Zelfevaluatie Examencommissies naar verdere versterking: Aandachtspunten voor de TU/e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfevaluatie Examencommissies naar verdere versterking: Aandachtspunten voor de TU/e"

Transcriptie

1 Zelfevaluatie Examencommissies naar verdere versterking: Aandachtspunten voor de TU/e Auteurs dr. ir. L. W. van Meeuwen, Toetsdeskundige (STU) mw. mr. E. B. M. H. de Brouwer, Onderwijsjurist (STU) Reviewers drs. H. M. Peters, Kwaliteitszorgcoördinator (STU) mw. A. W. M. Tops, Docententrainer (DPO) Versie 1.0 September

2 Op 20 mei 2015 presenteerde de inspectie van het onderwijs tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde conferentie haar rapport Verdere Versterking: Onderzoek naar het Functioneren van Examencommissies in het Hoger Onderwijs (hierna: Rapport Verdere Versterking). Het Rapport Verdere Versterking schetst in hoeverre examencommissies garant kunnen staan voor het eindniveau van opleidingen. Uit een vergelijkbaar onderzoek uit 2008 (Boekhouder of Wakend Oog) bleek dat examencommissies maar gedeeltelijk garant konden staan voor het eindniveau van de opleidingen. De data van voorjaar 2014 waarop het Rapport Verdere Versterking is gebaseerd, laat zien dat er grote stappen in de goede richting zijn gemaakt maar dat er ten opzichte van voorjaar 2014 vooral in het Wetenschappelijk Onderwijs (WO) nog verdere versterking nodig is. Op de TU/e is in de periode o.a. met het project Implementatie Toetsbeleid en Examencommissies Conform WHW gewerkt aan de versterking van examencommissies. Door de examencommissies is hard gewerkt waardoor aannemelijk is dat de zorgen die het Rapport Verdere Versterking over het WO uit, in mindere mate voor de TU/e van toepassing zijn. Een positief detail om te melden is het feit dat het TU/e format jaarverslag dat ID instuurde aan de inspectie als good practice is opgenomen in het Rapport Verdere Versterking. De AEB/AEM heeft de auteurs in de zomer van 2015 verzocht een samenvatting te maken van het Rapport Verdere Versterking toegespitst op de TU/e situatie. In dit document ligt de focus op de aandachtspunten die het Rapport Verdere Versterking voor het WO heeft geformuleerd en zijn tevens andere relevantie documenten betrokken bij de uitwerking hiervan, zoals de Handreiking Examencommissies 2015 van de Vereniging Hogescholen. Verdere Versterking Nader Beschouwd en de Reactie op Kamervragen van de Vaste Kamercommissie Onderwijs (zie paragraaf 9). Vervolgens wordt in dit document een inschatting gemaakt over welke aandachtspunten alsnog door de TU/e gecheckt en/of ter harte zouden moeten worden genomen. Daarbij worden handvatten gegeven op welke wijze verdere versterking van de examencommissies ten aanzien van die punten mogelijk zou kunnen zijn. Daarnaast zal vanuit de centrale diensten worden onderzocht, mede op basis van de bevindingen van de examencommissies, of instellingsdocumenten zoals regelingen (OER, ER, Toetsbeleid en/of Regeling Centrale Tentamenafname) en/of informatie (Website, Handreiking Examencommissies TU/e) moeten worden aangepast. Nadere afspraken over het doen van deze zelfevaluatie alsmede de follow up zullen apart met de voorzitter van de Examencommissies gemaakt worden. 2

3 Contents 1. Inrichting examencommissies Het borgen van de kwaliteit van de tentamens Het borgen van de kwaliteit van het examen Beslissingen over individuele studenten Deskundigheid Onafhankelijkheid Transparantie Adviseren en signaleren Bronnen

4 1. Inrichting examencommissies Het Rapport Verdere Versterking spreekt zorgelijk over praktijken m.b.t. het vastleggen van mandatering (taken die de examencommissie door anderen laat uitvoeren, maar daarvoor al dan niet wettelijk wel verantwoordelijk is). In het WO heeft 44% van de onderzochte examencommissies niet vastgelegd wat er is gemandateerd aan wie. Daardoor zijn werkwijzen voor die commissies minder inzichtelijk en tonen examencommissies zich t.a.v. die taken niet in control. Aan de TU/e is aan mandatering nog weinig aandacht geweest. Wel is in de Handreiking Examencommissies TU/e bij voorbeelden van mandatering vermeld dat een mandaat in een mandaatbesluit dient te worden vastgelegd. Ook hebben enkele examencommissies vragen gesteld over welke taken gemandateerd kunnen worden en wie verantwoordelijk is na mandatering. Aangezien de examencommissies in geval van mandatering verantwoordelijk blijven, is het de vraag hoe ze vorm blijven geven aan die verantwoordelijkheid? Met andere woorden: blijft het bij het ontvangen van informatie over de gemandateerde besluiten of geeft de examencommissie aanwijzingen/uitgangspunten die degene aan wie mandaat is verleend in acht moet nemen bij het uitvoeren van zijn gemandateerde taak. Zie ook Rapport Verdere Versterking (pag en 52) en Handreiking Examencommissies 2015 (pag 22, 26 28). Voorbeelden van mandaat, zoals die genoemd zijn in het Rapport Verdere Versterking: Borgen van kwaliteit van de examens, via een toetscommissie 30% Vaststellen van richtlijnen voor het opstellen, afnemen en beoordeling van tentamens en het vaststellen van de uitslag ervan: 26% Aanwijzen van examinatoren: 15% Klachten en verzoeken van studenten behandelen: 6% Borgen van kwaliteit van het examen: 14% Verlenen van vrijstellingen: 8% Opleggen van sancties na fraude: 2% CHECK 1A Ga na of er taken gemandateerd zijn en welke dat zijn? Is er bijvoorbeeld een mandaat voor het dagelijks bestuur ((plv.)vz/secr)? Ga na of er richtlijnen of aanwijzingen zijn die degene(n) aan wie mandaat is verleend in acht moet nemen. Indien nee, wel wenselijk? Ga na op welke wijze deze mandatering is geregeld (organogram, mandaatbesluit of op een andere manier). Wordt over de mandatering verslag gedaan in het jaarverslag? Wordt ook aangegeven in de besluiten dat die genomen zijn namens de examencommissie? ACTIE 1A Op welke wijze, wanneer en onder wiens leiding gaat de examencommissies de actiepunten 4

5 2. Het borgen van de kwaliteit van de tentamens Het Rapport Verdere Versterking laat zien dat de examencommissies, veel meer dan in 2008, de kwaliteit van tentamens en examens waarborgen. Tegelijkertijd blijkt dat een kwart van de examencommissies de kwaliteit van tentamens toch nog onvoldoende borgt (denk hierbij vooral aan: aanwijzingen voor de afname van tentamens ontbreken dan vooral, zoals constructievoorschriften en voorschriften voor hergebruik van opdrachten). Er blijken weinig aanwijzingen te zijn voor praktijkopdrachten en groepsopdrachten. Daarbij blijkt de examencommissie vaak voor de examinator een ongewenst onzichtbare toezichthouder. NB de richtlijnen zijn te onderscheiden in drie categorieën: richtlijnen voor de constructie van tentamens, richtlijnen voor de afname van tentamens en richtlijnen voor het beoordelen en vaststellen van de uitslag. Het is zaak díe richtlijnen te geven die essentieel zijn voor de kwaliteit van tentaminering en die voldoende houvast bieden voor het toezicht erop. Zie ook Rapport Verdere Versterking (pag , 23 24, 49 50, 53 en 67), Handreiking Examencommissies 2015 (pag 41 en Verdere Versterking Nader Beschouwd pag 57). Uit het Rapport Verdere Versterking blijkt dat er relatief vaak een richtlijn is voor: De identificatie van studenten die een tentamen maken (77 procent); Gedragsregels tijdens de afname van een tentamen (bijvoorbeeld over toiletgebruik, het Gebruik van mobiele telefoon of horloge, het meenemen van tassen) (77 procent); Het gebruik van beoordelingsformulieren (72 procent); De beoordeling door meerdere examinatoren (het vierogenprincipe) (67 procent). Relatief weinig examencommissies hebben een richtlijn voor: Het formuleren van praktijkopdrachten (23 procent); Het hergebruik van toetsen en opdrachten (31 procent); Het maken van toetsvragen in schriftelijke toetsen (43 procent); De relatie tussen de eindtermen van het vak en de verschillende onderdelen van het tentamen (51 procent). De TU/e heeft artikelen in het model Reglement van de Examencommissie opgenomen, kent een fraudebeleid en heeft een Regeling Centrale Tentamenafname. Met betrekking tot het voorkomen van fraude is op de TU/e de verantwoordelijkheid verdeeld over het onderwijsbestuur en de examencommissie. Hierin samen optrekken is dan ook aan te bevelen. Zowel het borgen van de tentamenafname als de procedures bij fraude zijn in het model Reglement van de Examencommissie terug te vinden. CHECK 2A Zijn er in het Reglement van de Examencommissie aanwijzingen opgenomen voor de afname van tentamens? Denk hierbij aan constructievoorschriften en voorschriften voor hergebruik van opdrachten? Zijn er richtlijnen door de examencommissie gegeven? Indien nee, alsnog opstellen? En zo ja, welke richtlijnen dan? Zijn er aanwijzingen voor groepsopdrachten? Wordt (steekproefsgewijs) gecontroleerd of de examinatoren deze aanwijzingen opvolgen? Is in het overleg met de faculteitsbestuur/opleidingsdirectie ter sprake gekomen of en welke taakverdeling er is t.a.v. fraudepreventie 5

6 ACTIE 2A Het Rapport Verdere Versterking geeft aan dat met name in het WO de examencommissie vaak nog onvoldoende benut wordt als instrument om de kwaliteit van de tentaminering te borgen. De WHW stelt: Het is de taak van de examencommissie om examinatoren aan te wijzen. Sommige examencommissies wijzen de examinatoren niet aan voor een bepaald opleidingsdeel en of een bepaalde periode. De aanwijzing gebeurt ook niet altijd expliciet. Slechts 60% van de examencommissies vraagt de examinator wel eens om inlichtingen. Ook blijkt het beeld van de verantwoordelijkheid van de examinator bij examencommissies en managers niet altijd dezelfde. Op de TU/e is tijdens het project Implementatie Toetsbeleid en Examencommissies Conform WHW een register van examinatoren ingesteld, is er een model benoemingsbrief voor examinatoren opgesteld en is er een profiel voor de examinator vastgesteld. Onduidelijkheden over de rechten en plichten van de examencommissie ten aanzien van het al dan niet aanwijzen van examinatoren of de aanwijzing van examinatoren intrekken, bleken landelijk te zijn. Deze onduidelijkheden worden in diverse documenten nu verhelderd en komen verderop in dit hoofdstuk aan de orde. Zie ook Rapport Verdere Versterking (pag. 13, 18 23, 49, 51), Handreiking Examencommissies 2015 (pag 28 33) en Verdere Versterking Nader Beschouwd pag 5, 16, 37, 41, 46 47, 66) en Vaste Kamercommissie Onderwijs pag 6). In het Rapport Verdere Versterking worden vier vragen gesteld: Welk percentage van de docenten is aangewezen als examinator (in 30% van de gevallen waren dit alle docenten) Is er een specificering van de aanwijzing? Is er een profiel van de examencommissie? Weten examinatoren dat ze aangewezen zijn? CHECK 2B Welk percentage van de docenten is aangewezen als examinator? Wordt schriftelijk vastgelegd wie als examinator is aangewezen (register examinatoren) Worden de examinatoren voor een bepaalde periode aangewezen? Zo ja voor welke periode? Wordt deze lijst van examinatoren op enig moment herzien? Worden examinatoren aangewezen voor de tentaminering van een specifiek onderdeel van de opleiding? Met andere woorden is de aanwijzing gespecificeerd? Worden bepaalde categorieën docenten niet aangewezen (bijv. nieuwe docenten) Is het profiel van examinatoren vastgesteld en worden de examinatoren op basis daarvan benoemd? Zijn er examinatoren die niet weten dat zij zijn aangewezen als examinator? Wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om examinatoren om inlichtingen te vragen? 6

7 Heeft de examencommissie wel eens de aanwijzing van een examinator ingetrokken? zo ja? Heeft de examencommissie de examinator vooraf in de gelegenheid gesteld zich te verbeteren? ACTIE 2B Het Rapport Verdere Versterking stelt dat er duidelijkheid dient te komen over de vraag: Mag een examencommissie een tentamen ongeldig verklaren? Ruim 95% van de examencommissies vindt dat ze de mogelijkheid moeten hebben om een tentamen ongeldig te verklaren. Kennisname over wat OCW in Verdere Versterking Nader Beschouwd (2015, pag 41) hierover zegt is daarom van belang: Dit mag in zeer uitzonderlijke omstandigheden bij ernstige onregelmatigheden ten tijde van afname of beoordeling van het tentamen. Individuele cijfers mogen niet worden aangepast, De beoordeling en het vaststellen van het resultaat van het tentamen zijn taken die de WHW bij de examinator heeft neergelegd. Dit betekent dat alleen een tentamenafname in zijn geheel ongeldig kan worden verklaard door de examencommissie, tenzij er sprake is van individuele fraudegevallen. Zie ook Rapport Verdere Versterking (pag. 26, 33 en 51) en Verdere Versterking Nader Beschouwd (pag 41 en 61). CHECK 2C Is het voorgekomen dat de examencommissie een tentamen ongeldig heeft verklaard? Zo ja, onder welke omstandigheden? En gold dit inderdaad voor alle studenten? ACTIE 2C Deze expliciete bevoegdheid van de examencommissie zal in de TU/e OER worden opgenomen zodat studenten hiervan op de hoogte zijn (advies uit Rapport Verdere Versterking pag. 26). Het Rapport Verdere Versterking stelt dat er duidelijkheid dient te komen binnen instellingen over de verdeling van enkele taken tussen opleidingsdirectie en examencommissies ten aanzien van examinatoren. Zie ook Rapport Verdere Versterking (pag. 22, 29, 46, 50 52), Verdere Versterking Nader Beschouwd (pag 26) en Reactie Minister OCW aan Vaste Kamercommissie Onderwijs (pag 2, 5 en 6). De inspectie geeft in haar Rapport Verdere Versterking (pag. 22) richting aan deze verdeling met de volgende stellingen. Het is de verantwoordelijkheid van managers om niet goed functionerende examinatoren aan te spreken (Dit is niet een taak van de examencommissie) Het is de verantwoordelijkheid van de examencommissie om het (opleidings)management te verzoeken niet goed functionerende examinatoren aan te spreken Het is de verantwoordelijkheid van de examencommissie om te controleren of examinatoren voldoende geschoold zijn 7

8 Het is de verantwoordelijkheid van het management om het initiatief te nemen bijscholing voor examinatoren te organiseren CHECK 2D Is de verantwoordelijkheid t.a.v. examinatoren verdeeld tussen examencommissie en opleidingsdirectie? Denk hierbij aan de verantwoordelijkheid voor het. o Aanspreken van niet functionerende examinatoren o Inventariseren of examinatoren bijgeschoold moeten worden in toetsvaardigheden o Nemen van initiatief voor het organiseren van bijscholing van examinatoren ACTIE 2D Het Rapport Verdere Versterking noemt verder de beoordeling van eindwerkstukken een bekend probleem dat uit accreditaties vaak naar voren komt. In de herstelplannen wordt dan vaak gelezen dat een tweede beoordelaar standaard wordt; een derde ingeroepen wordt bij een te groot verschil tussen de eerste en de tweede beoordelaar; de examencommissie steekproeven gaat nemen; er een gestandaardiseerde beoordelingswijze van de eindwerkstukken komt. Zie ook Rapport Verdere Versterking (pag , 28, 65 66), Verdere Versterking Nader Beschouwd (pag 39, 61 en 65) en Vaste Kamercommissie Onderwijs (pag 5 en 6). Bij het TU/e Reglement van de Examencommissie is op dit moment een bijlage in ontwikkeling waarin de afspraken rondom afstudeerwerken in de Master zullen worden opgenomen. Deze zijn voorgesteld door OGS en door de examencommissies overgenomen. Deze afspraken hebben o.a. betrekking op de samenstelling van de commissie, beoordelingsprocedure, beoordelingscriteria en tijdpad. In het kader van de bacheloreindprojecten zijn nog geen kaders gesteld binnen het opleidingsdirecteurenoverleg. In hoeverre examencommissies hiervoor reeds kaders hebben bepaald is nog onvoldoende bekend. CHECK 2E Ga na of de door de inspectie voorgestelde oplossingen (zie de oplossingen binnen de herstelplannen) binnen de opleiding al praktijk zijn of op een vergelijkbare wijze al worden opgelost o Is een tweede beoordelaar bij eindwerkstukken standaard? o Wordt een derde beoordelaar bij grote verschillen tussen twee beoordelaars gevraagd het eindwerkstuk te beoordelen? o Neemt de examencommissie steekproeven bij de eindwerkstukken o Is er een gestandaardiseerde beoordelingswijze voor eindwerkstukken 8

9 o Indien het voorgaande niet van toepassing is: op welke wijze worden eindwerkstukken beoordeeld? Met andere woorden: zijn er bepaalde checks die de kwaliteit garanderen? ACTIE 2E Het Rapport Verdere Versterking merkt op dat examencommissies vaak onopvallend opereren en niet bekend zijn bij examinatoren. De inspectie adviseert dit te verbeteren. Vanuit het project Implementatie Toetsbeleid en Examencommissies Conform WHW is hier in 2014 geen expliciete aandacht voor geweest. Zie ook Verdere Versterking Nader Beschouwd (pag 33) CHECK 2F Weten de examinatoren dat de examencommissie toeziet op de naleving van de richtlijnen, zoals onderzoek naar de kwaliteit van het tentamen? Weten examinatoren dat de examencommissie een borgende taak heeft? Hoe worden examinatoren geïnformeerd? ACTIE 2F Nadenken over de wijze waarop examinatoren beter geïnformeerd kunnen worden. 9

10 3. Het borgen van de kwaliteit van het examen Het Rapport Verdere Versterking stelt dat het borgen van de kwaliteit van het examen door de examencommissies in ieder geval zou moeten plaatsvinden door het (laten) onderzoeken van de kwaliteit van eindwerken. Vanuit TU/e praktijk is bekend dat dit door steekproeven of in 3TUverband plaatsvindt. Zie ook Rapport Verdere Versterking (pag. 11, 18, 23, 27, 43, 45 en 49), Handreiking Examencommissies 2015 (pag 25 26, 37 38) en Verdere Versterking Nader Beschouwd (pag 43) en Vaste Kamercommissie Onderwijs (pag 2, 4 en 5). CHECK 3A Worden de eindkwalificaties zoals beschreven in de OER ook daadwerkelijk getoetst? Gaat de examencommissie na of alle tentamens met goed gevolg zijn afgelegd? Worden extra eisen gesteld aan de examinatoren van de eindwerken? ACTIE 3A Een conclusie van het Rapport Verdere Versterking is dat examencommissies beter controle moeten tonen over het gegeven dat het geheel aan tentamens alle beoogde eindkwalificaties toetst door dit periodiek te controleren. Examencommissies hebben tot taak te onderzoeken of de eindkwalificaties zoals beschreven in de onderwijs en examenregeling ook daadwerkelijk worden getoetst. 74 procent van de examencommissies checkt periodiek of het geheel van tentamens de vereiste eindkwalificaties dekt. Ongeveer een kwart van de examencommissies gaat dus niet na of alle beoogde eindkwalificaties worden getoetst. De inspectie vindt het zorgelijk dat deze examencommissies deze taak (nog) niet oppakken. Daarnaast onderzoekt de examencommissie in 13% van de examencommissies niet of de student alle tentamens heeft behaald. Zie ook Rapport Verdere Versterking (pag. 11, 18, 23, 27, 43, 45 en 49), Handreiking Examencommissies 2015 pag 25 26, 37 38) en Verdere Versterking Nader Beschouwd (pag 43) en Vaste Kamercommissie Onderwijs (pag 2, 4 en 5). Op de TU/e hebben examencommissies adviesrecht op de OER waar het curriculum een onderdeel van uitmaakt. Dit zou een moment kunnen zijn waarop de examencommissies hun verantwoordelijkheid nemen t.a.v. de controle van de volledigheid van toetsing van alle gestelde eindkwalificaties van de opleiding. Het is aan te raden om in overleg met de opleidingsdirectie af te spreken welke informatie hiervoor aan de examencommissie wordt aangeleverd. CHECK 3B Doet de examencommissie periodiek onderzoek of het totale pakket van tentamens de vereiste eindkwalificaties toetst? Bekijkt de examencommissies of tentamens voldoen aan de eindkwalificaties? ACTIE 3B 10

11 Het Rapport Verdere Versterking maakt duidelijk dat er duidelijkheid moet komen over de veel gestelde vraag wat de WHW bedoelt met mogelijkheid die de examencommissie heeft een eigen onderzoek te doen nadat alle tentamens hebben plaatsgevonden. Deze duidelijkheid is door OCW gegeven tijdens een workshop op 20 mei jl. (Verdere Versterking Nader Beschouwd, Pag 41, 2015), namelijk dat het bij deze regel niet gaat om een onderzoek naar de kwaliteit van de tentamens, maar om een onderzoek naar kennis, inzicht en vaardigheden van de student [ ]. Zo n onderzoek moet in de OER als onderdeel van het examen worden genoemd. Het onderzoek geldt voor elke student en de vorm is voor elke student hetzelfde. Omdat het een examen is en geen tentamen, is vrijstelling daarvan niet mogelijk. Zie ook Rapport Verdere Versterking (pag en 54), Handreiking Examencommissies 2015 (pag 35) en Verdere Versterking Nader Beschouwd (pag 32 en 41) Voor zover bekend, kent de TU/e geen voorbeelden waarbij gekozen is door examencommissie een dergelijk onderzoek in te stellen. (Handreiking examencommissies 2015, pag 35) CHECK 3C Heeft een dergelijk onderzoek wel eens plaatsgevonden? Wellicht individueel? NB De examencommissie kan zich beraden over de vraag of zij een dergelijk onderzoek zouden willen instellen, waarbij zij aangetekend dat van deze bevoegdheid zeer terughouden gebruik zou moeten worden gemaakt. ACTIE 3C Nagaan of er situaties zijn wanneer dit onderzoek verricht zou kunnen worden. 11

12 4. Beslissingen over individuele studenten Het Rapport Verdere Versterking concludeert dat vaak de communicatie van de Examencommissie met studenten en examinatoren over regelingen en beslissingen tekort schiet. Het gaat hier met name over het verlenen van vrijstellingen, het treffen van maatregelen in het geval van fraude en het behandelen van klachten en verzoeken van studenten. Een ruime helft van de examencommissies onderneemt onvoldoende activiteiten om zicht te hebben op mogelijke fraude. Wel heeft 94% van de opleidingen regelingen en richtlijnen die examinatoren dienen te hanteren bij een vermoeden van fraude. Verdere Versterking Nader Beschouwd geeft hierover enkele best practices voor communicatie met studenten (pag 12, 33) CHECK 4A Ga na hoe de communicatie van de examencommissie naar studenten en examinatoren geregeld is en of die te verbeteren valt. Bespreekt de examencommissie de rapportage evaluaties door surveillanten? En zo ja, volgen hier acties uit richting student/examinator? Ontvangen examinatoren het jaarverslag? vrijstellingen: Wordt bij het verlenen van vrijstellingen een apart onderbouwde beslissing genomen op basis van bewijsstukken, zoals getuigschriften, cijferlijsten of verklaringen van eerder verworden competenties (evc rapporten; elders verworven competenties) Op basis van welke documenten wordt vrijstelling verleend? fraude: Zijn de examinatoren op de hoogte van de procedure rondom fraude? Weten zij dat ze een fraudegeval niet zelf mogen afhandelen? Worden richtlijnen rondom plagiaatcontrole nageleefd? klachten en verzoeken van studenten Worden de besluiten gemotiveerd? Staat de beroepsclausule onder de besluiten van de examencommissie? ACTIE 4A Het Rapport Verdere Vermeldt dat er discussies gaan over vrijstellingen of compensatieregelingen of over andere bepalingen in de onderwijs en examenregeling waarvan de examencommissie vindt dat ze direct hun mogelijkheden raken om de kwaliteit van de tentamens of het examen te garanderen. Sommige examencommissies benadrukten bij de inspectie hoe belangrijk het is dat het bestuur zorgt voor een heldere organisatiestructuur; het is nodig dat er een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling zichtbaar is tussen de verschillende organen en medewerkers van de instelling, waarbij de examencommissies een centrale rol hebben in de kwaliteitsborging. 12

13 Besturen doen er goed aan het belang van examencommissies uit te dragen. (Rapport Verdere Versterking, pag 46 47) In de handreiking examencommissies TU/e 2014 (pag 14) is de verdeling van verantwoordelijkheden examencommissie en management op de TU/e opgenomen. Mogelijk moet deze aangepast worden naar aanleiding van het Rapport Verdere Versterking. CHECK 4B Is de onderlinge taakverdeling tussen examencommissie, opleidingsmanagement en bestuur duidelijk? Zo nee, wat is er niet of onvoldoende duidelijk? Schuift het opleidingsmanagement aan bij het overleg met het faculteitsbestuur? Indien niet, zou dat wel wenselijk zijn? ACTIE 4B Het Rapport Verdere Versterking toont dat examencommissies zwak scoren als het gaat om: onderbouwing van besluiten, de verwijzing naar de mogelijkheid in beroep te gaan (CBE) en de overschrijding van de termijnen waarbinnen de examencommissie op een klacht of verzoek reageert. CHECK 4C Ga na of de volgende voorbeelden (mogelijk) standaard praktijk zijn: o Gebruikt de TU/e checklist voor examencommissies om besluiten te onderbouwen? o Wordt bij besluiten altijd verwezen naar de mogelijkheid om bij het CBE in beroep te gaan? o Wordt tijdens de procedure gecommuniceerd over de voortgang en de termijnen waarbinnen gereageerd zal worden o Staat informatie over de taken en bevoegdheden van de examencommissie online? Zo vergroot de commissie haar bekendheid onder studenten en zijn studenten (beter) op de hoogte van termijnen en deadlines (FAQ s, procedures, aanlevereisen, voorbeeldcasus etc. op website van de examencommissie). o Wordt een mondelinge toelichting van het besluit aangeboden? o In hoeverre vindt er informatieuitwisseling per plaats? o Neemt de examencommissie binnen een termijn van vier weken een besluit? ACTIE 4C Het Rapport Verdere Versterking stelt dat het borgen van de onderwijskwaliteit een focus dient te hebben op algemene kwaliteit voor alle studenten, niet specifiek op individueel niveau. Hoe door 13

14 de wet wordt voorgeschreven, is uit jurisprudentie gebleken. Zie ook Rapport Verdere Versterking pag. 28 en 51), Handreiking Examencommissies 2015 (pag 31 32) en Vaste Kamercommissie (pag 6) CHECK 4D Heeft de examencommissie wel eens een getuigschrift geweigerd? Zo ja, op welke gronden? Ga na of onderstaande overeenkomt met de eigen praktijk o De examencommissie heeft niet de macht om een getuigschrift te weigeren wanneer zij vindt dat een tentamen (bijvoorbeeld afstuderen) onvoldoende is, terwijl een examinator een voldoende heeft gegeven (bron: Jurisprudentie, Verdere versterking 2015). o De examencommissie heeft wel de taak te borgen op individueel niveau t.a.v. vrijstellingen, klachten en verzoeken en fraude. ACTIE 4D Conclusie van het Rapport Verdere Versterking is dat een ruime helft van de examencommissies onvoldoende activiteiten onderneemt om zicht te hebben op mogelijke fraude. TU/e heeft een recent fraudebeleid en de procedures in geval van fraude helder opgeschreven. De examencommissie kan pro actief onderzoek doen naar de uitvoering van dit beleid. Volgens het Rapport Verdere Versterking doet in het WO slechts 33% van de examencommissies dit nog maar. Gezien het belang van het opsporen en treffen van maatregelen tegen fraude is het wenselijk dat examencommissies hun borgende taken actiever invullen. Denk hierbij aan de procedure die examinatoren moeten hanteren bij het vermoeden van fraude, toezicht houden op de naleving van richtlijnen en regelingen met betrekking tot fraude, richtlijnen voor plagiaatcontrole, richtlijnen voor het hergebruik van tentamenvragen, Daarnaast is op de TU/e het uitgangspunt dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is t.a.v. voorkomen van fraude (examencommissie en management). Zie Fraudebeleid, Regeling centrale tentamenafname en Reglement van de Examencommissie. (Verdere versterking Nader Beschouwd, pag. 15, 17, 41, 44, 53 54; Handreiking examencommissies 2015 pag 41, 49) CHECK 4E Welke pro actieve acties verricht de examencommissie al t.a.v. fraudepreventie? Met andere woorden wat doet de examencommissie aan preventie van fraude. ACTIE 4E Ga na wat de mogelijkheden zijn om t.a.v. deze taak pro actiever op te treden. 14

15 Het Rapport Verdere Versterking laat zien dat een klein aantal examencommissies zich niet aan de wet houdt als het gaat om klachten of verzoeken waarbij een lid van de examencommissie betrokken is. Zij dienen dan namelijk zonder het betreffende lid deze klachten of verzoeken te behandelen. Bij te veel examencommissies is dit niet de praktijk. CHECK 4F Verlaat het examencommissielid waarover klachten of verzoeken behandeld worden de vergadering? ACTIE 4F 15

16 5. Deskundigheid Het Rapport Verdere Versterking ziet ruimte voor verbetering waar het gaat om de deskundigheid van de examencommissies in het Nederlandse hoger onderwijs. Op de TU/e wordt bij selectie van kandidaten goed naar benodigde deskundigheid gekeken. Ook wordt er gewerkt met een profiel voor examencommissies. Dit is slechts bij 42% van de examencommissies in het WO het geval. Uit het Rapport Verdere Versterking blijk dat er landelijk consensus bestaat bij examencommissies over wat deskundigheid inhoudt: vakinhoudelijke deskundigheid, toetsdeskundigheid, kennis van regelgeving en ruime ervaring in de opleiding. De examencommissies zelf geven aan dat ze hun kennis in de afgelopen jaren verdiept hebben. Veelgenoemde kennisgebieden zijn kwaliteitsborging, borging van de kwaliteit van het eindniveau, toetsdeskundigheid, juridische deskundigheid, kennis over fraude en plagiaat. (Handreiking examencommissies 2015, pag , 18, 21, 22, 26 30; Verdere Versterking Nader Beschouwd, pag 38, 73) Op de TU/e is er een basiscursus voor leden van examencommissies. Landelijk vindt slechts 37% van de examencommissies in het WO dat er voldoende tijd en budget is voor professionalisering. In de handreiking Examencommissies TU/e (paragraaf 3.2) zijn de vier door de TU/e aangewezen deskundigheden benoemd: op het gebied van de opleiding, juridische kennis, kwaliteitszorg en toetsdeskundigheid. CHECK 5A Wordt bij de benoeming als voorzitter of lid gebruik gemaakt van het profiel? Wordt bij de benoeming als voorzitter of lid in de brief de deskundigheden benoemd? Is er voldoende tijd voor professionalisering, zodat dit zo nodig met het faculteitsbestuur besproken kan worden. Zijn er voldoende cursussen bij DPO Teach om te professionaliseren? Zo nee, suggesties? Zijn alle gewenste deskundigheden in de examencommissie vertegenwoordigd? Behoeven de gewenste deskundigheden wijziging of aanvulling? ACTIE 5A 16

17 6. Onafhankelijkheid Het instellingsbestuur draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende wordt gewaarborgd (artikel 7.12a, lid b WHW). Om de onafhankelijkheid te garanderen zijn er recentelijk extra eisen gesteld aan de samenstelling van de examencommissie. Zo dienen in de examencommissie externe leden opgenomen te zijn. Bovendien mogen leden van het instellingsbestuur of personen die anderszins financiële verantwoordelijkheid dragen binnen de instelling, niet worden benoemd als lid van de examencommissie. Het punt van onafhankelijkheid is volgens het Rapport Verdere Versterking verbeterd. Ook op de TU/e is dit op orde: Leden hebben geen financiële belangen binnen de zelfde faculteit en studieadviseurs zijn geen lid en leveren als het goed is zo veel mogelijk schriftelijke input ipv volledig aanwezigheid. Het benomen van externen is t.a.v. de huidige definitie uit de Handreiking examencommissies TU/e op orde: Een extern lid is niet betrokken bij het onderwijs in de onder de examencommissie ressorterende opleiding(en). Alle examencommissies geven in hun jaarverslag aan of bleken bij navraag per 1 september 2015 een extern lid te hebben. De minister heeft meer duidelijkheid gegeven over de gewenste definitie van extern lid. Welke consequenties die uitspraken hebben voor de definitie zoals die hierboven staat en zoals die op de TU/e wordt gehanteerd, wordt nog onderzocht. (Handreiking Examencommissies 2015, pag 8 10, 12 13, 18, 20, 21, 50) Onderstaande tips uit het Rapport Verdere Versterking kunnen wellicht bijdragen aan het uitdragen van onafhankelijkheid. FAQ online, zodat veel gestelde vragen over haar onafhankelijkheid, taken en bevoegdheden ondervangen kunnen worden Beslisboom online. Zo weet een student met welke verzoeken hij bij de examencommissie terechtkan en hoe de examencommissie met het verzoek aan de slag gaat Communiceren over de aanwezigheid van een extern lid Beroepsmodelijkheden na elke besluit vermelden. Geeft studenten een eerlijker en onafhankelijker beeld van de examencommissie. CHECK 6A Kan de examencommissie onafhankelijk functioneren? Zo nee, waarom niet? Wordt de mening van de betreffende examencommissie gevraagd wanneer er nieuwe leden voor examencommissie worden geworven? Draagt het opstellen van het jaarverslag bij aan een onafhankelijkere positie (zie ook Check 7A)? ACTIE 6A Wat kan er ondernomen worden om de onafhankelijkheid van de examencommissie te vergroten? 17

18 7. Transparantie De examencommissie werkt op transparante wijze als voor iedereen helder is wat haar verantwoordelijkheden zijn in relatie tot andere functionarissen, en door wie en hoe eventueel gemandateerde taken worden uitgevoerd. Vervolgens dragen examencommissies bij aan transparantie door (bijvoorbeeld in een huishoudelijk reglement) procedures, termijnen en criteria te expliciteren en door beslissingen te onderbouwen (artikel 7.12b, lid 3 WHW). Tot slot draagt het jaarverslag bij aan de transparantie van het functioneren van de examencommissie. Het is de taak van het bestuur om te reageren op jaarverslagen van examencommissies. Slechts 27% in WO kreeg reactie. Het Rapport Verdere Versterking vraagt zich af hoe het jaarverslag beter kan bijdragen tot een onafhankelijkere examencommissie. Het jaarverslag is een communicatiemiddel, dus reactie van (faculteits) bestuur op jaarverslag is zeer wenselijk. Het TU/e format jaarverslag, dat door ID ingevuld ingezonden werd aan de inspectie, is aangemerkt als een good practice in het Rapport Verdere Versterking (pag 43 en 44). Zie ook Verdere Versterking Nader Beschouwd (onder andere pag 12, 32 en 33) en Handreiking Examencommissies 2015, pag 20, 21, CHECK 7A Wordt het jaarverslag en het jaarplan (onderdeel van jaarverslag) tweemaal per jaar met het faculteitsbestuur besproken? Wordt er feitelijk gereflecteerd door het faculteitsbestuur (en eventueel de opleidingsdirectie) op het jaarverslag en vooruitgekeken (jaarplan)? Zou het jaarverslag breder als communicatiemiddel gebruikt kunnen worden? Publicatie op intranet? Is de werkwijze van de examencommissie helder uitgewerkt (denk bijvoorbeeld aan het reglement van de examencommissie, beslisbomen, informatie voor examinatoren, helderheid over mandateringen) ACTIE 7A De inspectie stelt voor dat examencommissie meer van elkaar leren. Op de TU/e vindt er zowel tussen voorzitters als tussen secretarissen regelmatig overleg plaats. CHECK 7B Vindt er op dit moment voldoende uitwisseling van kennis plaats via de AEB/AEM en het overleg secretarissen? Vindt er uitwisseling tussen examencommissies plaats in 3Tu verband? ACTIE 7B Hoe kunnen examencommissie en leden nog meer van elkaar kunnen leren? 18

19 Volgens het Rapport Verdere Versterking vindt slechts 16 % van de studenten de examencommissie transparant. CHECK 7C Is het transparant voor studenten en andere hoe de examencommissie werkt? Denk je dat de studenten de examencommissie weten te vinden? Doet de examencommissie het volgende: o Verkeerd ingediende verzoeken doorsturen o Zich voorstellen aan de studenten o Feedback vragen aan studenten over het contact met de examencommissie o Staat het Reglement van de Examencommissie online? ACTIE 7C Is het een idee dat de examencommissie en de opleidingsdirectie zich op enig moment aan de studenten voorstellen en oa iets vertellen over wetenschappelijke integriteit en fraude? 8. Adviseren en signaleren Hoewel het niet expliciet in de WHW is opgenomen, kunnen examencommissies het tot hun taak rekenen gevraagd en ongevraagd te adviseren over zaken rond tentaminering en examinering. Denk hierbij aan: advisering over examenbeleid, toetsing, over de professionalisering van examinatoren en over maatregelen om fraude te voorkomen, maar ook bijvoorbeeld aan advisering over samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen, over verkorte routes voor studenten met een bepaalde vooropleiding en over joint degrees. Het is de verantwoordelijkheid van de examencommissies om na te gaan of de eindkwalificaties in de OER adequaat zijn geformuleerd, maar ook om het instellingsbestuur en of het opleidingsmanagement te waarschuwen als zich een risicovolle situatie voordoet die gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de examens en tentamens. (Rapport Verdere Versterking, pag 45) CHECK 8A In welke gevallen heeft de examencommissie advies uitgebracht (al dan niet via AEB/AEM) Heeft de examencommissie het instellingsbestuur al eens gewaarschuwd voor risicovolle situaties? Hoe stelt de examencommissie zich op: pro actief, agenderend, reactief en/of controlerend? ACTIE 8A 19

20 9. Bronnen De Brouwer, Kraak, Van Meeuwen, Peters, Van de Watering, (2014). Handreiking Examencommissies TU/e. Technische Universiteit Eindhoven. Inspectie van het Onderwijs (maart 2015). Verdere versterking; Onderzoek naar het functioneren van examencommissies in het hoger onderwijs. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Inspectie van het Onderwijs (juni 2015). Verdere versterking nader beschouwd; De conferentie, achtergronden en good practices. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenscap. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (10 juli 2015). Reactie op vragen van de Vaste Kamercommissie inzake beleidsreactie het rapport Verdere versterking, over het functioneren van examencommissies in het hoger onderwijs. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vereniging Hogescholen, Hogeschool Utrecht (april 2015). Handreiking Examencommissies Vereniging Hogescholen. Technische Universiteit Eindhoven (2015). Model OER TU/e

Datum 20 april 2015 Rapport Verdere versterking over het functioneren examencommissies

Datum 20 april 2015 Rapport Verdere versterking over het functioneren examencommissies >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA.DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

VERDERE VERSTERKING. toetsen & examineren. 8 oktober 2015. Martine Pol m.pol@owinsp.nl

VERDERE VERSTERKING. toetsen & examineren. 8 oktober 2015. Martine Pol m.pol@owinsp.nl VERDERE VERSTERKING toetsen & examineren 8 oktober 2015 Martine Pol m.pol@owinsp.nl CHRONOLOGISCH OVERZICHT 2004 Onderwijsraad, Examinering in ho 2009 Inspectie vh Onderwijs, Boekhouder of wakend oog 2010

Nadere informatie

(Format) Jaarverslag Examencommissie

(Format) Jaarverslag Examencommissie (Format) Jaarverslag Examencommissie Presentatie voor examencommissies Technische Universiteit Delft tijdens thematische lunchsessie OC Focus Datum : 20 januari 2015 Locatie : Cultuurcentrum, Pottenbakkerij

Nadere informatie

Vragenlijst examencommissies

Vragenlijst examencommissies Vragenlijst examencommissies Het eindrapport van dit onderzoek geeft een beeld van het functioneren van examencommissies in het hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd hbo en wo); in het rapport worden

Nadere informatie

VERDERE VERSTERKING ONDERZOEK NAAR HET FUNCTIONEREN VAN EXAMENCOMMISSIES IN HET HOGER ONDERWIJS

VERDERE VERSTERKING ONDERZOEK NAAR HET FUNCTIONEREN VAN EXAMENCOMMISSIES IN HET HOGER ONDERWIJS VERDERE VERSTERKING ONDERZOEK NAAR HET FUNCTIONEREN VAN EXAMENCOMMISSIES IN HET HOGER ONDERWIJS maart 2015 Voorwoord Een diploma van een Nederlandse hogeschool of universiteit is het onweerlegbare bewijs

Nadere informatie

Checklist kwaliteitsborging examen- en opleidingscommissies hogeschool Windesheim. I. Aanleiding

Checklist kwaliteitsborging examen- en opleidingscommissies hogeschool Windesheim. I. Aanleiding Checklist kwaliteitsborging examen- en opleidingscommissies hogeschool Windesheim Versiedatum: 8 maart 2011 (vastgesteld in directeurenoverleg 8 maart 2011) I. Aanleiding Dit document is een vervolg op

Nadere informatie

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit U2014/4782/MLS Vastgesteld d.d. 1 september 2014 door de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR).

Nadere informatie

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Archiveren toetsen Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Moeten we toetsen archiveren? Welke onderdelen? Waarom moeten we dat doen? Hoe lang moeten we dat doen? Wie

Nadere informatie

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; reglement examencommissie HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ; Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Gelet op het advies

Nadere informatie

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Conferentie Onderwijsinspectie, Amersfoort, 20 mei 2015 Sietze Looijenga, QANU In deze workshop: Hoe wordt in visitaties aandacht besteed aan

Nadere informatie

Borging van de kwaliteit van toetsing als wettelijke taak van de examencommissie. Christoffel Reumer Vrije Universiteit Amsterdam

Borging van de kwaliteit van toetsing als wettelijke taak van de examencommissie. Christoffel Reumer Vrije Universiteit Amsterdam Borging van de kwaliteit van toetsing als wettelijke taak van de examencommissie Christoffel Reumer Vrije Universiteit Amsterdam VSNU conferentie Versterking Examencommissies 9 maart 2016 Taken van de

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 3 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Wageningen University 20 mei 2015, Prof. Dr. Martin Kropff Rapport Verdere Versterking Aanleidingen voor mijn verhaal:! Rapport onderwijsinspectie Vraag:

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/247.5 Rechter(s) : mrs. Borman, Lubberdink en Streefkerk Datum uitspraak : 6 juni 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool

Zaaknummer : CBHO 2015/247.5 Rechter(s) : mrs. Borman, Lubberdink en Streefkerk Datum uitspraak : 6 juni 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Zaaknummer : CBHO 2015/247.5 Rechter(s) : mrs. Borman, Lubberdink en Streefkerk Datum uitspraak : 6 juni 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Utrecht Trefwoorden : beroepspraktijk bijzondere omstandigheden

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

LEIDRAAD EXAMENCOMMISSIES HVA

LEIDRAAD EXAMENCOMMISSIES HVA LEIDRAAD EXAMENCOMMISSIES HVA CREATING TOMORROW INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. ORGANISATORISCHE INBEDDING 7 3. EEN CRUCIALE ROL VOOR DE EXAMENCOMMISSIE 9 3.1 Onafhankelijkheid 9 3.2 Deskundigheid 10 4.

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

ALLE TOETSEN MET ELKAAR DEKKEN DE EINDTERMEN. Het begint met een idee

ALLE TOETSEN MET ELKAAR DEKKEN DE EINDTERMEN. Het begint met een idee ALLE TOETSEN MET ELKAAR DEKKEN DE EINDTERMEN nr. Het begint met een idee BORGEN KWALITEIT TENTAMENS Ook vind ik het van belang dat examencommissies periodiek checken of het geheel van tentamens de vereiste

Nadere informatie

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht Datum 23 september 2013 Versie 2013-2014 Reglement Examencommissies FE Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Voorwoord Dit reglement is een invulling

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.)

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) CAH Vilentum De examencommissie CAH Vilentum is belast met de goede gang van zaken tijdens de tentamens en examens en toepassing van de richtlijnen

Nadere informatie

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Gelet op artikel 7.10, derde lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek juncto artikel 7.12b, eerste lid,

Nadere informatie

GESLAAGD. Handreiking examencommissies

GESLAAGD. Handreiking examencommissies GESLAAGD Handreiking examencommissies GESLAAGD Handreiking examencommissies Afspraken garanderen kwaliteit Volstrekt onafhankelijke examencommissies. En bemensing door professionals op het gebied van onderwijs,

Nadere informatie

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Reglement ICLON HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 2. De in dit reglement

Nadere informatie

Verslag plenaire opening. Conferentie Versterking Examencommissies

Verslag plenaire opening. Conferentie Versterking Examencommissies Verslag plenaire opening Conferentie Versterking Examencommissies Plenaire opening Welkom door Huibert Pols, rector magnificus Erasmus Universiteit Welkom, heel goed om te zien dat er zoveel belangstelling

Nadere informatie

Et Examentaken mbo WWW.EXAMINERINGMBO.NL Examentaken mbo Wat is het? De Examentaken mbo omschrijven alle taken die worden uitgevoerd ten behoeve van de examinering in het mbo. Het is een hulpmiddel om

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

CvE-protocol bij tentamenincidenten en -calamiteiten

CvE-protocol bij tentamenincidenten en -calamiteiten CvE-protocol bij tentamenincidenten en -calamiteiten Commissie voor de examens CenR, MST en PenOW U2014/04526/MLS 1 september 2014 Onderhavig protocol heeft betrekking op de communicatie en raadpleging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 484 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Kwaliteit van Toetsen. Dr C.G.Groot

Kwaliteit van Toetsen. Dr C.G.Groot Kwaliteit van Toetsen Dr C.G.Groot Er was eens. - Vragen niet correct - Toets geen afspiegeling van de stof - Procedures onduidelijk - Mondeling (in dit geval) niet objectief 2 Wettelijk kader - Wet op

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement examencommissie BMT/BME Versie 22-11-2013

Huishoudelijk reglement examencommissie BMT/BME Versie 22-11-2013 Huishoudelijk reglement examencommissie BMT/BME Versie 22-11-2013 Artikel 1 Algemene bepalingen Examencommissies vervullen een essentiële en gezaghebbende rol in het kader van toetsing en toetsbeleid op

Nadere informatie

Jaarverslag examencommissie 2012/2013

Jaarverslag examencommissie 2012/2013 Jaarverslag examencommissie 2012/2013 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2012/2013 van de examencommissie van de Katholieke Pabo Zwolle. In dit verslag worden de werkzaamheden van de commissie beschreven

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

Vreemde ogen dwingen? Marinke Sussenbach Sarah Morassi. Challenge the future

Vreemde ogen dwingen? Marinke Sussenbach Sarah Morassi. Challenge the future Vreemde ogen dwingen? Marinke Sussenbach Sarah Morassi 1 Outline presentatie 1. Speelveld examencommissie 2. Aanscherping examencommissie 3. Context wet kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs 4. Aanscherping

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam (hierna: CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/085 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 5 november 2013 Partijen : Appellant tegen CBE Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Bevoegdheid examencommissie,

Nadere informatie

De examencommissie in het hoger onderwijs

De examencommissie in het hoger onderwijs De examencommissie in het hoger onderwijs Jan Adema, Cito, oktober 2014 Hoofdstuk van het in 2014/2015 te verschijnen boek Toetsen op School hoger onderwijs www.toetsenopschool.nl Inhoud Inleiding... 2

Nadere informatie

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Medezeggenschap: De faculteitsraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van de

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2014-2015 (regels ex art. 7.

Reglement Examencommissie Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2014-2015 (regels ex art. 7. Reglement Examencommissie Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2014-2015 (regels ex art. 7.12b, lid 3 WHW) In het examenreglement zijn deze regels van de examencommissie opgenomen.

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Examencommissies: overzicht taken, wetsartikelen, voorbeelden van beleid en opmerkingen/tips

Examencommissies: overzicht taken, wetsartikelen, voorbeelden van beleid en opmerkingen/tips Examencommissies: overzicht taken, wetsartikelen, voorbeelden van beleid en opmerkingen/tips Taken examencommissie (uitgaand van de ) 1 Beslissen over door een student samengesteld programma (wetenschappelijk

Nadere informatie

Datum 24 augustus 2015 Tussenrapportage CE en MEM-opleidingen van Hogeschool Inholland

Datum 24 augustus 2015 Tussenrapportage CE en MEM-opleidingen van Hogeschool Inholland >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. Artikel 1 Definities 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Business Marketing Services te Badhoevedorp Beveiliger Januari 2013 Plaats: Badhoevedorp BRIN: 29WT Onderzoeksnummer: 127795 Onderzoek uitgevoerd in: November 2012

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Handreiking voor Examencommissies

Handreiking voor Examencommissies Bestuursstaf Academische Zaken/Juridische Zaken Handreiking voor Examencommissies Universiteit van Amsterdam Date 10 april 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Examencommissies: onafhankelijk en deskundig...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/047 Rechter(s) : mrs. Olivier, Scholten-Hinloopen en Verheij Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en

Zaaknummer : CBHO 2015/047 Rechter(s) : mrs. Olivier, Scholten-Hinloopen en Verheij Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en Zaaknummer : CBHO 2015/047 Rechter(s) : mrs. Olivier, Scholten-Hinloopen en Verheij Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en Juridische Hogeschool Avans - Fontys Trefwoorden : beoordeling

Nadere informatie

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Dit document is gebaseerd op het Toetsingsreglement Sport, waarvan het model is vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere intensieve en semi-intensieve cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit maximaal vijf onderdelen. Deelnemers

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

Toezichtkader voor het beoordelen van aanvragen voor een aanwijzing door CEA

Toezichtkader voor het beoordelen van aanvragen voor een aanwijzing door CEA Toezichtkader voor het beoordelen van aanvragen voor een aanwijzing door CEA 1. Inleiding Een van de wettelijke taken van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) is het aanwijzen van opleidingen

Nadere informatie

Vragenlijst opleidingsmanagers

Vragenlijst opleidingsmanagers De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 18 juni 2009 aan de Tweede Kamer een onderzoek toegezegd naar het functioneren van opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs. Centraal

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Uitspraak in de zaak tussen: [naam], wonende te [woonplaats], appellant,

Uitspraak in de zaak tussen: [naam], wonende te [woonplaats], appellant, Zaaknummer : 2014/005 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Lubberdink en Van der Spoel Datum uitspraak : 11 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Beoordeling tentamen, deskundigheid,

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit twee tot vijf onderdelen. Deelnemers aan een taalcursus worden geacht

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6 Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden Pagina 1 van 6 1. Algemeen Deze Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden, die door de Raad van Bestuur is goedgekeurd, biedt iedere Heijmans medewerker

Nadere informatie

Boekhouder of wakend oog? Verslag van een onderzoek bij examencommissies in het hoger onderwijs over de garantie van het niveau

Boekhouder of wakend oog? Verslag van een onderzoek bij examencommissies in het hoger onderwijs over de garantie van het niveau Boekhouder of wakend oog? Verslag van een onderzoek bij examencommissies in het hoger onderwijs over de garantie van het niveau Boekhouder of wakend oog? Verslag van een onderzoek bij examencommissies

Nadere informatie

Handleiding Examencommissies

Handleiding Examencommissies Handleiding Examencommissies Faculteit der Geesteswetenschappen Leiden Vastgesteld door het Faculteitsbestuur d.d. 7 mei 2013, herzien december 2013 Leiden, december 2013 Inhoud Inleiding... 2 1. Positie

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

Handboek voor Examencommissies

Handboek voor Examencommissies 1 Handboek voor Examencommissies Van toepassing op alle Bachelor -, Master- en Research Master opleidingen van de RUG Januari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Examencommissies: onafhankelijk en deskundig

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 0-1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen Bachelor Examencommissie Instituut Politieke Wetenschappen,

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2014/165 Rechter(s) : mrs. Olivier, Scholten-Hinloopen en Verheij Datum uitspraak : 14 januari 2015 Partijen : appellant en CBE

Zaaknummer : CBHO 2014/165 Rechter(s) : mrs. Olivier, Scholten-Hinloopen en Verheij Datum uitspraak : 14 januari 2015 Partijen : appellant en CBE Zaaknummer : CBHO 2014/165 Rechter(s) : mrs. Olivier, Scholten-Hinloopen en Verheij Datum uitspraak : 14 januari 2015 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Utrecht Trefwoorden : aanvullend tentamen accreditatie

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/159 en Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 17 oktober 2014 Partijen : Verzoekster tegen Hogeschool voor de Kunsten

Zaaknummer : 2014/159 en Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 17 oktober 2014 Partijen : Verzoekster tegen Hogeschool voor de Kunsten Zaaknummer : 2014/159 en 159.1 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 17 oktober 2014 Partijen : Verzoekster tegen Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Trefwoorden : Beoordeling, kennen en kunnen, onverwijlde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 88 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 304 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

Boekhouder of wakend oog? Verslag van een onderzoek bij examencommissies in het hoger onderwijs over de garantie van het niveau

Boekhouder of wakend oog? Verslag van een onderzoek bij examencommissies in het hoger onderwijs over de garantie van het niveau Boekhouder of wakend oog? Verslag van een onderzoek bij examencommissies in het hoger onderwijs over de garantie van het niveau Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 7 9 1 Inleiding 13 1.1 De aanleiding

Nadere informatie

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSZORG ONDERWIJS/ EXAMINERING onderwijsdirecteuren, opleidingscommissie, examencommissie, (vice)decanen

VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSZORG ONDERWIJS/ EXAMINERING onderwijsdirecteuren, opleidingscommissie, examencommissie, (vice)decanen BIJLAGE 1 VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSZORG ONDERWIJS/ EXAMINERING onderwijsdirecteuren, opleidingscommissie, examencommissie, (vice)decanen Bevoegdheden m.b.t. onderwijs in de wet (WHW) De WHW (zie

Nadere informatie

Workshop: De examencommissie door de ogen van de auditor 06-03-2015. Jacqueline de Schutter jcmdeschutter@gmail.com

Workshop: De examencommissie door de ogen van de auditor 06-03-2015. Jacqueline de Schutter jcmdeschutter@gmail.com Workshop: De examencommissie door de ogen van de auditor 06-03-2015 Jacqueline de Schutter jcmdeschutter@gmail.com Inhoud workshop Even voorstellen Delen van mijn ervaringen als externe auditor: in 10

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar (regels ex art. 7.

Reglement Examencommissie Masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar (regels ex art. 7. Reglement Examencommissie Masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2015-2016 (regels ex art. 7.12b, lid 3 WHW) In het examenreglement zijn deze regels van de examencommissie opgenomen.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Trefwoorden : fraude, onregelmatigheid, strafverzwaring Datum uitspraak : 12 april 2006

Trefwoorden : fraude, onregelmatigheid, strafverzwaring Datum uitspraak : 12 april 2006 Trefwoorden : fraude, onregelmatigheid, strafverzwaring Datum uitspraak : 12 april 2006 Hoofdoverwegingen : Het College is dan ook van oordeel dat het voor studenten duidelijk moet zijn geweest dat het

Nadere informatie

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES Hogeschool der Kunsten Den Haag Statuut opleidingscommissies Inhoud 1. Inleiding 2. De taken van de commissie 3. De samenstelling van de commissie 4. Inbedding van de commissie

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Gwendoline van Puttenschool Sint Eustatius, afdeling mbo Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 92640 Datum

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/068 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 6 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool Utrecht Trefwoorden : Beleidsvrijheid, in stand laten rechtsgevolgen,

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

MOTIE BEERTEMA 27/3/12:

MOTIE BEERTEMA 27/3/12: MOTIE BEERTEMA 27/3/12: MOTIE BEERTEMA 27/3/12: Onafhankelijke borging van examens door landelijke eindtoets op kenniscomponent van kernvakken De opdracht Breng mogelijkheden tot externe validering examens

Nadere informatie

ICLON Regels en richtlijnen van de examencommissie van de opleidingen tot leraar VHO en de educatieve minortrajecten

ICLON Regels en richtlijnen van de examencommissie van de opleidingen tot leraar VHO en de educatieve minortrajecten ICLON Regels en richtlijnen van de examencommissie van de opleidingen tot leraar VHO en de educatieve minortrajecten zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW Vastgesteld op 26 juni 2015 1 Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Faculteit der Geneeskunde

Faculteit der Geneeskunde Concept 2015-2016 Faculteit der Geneeskunde Regels en richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Master on Vitality and Ageing zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW vastgesteld op 01-07-2015

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie