wetten.nl Wet en regelgeving printen Subsidieregeling Stichting het Juridisch Loket 2013 BWBR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 12 2015 wetten.nl Wet en regelgeving printen Subsidieregeling Stichting het Juridisch Loket 2013 BWBR0036113"

Transcriptie

1 wetten.nl Wet en regelgeving printen Subsidie Stichting het Juridisch Loket BWBR Subsidie Stichting het Juridisch Loket (Tekst geldend op: ) Algemene informatie Bestuursorgaan: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort : Identificatienummer: Raad voor Rechtsbijstand Geen Geen De citeertitel is in de vastgesteld Regeling ZBO BWBR Geen Informatie geldend op Grondslagen voor deze Artikel 42b, eerste lid, Wet op de rechtsbijstand Wetsfamilie Wet op de rechtsbijstand Subsidie Stichting het Juridisch Loket Regelgeving die op deze is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen Beleidsregels en circulaires die deze als wettelijke bevoegdheid hebben Geen Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze Geen voor de (geldig op ) Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Regeling de Raad voor Rechtsbijstand, houdende verstrekking subsidie aan de Stichting Juridisch Loket (Subsidie Stichting het Juridisch Loket ) Het bestuur de Raad voor Rechtsbijstand, Gelet op artikel 42b lid 1 de Wet op de Rechtsbijstand, Besluit de volgende vast te stellen: Informatie bij: Paragraaf /afdrukken+informatie 1/12

2 wetten.nl Wet en regelgeving printen Subsidie Stichting het Juridisch Loket BWBR De datum ligt voor de datum uitgifte. Paragraaf Algemene bepalingen Informatie bij: Artikel 1 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel Begripsbepalingen In deze wordt verstaan onder: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) de wet: de Wet op de rechtsbijstand; de Raad: de Raad voor Rechtsbijstand, bedoeld in artikel 2 de wet; het bestuur: het bestuur de Raad, bedoeld in artikel 3 de wet; de stichting: Stichting het Juridisch Loket, zijnde een voorziening bedoeld in artikel 7 lid 2 de wet; de rechtzoekende: de rechtzoekende bedoeld in artikel 1 lid 1 de wet; rechtshulp: het verlenen rechtsbijstand bestaande uit het geven eenvoudige juridische adviezen waarbij geen sprake is vertegenwoordiging de rechtzoekende, alsmede het met het oog op het verlenen deze rechtsbijstand verstrekken informatie, analyseren en verduidelijken een probleem en het verwijzen naar ter zake doende instanties en rechtsbijstandverleners; het activiteitenplan: het activiteitenplan bedoeld in artikel 4:62 de Algemene wet bestuursrecht; de begroting: de begroting bedoeld in artikel 4:63 de Algemene wet bestuursrecht; de subsidie: de ens artikel 42b lid 1 de wet aan de stichting als voorziening te verstrekken subsidie voor het verlenen rechtshulp; financieel verslag: een verslag zoals bedoeld in artikel 4:76 de Algemene wet bestuursrecht; controleprotocol: aanwijzing aan de stichting ten behoeve diens met de controle belaste accountant over de over de reikwijdte en de intensiteit de controle, bedoeld in artikel 4:79 lid 2 de de Algemene wet bestuursrecht; verantwoordingsprotocol: aanwijzing aan de stichting over de wijze (financiële) verslaglegging en toepassing waarderingsgrondslagen; jaarverslag: een beschrijving de gang zaken bij de stichting in het boekjaar. rapport bevindingen: rapport de accountant met onderzoeksbevindingen naar aanleiding de controle de jaarrekening, opgesteld met inachtneming het controleprotocol. Informatie bij: Artikel 2 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel Subsidiabele activiteiten /afdrukken+informatie 2/12

3 wetten.nl Wet en regelgeving printen Subsidie Stichting het Juridisch Loket BWBR Op basis artikel 7 lid 2 de wet verstrekt het bestuur de stichting een subsidie per boekjaar voor het ten behoeve een rechtzoekende verlenen rechtshulp, het bevorderen het gebruik mediation, het verwijzen naar een mediator alsmede voor het benaderen de wederpartij die rechtzoekende met het oog op mediation. Informatie bij: Artikel 3 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel Subsidie per boekjaar Afdeling 8 de Algemene wet bestuursrecht is toepassing op de subsidieverstrekking aan de stichting. Informatie bij: Paragraaf 2 De datum ligt voor de datum uitgifte. Paragraaf Subsidieaanvraag Informatie bij: Artikel 4 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel Subsidiabele kosten Het bestuur stelt de stichting uiterlijk 31 juli elk jaar schriftelijk in kennis de voorlopige beleidsmatige en budgettaire kaders voor het daarop volgende jaar. De stichting dient hierbij rekening te houden met het feit dat de beleidsmatige en budgettaire kaders nader kunnen worden bijgesteld. Informatie bij: Artikel /afdrukken+informatie 3/12

4 wetten.nl Wet en regelgeving printen Subsidie Stichting het Juridisch Loket BWBR De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel 5. Subsidieaanvraag door de stichting De stichting dient uiterlijk 15 september elk jaar de subsidieaanvraag voor het daarop volgende boekjaar bij het bestuur in. Van de subsidie aanvraag maakt in elk geval een activiteitenplan en een begroting deel uit. Informatie bij: Paragraaf 3 De datum ligt voor de datum uitgifte. Paragraaf Subsidieverlening Informatie bij: Artikel 6 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel 6. Beschikking tot subsidieverlening Het bestuur beschikt vóór 31 januari het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, op de subsidieaanvraag de stichting. Indien vóór 31 januari het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, nog niet beschikt is op de subsidieaanvraag de stichting, treft het bestuur, op verzoek de stichting, een voorziening om de continuïteit de werkzaamheden de stichting te verzekeren. Een subsidie ten laste een begroting de Raad die nog niet is goedgekeurd door de Minister, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld. In de beschikking tot subsidieverlening kan het bestuur bepalen dat het subsidiebedrag door hem wordt bijgesteld, indien het bestuur dat met het oog op de ontwikkeling het prijspeil of de ontwikkeling in de kosten de arbeidsvoorwaarden nodig acht. Met het oog op de toepassing het vierde lid kan het bestuur in de beschikking tot subsidieverlening tevens bepalen welk deel het subsidiebedrag in aanmerking zal worden genomen voor een bijstelling in verband met de ontwikkeling het prijspeil, onderscheidenlijk de kosten de arbeidsvoorwaarden. Indien een subsidie met toepassing het vierde lid wordt bijgesteld, wordt de bevoorschotting overeenkomstig gewijzigd /afdrukken+informatie 4/12

5 wetten.nl Wet en regelgeving printen Subsidie Stichting het Juridisch Loket BWBR In de beschikking tot subsidieverlening worden de aard en de omg de door de stichting in het boekjaar te leveren producten en te verrichten diensten en activiteiten aangegeven. Zolang de subsidie niet is vastgesteld kan het bestuur de subsidie intrekken of ten nadele de subsidieontger wijzigen, indien een verzoek tot faillietverklaring is ingediend dan wel aan de stichting surséance betaling is verleend en naar het oordeel het bestuur, de bewindvoerder gehoord, een gunstige ontwikkeling niet is te verwachten. Informatie bij: Artikel 7 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel 7. Bevoorschotting Het bestuur kan op verzoek de stichting voorschotten verlenen. In de beschikking tot subsidieverlening worden de termijnen de voorschotten bepaald. Het bestuur kan aan de verlening voorschotten het voorschrift verbinden dat zekerheden worden gesteld. Indien een verzoek tot faillietverklaring de stichting of tot het verlenen surséance betaling is ingediend, kan het bestuur de verlening en betaling voorschotten intrekken dan wel of ten nadele de stichting worden gewijzigd. Reeds uitbetaalde voorschotten worden teruggevorderd, voor zover het bestuur deze niet kan verrekenen. Informatie bij: Paragraaf 4 De datum ligt voor de datum uitgifte. Paragraaf Subsidieverplichtingen Informatie bij: Artikel 8 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel 8. Algemene verplichtingen /afdrukken+informatie 5/12

6 wetten.nl Wet en regelgeving printen Subsidie Stichting het Juridisch Loket BWBR De stichting zorgt ervoor dat de doelstellingen waarvoor subsidie wordt verleend op doelmatige, rechtmatige en effectieve wijze worden nagestreefd en de werkzaamheden dienovereenkomstig worden geregeld, en dat een goed beleid en beheer wordt gevoerd. Alle inkomsten en uitgaven worden boekhoudkundig verantwoord. De stichting draagt zorg voor naleving de bij subsidieverlening op de voet de artikelen 4:37 en 4:38 de Algemene wet bestuursrecht opgelegde verplichtingen en de eventueel voor zover toepassing is gegeven aan artikel 4:40 de Algemene wet bestuursrecht na subsidieverlening uit te werken verplichtingen. De stichting volgt de aanwijzingen op die het bestuur ens wettelijk voorschrift, ens deze subsidie of ens de bij de subsidieverlening opgelegde verplichtingen geeft, met het oog op de verwezenlijking het doel de subsidie. Indien het bestuur vermoedt dat de uit hoofde de voorgaande artikelleden op de stichting rustende verplichtingen niet worden of zijn nageleefd, kan het bestuur met toepassing artikel 5:20 de Algemene wet bestuursrecht de stichting verplichten om mee te werken aan een extern onderzoek. De stichting verleent aan dat onderzoek alle medewerking die redelijkerwijs haar kan worden gevergd. Informatie bij: Artikel 9 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel 9. Herkenbaarheid en toegankelijkheid De stichting zorgt ervoor dat de loketten genoegzaam herkenbaar zijn via een landelijke uniforme huisstijl met een zakelijke en moderne uitstraling De stichting zorgt er voor dat de loketten ruim toegankelijk zijn via balie, spreekuur, telefoon en internet. De stichting stelt een reglement op over de verlening rechtshulp door de loketten. Het reglement bevat tenminste: a. b. c. de locaties en de tijdstippen waarop de loketten bereikbaar zijn voor het publiek; een beschrijving de rechtshulp, en een klachten; De subsidieaanvraag de stichting gaat vergezeld het reglement. De stichting draagt ervoor zorg dat het reglement op haar website wordt gepubliceerd. Op de website wordt tevens op een voldoende kenbare wijze melding gemaakt het bestaan een klachten. De stichting treft maatregelen om naleving het reglement te borgen. Informatie bij: Artikel 10 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel 10. Werkwijze en inrichting organisatie De stichting neemt de door het bestuur nader aan te geven eisen in acht die betrekking hebben op de deskundigheid waaraan de met het verlenen rechtshulp belaste medewerkers de stichting, moeten voldoen. Het bestuur kan op dit onderdeel in /afdrukken+informatie 6/12

7 wetten.nl Wet en regelgeving printen Subsidie Stichting het Juridisch Loket BWBR de beschikking tot subsidieverlening nadere aanwijzingen geven. De stichting neemt de door het bestuur nader aan te geven eisen in acht die betrekking hebben op de kwaliteit en doelmatigheid de door de stichting te verlenen rechtshulp. Het bestuur kan op dit onderdeel in de beschikking tot subsidieverlening nadere aanwijzingen geven. Het is de stichting niet toegestaan andere rechtskundige bijstand te verlenen dan rechtshulp als bedoeld in artikel 1 onder f deze. Informatie bij: Artikel 11 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel 1 Beheer De stichting is verplicht een doelmatig financieel administratief beheer te voeren. Het bestuur kan op dit onderdeel in de beschikking tot subsidieverlening nadere aanwijzingen geven. De stichting neemt de door het bestuur nader aan te geven eisen in acht die betrekking hebben op de administratieve organisatie. Het bestuur kan op dit onderdeel in de beschikking tot subsidieverlening nadere aanwijzingen geven. De stichting richt haar administratieve organisatie op een zodanige wijze in dat de (financiële) administratie, waaronder in ieder geval het accorderen, handelingen met financiële consequenties voor de stichting niet geschiedt door degene die de handelingen heeft verricht of daartoe opdracht heeft gegeven. Indien het gevoerde beleid of beheer, dan wel de financiële situatie de stichting daartoe naar het oordeel het bestuur aanleiding geeft, kan het bestuur als tijdelijke maatregel bepalen dat de stichting zonder toestemming het bestuur geen financiële verplichtingen mag aangaan die een door het bestuur nader vast te stellen bedrag overstijgen. Informatie bij: Artikel 12 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel 1 Verantwoording Tenzij bij de subsidieverlening anders is bepaald, dient de stichting uiterlijk op 21 januari, op 21 mei en op 21 september met betrekking tot de daaraan voorafgaande maanden gerealiseerde producten, een rapportage in bij de Raad overeenkomstig een door het bestuur vast te stellen model. Indien de subsidieontger voor de gesubsidieerde activiteiten gebruikte of bestemde goederen vervreemdt of bezwaart of de bestemming daar wijzigt, doet de stichting daar onverwijld mededeling aan het bestuur. Indien de stichting een schadevergoeding voor verlies of beschadiging voor de gesubsidieerde activiteiten gebruikte of bestemde goederen ontgt, doet de stichting daar onverwijld mededeling aan het bestuur. Informatie bij: Artikel /afdrukken+informatie 7/12

8 wetten.nl Wet en regelgeving printen Subsidie Stichting het Juridisch Loket BWBR De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel 1 Egalisatiereserve De stichting vormt een egalisatiereserve bedoeld in artikel 4:72 de Algemene wet bestuursrecht en neemt daarbij het daarover bepaalde in artikel 4:72 de Algemene wet bestuursrecht in acht. De egalisatiereserve bedraagt ten hoogste 10% de over het boekjaar verleende subsidie. De jaarlijkse toevoeging bedraagt niet meer dan 5% de over het boekjaar verleende subsidie. Informatie bij: Artikel 14 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel 1 Aansprakelijkheid De stichting verzekert haar civielrechtelijke aansprakelijkheid tegenover derden voor een som ten minste per gebeurtenis en per geval. De stichting verzekert haar roerende zaken tegen brandschade en diefstal naar vergingswaarde. Informatie bij: Artikel 15 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel 15. Voorafgaande instemming Voor de volgende handelingen is door de stichting als subsidieontger toestemming het bestuur vereist: a) b) c) d) de handelingen die zijn omschreven in artikel 4:71 lid 1 de Algemene wet bestuursrecht; het vormen een hogere egalisatiereserve dan op grond artikel 13 lid 2 is toegestaan; het vormen eigen vermogen voor zover niet begrepen in de bestemmingsreserve, waaronder het vormen bestemmingsfondsen; het nemen besluiten die aanleiding geven tot het vormen voorzieningen in de jaarrekening; e) het verwerven baten bij derden; /afdrukken+informatie 8/12

9 wetten.nl Wet en regelgeving printen Subsidie Stichting het Juridisch Loket BWBR f) g) wijzigingen in het reglement zoals bedoeld in artikel 8 lid 2 deze ; het aangaan een samenwerkingsverband. Informatie bij: Artikel 16 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel 16. Meldingsplicht De stichting doet onverwijld melding aan de het bestuur, zodra aannemelijk is dat de activiteiten, waarvoor subsidie is verleend, niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of slechts gedeeltelijk aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan. In ieder geval stelt de stichting onverwijld het bestuur op de hoogte indien een verzoek tot faillietverklaring de stichting is of tot het verlenen surséance betaling is ingediend. Informatie bij: Paragraaf 5 De datum ligt voor de datum uitgifte. Paragraaf 5. De subsidievaststelling Informatie bij: Artikel 17 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel 17. Termijnen De stichting dient binnen twee maanden na afloop het boekjaar een aanvraag tot vaststelling de subsidie in De beschikking tot subsidievaststelling wordt binnen zes maanden na ontgst de aanvraag tot vaststelling de subsidie aan de stichting bekendgemaakt. Het subsidiebedrag wordt overeenkomstig de beschikking tot subsidievaststelling, onder verrekening de betaalde /afdrukken+informatie 9/12

10 wetten.nl Wet en regelgeving printen Subsidie Stichting het Juridisch Loket BWBR voorschotten, binnen acht weken na de bekendmaking de beschikking tot subsidievaststelling betaald. Indien het totaal aan door de stichting ontgen voorschotten hoger is dan het bedrag waarop de stichting ens de subsidievaststelling aanspraak maakt, betaalt de stichting het verschil binnen acht weken na de subsidievaststelling terug, tenzij het bestuur tot een andere wijze verrekening besluit. Informatie bij: Artikel 18 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel 18. Verplichtingen De aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld een: a. b. c. d. financieel verslag activiteitenverslag controleverklaring de controlerend accountant rapport bevindingen de controlerend accountant Het ingevolge artikel 4:76 de Algemene wet bestuursrecht over te leggen financieel verslag bestaat uit een balans per het einde het boekjaar, een exploitatierekening over het boekjaar en een adequate toelichting op de balans en de exploitatierekening. Het bestuur stelt de subsidie vast met inachtneming artikel 6 lid 7 deze. Indien blijkt dat de producten en diensten met het oog waarop de subsidie is verleend, niet volledig zijn geleverd, stelt het bestuur de subsidie lager vast en wel overeenkomstig de daadwerkelijk geleverde producten en diensten, tenzij naar het oordeel het bestuur bijzondere omstandigheden daaraan in de weg staan of door de stichting ten genoegen het bestuur wordt aangetoond dat haar dat niet of niet ten volle mag worden toegerekend. In de gevallen, bedoeld in artikel 4:41 lid 2 de Algemene wet bestuursrecht, is de stichting aan het bestuur een door haar te bepalen vergoeding voor vermogensvorming verschuldigd. Bij de vaststelling de hoogte de vergoeding worden de activa gewaardeerd op hun actuele waarde. De waardebepaling geschiedt door drie deskundigen. Het bestuur onderscheidenlijk de stichting wijzen elk een deskundige aan, die in onderling overleg een derde deskundige aanwijzen. Het vijfde lid is niet toepassing, indien de activiteiten de stichting met toestemming het bestuur door een derde worden voortgezet en de activa en passiva tegen boekwaarde aan die derde in eigendom zijn overgedragen. Informatie bij: Artikel 19 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel 19. Controle Artikel 4:76 de Algemene wet bestuursrecht is toepassing op het financieel verslag en het jaarverslag /afdrukken+informatie 10/12

11 wetten.nl Wet en regelgeving printen Subsidie Stichting het Juridisch Loket BWBR De stichting draagt er zorg voor dat het onderzoek de accountant, bedoeld in artikel 4:78 de Algemene wet bestuursrecht, tevens strekt tot onderzoek de naleving de aan de subsidie verbonden verplichtingen. De opdracht aan de accountant gaat vergezeld een door het bestuur vast te stellen aanwijzing in een controleprotocol over de reikwijdte en de intensiteit de controle, bedoeld in artikel 4:79 lid 2 de de Algemene wet bestuursrecht. De stichting draagt er zorg voor dat haar accountant alle medewerking verleent aan de door de Accountantsdienst het Ministerie Justitie en door de accountant die daartoe door het bestuur is aangewezen in te stellen onderzoeken naar de door de accountant de stichting verrichtte controlewerkzaamheden, bedoeld in de artikelen 4:78 en 4:79 de Algemene wet bestuursrecht. Informatie bij: Paragraaf 6 De datum ligt voor de datum uitgifte. Paragraaf 6. Slotbepalingen Informatie bij: Artikel 20 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel 20. Intrekking De Subsidie Stichting het Juridisch Loket 2005 wordt ingetrokken. Informatie bij: Artikel 21 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel 2 Deze treedt in werking met ingang 1 januari /afdrukken+informatie 11/12

12 wetten.nl Wet en regelgeving printen Subsidie Stichting het Juridisch Loket BWBR Informatie bij: Artikel 22 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel 2 Overgangsbepaling Een aanvraag om subsidieverlening of subsidievaststelling die betrekking heeft op een boekjaar dat is gelegen voor het boekjaar waarop onderhavige subsidie betrekking heeft, wordt afgehandeld volgens de bepalingen de Subsidie Stichting het Juridisch Loket Informatie bij: Artikel 23 De datum ligt voor de datum uitgifte. Artikel 2 Citeertitel Deze wordt aangehaald als: Subsidie Stichting het Juridisch Loket. Utrecht, 21 december 2012 P.J.M. de Biggelaar, Directeur Stelsel. J. Wijkstra, Directeur Bedrijfsvoering /afdrukken+informatie 12/12

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren;

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren; Ontwerpbesluit nr. Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren; voorts overwegende dat het uit een oogpunt

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciaal blad 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 december 2005, nr. 2005/59635 tot bekendmaking van de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 pagina 1 van 13 Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 Regelgeving Algemeen register Algemeen bestuur Overige zaken betreffende algemeen bestuur Regeling Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 als volgt te wijzigen:

de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 als volgt te wijzigen: Nr. Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Noord-Holland, overwegende dat in de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 verzuimd is de bevoegdheid tot het vaststellen van subsidieplafonds aan gedeputeerde

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006

Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006 Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006 Deze verordening is op 3 mei 2006 gepubliceerd in het Weekblad Oosterhout en vanaf 14 juni 2006 van kracht in de gemeente Oosterhout April 2006 pagina:2 Nr.

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, Verordening van 4 oktober 2006, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verstrekken van subsidie (Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006) Provinciale Staten van Fryslân, gelet op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 207 Aanhef De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 206; Gelet op artikel 49 van de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van... houdende aanpassing van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria en enkele andere besluiten terzake van een aantal onderwerpen van diverse aard (Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009)

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13497 4 juli 2012 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/107338, tot

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Directie Toegang Rechtsbestel/5362391/05/DTR/12 juli 2005 5362391 Bijlage De Minister van Justitie, Gelet op artikel 4:23,

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING BUSSUM 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING BUSSUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bussum. Nr. 120953 15 december 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING BUSSUM 2015 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE STEIN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE STEIN ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE STEIN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. de budgetsubsidie: een subsidie, waarbij de subsidieverstrekker

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Ontwerp van een besluit houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en enkele andere besluiten in verband met de herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008 Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 22 oktober 2008; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7388 10 februari 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister van Sociale Zaken en

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017 Vastgesteld bij raadsbesluit van 08 december 2016, 2016/12-09. De raad van de gemeente West Maas en Waal; Gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29-04-2008, nr. VO/S&O/6112, houdende regels voor de stimulering van de pilot projecten in het schooljaar 2008-2009 ten behoeve

Nadere informatie

a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; b. stichting: Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.

a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; b. stichting: Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2015, nr. 2015-, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor de Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 334 Wet van 20 juni 1996, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Justitie alsmede wijziging van enige wetten

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Dit formulier moet uiterlijk 1 mei (subsidie verleend onder de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening/ASV

Nadere informatie

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA).

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA). Controleprotocol eindverantwoording overeenkomsten en subsidies jeugdhulp en overeenkomsten maatwerkvoorziening begeleiding samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015 (aangepast 20-4-2015) 1. Inleiding Met

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Burgemeester en wethouder van de gemeente Houten hebben op 21 juli het Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom vastgesteld. Het protocol is bestemd voor de zorgaanbieders,waarmee

Nadere informatie

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Besluit tot vaststelling van de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; op het voorstel

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Ede 2017

Algemene subsidieverordening Ede 2017 Algemene subsidieverordening Ede 2017 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; gezien het advies van de

Nadere informatie

Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul

Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Beleidsregel Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening verstrekking subsidies gemeente Uden 2008 en

Nadere informatie

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen OCenW-Regelingen Bestemd voor: c universiteiten met een universitaire lerarenopleiding. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 19 oktober 1999 Kenmerk: WO/B-1999/16107 Datum inwerkingtreding: zie artikel

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 454 Besluit van 25 september 1995, houdende voorschriften omtrent het verstrekken van subsidie aan de stichting bedoeld in artikel 57 van de

Nadere informatie

Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen

Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen Inhoud 1. Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 2 1.1.1 Object van controle 2 1.1.2 Relevante geldstroom 2 1.1.3 Betrokken partijen 3 1.1.4 Controle-

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IBA Parkstad B.V. Looptijd regeling: 16 februari 2017 tot en met 30 juni 2020

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IBA Parkstad B.V. Looptijd regeling: 16 februari 2017 tot en met 30 juni 2020 IBA SUBSIDIEVERORDENING Officiële naam regeling: Citeertitel: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Subsidieverordening IBA Parkstad B.V. IBA

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22944 20 december 2011 Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie De Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27263 29 september 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid,Welzijn en Sport en van de Staatssecretaris

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min i in mi in in ii BM1500213 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op: artikel 149 van de Gemeentewet besluit vast te stellen

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht BIJLAGE 1 Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.1.1 Obj eet van controle 4 1.1.2 Relevante geldstroom. 5 1.1.3 Betrokken

Nadere informatie

Copro 16076K. Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht

Copro 16076K. Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht 2016 behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht 1 Inhoud 1 Algemeen... 3 2 Definities... 4 3 Verantwoordingsprotocol...

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 93, 95, 123 en 125 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de artikelen 93, 95, 123 en 125 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 1 VERORDENING van het Bedrijfschap Horeca en Catering van 7 oktober 2009, houdende regels terzake van het verstrekken van subsidies (Subsidieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering) No. Ho 06/2009

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand op 1 juli 2010

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vastgesteld door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand op 1 juli 2010 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10659 8 juli 2010 Beleidsregel vergoedingen voor rechtsbijstand in de nieuwe asielprocedure van de raad voor rechtsbijstand

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nummer: 23-03-15/06 De raad der gemeente Hellevoetsluis; gehoord de commissie algemene zaken en middelen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17-03-2015, nummer:23-03-15/06; besluit:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Algemene subsidieverordening Ede 2017

GEMEENTEBLAD. Nr Algemene subsidieverordening Ede 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Ede Nr. 117865 12 juli 2017 Algemene subsidieverordening Ede 2017 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23

Nadere informatie

RAADSBESLUIT GEMEENTE HEUMEN

RAADSBESLUIT GEMEENTE HEUMEN GEMEENTE HEUMEN RAADSBESLUIT Onderwerp: Gewijzigde verordening Datum: Besluitnr.: 14.05 Raad Bedrijveninvesteringszone Malden 2017-2021 1 december 2016 De raad van de gemeente Heumen in openbare vergadering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29114 15 september 2015 Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015 Reglement van de Koninklijke Bibliotheek van 9

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0037074/geldigheidsdatum_06-01-/afdrukken+inf... Page 1 of 9 8-1- Wet taken meteorologie en seismologie (Tekst geldend op: 06-01-) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Controle Subsidies vanaf (versie januari 2013) Aanwijzing voor de verantwoording en de controle subsidies vanaf 50.

Aanwijzingsbesluit Controle Subsidies vanaf (versie januari 2013) Aanwijzing voor de verantwoording en de controle subsidies vanaf 50. Aanwijzingsbesluit Controle Subsidies vanaf 50.000 (versie januari 2013) Aanwijzing voor de verantwoording en de controle subsidies vanaf 50.000,-- I. Aanleiding Met ingang van 1 januari 2012 is de Algemene

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen 1998,nr. De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..., nr..., gelet op artikel 105a1/105a2 van de Wet op het basisonderwijs, artikel 102a1/102a2 van de Interimwet

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Maritiem Land Directoraat-generaal Drecbe Topsectoren en Industriebetejd Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 juni 2014 (raadsvoorstel nr. 14MO01); raadsstuk 14bb6995;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 juni 2014 (raadsvoorstel nr. 14MO01); raadsstuk 14bb6995; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 82795 30 december 2014 Verordening kinderopvang Rotterdam 2014 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ALBLASSERDAM

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ALBLASSERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ALBLASSERDAM INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Reikwijdte 4 Artikel 3 Evaluatie 4 Artikel 4. Begrotingsvoorbehoud

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus 520 3440 AM WOERDEN 3440AM520 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den

Nadere informatie

Regeling Nationaal Agentschap Leonardo da Vinci 2000-2006

Regeling Nationaal Agentschap Leonardo da Vinci 2000-2006 OCenW-Regelingen Regeling Nationaal Vinci 2000-2006 Bestemd voor: CINOP; NUFFIC; instellingen voor beroepsonderwijs; instellingen voor hoger onderwijs. verbindend voorschrift Datum: 10 november 2000 Kenmerk:

Nadere informatie

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten: Uitgegeven: 25 oktober 2013 2013, nr. 67 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 53557 28 september 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Onderwijs,

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4557 18 februari 2013 Regeling toevoegen bewindvoerders WSNP Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, wil, Gelet op

Nadere informatie

A 2015 N 48 PUBLICATIEBLAD. In naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao,

A 2015 N 48 PUBLICATIEBLAD. In naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao, A 2015 N 48 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 15 de september 2015 houdende de aanwijzing van de interne accountant van de Regering van Curaçao In naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao, In

Nadere informatie

Regeling Gamefonds. Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling Gamefonds. Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling Gamefonds Regeling van de Besturen van de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties houdende voorschriften over

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 22, vijfde lid, van de Algemene

Nadere informatie

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier.

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2004, nr. 0408133 inzake de Wet Kinderopvang; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad;

Het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad; Subsidiebesluit SER Besluit van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad van 19 december 2003 tot vantoepassingverklaring van afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht op door de Raad

Nadere informatie

Besluit het bestuur van de raad de volgende beleidsregel vast te stellen:

Besluit het bestuur van de raad de volgende beleidsregel vast te stellen: Beleidsregelvergoedingenvoorrechtsbijstandindenieuweasielprocedurevan deraadvoorrechtsbijstandteutrecht Vastgestelddoorhetbestuurvanderaadvoorrechtsbijstandop1juli2010 Overwegende dat artikel 7, onderdelen

Nadere informatie

Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011

Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR92441_1 23 februari 2016 Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het

Nadere informatie