TIENPUNTENPLAN INNOVATIE. Aanleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIENPUNTENPLAN INNOVATIE. Aanleiding"

Transcriptie

1 TIENPUNTENPLAN INNOVATIE Aanleiding Nederland scoort als het gaat om het aantal echt nieuwe producten middelmatig. Dat moet beter, willen we internationaal concurrerend blijven. Bovendien is die middenpositie helemaal niet nodig. Het EIM-rapport toont aan dat het Nederlandse bedrijfsleven juist tot de meest vernieuwende en dynamische van de wereld zou moeten horen. Allereerst is het onderzoek op Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen van wereldklasse, alleen leidt al die kennis nog onvoldoende tot nieuwe producten in het bedrijfsleven. En in de tweede plaats zijn er in Nederland meer dan midden- en kleinbedrijven (mkb) die bij elkaar een enorm innovatiepotentieel vormen, ook als kennisontwikkelaars (bijvoorbeeld technostarters). Toch is slechts een deel van het mkb echt innovatief. Er liggen dus twee enorme kansen: veel hoogwaardige, maar ongebruikte kennis op universiteiten en veel mkb-bedrijven die wel zouden kunnen innoveren, maar het niet of onvoldoende doen. Volgens MKB-Nederland is de grote uitdaging voor ons land om de volgende kansen pakken: 1. Kennistoepassing: Zorgen dat de kennis op universiteiten en andere kennisinstellingen voor het mkb bereikbaar wordt en leidt tot nieuwe producten en nieuwe manieren van werken; 2. Kennisontwikkeling: Zorgen dat meer mkb-bedrijven kunnen uitgroeien tot echte hightechbedrijven en deze bedrijven ook betrekken bij de fundamenteel-strategische kennisontwikkeling. Dat lijkt eenvoudiger dan het is. Het betekent dat het roer om moet, bij zowel bedrijfsleven als overheid. De MKB-Nederland innovatie -agenda geeft in tien punten - uitgesplitst naar kennistoepassing en vervolgens kennisontwikkeling - aan wat er moet veranderen. 1

2 Meer aandacht voor kennistoepassing 1. Betere balans tussen kennisontwikkeling en kennistoepassing Probleem: De overheid heeft steeds minder aandacht voor kennistoepassing. Ondanks warme teksten over het belang van kennistoepassing en mkb in allerlei nota s, blijkt de overheid in de praktijk steeds minder te investeren in de benutting van kennis en juist meer in fundamenteelstrategische kennisontwikkeling (nanotechnologie, ICT, life sciences e.d.). Van de 762 miljoen totaalbudget voor innovatie van EZ wordt een circa 50 miljoen uitgetrokken voor kennistoepassing 1. Oorzaak: Het is in de eerste plaats een bewuste beleidskeuze binnen EZ. De redenatie is dat ondernemers de benutting van onderzoek makkelijk zelf kunnen financieren en dus geen taak voor de overheid is weggelegd. In de tweede plaats interpreteert EZ de EU-regels voor overheidsfinanciering dusdanig dat ontwikkelings- en commercialisatie -activiteiten van Brussel niet mogen. Commentaar: Uit zowel EIM- als AWT 2 -rapporten blijkt dat kleine bedrijven wel degelijk problemen hebben met het aantrekken van geld voor het traject tussen proof of principle en proven concept, omdat venture capitalists en andere financiers zich vooral richten op de zogenoemde tweede financieringsronde ; het moment dat een product vrijwel rijp is voor de markt. Financiers zijn niet geneigd tot het nemen van projectrisico s en vallen terug op zekerheden in de onderneming als geheel. Voor mkb-bedrijven die veelal niet beschikken over dergelijke zekerheden, ontstaat dan een onoverkomelijk probleem met de financiering. Het is daarom spijtig dat regelingen die zich specifiek op dit traject richten onder druk staan (SKO en SKB 3 ) of sneuvelen (zoals het per 1 januari jl. afgeschafte TOK 4 ). Ook het tweede argument van EZ, Brussel verbiedt financiering van activiteiten die dicht tegen de markt aanligge n, is twijfelachtig. Andere Europese landen ondersteunen veel vaker en meer ontwikkelings- en commercialisatie -activiteiten dan Nederland en hebben kennelijk geen problemen met de EU-regels. De AWT wijst er dan ook fijntjes op dat in de Nederlandse interpretatie van EU-regels het juridisch veilige de overhand heeft gekregen boven het praktische 1 o.a. 12 miljoen voor de kennisoverdrachtregelingen SKO en SKB en 32 miljoen voor Syntens 2 AWT is de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid, het generale adviesorgaan voor de regering op deze terreinen. 3 Het gezamenlijke budget van de SKO (Subsidieregeling Kennisoverdracht Ondernemers) en SKB (Subsidieregeling Kennisoverdracht Branches) wordt m.i.v teruggebracht van 12 miljoen naar 7 miljoen. 4 De TOK (Technisch Ontwikkelingskrediet) had een omvang van 40 miljoen. 2

3 of wenselijke. Het gevolg is wel dat Nederlandse mkb-bedrijven worden benadeeld t.o.v. andere Europese mkb-bedrijven. MKB-Nederland: De beleidsaandacht van de overheid ligt nu te eenzijdig op kennisontwikkeling; nodig is een sterkere inzet op maatregelen voor kennisoverdracht en het toepasbaar maken van kennis in het mkb. 2. Zet Senter dichter bij EZ met een bredere doelstelling Probleem: Mkb-ondernemers die Senter (het EZ-agentschap dat de stimuleringsregelingen uitvoert) enthousiast willen maken voor hun innovatie -ideeën, merken dat hun voorstellen louter formeel-juridisch worden beoordeeld ( regels zijn regels ). Het leidt tot zeer lange doorlooptijden, zeker als ge bruik wordt gemaakt van regelingen die op elkaar volgen (bijvoorbeeld een vernieuwingsproject na een haalbaarheidsproject binnen de SKO 5 ) en een aanvraag voor de ene alleen kan worden gedaan na afronding van de andere. Vooral voor snelle groeiers en starters leveren lange doorlooptijden problemen op. Oorzaak: De wijze waarop de overheid de stimuleringsregelingen heeft vormgegeven (zo veel mogelijk specifiek voorschrijven wat wel en niet mag) en de wijze waarop Senter wordt aangestuurd (als agentschap ). Commentaar: Het overheidsbeleid is nog te eenzijdig, nog teveel gericht op het wegnemen van knelpunten. Dat is veel te beperkt. Het gaat er in de woorden van het AWT niet alleen om wat ons tegenhoudt (alleen optreden bij markt- en systeemfalen), maar ook om welke mogelijkheden vóór ons liggen (een actievere overheidsrol om kansen te pakken). Een integrale kijk op innovatie ontbreekt in het huidige beleid. Nog te veel wordt uitgegaan van een one size fits all aanpak, die niet werkt omdat de hinderpalen voor innovatie per type bedrijvigheid verschillen. Daarnaast wordt geen maatwerk geleverd in het wegnemen van obstakels 6. MKB-Nederland sluit zich hier bij aan, omdat ook zij merkt dat het huidige beleid te afwachtend is, te ver van de markt afstaat en leidt tot het missen van kansen. 5 SKO: Subsidieregeling Kennisoverdracht ondernemers MKB 6 AWT-advies Nr 53, Backing winners, juli

4 MKB-Nederland: Laat Senter niet louter een uitvoeringsorganisaties zijn, maar geef het de ruimte aangedragen projectideeën ook beleidsmatige te interpreteren. Maak Senter daarom weer onderdeel van EZ en zorg voor meer armslag voorstellen niet alleen formeel juridisch beoordelen (voldoet het aan de regels), maar juist integraal bekijken, namelijk wordt maatwerk geleverd om belemmeringen te slechten en kansen te pakken in het gehele innovatietraject. Geef ook ruimte aan voorstellen die zich richten op ontwikkelings- en commercialisatie -activiteiten. Bij dat laatste horen ook nadrukkelijk de niet technologische innovaties. Ook zouden meerdere regelingen in één keer moeten kunnen worden aangevraagd, zodat doorlooptijden worden verkort (uiteraard moeten daarbij wel go/no-go momenten worden ingebouwd). 3. Gebruik hogescholen als transferpunten Probleem: Het HBO speelt in het innovatiebeleid van EZ nagenoeg geen rol van betekenis. Oorzaak: Waarschijnlijk wreekt zich hier de nog steeds gescheiden optrekkende ministeries van EZ en OCW. HBO hoort bij OCW, zal de gedachte bij EZ wel zijn. Commentaar: De geringe aandacht voor het HBO als kennispartner voor mkb-bedrijven is vreemd, want de praktijk laat zien dat op diverse plaatsen interessante initiatieven worden genomen. Universiteiten profileren zich steeds sterker internationaal, maar hogescholen zoeken het vooral in een krachtige regionale inbedding als innovator. Hogescholen tonen hun ambities door duale leer/werktrajecten, de instelling van regioregisseurs (soort accountmanagers voor het mkb) en lectoraten (samengebundelde kennis ten behoeve van bedrijven). Vooral het mkb blijkt baat te hebben bij het via hogescholen toepasbaar maken van kennis. In veel traditionele mkb-bedrijven heeft innovatie het karakter van het slim combineren van reeds bestaande technologieën. De kennis afkomstig van kennisinstellingen zoals universiteiten is voor hen niet direct te gebruiken. Daarvoor is een vertaalslag nodig en die wordt niet altijd (gemakkelijk) gemaakt. Hogescholen zijn daar geknipt voor omdat zij een praktische, beroepsgerichte aanpak koppelen aan een hoog kennisniveau. Neem bijvoorbeeld het TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN), waarin de drie noordelijke hogescholen, de RUG 7 en TNO samenwerken. In de afgelopen jaren zijn ongeveer 340 projecten voor mkb-bedrijven uitgevoerd met een projectwaarde van een kleine 8 miljoen, waarvan bedrijven iets minder dan de helft subsidie ontvingen. Het project scoort om een aantal redenen bovengemiddeld. Het leidt tot ruim de dubbele groei van investeringen (+ 50 miljoen), 7 RUG: Rijksuniversiteit Groningen 4

5 omzet (+ 35 miljoen p.j.), werkgelegenheid (340 nieuwe arbeidsplaatsen) en arbeidsproductiviteit (+0.4%) t.o.v. het landelijk gemiddelde bij overheidsprogramma s. Driekwart van de bedrijven heeft de smaak van innoveren te pakken en gaat met TCNN opnieuw samenwerken. MKB-Nederland: Hogescholen moeten een duidelijke plaats krijgen in het innovatiebeleid. Het TCNN kan een voorbeeld zijn voor het opzetten van andere regionale kenniscentra rond hogescholen. 4. Versterking kennisinfrastructuur is niet alleen kennisontwikkeling Probleem: De 800 miljoen aardgasbaten, die de komende vier jaar door het Kabinet in versterking van de kennisinfrastructuur worden gestopt (BSIK 8, voorheen ICES-KIS), zijn uitsluitend bedoeld voor nieuw fundamenteel-strategisch onderzoek (nanotechnologie, lifesciences, ICT e.d.), dat wordt uitgevoerd door universiteiten. Als er al bedrijven bij betrokken zijn, dan zijn dat vooral (zeer) grote bedrijven. Oorzaak: zie punt 1. Commentaar: Het is de vraag in hoeverre dit geld ook echt gaat renderen in de zin dat het leidt tot meer innovatieve producten. MKB-Nederland vindt de BSIK veel te beperkt en is van mening dat onder versterking van de kennisinfrastructuur ook het beter gebruiken van kennis valt. Een consortium bestaande uit MKB-Nederland, hogenscholenlobby HBO-Raad, kenniscentrum TNO, adviseursnetwerk Syntens en onderzoeksclub Telematica Instituut wil dat ook geld beschikbaar komt voor het bevorderen van en ervaring opdoen met kenniscirculatie, met het hoger beroepsonderwijs als intermediair. Het totale pr oject heeft een omvang van 80 miljoen voor vier jaar. Aan de BSIK wordt hiervoor 40 miljoen gevraagd. Het is ongelooflijk, maar waar: het voorstel zal het hoogstwaarschijnlijk niet redden, omdat het zich vooral richt op kennisbenutting en niet past binnen de door EZ en OCW opgestelde spelregels dat het moet gaan om nieuw wetenschappelijk onderzoek op het hoogste niveau. Opmerkelijk is dat onlangs Philips even met minister Brinkhorst (EZ) heeft geregeld dat zij een bedrag van 120 miljoen uit de BSIK-pot krijgt voor onderzoek. Klaarblijkelijk geldt de hele BSIK-procedure voor Philips niet. 8 BSIK: Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur 5

6 MKB-Nederland: Er moet geld beschikbaar komen binnen de BSIK om ook de toepassing van kennis via hogescholen te stimuleren. Daarnaast moeten ook bij de andere BSIK-projecten nadrukkelijk kansen komen om mkb-bedrijven mee te laten doen. 5. Stimuleer open standaarden Probleem: Hoewel een overgrote meerderheid van het mkb datacommunicatie -verbindingen of internet heeft, blijft het gebruik van die netwerken beperkt tot het zoeken op internet, s en electronic banking. Echt zakelijk gebruik van netwerken, in de zin dat iedereen o.b.v. gemeenschappelijke standaarden met elkaar zaken doet, gebeurt in het mkb maar mondjesmaat. Het gevolg is wel dat de echte voordelen van ICT, namelijk kostenbesparing en meer toegevoegde waarde door ketensamenwerking, niet worden benut. Het gaat hierbij overigens om een besparingspotentieel voor het mkb van miljarden euro s. Oorzaak: Ook hier is de techniek zelf niet het probleem, maar wel de toepassing. De belangrijkste oorzaak is ontbreken van open standaarden voor uniforme artikelclassificaties. Mkb-ondernemers merken maar al te vaak dat in hun branche met (soms veel) verschillende artikelgegevens wordt gewerkt, waardoor het communiceren over artikelen niet echt makkelijk gaat. Veel ondernemers zitten in branches waarin veel aanbieders, groothandelaren en leveranciers werkzaam zijn, waardoor het maken van gezamenlijke afspraken moeilijk is. In sterk geconcentreerde markten (doe het zelfzaken, supermarkten) waar slechts een aantal grote spelers actief is, zijn wel standaarden afgesproken (EAN-streepjescodes). Commentaar: De pogingen van EZ om mkb-ondernemers te interesseren voor een eigen website zijn goed bedoeld en op zich prima, maar veel belangrijker voor het van de grond komen van electronisch zakendoen is het stimuleren van het gebruik van open standaarden voor artikelclassificaties. De techniek is niet het struikelblok; maar het is vooral een organisatievraagstuk: hoe zorg je dat partijen met elkaar gemeenschappelijke artikelcodes afspreken. De praktijk wijst uit dat het niet vanzelf gebeurt en hier ligt dan ook een kans voor EZ om als sterke, onafhankelijke partij samen met betrokken branche-organisaties te zorgen dat bestaande kennis over open standaarden wordt ingezet. MKB-Nederland: EZ en branche-organisaties zouden de partijen bij elkaar moeten brengen om te organiseren dat binnen ketens open standaarden gemeengoed worden. 6

7 Daag mkb-bedrijven uit tot kennisontwikkeling 6. Overheid als launching customer Probleem: Hoog innovatieve (startende) bedrijven hebben vaak moeite eerste klanten voor hun nieuwe productideeën te vinden. De overheid kan een belangrijke rol spelen als innovatieve opdrachtgever of aanbesteder. Een overheid die als launching customer optreedt, vermindert onzekerheid over eerste opbrengsten. In de Verenigde Staten (en in navolging daarvan nu ook in Groot Brittannië) treedt de overheid bij hooginnovatieve projecten op als launching customer. In 1982 is in de Verenigde Staten de Small Business Innovation Development Act aangenomen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het Small Business Innovation Research programma (SBIR) dat de grote departementen en organisaties verplicht om een percentage (thans 2,5%) van hun R&D budget te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) door kleine bedrijven, inclusief starters. Het programma wordt onder auspiciën van de Small Business Administration (SBA) uitgevoerd door de departementen en organisaties. De National Science Foundation (NSF) de Amerikaanse NWO is er daar één van. De Nederlandse overheid voelt weinig voor een dergelijk programma. Achtereenvolgende evaluaties van de General Accounting Office (GAO), de Amerikaanse Rekenkamer, hebben aangetoond dat geen programma zoveel succes heeft met stimuleren en starten van technologisch voorop lopende en innovatieve bedrijven als SBIR. Belangrijkste redenen van het succes zijn: 7 100% financiering in de niet-commerciële risicodragende fase 7 De drie-fasen structuur, waarbij voor het mkb en starters te grote risico s door de overheid worden gedragen, de commercialisatie privaat wordt bekostigd, en kleine bedrijven worden gedwongen vooraf een volledig ondernemingsplan te maken. 7 De relatief korte duur van de onderzoeks- en ontwikkelingsfasen (samen 2,5 jaar), die beter aansluit bij de behoeften van het mkb en starters dan sommige langer durende universitaire onderzoekstrajecten. Oorzaak: De Nederlandse overheid lijkt vooral beducht voor de 100% financiering in de eerste en tweede fase, waarbij veelal ka n worden gehoord dat een dergelijke financiering niet te rijmen zou zijn met Brusselse regels. De denkfout die daarbij wordt gemaakt is dat de SBIR-honorering wordt gezien als subsidie. SBIR honoreringen zijn geen subsidie, maar aanbestedingen van de overheid, die daarmee onderzoek en ontwikkeling wil aanschaffen om te voorzien in een publieke behoefte. De commercialisatie van de ontwikkelde kennis is een zaak van het uitvoerende bedrijf, dat daarvoor in fase 3 dan ook geen overheidssteun krijgt. Wel is het zo dat honorering van fase 1 7

8 en, vervolgens, 2, alleen kan geschieden als ook een ondernemingsplan bestaat voor fase 3. Dat geeft onder meer de extra zekerheid dat een bank of een venture capitalist de plannen toetst op hun commerciële waarde, inclusief de toets op de eventuele verkrijgbaarheid van het beoogde resultaat op de markt. Het aandeel van de overheid aan kosten van de ontwikkelingen in alle drie fasen tezamen kan becijferd worden vanuit de Amerikaanse ervaring op minder dan 50%. In Engeland zag men overigens geen Brusselse bezwaren en loopt nu wel een analoog programma 9. MKB-Nederland: Introduceer een Nederlandse versie van het SBIR-programma, waarmee een vast percentage R&D-geld 10 wordt aanbesteed bij (startende) hoog innovatieve mkb-bedrijven en beijver ook dat er een Europese versie komt. 7 Opzetten van ontwikkelteams van mkb-ers en onderzoekers ( problem solving units ) Probleem: Het Nederlandse innovatiesysteem (alle door EZ of OCW gefinancierde intermediaire, kennis- en onderwijsorganisaties) is voor het mkb diffuus en moeilijk toegankelijk. Het gevolg is dat de kennis tussen (potentieële) high-tech mkb-bedrijven en kennisinfrastructuur nauwelijks heen en weer gaat. Oorzaak: Er zijn bijzonder veel autonoom werkende organisaties, er ontbreekt een netwerk, elke organisatie heeft zijn eigen financiering met eigen voorwaarden en de aansturing geschiedt door EZ, OCW of beiden. Het maken van afspraken is moeilijk. Commentaar: Het (georganiseerde) mkb heeft behoefte sneller te zien welke technologieën en andere innovatieve ideeën tussen nu en 2 jaar interessant kunnen gaan worden en - daaraan gekoppeld - als er iets interessants bij zit, er snel mee aan de gang te gaan in zogenoemde problem solving units (ontwikkelclubs bestaande uit praktische onderzoekers en ondernemers). MKB-Nederland, EZ en de branche-organisaties FHI, Metaalunie en FOCWA hebben begin dit jaar onderzocht in hoeverre er behoefte was een gezamenlijk netwerk op te zetten dat uiteindelijk ondernemers met nieuwe ideeën en daarbij horende onderzoekers sneller bij elkaar moet brengen. Positief is, dat ook binnen de kennisinfrastructuur behoefte is aan zo n praktisch netwerk. 9 Het Small Business Research Initiative (SBRI) 10 De publieke R&D-uitgaven bedragen per jaar circa 4 miljard. 8

9 MKB-Nederland: Samen met de betrokken branche-organisaties is besloten een netwerk van in het mkb geïnteresseerde onderzoekers vooral praktisch en al werkend in te vullen: MKB- Nederland en branche-organisaties willen in de eigen mkb-achterban een aantal toepassings- /technologiegebieden selecteren waarvoor veel belangstelling is en waarvoor mogelijkerwijs problem solving units kunnen worden gevormd. MKB-Nederland wil daarom binnenkort samen met STW één of meer bijeenkomsten (circa 20 personen) rond een aantal concrete technologieën/toepassingen (o.a. sensoren, embedded software, laser lassen, lijm- en hechttechnologie) gaan organiseren, waarin we kijken of ook echt afspraken kunnen worden gemaakt over problem solving units. MKB-Nederland verwacht hierbij overigens wel een actieve en meedenkende overheid. Het moet uiteindelijk leiden tot een structuur waarmee ook andere branches hun thema s kunnen oppakken en betrokken raken bij kansrijk publiek onderzoek. 8. Financiering universiteiten afhankelijk maken van samenwerking met mkb Probleem: Mkb-bedrijven raken steeds meer aangewezen op samenwerking met kennisinstellingen voor het ontwikkelen van nieuwe producten, door steeds kortere levenscycli van producten en het steeds kostbaarder worden van het doen van volledig eigen R&D. Maar slechts 2% van het mkb heeft contacten met kennisinstellingen. Zelfs voor high-tech mkbbedrijven zijn universiteiten (en andere kennisinstellingen) vaak nog gesloten als oesters. Oorzaak: In de huidige situatie krijgen universiteiten hun onderzoeksgeld van de overheid zonder enige inmenging vooraf. Deze steun is voor 80% gebaseerd op een historische sleutelverdeling. Commentaar: De huidige systematiek leidt tot een sterke focus binnen Nederlandse universiteiten op het zo veel mogelijk publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Er zijn geen prikkels binnen universiteiten om binnen de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis te kijken naar samenwerkingsmogelijkheden met het mkb. Voorts is het aanbod van wetenschappelijke kennis op universiteiten (waar zit wat?) onvoldoende transparant voor mkb-bedrijven. In de VS worden universiteiten voor hun financiering ook beoordeeld op de wijze waarop zij samenwerken met het mkb en er sprake is van kenniscirculatie (kennis die over en weer gaat). MKB-Nederland: Universiteiten moeten meer dan nu worden gedwongen samen te werken met het mkb door een deel van het onderzoeksgeld te oormerken voor gezamenlijk onderzoek met het bedrijfsleven. Bij de verdeling van dat onderzoeksgeld door de overheid moeten universiteiten worden afgerekend op de wijze waarop kennis over en weer is gegaan met het mkb. 9

10 9. Uniforme afspraken over intellectueel eigendom Probleem: Bij projecten en samenwerking tussen bedrijven en universiteiten ontstaan veel problemen over vragen als Van wie is nu eigenlijk de ontwikkelde kennis? en Op welke manier mag je die kennis gebruiken? Oorzaak: In Nederland zijn er geen uniforme regels voor intellectuele eigendomsrechten als bedrijven R&D uitbesteden bij universiteiten en andere kennisinstituten. Iedereen hanteert zo zijn eigen regels en dat bevordert de markttransparantie niet. Soms zijn er ook helemaal geen regels en dat leidt natuurlijk op een gegeven moment tot problemen. Soms hanteren kennisinstellingen (bijvoorbeeld TNO) bepalingen waarmee de ondernemer feitelijk met lege handen staat, want dan blijkt de in opdracht ontwikkelde innovatie eigendom te worden van die instituten en dat geldt zelfs voor de kennis die door bedrijven is ingebracht! Dat moet anders. Commentaar: De huidige onduidelijkheid belemmert de wisselwerking tussen kennisinstellingen en mkb. Bovendien zit het mkb in een nadeliger onderhandelingspositie dan grote bedrijven, waardoor zij sneller ongunstiger voorwaarden moet accepteren. MKB-Nederland: Er moeten heldere uniforme regels komen voor intellectuele eigendomsrechten volgens het uitgangspunt: wie betaalt is eigenaar van de kennis. 10. Europa: Stop de afbouw van mkb-regelingen Probleem: Eigenlijk hetzelfde als in Nederland. Ondanks ontroerende teksten over het mkb, is de beleidspraktijk op steeds grotere afstand van het bedrijfsleven en vooral van het mkb komen te staan. Oorzaak: Een lineaire manier van denken over innovaties, namelijk het geloof dat meer publieke kennisontwikkeling automatisch leidt tot meer innovaties in het bedrijfsleven (incl. mkb). Commentaar: Een heilloze weg, waardoor de EU natuurlijk nooit tot de meest concurrerende economie in de wereld zal uitgroeien (Lissabon-doelstelling). Het probleem van onvoldoende kennisontwikkeling door mkb-bedrijven wordt er immers niet mee opgelost. Het gevolg is wel dat in de Europese technologieprogramma s (Kaderprogramma s) steeds meer geld wordt gepompt in kennisontwikkelingsprogramma s van universiteiten en andere kennisinstellingen (eventueel in samenwerking met grote bedrijven) en steeds minder in de specifieke mkb-programma s, die zich richten op kennisontwikkeling in het mkb (CRAFT en Collective Research ). Het gevolg is dat 10

11 nu reeds het geld voor een aantal mkb-programma s op is, waardoor prima R&D-projecten van samenwerkende Europese mkb-bedrijven moeten worden afgewezen. MKB-Nederland: De Nederlandse en Europese overheid moeten zich actief inzetten voor een aanpassing van het huidige EU-technologieprogramma (Kaderprogramma), zodat meer geld beschikbaar komt voor de specifieke R&D-programma s voor het mkb. Kortom, de boodschap van de tien punten van MKB-Nederland is heel kort samengevat: - Zorg voor een betere balans tussen kennisontwikkeling en kennistoepassing; - Daag meer mkb-bedrijven uit tot kennisontwikkeling en betrek deze bedrijven bij fundamenteel-strategische onderzoeksprogramma s. Den Haag, 1 oktober 2003 Contactpersoon: drs. K.A. Ravesloot, telefoon: , 11

Kennis als motor Aanbevelingen voor het technologieen wetenschapsbeleid

Kennis als motor Aanbevelingen voor het technologieen wetenschapsbeleid Kennis als motor Aanbevelingen voor het technologieen wetenschapsbeleid Vereniging VNO-NCW De Vereniging VNO-NCW is de grootste centrale ondernemingsorganisatie van Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

CLUSTERPROJECT E-LEARNING

CLUSTERPROJECT E-LEARNING CLUSTERPROJECT E-LEARNING 1 INLEIDING... 3 1.1 WOORD VOORAF... 3 1.2 VERANTWOORDING... 3 2 VRAAGSTELLING EN DOELSTELLING... 6 2.1 VRAAGSTELLING... 6 2.2 DOELSTELLING... 6 2.3 CONCRETE DOELEN... 7 3 EFFECTEN...

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren. Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren advies 77 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Nadere informatie

Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur

Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur Strategisch investeren in grootschalige onderzoeksfaciliteiten Hieronder vindt u de concepttekst van het AWT-advies over grootschalige onderzoeksfaciliteiten dat zich

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2004 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid voor Toekomstfonds

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid voor Toekomstfonds Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid voor Toekomstfonds Inleiding Beschrijving regeling In najaar 2014 is naar aanleiding van de motie Pechtold (mede ondertekend door Zijlstra, Samson, Slob en

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Kosten voor de baat. Valorisation Grant De STW-variant van de Nederlandse SBIR

Kosten voor de baat. Valorisation Grant De STW-variant van de Nederlandse SBIR Kosten voor de baat #02 _ De Valorisation Grant als springplank voor academische bedrijvigheid Technologiestichting STW _ april 2011 De Valorisation Grant is een programma voor het creëren van nieuwe high-tech

Nadere informatie

Overheid als opdrachtgever voor innovatie Invulling motie Aptroot, Besselink. juni 2009. Samenvatting

Overheid als opdrachtgever voor innovatie Invulling motie Aptroot, Besselink. juni 2009. Samenvatting Overheid als opdrachtgever voor innovatie Invulling motie Aptroot, Besselink juni 2009 Samenvatting Sinds 2003 loopt het interdepartementale project launching customer, dat geresulteerd heeft in het verzamelen

Nadere informatie

Scholen voor Ambities

Scholen voor Ambities Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 4 februari 2010 Scholen voor Ambities - Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015

Nadere informatie

Werken aan de innovaties van de toekomst

Werken aan de innovaties van de toekomst Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Postbus 93144 2509 AC Den Haag T +31 (0) 88 602 5452 www.agentschapnl.nl Rijksoverheid December 2010 Publicatie-nr. 3IPJR1002 Fotograaf

Nadere informatie

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Mei,2015 Inhoud Samenvatting... 4 Economisch belang van excellent hoger onderwijs... 4 Uitdagingen... 4 Beoordeling onderwijsbeleid

Nadere informatie

Concurrentiepositie MKB. Concurreren in een nieuw Europa

Concurrentiepositie MKB. Concurreren in een nieuw Europa Concurrentiepositie MKB Concurreren in een nieuw Europa Contactpersoon Deze studie is in opdracht van ABN AMRO en MKB-Nederland uitgevoerd door SEOR (Erasmus Universiteit Rotterdam). Auteurs Dr. Elbert

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Wie betaalt bepaalt?

Wie betaalt bepaalt? Wie betaalt bepaalt? Advies aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de noodzaak van onafhankelijkheid en diversiteit van het wetenschappelijk onderzoek Achtergrondrapport maart 2006

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Kennisbeleid bij de Nederlandse overheid. Een inventarisatie van het kennisbeleid bij de Nederlandse ministeries

Kennisbeleid bij de Nederlandse overheid. Een inventarisatie van het kennisbeleid bij de Nederlandse ministeries Kennisbeleid bij de Nederlandse overheid Een inventarisatie van het kennisbeleid bij de Nederlandse ministeries AWT Oktober 2004 Florence Bloemkolk Babs van den Bergh 2 Inhoud 1- Inleiding p. 3 2- Methode

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

CONCEPT. Operationeel Programma Kansen voor West 2014-2020. 28 mei 2013

CONCEPT. Operationeel Programma Kansen voor West 2014-2020. 28 mei 2013 CONCEPT Operationeel Programma Kansen voor West 2014-2020 28 mei 2013 DISCLAIMER Dit concept is opgesteld voorafgaand aan de publicatie van de landenspecifieke aanbevelingen van 29 mei 2013. De definitieve

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Diensten Waarderen. december 2012

Diensten Waarderen. december 2012 79 Diensten Waarderen december 2012 Colofon Vormgeving: Jumnior beeldvorming - Zoetermeer Druk: Quantes - Rijswijk December 2012 ISBN 9789077005606 Verkoopprijs 12,50 Auteursrecht Alle auteursrechten voorbehouden.

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie