Herijking Hoger Onderwijs Almere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herijking Hoger Onderwijs Almere"

Transcriptie

1 Herijking Hoger Onderwijs Almere Maart 2008

2 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING EN SAMENVATTING 1.1 Doel nota Resultaten tot nu toe Ambities Herijking 4 HOOFDSTUK 2 REGULIER ONDERWIJS, RESULTATEN EN VERWACHTING 2.1 Inleiding Aanbod en Studentenaantallen Nieuw aanbod Prognoses Potentieel Beschikbare middelen 9 HOOFDSTUK 3 AANPAK: VOLHOUDEN EN DOORZETTEN 3.1 Beleidslijnen Verbreden van de markt: convenant Nieuwe peilers: particulier en internationaal onderwijs Faciliteiten Marketing en PR Doorstroom MBO/HBO Subsidies Samenvatting aanpak 16 2/21

3 Hoofdstuk 1 Inleiding en Samenvatting 1.1 Doel nota Het aantrekken van hoger onderwijs is een belangrijk speerpunt in het beleid van Almere. Almere blijft de komende decennia een onstuimige groei doormaken en zal zich in 2030 ontwikkelen tot een stad van inwoners. Daar hoort een passend aanbod aan hoger onderwijs bij. Een goede kennisinfrastructuur en een goed opgeleide beroepsbevolking is voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van eminent belang. De beroepsbevolking in Flevoland is gemiddeld lager opgeleid dan de Nederlandse beroepsbevolking in het algemeen.nu is de jeugd voor het overgrote deel aangewezen op het aanbod aan hoger onderwijs in andere steden in de randstad. Vaak keren de studenten niet meer naar Almere terug. Een ruim aanbod aan hoger onderwijs houdt wellicht de studenten hier, heeft een opwaarts effect op het opleidingsniveau van de beroepsbevolking.en draagt bij aan het economische en stedelijke klimaat van Almere. Om die reden spant Almere zich al bijna 10 jaar in voor Hoger onderwijs in Almere Conform de toezegging aan de raad wordt in deze nota de voorlopige balans opgemaakt van de bereikte resultaten en een aanpak voorgesteld die structuur en samenhangt brengt. Het bereiken van de doelstellingen Hoger Onderijs, zoals verwoord in het werkplan vergt een gerichte aanpak op een bredere scope. Commitment wordt gevraagd op een zestal beleidslijnen; Verbreden van de markt van regulier onderwijs (convenant) Nieuwe peilers: particulier en internationaal onderwijs Bieden van accommodatie en fasciliteiten Pr en marketing (Almere als studentenstad) Bevorderen doorstroming MBO/HBO Subsidieregeling Hoger onderwijs 1.2 Resultaten tot nu toe. Het Hoger Onderwijs in Almere groeit geleidelijk. In 1998 werd de eerst Hbo opleiding in Almere gevestigd. Almere heeft dat waar mogelijk gefaciliteerd. Er is geïnvesteerd in onderwijshuisvesting (o.a de Aardbei), marketing en communicatie en er zijn aanloopsubsidies voor opleidingen verstrekt. In de afgelopen 10 jaar is het aanbod aan hoger onderwijs wel uitgebreid, maar van een voldoende aanbod is met vier opleidingen nog geen sprake. In het studiejaar 2007/2008 zijn er 1388 studenten in Almere ingeschreven. De jaren daarvoor schommelde de studentenaantallen rond de De lijn naar boven is ingezet. Het verloop van het aantal studenten is opmerkelijk. Vanaf het studiejaar 2002/2003 heeft er een groei van het aantal studenten van 360 plaatsgevonden. De groei doet zich met name de laatste twee jaar voor. Voor de periode t/m 2011/2012 is verdere groei voorzien naar 3100 studenten. 3/21

4 De genoemde groei van de studenten is volledig gelokaliseerd bij het reguliere bekostigde hoger onderwijs (HvA en Aeresgroep). Dat is een positieve ontwikkeling, maar nog onvoldoende voor de ambities van Almere. 1.3 Factoren om rekening te houden In het werkplan van het college is de ambitie geformuleerd om in nieuwe opleidingen en in totaal 4000 studenten in Almere te hebben. Op grond van de prognoses wordt over 4 jaar in het regulier onderwijs een studentenpopulatie van circa 3100 studenten verwacht. Voor het bereiken van de doelstelling van 4000 studenten moeten alle zeilen bijgezet worden. Er zijn drie factoren die de mogelijkheden van groei van het regulier onderwijs begrenzen of beïnvloeden.. De eerste factor van betekenis in het reguliere onderwijs is de autonomie van de instellingen. Onderwijsinstellingen nemen autonoom beslissingen binnen de kaders die het ministerie van OCW aangeeft. Het in januari 2007 afgesloten convenant Hoger Onderwijs Flevoland is wel een besluitvormingskader, maar heeft geen dwingend karakter voor nieuw aanbod van hoger onderwijs. Gemeenten hebben ten aanzien van het Hoger onderwijs geen regelmacht of structurele middelenmacht. De tweede factor waar bij de realisatie van hoger onderwijs rekening mee moet worden gehouden is de uitstroom van het voortgezet en MBO onderwijs naar het Hbo. Die studentenstroom is in Flevoland relatief beperkt. Met de verdere doorgroei van Almere kan de potentiële instroom VO/MBO vanuit de provincie Flevoland van 1200 studenten oplopen naar 2000 studenten in Deze studenten kunnen kiezen uit een veelheid van opleidingsmogelijkheden. Een derde factor is daarom ook het opleidingsaanbod in de omliggende gebieden, zoals Amsterdam, maar ook Zwolle voor de uitstroom vanuit de Noordoostpolder en Utrecht voor de schoolverlaters uit Zeewolde. Een verbreding en intensivering van de aanpak naar het hoger onderwijs is noodzakelijk. Het eenzijdige spoor van het bekostigd hoger onderwijs is te smal voor de ambities van de stad. 1.4 Herijking Voor het realiseren van de ambities van het hoger onderwijs zal Almere zijn pijlen ook gaan richten op andere aanbieders van hoger onderwijs (Windesheim) en ook op het particuliere en het internationale onderwijs. De kansen daarop zijn goed, zoals uit de diverse verkenningen blijkt. Permanente educatie, een leven lang leren, zorgt dat professionals nog veel opleidingen volgen. Deze particuliere markt is aanzienlijk. Een zijn diverse particuliere aanbieders, maar ook Hogescholen en Universiteiten bedienen deze markt. Daarmee kan de basis voor opleidingen worden verstevigd. Internationale instellingen die studenten van over de gehele wereld aantrekken voor langere of kortere tijd, betekent dat de studentenpopulatie in Almere groeit, het academisch klimaat verbetert en Almere een meer grootstedelijke uitstraling krijgt. Er ontstaat synergie. De aantrekkingskracht van Almere als vestingplaats voor opleidingen en als studentenstad zal toenemen. 4/21

5 In deze nota wordt daarom de strategie uitgewerkt voor de aanpak gericht op de doorgroei van het hoger onderwijs gebaseerd op de drie pijlers. bekostigd hoger onderwijs particulier (onbekostigd) hoger onderwijs internationaal onderwijs Deze aanpak moet leiden tot zowel een versnelling van de groei van het reguliere onderwijs als tot een verbreding van de markt voor het hoger onderwijs. Versnelling wordt verwacht van het verruimen van het aantal aanbieders. Begin 2007 is een convenant afgesloten op basis waarvan Vu/Windesheim en de Aeresgroep ook aanbod in Almere kunnen realiseren. Het aanbod is niet meer alleen afhankelijk van de Hogeschool van Amsterdam. Hoewel de samenwerking rond de uitwerking van het convenant niet probleemloos verloopt, is het convenant het kader voor de versnelling van de groei in het hoger onderwijs en heeft een stimulerende werking. De UvA/HvA heeft het voornemen de komende vier jaar jaarlijks een nieuwe opleiding te starten en de Aeresgroep start in 2008 met een opleiding die een fors deel van de verwachte groei uitmaakt. Met Vu/Windesheim zijn gesprekken gaande over nieuwe opleidingen in Almere. Het verruimen van het aantal aanbieders Hoger Onderwijs heeft geen invloed op het studentenpotentieel uit het Voortgezet onderwijs en het MBO. Om de doelstelling voor hoger onderwijs in Almere te bereiken zal dus het potentieel in het particulier en internationaal onderwijs aangeboord moeten worden. Vanaf het voorjaar 2007 zijn in samenwerking met economische zaken diverse contacten met particuliere onderwijsaanbieders gelegd en is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in het internationale onderwijs. De vooruitzichten hierin blijken gunstig te zijn. Uit een verkennend onderzoek van het bureau Ziggurat o.l.v. de heer Torenbeek blijkt dat er op internationaal niveau belangstelling is voor het realiseren van aanbod in Almere, mits de juiste faciliteiten voorhanden zijn. Voorzieningen als collegezalen, een bibliotheek, studentenhuisvesting, congresaccommodaties en sportfaciliteiten zijn daarvoor noodzakelijk. Gezamenlijk gebruik van die faciliteiten door regulier, particulier en internationaal onderwijs levert naar verwachting een enorme synergie op onderwijsgebied op en draagt bij aan het creëren van een grootstedelijk klimaat, passend bij een stad van inwoners. Een haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van faciliteiten en accommodaties voor Hoger Onderwijs in Almere is een van de nieuwe maatregelen die wordt voorgesteld. Met deze nieuwe aanpak wordt een nieuwe impuls aan de groei van het hoger onderwijs gegeven. Niettemin is het realiseren van de doelstelling een kwestie van de lange adem. Het tempo van succes kan niet afgedwongen worden. De genoemde drie pijlers, het perspectief van een accommodaties voor Hoger Onderwijs, een slimme marketingstrategie van Almere Studentenstad zijn belangrijke onderdelen van 5/21

6 een integrale aanpak van zes beleidslijnen voor de stimulering van nieuw aanbod aan hoger onderwijs in Almere. 6/21

7 Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers 2.1 Inleiding In de afgelopen jaren is veel energie gestoken in het realiseren van de doelen voor hoger onderwijs. De focus lag daarbij op het bekostigd onderwijs. Voor Almere als studentenstad is het voltijds onderwijs erg belangrijk. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de studentenaantallen in Almere en de prognose voor de komende jaren en wordt ingegaan op het convenant. 2.2 Aanbod en Studentenaantallen De Hoge school van Amsterdam is tot op heden de enige aanbieder van Hoger Onderwijs. Het Instituut voor Information Engineering, de Pabo en de tandarts- en mondhygenisten opleiding (Acta) bepaalden tot 2006 het aanbod. De bacheloropleiding Gedrag en samenleving van de UvA is in 2007 uit Almere teruggetrokken. In deze collegeperiode zijn drie nieuwe opleidingen gestart, een voltijdsopleiding en twee minoren. De opleiding Ondernemen, Innovatie en techniek (OIT) is per september 2007 gestart. Het betreft een voltijdsopleiding. De opleiding maakt onderdeel uit van de Business School Almere. (BS-A). De BS-A biedt ook de minor Ondernemen aan. De tweede minor is de minod praktijkondersteuners. In de onderstaande tabel worden de studentenaantallen van de opleidingen die sinds 2002 in Almere aangeboden worden weergegeven. Huidig aanbod 2002/ / / / / /08 Pabo voltijds Pabo deeltijd IIE Acta ? OIT 26 BS-A minor Ondernemen HSA: minor Praktijk 15 ondersteuners Gedrag en Samenleving Totaal Bron: Sociale Atlas en Masterplan IIE van de HvA, febr 2007 Noot: de studentenaantallen van de Acta in 2005/06 zijn geschat. Uit het overzicht blijkt dat sinds 2002 het aantal studenten met 360 is gestegen. Hierin zijn de studenten van minoren meegenomen. Dat zijn dikwijls geen voltijdstudenten. Er is sprake van een bescheiden maar continue groei.in de periode vanaf /21

8 2.3 Nieuwe aanbod Voor de nabije toekomst wordt een sterkere groei van het aantal studenten verwacht. Met ingang van het studiejaar 2007/08 starten verschillende nieuwe opleidingen: Small business en retail management van de HvA. De verwachting is dat de opleiding in 4 jaar tijd 270 studenten heeft. De opleiding Small business en retail management is ontwikkeld binnen het kader van de Business school Almere. Ook wordt binnen de opleiding IIE de start van een masteropleiding Digital Life voorzien, die in 4 jaar tijd 100 studenten moet hebben. 1 De Health School Almere(HSA) 2 gaat in 2008/09 ook officieel van start. De HSA is een initiatief van de Zorggroep Almere en een samenwerkingsverband tussen de zorgaanbieders, de UvA/HvA en de gemeente. De HSA kondigt in haar business plan van november 2007 diverse opleidingen aan. Het betreft voornamelijk minoren op HBO en WO niveau, zowel gericht op HBO studenten als professionals en managers in de zorg. De HSA hoort voor dat deel tot het particulier onderwijs. De HSA biedt vooralsnog geen voltijdsopleidingen. Ze biedt wel minoren aan voor voltijdstudenten. De HSA verwacht in de komende 3 jaar circa 350 studenten. De HSA ontwikkelt het studieaanbod samen met de UvA/HvA, maar niet uitsluitend. De UvA/HvA heeft wel de positie van preferred supplier en participeert ook in de stichting van de HSA/ Het opleidingsconcept van de HSA legt een sterk accent op de praktijkopdrachten. De behoefte aan ruimtes voor contactonderwijs zijn derhalve beperkt. Er wordt gebruik gemaakt van ruimtes bij zorgaanbieders. De Aeres groep start met ingang van 2008/09 met de opleiding Agro business. De opleiding komt in Almere Poort, dichtbij het ROC en richt zich ook nadrukkelijk op de doorstroming van MBO studenten naar HBO. De Aeresgroep verwacht in 4 jaar tijd circa 800 studenten. De Aeresgroep is daarmee de eerste Hogeschool die naast de HvA een aanbod realiseert in Almere. De Aeresgroep is convenantpartner evenals VU/Windesheim. Vooralsnog heeft de VU/Windesheim nog geen aanbod in Almere. Over een mogelijk aanbod van hen worden op dit moment wel gesprekken gevoerd.met de convenantpartners wordt overlegd over een aanbod al of niet in samenwerking met elkaar (zie ook hierna). Het International New Town Institute is primair een onderzoeksinstituut, maar het biedt studenten ook promotieplaatsen aan en masterstudies. In dat verband horen ze ook in het overzicht met nieuwe opleidingen thuis. 1 Bron: masterplan IIE, HvA, febr DHSA heeft de naam veranderd in Health School Almere 8/21

9 2.4 Prognoses In de onderstaande tabel worden de geprognosticeerde studentenaantallen voor de nieuw te starten opleidingen samengevat. In het overzicht is ook de in 2007/08 gestarte Opleiding Ondernemen, Innovatie en Techniek meegenomen, omdat die nog een groei door zal maken, daar waar de overige opleidingen stabiliseren. Prognoses studenten aantallen bestaande en nieuwe opleidingen Prognoses studentenaantallen Nieuwe opleidingen 2008/ / / /12 Small Business Digital Life (master) HSA (minoren en cursussen) Agro business Int. Nat. New Town Inst (master) Ondernemen, Innovatie & Techniek Sub Totaal Bestaande opleidingen Totaal Bron: masterplan HvA en tussenrapportage HO Samenvattend, op basis van de nu beschikbare informatie blijkt dat: o de studentenpopulatie in 2012 jaar circa 3100 studenten omvat (1385 plus 1745). o Het aantal voltijdstudenten is circa o de groei in de komende 4 jaar bijna ruim 4 keer zo hoog ligt als in de 4 jaar daarvoor (groei van 1600 studenten ipv 360 studenten). Geconcludeerd moet worden dat met deze nieuwe opleidingen een aanzienlijke versnelling van de groei wordt voorzien. 2.5 Potentieel Jaarlijks kiezen zo n studenten voor een HBO opleiding bij een bekostigde instelling. Ze hebben daarbij de keuze uit 42 hogescholen. De Provincie Flevoland is het primaire adherentie gebied voor Hoger Onderwijs in Almere. Het Instituut voor Information Enginering van de HvA heeft recent onderzoek laten doen naar de uitstroom uit het voortgezet onderwijs en het MBO in 9/21

10 Flevoland richting het HBO en heeft op basis van de verwachte bevolkingsgroei extrapolaties gemaakt naar ( Doorstroom naar HBO Feitelijk Prognoses aantal Havo 824 VWO 105 MBO Uit de tabel blijkt dat het potentieel op grond van de huidige gegevens over doorstromingspercentages stijgt naar circa 2000 studenten in 2030 bij de verwachte schaalsprong in Almere. Deze uitstroom komt voor een deel terecht in Almere. Studenten uit de Noordoostpolder kiezen vaak voor het aanbod in Zwolle en Leeuwarden. De studenten uit Zeewolde kiezen ook dikwijls voor Utrecht. (zie bijlage 1) Daarnaast heeft Lelystad en Dronten ook een aanbod van Hoger Onderwijs. Studenten in het HBO laten zich meer leiden door nabijheid van een opleiding dan WO studenten zoals uit onderzoek blijkt, maar de inhoud van de opleiding, de aansluiting op de eigen capaciteiten en de beroepsperspectieven zijn belangrijker motieven. Voor de opleiding OIT blijkt maar 25% van de nieuwe inschrijvingen afkomstig te zijn uit Almere, maar voor de Pabo is 60% afkomstig uit Flevoland. Belangrijk is echter te constateren dat het natuurlijk potentieel in de Provincie Flevoland voor Hoger Onderwijs in Almere in absolute aantallen bescheiden blijft en dat studenten de keuze hebben uit veel HBO instellingen in aangrenzende gebieden. Het aanbod in Almere zal zich dus zodanig moeten onderscheiden dat het ook studenten uit andere delen van Nederland aantrekt. De bescheiden uitstroom onderstreept de noodzaak om ook andere doelgroepen te bereiken om het fundament voor het Hoger Onderwijs te verstevigen. 2.6 Wetenschappelijk onderwijs en kennisinstituten. Er is geen aanbod van regulier wetenschappelijk onderwijs in Almere. De opleiding gedrag en samenleving is uit Almere teruggetrokken. De kansen voor zelfstandig Universitair onderwijs in Almere zijn niet reëel. Almere zet daarom primair in op 3 Onderzoek HBO in Almere, T. Triezenberg, febr /21

11 versterking van het Hoger onderwijs. Kennisinstituten leveren echter wel mogelijkheden voor academisch onderwijs. Het INTI biedt op dit moment een master en promotieplaatsen aan. Andere activiteiten van het INTI zoals een lezingencyclus dragen ook bij aan het academisch klimaat in Almere. Het Turinginstituut 4, dat naar verwachting in Almere gevestigd zal worden, zal ook een dergelijk onderwijsaanbod leveren. De HSA overweegt de mogelijkheden tot een master voor digital care. 2.7 Beschikbare middelen Almere investeert aanzienlijk in de wegbereiding voor Hoger Onderwijs. Niet bestede middelen worden jaarlijks in de reserve beroeps- en hoger onderwijs gestort. De herijking Hoger Onderwijs zal worden uitgevoerd binnen de begrotingskaders voor Hoger Onderwijs. In deze collegeperiode is 7 miljoen beschikbaar, hiervan is 1.6 miljoen reeds uitgegeven. De middelen zijn in de afgelopen jaren besteed aan diverse activiteiten als de opening van het studiejaar, de Han Lammers Leerstoel en het New Town Institute, maar de meeste uitgaven zijn besteed aan subsidies voor de ontwikkelingen van opleidingen, zoals de Pabo, de Business School Almere, Ondernemen, Innovatie en techniek, Dutch Health School Almere. Tot 2007 is ook bijgedragen in de huurkosten van de Pabo en Acta in de Aardbei. De opleiding IIE heeft ook drie jaar een tegemoetkoming in de huurkosten ontvangen. De gemeente Almere heeft de investeringen voor de Aardbei voor haar rekening genomen en de huurkosten van het Stationoffice waarin ruimte voor opleidingen gereserveerd is. 4 Het Turinginstituut richt zich op de ontwikkeling van geautomatiseerde complexe kennissystemen in de medische sector. 11/21

12 Hoofdstuk 3 Uitwerking Aanpak 3.1 Beleidslijnen Voor het aantrekken van Hoger Onderwijs in Almere is veel in gang gezet en op onderdelen is ook rendement zichtbaar, maar de oogst moet nog komen. Het bereiken van de doelen vergt vasthoudendheid en doorzettingsvermogen. Succes kan niet afgedwongen worden. Daarvoor zijn te veel spelers betrokken en is de bepalende rol van de gemeente te beperkt. In dit hoofdstuk worden de plannen beschreven voor het programma Hoger Onderwijs. In veel gevallen gaat het om het intensiveren van eerder beleid, maar er wordt ook expliciet een nieuwe koers ingeslagen. Tot 2007 lag de focus primair op het regulier hoger onderwijs. Nu is het uitgangspunt van beleid dat het hoger onderwijs in Almere rust op drie peilers: - Het regulier bekostigd onderwijs - Het particulier onderwijs - Het internationaal onderwijs Alleen op die wijze is er een voldoende potentieel om de ambities van Almere te realiseren. Het bieden van faciliteiten en accommodaties waar tal van onderwijsinstellingen gebruik van maken lijkt een belangrijke randvoorwaarde voor de doorgroei van het hoger onderwijs.. De mogelijkheden daartoe zullen in een business case in 2008 in kaart worden gebracht.. De inzet op het terrein van PR en marketing zal geïntensiveerd worden. De mogelijkheden voor startsubsidies voor nieuwe opleidingen zal blijven bestaan, maar meer gestructureerd worden op basis van een te ontwerpen regeling. Ook nieuw is het bijdragen aan het bevorderen van de doorstroming van MBO naar HBO. Samenvattend worden de volgende zes beleidslijnen voor de aanpak van het Hoger Onderwijs ingezet: 1. Verruimen van de markt van regulier onderwijs 2. Nieuwe peilers: particulier en internationaal onderwijs 3. Facilititeiten bieden: onderzoek mogelijkheden accommodaties Hoger Onderwijs 4. PR en Marketing stroomlijnen en intensiveren (Almere als studentenstad) 5. Bevorderen doorstroom MBO/HBO o.a door aansluiten van opleidingen (doorgaande leerlijnen) 6. Subsidieregeling voor nieuwe opleidingen 3.2 Verbreden van de markt: convenant Tot op heden was de HvA de enige partij voor de gemeente Almere inzake het hoger onderwijs. Het convenant dat in januari 2007 is afgesloten heeft deze situatie veranderd. Bij het convenant zijn ook de Vu/Windesheim en de Aeresgroep als 12/21

13 aanbieders van hoger onderwijs betrokken. Van de zijde van de overheid participeren het ministerie van OCW, de provincie Flevoland, en de gemeenten Almere en Lelystad. De Aeresgroep biedt met ingang van 2008/09 een opleiding aan in Almere, VU/Windesheim heeft nog geen aanbod ontwikkeld, maar heeft daartoe wel de bereidheid en werkt daar ook aan. In de bekostigde sfeer zijn deze Hogescholen de partijen om zaken mee te doen, maar het concretiseren van aanbod vergt intensief overleg. Hierbij lijkt het een interessante optie te verkennen of de LOI in het kader van het open bestel bij de samenwerking kan worden betrokken. De LOI is in het kader van het open bestel door OCW aangewezen om als particuliere HBO onderwijsinstelling bekostiging te krijgen zoals dat ook gebeurt bij de reguliere bekostigde HBO instellingen. Het open bestel is een proef die ca. 5 jaar duurt waarbij OCW beoogt om meer marktwerking te krijgen en om een zgn. fair level playingfield te verwezenlijken. De waarde van het convenant is niet alleen het toelaten van twee nieuwe aanbieders, maar vooral ook de gezamenlijke visie op de sociaal-economische opgave van de regio. Dat vormt voor OC& W mede het toetsingskader voor de uitbouw van het Hoger onderwijs in Almere. Indien met de huidige onderwijsbiedende partners in het convenant geen uitwerking tot stand komt die aansluit op de ambities van Almere zal ingezet worden op aanpassing van het convenant in dat opzicht. 3.3 Nieuwe peilers: particulier en internationaal onderwijs Een belangrijke beleidswijziging die in 2007 bestuurlijk in gang is gezet is om onderwijs als een economisch marksegment te benaderen. Er is een acquisitiestrategie ontwikkeld gericht op het internationaal onderwijs en het aantrekken van commerciële onderwijsaanbieders. Particuliere onderwijsaanbieders richten zich primair op de professionals in de beroepspraktijk. Daarbij gaat het niet alleen om bij- en nascholing, maar ook op voltijdsopleidingen, zoals de businessopleidingen, maar ook branche opleidingen. Voor particulier ondewijs betalen de deelnemers een kostendekkende bijdrage, ook als het gaat om aanbod dat ook in de regulier onderwijs geboden wordt. Internationaal onderwijs kan zowel betrekking hebben op bekostigd (regulier) als op onbekostigd (pariculier) onderwijs. Internationale universiteiten hebben vestigingen in het buitenland, waar een deel van het aanbod wordt geleverd. Dit aanbod trekt studenten vanuit de gehele wereld aan en vraagt dus ook voorzieningen als studentenhuisvesting en recreatiemogelijkheden. Met vele instellingen, zoals het LOI en het NCOI, de Webster University, het Turing Institute en Universiteit Ramon Lull Barcelona. zijn in het afgelopen jaar contacten gelegd en zijn intiatieven besproken. (zie voor meer informatie de bijlage). Het blijkt dat veel van deze initiatieven kansrijk zijn en ook een aanzienlijk volume aan studenten mee kan brengen. Deze verbreding van volume is noodzakelijk, omdat het potentieel van instroom van studenten vanuit de provincie Flevoland te beperkt is. Met particulier onderwijs en internationaal onderwijs worden nieuwe markten aangeboord. Deze nieuwe strategie zal met volle kracht gecontinueerd en geïntensiveerd worden. 13/21

14 Het kiezen uit deze veelheid van mogelijkheden vergt wel een afwegingskader te ontwikkelen in een businesscase Internationaal onderwijs 3.4 Faciliteiten De verschillende initiatieven op regulier, particulier en internationaal terrein vragen om bezinning op het accommodatievraagstuk. Waar kan hoger onderwijs gehuisvest worden en wat is daar allemaal voor nodig? Is het zinvol om nieuwe accommodaties te realiseren en te zorgen voor een ruimtelijke bundeling van voorzieningen. Dat kunnen ook bestaande voorzieningen zijn. Het bieden van faciliteiten als onderwijsgebouwen, collegezalen, voorzieningen als een bibliotheek, draadloos internet, andere computerfaciliteiten, een mensa, een ontmoeting- en ontspanningsplek, congresfaciliteiten en studentenhuisvesting kan een vestigingsbeslissing vergemakkelijken. Zeker voor startende opleidingen. Vice versa levert de bundeling van voorzieningen en de concentratie van opleidingen aantrekkingskracht uit op andere opleidingen (zwaan kleef aan). Voor het internationaal onderwijs is de aanwezigheid van accommodaties een noodzakelijke voorwaarde. De komst van internationale instellingen die studenten van over de gehele wereld aantrekken voor langere of kortere tijd, betekent dat de studentenpopulatie in Almere groeit, het academisch klimaat verbetert en Almere een meer grootstedelijke uitstraling krijgt. Er ontstaat synergie. De aantrekkingskracht van Almere als vestingplaats voor opleidingen en als studentenstad zal toenemen. In ruimtelijk opzicht zijn er nog geen beslissingen genomen over een locatie voor accommodaties voor Hoger Onderwijs. In geen enkel ruimtelijk (bestemmings)plan is het opgenomen. Facilitieiten en accommodaties voor Hoger Onderwijs zijn het meeste aantrekkelijk als ze in het centrum gelegen zijn: Dichtbij OV Dichtbij de bibliotheek Dichtbij het ziekenhuis (met het oog op zorg als een van de onderscheidende kenmerken van Almere) Dichtbij studentenhuisvesting. Dichtbij culterele en uitgaansvoorzieningen In of nabij het centrum van de stad zijn er diverse locaties voor onderwijsaccommodaties. De stad groeit inmiddels door. De mogelijkheden om een knooppunt van voorzieningen in de stad te creëren neemt met elk bouwplan verder af. De tijd dringt dus om een geschikte locatie te vinden. Ter voorbereiding van de besluitvorming over de locatie voor accommodaties voor Hoger Onderwijs zal een locatieonderzoek en een businesscase study worden uitgevoerd. In de businesscase zal de ruimtelijke en financiële haalbaarheid en de belangstelling van de onderwijspartijen in diverse sectoren onderzocht worden. Het programma van eisen voor de onderwijsaccommodaties zal met potentiële gebruikers 14/21

15 ontwikkeld worden. Voor dit onderwerp zal een overlegplatform met geïnteresseerde onderwijspartijen, nationaal en internationaal gevormd moeten worden. De resultaten zullen meegenomen worden in de ruimtelijke plannen voor het centrum gebied. Bestaande onderwijsgebouwen In de tussentijd kunnen onderwijsinstellingen terecht in bestaande gebouwen, zoals: Alnovum, en vanaf 2009 in een deel van de oude bibliotheek en tot 2012 in de Aardbei. In de Aardbei, het rode gebouw tegenover het gemeentehuis zijn op dit moment de Pabo gevestigd en Acta, een opleiding voor tandartsen en mondhygiënisten. De HvA overweegt nieuwbouw in Almere voor de huisvesting van al haar opleidingen in Almere. De huisvesting is gepland tussen het gemeentehuis en het ziekenhuis. Studentenhuisvesting Op de studenten, waar het uiteindelijk toch om draait, moet de bundeling van voorzieningen ook aantrekkingskracht uitoefenen (goede en betaalbare kamer, makkelijk bereikbaar met OV, uitgebreide sportfaciliteiten etc). Er wonen in Almere circa studenten zo blijkt uit een onderzoek van RIGO uit Hiervan studeren er circa in Almere of in Amsterdam. Zo'n 65% van de Almeerse studenten woont thuis. De overige studenten wonen zelfstandig of op kamers. Almere telt 272 studentenkamers dwz onzelfstandige eenheden van de corporaties. Het werkplan van zet in op een vergroting van het aanbod tot 500. Het huidige aanbod staat echter onder druk. De corporatie is voornemens het aantal eenheden de komende tijd te verminderen, dan wel aan anderen te verhuren wegens gebrek aan belangstelling. Zaak is om met de corporatie in overleg te gaan over dit voornemen. De studentenpopulatie gaat immers de komende tijd groeien. Dan zijn de huidige studenteneenheden wel degelijk nodig. Studenten kunnen ook reageren op goedkope huurwoningen van de corporaties die niet specifiek voor studenten zijn bedoeld: zelfstandige wooneenheden met een huur tot 343,49. Dit zijn er ongeveer (inschrijftijd nodig: circa 3 jaar). Naar deze woningen is echter veel vraag van Almeerse starters, waardoor het voor studenten lastig zal zijn een zelfstandige eenheid te bemachtigen. 3.5 Marketing en PR Almere is een jonge stad, maar weet een bepaalde groep jongeren nog onvoldoende aan zich te binden. Om jongeren aan de stad te kunnen binden voor Hoger Onderwijs moet er aanbod zijn, maar omgekeerd moet de jeugd ook in Almere willen studeren. Almere moet als studiestad gezicht krijgen bij (potentiële) studenten. Er zal een traditie op Hoger Onderwijs gevestigd moeten worden. Deze richting is al in gang gezet met de actie Studeren Het kan in Almere en met de website; Deze aanpak van citymarketing moet voortgezet en geïntensiveerd worden. De positieve kanten van het studeren in Almere, zoals ruim aanwezige studentenhuisvesting en goede sportfaciliteiten zullen gepromoot worden. 15/21

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2)

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Aldus vastgesteld in Provinciale Staten op 27 januari 2011 1077016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Analyse... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad.

Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad. Voorstel aan de raad Nummer: Z12-221327 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen. 2.2 Op weg met talent 2.2.1 Schoolloopbaan Steller: F. Nilsen Afdeling:

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren Bijlage bij: offensief Almere Collegebesluit Klik op titelbijlage om de link te activeren ECONOMISCH voorwoord 025 e Visie 026 In zal Almere één van de vijf grootste steden van Nederland zijn.

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Scholen voor Ambities

Scholen voor Ambities Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 4 februari 2010 Scholen voor Ambities - Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 388 Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Tijdens de raadsrotonde van 12 april jl. is er een voorbereidend

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte Een nieuwe visie en strategie op de werklocaties in Groningen Visie Werklocaties, maart 2014 Inhoudsopgave Publiekssamenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Visie

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Human Capital in de veredelingssector: samen werken aan het versterken van opleidingsmogelijkheden.

Human Capital in de veredelingssector: samen werken aan het versterken van opleidingsmogelijkheden. Human Capital in de veredelingssector: samen werken aan het versterken van opleidingsmogelijkheden. Rapportage van een Verkenning Plantenveredeling in de Groene Kenniskolom November 2008 2 Rapportage van

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

DENKAGENDA ALMERE 2014-2019

DENKAGENDA ALMERE 2014-2019 DENKAGENDA ALMERE 2014-2019 1 Inleiding Het nieuwe pionieren in een veranderende stad Ontwikkelen en meedoen Taakverschuiving en rolneming Investeringscapaciteit Slot Bijlage: Kenmerken van Almere 2 Inleiding

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie