onderdelen van het systeem (zonder copie- of synchronisatieslagen) A6 Wat is uw visie op de (granulariteit van de) opbouw 1 van de logicalaag in services? Naarmate deze visie sterker gericht is op generieke en herbruikbare services zal dit positiever worden beoordeeld. A7 Op welk(e) standaard product(en), framework(s), 2 technisch platform(en) en ontwikkelomgeving(en) is uw oplossing gebaseerd? Naarmate meer gebruik wordt gemaakt van een samenhangend geheel van standaard product(en), framework(s), technisch platform(en) en ontwikkelomgeving(en) zal dit positiever worden beoordeeld. A8 Kunt u een korte beschrijving geven, inclusief een grafische samenvatting, van de architectuur van de oplossing die u voor ogen hebt. Geef hierbij inzicht 1 11

12 # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit in de applicatiearchitectuur en de technische architectuur. Naarmate de architectuur nauwer aansluit bij de gestelde eisen en wensen zal dit positiever worden beoordeeld. User interface en navigatie - Presentatie A9 Het systeem werkt volledig op basis van een grafische user interface A10 De visuele stijl kan bij voorkeur worden aangepast 2 aan de huisstijl en grafische vormgeving van de betreffende instelling A11 De gebruikersinterface is Nederlandstalig A12 In welke mate voorziet het systeem in 3 personalisatie? Naarmate het systeem meer voorziet in personalisatie zal dit positiever worden beoordeeld. Toelichting: personalisatie is een belangrijke toegevoegde waarde van moderne user interfaces. Dit houdt in dat gebruikers eigen instellingen, menukeuzes en shortcuts kunnen definiëren. A13 De personalisaties zijn bij voorkeur werkplekonafhankelijk User interface en navigatie - Navigatie A14 Het systeem dient een navigatiestructuur te bevatten, van waaruit alle interactieve functies van het systeem te bereiken zijn A15 Het is wenselijk dat er een procesgestuurde toegang beschikbaar is waarmee de gebruiker achtereenvolgens naar de functie wordt geleid die nodig is voor de volgende stap in het werkproces. Het is daarbij wenselijk dat de procesgang door een functioneel beheerder kan worden aangepast. Toelichting: deze toegangsstructuur is beschikbaar naast de zojuist benoemde menugestuurde toegang tot de functies A16 Een interactie met het systeem kan tijdelijk worden onderbroken om tussendoor een andere

13 # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit ongerelateerde werkzaamheid uit te voeren User interface en navigatie - feedback en waarschuwingen A17 Op elk scherm heeft de gebruiker duidelijk inzicht in de voortgang en de status van de handeling waar hij mee bezig is A18 Er is een duidelijk onderscheid in foutmeldingen, waarschuwingen en andere meldingen A19 De teksten van waarschuwingen zijn bij voorkeur 3 aanpasbaar door een functioneel beheerder, voor zover het functionele meldingen betreft Beveiliging - Authenticatie A20 Het systeem voorziet in een eigen authenticatie van gebruikers op basis van een user-id en password A21 Aan elke gebruiker dienen één of meerdere rollen te kunnen worden gekoppeld A22 Het moet mogelijk zijn om de authenticatie te laten lopen via een binnen de instelling reeds beschikbare directory, die op basis van het LDAP protocol toegankelijk is. A23 Het systeem moet ook kunnen functioneren in een Single sign-on constructie, waarbij de authenticatie al buiten het systeem heeft plaatsgevonden A24 Toepassing van het ASP (Application Service 2 Provider) model voor de hosting en beheer van de Applicatie stelt mogelijk etra eisen aan de beveiliging van authenticatie, autorisatie en het dataverkeer. Wat is de visie van de Leverancier op de benodigde additionele beveiligingsmaatregelen? Naarmate de beveiligingsrisico s beter inzichtelijk zijn gemaakt en de geboden maatregelen deze risico s meer beperken zal dit positiever worden beoordeeld. A25 Single sign-on kan op verschillende manieren worden geïmplementeerd. Welke werkwijze heeft uw voorkeur? Naarmate de genoemde werkwijze zowel in beheer als in gebruik efficiënter is zal deze positiever worden beoordeeld. 2 13

14 # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit Beveiliging Autorisatie A26 De autorisatie binnen het systeem is rolgebaseerd met de mogelijkheid dat een gebruiker meerdere rollen heeft A27 Gebruikers dienen op basis van hun rol te kunnen worden geautoriseerd voor de functies van de Applicatie A28 Gebruikers dienen daarnaast, in aanvulling op de autorisatie voor de functies van de Applicatie, te kunnen worden geautoriseerd voor de toegang tot de gegevensverzamelingen binnen de Applicatie. Hierbij dient onderscheid gemaakt te kunnen worden in raadpleeg- en muteerautorisaties A29 Op basis van de organisatorische eenheid waartoe een gebruiker behoort, dient de toegang een gegevensverzameling beperkt te kunnen worden tot dat deel dat behoort bij de betreffende organisatorische eenheid. A30 Bij voorkeur is er één autorisatiesystematiek voor 2 alle functies van het systeem, inclusief zoek- en rapportagefuncties A31 Zijn er specifieke autorisatievoorzieningen 3 mogelijk, zodat middleware (of andere applicaties) ook alleen op een geautoriseerde manier de functies of gegevens kunnen benaderen (bijvoorbeeld middels een non-interactive user). Naarmate de beveiligingsrisico s van benadering door middleware (of andere applicaties) meer worden beperkt zal dit positiever worden beoordeeld. Performance A32 De in de Wiki onder 'Technische eisen - Technische eisen - Performance' benoemde performance dient haalbaar en aantoonbaar te zijn, uitgaande van de genoemde aantallen gebruikers en deelnemers, met hardware en netwerkvoorzieningen die voldoen aan de gestelde minimumeisen A33 Welke randvoorwaarden worden aan de 2 infrastructuur en hardware gesteld, om een garantie 14

15 # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit van de responsetijden af te kunnen geven. Naarmate deze randvoorwaarden concreter zijn, en aansluiten bij gangbare configuraties zal dit positiever worden beoordeeld. Schaalbaarheid A34 Het systeem dient tenminste op het niveau van de hardware in belangrijke mate horizontaal schaalbaar te zijn, dat wil zeggen dat de capaciteit kan worden uitgebreid (of verminderd) door etra servers met dezelfde functie toe te voegen (of te verwijderen) met behoud van de gedefinieerde vereiste performance in de Wiki onder Technische eisen Technische Eisen Performance. Uitgaande van de daar genoemde aantallen gebruikers en geregistreerde deelnemers dient het systeem door middel van opschaling geschikt gemaakt te kunnen worden voor het dubbele hiervan A35 Afhankelijk van de platformkeuze van de 3 Leverancier is softwarematige schaalbaarheid haalbaar. In welke mate voorziet het door de Leverancier voorgestelde platform in de mogelijkheid voor softwarematige schaalbaarheid van bijvoorbeeld web- of applicatieservers? Naarmate het voorgestelde platform meer schaalbaarheid biedt, zal deze positiever worden beoordeeld. A36 Welke onderdelen van de Applicatie zijn niet 3 horizontaal schaalbaar, in de zin dat de capaciteit wordt begrensd door de capaciteit van een hard/software component in de configuratie? Naarmate meer onderdelen horizontaal schaalbaar zijn, zal deze positiever worden beoordeeld. Fleibiliteit A37 Voor alle gegevens die ingevoerd worden via codes of codewaarde tabellen, dienen deze codes fleibel te zijn in te stellen A38 Codewaarde tabellen moeten kunnen worden 15

16 # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit gewijzigd met een bepaalde ingangsdatum, zonder dat dit effect heeft op bestaande verwijzingen Internet technologie A39 De user interface van de Applicatie is, zowel voor gebruikers als beheerders, volledig web gebaseerd A40 De services in de logicalaag dienen bij voorkeur 1 gebaseerd te zijn op web services technologie danwel als web service beschikbaar gemaakt te kunnen worden A41 XML wordt gebruikt als standaard voor gegevensuitwisseling naar andere applicaties A42 Worden er aanvullende eisen aan de browser of 2 cliënt gesteld, bovenop de beschikbaarheid van een standaard web browser? Naarmate minder aanvullende eisen worden gesteld, wordt dit positiever beoordeeld. A43 Welke aanvullende maatregelen zijn nodig om gebruikers buiten de eigen organisatie (dus buiten het eigen netwerk) toegang te geven tot de 2 Applicatie? Naarmate minder aanvullende maatregelen nodig zijn, zal dit positiever worden beoordeeld. 16

17 Koppelbaarheid Hieronder zijn eisen, wensen en vragen geformuleerd met betrekking tot de koppelbaarheid van de Applicatie. # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit Koppelbaarheid Portaal K1 De user interface is web gebaseerd, inclusief de navigatie, en kan via een standaard HTML hyperlink of menuoptie in een portaalomgeving worden gestart K2 Het is wenselijk dat individuele schermen van de 2 Applicatie zonder de standaard navigatiestructuur, dus als losse zelfstandige schermen, kunnen worden aangeroepen K3 Het is wenselijk dat aan individuele schermen in de 2 aanroep contet kan worden meegegeven K4 De user-interface componenten kunnen worden geïntegreerd in een portaal product door schermonderdelen als (Microsoft) Web Part of (Java) Portlet aan het portaal beschikbaar te stellen. K5 Het is wenselijk dat het systeem de vormgeving van 2 een bestaande Applicatie of van een bestaand portaal kan overnemen op basis van stylesheets K6 Het is wenselijk dat het systeem de vormgeving van 3 andere applicaties kan bepalen op basis van de eigen stylesheets Middleware / servicebus K7 Het systeem kan een eigen service als een web service ontsluiten en toegankelijk maken voor andere applicaties K8 Welke functionaliteiten van het systeem kunnen als 1 een web service ontsloten worden voor andere applicaties? Naarmate meer functionaliteiten als web service ontsloten kunnen worden, wordt dit positiever beoordeeld. K9 Het systeem kan een (nog nader te bepalen) eterne web service aanroepen en als een eigen service integreren in de functionaliteit 17

18 # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit K10 Het systeem dient in staat te zijn om een XML bericht te versturen naar aanleiding van een gebeurtenis in het systeem (bijvoorbeeld een bepaald type mutatie) K11 Het systeem dient in staat te zijn XML berichten te ontvangen en te verwerken K12 Voor welke gebeurtenissen is het mogelijk om een 1 XML bericht (over de gebeurtenis) te versturen naar aanleiding van de gebeurtenis? Naar mate dit voor meer gebeurtenissen mogelijk is, wordt dit positiever beoordeeld. K13 Voor welke mutaties is het mogelijk om een XML 2 bericht te ontvangen en te verwerken? Naar mate dit voor meer mutaties mogelijk is, wordt dit positiever beoordeeld. K14 Voor web services verkeer (en bij voorkeur voor alle berichtenverkeer) worden de SOAP, WSDL, XML en HTTP standaarden gehanteerd zoals genoemd in het overzicht van standaarden bij het onderdeel Conformiteit standaarden BVE-sector K15 Op welke andere manieren kan de Applicatie een 3 service ontsluiten en ter beschikking stellen aan andere applicaties? Naarmate meer manieren worden geboden om een service te ontsluiten, wordt dit positiever beoordeeld. K16 Op welke andere manieren kan de Applicatie een 3 eterne functie aanroepen en integreren in de functionaliteit van de Applicatie? Naarmate er meer manieren zijn, wordt dit positiever beoordeeld. K17 Welke specifieke XML- en Web services 2 standaarden worden ondersteund, met name voor: - XML - XSD - SOAP - WSDL - WSS (Web services security) 18

19 # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit Naarmate meer (en de actuele) standaarden worden ondersteund, wordt dit positiever beoordeeld. K18 Welke (onderdelen van) standaard middleware 3 producten worden geadviseerd, of zijn bij uitstek geschikt? Naarmate de geadviseerde standaard middelware een standaard of zeer gangbaar product is, wordt dit positiever beoordeeld. Kantoorapplicaties K19 Het is wenselijk dat de in het systeem 2 geregistreerde documenten in ODF (Open Document Format), PDF (Portable Document Format) of Microsoft Office formaat in de bijbehorende kantoorapplicatie getoond worden (voor zover deze op de werkplek is geïnstalleerd en geconfigureerd), als de documenten uit het systeem worden opgevraagd. K20 Het is wenselijk dat gegevens die in tabelvorm worden gepresenteerd direct in een bijbehorende kantoorapplicatie kunnen worden getoond 2 19

20 Inpasbaarheid in de infrastructuur Hieronder zijn eisen, wensen en vragen geformuleerd met betrekking tot de inpasbaarheid van het systeem in de infrastructuur. # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit Inpasbaarheid in de infrastructuur Centrale platform I1 Het centrale platform is gebaseerd op technologie die gangbaar is in de markt I2 Wat is uw visie op de continuïteit van bestaande 2 koppelingen die zijn gebaseerd op selecties uit de database. Met andere woorden: op welke wijze kunnen dergelijke koppelingen in stand worden gehouden? Naarmate meer bestaande koppelingen in stand gehouden kunnen worden, wordt dit positiever beoordeeld. I3 Welke aanvullende eisen stelt u aan het centrale 3 platform? Naarmate de gestelde eisen meer gangbaar zijn, wordt dit positiever beoordeeld. Werkplekken I4 De eisen aan de werkplek zijn zo laag mogelijk, bij 2 voorkeur beperkt tot een standaard browser en de software waarmee een directe koppeling bestaat. I5 De Applicatie functioneert browseronafhankelijk, in de zin dat elke gangbare standaard web browser kan worden gebruikt (zoals Firefo, Safari, Opera, of Internet Eplorer) I6 Het systeem functioneert werkplekonafhankelijk, in de zin dat een gebruiker op verschillende werkplekken kan werken zonder verlies van gegevens of instellingen. I7 Welke minimum eisen worden aan de werkplek 3 gesteld? Naarmate de minimum eisen lager zijn, wordt dit positiever beoordeeld. I8 Wat zijn de optimale (geadviseerde) specificaties 3 van de werkplek? Naarmate de optimale (geadviseerde) specificaties meer gangbaar zijn, wordt dit positiever beoordeeld. I9 Welke specifieke software dient op de werkplek 3 20

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

ADDENDUM FUNCTIONEEL ONTWERP KERNREGISTRATIE DEELNEMERGEGEVENS

ADDENDUM FUNCTIONEEL ONTWERP KERNREGISTRATIE DEELNEMERGEGEVENS ADDENDUM FUNCTIONEEL ONTWERP KERNREGISTRATIE DEELNEMERGEGEVENS kernregistratie deelnemergegevens 3 Inleiding Dit deel van de encyclopedie is een aanvulling op het functioneel ontwerp kernregistratie deelnemergegevens.

Nadere informatie

Triple A Encyclopedie

Triple A Encyclopedie Triple A Encyclopedie Van referentiekader naar concrete toepassingen Utrecht, 29 juni 2011 Eric Jongepier Resultaten: encyclopedie Encyclopedie van functionele ontwerpen Gestart vanuit een gemeenschappelijke

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Informatiearchitectuur

Informatiearchitectuur Informatiearchitectuur Onderwerpen Waarom is architectuur (nu) zo belangrijk? Wat is informatiearchitectuur? Ontwikkelingen in de tijd Structuur applicaties Applicatie-integratie Webservices Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Kick-off kwalificatiestructuur

Kick-off kwalificatiestructuur Kick-off kwalificatiestructuur Programma's van Eisen Bas Kruiswijk Bianca Buts Amersfoort 5 maart 2014 Agenda Onze opdracht Vertrekpunt: van hotspots naar drie thema s Thema s plus wijzigingen per thema

Nadere informatie

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen)

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage 10 Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Gehele of gedeeltelijke overneming of

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Portaal Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 DOEL

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

NORA werkdocument. Katern Beveiliging. In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen. Sessie 6. Bijgewerkt op 23 aug.

NORA werkdocument. Katern Beveiliging. In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen. Sessie 6. Bijgewerkt op 23 aug. NORA werkdocument Sessie 6 In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen Katern Beveiliging Bijgewerkt op 23 aug. 2013 katern Beveiliging Jaap van der Veen Essentie Sessie 6 1. Opzet digitaal

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Richtlijnen voor het Exitplan

Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage 2 Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage bij het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Datum: 12 mei 2015 Versie: 1.0 Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

overzicht architectuurprincipes 1 OVERZICHT ARCHITECTUURPRINCIPES

overzicht architectuurprincipes 1 OVERZICHT ARCHITECTUURPRINCIPES overzicht architectuurprincipes 1 OVERZICHT ARCHITECTUURPRINCIPES 2 overzicht architectuurprincipes overzicht architectuurprincipes 3 Inleiding Dit deel van de encyclopedie geeft een totaaloverzicht van

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo 27-3-2014 Agenda - Documentmanagement: wat is het, en wat levert het op? - Twee concrete instrumenten - (Ordening van documenten: Model documentair structuurplan) - Consolidatie:

Nadere informatie

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP)

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Samenvatting De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in de Tweede Kamer toegezegd de broncode

Nadere informatie

Europese aanbesteding Niet openbare procedure. Netwerkcomponenten. Hardware, service en ondersteuning. Bijlage 2 Selectiecriteria

Europese aanbesteding Niet openbare procedure. Netwerkcomponenten. Hardware, service en ondersteuning. Bijlage 2 Selectiecriteria Europese aanbesteding Niet openbare procedure Netwerkcomponenten Hardware, service en ondersteuning Bijlage 2 Selectiecriteria Toelichting op Selectiecriteria (Wensen) In deze Bijlage hebben we onze Selectiecriteria

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Open Informatie Management Server

Open Informatie Management Server OpenIMSR Open Informatie Management Server OpenIMS Algemeen OpenIMS is een platform voor het beheren van ongestructureerde informatie (stromen). U kunt hierbij denken aan werkprocessen of projecten waarin

Nadere informatie

Generieke interface energielabels

Generieke interface energielabels Handleiding Generieke interface energielabels In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Woningbouw) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

Bijlage IV - Programma van Eisen

Bijlage IV - Programma van Eisen Bijlage IV - Programma van Eisen In deze bijlage vindt u alle eisen die Opdrachtgever stelt aan de gevraagde oplossing. Met uw Inschrijving op deze opdracht accepteert u onvoorwaardelijk de hieronder gestelde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

CatchPlus Workspaces. Patricia Alkhoven. CatchPlus. Gert-Jan van Dijk. Target Media BV. Datum: 27 april - 2011. Versie: 1.0

CatchPlus Workspaces. Patricia Alkhoven. CatchPlus. Gert-Jan van Dijk. Target Media BV. Datum: 27 april - 2011. Versie: 1.0 CatchPlus Workspaces Tav: Auteur: Patricia Alkhoven CatchPlus Gert-Jan van Dijk Target Media BV Datum: 27 april - 2011 Versie: 1.0 1. Inleiding Achtergrond Onder de projectnaam Scratch4all is er een samenwerking

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface)

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface) Aansluiten op VPI (VolmachtBeheer Producten Interface) Auteur : Max Wout en Bram Doveren (Colimbra) Versie : 1.1 Datum : 27 april 2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

myevent EVENTSOFT EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT T: +31 (0)6 23 1110 67 E: info@eventsoft.nl W: www.eventsoft.

myevent EVENTSOFT EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT T: +31 (0)6 23 1110 67 E: info@eventsoft.nl W: www.eventsoft. myevent EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT EVENT MANAGEMENT SOFTWARE Registratie van vrijwilligers, gasten, pers, artiesten inclusief uitgifte module. POLSBAND-DB Zelf

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Kenmerk: MS/IV/2016/

Kenmerk: MS/IV/2016/ Inhoudsopgave Bekendmaking... 3 Procedure en tijdspad... 3 Overzicht planning... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 4 3. Gewenste situatie en architectuur... 5 4. Waar is gemeente Haarlem naar

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

(licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort)

<licentiecategorie> (licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort) AllSolutions 10.0.21 Online samenwerken Algemeen Extra systeemvariabelen toegevoegd Op alle plekken in het systeem waar u systeemvariabelen kunt gebruiken (onder meer bij de weergaven, instellingen en

Nadere informatie

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud) en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en sambo-ict Bas Kruiswijk V1.0, [datum: 18 maart 2013] Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Form follows function -Louis Henry Sullivan

Form follows function -Louis Henry Sullivan www.grundsatzlich-it.nl Form follows function -Louis Henry Sullivan Datawarehouse: vorm en functie Ronald Kunenborg licentie: Datawarehouse: vorm en functie Een data warehouse komt voort uit pijn Die pijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2.

Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2. Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.1.1 Gegenereerde

Nadere informatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Waterbodem Applicatie (WAB*info) 10 juli 2008 Gaston Lamaitre Data-ICT-Dienst, Delft Inhoud Wat doet Rijkswaterstaat? Doel van WAB*info De randvoorwaarden

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat

Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat KENNISNET 1. Zijn er volgens u in deze toelichting aanvullingen of anderszins wijzigingen

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Bijlage 11: Proof-of-Concept: procedure en inhoud. Stichting ROC West-Brabant. Perceel 2: DIS Periferie. Openbare Europese Aanbesteding

Bijlage 11: Proof-of-Concept: procedure en inhoud. Stichting ROC West-Brabant. Perceel 2: DIS Periferie. Openbare Europese Aanbesteding Bijlage 11: Proof-of-Concept: procedure en inhoud Stichting ROC West-Brabant Perceel 2: DIS Periferie Openbare Europese Aanbesteding Datum : februari 2016 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Procedure Proof-of-Concept...

Nadere informatie

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 1 Inleiding Het onderhavige Reglement geeft aan op welke wijze Meldingen als bedoeld in de artikelen 10.40, eerste lid, en 10.38, derde

Nadere informatie

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 INHOUD

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309  INHOUD Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 jelle.attema@ecp.nl http://www.keurmerkafrekensystemen.nl/ INHOUD INHOUD... 1 INLEIDING... 2 DOEL... 2 BEGRIPPEN... 2 AANDACHTSGEBIED EN BEGRENZING...

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg VVE- UP Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg, 17 mei 2013 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 Versiebeheer...2 2 Inleiding...3 3 Instellingen VVE- UP...4 4 Beheer...5 5 Smartobject

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk iasset BV iasset B.V. Bezoekadres Betreft: Kenmerk: Bijlage: SLA SLA/iASSET/2014_v1.2 geen Postadres Kantoor: (0341) 760 799 KvK: 575 70744 IBAN: NL97 RABO 0120 3698 77 BIC: RABONL2U helpdesk@iasset.nl

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 Doel

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid E-mail Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archipol 6 voor gebruikers

Archipol 6 voor gebruikers Archipol 6 voor gebruikers Agenda Evolutie installed base Sterkten Archipol versie 6 Extra document types Module wapens Beheer Notulen 3 Archipol installed base Versie 4 : 31 % Versie 5 : 29 % Versie 6

Nadere informatie

Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP

Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP copyright ZorgTTP 2016 De rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder het auteursrecht, op alle informatie in dit document berusten bij ZorgTTP

Nadere informatie

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 Niets van deze rapportage wordt verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Moduleoverzicht Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Scorion: het instrument Scorion ondersteunt professionals bij de persoonlijke professionele ontwikkeling op basis van competenties. Scorion stelt een

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie