Instructie Waarstaatjegemeente. Handboek voor de uitvoering van de burgerpeiling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instructie Waarstaatjegemeente. Handboek voor de uitvoering van de burgerpeiling"

Transcriptie

1 Instructie Waarstaatjegemeente Handboek voor de uitvoering van de burgerpeiling Januari 2014

2 COLOFON Samenstelling Ischa van Straaten Druk BMC BMC Postbus HE Den Haag Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BMC. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. BMC kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 1 2 Planning 3 3 Trekken van de steekproef 4 4 Printen van de vragenlijsten 6 5 Belangrijke adressen en contactgegevens 7 6 Voorbeeld aankondigingsbrief 8 7 Voorbeeld herinneringsbrief 10 8 Voorbeeld persbericht 12

4 1 Inleiding Uw gemeente neemt deel aan het onderzoek voor Waarstaatjegemeente, volgens de nieuwe standaard die per 2014 geldt. In de Handleiding Burgerpeiling WSJG van KING vindt u al de nodige praktische en methodologische informatie rondom de burgerpeiling en het zelfonderzoek. In dit handboek lichten we nog een aantal zaken toe en vindt u voorbeeldmateriaal dat u in kunt zetten voor de burgerpeiling. We benadrukken dat het van belang is dit handboek en de handleiding van KING goed door te lezen. Op de meeste van uw vragen zult u in een of beide van de documenten het antwoord vinden. Zo niet, dan kunt u altijd bellen met uw contactpersoon bij BMC uiteraard. Wat doet u? Voor de meeste informatie in dit handboek is ervan uitgegaan dat u zelf zorgdraagt voor: - de steekproeftrekking - de verzending van de vragenlijsten en rappelbrieven - een antwoordnummer waar de ingevulde vragenlijsten naar toe worden gestuurd - uiteraard het zelfonderzoek, inclusief aanleveren van de gegevens aan KING Mocht u van deze standaard afwijken, dan vragen we u met uw contactpersoon van BMC af te stemmen wat dit betekent voor de instructies en voorbeeldmaterialen in dit handboek Wat doet BMC BMC verzorgt voor u in ieder geval de volgende zaken en op verzoek nemen we andere taken voor u uit handen: - Samen met u bepalen welke vragen en antwoordopties toegevoegd worden aan de basisvragenlijst - vragenlijst opmaken - vragenlijst online programmeren, inclusief genereren van beveiligde deelnamecodes - u ondersteunen in het opstellen van brieven en persmateriaal (voorbeelden vindt u verderop in dit handboek) - de kwaliteit van het onderzoek bewaken, zodat u aan de standaard van Waarstaatjegemeente voldoet - het scannen van de ingevulde vragenlijsten - het samenvoegen van de data van de papieren vragenlijsten en de online ingevulde vragenlijsten - Het verzorgen van de verwerking van de gegevens en aanlevering aan KING voor publicatie op Waarstaatjegemeente.nl Achtereenvolgens zal worden ingegaan op: SGBO INSTRUCTIE KLANTONDERZOEK KANTELING 1

5 planning steekproeftrekking in een spreadsheetprogramma instructie voor het printen voorbeeldbrieven Apart heeft u van uw contactpersoon een basisvragenlijst gekregen. Zo niet, neemt u dan contact met hem of haar op. BMC HANDBOEK WAARSTAATJEGEMEENTE 2

6 2 Planning Wat Wie Wanneer Start WSJG Week 0 Toezenden per mail - handleiding KING, planning, BMC Week 1 voorbeeldvragenlijst, etc. Afstemmen extra vragen BMC en gemeente Week 1 Opstellen begeleidende brief, rappelbrief en Gemeente Week 2 persberichten (in 1 keer) o.b.v. voorbeeld in handboek Begeleidende brief, rappelbrief en persberichten Gemeente Week 3 sturen naar BMC voor check Documenten retour met opmerkingen BMC Week 3 Papieren vragenlijst opnieuw opgemaakt BMC Week 3 Online vragenlijst gereed BMC Week 3 Trekken steekproef GBA Gemeente Week 3 Inlogcodes naar gemeente BMC Week 3 Drukken/printen brieven en enquêtes Gemeente Week 4 Correctielijst GBA gegevens overleden personen, Gemeente Week 4 betreffende begeleidende brieven verwijderen Samenvoegen en verzenden enquêtes Gemeente Week 5 Verzending vrijdag Looptijd enquête Week 6 tm 9 Opzet rappelbrief afgestemd met BMC Gemeente Week 6 Afhankelijk van de respons drukken en verzending Gemeente Vrijdag week 7 rappelbrief Definitieve sluitingsdatum enquête BMC Zaterdag week 9 Enquêtes uitgepakt en plat in doos naar Scanbureau Gemeente Maandag Week 11 Scannen enquêtes Scanbureau Week 12 Dataverwerking BMC Week 13 en week 14 Aanleveren data aan KING BMC Week 15 Eventuele acties bij uitbesteden drukken/ verzenden Versturen steekproefbestand naar drukker Gemeente Vrijdag Week 3 Enveloppen en briefpapier gemeente naar drukker Gemeente Week 3 Correctielijst GBA gegevens overleden personen, betreffende begeleidende brieven verwijderen Gemeente/ drukker Week 4 In bovenstaand overzicht is de doorlooptijd van het onderzoek te zien. Vanaf de start van het onderzoek moet gerekend worden op een doorlooptijd van ongeveer 15 weken. Voor aanvang van het onderzoek bespreekt uw contactpersoon bij BMC met u of er aanpassing van de planning noodzakelijk is. BMC HANDBOEK WAARSTAATJEGEMEENTE 3

7 3 Trekken van de steekproef Voor de uitvoering van Waarstaatjegemeente in 2014 is het noodzakelijk dat u 2200 burgers aanschrijft voor deelname. Indien u nog uitsplitsing wil naar subgroepen (bijvoorbeeld dorp) dient u dit aantal per subgroep te hanteren voor betrouwbare resultaten. Voor kleinere aantallen per kern dient u met BMC te overleggen. De steekproeftrekking dient willekeurig ( aselect ) te gebeuren. In de handleiding Handleiding uitvoering burgeronderzoek Waarstaatjegemeente.nl van KING vindt u een instructie over de steekproeftrekking. Voor het specifiek trekken van de steekproef via Excel (of ander spreadsheetprogramma), vindt u hieronder een beschrijving. Steekproef in spreadsheetprogramma Veel spreadsheetprogramma s (bijvoorbeeld MS Excel) hebben een functie die willekeurige getallen kan generen. Veelal heet die functie ASELECT/RANDOM of WILLEKEURIG. Hierna geven wij stapsgewijs aan hoe in MS Excel een steekproef te trekken is. 1. Maak een Excel-bestand met naam en adresgegevens van alle klanten (u kunt vanuit de GBA een export-file maken hiervoor). Bijvoorbeeld kolom A = naam, kolom B = adres, kolom C = postcode en kolom D = woonplaats. 2. In de eerste lege kolom kan een aselect nummer worden aangeroepen. Dat gaat als volgt: a. Selecteer het veld waar het eerste aselecte getal moet worden ingevoegd. Als wij het voorbeeld blijven volgen zou dat veld E2 moeten zijn. b. Typ in de functiebalk =ASELECT() en geef ENTER. Nu is een willekeurig getal tussen 0 en 1 weergegeven in het geselecteerde veld (zie hierboven). 3. Vervolgens kopieert u het veld waarin het willekeurige getal is weergegeven naar de onderstaande velden: klik op rechter muisknop en kies kopiëren. Selecteer vervolgens alle velden (tot het eind van het adressenbestand) onder het geselecteerde veld en klik op de rechter muisknop en kies nu voor plakken. Nu staat er een kolom willekeurige getallen naast bij de NAW-gegevens. BMC HANDBOEK WAARSTAATJEGEMEENTE 4

8 4. Het adressenbestand moet nu gesorteerd worden op de kolom met de willekeurige getallen. Dat gaat als volgt: a. Selecteer het hele Excel-blad. Dit gaat het makkelijkst door het vakje boven de 1 van de eerste rij en links naast de A van de eerste kolom aan te klikken. b. Ga vervolgens in het menu naar Data en kies sorteren en geef aan op welke kolom het adressenbestand gesorteerd moet worden (in ons voorbeeld kolom E: nummer) en klik OK. Hieronder een voorbeeldscherm: 5. Het adressenbestand is nu willekeurig gesorteerd en u kunt nu het aantal klanten (afhankelijk van de omvang van het gehele klantenbestand) selecteren als steekproef. Denk nog om het volgende: - Per huishouden mag maar 1 persoon meedoen. Dat betekent dat u achteraf de dubbele huishoudens eruit haalt en het aantal weer verder aanvult tot 2200 op basis van het willekeurige getal (zie hierboven). Het is niet de bedoeling om vooraf (vóór de steekproeftrekking) al de dubbele huishoudens eruit te halen, omdat dan kleine huishoudens meer kans maken om mee te doen. - Het gaat enkel om inwoners van 18 jaar en ouder, die daarbij níet in een verpleeg-/verzorgingshuis of instelling wonen. BMC HANDBOEK WAARSTAATJEGEMEENTE 5

9 4 Printen van de vragenlijsten We gaan ervan uit dat u zelf de vragenlijsten print. Daarbij hanteert u de volgende procedure en aantallen (aantallen gelden niet indien u uitsplitsingen naar wijken, kernen of doelgroepen wil maken): 1. De gemeente ontvangt van BMC een *.pdf document van de vragenlijst 2. De gemeente print 2270 vragenlijsten om te versturen naar de burgers, 50 voor onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld burgers die de vragenlijst alsnog toegezonden willen krijgen) en 20 extra exemplaren voor BMC 3. De gemeente print alles op dezelfde printer achter elkaar, dubbelzijdig. 4. De gemeente stuurt 20 vragenlijsten naar BMC BMC HANDBOEK WAARSTAATJEGEMEENTE 6

10 5 Belangrijke adressen en contactgegevens De belangrijkste contactgegevens voor dit onderzoek zijn: BMC (voor algehele coördinatie) Korte Houtstraat 20a-b 2511 CD Den Haag Scan Serv (voor het scannen van de vragenlijsten) Hofweg XD Nootdorp BakkerBaarn (huisdrukker van BMC) Postbus AC Baarn BMC HANDBOEK WAARSTAATJEGEMEENTE 7

11 6 Voorbeeld aankondigingsbrief «REGEL1» «REGEL2» «REGEL3» deelnamecode: «CODE» Datum: Betreft: Onderzoek onder inwoners van [Gemeentenaam} «AANHEF» Wat vindt u van de voorzieningen in de gemeente {Gemeentenaam}? Betrekt de gemeente u voldoende bij het maken van plannen? Voelt u zich veilig in uw eigen buurt? Wij horen hierover graag uw mening. Uw mening helpt ons Wij werken steeds aan het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente. Daarom laten we nu een onderzoek uitvoeren onder de inwoners van {Gemeentenaam}. Uw mening helpt ons u beter te betrekken bij het maken van gemeentelijke plannen en onze dienstverlening beter af te stemmen op uw behoeften. Zo hebben we bijvoorbeeld na de eerdere onderzoeken Onafhankelijk onderzoeksbureau Voor dit onderzoek heeft de gemeente ervoor gekozen de standaard van Waarstaatjegemeente.nl te gebruiken. Hierdoor kunt u straks online zien hoe wij als gemeente presteren en of wij het beter of minder goed dan andere gemeenten. We laten het onderzoek uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau, genaamd BMC. Bij dit onderzoek is uw privacy gewaarborgd. Alleen BMC ziet uw antwoorden. Zo doet u mee Om mee te doen heeft u twee mogelijkheden: 1) U gaat naar onderzoek.bmc.nl en klikt vervolgens op {Gemeentenaam}. Vervolgens moet u de deelnamecode die bovenaan deze brief staat invoeren om te starten met de vragenlijst. 2) U heeft samen met deze brief een vragenlijst ontvangen. Deze kunt u invullen en in de bijgeleverde antwoordenvelop kosteloos terugsturen naar de gemeente. Zorg ervoor dat de deelnamecode die bovenaan deze brief staat vermeld, ook op de laatste pagina van de vragenlijst bij vraag {vraagnummer} genoteerd wordt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De resultaten In {maand} {jaar} zijn de resultaten van het onderzoek bekend. We zullen erover publiceren in het en op de gemeentelijke website. Ook kunt u enkele weken daarna de resultaten terugvinden op Waarstaatjegemeente.nl. Wanneer u meer wilt weten over dit onderzoek, neemt u dan contact op met van de gemeente {Gemeentenaam} (tel..). BMC HANDBOEK WAARSTAATJEGEMEENTE 8

12 Gebruik deze kans om uw mening te laten horen! Wij hopen dat u aan dit onderzoek meewerkt. Daarvoor alvast hartelijk dank. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van {Gemeentenaam}, de secretaris, de burgemeester, <titel en naam> <titel en naam> BMC HANDBOEK WAARSTAATJEGEMEENTE 9

13 7 Voorbeeld herinneringsbrief «REGEL1» «REGEL2» «REGEL3» deelnamecode: «CODE» Datum: Betreft: Herinnering onderzoek onder inwoners van {Gemeentenaam} «AANHEF» Twee weken gelden ontving u van ons een uitnodiging voor deelname aan een onderzoek onder de inwoners van {Gemeentenaam}. Met dit resultaten van dit onderzoek wil de gemeente haar dienstverlening en beleid verbeteren. Wij hopen dat u de vragenlijst voor dit onderzoek reeds (via internet of op papier) heeft ingevuld en retour gestuurd. Zo ja, dan willen we u enorm bedanken voor uw tijd en moeite. Zo niet, dan vragen we u dat alsnog te doen. Uw mening is namelijk belangrijk voor ons. Uw mening helpt ons u beter te betrekken bij het maken van gemeentelijke plannen en onze dienstverlening beter af te stemmen op uw behoeften. Zo doet u mee Als u nog niet heeft meegedaan, heeft u twee mogelijkheden: 1) U gaat naar onderzoek.bmc.nl en klikt vervolgens op {Gemeentenaam}. Vervolgens moet u de deelnamecode die bovenaan deze brief staat invoeren om te starten met de vragenlijst. 2) U heeft samen met de vorige brief een vragenlijst ontvangen. Deze kunt u invullen en in de bijgeleverde antwoordenvelop kosteloos terugsturen naar de gemeente. Zorg ervoor dat de deelnamecode die bovenaan deze brief staat vermeld, ook op de laatste pagina van de vragenlijst bij vraag {vraagnummer} genoteerd wordt. Heeft u geen papieren vragenlijst en wilt u deze alsnog ontvangen, bel dan met de contactpersoon van de gemeente (zie hieronder). Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Vragen of ondersteuning Wanneer u nog praktische vragen heeft over dit onderzoek, neemt u dan contact op met van de gemeente {Gemeentenaam} (tel..). Wij hopen dat u alsnog aan dit onderzoek meewerkt. Daarvoor alvast hartelijk dank. BMC HANDBOEK WAARSTAATJEGEMEENTE 10

14 Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van {Gemeentenaam}, de secretaris, de burgemeester, <titel en naam> <titel en naam> BMC HANDBOEK WAARSTAATJEGEMEENTE 11

15 8 Voorbeeld persbericht Waar staat de gemeente {gemeentenaam}? Wat vinden de inwoners van {gemeentenaam} van de voorzieningen in de gemeente? Betrekt de gemeente hen voldoende bij het maken van plannen? Voelen zij zich veilig in hun eigen buurt? Om op die vraag het antwoord te krijgen neemt de gemeente {gemeentenaam} deel aan het onderzoek Waar Staat Je Gemeente. Waar Staat Je Gemeente wordt voor de gemeente uitgevoerd door BMC inwoners, van 18 jaar en ouder, ontvangen deze week thuis een enquêteformulier. De onderwerpen waar de gemeente graag de mening over wil weten, zijn: Het algemene oordeel over de gemeente Veiligheid De relatie tussen de gemeente en haar inwoners Individuele dienstverlening Woon- en leefklimaat Lokale economie Arbeidsparticipatie en werkgelegenheid Gezondheid, zorg en welzijn De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst zullen invullen, zodat de gemeente een goed beeld heeft hoe de inwoners over de woonomgeving en de dienstverlening denken. De vragenlijst kan tot {datum} aanstaande worden ingevuld, ook online. Doordat meerdere gemeenten meedoen aan het onderzoek, biedt dat de mogelijkheid de resultaten met elkaar te vergelijken. Zo krijgt de gemeente niet alleen de mening van de inwoners over de algemene dienstverlening, maar kan ook geanalyseerd worden hoe de resultaten zich verhouden tot die van de andere deelnemende gemeenten. Waar de gemeente {gemeentenaam} staat, wordt in {maand} bekend. De resultaten worden gepubliceerd op internetsite www. {gemeentenaam}.nl en op BMC HANDBOEK WAARSTAATJEGEMEENTE 12

16 BMC HANDBOEK WAARSTAATJEGEMEENTE 13

Monitoren of dit wordt uitgevoerd

Monitoren of dit wordt uitgevoerd Protocol dataverzameling CQI Naasten op de Intensive Care schriftelijke en digitale versie Taken en verantwoordelijkheden onderzoeker/kwaliteitsmedewerker Versie voor CQI-vragenlijst 5.0 Oktober 2014 Taken

Nadere informatie

EMMA Handleiding E-mailmarketing

EMMA Handleiding E-mailmarketing EMMA Handleiding E-mailmarketing Inleiding Succesvolle e-mailmarketing campagnes leggen de focus (terug) bij de ontvanger. Het versturen van e-mailmarketing is nog steeds populair en kan, wanneer goed

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Versie: 1.0 Datum: 9-12- 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Facturatie 4 2.2. Debiteurenbeheer 5 2.3. Incasso 5 2.4. Administratie 5 3. Gebruik

Nadere informatie

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Excel 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

De Nederlandse Handleiding WORDPRESS VOOR HET BEHEREN VAN JE WEBSITE

De Nederlandse Handleiding WORDPRESS VOOR HET BEHEREN VAN JE WEBSITE De Nederlandse Handleiding WORDPRESS VOOR HET BEHEREN VAN JE WEBSITE Stap-voor-stap instructies over het gebruik van WordPress en hoe je hier gemakkelijk je website mee kunt beheren. Een publicatie van

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE

Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE Schober Information Group Vlierwerf 3A 4704 SB Roosendaal 0165-595710 info@schober.nl www.schober.nl Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE Beste webshop bezoeker, In dit document vindt u gedetailleerde

Nadere informatie

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3. Noodzaak tot zorgvuldige naleving onderzoeksopzet...

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk 1 : Starten met uw eigen enquête - Een account maken - Eerste enquête Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes -

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3.

Nadere informatie

Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg'

Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg' Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg' gegevensoverdracht voor start jeugddeclaraties Kenmerk: 1412-TV-113-invu Datum: 3 december 2014 Versie: 1.2 Auteurs: Truus Vernhout en Arthur Frank Versie 1.1 november

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.3.1 (dus ook te gebruiken met versies 10.4). U kunt de nieuwste versie van UNIT4

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Content Management Systeem

Content Management Systeem Handleiding RedSpot Content Management Systeem Cowpunks Online Marketing & Services Pascalweg 6 6662 NX Elst t. 0481 350 618 info@cowpunks.nl www.cowpunks.nl INHOUD Inleiding... 3 Inloggen... 4 Aan de

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Inleiding Beste VO contactpersoon, Voor u ligt de handleiding DDD voor het VMBO. Het gebruik van het DDD wijst zoveel mogelijk voor zich. Toch willen we het DDD ondersteunen

Nadere informatie

Microsoft Outlook 2007

Microsoft Outlook 2007 Microsoft Outlook 2007 Inhoudsopgave 1 OUTLOOK 2007... 3 1.1 Onderdelen van Outlook... 3 1.2 Outlook algemeen... 3 Leesbevestiging instellen... 3 1.3 Sneltoetsen... 5 Algemeen gebruik sneltoetsen... 5

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie