Aanvraag/Application form

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag/Application form"

Transcriptie

1 Aanvraag/Application form Vrijwillige Verzekering Met dit formulier kunt u vrijwillige verzekering voor een ouderdomspensioen AOW en/ of nabestaandenuitkering Anw aanvragen. U kunt de aanvraag tot ééar na het einde van de verplichte verzekering indienen. De offerte die u ontvangt is vrijblijvend. You can use this form to apply for voluntary old age pension insurance (AOW insurance), and/or survivor s benefit/orphan s benefit insurance (Anw insurance) within one year of the date on which your compulsory insurance ended. We will send you a quotation free of any obligations. 1 Aard van de verzekering Type of insurance Ik vraag een vrijwillige verzekering aan voor de I am applying for voluntary insurance under the following scheme 2 Mijn gegevens Personal details U kunt meerdere vakjes aankruisen. Tick more than one box if appropriate. n AOW n Anw achternaam (uw geboortenaam) surname (family name at birth) voornamen (voluit) forename(s) burgerservicenummer personal identification number for communication with Dutch authorities 3 Mijn woonsituatie Domestic situation n man n vrouw male female n ik ben gehuwd sinds Ga naar 4. I have been married since Proceed to 4. n ik ben ongehuwd en woon samen sinds Ga naar 4. I am unmarried and have been living with someone since Proceed to 4. n ik woon alleen Ga naar 5. I live alone Proceed to 5. 4 Mijn partner Personal details of partner n ik leef duurzaam gescheiden van mijn huwelijkspartner sinds Ga naar 5. I have been separated from my spouse since Proceed to 5. Uw partner is degene met wie u een gezamenlijke huishouding voert. By partner we mean the person with whom you share a household. achternaam (geboortenaam) surname (family name at birth) voornamen (voluit) forename(s) burgerservicenummer personal identification number for communication with Dutch authorities n man n vrouw male female

2 5 Mijn adresgegevens Your address Als u g niet uit Nederland bent vertrokken, vult u uw huidige adres in. Bent u al uit Nederland vertrokken, dan vermeldt u het laatste adres in Nederland. If you have t yet left the Netherlands, please fill in your current address. If you have left the Netherlands, please fill in your last address in the Netherlands. Huidige of laatste adres in Nederland Current or last address in the Netherlands straat en huisnummer postcode en plaats postcode and town/city telefoonnummer telephone number Ik houd de woning in Nederland aan Are you keeping your house in the Netherlands woonadres buiten Nederland address outside the Netherlands straat en huisnummer n g niet bekend Geef uw adres door zodra u het weet. Not kwn yet Please inform us as soon as you have a new address. n bekend Vul hieronder in. Kwn Please fill in you new address below. postcode en plaats postcode and town/city provincie province land country telefoonnummer telephone number faxnummer fax postadres (als dit afwijkt van het woonadres) postal address (if different than home address) straat en huisnummer postcode en plaats postcode and town/city provincie province land country

3 6 Vertrek uit Nederland Departure from the Netherlands Datum van uw (verwachte) vertrek uit Nederland (Expected) date of departure from the Netherlands Reden van vertrek Reason for departure n emigratie emigration n uitzending door werkgever posted abroad by employer n studie education n wereldreis trip around the world n anders, namelijk other (please specify) Vermoedelijke duur van het verblijf buiten Nederland Expected duration of stay outside the Netherlands n onbepaalde tijd indefinite n tijdelijk, namelijk jaren, maanden temporary, namely years, months n g niet bekend as yet unkwn Heeft u zich laten uitschrijven uit het Nederlandse bevolkingsregister Have you had your name removed from the Dutch population register Ik vertrek (meerdere opties mogelijk) What persons will accompany/have accompanied you (tick more than one box if appropriate), omdat, because n alleen I will depart/have departed alone n met mijn partner my partner n met mijn kinderen jonger dan 15 jaar With my children who are younger than 15 n met mijn kinderen van 15 jaar of ouder With my children who are 15 or older datum vertrek partner date of partner s departure Heeft uw partner ook vrijwillige verzekering aangevraagd Has your partner applied for voluntary insurance datum vertrek kind 1 date of departure of child. 1 Heeft u meer dan 2 kinderen, stuurt u dan hun gegevens op een aparte bijlage mee. Wij raden u aan zich goed te oriënteren of vrijwillige verzekering voor uw kind(eren) zinvol is. Vrijwillige verzekering voor de AOW is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar. If you have more than 2 children, please attach a separate sheet with their details. We advise you to consider carefully whether voluntary insurance for your child(ren) would be worthwhile. Voluntary AOW insurance is possible as from the age of 15.

4 Wilt u voor dit kind vrijwillige verzekering aanvragen Do you wish to take out voluntary insurance for this child achternaam / voornaam surname / forename(s) datum vertrek kind 2 date of departure of child. 2 Wilt u voor dit kind vrijwillige verzekering aanvragen Do you wish to take out voluntary insurance for this child achternaam / voornaam surname / forename(s) 7 Woon en werkverleden Residence and employment history Heeft u in de 12 maanden voorafgaande aan uw vertrek uit Nederland During the 12 months prior to your departure from the Netherlands, did you - in Nederland gewoond - live in the Netherlands - in Nederland gewerkt - work in the Netherlands exacte periode van uw laatste dienstverband precise dates of last employment Deze gegevens zijn dig om te kunnen bepalen of vrijwillige verzekering voor u mogelijk is. We need this information to establish whether you are eligible for voluntary insurance., van, from to, laatste werkdag, last day of work van from to naam en adres van uw laatste werkgever name and address of your last employer - buiten Nederland gewerkt - work outside the Netherlands, van, from to naam en adres van de werkgever name and address of employer - voor een volkenrechtelijke organisatie gewerkt - work for an organisation under international law, van, from to naam van de organisatie name of organisation

5 8 Werken buiten Nederland Working outside the Netherlands Werkt u nu buiten Nederland Are you currently working outside the Netherlands Gaat u buiten Nederland werken Will you be working outside the Netherlands De datum waarop u met de werkzaamheden buiten Nederland bent begonnen kan van invloed zijn op de ingangsdatum van de vrijwillige verzekering. The date on which you started working outside the Netherlands may affect the effective date of your voluntary insurance., sinds, since, sinds, as from werkland country of work 9 Inkomsten Income Soort inkomsten type of income De premie wordt berekend over uw Nederlandse- en niet Nederlandse inkomsten. Voor informatie over de inkomstenbestanddelen en aftrekposten zie het informatieblad. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in. U kunt meerdere vakjes aankruisen. Contribution will be charged on Dutch and n-dutch income. For information on income components and deductible items, please refer to the enclosed information sheet. Fill in the details as fully as possible. Tick more than one box if appropriate. n geen Ga naar vraag 10. ne Proceed to section 10. n uitkering/pensioen uit Nederland pension/benefit from the Netherlands bruto maandbedrag Svp bewijsstuk meesturen. gross amount per month Please enclose documentary evidence. soort uitkering type of benefit: n arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA) incapacity benefit (WAO/WIA) n ouderdomspensioen (AOW) old age pension (AOW) n nabestaandenuitkering (Anw) survivor benefit (Anw) n anders, namelijk other (please specify) ingangsdatum pensioen of uitkering effective date of pension or benefit naam uitkeringsinstantie name of pension or benefit agency uitkerings-/registratienummer benefit registration number n uitkering/pensioen buiten Nederland pension/benefit from outside the Netherlands n overige inkomsten, namelijk other income, namely n bruto inkomsten uit arbeid in loondienst gross income from paid employment

6 Totaal geschat bruto inkomen vanaf datum vertrek uit Nederland tot het einde van dat jaar Total estimated gross income from date of departure from the Netherlands to the end of the year valuta currency n inkomsten uit eigen bedrijf of zelfstandig beroep income from own enterprise or self-employment n anders, namelijk other, namely bedrag amount 10 Machtiging Authorisation U kunt een ander machtigen om uw belangen te behartigen. Als u iemand machtigt, wordt alle correspondentie naar de gemachtigde gestuurd. Het handelen of nalaten van een gemachtigde is voor uw risico. You may appoint someone else to represent you. If you do so, all correspondence will be sent to your representative. You will remain liable for any actions and omissions on the part of your representative. Naam gemachtigde persoon of bedrijf Name of person or company you authorise straatnaam en huisnummer postcode/woonplaats postcode/place of residence telefoonnummer telephone number plaats en datum place and date handtekening gemachtigde signature of representative 11 Meesturen Enclosures Vermeld op alle bijlagen die u meestuurt uw naam en burgerservicenummer. State your name and burgerservicenummer on every document you enclose. Ik stuur de volgende bijlagen mee I am enclosing the following documents 12 Ondertekening Signature datum date Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. I declare that the information on this form is true and complete. handtekening signature Stuur dit formulier met eventuele bijlagen naar de SVB Kantoor Verzekeringen, Postbus 357, 1180 AJ Amstelveen. Send this form and any enclosures to: SVB Kantoor Verzekeringen, Postbus 357, 1180 AJ Amstelveen, the Netherlands

7 I n f o r m a t i o n a b o u t i n c o m e The contribution for voluntary insurance is calculated on the basis of your total income, from the date on which you left the Netherlands to the end of the same year. Both your income in the Netherlands and your income outside the Netherlands will be taken into account. It is therefore important that you fill in your income details as accurately as possible. Income is meant to include: 11. Profit from enterprise. 12. Gross income from paid employment, including holiday allowance, bonus month, profit share, gratuities, other bonuses, commission, additional allowances, remunerations, etc. 13. Employer s contribution to health insurance. 14. Income from other activities, for example, teaching, examining, freelance writing, income from lodgers. 15. Gross pensions and benefits. 16. Annuities and alimonies received. 17. Income from home ownership. 18. Student grants, child allowance. 19. Free room and board (value in country of residence). 10. Housing provided free of charge (rental value in the market). The following can be deducted from income: 11. Annuity premiums. 12. Contributions for industrial insurance schemes (unemployment, illness, long-term incapacity for work). 13. Pension contributions. 14. Contributions for periodic benefits in case of illness or accident. Personal costs such as: 15. Alimony paid to your ex-spouse. 16. Donations. 17. Exceptional expenses such as n-reimbursable medical costs for yourself, your (marriage) partner and your children under 27. Expenses under 16 and 17 are only taken into account above a certain threshold.

information on your aow-pension

information on your aow-pension information on your aow-pension Your AOW pension Informatie over uw AOW-pensioen Table of contents Introduction 1 1 Who is insured under the AOW scheme 2 2 What are the AOW entitlements 2 3 How much AOW

Nadere informatie

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and Belgium Aandachtspunten bij aanvraag Australisch ouderdomspensioen Sociale zekerheidsovereenkomst tussen Australië

Nadere informatie

A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE HOLLANDIA

A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE HOLLANDIA Kézikönyv 80/2004 HOLLANDIA (hu) 1 A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE HOLLANDIA 1. Nemzeti jog... 2 1.1. Végrehajtás [18. cikk]... 2 1.2. Nemzeti kárenyhítési rendszerek [12. cikk (2) bekezdés]...

Nadere informatie

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier Income and assets Inkomen en bezittingen IA Your partner Uw partner MOD For more information Voor meer informatie Purpose of this form Doelstelling van dit formulier This form is part of your claim for

Nadere informatie

Pensioen. het buitenland

Pensioen. het buitenland Pensioen ontvangen in het buitenland Receiving pension abroad Welke informatie is van belang als u niet in Nederland woont? Stichting Philips Pensioenfonds What information is important if you do not live

Nadere informatie

Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. IND registration for EU citizens

Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. IND registration for EU citizens Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen IND registration for EU citizens Personen met de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland (behalve Bulgarije en Roemenië) die langer dan drie

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier (zaken)reisverzekering Claim form for (business) travel insurance

Schadeaangifteformulier (zaken)reisverzekering Claim form for (business) travel insurance Schadeaangifteformulier (zaken)reisverzekering Claim form for (business) travel insurance Dit schadeformulier kunt u zenden aan : Aon Hewitt/Corporate Wellness This claim form may be sent to: Postbus 518

Nadere informatie

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland juli 2005 Je hebt rechten! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland You have rights! Information for victims of trafficking in human beings in the Netherlands Ben jij slachtoffer van

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

AANMELDING. Master Macquarie University

AANMELDING. Master Macquarie University AANMELDING Master Macquarie University KILROY education helpt je met de aanmelding aan Macquarie University. Onze studieadviseurs informeren je over opleidingen, toelatingseisen, collegegelden, eventuele

Nadere informatie

JOURNEY LOG REISJOURNAAL

JOURNEY LOG REISJOURNAAL Council Regulation EC No 1/2005 on the protection of animals during transport. Verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer AHDO Address Adres van de plaatselijke

Nadere informatie

Start using standard European direct debit. For new creditors

Start using standard European direct debit. For new creditors Start using standard European For new creditors Introduction Why a new standard European What is the standard European What you need to do 1. Gather information about the standard European 2. Appoint a

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14

Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14 Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Nadere informatie

Het basisexamen inburgering in het buitenland. The Dutch Civic Integration Examination Abroad

Het basisexamen inburgering in het buitenland. The Dutch Civic Integration Examination Abroad Het basisexamen inburgering in het buitenland The Dutch Civic Integration Examination Abroad Het basisexamen inburgering in het buitenland The Dutch Civic Integration Examination Abroad 02 The Dutch Civic

Nadere informatie

Huurprijs: 3.400,- per maand

Huurprijs: 3.400,- per maand Vlamingstraat 36, 2611 KX Delft Huurprijs: 3.400,- per maand Björnd Makelaardij Oude Delft 103 2611 BD, DELFT Tel: 015-2135139 info@bjornd.nl www.bjornd.nl Omschrijving Vlamingstraat 36, 2611 KX Delft

Nadere informatie

KORTRIJK For new inhabitants English

KORTRIJK For new inhabitants English KORTRIJK For new inhabitants English 1 INHOUD 1. Aankomst Arrival 4 5 2. Documenten Documents 7 9 3. Juridisch Advies Legal Advice 12 13 4. Wonen Living 14 16 5. Nederlands leren Learning Dutch 19 20 6.

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands Visum voor kort verblijf in Nederland Short stay visa for the Netherlands Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Voor wie is deze brochure bedoeld? 4 3. Wat is een visum kort verblijf? 4 4. Algemene

Nadere informatie

Health insurance in Belgium

Health insurance in Belgium Health insurance in Belgium What you need to know... www.cm.be Français p 13 Nederlands p 25 Contents Foreword... 3 Your registration with CM Leuven...4 Resident of the European Economic Area (EEA) with

Nadere informatie

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants Migrating to Flanders Starterskit for family migrants, Migreren naar Vlaanderen Starterspakket voor familiemigranten Met steun van het Europees Integratiefonds With the support of the European Integration

Nadere informatie

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer Wijziging doorgeven Kinderbijslag Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten

Nadere informatie

BNP PARIBAS FUND II N.V.

BNP PARIBAS FUND II N.V. BNP PARIBAS FUND II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden For the English version, see page 9 Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden bij HousingSpots. Vastgesteld op 24 maart 2015 en geldig voor het kantoor HousingSpots.

Nadere informatie

DRIP Unilever N.V. Dividend reinvestment plan (DRIP) for the (depositary receipts of) ordinary shares Unilever N.V. as traded on Euronext Amsterdam

DRIP Unilever N.V. Dividend reinvestment plan (DRIP) for the (depositary receipts of) ordinary shares Unilever N.V. as traded on Euronext Amsterdam Please find hereunder a selection of frequently asked questions and answers relating to the Dividend Reinvestment Plan for the (depositary receipts of) ordinary shares Unilever N.V. For further information

Nadere informatie

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in.

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in. Nabestaandenuitkering Anw Wijziging doorgeven Wijzigingen in uw persoonlijke situatie kunnen gevolgen hebben voor uw nabestaandenuitkering. Geef wijzigingen daarom binnen vier weken door met dit formulier.

Nadere informatie

Correspondence II Level B1. Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA.

Correspondence II Level B1. Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA. Correspondence II Level B1 Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA. DOEL: Correspondentie m.b.v. van standaardzinnen in e-mail, brieven en het invullen

Nadere informatie

B2: Specific terms and conditions applicable to Consultancy services. B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten

B2: Specific terms and conditions applicable to Consultancy services. B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness. Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness

Nadere informatie

11 JULY 2014. argen-x N.V. INSIDER TRADING POLICY

11 JULY 2014. argen-x N.V. INSIDER TRADING POLICY 11 JULY 2014. argen-x N.V. INSIDER TRADING POLICY CONTENT OF THE INSIDER TRADING POLICY INTRODUCTION...3 CHAPTER I SCOPE AND DEFINITIONS...3 1. DEFINITIONS...3 2. SCOPE...3 CHAPTER II GENERAL PROHIBITIONS...3

Nadere informatie

4 Verzekerde periodes Zie ook de toelichting

4 Verzekerde periodes Zie ook de toelichting 5 Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbcur.org Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 In te vullen door de SVB AO-#: Datum indiening: Aanvraag

Nadere informatie

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld Final Report Action 5 Support for European Cooperation in the youth field Sub-Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible in the youth field Version valid as of 1 st of January 2012 Part

Nadere informatie