Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product"

Transcriptie

1 Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product Definitieve versie 1.1 d.d. 6 mei 2008 In deze Bijlage zijn deze eisen, wensen en vragen ten aanzien van de te realiseren Applicatie gegroepeerd naar de volgende aspecten.. - Functionaliteit - Gebruik open source - Ontwikkelstraat - Opbouw en structuur - Koppelbaarheid - Inpasbaarheid in de infrastructuur - Generieke voorzieningen - Conformiteit standaard BVE sector Op elke van deze deelgebieden is een aantal eisen, wensen en vragen geformuleerd. De eisen zijn geformuleerd als gesloten vragen. De wensen zijn deels als open, en deels als gesloten vraag geformuleerd. Aan de wensen en vragen is een prioriteit gekoppeld, waarmee wordt aangegeven in welke mate het antwoord meeweegt in de beoordeling (1=hoog., 2=gemiddeld, 3=laag). De bijlage begint met een visie op de ontwikkeling, servicing en licencering van de te realiseren Applicatie. De visie zet een streven van Triple A uiteen. Ze geeft ook inzicht in de ratio achter de prioriteiten. Relatie met de Wiki In het hoofdstuk Use Cases van de Wiki is de gevraagde functionaliteit gedefinieerd, vanuit het perspectief van de gebruiker. In het hoofdstuk Technische Eisen van de Wiki zijn de technische eisen en wensen opgenomen ten aanzien van de te realiseren Applicatie en de te gebruiken ontwikkelstraat. De use cases en de technische eisen vormen samen de inhoudelijke eisen die aan de gewenste te realiseren Applicatie (het product) worden gesteld en zijn overgenomen in deze Bijlage. Bij eventuele strijdigheid tussen de Wiki en deze Bijlage prevaleert hetgeen in deze Bijlage is opgenomen.

2 Productvisie Triple A streeft naar een innovatief, leveranciersonafhankelijk, toekomstvast en breed inzetbaar kernregistratiesysteem. Een belangrijke doelstelling van Triple A is ook om bij te dragen aan de vernieuwing van de onderwijsprocessen binnen het gehele BVE-veld door procesontwerpen, functionele ontwerpen en concrete ICT oplossingen aan het veld beschikbaar te stellen. Kern in de strategie om dit te realiseren is een duidelijke keuze voor een open architectuur en de ondersteuning van een groot aantal open standaarden. Daarnaast wordt onderkend dat het gebruik van open source oplossingen op onderdelen een belangrijke toegevoegde waarde kan leveren. Visie op het gebruik van open source 1 Naast het streven naar een open architectuur en het hanteren van open standaarden, wordt nadrukkelijk gestreefd naar de toepassing van open source software. Met de wens voor open source wordt niet beoogd het systeem kosteloos beschikbaar te maken voor het gehele BVE-veld, maar wel dat een aantal doelstellingen (beter) kan worden gerealiseerd. In het kader van de kernregistratie gaat het hierbij met name om de volgende doelstellingen: - Leveranciersonafhankelijkheid o De Leverancier heeft (na de initiële realisatie) geen alleenrecht op de doorontwikkeling en/of het leveren van diensten rondom het gerealiseerde systeem o Andere marktpartijen kunnen beschikken over de technische hulpmiddelen, standaarden en kennis om op het gerealiseerde systeem door te ontwikkelen, of daar met eigen producten op aan te sluiten - Ondersteuning van een best-of-breed strategie o In principe kan elke instelling kiezen voor de meest passende ICT ondersteuning voor de verschillende processen. Een keuze voor een bepaalde oplossing voor de kernregistratie mag geen grote belemmeringen op dat punt opleveren - Garanderen van onderhoudbaarheid op de langere termijn. o Door beheer en onderhoud niet eclusief aan één Leverancier voor te behouden kan ook op de langere termijn de onderhoudbaarheid worden gegarandeerd Triple A nodigt de Leverancier daarom uit om onderdelen van het systeem te realiseren en servicen op basis van een open source business model. De eventuele toepassing is echter geen doel op zich, maar zal worden getoetst tegen de achtergrond van bovengenoemde doelstellingen. Triple A ziet de meeste toegevoegde waarde in het gebruik van open source software op de onderdelen van de Applicatie die een generiek karakter hebben. Dit zijn onderdelen waarvan het wenselijk is dat ze 2

3 breder toegepast worden dan alleen binnen de kernregistratie zelf. Specifiek wordt hierbij gedacht aan de onderwijscatalogus en de criteriumbank. Leveranciers worden nadrukkelijk uitgenodigd deze onderdelen in open source te realiseren en te servicen. Het is ook denkbaar dat het intellectueel eigendom van deze onderdelen wordt overgedragen aan de onderwijsinstellingen, zodat vervolgens de software in open source of een vorm van gated source beschikbaar kan worden gesteld. In dit laatste geval wordt de software gecontroleerd (dus onder voorwaarden) aan derden beschikbaar wordt gesteld. Het op deze manier realiseren en servicen van de software betekent het toepassen van open source componenten in de ontwikkelstraat, ontwikkeling van de Applicatie op basis van open source componenten en de software open source licenceren 2. Dit biedt enerzijds de mogelijkheid voor de hele sector om gezamenlijk de ICT ondersteuning van het onderwijs te innoveren, zonder zich op basis van technische en juridische gronden te verbinden aan één Leverancier. Oplossingen komen op deze manier makkelijker beschikbaar voor de gehele sector, en kunnen in principe ook vanuit verschillende initiatieven binnen de BVE-sector verder worden doorontwikkeld. Het biedt ook de ruimte voor onderwijsinstellingen om (eventueel via andere leveranciers) individuele wensen te realiseren en tegelijk mede de collectieve ambitie vorm te geven. Uiteindelijk ontstaat zo een unieke mogelijkheid om de fleibiliteit en massa te ontwikkelen die voor langdurige innovatie noodzakelijk is. In onze visie is de rol van een Leverancier in deze situatie zeker niet minder belangrijk. De nadruk ligt alleen sterker op de dienstverlening en IT-inhoudelijke epertise van een Leverancier en minder op het eigenaarschap van een Applicatie. De Leverancier zal nog steeds producten en diensten leveren, alleen ontkoppeld van het eigenaarschap van de broncode. Visie op het gebruik van open standaarden Uitgangspunt is dat de software gebruik maakt van open standaarden 3 voor koppelingen en gegevensopslag. Dit waarborgt in belangrijke mate de toekomstvastheid van de Applicatie. We veronderstellen dat het gebruik van open standaarden ook voldoende mogelijkheden geeft om te koppelen met de bestaande of nog aan te schaffen systemen bij de betrokken instellingen. Elementair hierbij is dat het ICT landschap in de verschillende instellingen continu in ontwikkeling is. Betaalbaarheid, lange termijn, inpasbaarheid van de oplossing in een groot aantal verschillende instellingen vergt daarom koppelen en gegevensopslag op basis van open standaarden. Een aspect hiervan is dat Triple A de betrokken instellingen geen afhankelijkheid van specifieke producten en (deel)leveranciers wil opleggen. 1 Zie voor een beschrijving van open source software deze bijlage (Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product) onder 'gebruik open source'. 2 Het intellectuele eigendom wordt daarbij aan een onderwijs of overheidsgerelateerde instelling overgedragen en de software zal onder een open source licentie worden vrijgegeven. 3 Zie voor een beschrijving van open standaarden: 3

4 Een open benadering sluit aan bij het streven naar innovatie, onafhankelijkheid, toekomstvastheid en brede inzetbaarheid. Bovendien sluit deze strategie aan bij het streven van de overheid om de publieke zaak te dienen door stimuleren van het gebruik van open source en open standaarden. Functionaliteit De beoogde functionaliteit van de Applicatie bestaat uit twee onderdelen. Kernregistratiesysteem deelnemersgegevens Onderwijscatalogus en metadatering Het is een vereiste dat beide onderdelen worden gerealiseerd. Kernregistratiesysteem deelnemergegevens De functionaliteit met betrekking tot de kernregistratie is gedefinieerd in de vorm van use cases. Deze use cases zijn in onderstaande tabel samengevat en in de Wiki (in het hoofdstuk Use Cases) nader uitgewerkt. Het is een vereiste dat elk van de use cases gerealiseerd wordt. De use cases zijn in veel gevallen geschreven vanuit de optiek van het beroepsonderwijs (MBO). Omdat een aantal instellingen dat in Triple A deelneemt ook VO of VMBO onderwijs verzorgt, is het een nadrukkelijk uitgangspunt dat de beschreven functionaliteit ook deze onderwijstypen ondersteunt. # Functionaliteit per kernregistratieproces Eis Inschrijven U1 Use case: Intake De potentiële deelnemer of de opdrachtgever (indien het bijvoorbeeld een bedrijfsopleiding is of een cursus in opdracht van een gemeente) laat weten wat hij wil via een aanmelding. Tijdens de intake wordt vanuit de vraag van de deelnemer bekeken welke onderwijsproducten de instelling kan bieden. De deelnemer of opdrachtgever krijgt aan het eind van de intakeprocedure te horen wanneer met het onderwijs begonnen kan worden, waarbij ook rekening is gehouden met eventuele toelatingseisen voor de deelnemer. U2 Use case: Verbintenis De stappen die hier worden genomen resulteren in een verbintenis tussen de instelling en de potentiële deelnemer/opdrachtgever. In feite gaan de potentiële deelnemer en de instelling een wederzijdse verplichting aan. De instelling belooft om de producten aan te bieden die aansluiten op de vraag van de potentiële deelnemer. De potentiële deelnemer belooft om de onderwijsproducten af te nemen. Een van de uitkomsten is duidelijkheid over de bekostigingsrelatie tussen de instelling en de potentiële deelnemer/opdrachtgever, danwel het Rijk. 4

5 # Functionaliteit per kernregistratieproces Eis U3 Use case: Wijziging verbintenis Gedurende de looptijd van de verbintenis kan er aanleiding zijn om de verbintenis aan te passen. Dat kan zijn een wijziging in de bekostiging (bijvoorbeeld een andere werkgever gaat betalen voor de opleiding), maar ook het domein, diplomagebied, kwalificatiedossier of uitstroomkwalificatie waarvoor is ingeschreven kan wijzigen. Veelal zal het precieze diplomagebied of kwalificatiedossier bij eerste inschrijving niet zijn bepaald, maar pas later middels een wijziging van de verbintenis worden vastgelegd. Uitkomst van deze use case is een gewijzigde verbintenis tussen de instelling en de deelnemer of opdrachtgever. U4 Use case: Tussentijds beëindigen verbintenis De deelnemer of instelling kan ook besluiten de verbintenis te beëindigen voordat de afgesproken looptijd is verstreken. Deze beëindiging moet zorgvuldig worden uitgevoerd, omdat er mogelijk nog wel een recht is op een diploma. Als er naast deze verbintenis geen andere verbintenissen actief zijn wordt de deelnemer bovendien uitgeschreven. Beheer identiteit U5 Use case: Wijzigen identiteitsgegevens De gegevens die de identiteit betreffen, moeten worden vastgelegd en actueel worden gehouden. Naast gegevens zoals naam, adres en woonplaats, worden gegevens vastgelegd met betrekking tot bijvoorbeeld werkgever, kenmerken (etniciteit, handicaps) en aanwezige diploma s en certificaten. De gewijzigde gegevens worden bovendien klaargezet voor, indien van toepassing, uitwisseling met Bron. U6 Use case: Versturen mutaties deelnemergegevens naar Bron 4 Zodra er een overeenkomst is tussen instelling en deelnemer, moeten de gegevens worden doorgegeven aan Bron. Voor het toetsen van de correctheid van de gegevens wordt een controle uitgevoerd. Mutaties betreffende persoonsgegevens en inschrijvingsgegevens en de bekostigingsrelevantie moet naar Bron worden verzonden. Dit kunnen ook correcties zijn naar aanleiding van de terugkoppeling van Bron. U7 Use case: Verwerken van terugkoppelbestanden Bron 4 De applicatiebeheerder ontvangt van Bron een bestand met goedgekeurde en afgekeurde mutaties, op basis van het mutatiebestand dat naar Bron was verzonden. Er is sprake van een continu uitwisselingsproces van batches met mutaties die 4 De hier beschreven use case beschrijft de huidige werkwijze met betrekking tot de uitwisseling met Bron. Ten behoeve van eterne verantwoording en uitwisseling met eterne dossiers worden er in de toekomst aanvullende koppelingen voorzien. De eisen die zijn geformuleerd bij het aspect Koppelbaarheid dienen ervoor om ook dat op een goede manier mogelijk te maken. 5

6 # Functionaliteit per kernregistratieproces Eis verzonden en ontvangen worden. Summatief resultaat U8 Use case: Registreren van summatieve resultaten Wanneer er een summatief resultaat binnenkomt, zowel een nieuw resultaat als een correctie, moeten deze worden vastgelegd. Deze summatieve resultaten zijn de basis voor de diplomering. Diplomeren U9 Use case: Bepalen diplomarecht Wanneer de deelnemer de instelling gaat verlaten is het van belang om te bekijken of deze in aanmerking komt voor diplomering. Daartoe wordt door het eamenbureau bekeken of de behaalde summatieve resultaten op basis van de regels leiden tot een diploma. De diplomaregels zijn vastgelegd in een criteriumbank. Uiteindelijk wordt een kwalificerend document, over het algemeen een diploma of certificaat, gemaakt. U10 Use case: Kwalificeren vanuit de deelnemer/opleiding Ook kan een deelnemer zelf verzoeken om een specifiek diploma of kwalificerend document. Dit verzoek kan ook voor een groep deelnemers tegelijk, vanuit de opleiding worden gedaan. Dan zal het eamenbureau eveneens nagaan op basis van de summatieve resultaten of de deelnemer voor het betreffende document in aanmerking komt. U11 Use case: Onderhouden criteriumbank De criteriumbank bevat alle regels die bepalen of een bepaald diploma kan worden uitgereikt, met andere woorden: welke summatieve resultaten optellen tot een diploma. Bij wijzigingen van bijvoorbeeld regelgeving of bij een nieuw diploma, moeten deze regels worden ondergebracht in deze bank. Aanwezig analyse U12 Use case: Rapportage gegevens aanwezigheid deelnemer n.a.v. directe vraag Eterne partijen wensen informatie over de aanwezigheid van deelnemers. Dat komt voor in het kader van financiering of afspraken met gemeenten of andere partijen. De use case bevat de stappen die leiden tot een rapportage die de eterne partij heeft gevraagd. U13 Use case: Signaleren en rapporteren aan/afwezigheid op basis van verplichtingen Naast incidentele rapportages op basis van vragen van eterne partijen, hebben onderwijsinstellingen een meldingsverplichting met betrekking tot aan- of afwezigheid van deelnemers. Een voorbeeld is de melding aan de RMC s. Meldingen vinden plaats op basis van wet- en regelgeving, zoals de leerplicht. Documentbeheer U14 Use case: Constructie DeelnemerDocument Een document kan verschillende vormen en inhoud hebben. Voorbeelden van 6

7 # Functionaliteit per kernregistratieproces Eis documenten zijn overeenkomsten en contracten. Bij de constructie van een document worden gegevens uit de kernregistratie samengevoegd met een sjabloon. Een sjabloon bevat de opmaak en inrichting van het document. U15 Use case: Registratie DeelnemerDocument Documenten die door de deelnemer worden aangeleverd (zoals een kopie van het identiteitsbewijs) of documenten die door het systeem zijn gegenereerd (zoals de onderwijsovereenkomst) worden in de kernregistratie geregistreerd en gekoppeld aan de betreffende deelnemer (of opdrachtgever). Daarbij wordt ook aangetekend dat een deelnemer een kopie van het identiteitsbewijs heeft ingeleverd of welke diploma s de deelnemer heeft behaald. U16 Use case: Documentservice beëindigen Documenten krijgen de status niet meer geldig wanneer het document zijn einddatum heeft bereikt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een overeenkomst de geplande einddatum heeft overschreden of door een gewijzigde omstandigheid niet meer geldig is. U17 Use case: Documentsjabloon beheren Een documentsjabloon definieert een standaard document of brief voor wat betreft de lay-out en de vaste en variabele tekst. Bij het beheer van sjablonen, worden sjablonen gewijzigd of aangemaakt op basis van de noodzaak die vanuit allerlei werkprocessen wordt verlangd. Zo kan op enig moment een sjabloon gewijzigd moeten worden omdat wet- en regelgeving is gewijzigd. U18 Use case: Rapportdefinitiebeheer Om verschillende rapportages te kunnen leveren worden rapportdefinities beheerd, die een bepaalde rapportage definiëren. Het gaat dan om een specificatie van de selectie op de gegevens moet worden uitgevoerd en de lay-out van het rapport zelf. Loopbaanbeheer U19 Use case: Beschikbaar stellen loopbaangegevens Wanneer dit wordt verzocht door een deelnemer of een geautoriseerde begeleider van de deelnemer, verstrekt de onderwijsinstelling een overzicht van de leerloopbaan. Dit overzicht bevat de afgenomen onderwijsproducten gecombineerd met de aanwezigheidsgegevens. Daarnaast kan ook inzicht worden gegeven in de behaalde en nog te behalen summatieve resultaten. Na een check van de identiteit en autorisatie, worden gevraagde gegevens geleverd vanuit de kernregistratie. U20 Use case: Beschikbaar stellen peilstokmeting De deelnemer of geautoriseerd begeleider kan een verzoek doen om een meting te doen naar de stand van zaken ten opzichte van een specifieke uitstroomkwalificatie. Dit betekent dat inzichtelijk wordt gemaakt welke summatieve resultaten nog 7

8 # Functionaliteit per kernregistratieproces Eis ontbreken om een specifieke uitstroomkwalificatie te kunnen behalen. De behaalde summatieve resultaten van de deelnemer wordt naast de regels voor de betreffende uitstroomkwalificatie gelegd, zoals die zijn vastgelegd in de criteriumbank. Uitschrijven U21 Use case: Uitschrijven Door middel van een uitschrijving verlaat de deelnemer de instelling en wordt de verbintenis, en daarmee de bekostigingsrelatie beëindigd. Eventueel vindt er een eitgesprek plaats. Daarnaast wordt rekening gehouden met de eventuele leerplicht en melding naar het RMC. In de kernregistratie wordt de einddatum geregistreerd en de mutatie klaargezet voor Bron. Onderwijscatalogus en metadatering Hoewel we ons primair richten op het kernregistratiesysteem deelnemersgegevens is het noodzakelijk om ook de verbinding te leggen met het primaire proces en de onderwijslogistiek binnen de onderwijsinstellingen. In de registratie van deelnemergegevens is de onderwijscatalogus met de daarbij behorende metadatering van essentieel belang, met name bij de onderdelen inschrijven, summatief resultaat, diplomeren en loopbaanbeheer. Daarom is de onderwijscatalogus en de metadatering meegenomen in de functionele eisen. De beoogde functionaliteit met betrekking tot de onderwijscatalogus en de metadatering is in de Wiki, in het hoofdstuk Onderwijsproduct, nader uitgewerkt. In de onderstaande tabel zijn beide onderdelen kort samengevat. Het is een vereiste dat zowel de onderwijscatalogus als de metadatering gerealiseerd worden. # Functionaliteit onderwijscatalogus en metadatering Eis U22 Onderwijscatalogus In de matching tussen vraag en aanbod van onderwijs staat de onderwijscatalogus centraal. In deze catalogus staan alle (onderwijs)producten opgenomen die de onderwijsinstellingen te bieden hebben. U23 Metadatering Onderwijsproducten zijn te beschrijven met metadata (bijvoorbeeld soort product, benodigd personeel, benodigde ruimte, benodigde faciliteiten, leermiddelen, omvang en andere tijdsaspecten, bijdrage aan competenties en kerntaken, ervaring, financiële aspecten en beperkende factoren) 8

9 Gebruik open source Naast de vereiste functionaliteit zijn er eisen, wensen en vragen met betrekking tot diverse andere aspecten van de Applicatie en de te gebruiken ontwikkelstraat. In deze sectie zijn de eisen, wensen en vragen voor het gebruik van open source opgenomen. Voor wensen is een prioriteit aangegeven. Voor de vergelijkbaarheid van de Inschrijvingen gaat Triple A uit van een bepaalde open source definitie. In het kader van de beoordeling van de Inschrijving is daarom pas sprake van open source software als is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden: - De toepasselijke software licentie voldoet aan de Open Source Definition van het Open Source Initiative (zie - De desbetreffende software is voorzien van het zogenaamde 'Open Source Initiative Approved mark' (zie - Inschrijver accepteert door het indienen van een Inschrijving uitdrukkelijk dat in de relatie tussen Inschrijver en de onderwijsinstellingen de aansprakelijkheids- en garantiebepalingen uit de Overeenkomst voorgaan op dergelijke bepalingen uit de toepasselijke open source software licenties. Omdat de met open source software beoogde doelstellingen ook door de onderwijsinstellingen zelf kunnen worden gerealiseerd als zij de IE-rechten van applicatieonderdelen krijgen overgedragen (namelijk door die software vervolgens zelf als open source of gated source vrij te geven), zal Triple A bij de beoordeling van de hierna vermelde wensen en vragen, de applicatiedelen waarvan de IE-rechten worden overgedragen hetzelfde beoordelen als ware er sprake van open source software. # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit Gebruik open source O1 De ontwikkelstraat 7 is bij voorkeur opgebouwd uit 1 open source componenten O2 De onderwijscatalogus 5 is beschikbaar als open 1 source software. O3 De criteriumbank 6 is bij voorkeur beschikbaar als 1 open source software. O4 Welke andere onderdelen van de te realiseren Applicatie zijn in open source beschikbaar? 1 Naarmate meer onderdelen in open source beschikbaar zijn, zal dit positiever worden beoordeeld. 5 De onderwijscatalogus is in de Wiki beschreven in het hoofdstuk Onderwijsproduct 6 De criteriumbank is in de Wiki beschreven in de use case Onderhouden criteriumbank opgenomen in het hoofdstuk Use Cases 9

10 Ontwikkelstraat 7 Hieronder zijn eisen, wensen en vragen geformuleerd met betrekking tot de ontwikkelstraat. # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit Ontwikkelstraat W1 De ontwikkeling en het onderhoud wordt uitgevoerd met behulp van een ontwikkelstraat 7 waarin de volgende aspecten in samenhang zijn ondergebracht - Ontwikkeling en testen van de software op basis van een gangbaar technische platform 8 en aanvullende tools - Versie- en releasebeheer van gerealiseerde software en documentatie - Projectmanagementinformatie - Gecontroleerd opleveren c.q. promotie van releases naar test-, acceptatie- en productieomgevingen - Standaarden en richtlijnen voor ontwikkeling en documentatie 7 Onder een ontwikkelstraat wordt verstaan: Een werkomgeving voor softwareontwikkeling, gebaseerd op één of meerdere technische platforms aangevuld met een samenhangende verzameling tools en de inrichting van ontwikkel, test, en acceptatieomgevingen, op basis waarvan een softwareleverancier op een professionele en beheersbare manier software ontwikkelt. 8 Onder een technisch platform wordt verstaan: Een verzameling technische basisvoorzieningen op basis waarvan softwareontwikkeling kan plaatsvinden, bijvoorbeeld een J2EE platform of het.net platform. 10

11 Opbouw en structuur (architectuur) Hieronder zijn eisen, wensen en vragen geformuleerd met betrekking tot de opbouw en structuur (de architectuur) van de Applicatie. # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit Opbouw en structuur Structuur A1 In de architectuur van de Applicatie dient er een scheiding te zijn aangebracht tussen de presentatielaag, de logicalaag en de datalaag in de Applicatie A2 Deze scheiding in drie lagen is bij voorkeur zodanig 2 vormgegeven dat elke laag op fysiek gescheiden hardware geïmplementeerd kan worden A3 Het systeem is primair gericht op server-side verwerking. Dit houdt in dat de verwerking van gegevens (de applicatielogica) plaatsvindt op een centrale server-omgeving A4 De logicalaag is opgebouwd uit zelfstandige, herbruikbare services A5 De datalaag is zodanig opgebouwd dat er sprake is van éénmalige gegevensinvoer aan de bron die leidt tot onmiddellijke beschikbaarheid van de gegevens binnen alle onderdelen van het systeem (zonder copie- of synchronisatieslagen) A6 Wat is uw visie op de (granulariteit van de) opbouw 1 van de logicalaag in services? Naarmate deze visie sterker gericht is op generieke en herbruikbare services zal dit positiever worden beoordeeld. A7 Op welk(e) standaard product(en), framework(s), 2 technisch platform(en) en ontwikkelomgeving(en) is uw oplossing gebaseerd? Naarmate meer gebruik wordt gemaakt van een samenhangend geheel van standaard product(en), framework(s), technisch platform(en) en ontwikkelomgeving(en) zal dit positiever worden beoordeeld. A8 Kunt u een korte beschrijving geven, inclusief een grafische samenvatting, van de architectuur van de oplossing die u voor ogen hebt. Geef hierbij inzicht 1 11

12 # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit in de applicatiearchitectuur en de technische architectuur. Naarmate de architectuur nauwer aansluit bij de gestelde eisen en wensen zal dit positiever worden beoordeeld. User interface en navigatie - Presentatie A9 Het systeem werkt volledig op basis van een grafische user interface A10 De visuele stijl kan bij voorkeur worden aangepast 2 aan de huisstijl en grafische vormgeving van de betreffende instelling A11 De gebruikersinterface is Nederlandstalig A12 In welke mate voorziet het systeem in 3 personalisatie? Naarmate het systeem meer voorziet in personalisatie zal dit positiever worden beoordeeld. Toelichting: personalisatie is een belangrijke toegevoegde waarde van moderne user interfaces. Dit houdt in dat gebruikers eigen instellingen, menukeuzes en shortcuts kunnen definiëren. A13 De personalisaties zijn bij voorkeur werkplekonafhankelijk User interface en navigatie - Navigatie A14 Het systeem dient een navigatiestructuur te bevatten, van waaruit alle interactieve functies van het systeem te bereiken zijn A15 Het is wenselijk dat er een procesgestuurde toegang beschikbaar is waarmee de gebruiker achtereenvolgens naar de functie wordt geleid die nodig is voor de volgende stap in het werkproces. Het is daarbij wenselijk dat de procesgang door een functioneel beheerder kan worden aangepast. Toelichting: deze toegangsstructuur is beschikbaar naast de zojuist benoemde menugestuurde toegang tot de functies A16 Een interactie met het systeem kan tijdelijk worden onderbroken om tussendoor een andere

13 # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit ongerelateerde werkzaamheid uit te voeren User interface en navigatie - feedback en waarschuwingen A17 Op elk scherm heeft de gebruiker duidelijk inzicht in de voortgang en de status van de handeling waar hij mee bezig is A18 Er is een duidelijk onderscheid in foutmeldingen, waarschuwingen en andere meldingen A19 De teksten van waarschuwingen zijn bij voorkeur 3 aanpasbaar door een functioneel beheerder, voor zover het functionele meldingen betreft Beveiliging - Authenticatie A20 Het systeem voorziet in een eigen authenticatie van gebruikers op basis van een user-id en password A21 Aan elke gebruiker dienen één of meerdere rollen te kunnen worden gekoppeld A22 Het moet mogelijk zijn om de authenticatie te laten lopen via een binnen de instelling reeds beschikbare directory, die op basis van het LDAP protocol toegankelijk is. A23 Het systeem moet ook kunnen functioneren in een Single sign-on constructie, waarbij de authenticatie al buiten het systeem heeft plaatsgevonden A24 Toepassing van het ASP (Application Service 2 Provider) model voor de hosting en beheer van de Applicatie stelt mogelijk etra eisen aan de beveiliging van authenticatie, autorisatie en het dataverkeer. Wat is de visie van de Leverancier op de benodigde additionele beveiligingsmaatregelen? Naarmate de beveiligingsrisico s beter inzichtelijk zijn gemaakt en de geboden maatregelen deze risico s meer beperken zal dit positiever worden beoordeeld. A25 Single sign-on kan op verschillende manieren worden geïmplementeerd. Welke werkwijze heeft uw voorkeur? Naarmate de genoemde werkwijze zowel in beheer als in gebruik efficiënter is zal deze positiever worden beoordeeld. 2 13

14 # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit Beveiliging Autorisatie A26 De autorisatie binnen het systeem is rolgebaseerd met de mogelijkheid dat een gebruiker meerdere rollen heeft A27 Gebruikers dienen op basis van hun rol te kunnen worden geautoriseerd voor de functies van de Applicatie A28 Gebruikers dienen daarnaast, in aanvulling op de autorisatie voor de functies van de Applicatie, te kunnen worden geautoriseerd voor de toegang tot de gegevensverzamelingen binnen de Applicatie. Hierbij dient onderscheid gemaakt te kunnen worden in raadpleeg- en muteerautorisaties A29 Op basis van de organisatorische eenheid waartoe een gebruiker behoort, dient de toegang een gegevensverzameling beperkt te kunnen worden tot dat deel dat behoort bij de betreffende organisatorische eenheid. A30 Bij voorkeur is er één autorisatiesystematiek voor 2 alle functies van het systeem, inclusief zoek- en rapportagefuncties A31 Zijn er specifieke autorisatievoorzieningen 3 mogelijk, zodat middleware (of andere applicaties) ook alleen op een geautoriseerde manier de functies of gegevens kunnen benaderen (bijvoorbeeld middels een non-interactive user). Naarmate de beveiligingsrisico s van benadering door middleware (of andere applicaties) meer worden beperkt zal dit positiever worden beoordeeld. Performance A32 De in de Wiki onder 'Technische eisen - Technische eisen - Performance' benoemde performance dient haalbaar en aantoonbaar te zijn, uitgaande van de genoemde aantallen gebruikers en deelnemers, met hardware en netwerkvoorzieningen die voldoen aan de gestelde minimumeisen A33 Welke randvoorwaarden worden aan de 2 infrastructuur en hardware gesteld, om een garantie 14

15 # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit van de responsetijden af te kunnen geven. Naarmate deze randvoorwaarden concreter zijn, en aansluiten bij gangbare configuraties zal dit positiever worden beoordeeld. Schaalbaarheid A34 Het systeem dient tenminste op het niveau van de hardware in belangrijke mate horizontaal schaalbaar te zijn, dat wil zeggen dat de capaciteit kan worden uitgebreid (of verminderd) door etra servers met dezelfde functie toe te voegen (of te verwijderen) met behoud van de gedefinieerde vereiste performance in de Wiki onder Technische eisen Technische Eisen Performance. Uitgaande van de daar genoemde aantallen gebruikers en geregistreerde deelnemers dient het systeem door middel van opschaling geschikt gemaakt te kunnen worden voor het dubbele hiervan A35 Afhankelijk van de platformkeuze van de 3 Leverancier is softwarematige schaalbaarheid haalbaar. In welke mate voorziet het door de Leverancier voorgestelde platform in de mogelijkheid voor softwarematige schaalbaarheid van bijvoorbeeld web- of applicatieservers? Naarmate het voorgestelde platform meer schaalbaarheid biedt, zal deze positiever worden beoordeeld. A36 Welke onderdelen van de Applicatie zijn niet 3 horizontaal schaalbaar, in de zin dat de capaciteit wordt begrensd door de capaciteit van een hard/software component in de configuratie? Naarmate meer onderdelen horizontaal schaalbaar zijn, zal deze positiever worden beoordeeld. Fleibiliteit A37 Voor alle gegevens die ingevoerd worden via codes of codewaarde tabellen, dienen deze codes fleibel te zijn in te stellen A38 Codewaarde tabellen moeten kunnen worden 15

16 # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit gewijzigd met een bepaalde ingangsdatum, zonder dat dit effect heeft op bestaande verwijzingen Internet technologie A39 De user interface van de Applicatie is, zowel voor gebruikers als beheerders, volledig web gebaseerd A40 De services in de logicalaag dienen bij voorkeur 1 gebaseerd te zijn op web services technologie danwel als web service beschikbaar gemaakt te kunnen worden A41 XML wordt gebruikt als standaard voor gegevensuitwisseling naar andere applicaties A42 Worden er aanvullende eisen aan de browser of 2 cliënt gesteld, bovenop de beschikbaarheid van een standaard web browser? Naarmate minder aanvullende eisen worden gesteld, wordt dit positiever beoordeeld. A43 Welke aanvullende maatregelen zijn nodig om gebruikers buiten de eigen organisatie (dus buiten het eigen netwerk) toegang te geven tot de 2 Applicatie? Naarmate minder aanvullende maatregelen nodig zijn, zal dit positiever worden beoordeeld. 16

17 Koppelbaarheid Hieronder zijn eisen, wensen en vragen geformuleerd met betrekking tot de koppelbaarheid van de Applicatie. # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit Koppelbaarheid Portaal K1 De user interface is web gebaseerd, inclusief de navigatie, en kan via een standaard HTML hyperlink of menuoptie in een portaalomgeving worden gestart K2 Het is wenselijk dat individuele schermen van de 2 Applicatie zonder de standaard navigatiestructuur, dus als losse zelfstandige schermen, kunnen worden aangeroepen K3 Het is wenselijk dat aan individuele schermen in de 2 aanroep contet kan worden meegegeven K4 De user-interface componenten kunnen worden geïntegreerd in een portaal product door schermonderdelen als (Microsoft) Web Part of (Java) Portlet aan het portaal beschikbaar te stellen. K5 Het is wenselijk dat het systeem de vormgeving van 2 een bestaande Applicatie of van een bestaand portaal kan overnemen op basis van stylesheets K6 Het is wenselijk dat het systeem de vormgeving van 3 andere applicaties kan bepalen op basis van de eigen stylesheets Middleware / servicebus K7 Het systeem kan een eigen service als een web service ontsluiten en toegankelijk maken voor andere applicaties K8 Welke functionaliteiten van het systeem kunnen als 1 een web service ontsloten worden voor andere applicaties? Naarmate meer functionaliteiten als web service ontsloten kunnen worden, wordt dit positiever beoordeeld. K9 Het systeem kan een (nog nader te bepalen) eterne web service aanroepen en als een eigen service integreren in de functionaliteit 17

18 # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit K10 Het systeem dient in staat te zijn om een XML bericht te versturen naar aanleiding van een gebeurtenis in het systeem (bijvoorbeeld een bepaald type mutatie) K11 Het systeem dient in staat te zijn XML berichten te ontvangen en te verwerken K12 Voor welke gebeurtenissen is het mogelijk om een 1 XML bericht (over de gebeurtenis) te versturen naar aanleiding van de gebeurtenis? Naar mate dit voor meer gebeurtenissen mogelijk is, wordt dit positiever beoordeeld. K13 Voor welke mutaties is het mogelijk om een XML 2 bericht te ontvangen en te verwerken? Naar mate dit voor meer mutaties mogelijk is, wordt dit positiever beoordeeld. K14 Voor web services verkeer (en bij voorkeur voor alle berichtenverkeer) worden de SOAP, WSDL, XML en HTTP standaarden gehanteerd zoals genoemd in het overzicht van standaarden bij het onderdeel Conformiteit standaarden BVE-sector K15 Op welke andere manieren kan de Applicatie een 3 service ontsluiten en ter beschikking stellen aan andere applicaties? Naarmate meer manieren worden geboden om een service te ontsluiten, wordt dit positiever beoordeeld. K16 Op welke andere manieren kan de Applicatie een 3 eterne functie aanroepen en integreren in de functionaliteit van de Applicatie? Naarmate er meer manieren zijn, wordt dit positiever beoordeeld. K17 Welke specifieke XML- en Web services 2 standaarden worden ondersteund, met name voor: - XML - XSD - SOAP - WSDL - WSS (Web services security) 18

19 # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit Naarmate meer (en de actuele) standaarden worden ondersteund, wordt dit positiever beoordeeld. K18 Welke (onderdelen van) standaard middleware 3 producten worden geadviseerd, of zijn bij uitstek geschikt? Naarmate de geadviseerde standaard middelware een standaard of zeer gangbaar product is, wordt dit positiever beoordeeld. Kantoorapplicaties K19 Het is wenselijk dat de in het systeem 2 geregistreerde documenten in ODF (Open Document Format), PDF (Portable Document Format) of Microsoft Office formaat in de bijbehorende kantoorapplicatie getoond worden (voor zover deze op de werkplek is geïnstalleerd en geconfigureerd), als de documenten uit het systeem worden opgevraagd. K20 Het is wenselijk dat gegevens die in tabelvorm worden gepresenteerd direct in een bijbehorende kantoorapplicatie kunnen worden getoond 2 19

20 Inpasbaarheid in de infrastructuur Hieronder zijn eisen, wensen en vragen geformuleerd met betrekking tot de inpasbaarheid van het systeem in de infrastructuur. # Onderwerp Eis Wens Vraag Prioriteit Inpasbaarheid in de infrastructuur Centrale platform I1 Het centrale platform is gebaseerd op technologie die gangbaar is in de markt I2 Wat is uw visie op de continuïteit van bestaande 2 koppelingen die zijn gebaseerd op selecties uit de database. Met andere woorden: op welke wijze kunnen dergelijke koppelingen in stand worden gehouden? Naarmate meer bestaande koppelingen in stand gehouden kunnen worden, wordt dit positiever beoordeeld. I3 Welke aanvullende eisen stelt u aan het centrale 3 platform? Naarmate de gestelde eisen meer gangbaar zijn, wordt dit positiever beoordeeld. Werkplekken I4 De eisen aan de werkplek zijn zo laag mogelijk, bij 2 voorkeur beperkt tot een standaard browser en de software waarmee een directe koppeling bestaat. I5 De Applicatie functioneert browseronafhankelijk, in de zin dat elke gangbare standaard web browser kan worden gebruikt (zoals Firefo, Safari, Opera, of Internet Eplorer) I6 Het systeem functioneert werkplekonafhankelijk, in de zin dat een gebruiker op verschillende werkplekken kan werken zonder verlies van gegevens of instellingen. I7 Welke minimum eisen worden aan de werkplek 3 gesteld? Naarmate de minimum eisen lager zijn, wordt dit positiever beoordeeld. I8 Wat zijn de optimale (geadviseerde) specificaties 3 van de werkplek? Naarmate de optimale (geadviseerde) specificaties meer gangbaar zijn, wordt dit positiever beoordeeld. I9 Welke specifieke software dient op de werkplek 3 20

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Handreiking toepassen VeRA

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Handreiking toepassen VeRA 2.0 Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang in informatievoorziening binnen de veiligheidsregio s Handreiking toepassen VeRA Deel 1: Aanbesteden 1 VeRA en aanbesteden 3 2

Nadere informatie

Programma van Eisen Leerlingvolgsysteem

Programma van Eisen Leerlingvolgsysteem Versie 0.9 Aan CvB Van Lotte de Rooij, Bas Kruiswijk Programma van Eisen Leerlingvolgsysteem Datum 10 maart 2015 Pagina 1 van 43 De Onderwijsspecialisten Centrale Diensten Wij bieden (voortgezet) speciaal

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD

Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Programma van Eisen en en voor de aanschaf van een Standaard Applicatie voor Document Management, Records Management en Workflow

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO 30 september 2013, versie 0.86 20130930.PvE 2013 PO-VO.v086 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ontwikkelingen rond leermaterialen... 3 1.2 Een

Nadere informatie

Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Project IRIS

Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Project IRIS Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst Project IRIS Mike van Alst - IT-eye Service Oriëntatie bij de NAK 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Deel 1: Nederlandse Algemene

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Software archtectuur WABinfo

Software archtectuur WABinfo Software archtectuur WABinfo Opdrachtgever Rijkswaterstaat RIZA Contactpersoon Dhr. J. Rienks Vertis / CSO adviesbureau Contactpersonen Dhr. R. Beikes (Vertis) Dhr. J. Rijnbeek (CSO) - onderdeel van het

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

APM Toets en Open Source Software. Versie 1

APM Toets en Open Source Software. Versie 1 APM Toets en Open Source Software Versie 1 2 APM Toets en Open Source Software Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Applicatie Portfolio Management Toets 5 2.1 Huidige situatie 6 2.2 Plaatsbepaling

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio FS 141216.3A FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio Analyse van voorziening Pleio Rapportage in opdracht van het Forum Standaardisatie Colofon Naam project

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3313951 Datum 12-01-2010 verantwoordelijken datum paraaf

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3313951 Datum 12-01-2010 verantwoordelijken datum paraaf Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: DIA/IBO mr. D.J. Beens MBA User-id: BEED Tel: 4715 Onderwerp: STRATEGIE OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE SOFTWARE Toelichting: In 2007 heeft

Nadere informatie

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland Architectuurontwerp ELO Open Universiteit Nederland Heerlen, september 1999 Datum 30-03-04 Pagina 1 van 68 Onderwijstechnologisch

Nadere informatie

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening 2 3 Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Bert

Nadere informatie

Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer

Doelarchitectuur Toegang Rhythm, ergo sum Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0 Datum 5 maart 2012 Status Concept Opstellers: Barry Dukker Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Peter Bergman Saam de Mooij Rein During - DEF - FIN

Nadere informatie

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 Finale Versie 06 juli 2012 Contact projectbureau I-strategie Postbus

Nadere informatie

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie. INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Aanleiding...

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Deventer DOET, Digi Werkt Architectuuroverzicht Deventer DOET, Digi Werkt (Fase II)

Deventer DOET, Digi Werkt Architectuuroverzicht Deventer DOET, Digi Werkt (Fase II) Architectuuroverzicht Plaats Apeldoorn Versie 1.0 Datum 15 oktober 2006 Auteurs Sander Rodenhuis en Jan Willem van Veen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Over de gemeente Deventer...4 3 De nieuwe midoffice

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT versie 1.0, 4 april 2011 SURF NE T B V, R A DBOUDKW A RTIE R 273, P OS TBU S 19035, 3501 DA UTRECH T T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, W WW. S URFNE T.NL I N HO UD

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk Bert Dingemans Abstract Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie