Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011-2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie. Zij kreeg in 2009 borstkanker en ondertussen gaat het gelukkig heel goed met haar. Ze heeft haar leven en haar werk bij de ING weer volledig kunnen oppakken. De foto werd gemaakt door Koos Breukel en is afgelopen jaar geschonken aan Pink Ribbon. De Stichting waardeerde dit gebaar enorm; het maakt in een keer duidelijk voor wie we het werk doen. Haar quote Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt maakt op een krachtige manier duidelijk hoe zij met de ziekte is omgegaan. Fotograaf Koos Breukel De foto op de cover is van fotograaf Koos Breukel, die vaak mensen portretteert op een belangrijk moment in hun leven. Hij zoekt in deze zijn foto s naar het vermogen van de mens om het leven te trotseren. Of de dood. Ik wil laten zien dat ik nieuwsgiering ben naar hun kracht.

3 jaarverslag

4 2

5 INHOUDsOPgave 1. Voorwoord 4 2. Jaaroverzicht Financiële resultaten Resultaten boekjaar Begroting Fondsenwerving Eigen Fondsenwerving Fondsenwerving derden Communicatie en voorlichting Communicatiemiddelen Campagnes Communicatie in Organisatie en Bestuur Stichting Pink Ribbon Medewerkers en ambassadeurs Directie Governance en Organisatie Raad van Toezicht Overige adviesorganen Verantwoording Jaarrekening Balans Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting jaarrekening Overige gegevens 73 3

6 1.vOOrwOOrD Susan Veenhoff, Directeur Stichting Pink Ribbon Met veel enthousiasme ben ik afgelopen januari gestart als directeur van Stichting Pink Ribbon. Komend uit het bedrijfsleven vertegenwoordigt Pink Ribbon voor mij de perfecte mix van mededogen en zakelijkheid. Een goed doel met een enorme potentie. Het is bijzonder om te zien hoeveel mensen een vrijwillige bijdrage leveren aan Pink Ribbon en ik wil dan ook onze partners, ambassadeurs, Quinty Trustfull en de leden van onze toezicht- en adviesorganen hartelijk danken voor hun steun en inzet. De Stichting ging door een roerige periode. Er waren publiekelijk en binnen de eigen organisatie vonden verschillende wisselingen plaats. Dit gebeurde tegen de achtergrond van een veranderende maatschappij, waarin de positie van goede doelen al dan niet noodgedwongen mee verandert. De overheid trekt zich verder terug en het vertrouwen in goede doelen neemt af. Uitdagingen te over! Om de rol van Stichting Pink Ribbon voor de toekomst te bepalen zijn van januari tot april 2012 meer dan zestig gesprekken gevoerd met stakeholders, wetenschappers op het gebied van oncologie, medewerkers van Nederlandse kankerzorgcentra en verschil- een goed beeld te krijgen van de visie van belanghebbenden op Stichting Pink Ribbon. Ook wilden we met deze gesprekken de huidige Nederlandse situatie en trends op het gebied van borstkanker in kaart brengen en de behoeftes van de verschillende partijen inventariseren. Van al deze interessante ontmoetingen zijn mij twee gesprekken het meest bijgebleven. Eén gesprek vond plaats in de spreekkamer van een oncoloog. Het was voor mij de eerste keer dat ik meeliep met een spreekuur. Als derde met een ruk haar shirt uittrok en de littekens liet zien van haar twee geamputeerde borsten. De vrouw in kwestie was een jaar of vijftig en haar leven was compleet vastgelopen. De gevolgen van de ziekte waren voor haar zo heftig dat ze er moeilijk mee om kon gaan. Thuis had ze alle spiegels afgeplakt, omdat ze de aanblik van zichzelf niet meer kon verdragen. Ze was zo ontzettend boos op haar lijf en zag haar geest en lichaam als gescheiden elementen. Heel schrijnend, dat iemand misschien nog wel dertig jaar op die manier zou moeten leven. De arts nam veel tijd voor haar, maar was als oncoloog niet gespecialiseerd in de psychische kant. Hiermee was voor mij in één keer volstrekt helder hoe groot het belang is van onderzoek en projecten op het gebied van psychosociale (na)zorg. Met hoogstaand theoretisch wetenschappelijk onderzoek valt ook nog heel veel te bereiken voor de borst- internist-oncoloog, legde mij uit dat in 4

7 de wereld van borstkanker nu eigenlijk met hagel wordt geschoten. De unieke zou bepalend moeten worden voor het behandelingstraject en de medicatie. Met personalised medicine zouden de overlevingskansen stijgen, de kwaliteit van leven verbeteren en de bijwerkingen afnemen. Een enorm inspirerend verhaal. baat bij hebben en daarom zal Pink Ribbon onderzoek op dit gebied in de toekomst steunen. Wij richten ons met de nieuwe strategie op de verbetering van de behandeling van de borstkan- delijk doel een beter en langer leven met borstkanker. Pink Ribbon is niet zomaar een goed doel, maar een beweging. Een verbindende kracht tussen vrouwen. En ik ben er trots op om hieraan te kunnen werken en samen met het team, de ambassadeurs, bedrijven en projectleiders in beweging te komen voor de borst- Susan Veenhoff Directeur Stichting Pink Ribbon Pink Ribbon is niet zomaar een goed doel, maar een beweging. Een verbindende kracht tussen vrouwen. 5

8 feiten & cijfers Borstkanker is doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen tussen de 35 en 55 jaar. miljoen ingezameld in boekjaar op de8vrouwen krijgt borstkanker in haar leven. Per jaar wordt anno 2010 bij circa mensen borstkanker vastgesteld, waarvan 100 mannen. In 2015 zal dit aantal uitkomen op diagnoses en daarna verder oplopen naar ruim per jaar in Bron: Rapport: Kanker in Nederland tot Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding.www.kwf.nl De relatieve overlevingskans van borstkanker op dit moment is 85% na 5 jaar en 75% na 10 jaar. 115vrijwilligers 6

9 Tussen 1999 en 2010 is de relatieve sterfte ten gevolge van borstkanker gestaag afgenomen. Deze afname betreft voornamelijk vrouwen in de oudere leeftijdsgroep. Reden hiervoor is dat door bevolkingsonderzoek in Nederland borstkanker eerder wordt ontdekt en dat er steeds meer en veel betere behandelmethoden zijn. Gemiddeld overlijden er ongeveer mensen aan borstkanker per jaar. Bij 20% van alle borstkankerpatiënten komt borstkanker in de familie voor. Pink Ribbon heeft 91% naamsbekendheid 75% 25% Van de nieuwe borstkankerpatiënten is 75% ouder dan 50 jaar. 7

10 2. jaaroverzicht Noten vooraf: Voor goede doelen geldt dat eerst het geld op de rekening moet staan voordat het kan worden uitgekeerd Inleiding Stichting Pink Ribbon kijkt terug op een roerig jaar. Zowel intern, waar we in goed overleg afscheid hebben genomen van de vorige directeur, als extern waar we compleet werden verrast door een golf aan negatieve publiciteit. Positief is de weg die we zijn ingeslagen naar de toekomst. Er ligt een nieuwe strategie die een stevig fundament legt onder de Stichting. Hierin staat centraal. Roze kritiek In de loop van 2011 is een eerste start gemaakt met een strategische herijking. In de jaren daarvoor nam het aantal bedrijven dat interesse toonde in Pink Ribbon fors toe en daarmee de vele roze producten. De kritiek over het glamourgehalte van de Pink Ribbon evenementen en al dat roze werd luider en vormde de aanleiding om de bestaande strategie goed onder de loep te nemen. Door gesprekken met borst- de oktobermaand ervaren en aankijken tegen de roze producten. Uitzending Nieuwsuur Tijdens deze overwegingen kwam in november 2011 het programma Nieuwsuur en de bijbehorende trailer in het NOS journaal met een tendentieuze en negatieve uitzending over Stichting Pink Ribbon. Aanleiding hiervoor was de documentaire Pink Ribbons Inc., een kritische onderzoeksdocumentaire over de situatie van Pink Ribbon in Noord-Amerika. In de uitzending van Nieuwsuur werd aandacht besteed aan het vele roze en de in hun ogen weinig inhoudelijke boodschap van Pink Ribbon in Nederland. Bovendien hebben de journalisten van Nieuwsuur feitelijk onjuiste informatie gegeven ten aanzien van situatie van de Stichting. Het tijdsbe- ronde in november het moment waarop onderzoekers hun projecten kunnen indienen - en het daadwerkelijk uitkeren van de fondsen aan de geselecteerde projecten, bedraagt enkele maanden. Voor goede doelen geldt dat eerst het geld op de rekening moet staan voordat het kan worden uitgekeerd. Daarom staat het geld dat door acties van de bedrijvenpartners wordt verdiend enige tijd op de balans. De balanspositie medio november was aanleiding voor Nieuwsuur om te veronderstellen dat Pink Ribbon het geld niet uitkeerde aan de projecten, maar in kas hield. Feit was wel, dat deze informatie op de website niet duidelijk was terug te vinden. Kort na de uitzending is de website aangepast en de hele procedure, inclusief de cijfers, is nu meer transparant weergegeven. De gevolgen voor de fondsenwerving zullen pas na de borstkankermaand van het boekjaar 2013 echt duidelijk worden. Het is lastig om in te schatten of alle mensen die vorig jaar een Pink Ribbon product kochten dat komende oktobermaand weer gaan doen. Duidelijk is wel dat Pink Ribbon ondanks 8

11 9 P Killercellen nieuwe remedie voor uitgezaaide borstkanker? dr. Michel van Gelder onderzoeker van het UMC in Maastricht INtervIew

12 Het aantal vrouwen met borstkanker zal de komende jaren verder toenemen de negatieve publiciteit nog altijd een enorme trouwe achterban heeft en dat een groot aantal partners de Stichting blijft vertrouwen en steunen. Sterkte-zwakte analyse Pink Ribbon heeft zich de kritiek aangetrokken en is aan de slag gegaan. Daarvoor is ondermeer een sterkte-zwakte analyse uitgevoerd. Een van de belangrijkste conclusies is dat de organisatie beter moet communiceren over de doelbestedingen. Waar gaan de euro s van de donateurs nu precies naar toe en wat is de impact van de (onderzoeks) vandaag? In het kader van transparantie is verder besloten een strikte scheiding aan te brengen tussen leden uit de verschillende adviescommissies en de Raad van Toezicht om eventuele belangenverstrengeling te allen tijde te voorkomen. Uit de analyse is ook naar voren gekomen dat Pink Ribbon een balans moet vinden tussen een overdaad aan roze producten en het bereiken van een groot aantal mensen. Met de producten wordt niet alleen geld opgehaald, het is ook een middel waarmee we onze voorlichtingsboodschap communiceren, die bij elk product is bijgevoegd. Tegelijkertijd wil Pink Ribbon geen aversie oproepen met haar roze uitstraling en realiseert zij zich dat de borst- geconfronteerd. In de nieuwe strategie die is gebaseerd op de uitkomsten van deze sterkte-zwakte analyse wordt daar verder op ingegaan. Pink Ribbon Het aantal vrouwen met borstkanker zal de komende jaren verder toenemen. De vergrijzing van de bevolking, overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging en het feit dat vrouwen steeds vroeger menstrueren en steeds later kinderen krijgen zijn hierop van invloed. Gelukkig stijgen de overlevingskansen en neemt het aantal mensen dat aan de gevolgen van borstkanker overlijdt af. Meer mensen leven langer met borstkanker. ten vraagt om nog intensiever onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek tumor steeds belangrijker wordt. Geen twee tumoren zijn gelijk. De unieke genetische opmaak zal uiteindelijk bepalen welk soort behandeling en medicijnen het beste aanslaat. Door deze therapie op maat, personalised medicine, zal uiteindelijk de kans op genezing en de kwaliteit van leven aanzienlijk heeft dit grote implicaties: grotere kans dat de behandeling aanslaat, minder kans op onwerkzame behandeling met potentieel schadelijke bijwerkingen. Hierdoor zal het aantal sterfgevallen afnemen en de kwaliteit van leven toenemen. In deze snel veranderende medische wereld is het voor Pink Ribbon noodzaak om regelmatig haar strategie en doelstellingen te toetsen aan de praktijk en te bepalen waar de organisatie de meeste impact kan maken. De herijking van de strategie is inmiddels afgerond. Hiervoor zijn zo n zestig interviews afgenomen met stakeholders van Pink Ribbon, te weten: borstkanker- pers op het gebied van de oncologie, mensen werkzaam bij Nederlandse 10

13 Borstkanker begint - kanker zorgcentra, verschillende patientenverenigingen, fondsenwervende organisaties, koepelverenigingen, com- De gesprekken zijn gevoerd om een goed beeld te krijgen van de visie van belanghebbenden op Pink Ribbon en haar rol in de toekomst. Daarnaast wilde Pink Ribbon graag de huidige Nederlandse situatie en de korte en lange termijn trends op het gebied van borstkanker in kaart brengen en de behoeftes van de verschillende partijen inventariseren. Hieruit is naar voren gekomen dat Pink Ribbon haar focus de komende vijf jaar met als uiteindelijk doel een beter en langer leven met borstkanker. Om dit daag baat bij heeft. Deze onderzoeken en projecten wor- klinische behandeling, nazorg en late termijn effecten. Dat houdt in dat de fondsen van Pink Ribbon projecten ondersteunen die er op zijn gericht de fysieke behandeling van borstkanker zo effectief mogelijk te laten zijn met zo weinig mogelijk bijwerkingen. Daarnaast worden projecten gesteund tijdens en na de behandeling vergroten, inclusief palliatieve zorg. Verder wordt geïnvesteerd in informatievoorziening over de behandeling en het zorgtraject, en in projecten die bijdragen aan het verminderen van de bijeffecten van de behandeling op lange termijn. Op het gebied van voorlichting wil Pink Ribbon zich de komende jaren vooral richten op de volgende aandachtsgebieden: Inhoudelijke informatievoorziening over borstkanker door nauwere samenwerking met BVN (Borstkankervereniging Nederland) en andere organisaties. Aandacht blijven vragen voor borstkanker bij de Nederlandse bevolking. In de borstkankermaand oktober voorlichting geven over de verschillende risicofactoren. Daarnaast samen met BVN, Stichting Amazones, Stichting Mammarosa, KWF, Stichting A Sister s Hope en Stichting Jong Borstkanker thema s kiezen die aandacht nodig hebben en deze uitdragen. Borstkanker uit de taboesfeer halen bij dat deel van de Nederlandse bevolking waarvoor dat taboe nog geldt, zoals de allochtone bevolking. Dit doet Pink Ribbon door onder eel te blijven steunen. Achterbanraadpleging belang- Pink Ribbon zet zich in voor de borst- graag naar de meningen, gedachten en neemt die zeer serieus. Zo heeft Pink Ribbon het contact met de achterban verder aangehaald en is er een aantal denktanksessies georganiseerd. Daarbij zijn ook 25 ambassadeurs van de Stichting betrokken geweest, die zelf of in hun omgeving te maken hebben gehad met borstkanker. Deze sessies stonden in het teken van de strategie, het imago en het beleid van de Stichting. De uitkomsten zijn meegenomen in de strategische herijking. Daarnaast is er het afgelopen jaar ook op regelmatige 11

14 - basis persoonlijk contact geweest met om te weten wat voor de borstkanker- De Pink Ribbon Facebook pagina wordt ook veel gebruikt om actief met de achterban te communiceren en constant te peilen wat er bij deze groep die via dit platform binnen komen worden intern besproken en opgepakt. Voor 2013 staat een verdere intensive- op de agenda. De Borstkankervereni- van Pink Ribbon het project B-Force geïnitieerd. Een platform waarop ervaringen en meningen over borstkanker gerelateerde onderwerpen kunnen worden gedeeld. Dit platform biedt Borstkankervereniging Nederland en Pink Ribbon de mogelijkheid om snel input te krijgen voor het te voeren be- te krijgen voor borstkanker gerelateerde onderwerpen. Daarnaast overweegt Pink Ribbon om Stichting over het beleid, de doelbesteding en mogelijk gevoelige onderwerpen van advies kan voorzien. Evaluatie imago In de laatste maanden van boekjaar 2012 is ook gewerkt aan een evaluatie van het imago van Pink Ribbon en het vertrouwen dat de Stichting geniet. Enerzijds wordt Pink Ribbon gezien als een dynamische en eigentijdse organisatie met een positief imago, die geldt als expert op het gebied van borstkanker. De organisatie wordt ook wel als een beweging gezien, die vooral vrouwen inspireert om zich voor andere vrouwen in te zetten. Deze verbindende kracht is uniek voor Pink Ribbon. Anderzijds is door kritiek in de media het positieve imago van Pink Ribbon geschaad. De valkuil van Pink Ribbon is het doorslaan in het positieve, in de glitter en de glamour. Door sommige kwetsend ervaren. Uiteraard wil Pink Ribbon niemand kwetsen en zoekt zij een balans tussen de gevoelens van de van de Pink Ribbon producten waarmee belangrijke projecten worden Het imago en vertrouwen zullen in de komende periode weer opgebouwd moeten worden. Om dit inzichtelijk te maken is in januari 2012 een nulmeting gedaan door TNS NIPO. Hier kwam onder andere uit naar voren dat: * 56% heeft een (zeer) positief imago van Pink Ribbon, terwijl 18% negatief is * 46% zegt Pink Ribbon (zeer) goed te vertrouwen en 40% is neutraal Deze nulmeting wordt gebruikt om de komende jaren te bepalen of het vertrouwen is toegenomen en het imago door meer mensen als positief wordt ervaren. In het komende boekjaar wordt deze meting herhaald. 12

15 INtervIew Wij zijn met een revolutie bezig Prof. dr. Maurice van den Bosch, interventie-radioloog bij het UMC Utrecht en lid van de WAR van Stichting Pink Ribbon. w

16 Overzicht baten en lasten Na het topjaar voor fondsenwerving in 2011 legt de Stichting in 2012 de nadruk op de bestedingen. Het volgende overzicht geeft de be- weer voor Stichting Pink Ribbon ten opzichte van het voorgaande boekjaar. In het boekjaar 2012 bestrijken de baten en lasten een periode van 12 maanden (van 1 mei 2011 tot en met 30 april 2012) en de vergelijkende cijfers over boekjaar 2011 een periode van 16 maanden (van 1 januari 2010 tot en met 30 april 2011), dit in verband met wijziging van het boekjaar. Hierdoor wordt de vergelijkbaarheid beïnvloed. Over het boekjaar 2012 bedroegen de totale baten 5.6 miljoen, dit is 16.8% minder dan vorig boekjaar en 4.2% minder dan begroot. Deze daling is een gevolg van de afname van de inkomsten uit productacties en evenementen alsmede door de negatieve publiciteit na het programma Nieuwsuur van 16 november Besteed aan doelstellingen Pink Ribbon heeft in het afgelopen boekjaar 5.7 miljoen uitgegeven aan de doelstellingen, een stijging van 89,6% in vergelijking met het boekjaar Om de helderheid en de Overzicht baten en lasten (in euro) Totaal baten (in euro) 14

17 Besteed aan doelstellingen (in euro) transparantie te vergroten is besloten om een nieuwe indeling te gebruiken t.a.v. de doelbestedingen, te weten: wetenschappelijk onderzoek (weer onder te verdelen in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van preventie & vroege opsporing en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychosociale zorg & kwaliteit van leven ), psychosociale zorg en voorlichting. Door deze nieuwe indeling en door de grote hoeveelheid kwalitatief hoog- ringsronde die sloot in november 2011 zijn de bestedingen aan wetenschappe- In de bijlage zijn de toegekende 2011 vermeld. Om de bestedingen aan doelstellingen verder te versnellen is een nieuwe ele verantwoording van deze laatste 2013 plaatsvinden. Werving van baten Om de doelstellingen en activiteiten bij een breed publiek onder de aandacht te brengen heeft Stichting Pink Ribbon in het boekjaar 2012 bijna besteed aan fondsenwervende activiteiten, een daling van 10,4% in vergelijking met het voorgaande boekjaar. Het merendeel van deze kosten (84%) is gemaakt voor fondsenwerving derden, in lijn met de verhouding in de baten. Beheer en administratie De kosten voor beheer en administratie zijn in 2012 met 30% gestegen ten opzichte van het voorgaande boekjaar, vooral door de extra kosten die zijn gemaakt n.a.v. de negatieve publiciteit van de Nieuwsuur uitzending in november 2011 en de ontslagvergoeding van de vorige directeur. De totale lasten zijn in boekjaar 2012 met 69% gestegen ten opzichte van boekjaar Dit is volledig toe te schrijven aan de stijging in de besteding aan de doelstellingen. De totale kosten voor de eigen organisatie (beheer en administratie) en werving baten (eigen fondsenwerving en fondsenwerving derden) zijn per saldo licht gedaald. Resultaat Door de aanzienlijk hogere doelbestedingen in 2012 en de enigszins achtergebleven inkomsten ten opzichte van het voorgaande boekjaar, sluit Pink Ribbon het jaar af met een negatief resultaat. Het vermogen van de Stichting neemt hiermee af, wat volledig overeenstemt met het beleid van de Stichting om gedoneerde gelden zo snel mogelijk toe te wijzen. 15

18 Kengetallen Conform Richtlijn 650 en de aanbevelingen van het VFI is een aantal kengetallen opgenomen in dit verslag voor de bestedingen aan de doelstellingen, de kosten fondsenwerving derden, evenals voor de kosten van beheer en administratie. Bij Pink Ribbon is het overgrote deel van de baten (88,3%) afkomstig uit fondsenwerving derden (baten uit acties van partners, zoals bijvoorbeeld de verkoop van de Pink Ribbon Geluksarmband of de organisatie van een sport evenement). Om die reden is er ook een kengetal voor fondsenwerving derden opgenomen, evenals voor totale fondsenwerving. Het percentage bestedingen doelstellingen wordt berekend door de totale besteding aan de doelstellingen te relateren aan het totaal van de baten. In 2012 was het mogelijk om meer dan 100% van de baten uit te geven aan de doelstellingen. Dit kwam doordat jaar is geweest met de hoogste baten in het bestaan van Pink Ribbon ( 6.7 miljoen). Het percentage besteed aan totale fondsenwerving wordt berekend door de totale kosten voor fondsenwerving te relateren aan het totaal van de baten. Dit percentage was met 11,1% in 2012 licht gestegen ten opzichte van het voorgaande boekjaar, maar lager dan begroot, door een betere beheersing van de kosten. Dit percentage geeft een beter beeld dan het percentage eigen fondsenwerving, aangezien bij Pink Ribbon slechts 8,8% van de totale baten afkomstig is uit eigen fondsenwerving. Het percentage kosten eigen fondsenwerving is het afgelopen jaar gedaald naar 20,9% en wordt berekend door de kosten van eigen fondsenwerving te relateren aan de baten uit eigen fondsenwerving (baten uit eigen acties van de Stichting). Dit percentage ligt ruim onder het CBF maximum van 25% en is lager dan vorig boekjaar en de begroting. Het percentage kosten fondsenwerving derden geeft de verhouding aan tussen de kosten die gemaakt worden voor de fondsenwerving derden en de baten uit fondsenwerving derden. Hoewel het percentage in vergelijking met boekjaar Kengetallen 16

19 2011 licht is gestegen naar 10,5%, is dit nog steeds laag. Net als in voorgaande jaren zal in het komende boekjaar kostenbeheersing een speerpunt blijven. Het percentage beheer en administratie wordt berekend door de kosten van beheer en administratie te relateren aan de totale kosten van de Stichting. Pink Ribbon heeft zich tot doel gesteld om de kosten voor de eigen organisatie zo laag mogelijk te houden en hanteert een norm van maximaal 6%. De verhouding is gedaald van 4.0% in 2011 naar 3.1% in het afgelopen boekjaar en voldoet daarmee ruimschoots aan de doelstelling. Waar gaat uw donatie naar toe? Van elke gedoneerde euro is in het boekjaar 2012 ruim 87 cent uitgegeven aan de doelstellingen, waarvan ruim 60 cent aan wetenschappelijk onderzoek, 17 cent aan projecten op het gebied van psychosociale zorg en 10 cent aan voorlichting. De overige 13 cent wordt besteed aan de wervingskosten die nodig zijn om de baten binnen te krijgen (10 cent) en de eigen organisatie (3 cent). Waar gaat uw donatie naar toe? 3.2 Begroting 2013 heropbouw en bestedingen Bij het opstellen van de begroting voor het komende boekjaar 2013 heeft Pink Ribbon een conservatieve houding aangenomen waar het de verwachte baten betreft. De effecten van de negatieve publiciteit van november 2011 waren bij het opstellen van deze begroting nog moeilijk in te schatten en kunnen pas goed na de oktobermaand van 2012 worden vastgesteld. De totale inkomsten ( ) zullen in het boekjaar 2013 naar verwachting met bijna 30% dalen ten opzichte van de baten die zijn gerealiseerd in het afgelopen boekjaar ( ). De besteding aan de doelstellingen is veel beter te begroten en is voor

20 begroot op Dankzij de succesvolle acties in boekjaar 2011 en 2012 zijn er voldoende middelen in kas. We verwachten voor het komende boekjaar en gelden toe te wijzen. De eerste ronde is bij het verschijnen van dit jaarverslag inmiddels gesloten en de beoordeling zal binnenkort van start gaan. Door de verhoogde bestedingen aan onderzoek en projecten en de voorzichtig begrootte baten na een turbulent jaar, zal de Stichting naar verwachting op een negatief resultaat van uitkomen. Dankzij de dit geen probleem. De komende jaren verwacht de Stichting weer op batengroei in te kunnen zetten. Begroting 2013 (in euro) Besteed aan doelstellingen Werving baten Beheer en administratie Resultaat Saldo naar verdeling

21 4. fondsenwerving 4.1 Eigen fondsenwerving In vergelijking met andere fondsen is bij Stichting Pink Ribbon maar een klein gedeelte van de baten afkomstig uit eigen fondsenwerving; in 2012 was dat 8,8%. In het afgelopen boekjaar heeft de Stichting trouwe Pink Ribbon Facebook volgers gevraagd om donateur te worden. Dit is helaas niet gelukt. Mede door de commotie rondom de uitzending van Nieuwsuur is het aantal donateurs van Pink Ribbon zelfs gedaald. De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn daardoor met 25% teruggelopen. Voor 2013 hebben we opnieuw de intentie om naast de indirecte donateur ners aan de Stichting hebben weten te binden, ook directe donateurs te gaan werven die projecten van de Stichting op maandelijkse basis willen steunen. 19

22 4.2 Fondsenwerving derden Het leeuwendeel van de inkomsten van Pink Ribbon is afkomstig van fondsenwerving derden. Het leeuwendeel van de inkomsten van Pink Ribbon is afkomstig van fondsenwerving derden. Het gaat daarbij om inkomsten uit acties en activiteiten die worden georganiseerd door andere partijen. Een groot aantal bedrijven, particulieren en organisatoren van evenementen is in actie gekomen voor Pink Ribbon. Het totaalbedrag aan fondsenwerving derden over 2012 bedraagt: De kosten voor fondsenwerving tracht Pink Ribbon zo laag mogelijk te houden. In het boekjaar is slechts 10,5% van de baten uit fondsenwerving derden besteed aan stimuleren van inkomsten uit derden. Dit kan omdat veel externe partijen pro-deo of voor een verlaagd tarief met Pink Ribbon samenwerken. In het totaal hebben 41 bedrijven aan inkomsten gegenereerd voor Pink Ribbon, 13% minder dan in het voorgaande boekjaar ( ,-) maar een toename van 22% ten opzichte van 2009 ( ) De bedrijven hebben Pink Ribbon gesteund door de verkoop van producten of het organiseren van acties met hun eigen product. Donaties worden gerealiseerd door een afdracht van een percentage van de verkoopprijs van de actieartikelen. De meeste productacties vinden plaats in oktober, de borstkankermaand. Naast fondsenwervende activiteiten ligt de nadruk ook op het uitdragen van de voorlichtingsboodschap via de communicatiemogelijkhe- Pink Ribbon draagvlak onder de betrokken medewerkers van de bedrijven door presentaties te geven en informatie over borstkanker te verstrekken. In 2012 is gestart met een directe koppeling van bedrijvenpartners aan door Pink Ribbon, mede op aangeven van de partners. Het voordeel van deze manier van werken is dat direct duidelijk wordt, bij welk project de donatie van een bedrijf terecht komt. Een mooie pilot was die tussen onze partner Curves en het beweegonderzoek Shape II. Deze pilot is door alle partijen als heel succesvol bestempeld en zorgt ervoor dat we in de toekomst meer op deze manier gaan werken. Voor komend jaar streven we dan ook naar een meer inhoudelijke samenwerking met bedrijven. Het lopende boekjaar 2013 zal daarmee een overgangsjaar worden. Minder roze, meer inhoud. Zo onderzoeken we de mogelijkheden voor het opzetten van bedrijfsprogramma s. Het beleid t.a.v. de samenwerking met bedrijven evenals de communicatierichtlijnen zullen worden aangescherpt. Extra aandacht zal uitgaan naar de juiste communicatie door onze partners en hun wederverkopers over de activiteiten, doelstellingen en besteding van gelden. Particulieren Zeker zo belangrijk voor Pink Ribbon zijn de talloze initiatieven van particulieren en kleine bedrijven. Het zijn vaak die met een actie graag op hun eigen 20

23 manier een bijdrage willen leveren. In 2012 is gestart met het aanpassen van de interne organisatie om deze acties beter en sneller te begeleiden. Pink Ribbon Magazine 2011 Een van de bedrijven waar Stichting Pink Ribbon mee samenwerkt, is Sanoma Media. Voor de achtste keer werd door Sanoma Media het Pink Ribbon Magazine uitgegeven in de maand oktober. Pink Ribbon Moves was de titel dit jaar: ieder leven komt door de confrontatie met borstkanker in beweging, en daarnaast vermindert voldoende beweging ook de kans op borstkanker. Het thema was acht. Omdat één op de acht vrouwen borstkanker krijgt en dit de achtste editie van Pink Ribbon Magazine was. Ook staat het cijfer 8 symbool voor nieuw leven. Een geweldig team van professionals binnen Sanoma Media hebben zich opnieuw belangeloos ingezet voor dit tijdschrift. De totale advertentieopbrengst en de verkoopopbrengst zijn aan Pink Ribbon gedoneerd. De verkochte oplage was BEWEEG VOOR JE LEVEN MEEKIJKEN: DE CHEMOKUUR ROZE BLIJMAKERS MAMA HAD EEN VERGIFBOLLETJE ZACHT VOOR JEZELF WAT DOE JE MET JE PRUIK GRATIS: ACHT PINK-KAARTEN 100%VOOR STICHTING PINK RIBBON 4-cover-leeg.indd :34 1 en de opbrengst kwam daarmee op Het Magazine werd ondersteund door de website pinkribbonmagazine.nl en een inspirerende campagne met als thema een op de acht. De Vriendenloterij steunt goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn. Sinds 2009 is Pink Ribbon begunstigde van de Vriendenloterij. Twee succesvolle mailingacties vanuit de Vriendenloterij aan houders van een goldcard hebben er toe bijgedragen dat de donatie aan Pink Ribbon uitkwam op het mooie bedrag van , tegen een donatie van in het jaar ervoor. Pink Ribbon Producten De Pink Ribbon Geluksarmband wordt elk jaar ontwikkeld door onze partner Tobotex in samenwerking met een trendwatcher. Door het dragen van de Pink Ribbon Geluksarmband vraag je aandacht voor borstkanker en steun je het werk van de Stichting. Dit jaar had de armband een spiraal als basis, wat symbool staat voor spirituele groei. Helaas is de verkoop van de armband vorig jaar teruggelopen. Dat heeft ondermeer te maken met de uitstraling en het grote aantal armbanden dat in omloop was. Deze evaluatie zal meegenomen worden in het komende boekjaar. Webshop In de Pink Ribbon webshop, die voor rekening en risico van Tobotex wordt beheerd, zijn het gehele jaar door producten te koop. In het boekjaar

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Samen met anderen. Jaarverslag Nierstichting 2014

Samen met anderen. Jaarverslag Nierstichting 2014 Samen met anderen. Jaarverslag Nierstichting 2014 Alles op alles. Als je nieren niet werken, dan ga je dood. Professor Willem Kolff (1911-2009) wilde zich daar niet bij neerleggen. Hij zette alles op alles

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016

Beleidsplan 2014-2016 Steunt alle vrouwen die door kanker zijn geraakt op weg naar kwaliteit van leven. Beleidsplan 2014-2016, 31 December 2012. Stichting Viva la Donna. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

Jaarverslag Maag Lever Darm Stichting

Jaarverslag Maag Lever Darm Stichting Jaarverslag Maag Lever Darm Stichting 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van de Raad van Toezicht 5 Over de MLDS 8 Kennis 24 Communicatie en relaties 41 Financiën 49 2 Voorwoord jaarverslag 2012

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

Colofon. Tekst & redactie Maag Lever Darm Stichting Met medewerking van Carry Holzenspies. Fotografie cover Marilène Dubois

Colofon. Tekst & redactie Maag Lever Darm Stichting Met medewerking van Carry Holzenspies. Fotografie cover Marilène Dubois J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 M A A G L E V E R D A R M S T I C H T I N G Colofon Tekst & redactie Maag Lever Darm Stichting Met medewerking van Carry Holzenspies Fotografie cover Marilène Dubois Vormgeving

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Tekstversie JAARVERSLAG 2012 Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Fonds Slachtofferhulp 4-4-2013 Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Wat doet het Fonds Slachtofferhulp... 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Als je hele leven uit topprestaties bestaat, kun je wel wat sponsors gebruiken

Jaarverslag 2010. Als je hele leven uit topprestaties bestaat, kun je wel wat sponsors gebruiken Jaarverslag 2010 Als je hele leven uit topprestaties bestaat, 1 kun je wel wat sponsors gebruiken Voorwoord In 2010 bestond Fonds Gehandicaptensport 35 jaar. Tijdens het Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Onderzoekprojecten: 375 Donaties: 4.463.000 Onderzoekprojecten: Promoties: 35 470 Promoties: 40 Wetenschappelijke Onderzoekers: 450 artikelen:

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Wat betekent dit voor mij?

Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Wijzer in geldzaken Programma 2013/2014 Voorwoord Het Platform Wijzer in geldzaken heeft in 2012 grote stappen voorwaarts gezet om de financiële kennis en vaardigheden van de

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie