LITURGIE bij de huwelijksbevestiging en -inzegening van Ryan Dias en Elles de Schipper

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LITURGIE bij de huwelijksbevestiging en -inzegening van Ryan Dias en Elles de Schipper"

Transcriptie

1 LITURGIE bij de huwelijksbevestiging en -inzegening van Ryan Dias en Elles de Schipper Zaterdag 21 juni uur Hervormde kerk, Kapelle Voorganger: Ds. L.C.P. Deventer Ouderling: dhr. Peter Morée Diaken: mw. Inge Wisse Orgel: Dhr. Niels Eversdijk Getuigen Elles: Ruben de Schipper en Leonie de Groot-Bron Getuigen Ryan: Rowan Dias Högman en Rosie de Schipper

2 Binnenkomst bruid (Bride escorted by her father) Psalm 150 (Opening hymn) 1. Looft God, looft Hem overal. 2. Let the clashing cymbals ring Looft de Koning van t heelal To the praise of God the King. om zijn wonderbare macht, Praise Him with a mighty sound; om de heerlijkheid en kracht Let your voices shake the ground. van zijn naam en eeuwig wezen. Sing His praises with rejoicing. Looft de daden, groot en goed, All that breathe, exalt the LORD; die Hij triomferend doet. Let all men His fame record: Hem zij eer, Hij zij geprezen. Sing His praises! HALLELUJAH! Stil gebed (Silent prayer) Votum/groet (Call to worship) Gezang 680 (Hymn) Hoor, Heil ge Geest, wij roepen U! Kom, wees aanwezig in het woord; wek onze geest, opdat hij hoort, wek ons tot leven, hier en nu. Praise God, from Whom all blessings flow; Praise Him, all creatures here below; Praise Him above, ye heavenly host; Praise Father, Son, and Holy Ghost. Gebed bij de opening van de Heilige Schrift (Prayer before the opening of the Bible) Lezing (Old testament reading): Genesis 2: En de HERE God zei: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. En de HERE God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste. Toen deed de HERE God een diepe 3

3 slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zei de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeen te en vlees van mijn vlees; deze zal ` mannin heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn. (The Lord God said, It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them; and whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky and all the wild animals. But for the man no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep; and while he was sleeping, he took one of the man s ribs and then closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh; she shall be called woman, for she was taken out of man. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh.) Gezang 868 (Hymn) Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in t licht als op adelaarsvleuglen geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven. Praise thou the Lord, who with marvellous wisdom hath made thee, Decked thee with health, and with loving hand guided and stayed thee. How oft in grief Hath not He brought thee relief, Spreading His wings to o ershade thee! Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, ja, Hij beschikt u ten leven. 4

4 Lezing (New testament reading) : Matteus 6: Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de lelien des velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. ( Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air; they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you by worrying add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you you of little faith? So do not worry, saying, What shall we eat? or What shall we drink? or What shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.) Prediking (sermon) 5

5 Orgelspel (organ) Gezang 791: (Hymn) Liefde, eenmaal uitgesproken als Uw woord van het begin. Liefde, wil ons overkomen als geheim en zegening. Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw. Liefde houdt ons in het leven,- daarop hebt Gij ons gebouwd. Liefde boven alle liefde, die zich als de hemel welft over ons: wil ons genezen, Bron van liefde, Liefde zelf! Lezing huwelijksformulier (Wedding form) Wij zijn als gemeente bijeen om het huwelijk van Ryan Dias en Elles de Schipper voor Gods aange zicht te beves tigen en om met hen en voor hen Zijn zegen te vragen. De kerk van Jezus Christus belijdt dat het huwelijk een door God geschonken mogelijkheid is: een gemeenschap voor het hele leven, waarin het aan twee mensen gegeven wordt elkaar te verblijden en te dienen, liefde en trouw te schenken en te ontvangen, in voorspoed en tegenspoed. Wanneer een man en een vrouw hun verbond sluiten in de naam van de Heer spreken zij tezamen uit dat zij elkaar in liefde volledig willen toebehoren en trouw terzijde staan in alle dingen. Samen zullen zij zoeken naar de wil van God met hun leven. Samen zullen zij hun taak verrichten en zorgen voor hun gezin. Samen zullen zij de kinderen die hun worden toevertrouwd voorgaan in het leven met de Heer en Zijn gemeente. Samen zullen zij hun opdracht in de samenleving aanvaarden als man en vrouw, als mensen op weg naar de toekomst van God. Hun verbondenheid met elkaar is een gelijkenis van het verbond tussen Christus en zijn gemeente. Daarom, bruid en bruidegom, zullen jullie elkaar liefhebben, zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad. Zoals Christus zich aan zijn gemeente heeft gegeven, zo zullen jullie elkaar in liefde dienen, in wijsheid leiden en helpen, in geduld elkaar aanvaarden en vergeven. Alle dingen zullen jullie met elkaar delen, zonder de ander de vrijheid te ontnemen. 6

6 In alle omstandigheden zullen jullie elkaar terzijde staan zonder de ander te overheersen of slaafs te volgen. Een hechte gemeenschap zullen jullie vormen, maar evenzeer zullen jullie beseffen dat jullie gezin deel is van een groter geheel; jullie zullen dus openstaan voor verantwoordelijkheden buiten eigen huis. Jullie taken zullen jullie verrichten en elkaar daarbij hel pen, maar evenzeer zullen jullie ervoor zorgen dat rust en vreugde hun plaats krijgen en het leven als geschenk ervaren wordt. Zo zullen jullie elkaar bewaren in de dienst van de Heer, die zichzelf aan ons heeft verbonden en ons roept tot het grote bruiloftsfeest. (We are gathered together to confirm the marriage of Ryan Dias and Elles de Schipper in the presence of God and to ask His blessing for them and with them. The Church of Jesus Christ confesses marriage to be a God-given possibility: a fellowship for life, in which it is given to two people to rejoice in each other and to serve one another, to give and to receive love and faithfulness, for better or for worse. When a man and a woman make this solemn agreement in the name of the LORD, they proclaim that they will fully belong to and faithfully support one another in all things. Together they shall seek the will of God with their lives. Together they shall take their responsibility and take care of their household. Together they shall lead the way before the children entrusted to them, in living with the Lord and His church. Together they shall carry their responsibility in society as man and wife, as people on their way to the future of God. Their joining is a parable of the covenant between Christ and His church. Therefore bride and groom, You shall love one another as Christ has loved His church. As He has given Himself to His church, so you shall serve in love, lead and help in wisdom and forgive and accept one another in patience. All things you shall share with one another, without taking away each other s freedom. In all circumstances you shall stand by one another, without domination or slavish following of the one over the other. A strong communion you shall form, but you shall equally realise that your household is part of a greater whole, therefore you shall also be open to responsibilities outside your own home. You shall perform your duties and help one another with this, but you shall equally make sure that rest and joy can have their place and that life can be experienced as gift. In doing so, you shall keep one another in the service of the Lord, who has committed Himself to us and who calls us to the final Wedding.) 7

7 Huwelijksvragen (Vows) Ryan do you certify before God and His church, that you have taken and take as your wife Elles Janet de Schipper and do you promise that you shall never leave her, in good days nor bad days, in richness nor poverty, in sickness nor health till death do you part. Do you promise to accompany her in love, to live with her respectfully, to be faithful to her and serve her. Do you promise to endeavour to live as a man with this woman to the glory of God, to the benefit of the world and revering the name of Jesus? Elles do you certify before God and His church, that you have taken and take as your husband Ryan Savio Dias and do you promise that you shall never leave him, in good days nor bad days, in richness nor poverty, in sickness nor health till death do you part. Do you promise to accompany him in love, to live with him respectfully, to be faithful to him and serve him. Do you promise to endeavour to live as a woman with this man to the glory of God, to the benefit of the world and revering the name of Jesus? (Ryan verklaar je voor God en zijn gemeente, dat je genomen hebt en neemt als je vrouw Elles Janet de Schipper en beloof je, dat je haar nimmer zult verlaten in goede noch kwade dagen, in rijk dom noch armoede, in ziekte noch gezond heid, tot de dood scheiding tussen jullie beiden zal maken. Beloof je dat je haar in liefde zult begeleiden, res pectvol met haar zult leven, haar trouw zult zijn en dienen. Beloof je dat je je zult inspannen om als man met deze vrouw te leven tot eer van God, tot zegen van de wereld, hooghoudend de naam van Jezus?) (Elles verklaar je voor God en zijn gemeente, dat je genomen hebt en neemt als je man Ryan Savio Dias en beloof je, dat je hem nimmer zult verlaten in goede noch kwade dagen, in rijk dom noch armoede, in ziekte noch gezond - heid, tot de dood scheiding tussen jullie beiden zal maken. Beloof je dat je hem in liefde zult begeleiden, res pectvol met hem zult leven, hem trouw zult zijn en dienen. Beloof je dat je je zult inspannen om als vrouw met deze man te leven tot eer van God, tot zegen van de wereld, hooghoudend de naam van Jezus) 8

8 Ringwisseling (The rings) Benjamin Gebed en zegen (LORD, our God, God of the covenant. We pray for these two, Ryan and Elles, man and wife, joined in your name. Help them, that they will help each other, keep and renew their love and faithfulness by your presence in prosperity and adversity, Grant them wisdom and dedication in their communal life, that they may be to each other helpers, comforters and companions. Unite their will and love in Yours, so they may live an grow in love and peace, aal treh days of teheir life, through Jesus Christ, our Lord. Amen God, Father, Son and Holy Spirit, God of Abraham, Isaac and Jacob, the Father of our Lord Jesus Christ. He will bless you, preserve and keep you, and grant you the richness of his grace, so you may live together all your years. Jesus Christ will be the source of enduring love en faithfulness, joy and comfort in your life.) Gezang: Ida s sommarvisa (Ik laat de bloemen bloeien) (Ida s zomerliedje) Du ska inte tro det blir sommar, ifall inte nån sätter fart på sommarn och gör lite somrigt, då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar, jag gör hela kohagen grön, och nu så har sommaren kommit, för jag har just tagit bort snön. Jag gör mycket vatten i bäcken, så där så det hoppar och far. Jag gör fullt med svalor som flyger och myggor som svalorna tar. Jag gör löven nya på träden och små fågelbon här och där. Jag gör himlen vacker om kvällen, för jag gör den alldeles skär. Och smultron det gör jag åt barna, för det tycker jag dom kan få, och andra små roliga saker som passar när barnen är små. Och jag gör så roliga ställen, där barnen kan springa omkring, då blir barna fulla med sommar och bena blir fulla med spring. Je moet niet denken dat het zomer wordt,als er niemand is die wat vaart zet met de zomer en het een beetje zomerig maakt, dan komen de bloemen snel. Ik laat de bloemen bloeien, ik maak de hele koeiewei groen, en nu is de zomer gekomen, want ik heb net de sneeuw weggehaald. 9

9 Ik doe heel veel water in de kreek, zoveel dat het klotst. Ik maak het vol met zwaluwen en vliegen en muggen die de zwaluwen opeten. Ik maak de bladeren aan de bomen nieuw en vogelnestjes hier en daar. Ik maak de hemel prachtig in de avond, want ik maak hem helemaal roze. En bosaardbeien maak ik voor de kinderen, want die vind ik dat ze verdienen, en andere leuke dingetjesdie leuk zijn voor kleine kinderen. En ik maak zulke leuke plekjes, waar de kinderen rond kunnen rennen, dan worden de kinderen vol met zomer en de benen vol met renlust.) Vraag aan getuigen (the witness pledge) Belooft u deze beide mensen Ryan en Elles, waarvan u de huwelijksgetuigen bent naar uw vermogen te ondersteunen en hen te Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn.helpen hun liefde met vreugde te bewaren en hun belofte in de kracht van het geloof te vervullen? (Do you as witnesses to the marriage of Ryan and Elles promise to support them to your ability and help them to keep their love in joy and to fulfil their promise in the strength of faith?) Voorbeden: Dias family en familie de Schipper (family prayers) Faithful God, holy and eternal, source of life and spring of love, we thank and praise you for bringing Elles and Ryan to this day, and we pray for them. Lord of life and love: Allen: HEER, hoor ons gebed May their marriage be life-giving and life-long, enriched by your presence and strengthened by your grace; may they bring comfort and confidence to each other in faithfulness and trust. Lord of life and love: Allen: HEER, hoor ons gebed 10

10 May the hospitality of their home bring refreshment and joy to all around them; may their love overflow to neighbours in need and embrace those in distress. Lord of life and love: Allen: HEER, hoor ons gebed May they discern in your word order and purpose for their lives; and may the power of your Holy Spirit lead them in truth and defend them in adversity. Lord of life and love: Allen: HEER, hoor ons gebed May they nurture their family with devotion, see their children grow in body, mind and spirit and come at last to the end of their lives with hearts content and in joyful anticipation of heaven. Lord of life and love: Allen: HEER, hoor ons gebed Overhandigen huisbijbel, huwelijkskaart en trouwkaars (Wedding Bible, -card, -candle) Vraag aan de gemeente (congregational pledge) Wilt u met hen de weg vervolgen die zij gekozen hebben, met woord, daad en gebed? (Will you accompany them on the road they have chosen, by word, deed and prayer?) Gezang 788 (Hymn) 1. God die in het begin Hij doet u samen zijn, uit aarde, naar zijn beeld, Hij maakt u man en vrouw, de mensen voor elkaars elkanders brood en wijn, geluk geschapen heeft, elkanders woord van trouw. 11

11 2. Zoals van meet af aan 3. Zoals ten einde toe een mens geen antwoord vindt, de mensen twee aan twee als hij niet door een mens hun lange wegen gaan, ten diepste wordt bemind, en God gaat met hen mee, zo zult gij nu voortaan zo zal Hij met u zijn in liefde en in leed in leven en in dood, elkanders antwoord zijn, Hij wordt uw brood en wijn één lichaam en één geest. en dit geheim is groot. Collecte (Offering) Viering Heilig Avondmaal (the Lord s Supper) U moeten wij dank brengen, HEER onze God.. en zingen wij: Gezang 405: 4 Heilig, heilig, heilig.. 4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt. Hoor ons, hemelse Vader laten bidden, met elkaar en voor elkaar: Onze Vader.. (It is indeed right, it is our duty and our joy, at all times and in all places to give you thanks and praise, holy Father, heavenly King, almighty and eternal God, through Jesus Christ your only Son our Lord. And now we give you thanks because you have made the union between Christ and his Church a pattern for the marriage between husband and wife. Therefore with angels and archangels, and with all the company of heaven, we proclaim your great and glorious name, for ever praising you and singing: Holy, Holy, Holy! Lord God Almighty! All Thy works shall praise thy name in earth and sky and sea; Holy, Holy, Holy! Merciful and Mighty! God in Three Persons, blessed Trinity! 12

12 Hear us, o heavenly Father, through Jesus Christ your Son our Lord, through him accept our sacrifice of praise; and grant that by the power of your Holy Spirit these gifts of bread and wine may be to us his body and blood; Who in the same night that He was betrayed, took bread and gave you thanks; He broke it and gave it to his disciples, saying: Take, eat; this is my body which is given for you; do this in remembrance of me. In the same way, after supper He took the cup and gave you thanks; He gave it to them, saying, Drink this, all of you; this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins, Do this as often as you drink it, in remembrance of me. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Having in remembrance his death once for all upon the cross, his resurrection from the dead, and his ascension into heaven, and looking for the coming of his kingdom, we present You these signs of bread and wine, and ask You, LORD: renew us by your Spirit, inspire us with your love, and unite us in the body of your Son, Jesus Christ our Lord. Let us pray, with one another and for one another: Our Father..) Gezang 381 (Hymn) 2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, het heilig feest van uw gedachtenis; schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet in t teken van uw lichaam en uw bloed. 5. Nu ik mijn hand strek naar t gebroken brood en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij. Nodiging: Verheft de harten (lift up your hearts) (Lift your hearts unto Christ Jesus at the right hand of His heavenly Father. Doubt not that we shall be nourished en refreshed with His body and blood through the working of the Holy Spirit as surely as we receive the bread and wine in remembrance of Him.) 13

13 Uitdeling en communie (communion) (The bread which we break is a communion of the body of Christ. Take, eat, remember and believe that the body of our Lord Jesus Christ was given for a complete remission of all our sins.)... (The cup of thanksgiving for which we give thanks is a communion of the blood of Christ. Take, drink, remember and believe that the precious blood of our Lord Jesus Christ was shed for a complete remission of all our sins.) Slotgezang (Closing hymn) U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie nu en immer meer. Uit een blinkend stromen daalde d engel af, heeft de steen genomen van t verwonnen graf. U zij de glorie Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer! Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer. Wees dan volk des Heren, blij en welgezind en zegt telkenkere: Christus overwint! U zij de glorie... Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn goddelijk wezen is Zijn glorie groot; niets heb ik te vrezen in leven en in dood. U zij de glorie... Ge Jesus äran, frälsta mänsklighet! Han är den som segrat i all evighet! Himlen mitt i världen Han oss visat har! Han har lämnat graven och är bland oss kvar! Ge Jesus äran, lovsjung natt och dag: Han är segerns Herre, sjung Halleluja! 14

14 Vår Herre lever, lovad vare Han! Ensam Han åt alla Livets seger vann! Salig du som känner: Jesus är vår vän! Låt oss därför sjunga om och om igen! Ge Jesus äran, lovsjung natt och dag: Han är segerns Herre, sjung Halleluja! Zegen (Dismissal and blessing) Honom vi älskar, Han som är vårt stöd, Han som hemfört segern över liv och död! Låt oss aldrig tvivla på Hans löftesord! Herren, den uppståndne, Himlen på vår jord! Ge Jesus äran, lovsjung natt och dag: Han är segerns Herre, sjung Halleluja! 15

15 Receptie: Na de kerkdienst is er koffie/thee/fris met gebak en gelegenheid om het kersverse bruidspaar te feliciteren. Iedereen is van harte welkom! Om het bruidspaar volop te laten genieten van hun receptie, adviseren we de felicitatie-rij niet te lang te maken. In plaats van aansluiten, hangt u een bloemenkrans om uw hals en gaat u genieten van wat te drinken en een gebakje. Het bruidspaar zal zich dan al snel gezellig kunnen mengen tussen de mensen. Uw bloemenkrans geeft aan dat u Ryan en Elles nog wilt feliciteren; Het bruidspaar komt dus naar u toe! = Ik/wij wil(len) jullie graag feliciteren! 16

Deze Ark Liedbundel: Deze bundel is samengesteld door: leden van de Taakgroep Eredienst en de leiding van de Kindernevendienst.

Deze Ark Liedbundel: Deze bundel is samengesteld door: leden van de Taakgroep Eredienst en de leiding van de Kindernevendienst. U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont. (Ps. 22: 4) In de Bijbel nemen liederen een belangrijke plaats in; dit blijkt o.a. uit de omvang van het boek der Psalmen. De dichter van Psalm 22 geeft

Nadere informatie

Verwelkoming en mededelingen

Verwelkoming en mededelingen Psalmenvesper, Martinikerk Groningen Zondag 9 februari 2014, 17 uur Roder Jongenskoor, o.l.v. Rintje te Wies organist: Sietze de Vries voorganger: Ds. J.A. van den Berg Welkom in de Martinikerk Hartelijk

Nadere informatie

Vayak hel lheq.y:w: En hij bracht samen - Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20

Vayak hel lheq.y:w: En hij bracht samen - Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20 Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20 Pekudei ydewqp Numbered Shemot/Exodus 38:21-40:38 As the book of Shemot comes to an end, the construction of the Tabernacle and its vessels

Nadere informatie

LITURGIE 2 E PAASDAG 21 APRIL 2014. Kinderlied: Weet je dat de lente komt?

LITURGIE 2 E PAASDAG 21 APRIL 2014. Kinderlied: Weet je dat de lente komt? LITURGIE 2 E PAASDAG 21 APRIL 2014 Kinderlied: Weet je dat de lente komt? Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt? Weet je dat de lente komt? Alles loopt weer uit. De eerste zonnestralen, ze

Nadere informatie

Teksten en vertalingen Passion & Mystery

Teksten en vertalingen Passion & Mystery Ave Verum Edward Elgar Ave verum corpus, natum ex Maria Virgine. Vere passum, immolatum In cruce pro homine. Cujus latus perforatum Vero fluxit sanguine; Esto nobis praegustatum Mortis in examine. O pie,

Nadere informatie

HGJB-Liedbundel Op Toonhoogte Overzicht liederen en rubrieken (totaal 467 liederen)

HGJB-Liedbundel Op Toonhoogte Overzicht liederen en rubrieken (totaal 467 liederen) HGJB-Liedbundel Op Toonhoogte Overzicht liederen en rubrieken (totaal 467 liederen) Nummer Titel 1 Psalm 019 Psalmen en psalmliederen 2 Psalm 025 Psalmen en psalmliederen 3 Psalm 027 Psalmen en psalmliederen

Nadere informatie

They run crying and go to their classes to tell the teachers that there is Tommy outsite.

They run crying and go to their classes to tell the teachers that there is Tommy outsite. In deze nieuwsbrief wil ik jullie kennis laten maken met enkele kinderen van het weeshuis zodat jullie een beetje beeld krijgen van de kinderen en waar ze zich mee bezig houden. ( Nederlandse vertaling

Nadere informatie

VPG. News-Nieuws-Notisia

VPG. News-Nieuws-Notisia Port Betaald VPG News-Nieuws-Notisia Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao Boletin Mensual di Kongregashon Protestant

Nadere informatie

VPG. News-Nieuws-Notisia

VPG. News-Nieuws-Notisia Port Betaald VPG News-Nieuws-Notisia Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao Boletin Mensual di Kongregashon Protestant

Nadere informatie

in Christus Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1

in Christus Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 De positie van de vrouw in Christus Joke de Jong PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 De positie van de vrouw in Christus Naar Gods beeld geschapen Gen.1:26a, 27 (NBV):God

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Open Brief / Open Letter NLF-behavior. Paul mccartney in listening comprehension

Open Brief / Open Letter NLF-behavior. Paul mccartney in listening comprehension Open Brief / Open Letter NLF-behavior desireestokkel.nl newlegalframe.com to Paul mccartney in listening comprehension Young adults are not brought up to listen for NLF-Love in a 1-persons-toko Jonge volwassenen

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst zondag 26 oktober 2014, viering Maaltijd van de Heer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Anky Pekkeriet Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = =

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds

WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds genlyseerd door Saskia Polderman met bijdragen van Stan Limburg Marcel Misset 1 SCENE 1: BAAIERT TOHUBOHU (=chaos, confusion): KUST VAN LONG ISLAND - ZONSOPGANG...

Nadere informatie

Kop ORDE VAN DIENST. zondag 2 februari 2014 4 e zondag na Epifanie

Kop ORDE VAN DIENST. zondag 2 februari 2014 4 e zondag na Epifanie Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en. MEDEDELINGEN: Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders geluk te

Nadere informatie

A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org

A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org EDOCUMENTED REDOCUMENTED Geen mens is illegaal, was een belangrijke kreet van een campagne tegen het vreemdelingenbeleid

Nadere informatie

Weekbrief ZONDAG 14-06-2015. 09.30 uur Avondmaalviering Ds. E.A. van Hoof Thema: God doet het onmogelijke

Weekbrief ZONDAG 14-06-2015. 09.30 uur Avondmaalviering Ds. E.A. van Hoof Thema: God doet het onmogelijke ZONDAG 14-06-2015 09.30 uur Avondmaalviering Ds. E.A. van Hoof Thema: God doet het onmogelijke 18.30 uur Avonddienst Ds. E.M. de Jong Thema: PRAISE Kom allen naar Mij toe, die afgemat en belast zijn, en

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op zondag 18 januari 2015 om 10.00 uur in De Kern te Spijkenisse

Liturgie voor de viering op zondag 18 januari 2015 om 10.00 uur in De Kern te Spijkenisse Liturgie voor de viering op zondag 18 januari 2015 om 10.00 uur in De Kern te Spijkenisse In deze dienst nemen we afscheid van drie aftredende ambtsdragers: ouderling George Schilperoort diakenen Teun

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Aan allen die zich betrokken voelen bij KingdomIT en wat wij op dit moment verrichten in het Koninkrijk van God. Geliefden van God. Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

Paasliturgie 2012 Thema: Onbegrijpelijke liefde!

Paasliturgie 2012 Thema: Onbegrijpelijke liefde! Paasliturgie 2012 Thema: Onbegrijpelijke liefde! Welkom Zingen: Psalm 98 vers 1 en 2 Zingt, zingt een nieuw gezang de HEERE. Die groten God, Die wondren deed. Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere. Zijn

Nadere informatie

47 Agressieproblematiek en Pesso-psychotherapie W I L L Y V A N H A V E R. 67 Twee oefeningen om tot expressie te komen R O B E R T A U S S E N

47 Agressieproblematiek en Pesso-psychotherapie W I L L Y V A N H A V E R. 67 Twee oefeningen om tot expressie te komen R O B E R T A U S S E N I N H O U D 3 Redactioneel L I S A V O S 7. Reacties van lezers 9 The roots of justice are in the body Verbatim van een voordracht van Albert Pesso 21 Je bent woedend hè? Over het hechte verband tussen

Nadere informatie

CHAPTER LEERROUTE. 8 eight chapter one

CHAPTER LEERROUTE. 8 eight chapter one 1 Conne CHAPTER LEERROUTE 1 2 3 4 5 6 7 TOETS 8 eight chapter one ctions 1 Hoeveel vrienden heb jij? Veel of weinig; vrienden of kennissen? Hoe belangrijk zijn vrienden voor je? Waar vind je ze: online

Nadere informatie

Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren. www.jongkatholiek.nl

Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren. www.jongkatholiek.nl Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren www.jongkatholiek.nl Waken voor Pasen Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren Een eenmalige uitgave van Jong Katholiek 2011 SRKK, Utrecht www.jongkatholiek.nl

Nadere informatie

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants Migrating to Flanders Starterskit for family migrants, Migreren naar Vlaanderen Starterspakket voor familiemigranten Met steun van het Europees Integratiefonds With the support of the European Integration

Nadere informatie

De Catechisant KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN. Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden. Maart/april 2010 19 e jaargang Nr.

De Catechisant KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN. Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden. Maart/april 2010 19 e jaargang Nr. De Catechisant Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN Maart/april 2010 19 e jaargang Nr. 3 B IJ B E L C A T E C H I S A T I E I Koningen 2 Bizar De geschiedenis

Nadere informatie

Lead, Kindly Light. Spiegel van Newmans spiritualiteit. Ontstaansgeschiedenis

Lead, Kindly Light. Spiegel van Newmans spiritualiteit. Ontstaansgeschiedenis Lead, Kindly Light. Spiegel van Newmans spiritualiteit Op 19 september 2010 werd John Henry Newman (1801-1890) door paus Benedictus XVI tijdens zijn bezoek aan Groot-Britannië zalig verklaard, de eerste

Nadere informatie

vet gedrukt: lied gebruikt voor NGKV liedbundel Psalmen voor Evang. liedb. Opwekking Opw. Voor kinderen Taizé

vet gedrukt: lied gebruikt voor NGKV liedbundel Psalmen voor Evang. liedb. Opwekking Opw. Voor kinderen Taizé NGKV liedbundel Groen is kinderlied Geschikt voor orgel Opwekking Evang. liedb. Psalmen voor nu Taizé Opw. Voor kinderen Op toonhoogte Joh. de Heer Alles wordt nieuw E&R GKV bundel vet gedrukt: lied gebruikt

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie