nfo Jaargang 24 nr. 1 januari februari maart 2014 Stekenaars op de koffie bij hun voorouders Telers gezocht voor glastuinbouwcluster in Melsele

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nfo Jaargang 24 nr. 1 januari februari maart 2014 Stekenaars op de koffie bij hun voorouders Telers gezocht voor glastuinbouwcluster in Melsele"

Transcriptie

1 nfo tijdschrift over het Waasland Jaargang 24 nr. 1 januari februari maart 2014 Stekenaars op de koffie bij hun voorouders Telers gezocht voor glastuinbouwcluster in Melsele BiblioWaas genomineerd voor de E-awards 2014 België-Belgique P.B. - PP 9100 Sint-Niklaas - Driekoningen 3/5022 Driemaandelijks tijdschrift, P V.U.: Remi Audenaert, voorzitter Interwaas, p.a. Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas Een tijdschrift van

2 Edito Oosterweel en het Waasland De Vlaamse Regering heeft een beslissing genomen over de Oosterweelverbinding en gekozen voor het BAMtracé. Die beslissing is gebaseerd op het plan-mer, die een uitspraak deed over de verschillende varianten voor de Oosterweelverbinding naar hun respectieve impact op het milieu. Meerdere tracés werden onderzocht op volgende elementen: mens verkeer, geluid en trillingen, lucht, bodem en grondwater, fauna en flora, landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie, mens ruimtelijke aspecten en mens gezondheid. De studie gaf o.a. aan dat: het BAM-tracé het best scoort; het Meccanotracé minder scoort vooral omwille van de grotere ruimtelijke impact; het tracé Grote ring Antwerpen in het Waasland (Kallo Haasdonk) slecht scoort. Dit laatste sluit perfect aan bij ons eerder studiewerk. In opdracht van de Wase burgemeesters liet Interwaas al in 2006 de studie Mobiliteit over de Weg in het Waasland opmaken. Deze studie vertrok vanuit de verwachte demografische en economische groei en hield rekening met een infrastructuurscenario 2020 waarin werd aangenomen dat alle genomen beslissingen m.b.t. infrastructuur in en om het Waasland zouden worden uitgevoerd, in het bijzonder het rond maken van de Antwerpse ring (met op dat moment nog het idee van de Lange Wapperbrug). Uit de doorrekeningen in onze studie bleek ook overduidelijk de noodzaak tot het sluiten van de ring ten noorden van Antwerpen. Vanuit het Waasland wilden wij ons niet moeien met de vraag of het een brug, tunnel of combinatie zou worden of waar exact (BAM, Meccano of ) deze verbinding moet komen. Wij waren er vanuit ons studiewerk wel van overtuigd dat een bijkomende kruising van de Schelde ten noorden van Antwerpen nodig was. Uit de doorrekeningen in onze studie bleek ook overduidelijk de noodzaak tot het sluiten van de ring ten noorden van Antwerpen. Wij dringen aan bij het Agentschap Wegen en Verkeer om het plan-mer voor de studie Mobiliteit over de weg in het Waasland te starten. De aanleg van de Oosterweelverbinding alleen lost evenwel de verkeersproblemen in het Waasland niet op. De studie Mobiliteit over de weg in het Waasland stelde in 2008 volgende combinatie van oplossingen voor: 1. Het voorzien van een dubbele kamstructuur in het Waasland door de aanleg van parallelwegen of extra rijstroken langs de E17 (tussen Sint-Niklaas en Zwijndrecht) en langs de E34 (tussen Moerbeke en Antwerpen). Op deze wijze wordt het regionaal verkeer beter gedraineerd naar het hoofdwegennet en worden de kernen ontlast. 2. Het voorzien van voldoende tanden op die twee kammen, waarbij het aanleggen van een noordelijke verbinding tussen de N70 (vanaf het bedrijventerrein Doornpark in Beveren) en de Waaslandhaven (met aansluiting op de verkeerswisselaar E34 N451) en de oostelijke tangente van Sint-Niklaas de belangrijkste ontbrekende tanden zijn. Interwaas en het Waas Burgemeestersoverleg vroegen toen de Vlaamse overheid dit combinatievoorstel te willen opnemen. Wij stelden met genoegen vast dat de Vlaamse Regering in haar nota Masterplan 2020 van 30 maart 2010 ons voorstel meenam in een ruimere benadering van de mobiliteitsproblematiek in de regio WAK (Waasland Antwerpen Kempen) en wij vroegen om snel tot uitvoering over te gaan. Het zijn relatief beperkte werken, maar het is belangrijk dat ze voorafgaand aan de Oosterweelverbinding worden uitgevoerd. De start van de voorbereiding hiervan de opmaak van een plan-mer werd toen uitgesteld omwille van het nog lopende plan-mer Oosterweelverbinding. Nu het plan-mer voor de ontsluiting van de Waaslandhaven en het plan-mer voor de Oosterweelverbinding er zijn, willen wij aandringen bij het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om het plan-mer voor de studie Mobiliteit over de weg in het Waasland te starten. Op de grens van Waasland en Antwerpen ligt Zwijndrecht. Wij vragen ook aandacht voor de bijkomende hinder die de keuze voor het BAM-tracé meebrengt voor de gemeente Zwijndrecht. Milderende maatregelen en/of alternatieven zijn wenselijk, gezien de E17 tussen de beide kernen loopt. De eerste lentedagen zijn een feit en hier bruist het van activiteit. Sla er de volgende pagina s maar op na. ir. Bart Casier - directeur

3 Telers gezocht voor glastuinbouwcluster in Melsele De provincie Oost-Vlaanderen, de POM Oost-Vlaanderen en Interwaas geloven in de toekomst van de glastuinbouw. Het clusteren van serres zorgt namelijk voor een efficiënter gebruik van ruimte, energie en water en biedt ook bedrijfseconomische voordelen. Daarom wordt in Melsele een duurzame glastuinbouwcluster ontwikkeld voor familiale bedrijven uit de macrozone Beveren. Telers die zich wensen te engageren om de verdere ontwikkeling van deze glastuinbouwcluster mee gestalte te geven, kunnen zich tot 5 mei 2014 inschrijven. Vijf serrekavels Het is de bedoeling om tegen 2015 vijf serrekavels te realiseren van gemiddeld 6 ha. De kavels mogen niet opgesplitst worden, wel samengevoegd. De kavels zijn in eerste instantie bedoeld voor telers uit de macrozone Beveren die bereid zijn om in een verregaand samenwerkingsverband te stappen. De macrozone omvat Beveren, Sint-Gillis-Waas, Kruibeke, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Zwijndrecht. Enkel bij onvoldoende interesse op 5 mei 2014 zal de uitgifte opengesteld worden voor telers buiten de zoekzone. In dat geval zal een nieuwe oproep gepubliceerd worden in juni huidige PRUP werd geschorst door de Raad van State omwille van de invloed op het grondwaterpeil in de omgeving en dan vooral op het Fort van Zwijndrecht. In de ringgracht van het Fort bevindt zich munitie die gevaar kan meebrengen als het waterpeil zakt. Daarom is de aanleg van een irrigatiegracht rond de glastuinbouwcluster voorzien die vermijdt dat er een negatieve invloed op het grondwaterpeil is. Daarenboven is Defensie gestart met het ruimen van de munitie. De provincie besliste om geen tijd verloren te laten gaan. Daarom start zij nu al een nieuw plan op dat rekening houdt met de opmerkingen van de Raad van State. Interesse als teler? Schrijf je dan ten laatste op 5 mei 2014 in via het inschrijvingsdossier dat je kan terugvinden op Op 15 mei 2014 maakt een jury, Gemeenschappelijk warmte- en CO 2 -net De glastuinbouwcluster zal niet alleen met de standaard nutsvoorzieningen uitgerust zijn, maar ook en dat is het vernieuwende aspect met een gemeenschappelijk warmte- en CO 2 -net. Elke serre neemt warmte en CO 2 af van de aangelegde energiecluster waarbij de levering van energie gebeurt door een nog op te richten energiebedrijf. Voor de telers zijn er verregaande mogelijkheden tot deelname en/of oprichting van het energiebedrijf. Om voldoende afname van warmte te garanderen, worden de serrekavels voorbehouden voor teelten met een grote warmtebehoefte (teelten van tomaten, paprika s, enz.). Financieel luik De serrekavels zullen in erfpacht gegeven worden voor een periode van 30 jaar. De vooropgestelde vergoeding bedraagt 1,2 euro per m² per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze vergoeding is indicatief en wordt definitief vastgelegd bij ondertekening van de erfpachtovereenkomst. Een warmteprijs van 4 euro per m² per jaar wordt vooropgesteld, wat de referentieprijs is voor een bedrijf met autonome WKK (warmtekrachtkoppeling). De uiteindelijke warmteprijs wordt vastgelegd door het energiebedrijf waaraan de telers kunnen deelnemen. Deelname aan het energiebedrijf geeft medezeggenschap over de warmteprijs. Ruimtelijk uitvoeringsplan Het glastuinbouwgebied in Melsele is als agrarisch gebied nu al juridisch geschikt voor de plaatsing van serres. Toch kiest de provincie Oost-Vlaanderen voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). Een degelijke planning voorziet een betere inplanting en daar heeft iedereen baat bij. Zo zullen er afspraken gemaakt worden over de grootte van de bedrijfskavels, de waterhuishouding van het gebied, een goede ontsluiting en ruimtelijke integratie. Het Voorlopige inrichtingsschets glastuinbouwcluster Melsele bestaande uit vertegenwoordigers van de POM Oost-Vlaanderen, Interwaas en externe deskundigen, een selectielijst van kandidaten op. De best gerangschikte kandidaten krijgen een toewijzing op voorwaarden, tot uitputting van de grondvoorraad. De geselecteerde telers dienen in onderling overleg zelf verder vorm te geven aan het samenwerkingsverband voor de organisatie van het terrein. Ondersteuning op juridisch, financieel en technisch vlak wordt voorzien. Definitieve toewijzing van de gronden gebeurt door middel van het afsluiten van een erfpachtovereenkomst, ten vroegste in Dit project is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Vlaamse Overheid en de provincie Oost-Vlaanderen. Infowaas jaargang 24 nr. 1 2/3

4 Stekenaars op de koffie bij hun voorouders Reconstructie Romeinse boerderij Dirk Gorrebeeck In het centrum van Stekene, in het binnengebied tussen de Bormte, Dorpsstraat, Stadionstraat en Spoorwegwegel realiseren Interwaas en Imwo-Invest in een publiek-private samenwerking een verkaveling van ongeveer 5,3 ha die in totaal aan een 100-tal gezinnen een thuis zal bieden. Voor dit woonproject legde het Agentschap Onroerend Erfgoed een archeologische screening van de terreinen op. De resultaten van dit vooronderzoek in 2011 leidden tot een vlakdekkende opgraving die in verschillende fasen werd gerealiseerd. Zowel de screening als de opgraving zijn door de cel Onderzoek van de Archeologische Dienst Waasland (ADW) uitgevoerd en brachten archeologische sporen uit verschillende perioden aan het licht. Eerste resultaten archeologisch onderzoek Zo werden in het zuidelijke deel van de verkaveling naast aanwijzingen van kleiwinning ook restanten van ovens uit de 13de tot 16de eeuw teruggevonden. De gewonnen klei werd ter plaatse verwerkt tot bakstenen en tegels. In het noorden van de verkaveling werden oudere archeologische sporen ontdekt. De oudste relicten betreffen twee grafheuvels uit de midden-bronstijd ( v.c.), omringd door een dubbele gracht. Verder werden meerdere erven uit de Romeinse periode teruggevonden met o.m. een woonhuis, waterput en een spieker. Ook middeleeuwse perceelgrachten werden aangetroffen. Opensleuvendag Om de eerste resultaten van het archeologisch onderzoek aan het grote publiek bekend te maken, organiseerden de ADW en Interwaas op zaterdag 15 februari 2014 van 14 tot 16 uur een opensleuvendag. Archeologen Jeroen Van Vaerenbergh (coverfoto) en Inge Baetens van de ADW leidden de bezoekers op de opgravingssite rond en toonden een selectie van het vondstenmateriaal. Medewerkers van Interwaas boden geïnteresseerden toelichting over de verdere fasen van dit woonproject. Dit bezoekersmoment kon op veel belangstelling rekenen, een 200-tal bezoekers kwamen op de koffie bij hun voorouders. Eerstesteenlegging en start verkoop Hoedhaar Op zondag 30 maart 2014 wordt de eerste steen gelegd op de Hoedhaarsite in Lokeren. Dit betekent meteen wonen in het park ook de start van de verkoop van de eerste fase. In deze eerste fase biedt Van Roey Vastgoed een uniek aanbod van ruime appartementen en eengezinswoningen aan, met zorg ontworpen door Stéphane Beel Architect. Tussen 2,5 ha groen woon je er echt in het park. Interesse? Contacteer dan Animmo (T E. Immo Van Hoorick (T E. of Luxestate (T E. Inloopmoment Clementwijk² Eind maart 2014 worden de infrastructuurwerken voor de uitbreiding van de Clementwijk afgerond. Het gaat om de aanleg van de wegen met riolering en de aanleg van het park. Noteer alvast zaterdag 10 mei 2014 in je agenda. Dan organiseren de stad Sint-Niklaas, de Waasse Landmaatschappij, de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huistvesting, Matexi en Interwaas van 13 tot 17 uur een inloopmoment voor het grote publiek om kennis te maken met de verschillende partners en hun aanbod in de Clementwijk². Kort nieuws Meer nieuws vind je op Waas fonds steunt gemeentelijke projecten In september 2012 heeft de Raad van Bestuur het Waas fonds in het leven geroepen om Wase gemeentelijke of intergemeentelijke projecten een duwtje in de rug te geven. De projecten worden voorgedragen door de gemeenten die aangesloten zijn bij Interwaas, de provincie Oost-Vlaanderen of Interwaas zelf en kunnen van allerlei aard zijn. De projecten moeten evenwel passen binnen de statutaire doelstellingen van Interwaas, bij voorkeur binnen het strategisch plan vervolg op pagina 5

5 vervolg van pagina 4 Intussen werden de volgende projecten voorgedragen voor het Waas fonds en goedgekeurd door de Raad van Bestuur: Beveren: inrichting van het jeugdcentrum Prosperpolder; Kruibeke: project Kapelstraat Kruibeke centrum, waarbij de Kapelstraat die het Kerkplein met de Scheldevallei verbindt, zal worden heraangelegd en een verbinding zal worden gecreëerd tussen het centrum en de ringdijk van het gecontroleerd overstromingsgebied; Lokeren: voormalige Rijkswachtkazerne; Sint-Gillis-Waas: Oude Statie in De Klinge; Sint-Niklaas: openbare verlichting van het Pietje Waas fietspad langs de spoorlijn en stadsgedeelte op de VTS-site; Stekene: aanleg van het fietspad langs de Burchtakker (parallelweg E34). Verder heeft de Raad van Bestuur beslist om het Regionaal Welzijnsoverleg Waasland (RWO), dat zich richt naar de openbare besturen en particuliere organisaties die zorg, dienst- of hulpverlening bieden aan inwoners uit de regio voor anderhalf jaar (2013 eerste helft 2014) vanuit het Waas fonds financieel te ondersteunen. Ook werd een werkgroep met bestuurders van het RWO en Interwaas opgericht om een structurele financiële oplossing te zoeken voor het RWO. Project Stekene uitgelicht Op zondag 2 maart 2014 werd het nieuwe fietspad langs de Burchtakker (parallelweg E34) officieel ingehuldigd. Het fietspad was de ontbrekende schakel tussen het bestaande fietspad aan de fietserstunnels aan de Nachtegaalstraat Heistraat enerzijds en het fietspad richting Vrasene dat start aan de verkeerswisselaar De Tromp (E34-N403) anderzijds. Hoewel het fietspad maar een afstand van 1,9 km moest overbruggen, was de aanleg erg complex. Het pad kruist immers enkele waterlopen (o.a. de Stekense Vaart) en loopt bovendien door overstromingsgebied. Daarom werd door studiegroep Irtas een ontwerp getekend met verschillende bruggen en een 250 m lange palenbrug. Zo kan het water in natte periodes ongehinderd buiten de oevers van de waterlopen treden en wordt de waterhuishouding van de streek niet verstoord. De bouwwerken werden uitgevoerd door de firma Lievens bvba uit Sint-Lievens-Houtem. De complexe realisatie van het fietspad beïnvloedde het prijskaartje dat in totaal ,19 Opening fietspad langs de Burchtakker in euro (incl. BTW) bedroeg. De werken zijn voor 80% gesubsidieerd Stekene Martine Goossens door het Vlaams Gewest, omdat het fietspad aan een gewestweg ligt en bovendien ook deel uitmaakt van een bovengemeentelijk fietsroutenetwerk. De provincie Oost- Vlaanderen heeft de aanleg van het fietspad voor 10% gesubsidieerd. De gemeente zelf betaalt dus slechts 10% van de kostprijs, waarvoor ze een deel kon putten uit het Waas fonds van Interwaas. Scan je bedrijf op veiligheid en energie Is je bedrijf ook op zoek naar manieren om kosten te besparen? Neem dan deel aan de groepsaankoop thermografie, een initiatief van Interwaas, de POM Oost- Vlaanderen, het Vlaams Gewest en je stad of gemeente. Aan de hand van een thermografische scan kunnen vermijdbare warmte- of koudeverliezen opgespoord worden. Thermografie is bovendien een geschikte techniek om elektrische kasten (zowel laagspanning als hoogspanning) te controleren, alsook machineborden en zonnepanelen. Alle bedrijven gelegen op een Oost-Vlaams bedrijventerrein kunnen zich inschrijven voor de groepsaankoop. Naast de thermografische scan is het ook mogelijk om je materialen- en/of energieverbruik te laten scannen. Een materialenscan helpt je om concrete stappen richting duurzaam materialengebruik te zetten. Een grondige screening brengt niet alleen je materialenverbruik in kaart, maar ook de kosten die ermee gepaard gaan. Eenvoudige simulaties tonen hoe je de milieu-impact en de productiekosten kan verlagen. De scan wordt gratis aangeboden door OVAM en het Agentschap Ondernemen. Meer info: Ook de energiescan is een gratis individuele doorlichting, aangeboden door het Agentschap Ondernemen. Na de energiescan heb je een duidelijk beeld hoe je het energieverbruik van je bedrijf kan aanpakken en wat er haalbaar is. Je krijgt ook een eerste schatting van mogelijke besparingen en investeringskosten en een overzicht van eventuele subsidies. Interesse? Schrijf je bedrijf dan in op scans of neem contact op met Tom Dewettinck van de POM Oost-Vlaanderen (E. T ). Infowaas jaargang 24 nr. 1 4/5

6 Erfgoeddag 2014 Erfgoeddag is al aan haar 14de editie toe en vindt dit jaar plaats op zondag 27 april 2014 rond het thema Grenzeloos. Dan zetten heel wat musea, archieven en heemkundige kringen in het Waasland opnieuw hun deuren wagenwijd open voor het brede publiek. De Erfgoedcel Waasland heeft gezorgd voor een overzichtelijke brochure met een handig overzicht van wat er in de deelnemende gemeenten (Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis- Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Zwijndrecht) die dag allemaal te beleven valt. Een greep uit het aanbod: In Beveren leer je alles over Groot-Beveren aan de vooravond van de Groote Oorlog. In Lokeren maak je al fietsend kennis met de familie Hereman uit Eksaarde, die vanaf het einde van de 19de eeuw een koffieplantage oprichtte en uitbaatte in Brazilië. Ook kan je een bezoek brengen aan hun voormalige koffiebranderij Estrella. Kruibeke vertelt je alles over de grote in- en uitstromen die de gemeente tot nu toe al heeft gekend. De geschiedenis van de duivensport wordt ontrafeld in Sint-Pauwels. Sint-Niklaas nodigt je uit op Het feestmaal der smokkelaars en biedt een langspeelfilm van Henri Storck in een productie van Frans Van Dorpe aan. Ook kan je terug- blikken op de gemeente- fusie van 1977 tussen Sint-Niklaas, Belsele, Nieuwkerken en Sinaai. In Sinaai kan je kennis- maken met het erfgoed- project van de leerlingen van het 5de en 6de leer- jaar van de Sint-Catharinaschool. Deze ten- toonstelling kan je combineren met een bezoekje aan de Waaslandse Radio Amateurs waar je een seinsleutel in elkaar leert knutselen. Stekene keert terug in de tijd en toont haar geschiedenis ten tijde van de Groote Oorlog. In Temse kan je de gesneuvelden van WO I eren of kantdemonstraties meemaken. Haal je liever een frisse neus, dan kan je aan verschillende wandelingen verspreid over het Waasland deelnemen. We hopen je op deze Erfgoeddag opnieuw te mogen begroeten! Tot dan? PROGRAMMA Waasland ZONDAG 27 APRIL 2014 Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Zwijndrecht GRATIS TOEGANG Meer info vind je in de Erfgoeddagbrochure in bijlage. Extra exemplaren van de brochure kan je aanvragen bij de Erfgoedcel Waasland op het nummer of per naar GEBETEN DOOR DE GROOTE OORLOG? Neem dan een kijkje op Kort nieuws Meer nieuws vind je op Erfgoedontmoeting Op 25 januari 2014 namen 35 geïnteresseerden deel aan de erfgoedontmoeting die plaatsvond in het kasteel Wissekerke in Kruibeke. Een reeks gevarieerde en inspirerende Aäron Blomme lezingen over het samenwerken met en aantrekken van jongeren kwamen aan bod. Vooral de inbreng van trendwatcher Tom Palmaerts zorgde voor heel wat stof tot discussie. Procesbegeleider Dries Devriendt heeft de Erfgoedcel Waasland bij de organisatie van deze erfgoedontmoeting begeleid door het uitwerken van een methodiek om de deelnemers zoveel mogelijk ervaring te laten uitwisselen en te laten leren van elkaar. Opleiding voor Wase erfgoedzorgers met Heemkunde Vlaanderen In november en december 2013 organiseerde de Erfgoedcel Waasland in samenwerking met Heemkunde Vlaanderen voor de Wase erfgoedzorgers een opleiding rond het maken van een educatief pakket voor het secundair onderwijs. Deze opleiding werd gegeven door experte ter zake, professor Tamara Ingels. De opleiding kon rekenen op het enthousiasme van 15 deelnemers afkomstig uit de provincie Oost-Vlaanderen. Erfgoedcel Waasland

7 Erfgoedcel Waasland stelt actieplan 2014 voor 2013 vloog voorbij en intussen is 2014 al volop uit de startblokken. In dit laatste jaar van het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas ERFGOEDVERZAMELINGEN TENTOONSTELLINGEN IN 8 WASE GEMEENTEN VERZAMEL DINGEN ZA ZO TENTOONSTELLINGEN OPEN DEUR TIJDSCHRIFT RANDANIMATIE staat er opnieuw heel wat te gebeuren. In 2014 blijft de Erfgoedcel Waasland uiteraard de Wase erfgoedgemeenschap ondersteunen, zowel inhoudelijk als financieel. Daarnaast staan er een aantal grote projecten op het programma, zoals Verzameldingen. Het weekend van 21 en 22 juni 2014 kan je binnenkijken bij een 30-tal privéverzamelaars op verschillende locaties. Een ander wapenfeit is de aanvraag voor een nieuw Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas voor de periode wordt ongetwijfeld opnieuw een druk, boeiend en vooral erfgoedrijk jaar! Het volledige actieplan 2014 van de Erfgoedcel Waasland is te lezen op www. erfgoedcelwaasland.be (navigatiebalk bovenaan onder erfgoedbeleid). Tentoonstelling: Kennis maken met het vroegere Sinaais onderwijs en dorpsleven Wanneer: zaterdag 26 en zondag 27 april 2014 van 10 tot 18 uur Bezoekersadres: Oud Gemeentehuis, Dries 82 in Sinaai Organisator: Sint-Catharina Lagere School Sinaai in samenwerking met Heemkundige Kring Den Dissel en Erfgoedcel Waasland T E. Deze tentoonstelling is het eindpunt van het erfgoedproject van de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de Sint-Catharinaschool in Sinaai. Je kan kennismaken met de geschiedenis van de Sinaaise centrumscholen dankzij oude foto s en didactisch materiaal, zoals schriften, boeken, wandkaarten, schrijfmateriaal en werken vervaardigd in de huishoudklas. Erfgoedspeurders op pad in de Sint-Catharina Lagere School Juf Liesbeth Hermans van de Sint-Catharina Lagere School aan het woord: Sinds begin dit schooljaar woedt er in de Sint-Catharina Lagere School een ernstige verzamelkoorts. Kinderen trekken massaal naar zolders en kelders, donkere hoekjes, vergeten kasten op zoek naar erfgoed. Aanleiding voor deze verzamelwoede was een bezoek van medewerkers van de Erfgoedcel Waasland. Om hun verzameling rond het schoolleven in Sinaai uit te breiden, deed de erfgoedcel in september een beroep op onze leerlingen van de derde graad. Die namen de uitdaging meteen aan, kropen enthousiast in de huid van erfgoedspeurder en zo werd een heel erfgoedproject op poten gezet. Uiteraard werd er in de klassen eerst een serieus woordje gebabbeld over erfgoed, want wat betekent dat woord nu precies? Klas juf Liesbeth Hermans Georges Tallir Daarna gingen de leerlingen op pad en keerden met verschillende kleine en grotere schatten terug. Klasfoto s met rijen ernstige gezichtjes, vergeelde rapporten met strenge commentaren, prachtige handgeschreven nieuwjaarsbrieven, enz. Er doken schriftjes met lessen huishoudkunde op, een oude catechismus, plakboeken met zorgvuldig geknipte en gepritte prentjes. Onze kinderen trokken de zolder bij oma en opa op en sprokkelden daar heel wat moois en vaak ook waardevols bij mekaar. Niet veel later kwam Georges Tallir op bezoek en tijdens een rijkelijk gedocumenteerde erfgoedvertelling nam hij de kinderen mee terug in de tijd. Toen er s winters nog kachels in de klassen stonden, toen de meesters nog inwoonden bij de directeur, toen jongens en meisjes nog strikt gescheiden werden. Mede dankzij de mooie foto s konden we het ons allemaal levendig voorstellen. En ons verbazen over de grote verschillen met het schoolleven van vandaag. Zo toonde Georges ons een klein houten bakje. Wat dat zou kunnen zijn, wilde hij van de kinderen weten. Groot was de verwondering toen dat bakje een boekentas (avant la lettre) bleek te zijn. En hoe konden de kinderen die dan op hun rug dragen? En paste hun huiswerkmap daar wel in? Georges had nog meer voor ons in petto. Zo gidste hij ons een paar weken later tijdens een onthullende erfgoedwandeling langs haast vergeten plekjes in Sinaai. We hoorden verhalen over de oude heirbaan, het bier dat voor het hele dorp werd gebrouwen en de gasfabriek. Over De kantwerkschool in 1911: al op jeugdige leeftijd kregen meisjes een opleiding tot kantwerkster Privécollectie de krekelhuisjes, de vroegere generatie burgemeesters en natuurlijk ook de oude schoolgebouwen. We leerden over de elektriciteitsfabriek, de weegbruggen, cinema Rio, een bijhorende misnoegde pastoor en zoveel meer. Sindsdien bekijken we Sinaai met andere (rijkere) ogen. vervolg op pagina 8 Infowaas jaargang 24 nr. 1 6/7

8 vervolg van pagina 7 En zo naderde de dag van de erfgoedspeeddate, oftewel jong ontmoet oud(er). Oudleerkrachten en -directieleden werden door onze kinderen aangeschreven en uitgenodigd op school. Via een doorschuifsysteem trokken de leerlingen in groepjes van klas naar klas om er telkens met iemand en zijn of haar verhaal kennis te maken. Dankjewel Lisette Van Meirvenne, Bea Van Mele, Lutgarde Verschelden, Christiane Vercauteren, Etienne De Meester, Etienne Van Mele, Paul Van Poucke en Paul Thuysbaert om zoveel mooie en boeiende verhalen. Het werd voor alle deelnemers een bijzonder waardevolle voormiddag. En ook de cake door de kinderen gebakken droeg bij aan het warme gevoel. Hiermee is ons project nog lang niet afgelopen. Natuurlijk hebben we al die oude foto s, documenten en voorwerpen niet zomaar verzameld. Al het materiaal werd ondertussen gedigitaliseerd en op de online databank van de Erfgoedcel Waasland geplaatst. De leerkrachten en leerlingen zorgden ervoor dat bij elke foto een duidelijke en zo volledig mogelijke beschrijving kwam te staan. Zo streven we naar een mooi aantal extra foto s over Sinaai in deze online databank. Maar ook daar houdt het niet op. Net nu onze lagere school uitgebreid werd met een mooie, moderne nieuwbouw, bestaat er geen beter moment om de brug te leggen naar het verleden en terug te blikken op onze rijke schoolgeschiedenis. De leerlingen van de derde graad werken op dit moment dan ook hard aan de realisatie van hun eigen erfgoedtentoonstelling. Met de steun van de Erfgoedcel Waasland en de Heemkundige Kring Den Dissel in de persoon van Georges Tallir, zullen zij je op Erfgoeddag vergasten op een reis doorheen de schoolgeschiedenis. BiblioWaas genomineerd voor de E-awards 2014 Sinds de Digitale Week 2012 organiseert LINC vzw de E-awards, een prijsuitreiking voor e- inclusie en digitale mediawijsheidsprojecten. Voor de E-awards 2014 behoort BiblioWaas met het project Mee met tablet, smartphone en E-reading tot de tien laureaten. De vakjury, samengesteld uit Dana Schurmans (VUB), Rafael Huybrechts (CJSM) en Ilse Depré (Bibliotheek Leuven), zal drie E-awards uitreiken: één voor inspirerend en innovatief karakter, één voor samenwerking en één voor impact van het project. Op dinsdag 25 maart 2014 worden de namen van de drie winnaars bekend gemaakt door Jan Hautekiet (Radio 1). BiblioWaas startte het project Mee met tablet, smartphone en E-reading in september 2012 op in de 9 Wase bibliotheken (Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke-Waas, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster) en omvatte een vormingstraject rond het gebruik van actuele multimedia binnen de context van de bib, zowel voor de bibliotheekmedewerkers als voor de bibliotheekbezoekers. Dit project kwam tot stand met steun van de dienst Kunst en Cultuur van de provincie Oost-Vlaanderen. Door de veelzijdige aanpak creëerde het BiblioWaas multimediaproject regionaal een breder draagvlak om samen met andere partners de uitdagingen rond e-inclusie aan te gaan. Op een meer algemeen niveau ondersteunt dit project ook de uitstraling en het imago van de Bib als een vernieuwende laagdrempelige instelling, mee met de actuele evoluties op het vlak van informatiecultuur en interessante partner op het vlak van mediawijsheid. Pimp de Facebookpagina van je bib Op vrijdag 14 februari 2014 woonden 15 medewerkers van de Wase bibliotheken die betrokken zijn bij de publiekswerking de vorming Pimp de Facebook pagina van je bib bij. De vorming vond plaats in CC Ter Vesten in Beveren en werd verzorgd door Ilse Depré. Aan de hand van goede praktijkvoorbeelden, analyse van het publieksbereik via statistiekgegevens, e.d. kunnen de Wase bibliotheken hun Facebook pagina nog meer doeltreffend aanwenden bij de communicatie over hun publieksactiviteiten. Interwaas is het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van de Wase steden en gemeenten Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Lamstraat Sint-Niklaas Tel (0)3/ Fax (0)3/ Vormgeving en realisatie: PC Graphics

te openen! Groetjes,

te openen! Groetjes, ERFGOED AAN DE TOP! Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de Stedelijke Basisschool Eksaarde brachten de geschiedenis van hun school in kaart. Ben je benieuwd? Surf naar www.waaserfgoed.be! De Erfgoedbank

Nadere informatie

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland Vroeger en Nu Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland De Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (I.C.W.) en wordt ondersteund

Nadere informatie

PERSMEDEDELING MOBILITEIT OVER DE WEG IN ANTWERPEN EN IN HET WAASLAND

PERSMEDEDELING MOBILITEIT OVER DE WEG IN ANTWERPEN EN IN HET WAASLAND 1 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VAN HET LAND VAN WAAS ============================ Persnota 2009-02-09 ========== PERSMEDEDELING MOBILITEIT OVER DE WEG IN ANTWERPEN EN IN HET WAASLAND Naar aanleiding

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

WAT IS DE SITUATIE VANDAAG?

WAT IS DE SITUATIE VANDAAG? WAT IS DE SITUATIE VANDAAG? KNOKKE Blokkersdijk Sint-Annabos E34 Charles de Costerlaan Vlietbos Middenvijver R1 Zwijndrecht Blancefloerlaan P. Coplaan Galgenweel Burchtse Weel E17 GENT Burcht Schelde WAT

Nadere informatie

PERSMEDEDELING MOBILITEIT OVER DE WEG IN HET WAASLAND

PERSMEDEDELING MOBILITEIT OVER DE WEG IN HET WAASLAND INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VAN HET LAND VAN WAAS ============================ 1 Persontmoeting 08 mei 2008 ================ PERSMEDEDELING MOBILITEIT OVER DE WEG IN HET WAASLAND Op aangeven

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Criteria voor de toekenning van een ondersteuningstraject rond communicatie met bijhorende toelage voor cultureel-erfgoedverenigingen in het Waasland ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Sinds 2000 sluit

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 WelkoM Hallo, Deze leeswijzer begeleidt u doorheen de kennisgevingsnota van het milieueffectenrapport voor de ontsluiting Haspengouw

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 15 januari 2014 Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter),

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Maand van de archeologie 2014

Maand van de archeologie 2014 Met het project Maand van de archeologie plaatst de Archeologische Dienst Waasland (ADW) archeologisch erfgoed via verschillende activiteiten op een originele manier in de kijker. Bijzondere aandacht gaat

Nadere informatie

Mobiliteit in het Waasland

Mobiliteit in het Waasland Mobiliteit in het Waasland Mobiliteit over de weg in het Waasland Verbetering van de zachte mobiliteit in het Waasland Open milieuraad Beveren 29 november 2010 Studie Mobiliteit over de weg in het Waasland

Nadere informatie

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

CO7: cultuur erfgoed archeologie

CO7: cultuur erfgoed archeologie CO7: cultuur erfgoed archeologie Cultuurraad Poperinge Woensdag 22 oktober 2014 OPZET Waarvoor staat CO7? Waarvoor kan je bij CO7 terecht? Welke acties en projecten staan op stapel? Vlaamse Cultuurprijs

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

Opgravingen in Ruien - Rosalinde (gem. Kluisbergen) : van een prehistorisch kampement uit de ijstijd tot de Romeinse periode

Opgravingen in Ruien - Rosalinde (gem. Kluisbergen) : van een prehistorisch kampement uit de ijstijd tot de Romeinse periode Opgravingen in Ruien - Rosalinde (gem. Kluisbergen) : van een prehistorisch kampement uit de ijstijd tot de Romeinse periode Het onderzoeksgebied vanuit de lucht bekeken (Foto: Birger Stichelbaut). De

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 7 mei 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

RESOC-SERR Waas & Dender. Vrijdag 25/09/2015 Michael Eeckhout, dep. Mobiliteit, afd. BMV

RESOC-SERR Waas & Dender. Vrijdag 25/09/2015 Michael Eeckhout, dep. Mobiliteit, afd. BMV RESOC-SERR Waas & Dender Vrijdag 25/09/2015 Michael Eeckhout, dep. Mobiliteit, afd. BMV Inleiding Mobiliteit is afgeleide? Programma van AWV voor Oost-Vlaanderen Projecten in het Waasland N41 tussen Dendermonde

Nadere informatie

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk Uitnodiging Werelddag van de stedenbouw Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk [ De Werelddag van de Stedenbouw is een grootschalige studiedag, georganiseerd

Nadere informatie

nfo Gezocht: gezinnen voor gemeenschappelijk bouw- en woonproject op de VTS-site in Sint-Niklaas tijdschrift over het Waasland

nfo Gezocht: gezinnen voor gemeenschappelijk bouw- en woonproject op de VTS-site in Sint-Niklaas tijdschrift over het Waasland nfo tijdschrift over het Waasland Jaargang 24 nr. 2 april mei juni 2014 Gezocht: gezinnen voor gemeenschappelijk bouw- en woonproject op de VTS-site in Sint-Niklaas Interwaas verwelkomt Moerbeke en sluit

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene.

Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene. Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene. Reeds voor de achttiende maal staan het bestuur en de leden van KLJ- Stekene in voor de organisatie van

Nadere informatie

Bedrijventerrein Woestijne

Bedrijventerrein Woestijne Bedrijventerrein Woestijne Aalter Inhoud 1. Inleiding en situering 1 2. Inrichtingsplan 4 2.1 Ontsluiting 6 2.2 Zonering 8 2.3 Woestijnegoed 10 2.4 Duurzaam bedrijventerrein 12 3. Uitgifte van terreinen

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 juni 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

Maand van de archeologie 2015

Maand van de archeologie 2015 Met het project Maand van de archeologie plaatst de Archeologische Dienst Waasland (ADW) in de maand oktober archeologisch erfgoed via verschillende activiteiten en diverse locaties op een originele manier

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

Iedere handelaar die werk maakt van zijn of haar etalage komt in aanmerking.

Iedere handelaar die werk maakt van zijn of haar etalage komt in aanmerking. Reglement Roeselare Awards Art. 1. Organisatie. De organisatie van de Roeselare Awards wordt verzekerd door het bestuur van de vzw Roeselare Awards. De Roeselare Awards worden jaarlijks uitgereikt op de

Nadere informatie

Word partner van de Vlaamse Houtproef 2017!

Word partner van de Vlaamse Houtproef 2017! een organisatie van Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel Contactpersoon: Evelien Ghysels T 02 545 57 57 F 02 545 58 59 info@houtproef.be www.houtproef.be Word partner

Nadere informatie

Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011

Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 INLEIDING Sinds 2000 sluit de Vlaamse Gemeenschap cultureel-erfgoedconvenants met lokale besturen om het ontwikkelen van een lokaal

Nadere informatie

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT In het najaar van 2015 staan er werken gepland in de omgeving van Schijnpoort, de parking Ten Eekhove en de Noordersingel. Deze werken bereiden de omgeving voor

Nadere informatie

Musea en erfgoed in Kortrijk. Aanbod voor scholen 2009-2010. secundair onderwijs

Musea en erfgoed in Kortrijk. Aanbod voor scholen 2009-2010. secundair onderwijs Musea en erfgoed in Kortrijk Aanbod voor scholen 2009-2010 secundair onderwijs Aanbod voor het secundair onderwijs Het museum als ideale leerplek Kortrijk heeft drie stedelijke musea die zeker ook jongeren

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Maand van de archeologie 2016

Maand van de archeologie 2016 Met het project Maand van de archeologie plaatsen Erfpunt en SteM in de maand oktober archeologisch erfgoed via verschillende activiteiten voor jong en oud op een originele manier in de kijker. Als rode

Nadere informatie

Reglement wedstrijd voor een logo voor Mercator 2012

Reglement wedstrijd voor een logo voor Mercator 2012 Reglement wedstrijd voor een logo voor Mercator 2012 Op 5 maart 2012 is het precies 500 jaar geleden dat Gerard Mercator werd geboren in Rupelmonde. De verjaardag van deze beroemde cartograaf die ooit

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsproject

Stadsvernieuwingsproject Stadsvernieuwingsproject Het Hoedhaarproject te Lokeren Meneer Janssens D. Jolien Vanderper MAK 1E2 Het Hoedhaarproject te Lokeren WAAROM IS HET EEN STADSVERNIEUWINGSPROJECT? 1. Financiële ondersteuning

Nadere informatie

Gedachtewisseling alternatieve financiering. Vlaams Parlement Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken donderdag 14 maart 2013

Gedachtewisseling alternatieve financiering. Vlaams Parlement Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken donderdag 14 maart 2013 Gedachtewisseling alternatieve financiering Vlaams Parlement Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken donderdag 14 maart 2013 1 Inleiding Fiche 6 missing links (VIA-Invest) Fiche 7a stelplaatsen De

Nadere informatie

Scheiding infrastructuurdenken en stadsontwikkeling in historisch perspectief. Nood aan een geïntegreerde visie en aanpak

Scheiding infrastructuurdenken en stadsontwikkeling in historisch perspectief. Nood aan een geïntegreerde visie en aanpak Scheiding infrastructuurdenken en stadsontwikkeling in historisch perspectief. Nood aan een geïntegreerde visie en aanpak JEF VAN DEN BROECK, ir. architect ruimtelijk planner Ringland Colloquium 20 maart

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

Hasta Bañana. 5 augustus Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene

Hasta Bañana. 5 augustus Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene Hasta Bañana 5 augustus 2017 www.kljstekene.be Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene 1 Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de de tweede editie van Hasta Bañana van KLJ-Stekene. Reeds

Nadere informatie

Infodossier Noorderlaanbrug

Infodossier Noorderlaanbrug Infodossier Noorderlaanbrug DEEL 1: PROJECTINFORMATIE Laatste update: 9/0/08 Inhoudstafel Inleiding Pagina 3 Situering Noorderlaanbrug 4 Onderdeel van het project Bruggen Albertkanaal 5 Huidige situatie

Nadere informatie

11. Aanduiding vertegenwoordiger Interwaas in Buitengewone Algemene Vergadering MLSO van 26 maart 2014

11. Aanduiding vertegenwoordiger Interwaas in Buitengewone Algemene Vergadering MLSO van 26 maart 2014 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 12 maart 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef (enkel het gesproken woord telt) Dames en heren, Welkom op de persconferentie

Nadere informatie

Meer lezen? Kijk op www.decontreie.nl, en ga naar Archeologie > Nieuws

Meer lezen? Kijk op www.decontreie.nl, en ga naar Archeologie > Nieuws Uit de bodem van de Contreie Prehistorische graven Het archeologisch onderzoek in de Contreie is nog in volle gang. Ten oosten van de Herweg zijn de afgelopen weken vooral sporen gevonden van het prehistorisch

Nadere informatie

College van 25 september 2015

College van 25 september 2015 College van 25 september 2015 Stad keurt projectdefinitie voor heraanleg openbaar domein Gedempte Zuiderdokken goed (AG VESPA A93 nr. 07896)... 2 Groep stad Antwerpen zet maximaal in op digitale synergie

Nadere informatie

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Plaats: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Datum: 21 maart 2013 Om de twee maanden organiseert het Fonds Vrijetijdsparticipatie een themanamiddag

Nadere informatie

Verslag inspiratie dag lokaal cultuureducatiebeleid

Verslag inspiratie dag lokaal cultuureducatiebeleid Verslag inspiratie dag lokaal cultuureducatiebeleid P12 Culturele diversiteit in erfgoedprojecten Hoe kan u een breed en divers spectrum van mensen in uw gemeente betrekken bij het lokale erfgoed? Het

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 5 juni 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 25 september 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

5 JAAR EGTS Linieland van Waas en Hulst

5 JAAR EGTS Linieland van Waas en Hulst 5 JAAR EGTS Linieland van Waas en Hulst Programma 5 Jaar EGTS, een terugblik Dhr. Richard Meersschaert, EGTS-directeur Europa in de Lage Landen. De Lage Landen in Europa Dhr. Jan Buysse, algemeen directeur

Nadere informatie

AGENDA u 14.45u Resultaten van de Strategische Verkenning Jan Verheyen, Rebel Group

AGENDA u 14.45u Resultaten van de Strategische Verkenning Jan Verheyen, Rebel Group Michiel De Cleene AGENDA 13.45u - 14.00u Pilootprojecten: beleidsvoorbereidend ontwerpend onderzoek Stefan Devoldere, wnd. Vlaams Bouwmeester 14.00u 14.45u Resultaten van de Strategische Verkenning Jan

Nadere informatie

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast Augustus 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Als woorden snoepjes waren

Als woorden snoepjes waren Als woorden snoepjes waren BiblioWaas Poëzieproject Jaargang 21 nr. 3 juli - augustus - september 2011 Archeologische vondsten in Vrasene Rik Daelman, nieuwe voorzitter Interwaas België-Belgique P.B. -

Nadere informatie

Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen

Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen Erfgoeddag? Erfgoeddag 2016 Rituelen Van idee naar activiteit Hoe inschrijven? Promotiemateriaal Belangrijke data welkomsritueel Rhoussoul, Foto: Cigdem Yuksel,

Nadere informatie

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 e-mail: mer@vlaanderen.be

Nadere informatie

LEDENBRIEF afdeling Petegem derde ledenbrief 2012 april 2012

LEDENBRIEF afdeling Petegem derde ledenbrief 2012 april 2012 LEDENBRIEF afdeling Petegem derde ledenbrief 2012 april 2012 Beste leden, De voorbije weken brachten onze activiteiten terug heel wat mensen bijeen: voor twee boeiende info-avonden Familie duurt langer

Nadere informatie

aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken

aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken nleg hsl Antwerpen-Nederlandse grens aanleg hsl Antwerpen-Nederl aanleg hsl Antwerpen-Nederlandse

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat

Nadere informatie

Hoeksteeninfo CBS De Hoeksteen Ooltgensplaat Oktober 2015 Nummer 5. 10 minutengesprekken. Anti-pest morgen week van het respect

Hoeksteeninfo CBS De Hoeksteen Ooltgensplaat Oktober 2015 Nummer 5. 10 minutengesprekken. Anti-pest morgen week van het respect Hoeksteeninfo CBS De Hoeksteen Ooltgensplaat Oktober 2015 Nummer 5 10 minutengesprekken Vorige week heeft u via uw kind / kinderen een brief gehad over de tijden van de 10-minutengesprekken. We hebben

Nadere informatie

Snapshot 9: Kantje boord. Kant vroeger en nu door de lens van Karin Borghouts

Snapshot 9: Kantje boord. Kant vroeger en nu door de lens van Karin Borghouts persdossier Snapshot 9: Kantje boord. Kant vroeger en nu door de lens van Karin Borghouts p. 2 Tentoonstelling Snapshot 9: Kantje boord. Kant vroeger en nu door de lens van Karin Borghouts Korte inhoud

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Herinrichting Ring rond Brussel

Herinrichting Ring rond Brussel Herinrichting Ring rond Brussel Tim Lonneux Colloquium Stand van de Rand 22/10/2016 22-10-2016 1 Herinrichting R0 rond Brussel Situering project Historiek Toelichting voorontwerp Vervolgtraject 2 1 Situering

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 februari 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen,

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen, Zaterdag 17 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Toespraak Bosgroepen Oost-Vlaanderen - Wachtebeke Dames en heren, Beste gedeputeerde(n), Beste

Nadere informatie

Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015

Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015 LOGO INTERWAAS!!! Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015 Kim Rienckens (Provincie Oost-Vlaanderen, beleidsmedewerker dienst milieubeleid) en Frauke Van Goethem (Interwaas, projectmanager

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

Tigelroda. villa-residentie

Tigelroda. villa-residentie Tigelroda Tigelroda Geachte Mevrouw, Mijnheer, Met genoegen stellen we u ons meest recente project in het Waasland voor. De Tigelroda, gelegen in het charmante en landelijke dorp Tielrode, wordt het paradepaardje

Nadere informatie

40 jaar Ring Shopping Kortrijk Noord

40 jaar Ring Shopping Kortrijk Noord 40 jaar Ring Shopping Kortrijk Noord Het geheugen van de regio In oktober 1973 zwaaiden de deuren van het Ring Shopping Kortrijk Noord open. Een bijzonder tijdstip eigenlijk want heel de regio was toen

Nadere informatie

NIEUWS. Nieuwsbrief september 2015 43

NIEUWS. Nieuwsbrief september 2015 43 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E.Coppéelaan 87 3600 Genk Nieuwsbrief september 2015 43 NIEUWS Nieuwe website Sinds deze maand staat onze nieuwe website online. Je vind er onder andere informatie over onze werking,

Nadere informatie

Inspiratiedag 27 november 2014

Inspiratiedag 27 november 2014 Inspiratiedag 27 november 2014 LINC vzw Team Leespromotie Leesfeest Pluizer Voorleesvormingen Team Digitaal Mediawijs.be E-inclusie.be MO6 (Tablets in de bib) Mediacoach Apestaartjaren Digitale week 1.

Nadere informatie

VERSTEDELIJKT GEBIED ZANDLEEMGEBIED SCHELDE - DURME. afbakening stedelijk gebied sint-niklaas rivier- of beekvallei

VERSTEDELIJKT GEBIED ZANDLEEMGEBIED SCHELDE - DURME. afbakening stedelijk gebied sint-niklaas rivier- of beekvallei R2 NL N403 E34/N49 N451 N70 antwerpen R4 moervaart sint-niklaas N70 E17//A14 zuidlede N449 N70 lokeren N41 N419 schelde A12 gent R4 lede N407 N445 durme N446 N470 N16 rupel schelde N406 dendermonde N47

Nadere informatie

Erfgoed- en cultuureducatie 2015 2016 Stadsmuseum Zoetermeer

Erfgoed- en cultuureducatie 2015 2016 Stadsmuseum Zoetermeer Erfgoed- en cultuureducatie 2015 2016 Stadsmuseum Zoetermeer WIE ERGENS NAAR TOE WIL, MOET WETEN (ONTDEKKEN) WAAR HIJ VANDAAN KOMT Erfgoededucatie is omgevingsonderwijs: het leren in, van omgeving tot

Nadere informatie

Vacature voltijdse erfgoedconsulent voor de Erfgoedcel Waasland

Vacature voltijdse erfgoedconsulent voor de Erfgoedcel Waasland Vacature voltijdse erfgoedconsulent voor de Erfgoedcel Waasland De Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas (Interwaas) en is opgericht met steun

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Sint-Gillis-Waas

Uw gemeente in cijfers: Sint-Gillis-Waas Inleiding Sint-Gillis-Waas : Sint-Gillis-Waas is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beveren (Sint-Niklaas), Sint-Niklaas (Sint-Niklaas)

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Sint-Niklaas (Sint-Niklaas)

Uw gemeente in cijfers: Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) Uw gemeente in cijfers: Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) Inleiding Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) : Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams

Nadere informatie

Gidsenopleiding Estuariene natuur in de Durmevallei

Gidsenopleiding Estuariene natuur in de Durmevallei Gidsenopleiding Estuariene natuur in de Durmevallei www.sigmaplan.be Programma monding van de Durme wilgenroosje In het voorjaar 2011 organiseren Waterwegen en Zeekanaal NV en het Agentschap voor Natuur

Nadere informatie

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.)

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 1861-2011 1 2 3 4 WERKING VAN DE K.O.K.W. 1861: oprichting K.O.K.W. is op één na oudste geschiedkundige vereniging van Vlaanderen

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Nascholingstraject Europa Programma Module 1: februari 2015 Module 2: april 2015

Nascholingstraject Europa Programma Module 1: februari 2015 Module 2: april 2015 Nascholingstraject Europa Programma Module 1: 16-17 februari 2015 Module 2: 13-14 april 2015 Ryckevelde vzw Beweging voor Europees burgerschap T 050 35 27 20 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be Dit programma

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 3 juli 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

Infoavond zoekzone windturbines E40 van Aalter tot Aalst. Toelichting plan-mer

Infoavond zoekzone windturbines E40 van Aalter tot Aalst. Toelichting plan-mer Infoavond zoekzone windturbines E40 van Aalter tot Aalst Toelichting plan-mer Overzicht van de presentatie Opbouw MER Alternatieven Aanpak per discipline en resultaten 2 Opbouw MER Het plan Doelstelling

Nadere informatie

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2)

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Samen de kansen vergroten om inclusief en betaalbaar te kunnen wonen waar ondersteuning kan geboden worden! Veilig investeren met respect! www.inclusieinvest.be

Nadere informatie

www.deandereverbeeld.wordpress.com

www.deandereverbeeld.wordpress.com Tentoonstelling 24/04/2014 22/05/2014 BERINGEN www.deandereverbeeld.wordpress.com 1. Wie is KMS? Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) is een open socioculturele organisatie met als opdracht te sensibiliseren,

Nadere informatie

De vraag van 7 miljard: meet MER Oosterweelverbinding de effecten van mobiliteit op milieu en mens? zondag 9 februari 14

De vraag van 7 miljard: meet MER Oosterweelverbinding de effecten van mobiliteit op milieu en mens? zondag 9 februari 14 De vraag van 7 miljard: meet MER Oosterweelverbinding de effecten van mobiliteit op milieu en mens? op basis van wetenschappelijk en relevant onderzoek, internationaal aanvaarde normen via onafhankelijke

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

College van vrijdag 18 maart 2016

College van vrijdag 18 maart 2016 College van vrijdag 18 maart 2016 Ringfietspad krijgt nieuwe verlichting (SW A210 nr. 02360)... 2 Stad zoekt uitbater voor tijdelijke mobiele snackbar aan openluchtzwembad De Molen (SB A180 nr. 2332)...

Nadere informatie

Wat brengt het nieuwe jaar?

Wat brengt het nieuwe jaar? Jaargang 24 nr. 4 oktober november december 2014 Wat brengt het nieuwe jaar? Activiteitenprogramma en begroting 2015 Oproep voor een bedrijfsverzamelgebouw in Stekene Erfgoedcel Waasland stelt In Boerenhanden

Nadere informatie