1 De leerlijn Informatievaardigheden In de leerlijn Informatievaardigheden staan vier vaardigheden centraal:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 De leerlijn Informatievaardigheden In de leerlijn Informatievaardigheden staan vier vaardigheden centraal:"

Transcriptie

1 DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIEVAARDIGHEDEN BIJ ICT VOOR STUDIE EN WERK 1 De leerlijn Informatievaardigheden In de leerlijn Informatievaardigheden staan vier vaardigheden centraal: - het definiëren van het probleem - het zoeken van informatie - het scannen en verwerken van gevonden informatie - het organiseren van informatie Eerstejaars Bachelorstudenten en pre-masterstudenten krijgen in de eerste weken van hun studie aan de UvT een Basisinstructie Informatievaardigheden, verzorgd door medewerkers van LIS. De instructie wordt afgesloten met een toets in Blackboard. Voor de Bachelorstudenten is deze instructie gekoppeld aan het vak ICT voor Studie en Werk : het deelnemen aan de instructie en de afsluitende toets is voorwaarde voor deelname aan het tentamen van dit vak. Ook voor pre-masterstudenten is deelname aan de instructie en afsluitende toets verplicht; hier is echter nog geen koppeling met een Bachelorvak gerealiseerd. Ter ondersteuning is een elektronische module ontwikkeld waarin een stappenplan is uitgewerkt voor het systematisch uitvoeren van een literatuuronderzoek (zie paragraaf 3). De leerlijn Informatievaardigheden is uiteengezet in drie vakken. Zie onderstaand schema voor de vakken en de te oefenen vaardigheden. Vak Docent Sem. Te oefenen vaardigheden ICT voor studie en werk introductie van het stappenplan - zoektermen - scannen / selecteren - bronvermelding / plagiaat - literatuurverwijzingen vlg. APA - introductie EndNote Cognitiewetenschap gebruik van het stappenplan - specifiek definiëren van criteria voor literatuuronderzoek - beargumenteerd selecteren van gevonden informatie - verder gebruik EndNote Onderzoekspracticum BDM zelfstandig doorlopen van alle aspecten van het stappenplan - integreren van informatievaardigheden in onderzoek - verder gebruik EndNote Rode draad bij alle vakken is het gebruik van het stappenplan om te komen tot een meer systematische aanpak bij het uitvoeren van literatuuronderzoek

2 2 Doelen ICT voor Studie en Werk Het vak ICT voor studie en werk is het eerste vak in de leerlijn Informatievaardigheden. Doel van dit vak in het kader van deze leerlijn is de introductie van een werkwijze rondom het verzamelen, verwerken en opslaan van informatie zoals beschreven in het stappenplan (zie hieronder). Er wordt ook een koppeling gemaakt met de LIS-cursus Basisinstructie Informatievaardigheden. 3 Module Informatievaardigheden (information literacy) Ter ondersteuning van de leerlijn Informatievaardigheden is een Webmodule ontwikkeld (zie: Bij de ontwikkeling van de module informatievaardigheden is men uitgegaan van het 4C/ID-instructiemodel. Dit model werd ontwikkeld door Jeroen van Merrienboer (OU) en het heet voluit: het vier componenten instructie ontwerpmodel. Het model wordt gebruikt bij het ontwerpen van trainingsprogramma's voor complexe vaardigheden (complex leren). De kern van dit model is de heletaak- benadering d.w.z. dat de lerende complexe vaardigheden leert door te werken aan betekenisvolle integratieve taken. De module informatievaardigheden wordt geïntroduceerd tijdens het eerste jaar van de opleiding en kan daarna als naslag worden gebruikt. Informatievaardigheden zijn vaardigheden die worden toegepast bij het zoeken, beoordelen en verwerken van informatie. Naast kennisnemen van specifieke databases en zoekmethoden leer je informatievaardigheden vooral door te doen. Hierbij kunnen we opmerken dat het zoeken naar informatie vaak een iteratief proces is. Probleemgestuurd leren is een adequate aanpak gebleken bij het aanleren van informatievaardigheden. Daarom is in deze module een casus opgenomen, als voorbeeld van een mogelijke uitwerking van een informatieprobleem, op basis waarvan je specifieke onderdelen van het hele proces kunt doorlopen. De module informatievaardigheden bestaat uit drie onderdelen: een Probleemaanpak, uitgewerkt in een gedetailleerd en concreet stappenplan, de theorie rondom informatievaardigheden waarnaar verwezen wordt vanuit het stappenplan en een casus met uitwerking om alle stappen van het proces te doorlopen, te oefenen en eigen te maken. Voor het zelf uitwerken van de casus of een ander informatieprobleem moeten studenten gebruik maken van een bijgevoegd werkblad (zie bijlage 1). Het stappenplan bestaat uit 4 fasen, waaraan een aantal concrete activiteiten zijn gekoppeld: Fase Definiëren van het probleem Zoeken naar informatie Scannen en verwerken van informatie Organiseren van informatie Activiteit Formuleer centrale vraag Bedenk wat je al weet Bepaal welke informatie nodig is Selecteer informatiebronnen Genereer zoektermen Zoek binnen een informatiebron Beoordeel gevonden bronnen en informatie op betrouwbaarheid Beoordeel gevonden bronnen en informatie op relevantie Verbind informatie uit de verschillende bronnen met elkaar Leg de gevonden informatie vast Koppel de gevonden informatie terug naar de vraag Stel bron- en literatuurverwijzing op - 2 -

3 4 Opdrachten Studenten voeren in het kader van informatievaardigheden twee maal een opdracht uit op basis van een casus. De opdrachten worden systematisch uitgevoerd aan de hand van een stappenplan. De eerste opdracht vindt plaats tijdens het college en wordt uitgevoerd in tweetallen, de tweede opdracht wordt individueel uitgevoerd buiten de colleges om. a. Planning De opdrachten worden op de volgende wijze in het collegerooster ingebed. In het schema zijn ook de overige onderdelen rondom informatievaardigheden opgenomen. Weeknr. Taak docent voor college Taak docent in college 1 36 Informatie geven over inschrijven basisinstructie en verplichting voor tentamen Gastdocent LIS (45 minuten) Hoorcollege over: - plagiaat - bronvermelding - intro EndNote Melden dat studenten Laptop mee moeten nemen Introductie Stappenplan a.d.h.v. een casus; zoeken in Google, Google Scholar en Bibliotheekdatabase; resultaten vergelijken Taak student voor college Taak student tijdens /na college Inschrijven bij een van de instructiegroepen in de Bb cursus van LIS voor basisinstructie Volgen basisinstructie Informatievaardigheden LIS Tijdens college: Oefenen in tweetallen met stappenplan en casus Na college: Uitvoeren individuele opdracht 9 45 Uitvoeren individuele opdracht Inleveren opdracht via Bb Assignment Nakijken individuele opdrachten Nakijken individuele opdrachten Nabespreken individuele opdrachten Het is te overwegen om bij een herstructurering van de cursus de activiteiten vanaf week 8 te vervroegen in de tijd. Je kunt hierbij denken aan één of meerdere weken. Dit geeft meer ruimte aan het eind van het semester voor correctiewerk van de individuele opdrachten, het geven van feedback en het plenair bespreken van de opdracht. b. Doel Het doel van de opdrachten is de introductie van het stappenplan en het aanleren van een systematische werkwijze bij het oplossen van informatieproblemen

4 c. Opzet Bij de opzet van de opdrachten gaan we uit van het 4C/ID instructiemodel van van Merriënboer. In dit model starten leertaken binnen eenzelfde taakklasse (een verzameling equivalente leertaken) met veel ingebouwde ondersteuning. En we eindigen met leertaken die geen ondersteuning meer bieden. Het stappenplan voor het oplossen van informatieproblemen wordt geïntroduceerd tijdens het college in week 8, aan de hand van de module informatievaardigheden (zie par. 3). Deze module bevat een geheel uitgewerkte casus waarmee je de stappen kunt illustreren (maximaal ingebouwde ondersteuning). Daarna werken studenten in tweetallen aan een zoekopdracht op basis van een casus waarbij een deel van de uitwerking al is gegeven (zie bijlage 2). Alle gevormde tweetallen worden over vier condities verdeeld op basis van twee variabelen: (1) Engelse of Nederlandse zoektermen en (2) zoeken in Google of andere databases. Bij de bespreking aan het eind van het college kunnen de resultaten van de vier verschillende condities met elkaar worden vergeleken. Als tweede en laatste opdracht werken studenten individueel een casus uit waarbij slechts minimale ondersteuning wordt geboden. Voor het verstrekken van de individuele opdracht en het innemen van de uitwerkingen maak je gebruik van de Blackboard workflow tool Assignment (zie ook punt e. Blackboard). Het opdracht-/antwoordformulier (zie bijlage 3) dat studenten moeten gebruiken voor het uitwerken van de opdracht biedt je als attachment bij het Assignment aan. Na beëindigen van de opdracht stuurt elke student het ingevulde formulier via het Assignment terug naar de docent (zie bijlage 4: Handleiding gebruik Blackboard Assignment). d. Feedback Opdracht 1 Nadat studenten in tweetallen de opdracht tijdens het college hebben uitgewerkt ga je de opdracht plenair bespreken waarbij de uitkomsten van de vier condities met elkaar worden vergeleken. Opdracht 2 Studenten leveren de opdracht in via Blackboard Assignment. Je kijkt de opdrachten na via het scherm of op papier. Heeft dat laatste je voorkeur, dan kun je gebruik maken van de aanwijzingen in de Handleiding gebruik Blackboard Assignment (bijlage 4) om alle documenten via een Zip-file uit Blackboard te halen en te printen. Nadat je de opdracht hebt nagekeken geef je een beoordeling 1, 2 of 3 en een korte feedback in het Gradebook. Bij het nakijken op papier moet je niet vergeten de beoordeling ook in het Gradeboek te zetten, in de kolom van de Assignment. Bij onvoldoende resultaat laat je via de feedback functie van de Assignment weten welke aanvullende activiteiten er door de student moeten worden uitgevoerd. Tijdens het laatste college bespreek je de opdracht plenair aan de hand van een modeluitwerking. Plaats deze uitwerking ook op Blackboard. g. Blackboard Voor het geven van de individuele opdracht maak je gebruik van Blackboard Assignment. De voordelen van het gebruik van deze workflow tool zijn: - de docent houdt via het Gradebook overzicht welke student zijn/haar opdracht heeft ingeleverd - alle documenten kunnen tegelijkertijd worden gedownload in een Zip-file om daarna bijvoorbeeld te worden geprint (zie bijlage 4: Handleiding gebruik Blackboard Assignment) - Via het Gradebook kunnen opdrachten eenvoudig worden gescoord en die waardering kan door de student worden opgevraagd via My Grades - De docent kan via de zelfde workflow tool ook feedback geven aan individuele studenten

5 Verstrek via deze workflow tool het opdracht/antwoordformulier als attachment. Studenten sturen het ingevulde formulier ook via de Assignment terug. Kort nadat de uiterste inleverdatum verstreken is zet je de Assignment op unavailable zodat er geen nieuwe opdrachten meer kunnen worden ingeleverd, tenzij na overleg met de docent. Na beoordeling van de opdracht kunnen studenten de uitslag inzien via My Grades. Om misverstanden te voorkomen is het aan te raden om de Digital Dropbox op unavailable te zetten zodat studenten niet per abuis toch de dropbox gebruiken om de opdracht in te leveren. Daarnaast geeft het gebruik van andere browsers dan Internet Explorer mogelijk foutmeldingen en is daarom af te raden. Maak hiervan melding in de Blackboard course. h. EndNote In week 3 wordt tijdens het gastcollege van LIS ook het programma EndNote geïntroduceerd als reference manager. Van dit programma bestaat een gewone Windows-versie alsook een Webversie. Studenten zijn vrij om te kiezen of ze gebruik willen maken van EndNote bij de opdrachten en van welke versie ze gebruik willen maken. i. De beoordeling Studenten krijgen als waardering het cijfer 1, 2 of 3: - 1 = onvoldoende - 2 = matig / voldoende - 3 = goed 5 Ingangsvoorwaarden tentamen Een student mag deelnemen aan het tentamen wanneer hij aan onderstaande eisen voldoet: Heeft deelgenomen aan de basisinstructie LIS en met goed gevolg de bijbehorende toets afgelegd. Heeft de individuele opdracht op tijd ingeleverd. Uitwerking van de opdracht is van voldoende niveau

6 UITWERKING COLLEGES VOORAF Plaats op Blackboard in ieder geval: - Een link naar de module Informatievaardigheden ; dit kan in de vorm van een aparte knop in het menu of als External Link in een van de Content Areas. - Neem een link op naar de cursus Informatievaardigheden van LIS - Maak de Digital Dropbox unavailable zodat hier geen gebruik van kan worden gemaakt COLLEGE 1 Geef een overzicht van de totale cursus. Meldt dat de basisinstructie Informatievaardigheden een verplicht onderdeel vormen van de cursus en dat deelname aan deze instructie en afsluitende toets voorwaarde is voor deelname aan het tentamen. Meldt vervolgens dat een individuele opdracht rondom informatievaardigheden ook een onderdeel vormt van de cursus. Leg hierbij nadruk op de volgende zaken: - wanneer de opdracht wordt verstrekt - wat de uiterste inleverdatum is - dat de opdracht met voldoende moet worden afgesloten (cijfer 2 of 3) - dat de opdracht wordt besproken tijdens het laatste college - dat gebruik moet worden gemaakt van de browser Internet Explorer voor het inleveren van de Assignment; andere browsers kunnen mogelijk foutmeldingen opleveren Refereer aan de module Informatievaardigheden, waarvan een link is opgenomen in de Bb cursus. COLLEGE 3 Kondig op Blackboard het gastcollege aan over plagiaat en bronvermelding en benadruk nogmaals het volgen van de basisinstructie Informatievaardigheden van LIS. COLLEGE 8 Plaats vooraf op Blackboard: - De uitgewerkte casus aan de hand waarvan het stappenplan wordt uitgelegd - De oefenopdracht voor tweetallen (zie bijlage 2) om uit te werken tijdens het college - De volledig uitgewerkte oefenopdracht - De individuele opdracht (zie bijlage 3) in de vorm van een Assignment (zie bijlage 4: Handleiding gebruik Blackboard Assignment) - Controleer of de Digital Dropbox op unavailable staat - Zet de tool My Grades in het Tools-menu op unavailable COLLEGE 9 Studenten werken in deze week buiten de college-uren aan de individuele opdracht. COLLEGE 10 Maak melding via een Announcement op Blackboard dat de inlevertermijn is verstreken en dat de opdrachten via de Assignment-tool moeten worden ingeleverd

7 COLLEGE 11 Nakijken van de individuele opdrachten. - Zet de Assignment op unavailable zodat studenten niet via het aanklikken van de Assignment de voorlopige beoordelingen kunnen zien - Maak vooraf een modeluitwerking en spreek die door met eventuele co-correctoren. - Plaats de modeluitwerking op Blackboard - Maak een verdeling van de opdrachten met co-correctoren - Geef de waardering in termen van voldoende/onvoldoende - en eventueel feedback weer in het Gradebook zodat studenten de resultaten kunnen bekijken via de tool My Grades COLLEGE 12 Nakijken individuele opdrachten (zie College 11). Wanneer alle opdrachten zijn nagekeken kun je de tool My Grades op available zetten en via een Announcement of mailbericht laten weten dat de cijfers beschikbaar zijn en in te zien. COLLEGE 13 Bespreken van de opdracht aan de hand van de modeluitwerking

8 BIJLAGE 1 LEEG WERKBLAD INFORMATIEVAARDIGHEDEN Opdracht/casus: Centrale vragen: Wat je al weet: Nodige informatie -waarom die keuze- Informatiebron(nen) -waarom die keuze- Zoektermen Beoordeling gevonden informatie -kwaliteit/betrouwbaarheid- Beoordeling gevonden informatie - relevantie/inhoud

9 Bronverwijzing -volgens APA regels- Kort inhoudelijk verslag (max. woorden): - 9 -

10 BIJLAGE 2 WERKBLAD OPDRACHT 1 ICT VOOR STUDIE EN WERK Internetrevolutie Opdracht/Casus Er wordt wel eens gesproken van de "internet revolutie" omdat het internet en het internetgebruik plotseling erg snel groeide. Daarnaast heeft het internet een grote invloed gehad op veranderingen in de maatschappij. Internet is waarschijnlijk niet de eerste techniek waarbij een sterke groei zich voordeed. Denk bijvoorbeeld aan de boekdrukkunst en telefonie. Hoe verhouden deze revoluties zich tot elkaar? Als eerste vraag in dit onderzoek kijken we naar: Is de groei van het gebruik van de telefoon vergelijkbaar met die van het internet? Op basis van het antwoord op deze vraag kunnen we misschien verder onderzoek doen (maar niet in deze opdracht). Centrale vragen Hoe verhoudt zich de groei van internetgebruik ten opzichte van de (toenmalige) groei van telefonie? Wat weet je al - Internet groeide plotseling erg snel. - Welke kennis is nodig om de ontwikkelingen rondom telefonie te kunnen plaatsen (over welke periode heb je het dan )? In dat geval zoek je dus een stuk geschiedenis. Je komt bij het zoeken veel informatie tegen over de ontwikkeling van de mobiele telefonie (dus recente geschiedenis) - Literatuur zoeken kan op verschillende manieren: Google Scholar, zoeksystemen van de bibliotheek, zoals Online Contents, Catalogus, Web of Science of Science Direct Nodige informatie (waarom die keuze) - Referenties over de groei/ontwikkeling van het gebruik van internet. - Referenties over de groei van het gebruik van telefonie. - Referenties over vergelijkingen tussen internet en telefonie. Informatiebronnen (waarom die keuze) Mogelijk relevante bronnen: - Google/Google Scholar - Online Contents UvT of Landelijke Online Contents (tijdschriftartikelen) - Catalogus UvT of Nederlanse Centrale Catalogus (boeken) - Web of Science Zoektermen Beoordeling gevonden informatie ; kwaliteit/betrouwbaarheid Beoordeling gevonden informatie : relevantie/inhoud

11 Bronverwijzing-volgens APA regels- Kort antwoord op de vraag

12 BIJLAGE 3 WERKBLAD OPDRACHT 2 ICT VOOR STUDIE EN WERK Informatiemaatschappij in China Opdracht/Casus Als je ooit in het buitenland op vakantie bent geweest, heb je vast gemerkt dat culturen verschillen. In de afgelopen jaren lijkt vooral China van een ontwikkelingsland tot een welvarend land veranderd te zijn. Het valt wel te verwachten dat de Chinese cultuur anders is dan hier, maar in hoe ver is er sprake van een informatiemaatschappij in China? Centrale vragen Wat is de status van de informatiemaatschappij in China? Wat weet je al - China heeft de afgelopen jaren een grote sprong gemaakt op het economisch gebied. - Literatuur zoeken kan op verschillende manieren: Google Scholar, zoeksystemen van de bibliotheek, zoals Online Contents, Catalogus, Web of Science of Science Direct. Nodige informatie (waarom die keuze) Referenties over de status (of groei/ontwikkeling) van de informatiemaatschappij in China. Informatiebronnen (waarom die keuze) Mogelijk relevante bronnen: - Google/Google Scholar - Online Contents UvT of Landelijke Online Contents (tijdschriftartikelen) - Catalogus UvT of Nederlanse Centrale Catalogus (boeken) - Web of Science Zoektermen Beoordeling gevonden informatie ; kwaliteit/betrouwbaarheid Beoordeling gevonden informatie : relevantie/inhoud Bronverwijzing-volgens APA regels- Kort antwoord op de vraag

13 BIJLAGE 4 HANDLEIDING GEBRUIK BLACKBOARD ASSIGNMENT Voor het geven van opdrachten binnen de Blackboard (Bb) leeromgeving heeft Bb een workflow tool ontwikkeld met de naam Assignment. Dit kan tot enige verwarring leiden omdat er ook standaard een Content Area in een Bb course aanwezig is met de zelfde naam. De Assignment tool kent drie achtereenvolgende onderdelen: 1. het geven van de opdracht door de docent 2. het uitvoeren en insturen van de opdracht door de student 3. beoordelen en het geven van feedback door de docent Voor stap 3, het beoordelen en geven van feedback, wordt gebruik gemaakt van het Gradebook. Via dit Gradebook heb je een goed overzicht over welke studenten de Assignment hebben voltooid en krijg je toegang tot de individuele resultaten. We beschrijven nu kort de eerste stap: de wijze waarop een Assignment moet worden aangemaakt en beschikbaar gesteld. Daarna kijken we kort naar stap twee, het insturen van resultaten. Als laatste staan we stil bij stap drie, het beoordelen en het geven van feedback, en de rol van het Gradebook bij deze activiteiten. 1. Het geven van de opdracht Een Assignment wordt altijd aangemaakt en beschikbaar gesteld in een van de Content Areas van een Bb course. We gaan naar het Control Panel, klikken op één van de Content Areas en het volgende scherm wordt zichtbaar. Klik aan de rechter bovenzijde van het scherm het pull down menu open, kies voor de optie Assignment en klik op het knopje Go. De Assignment opent met een template, zoals we dat van Blackboard gewend zijn. Deel 1 is het informatiedeel, waarbij onder andere een titel en een korte instructie kan worden ingetypt en eventueel kan worden aangegeven hoeveel punten te verdienen zijn

14 Bij onderdeel twee van het template kan worden aangegeven of - en zo ja welke - bestanden moeten worden meegegeven met de opdracht. Het is dus mogelijk om de examenopgaven op deze manier aan de kandidaten beschikbaar te stellen. Bij onderdeel drie kunnen nog enkele opties worden ingesteld rondom de beschikbaarheid van het Assignment. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de Assignment pas in een later stadium, en voor een specifieke periode beschikbaar te stellen. Wanneer de Assignment gereed is dan moet op Submit worden geklikt

15 De Assignment staat nu in de betreffende Content Area en is, tenzij anders is aangegeven bij de opties (zie hierboven), beschikbaar voor studenten. 2. Het uitvoeren en insturen van de Assignment door de student Nadat je de Assignment hebt klaargezet moet je naar de studenten communiceren waar ze de opdracht kunnen vinden. Een mogelijk hulpmiddel hierbij is een Announcement met een Internal Link naar de plaats waar de Assignment staat. Studenten gaan naar de aangewezen plaats op Bb en openen daar de Assignment door te klikken op de link >>View/Complete Assignment: [naam]

16 De eventueel met de opdracht meegeleverde bestanden, te vinden onder Assignment Files, kunnen nu worden geopend en elders opgeslagen. De student kan nu beginnen met het uitvoeren van de opdracht. Nadat de student klaar is met de opdracht, kan dit Assignment-scherm worden gebruikt om de opdracht in te sturen. De student gebruikt hiervoor de onderdelen 2 en 3 van het scherm. Allereerst vult de student bij Comments zijn naam en ANR in en vervolgens kan het document met de uitgewerkte opdracht worden toegevoegd bij de optie Attach local file. Met de knop Save wordt het document wel bewaard maar niet naar de docent gestuurd. De student kan in een latere sessie nog een en ander toevoegen/wijzigen. Voor het daadwerkelijk versturen van de opdracht moet de student op Submit klikken. 3. Beoordelen en het geven van feedback door de docent In het Gradebook wordt zichtbaar welke studenten de opdracht hebben ingestuurd via de Assignment workflow tool. Na insturen verschijnt achter de naam van de betreffende student een uitroepteken

17 Door te klikken op een uitroepteken wordt een statusoverzicht van de Assignment voor de betreffende student zichtbaar. Een klik op de optie View geeft een detailweergave van alle onderdelen van de Assignment. Onder (2)User s Work vind je de ingestuurde resultaten, bij (3)Feedback to User kan een cijfer worden toegekend en andere feedback worden gegeven en bij (4)Instructor Notes kun je voor jezelf of een collega-docent aantekeningen maken

18 Wil je als docent niet alle opdrachten via het scherm lezen en beoordelen, dan kun je er voor kiezen om alle ingestuurde documenten te downloaden en daarna te printen. Door te klikken op de titelnaam van de kolom voor het Assignment kom je in een menustructuur met de naam Item Options. Kies hier voor Item Download en het scherm Download Assignment wordt zichtbaar. In dit scherm kan worden aangegeven van welke kandidaten de files moeten worden gedownload door het hokje voor de betreffende naam af te vinken. Daarna op Submit klikken en alle files worden in een Zip-file geplaatst. De Zip-file kan nu worden opgeslagen en eventueel gebrand op CD. In de Zip-file wordt voor elke geselecteerde student ook een klein tekstbestand met aanlever-informatie opgeslagen naast het ingestuurde (examen-)bestand zelf. De bestanden in de Zip-file kunnen daarna in een keer naar de printer worden gestuurd. Je moet bij correctie op papier niet vergeten om een waardering in te voeren in het Gradebook

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Introductie ICT toepassingen bij ACTA Blok Introductie Bachelor 1 2015-2016

Introductie ICT toepassingen bij ACTA Blok Introductie Bachelor 1 2015-2016 Introductie ICT toepassingen bij ACTA Blok Introductie Bachelor 1 2015-2016 Augustus 2015 Afdeling ICT&Onderwijs icto@acta.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Overzicht accounts... 3 3 ICT toepassingen...

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook.

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook. 2 Joomla ebook Bouw zelf een professionele website Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook

Nadere informatie

WPO Interactief. Gebruikershandleiding

WPO Interactief. Gebruikershandleiding WPO Interactief Gebruikershandleiding 1 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 2. WPO Methodiek... 4 Doelstelling... 4 Achtergrond... 4 Structuur van de werkplekopleiding... 4 De rol van de werkplekopleider...

Nadere informatie

Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor studenten

Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor studenten Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor studenten Three Ships N@Tschool! versie 11 28-7-2010 Aan de gebruiker Wij stellen je terugkoppeling zeer op prijs. Voor vragen en opmerkingen over Three Ships

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Got it?! Taal

Gebruikershandleiding Got it?! Taal Gebruikershandleiding Got it?! Taal Deel A INSTRUCTIE VOOR DE DOCENT... 3 1 Hoe activeer ik mijn licentie voor Got it?! Taal?... 4 2 Groepenregie... 5 2.1 Hoe maakt u een groep aan?... 5 3 Beheer... 8

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus

Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus (TiU) gebruikt Blackboard Learn als digitale leeromgeving. In dit document staan de meest essentiële onderdelen van Blackboard kort uitgelegd. Neem

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

SAMENWERKEN BINNEN REVIT. Werken met BIM. School : CAD College. Studierichting : Student : Richard den Ouden. Kees Huising

SAMENWERKEN BINNEN REVIT. Werken met BIM. School : CAD College. Studierichting : Student : Richard den Ouden. Kees Huising SAMENWERKEN BINNEN REVIT Werken met BIM Handleiding om studenten samen te laten werken binnen een Revitproject. Hierbij is gekeken naar de mogelijkheden die de gemiddelde school kan aanbieden en welke

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Clubwebsite

Handleiding Sportlink Clubwebsite Handleiding Sportlink Clubwebsite Versie 1.6 januari 2009 Sportlink Services Huis ter Heideweg 14 3705 LZ Zeist www.sportlink.nl 1 Inhoud Handleiding Sportlink Clubwebsite 1 Versie 1.4 december 2008 1

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren" (vd Veen, de Boer & Collis)

Didactiek voor Web-leeromgevingen: Actief leren (vd Veen, de Boer & Collis) Veen, J. van der, Boer, W.F. de, & Collis, B. A. (2000). Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren". Notitie in het kader van het SURF TeleTOPAB project,(deelproject T9). Dinkel Instituut, UT, Enschede

Nadere informatie

Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren

Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 Starten met het portfolio 4 Wachtwoord aanmaken 4 Inloggen in het portfolio 4 Uw gegevens wijzigen 4 Structuur van het portfolio 5 Basisprincipes 7 Data uit de tabel opslaan

Nadere informatie

Docentenhandleiding epack

Docentenhandleiding epack Docentenhandleiding epack Magistratenlaan 138-5223 MB Postbus 233 5201 AE s-hertogenbosch Tel: (073) 628 88 11 Datum: Versie: 20 juli 2012 5.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 De methodesite... 4 1.1 Introductie:

Nadere informatie

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Starten met E- Learning in Moodle

Starten met E- Learning in Moodle Starten met E- Learning in Moodle Auteurs: Michiel Boerman, id5r en Isabelle Langeveld, Helder & Wijzer Op dit moment overweeg je om te starten met E- Learning. Je wilt een opleiding die je aanbiedt ondersteunen

Nadere informatie

Instructie voor het gebruik van het Document Center voor het proces van maken en reviewen van de Masterthesis Ontwikkelingspsychologie

Instructie voor het gebruik van het Document Center voor het proces van maken en reviewen van de Masterthesis Ontwikkelingspsychologie Instructie voor het gebruik van het Document Center voor het proces van maken en reviewen van de Masterthesis Ontwikkelingspsychologie 1. Bij de start van het proces krijg je een mailtje dat aangeeft dat

Nadere informatie

Handleiding voor de CROW-website Past Performance

Handleiding voor de CROW-website Past Performance Handleiding voor de CROW-website Past Performance Inleiding Deze Handleiding heeft tot doel gebruikers en beheerders zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de werking van de CROW-website Past Performance.

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Schrijfwijzer. Media, Communicatie en Cultuur. Erasmus School of History, Communication and Culture. Academisch Jaar 2014-2015

Schrijfwijzer. Media, Communicatie en Cultuur. Erasmus School of History, Communication and Culture. Academisch Jaar 2014-2015 Schrijfwijzer Media, Communicatie en Cultuur Erasmus School of History, Communication and Culture Academisch Jaar 2014-2015 Erasmus Universiteit Rotterdam 1 Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen PROFIEL HANDLEIDING Inhoudsopgave Wat is LinkedIn?.. 3 Vormen van profielen op LinkedIn.. 3 Waarom LinkedIn?.. 4 Aan de slag (Enkele handvatten).. 4 Aanmelden en inloggen.. 5 Instellingen.. 6 Taal.. 6

Nadere informatie

Informatica Universiteit van Amsterdam. Ontwikkeling van User interfaces. Stephan van Eijkelenburg. 26 april 2010. Bachelor Informatica

Informatica Universiteit van Amsterdam. Ontwikkeling van User interfaces. Stephan van Eijkelenburg. 26 april 2010. Bachelor Informatica Bachelor Informatica Informatica Universiteit van Amsterdam Ontwikkeling van User interfaces Stephan van Eijkelenburg 26 april 2010 Supervisor(s): Dick van Albada, Andy Pimentel Signed: 2 Samenvatting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessmenttool Nieuwbouw

Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessmenttool Nieuwbouw Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessmenttool Nieuwbouw Voor versie 4.0, opleverdatum 1 mei 2012 Mathijs van Vulpen 3-7-2012 Status definitief Datum 20 juli 2012 Versie 4.1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING de online competentievertaler voor schoolleiders 1 2 3 4 5 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Handleiding NSA EFFECt tool DEEL 2: Veelgestelde Vragen 1. NSA TOOL VRAGEN Waar staat de term NSA EFFECt eigenlijk

Nadere informatie