Lobby MKB-Nederland werpt vruchten af: kabinet kiest voor ondernemer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lobby MKB-Nederland werpt vruchten af: kabinet kiest voor ondernemer"

Transcriptie

1 Lobby MKB-Nederland werpt vruchten af: kabinet kiest voor ondernemer Miljoenennota krijgt positieve beoordeling Het vierde kabinet-balkenende van CDA, PvdA en Christenunie lijkt ineens het beste voor te hebben met het ondernemerschap. Verlaging van de vennootschapsbelasting, verruiming van de lijfrente-aftrek, vermindering van de WW-premie voor werkgevers, een soepeler btwaangiftebeleid en lagere zorgkostenpremies zijn lang gekoesterde wensen van MKB- Nederland die in 2009 in vervulling gaan, als de Tweede Kamer geen roet in het eten strooit. Met deze en andere door de regering aangekondigde maatregelen werpt het intensieve lobbywerk van MKB-Nederland zijn vruchten af. Directeur-grootaandeelhouders betalen voortaan 20 procent belasting over de eerste winst. Nu is dat nog over de eerste euro. Daarboven is het aanzienlijk meer. MKB-Nederland kwalificeert dit als een flinke verlaging van de vennootschapsbelasting. Daar staat tegenover dat de winstvrijstelling voor zelfstandigen iets omhooggaat van 10 naar 10,7 procent, maar de zelfstandigenaftrek blijft behouden; het had niet veel gescheeld of dit fiscale instrument was gesneuveld. Stevig lobbywerk van voorzitter Loek Hermans voorkwam dit. Positief is ook dat de aftrekmogelijkheid van lijfrentepremies groter wordt. De basis voor de berekening gaat omhoog van zo n naar Het deel dat werkgevers aan WW-premie voor personeel moeten betalen, daalt volgend jaar van 4,75 naar 4,25 procent. Werknemers betalen in het geheel geen WW-premie meer. Voor de koopkracht en een verantwoorde loonontwikkeling is dat een goede zaak, vindt MKB-Nederland, die hier al jaren op heeft gehamerd. Het schrappen van het werknemersdeel maakt bovendien de weg vrij naar invoering van een loonsomheffing, die de belastingaangifte sterk vereenvoudigt. Voorts krijgt een grotere groep ondernemers de gelegenheid om de verplichte btw-aangifte voortaan per kwartaal te doen in plaats van maandelijks. Het maximum bedrag waarvoor dit geldt, wordt ruim verdubbeld van naar Speerpunt van Hermans lobbywerk sinds najaar 2007, verlaging van de zorgkostenpremies voor werkgevers, is ook door het kabinet overgenomen. Eerder al werd bekend dat hiermee een lastenverlaging van 500 miljoen is gemoeid in Kritiek op de Miljoenennota heeft MKB-Nederland natuurlijk ook: evenals vorig jaar is de inspanning die het kabinet zich wil getroosten om de files aan te pakken, volstrekt

2 onvoldoende. Minister Eurlings van Verkeer trekt er geen cent extra voor uit en dat is ongehoord. Een tweede pijnpunt is de nog steeds groeiende administratieve lastendruk die de overheid creëert. Meer ambtenaren betekent meer regels, voorschriften en procedures. Behalve een bescheiden loonontwikkeling (inflatieniveau) is in 2009 een trendbreuk echt noodzakelijk op dit terrein, wil het Nederlandse welvaartsschip niet vastlopen op de zandbank van de bureaucratie. Detailhandel krijgt klappen Bouw profiteert het meest in 2009 De ondernemers in het mkb zien hun winst (voor belasting) in 2009 met gemiddeld 3 procent stijgen. De bouwsector loopt voorop met een winstgroei van 8,25 procent. Bedrijven in de detailhandel daarentegen moeten rekening houden met een verdere terugval van hun winsten met 2,25 procent. Dit prognosticeert het EIM (Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf) voor volgend jaar op basis van een groot aantal economische indicatoren. De kerngegevens van het mkb zijn een bijlage bij de begroting van het ministerie ven economische zaken. De winstgroei van 3 procent voor het gehele mkb-bedrijfsleven is een lichte achteruitgang in relatie tot Voor dit jaar verwacht het EIM een stijging met 3,25 procent. In 2007 stegen de winsten nog met gemiddeld 8 procent. De vette jaren lijken dus voorbij. Wat de verkoop betreft doet de groothandel het volgend jaar het beste. EIM verwacht een omzetgroei van 3,5 procent. Eveneens in de plus zitten de zorgsector (2,25 procent), de bouw (1,75 procent) en de zakelijke diensten (1,25 procent). Omzetverlies is er vermoedelijk voor de detailhandel en de horeca (beide min 1,25 procent). Voor het gehele mkb voorziet Economische Zaken een omzetgroei van 1,5 procent. Ook buiten Nederland doet de groothandel het t beste. In 2009 kan de export met 4 procent groeien, maar dat is wel een lager percentage dan in de afgelopen jaren. De industrie blijft steken op een procent, de dienstensector op 1,5 procent. Het totale mkb ziet zijn uitvoerprestatie met 2,25 procent toenemen. Economische & financiële zaken Verlaging zorgpremies is eenmalig Tot tevredenheid van MKB-Nederland verlaagt het kabinet de inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage aan de zorgverzekeringswet van 7,2 tot 6,9 procent. Dat levert werkgevers een voordeel op van 500 á 600 miljoen. Teleurstellend echter is dat het een eenmalige verlaging betreft. Aan de systematiek van de werkgeversbijdrage verandert niets. MKB-Nederland maakt zich al langere tijd hard voor matiging van de zorgkosten voor werkgevers. Door uitbreidingen van het basispakket en andere factoren waarop zij zelf geen invloed hebben, zijn die kosten de afgelopen jaren fors opgelopen. Vorig jaar ging de werkgeversbijdrage omhoog van 6,5 naar 7,3 procent. Dat betekende een lastenstijging van

3 zo n 1,5 miljard. Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 hebben werkgevers de verplichting om 50 procent van de totale zorgkosten bij te dragen in de vorm van een inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage. Op basis van het brutoloon betaalt de werkgever een procentuele bijdrage voor zijn werknemers. Het percentage wordt vastgesteld op grond van de macrokosten van de zorg. MKB-Nederland acht deze systematiek op de lange termijn niet houdbaar. Het probleem van de stijgende werkgeverskosten moet structureel worden aangepakt, bijvoorbeeld door een maximum te verbinden aan de werkgeversbijdrage. Minder oog voor faillissementsfraude Het is teleurstellend dat het ministerie van justitie weinig oog heeft voor faillissementsfraude. Werden in de begroting van 2008 hierover nog voorstellen gedaan en projecten vermeld, in de nieuwste begroting is hier niets over terug te vinden. De ondernemerskoepel vindt dat faillissementsfraude snel moet worden aangepakt. Het openbaar ministerie moet daarvoor voldoende geld en medewerkers hebben en er een speerpunt van maken. Het is ook onduidelijk wat Justitie wil doen met de nieuwe Insolventiewet. MKB-Nederland eist dat de positie van concurrente schuldeisers wordt verbeterd en dat het toezicht op curatoren en bewindvoerders scherper wordt. en weinig aandacht voor administratieve lasten Het bedrijfsleven merkt weinig van enige administratieve lastenverlichting die de overheid al sinds jaar en dag met de mond belijdt. Sterker nog, de lasten worden eerder meer dan minder, constateert MKB-Nederland. De begroting van Financiën vermeldt negen zeer herkenbare wetten en regelingen die grote irritatie bij ondernemers veroorzaken. Met de prioriteiten zo goed in beeld, is het mogelijk om merkbare maatregelen te nemen. De werkgeverskoepel zal het kabinet houden aan eerdere toezeggingen over reductie van tijdrovend en nutteloos paperwork. De departementen maken binnenkort bekend hoe zij een vermindering met 25 procent aan verplicht, administratief werk denken te kunnen verwezenlijken. Sociale Zaken Lonen niet hoger dan inflatie Belangrijkste opdracht voor 2009 is dat de lonen niet boven het inflatiepeil uit stijgen. Het kabinet verlaagt de kosten van personeel door de ww-premie en de zorgkosten voor werkgevers te verminderen, en de ww-premie voor werknemers geheel af te schaffen. Hierdoor kan de koopkracht op peil blijven. Om meer mensen aan een baan te helpen en de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven te vergroten is het óók noodzakelijk dat de lonen zich verantwoord ontwikkelen. Voor MKB- Nederland is dat het belangrijkste onderwerp voor het Najaarsoverleg met kabinet en vakbeweging.

4 Werkgevers die een 50-plusser met een uitkering aannemen, krijgen vanaf 2009 drie jaar lang een korting van op de ww- en arbeidsongeschiktheidspremies. Wie een medewerker van 62 jaar en ouder in dienst houdt, kan drie jaar rekenen op een korting van Dit zijn prima maatregelen om bedrijven te stimuleren ouderen aan te nemen of vast te houden, aldus MKB-Nederland. Het kabinet overweegt de invoering van een tijdelijke no riskpolis voor werkgevers die 55- plussers vanuit de ww aannemen. Deze polis beperkt de termijn van loondoorbetaling bij ziekte. MKB-Nederland pleit al langer voor zo n verzekering en zal dat blijven doen. Juist de twee jaar durende loondoorbetalingsplicht bij ziekte maakt veel werkgevers nu huiverig om ouderen aan te trekken. Minder enthousiast is de ondernemerskoepel over het kabinetsvoornemen om de huidige premievrijstelling voor oudere werknemers af te bouwen. Magere plannen voor hogere arbeidsparticipatie De subsidie op de loonkosten van een langdurig werkloze die weer gaat werken, is met euro per jaar te mager om bedrijven te stimuleren zo iemand aan te nemen. Veelal moet zo n werknemer eerst worden bijgeschoold. Bovendien is de regeling zoals gebruikelijk met veel papieren rompslomp omgeven. Een man of vrouw die langer dan een jaar werkloos is, moet in principe elke baan aannemen. De regels voor passende arbeid gaan veranderen. Voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten komt er de mogelijkheid om twee jaar met behoud van uitkering werkervaring op te doen. Het kabinet presenteert een reeks maatregelen om mensen te stimuleren om (meer) te gaan werken. Het betreft een aantal ingewikkelde belastingkortingen, die volgens MKB-Nederland niet of nauwelijks stimulerend zullen werken. De bedoeling is goed, maar de voorgestelde uitvoering getuigt niet van veel inzicht in de psyche van de doorsnee werknemer. Mensen onder de 27 jaar zonder werk, krijgen geen uitkering meer maar een baan- of opleidingsaanbod of een combinatie van beide. MKB-Nederland ondersteunt dit plan maar alleen als de uitvoering deugt. De gemeenten mogen volgend jaar 2 miljard met elkaar verdelen om buitenlanders en werklozen te laten inburgeren en aan werk te helpen. Er komen honderd loketten waar de verschillende doelgroepen terechtkunnen. MKB-Nederland juicht de komst van deze loketten op regionaal niveau weliswaar toe, maar vindt dat het kabinet wel erg veel verantwoordelijkheid en geld bij gemeenten neerlegt. Het kabinet wil op regionaal niveau de samenwerking met werkgevers versterken, maar is erg vaag over hoe dat zou moeten. Meerkosten kinderopvang niet op schouders werkgever Het kabinet trekt 300 miljoen extra uit om de explosieve kostenstijging voor de kinderopvang te ondervangen. MKB-Nederland is ingenomen hiermee. De werkgeversbijdrage blijft volgend jaar gelijk. Aanvankelijk was voor miljard euro begroot voor kinderopvang. De vraag naar crèches neemt echter enorm toe. MKB-Nederland vindt die extra uitgave een goede zaak, omdat het bijdraagt aan een verhoging van de arbeidsparticipatie.

5 Omgevingsvraagstukken Kabinet investeert (weer) niet in fileaanpak MKB-Nederland is op zijn zachtst verbaasd dat het kabinet zijn fraaie ambities voor de aanpak van verkeersknelpunten en files niet vertaalt in een forse verhoging van de beschikbare budgetten. Minister Eurlings heeft grote plannen om de files bestrijden. De variabele kilometerbeprijzing komt in plaats van de huidige vaste lasten. Versneld worden nieuwe wegen aangelegd door het nu stroperige besluitvormingsproces aan te passen en de belangrijkste knelpunten uit de filetop-50 op te lossen, onder meer door betere aansluitingen tussen snelwegen en regionale wegen en de herziening van de Spoedwet wegverbreding. Het budget voor de rijkswegen houdt met deze plannen geen pas. Dat gaat van 2,5 naar 2,7 miljard. Volstrekt onvoldoende vindt MKB-Nederland met name de rijksbijdragen voor het regionale verkeersnet. Daarvoor is al jaren hooguit een paar honderd miljoen beschikbaar, omdat meer dan 80 procent van die middelen het openbaar vervoer als vaste bestemming heeft. Om de nationale verkeer- en vervoerdoelen uit de Nota Mobiliteit en Mobiliteitsaanpak te realiseren, is de inschatting dat jaarlijks tenminste 300 tot 500 miljoen extra jaarlijks nodig is. De minister geeft niet aan waar hij dat bedrag vandaan wil halen. Klopjacht op internethelers Waardering heeft MKB-Nederland voor de wijze waarop de rijksoverheid criminaliteit in het algemeen en tegen ondernemers in het bijzonder wil aanpakken. Diefstal op bouwplaatsen, uit winkels en heling van goederen heeft Justitie nu aardig op de korrel, zo lijkt het. Ook georganiseerde misdaad, fraude en cybercrime worden steviger vervolgd. De ondernemersvereniging is vol lof over het voornemen om de verkoop van gestolen spullen op internet stevig aan te pakken. Het delict heling werd tot nu toe nauwelijks aangepakt terwijl er per jaar circa 5 miljard aan gestolen goederen wordt verhandeld. Artikelen die veelal op bestelling worden gejat. Mooi is ook dat het Steunpunt Acquisitie Fraude in 2009 en subsidie ontvangt om de omvangrijke oplichtingspraktijken voor Justitie in kaart te brengen. Acquisitiefraude is een snel groeiende vorm van oplichting waarmee naar schatting 400 miljoen per jaar is gemoeid. En waarvan behalve gewone ondernemers zelfs advocatenkantoren, ministeries en ziekenhuizen het slachtoffer worden. De detailhandel verwacht veel van de 24 miljoen die is vrijgemaakt voor het project veiligheid kleine bedrijven. Ondernemers moeten daarvan merkbaar beter worden en een duidelijk inzicht krijgen in hun veiligheidssituatie. Geen nieuwe milieubelastingen Met instemming constateert MKB-Nederland dat het kabinet geen nieuwe milieubelastingen op de begroting heeft opgenomen en de belasting op verpakkingen drastisch wil vereenvoudigen. Goed nieuws is ook dat milieusubsidieregelingen als de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA) niet meer van de ene op de andere dag zullen sluiten wanneer het budget op is. Daarmee is de continuïteit van deze regelingen gewaarborgd, iets

6 waarvoor de MKB-Nederland altijd heeft gepleit. Kabinet vergeet ondernemerschap in krachtwijken MKB-Nederland vindt het een gemiste kans dat de begroting van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) geen maatregelen of middelen bevat op het gebied van wijkeconomie en ondernemerschap. De uitvoering van het Actieplan Krachtwijken kan niet zonder betrokkenheid van het bedrijfsleven. De ondernemersorganisatie verwacht hier meer visie en een samenhangende investeringsagenda van de gemeenten. Het ministerie van WWI moet dat meer stimuleren. MKB-Nederland is positief over de financiële ondersteuning van activiteiten op lokaal niveau (tot miljoen voor bewonersinitiatieven in de veertig krachtwijken, 35 miljoen voor andere gebieden) en van de uitvoering door gemeenten ( 157 miljoen tot 2010). De resultaten van deze investeringen moeten echter beter worden gemeten. De huidige outcome-monitor meet wel resultaten op het gebied van leefbaarheid, maar mist veel economische aspecten. Stimulering herstructurering bedrijventerreinen blijft nodig MKB-Nederland wil dat Economische Zaken de zogenoemde Topper-regeling verlengt, dan wel een gelijksoortige regeling in het leven roept. Deze stimuleringmaatregel voor de herstructurering van bedrijventerreinen loopt dit jaar af, maar kan wat de ondernemersorganisatie betreft niet worden gemist. Technologie Budget WBSO groeit door MKB-Nederland heeft gemengde gevoelens over het innovatiebeleid van Economische Zaken. Positief is dat het budget voor de WBSO, de wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO), in 2009 met 39 miljoen wordt verhoogd tot 456 miljoen en daarna blijft doorgroeien tot 532 miljoen in Het budget voor de Innovatievoucher blijft 30 miljoen, voor het Innovatiekrediet gaat het naar 40 miljoen. Daarentegen trekt EZ nauwelijks meer uit voor subsidies voor kennisinstituten en toonaangevende bedrijvenclusters. Ronduit ontevreden is MKB-Nederland met de bezuiniging die de succesvolle IPC-regeling (Innovatie Prestatie Contracten) ten deel valt. Het budget gaat met 20 miljoen omlaag, zodat slechts 10,5 miljoen overblijft. Juist de IPC-regeling stimuleert innovatie en samenwerking in het midden- en kleinbedrijf. Onderwijs Meer geld voor verbetering onderwijs MKB-Nederland is blij dat het kabinet 1 miljard euro extra uittrekt voor verbetering van het

7 onderwijs. Zowel mbo als hbo krijgt meer geld voor taal- en rekenonderwijs. Verder wordt onder meer geïnvesteerd in een tijdelijke subsidiemaatregel voor de hbo-master, in leerkrachten, bestrijding van voortijdig schoolverlaten, praktijkgericht onderzoek RAAK (subsidieregeling voor hogescholen om de samenwerking met het bedrijfsleven te bevorderen) en onderzoek naar lectoren en kenniskringen. Een aantal van deze maatregelen is bedoeld om de interactie tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt te versterken. MKB-Nederland staat achter dat doel, maar betwijfelt of dat zo wordt bereikt. De werkgeverskoepel denkt dat hiervoor meer vraagsturing nodig is. Samen met Economische Zaken investeert het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap de komende drie jaar 30 miljoen in regionale netwerken om kennisuitwisseling tussen onderwijsinstellingen en ondernemers te bevorderen. In het kader van het stimuleren van ondernemerschap is opnieuw geld gereserveerd voor het opzetten centers of entrepreneurship bij hogescholen en universiteiten. Europa Geen kabinetsstandpunt Small Business Act MKB-Nederland mist in de begroting een duidelijk standpunt van het kabinet over de Europese Small Business Act (SBA). In de in juli gepresenteerde SBA staan verschillende voorstellen waarvan de ondernemerskoepel wil dat de Nederlandse overheid ze onderschrijft en toepast. Een voorbeeld is de gedragscode inzake aanbestedingen en de door MKB- Nederland voorgestelde lage BTW voor arbeidsintensieve diensten. Het kabinet beseft dat met de verkiezingen en een nieuwe commissie - een belangrijk Europees jaar wordt. Daarom wil het rechtstreeks in dialoog met relevante maatschappelijke organisaties, waaronder MKB-Nederland.

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

De voorstellen van LTO dienen in hun onderlinge samenhang te worden gezien, omdat er sprake is van een consistente beleidslijn.

De voorstellen van LTO dienen in hun onderlinge samenhang te worden gezien, omdat er sprake is van een consistente beleidslijn. Aan de Voorzitter en leden van de Vaste Commissie van Financiën van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773, 2502 LT

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma D66 staat garant voor een solide financieel beleid, dat ruimte biedt voor investeringen in de kwaliteit van de samenleving en economische dynamiek. Het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

SAMENVATTING SCHADUWBEGROTING 2015

SAMENVATTING SCHADUWBEGROTING 2015 DOEL VAN DE SCHADUWBEGROTING 2015: Het Schaduwkabinet heeft voor ogen om de economie op korte termijn weer in vorm te krijgen, met een groeicijfer van 3%. Om dit te realiseren investeert het Schaduwkabinet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: kosten van politie-inzet

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Subsidies voor personeel

Subsidies voor personeel Subsidies voor personeel Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, heeft de overheid een groot aantal maatregelen getroffen. De meest toegepaste regelingen en subsidies voor

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Verdien geld met innovatie 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Samenvatting Miljoenennota 2007

Samenvatting Miljoenennota 2007 Samenvatting Miljoenennota 2007 De regering maakt elk jaar op Prinsjesdag in de rijksbegroting en de Miljoenennota haar plannen voor het komende jaar bekend. De rijksbegroting bestaat uit de begrotingen

Nadere informatie

Verdieping: Het huishoudboekje van Nederland

Verdieping: Het huishoudboekje van Nederland Verdieping: Het huishoudboekje van Nederland Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm leren leerlingen meer over de inkomsten en uitgaven van Nederland. In 2015 heeft de Nederlandse regering voor het

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

De overheid. Uitgaven: uitkeringen en subsidies. De overheid. Ontvangsten: belasting en premies. De grote herverdeler van inkomens

De overheid. Uitgaven: uitkeringen en subsidies. De overheid. Ontvangsten: belasting en premies. De grote herverdeler van inkomens Overheid H2 De overheid De grote herverdeler van inkomens Ontvangsten: belasting en premies De overheid Uitgaven: uitkeringen en subsidies De grote herverdeler van inkomens 2 De Nederlandse overheid Belangrijke

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

We gaan iets groots doen

We gaan iets groots doen We gaan iets groots doen De crisis is nog niet voorbij. En het is aan het bedrijfsleven om Nederland uit het dal te trekken. Staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager realiseert het zich maar al

Nadere informatie

INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG

INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG BIJLAGE INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG 1. Inleiding Deze bijlage geeft een nadere beschrijving van de en van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet op de (Wzt) en

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

4.1 De collectieve arbeidsovereenkomst

4.1 De collectieve arbeidsovereenkomst 4.1 De collectieve arbeidsovereenkomst De arbeidsvoorwaarden van veel werknemers zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een overeenkomst die per bedrijf of bedrijfstak wordt afgesloten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23199 21 december 2011 Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 13 december 2011, nr.

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

Het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met aanpassingen van de maximumuurprijs en de inkomenstabellen Op de voordracht

Nadere informatie

Feiten en cijfers over Kinderopvang

Feiten en cijfers over Kinderopvang over Kinderopvang 1. De kosten van kinderopvang De Kinderopvangtoeslag is er voor alle werkende ouders De Wet kinderopvang geeft vanaf 1 januari 2005 alle werkende/studerende ouders die van kinderopvang

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO-Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Verdieping: Eerste reactie partijen

Verdieping: Eerste reactie partijen Verdieping: Eerste reactie partijen Korte omschrijving werkvorm: Uit de berekeningen van het CPB blijkt dat het begrotingstekort van Nederland in 2013 en 2014 niet onder de door de EU gestelde 3%-norm

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

NAAR EEN TOEKOMST DIE WERKT Visuele samenvatting rapport Commissie Arbeidsparticipatie Juni 2008. OPLOSSINGEN Hoe kan de. arbeidsparticipatie

NAAR EEN TOEKOMST DIE WERKT Visuele samenvatting rapport Commissie Arbeidsparticipatie Juni 2008. OPLOSSINGEN Hoe kan de. arbeidsparticipatie Spoor 1 Zo snel mogelijk meer mensen aan het werk ANALYSE Waarom moet de arbeidsparticipatie omhoog en waarom gaat dit niet vanzelf? OPLOSSINGEN Hoe kan de arbeidsparticipatie omhoog tot 80 procent? Spoor

Nadere informatie

Rollenspel centraal akkoord (2x)

Rollenspel centraal akkoord (2x) Rollenspel centraal akkoord (2x) 1 Algemeen Een zestal leerlingen spelen tijdens dit rollenspel het onderhandelingsproces voor een centraal akkoord na. Zij moeten hierbij rekening houden met een gegeven

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Nederland telt steeds meer ouderen. Daar moeten we voor alles blij mee zijn. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen een hoge leeftijd

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

Examen VWO. Economie 1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Economie 1 (nieuwe stijl) Economie 1 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 13.3 16.3 uur 2 2 Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen; het examen bestaat uit 32

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS Gevolgen stapeling van bezuinigingen op infrastructuurbudgetten

FEITEN EN CIJFERS Gevolgen stapeling van bezuinigingen op infrastructuurbudgetten FEITEN EN CIJFERS Gevolgen stapeling van bezuinigingen op infrastructuurbudgetten Zoetermeer, maart 2013 De Rijksoverheid ziet zich als gevolg van de economische situatie in Nederland en Europa genoodzaakt

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015: 10 wijzigingen voor je portemonnee

Prinsjesdag 2015: 10 wijzigingen voor je portemonnee Prinsjesdag 2015: 10 wijzigingen voor je portemonnee Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor je portemonnee Op Prinsjesdag presenteert het kabinet in de Miljoenennota zijn financiële toekomstplannen voor 2016.

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

omslag FORUM 25.09.14

omslag FORUM 25.09.14 10 wiebes over ander belastingstelsel Ik moet vaker nee zeggen Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes vindt het hoog tijd om de zolder van het belastingstelsel op te ruimen. Er moet veel minder op

Nadere informatie

Meer geld in het bedrijf Impuls aan ondernemerschap en innovatie Minder regels en lasten Duurzame en veilige bedrijfsomgeving Goed werkgeverschap

Meer geld in het bedrijf Impuls aan ondernemerschap en innovatie Minder regels en lasten Duurzame en veilige bedrijfsomgeving Goed werkgeverschap 13 & inzet 2014 Meer geld in het bedrijf Impuls aan ondernemerschap en innovatie Minder regels en lasten Duurzame en veilige bedrijfsomgeving Goed werkgeverschap Impuls voor de bouw, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST TEGENBEGROTING 2015 Inleiding In deze tegenbegroting presenteert GroenLinks een aantal concrete voorstellen om een start te maken met het oplossen van de grote uitdagingen

Nadere informatie

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Over het onderzoek Aan het onderzoek deden ruim 15.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 16 tot en met 17 mei 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66.

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66. No show in de zorg Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Notitie Juli 2012 Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66 Inleiding De kosten van de gezondheidzorg stijgen hard. Dat komt voornamelijk

Nadere informatie

Subsidies in de medische sector. Subsidieadviesbureau Raad & Daad Louis Ouwerkerk Vincent Klaarenbeek

Subsidies in de medische sector. Subsidieadviesbureau Raad & Daad Louis Ouwerkerk Vincent Klaarenbeek Subsidies in de medische sector Subsidieadviesbureau Raad & Daad Louis Ouwerkerk Vincent Klaarenbeek Agenda Vraag consortiumleden Start subsidies Samenwerking EU/SA Ontwikkelingen personeel en arbeid Regionale

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 617 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners MKB-Nederland Noord Folder Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB-Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies inhoudt

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

POL jan 2011: +8,4 Herstel Limburgse economie vlakt af

POL jan 2011: +8,4 Herstel Limburgse economie vlakt af Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en Unizo-Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

CNV Inzet voor de Sociale agenda

CNV Inzet voor de Sociale agenda Sociale agenda CNV Inzet voor de Sociale agenda Inleiding Werkgevers, werknemers en het kabinet spreken sinds eind december 2012 over de zogenoemde Sociale Agenda. De Sociale Agenda is een verzameling

Nadere informatie

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 in opdracht van FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 Inhoud Inleiding 3 Effect WBSO 4 Toegekende aanvragen

Nadere informatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken U wilt iets ontwikkelen of onderzoeken? De WBSO en de RDA verlagen eenvoudig uw (loon)kosten

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0 Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- Modules Samenvatting 1 Werk 2 Leren 7 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S) e-mailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Vakantiewerk in het mkb 2004

Vakantiewerk in het mkb 2004 Vakantiewerk in het mkb 2004 Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Delft, 3 augustus 2004 Contactpersoon: dhr. drs. A. van Delft : 015 21 91 255, e-mail: delft@mkb.nl Copyright Koninklijke Vereniging MKB-Nederland,

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II BEOORDELINGSMODEL Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. HET GROTE ONDERNEMERSSPEL 1 B 2 A 3 maximumscore 2 Voorbeeld van een juiste berekening: Loonkosten in twee jaar:

Nadere informatie

Vluchtelingen en werk

Vluchtelingen en werk VluchtelingenWerk Nederland Vluchtelingen en werk Pagina 1 Vluchtelingen en werk Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 willen steeds meer werkgevers hun steentje bijdragen door

Nadere informatie

Nieuwsbrief derde kwartaal 2008

Nieuwsbrief derde kwartaal 2008 vragen, maar dit kan tegenwoordig elektronisch geschieden. Nieuwsbrief derde kwartaal 2008 Een tweetal weken geleden was het Prinsjesdag. De dag waarop het Kabinet zijn Miljoenennota en Belastingplan 2009

Nadere informatie

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur Programma Vraag Werkgelegenheid Vacatures Aanbod Beroepsbevolking Niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Geachte relatie, Zoals u van ons gewend bent, proberen wij u aan het einde van elk jaar te informeren over de veranderingen op salaris- en personeelsgebied. Zo ook dit jaar. De

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

No.W05.13.0145/I 's-gravenhage, 13 juni 2013

No.W05.13.0145/I 's-gravenhage, 13 juni 2013 ... No.W05.13.0145/I 's-gravenhage, 13 juni 2013 Bij Kabinetsmissive van 21 mei 2013, no. 13.001016, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bij de Afdeling

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie.

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Werkgeverslasten horeca algemeen in 2015 wat lager De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Gedifferentieerde

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen Een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf V. Sabee R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2015 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie