FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND"

Transcriptie

1 FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT. RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT, BRUSSEL 75/Oo A /88 GD/AS/MA Serv. dact. Bruxelles, le décembre 975, AUX MEMBRES DU BUREAU. Cher Camarade, Objet : Réforme de l'ndex. Comme convenu à la séance du Bureau du décembre 975» je vous pre de me fare parvenr par écrt vos remarques et propostons éventuelles, avant d'entamer au Bureau la dscusson du document 75/00 A /88. Fraternellement, G. DEBUNNE, Secrétare Général,

2 FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT :, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT, BRUSSEL 75/00 A /88 GD/AS/MA Denst dakt. Brussel, december 975< AAN DE LEDEN VAN HET BUREAU. Waarde Makker, Betreft : Indexhervormng. Zoals overeengekomen n de Bureauzttng van december 975» vraag k u, vooraleer n het Bureau over te gaan tot de besprekng van het dokument 75/0 A /88, mj nu reeds schrfteljk uw eventuele opmerkngen en voorstellen te laten geworden. Kameraadschappeljk, G. DEBUNNE, Algemeen Sekretars.

3 FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT :, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT, BRUSSEL 75/OO A/88 GD/RP/YI/LMF/AMD Denst Dakt. Vert. ML. Brussel, 0 noveaber 975o AAN DE LEDEN VAN HET BUREAU. Waarde Makkers, Betreft : Indexhervormng. In "bjlage doen we u een nota geworden "betreffende de ndexhervormng. De eerste 6 "bladzjden trachten de hervormng n haar geheel samen te vatten. Op bladzjden 6 en 7 werden de voornaamste problemen gesynthetseerd. Bj deze nota werd ter nlchtng een dokument gevoegd van de Admnstrate, getteld "Belangrjke nledende opmerkngen voor het goede "begrp van bjgaande tabellen", dokument dat tevens het voorstel voor een neuwe ndex omvat dat door het Mnstere van Ekonomsche Zaken utgewerkt werd. Kameraadschappeljk. Bjlagen. G. DEBUNNE. Algemeen Sekretars,

4 Bjlage. 75/00 A/88 RP/YI/LMF/AMD Vert. HL. H E R V O R M I N G VAN DE INDEX. Ter hernnerng. De A.B.V.V.brochure "Waarom de meccanodoos nr net op de ndex staat" geeft een korte samenvattng van de voornaamste gegevens betreffende de hervormng van 968 (gebaseerd op de enquête omtrent de geznsbegrotngen van 96l) en de voorlopge hervormng van 97. Inhoud. Deze nota bestaat ut "Werschllende hoofdstukken, Blz, Hoofdstuk I.~ Enquête omtrent de geznsbegrotngen 97/97. Keuze der geznnen. Berekenng der nkomsten en utgaven.. Resultaten van het onderzoek omtrent de geznsbegrotngen 5 Evolute van het verbruk. 5 Hoofdstuk IloIndexontwerp van het Mnstere van Economsche Zaken 7. Samenvattng van het ndexontwerp 7 a) Wegng van het ndexontwerp 7 b) Vergeljkng hudge ndex en ontwerp 9. Het ndexontwerp, rubrek per rubrek 9 Voedngsmddelen 0 Vlees ïrut, groenten 0 Dranken Kledng

5 Huur, verwarmng 6 Meubels 8 Lchaamsverzorgng 9 Vervoer 0 Vrjetjdsbestedng. Belangrjke problemen 5 a) Aandeel der densten 5 b) aandeel van de huur 6 c) prjsopnemngen 6 d) omschrjvngen van artkelen en densten 6 Bjlagen. * a *

6 _ HOOEDSTUK I ONDERZOEK OMTRENT DE GEZINSBEGROTINGEN MAART 97MAART 97. Gedurende meerdere jaren heeft het A.B.V.V. de verwezenljkng geëst van een enquête omtrent de geznsbegrotngen de tot bass moest denen voor een hervormng van de ndexo Onder de syndkale druk heeft de regerng tenslotte dat onderzoek doen utvoeren. Van 9 maart 97 tot 8 maart 97 heeft het Natonaal Insttuut voor de Statstek een begrotngsonderzoek utgevoerd bj geznnen x^aarvan het hoofd arbeder, bedende of netalctef was. Er werd ook een onderzoek verrcht bj geznnen van zelfstandgen : het begon later en de resultaten zjn nog steeds net gekend. Men heeft alle redenen om te geloven dat de resultaten van het onderzoek betreffende de zelfstandgen net representatef zullen zjn voor de nkomsten en utgaven van de zelfstandgen : de belastngontdukng heeft de waaer, de de bass vormde, vervalst.. Keuze der geznnen. In de praktjk s het deaal van een begrotngsonderzoek volledg gabaseerd op een louter wllekeurge keuze, net helemaal te verwezenljken, gezen de verplchtng om beroep te doen op de vrjwllge medewerkng der geznnen. Van de.70 geznnen de wllekeurg gekozen werden n de bevolkng n haar geheel, waren slecht.75 geznnen bered om mede te ^erken aan het onderzoek betreffende de geznsbegrotngen, te vreten :.099 arbedersgeznnen.999 bedendengeznnen.009 geznnen van netakteven 6 ndvduele geznnen. Het N.I.S. heeft wllekeurg 67 bedendengeznnen utgeschakeld, om er slechts.5 over te houden. Op het ende van het onderzoek bleven er slechts.6 geznnen over de als volgt verdeeld waren : 797 arbedersgeznnen. bedendengeznnen 69 geznnen van netakteven.6 n totaal.

7 Zo bleven van de.000 geznnen de wllekeurg utgezocht werden slechts $ tot het ende van het onderzode. Men moet zch de vraag stellen n welke mate de $ een verbruk îebben dat representatef svoor de 88$"'dGr.goznnende..'wegerden'aan de enquête deel te nemen, of de onderweg opgaven. Men weet natuurljk dat het percentage der afgevallenen vareert volgens de socale kategore : 5$ afgevallenen voor de bedenden, tegen ongeveer 0$ bj de arbeders en gepensoneerden. Een ander en meer fundamenteel probleem s te vreten of, n de schoot' zelf van een socale kategore, de deelnemng of de wegerng om deel te nemen aan het onderzoele net gebonden s aan bepaalde gedragngen n het leven de gevolgen hebben voor het verbruk. Men aanvaardt of wegert net "toevallg" om deel te nemen aan een enquête omtrent de geznsbegrotngen. Een bewjs daarvoor s het fet dat bepaalde objekteve kenmerken van de geznnen zoals het aantal personen per gezn van de endwaaer van de enquête verschllen van de van de bevolkng n haar geheel. Zo s n de waaer, zowel voor de arbedersgeznnen als voor de bedenden of gepensoneerden, het aantal personen telkens hoger dan dat wat tjdens de jongste volkstellng opgenomen werd. Daarbj dent beklemtoond dat het verbruk van bepaalde densten de negng kent om te vermnderen met de omvang van het gezn. In dergeljke voorwaarden moet men zch de waarschuwng n de geest houden de het N.I.S. zelf formuleerde bj de beschrjvng van de methode : " Het aantal wegerngen verschlt gevoelg van een socale groep tot de andere. In de gevallen waarn het percengage der wegerngen aanzenljk s en voor zover deze wegerngen moeten toegeschreven worden aan elementen de n betrekkng staan tot de levenswjze, kan het onderzoek een msvormd beeld van de werkeljkhed weergeven. De resultaten zullen dus met omzchtghed moeten gebrukt worden, en dt n de mate waarn ze net betrekkng hebben tot mn of meer homogene groepen".. Berekenng der nkomsten en utgaven. Bj de verwezenljkng van de enquête omtrent de geznsbegrotngen heeft men zch geïnspreerd aan de bepalngen gebrukt voor de natonale reke^ nngen. In deze optek heeft het onderzoek van het N.I.S. n de utgaven voor het verbruk geen rekenng gehouden met : de belastngen op het nkomen de verkeersbelastng de strafrechterljke boetes, gerechtskoöte. en; dokumentqü afgeleverd dooropenbare besturen.

8 5 utgaven voor de eredensten bjdragen voor vakbondsorgansates bjdragen voor flosofsche, kulturele of sporteve organsates, voor polteke partjen gemeenteljke belastngen het grootste deel der verzekerngspremes. Wat betreft de verzekerngspremes werd enkel het deel van de preme dat de admnstrateve kosten dekt n aanmerkng genomen als utgave voor verbruk. Het overge deel van de preme, dat het rslco dekt, werd beschouwd als een overdracht van nkomen. In de verschllende rubreken betreffende de geneeskundge verzorgng en de farmaceutsche produkten verden de bedragen opgenomen de rechtstreeks betaald werden aan de geneesheren, apothekers en zekenhusnctollngen, evenals aan paramedsch personeel, maar er werd geen rekenng gehouden met de bedragen de door de zekteverzekerng rechtstreeks utbetaald worden aan de sektor geneeskunde,zoals bj voorbeeld de sommen gestort aan de zekcnhusïtu?óhtdgen en aan de apothekers. Do geneeskundge kosten de n het onderzoek opgenomen werden zjn dus onder hun waarde geschat. Men moet daarut besluten dat zorel de samenstellng van de waaer als de berekenngsmethode der utgaven tot resultaat hadden dat het aandeel der densten onderschat werd n het verbruk der geznnen.. De resultaten van de enquête omtrent de geznsbegrotngen. Men heeft gezen dat het N.I'.S. toegaf dat het onderzoek een msvormd beeld kon weergeven van de werkeljkhed en dat de resultaten ervan met omzchtghed gebrulct moeten worden. la dt belangrjk voorbehoud gemaakt te hebben, welke zjn de resultaten van de enquête omtrent de geznsbegrotngen? De evolute van het verbruk. In vergeljkng tot de enquête van 96 stelt men vooral vast : een vermnderng van het aandeel der voedngsmddelen een status quo van het aandeel van tekstel en schoesel een verhogng van het aandeel stookole een belangrjke verhogng voor duurzame hushoudartkelen een spektakulare verhogng voor de aankoop van vervoermddelen een verhogng van de utgaven voor vrjetjdsbestedng.

9 Verdelng n percentage van het verbruk n 96 en n 97/97» Arbeders Bedenden Met akt even 96 97/ / /97. Thus verbrukte voedngsmddelen. Thus verbrukte dranken * Tabak» Kledng, schoesel en ander persoonljk goed 5,8,,9,,7,0,5 0,7 6,9,5,6, 6,9,7,0 0,,,8,7 8,,,, 8,6 VD 5«Huur, lasten, water e*n verbruk van elektrctet, gas en andere brandstoffen 6. Duurzame hushoudartkelen 7«Vervoer met persoonljk voertug 7,8 6,, 8,7 9, 0, 9, 6,5 6,8 0, 9,,5,5,0, 5,5 5,8 7,5 8. Gemeenschappeljk vervoer 9. Vrjetjdsbestedng, hotels, restaurants, cafés 0. Andere utgaven 6,9,6, 9,9 0,8, 8,,7,,,8, 7,6,5, 0,,8 TOTAAL 00,0 00,0 00,0 00, ,0

10 7 HOOFDSTUK II IHDEXONTWERP VAN HET MIMISÜERIE VAN EKONOMISCHE ZAKEN. Na meerdere maagden dskusses n de Inde&ommsse heeft het sekretaraat van de Kommsse een werkdokument opgesteld met een verdelng van het belang der verschllende artkelen en densten de n de neuwe ndex zouden kunnen worden opgenomen. Het gng om een stramen voor een ndex, waarn 8 posten opgenomen werden en,^ huur wegngskoöffcënt gebaseerd op de werkeljk betaalde huur, waarbj geen. rekenng gehouden werd met de geraamde huurprjzen, want n fete s de geraamde huur een nkomst). Vervolgens ontvng de Ih'lexkommsse een neuw ndexontwerp, opgesteld volgens de rchtljnen van de Mnster van Ekonomsche Zaken, HERMAN. Het s dat ontwerp (bjlage) dat we heronder onderzoeken,. Samenvattng van het ndexontwerp» Het "ndex>ontw,erp omvat produkten en densten, verdeeld n 8 rubreken overeenstemmende met de voornaamste rubreken van het verbruk : voedng, kledng, huur, rçeubels, enz» Elk produkt en elke denst heeft zjn wegngskoëffcëïrb,.gebaseerd op het onderzoek (men Heeft een gemddelde gemaâk; van de resultaten der arbeders,.. bedendên~x:enl:gepensoneerdengeznnen) a) Wegng van het ndexontwerp. Elk der posten heeft zjn.egen wegngskoëf f cënt '": bj voorbeeld 6% 0 voor verbeterd brood en ^J 0 voor mosterd. De wegng van het ontwerp werd weergegeven n volgende tabel, waarn : I = voedngsmddelen II = netvoedngsmddelen III = denstend IV = husvestng.

11 8 W e g n g II III IV TOTAAL A. Voedngsmddelen, drank, tabak 8 50 B. Kledng, schoesel 89 CVJ 9 C. Huur en bjkomende lasten, verwarmng en verlchtng D. Meubels, hushoudeljke apparaten, gereedschappen en utgaven voor dageljks onderhoud E. Lchameljke verzorgng F. Vervoer en verkeersmddelen G. Kutuur en vrjetjdsbestedng H. Andere goederen en densten en fnaal verbruk n het butenland '.000 Wegng aantaal artkelen I. Voedngsmddelen II. Netvoedngsmddelen III. Densten IV. Husvestng

12 9 b) Vergeljkng ; hudge ndex en ontwerp. Wanneer men de hudge ndex met het ontwerp vergeljkt, komt men tot volgende tabel voor de wegngen en het aantal posten. Wegng n fo o Hudge ndex r Ontwerp Aantal posten Hudge ndex Ontwerp Voedngsmddelen Netvoedngsmddelen Densten Husvestng j.000! 9 Men stelt dus vast : ) een gevoelge verhogng van het aantal posten ) de verschjnng van de husvestng (vooral huur) ) een vermnderng van het aandeel der voedngsmddelen ) een gevoelge vermnderng van het aandeel der densten.. Het ndexontwerp, rubrek per rubrek. Men zal heronder een vergeljkng vnden, rubrek per rubrek, van de hudge ndex en van het ndexontwerp van het Mnstere van Ekonomsche Zaken, evenals een reeks bemerkngen. Voor elke post van het ontwerp heeft men het voorgestelde wegngskoëffcënt n "perduzend" ($ 0 ) aangedud. Men heeft n het ontwerp de posten onderstreept waarvan de prjzen nog net opgenomen werden : hun opname n de ndex zou prjzopnemngen "met terugwerkende kracht" vergen voor de maanden van het bassjaar, met mn of meer belangrjke vergssngsmarges.

13 0 A. Voedngsmddelen, dranken en tabak.. Brood en graanprodukten. Hudge ndex Hushoudbrood Zogenaamd "fantasebrood Broodje, banketgebak, bscuts a) broodje b) vers banketgebak c) bscuts Macaron rjst a) macaron b) rjst Ontwerp Verbeterd brood Hushoudbrood Fantasebrood Krentenbrood broodje rjsttaart mokkataartje amandelgebak éclar rjst macaron Snelnagerecht Bscuts Spekuloos 6 %0 Het broodje (pstolet) zou een wegngskoëffc'ént van $ 0 moeten hebben want a) het broodje en de boterkoek hebben n het onderzoek een koë'ffcënt van,6 <fo o b) banketgebak en broodje hebben 9,6 % 0 ±n het onderzoek en 9 f JQ n het ontwerp.. Vlees Hudge ndex Rundshaas (entrecôte) Soepvlees van het rund Stoofvlees van het rund Rosbef van het rund Varkensrb Gekookte ham Mager spek Kalfsgebraad Gehakte befstuk en rookvlees a) flet amércan b) rundepookvlees c) paardenrookvlees Vleeswaren a) leverpaöte b) droge worst c) gehakt Ontwerp %_ 0 Rundshaas 8 Rosbef 9 Gepelde befstuk e kat. Flet amércan Stoofvlees Soepvlees met been Kalksgebraad VarkenBrb van de haas 5 Varkensrbsperng Varkensgebraad Gehakt Verse worst Spek Gekookte ham Gerookte ham Gerookt spek Droge worst Frankfurter worst n doos Leverpaste Paardenrookvlees Kp 75

14 . vs Om volgens de rchtljn van de mnster van Ekonomsche Zaken het aantal posteate verhogen, hebben de auteurs van het ontwerp talrjke vleesstukken toegevoegd waarvan de prjzen nog net opgenomen werden (en de dus "met terugwerkende kracht" opgenomen moeten worden). Dat s het geval voor rosbef, gepelde befstuk, varkensrbsperng, droge worst, gerookte ham, gerookt spek, Frankfurter worst. Men kan zch de vraag stellen of opnemngen "met terugwerkende ;kr.ach±v van de prjzen van deze stukken net meer nadelen zullen hebben (gevaar voor vergssngen en betwstngen) dan voordelen, want ze verbeteren praktsch net de representatvtet "vlees" (bvb het spek volgen of het spek en het gerookt spek volgen komt op hetzelfde neer w^nt de twee soorten spek zullen geljklopend evolueren; dt geldt ook voor ham en gerookte ham, enz...). Waarom het paardenrookvlees volgen en het rundsrookvlees net, hoewel dat laatste nochtans het meest verspred s? Waarom het koëffcënt van 7 % o voor de kp terwjl ze n het onderzoek slechts, f<> 0 vertegenwoordgde (of 5, met al het gevogelte)? Hud_ge_ ndex Ontwerp_ % o a) Verse kabeljauw Kabeljauw b) Zalm (n blk) Tong c) Sardjntjes (n blk) Ingeblkte sardjntjes Ingeblkte zalm Psh Stcks 7 «Kelk kaas eeren. Hudjtge. ndex Ontwe_r <f Oo Gesterlseerde melk (venter) Gesterlseerde melk (venter) a) gesterlseerde melk (wnkelfcestersseerde melk (wnkel) b) gekondenseerde melk Gekondenseerde melk c) yoghurt (fantase) Yoghurt Kaas Edam Gouda Gouda Edam Gruyèreroom Emmenthal ] Zachte kaas Gruyèreroom Zachte kaas (Gervas) Camenbert Eeren Eeren A

15 5* Eetbare ol'én en_vetten. Hoeveboter Melkerjboter Margarne a) standaard b) super Hudge^ ndex Ontwerp Melkerjboter Hoeveboter Margarne standaard Margarne super Deetmargarne Maïsole 5 /"o 6. Frut en groenten. Hudge ndex Ontwerp Snaasappelenbananen Blkgroenten : a) erwtjes b) tomatenpuree Aardappelen Kropsla Pre Kampernoeles Groer selder Wtloof Tomaten Wortelen Uen Bloemkool Appelen Peren ) Aardbeen ) Druven ) Snaasappelen Bananen Ingeblkte erwtjes Tomatenpuree Depvreespnaze Tomatensoep n blk Ananas n blk Aardappelen een korf met een wegngskoëf f c'ént van 0 f 0 een korf met een wegngkoëf f c'ént van y % Q Bovenstaande rubreken veresen geen belangrjke opmerkngen ( tot 6). Voor de rubreken vs, melk en ole ( tot 5) verbetert de utbredng van de ljst der produkten praktsch net de representatvtet van de ndex De opname van vruchten en groenten s echter een belangrjke verbeterng. Men kan zch de vraag stellen of de aardappelen slechts een koëffo'ént van 5 # 0 moeten hebben, het onderzoek gebeurde n een perode waarn de aardappelen bjzonder goedkoop waren. De prjzen van de ananas n blk nullen met "terugwerkende kracht" moeten opgenomen worden voor het bassjaar : welk zal de kwaltet zjn van zulke opnemngen?

16 7. Suker Suker Hudge ndex Ontwerp Suker 8. Koffe, thee, cacao. Koffe Hudge ndex. ntwerp % c Koffe 6 Thee Oploskoffe 9» Sukerwaren, confsere^ Hudge ndex Konftuur a) rode bessen b) andere vruchten c) prumen O_ntwerp % c Konftuur rode bessen Konftuur ver vruchten Toffees Chokolade fantase Koffe Chokolade a) fondant b) melk Melkchokolade (reep 50 gr) Fondantchokolade (50 gr) Fondant chokolade (tablet 00 gr) Depvresjsroom Mosterd Belegde broodjes De wegngsvoet van de thee ( % 0 ) s ten keer belangrjker dan ajn gewcht m de begrotngen (0, % 0 ). De ^ee s net representatef : de wegngsvoet van de koffe zou van 6 op 8 >o o gebracht moeten worden, om beter de werkeljke utgaven te benaderen. Men moet zch de vraag stellen welke de kwaltet zal zjn van de opnemngen met "terugwerkende kracht" voor mosterd en belegde broodjes. Dranken» II. Alkoholvrje dranken. Huclge^ ndex Bronwater Ctroenlmonade Colalmonade 0ntwer Bronen sputwater Ctroenlmonade Colalmonade

17 III. Alcoholhoudende_drankeru Hudge ndex Ojtwerp a) Tafelber b) Ber "Pls" c) Rode wjn Tafelber Pls Rode tafelwjn Beaujolas vllages Val de Lore Vermouth (Martn) Jenever Whsky Lkeur(Grand Marner) 7 CMl IV. Tabak. Hud_ge_ ndex Ontwerp Sgaretten Tabak Pakje 5 sgaretten Fltersgaretten Tabak Sgarllo' s 6 Moeten alcoholhoudende dranken op de ndex geplaatst worden terwjl men n de komende jaren msschen het verbruk ervan zal wllen ontmoedgen door een versterkte belastng? Dezelfde redenerng zou voor de sgaretten gehouden kunnen worden, maar dt s zulk een popular verbruksartkel dat men slecht zou begrjpen dat het ut de ndex weggenomen wordt. B. Kledng en schoesel Hudge ndex Herenpak naar maat Herenpak, konfekte a) stuks, wol b) stuks synthetsch Herenregenjas Herenpantalon Werkbroek Ontwerp_ % 0 Herenpak konfekte, wol Herenpak konfekte, synthetsch Herenpantalon, jeans fluweel Herenpantalon, jeans lnnen Herenregenjas Herenpullover Herenvest blazer Herensportvest Knderanorak

18 Dames jas Eamespullover Herenoverhemd a) popelne b) synthetsch Herenpullover Dameskousen Dames jas D.ameshemdblouse Damespullover Jurk (jersey) Jurk synthetsch wol Damespantalon Mantelpak Rok Damesregenjas Herenoverhemd Slp Snglet Herenpyjama Sokken Damesslp B.H. Gane Onderjurk Panty' s Damespyjama Brewol Stoffen per meter Rtsslutng Tenende het aantal produkten gevoelg te verhogen, stelt de mnster van Ekonomsche Zakenvoor, een hele reeks tekstelwaren op te nemen waarvan de prjzen nog net opgenomen werden (onderstreepte artkelen). Ze zullen dus "met terugwerkende kracht" moeten opgenomen worden, hetgeen problemen kan stellen, vooral voor damesartkelen de aan de mode gebonden zjn De wegngsvoet voor de knderanorak zou van op ^ gebracht moeten worden, want het s het enge kledngstuk voor knderen. Ook de kosten voor het herstellen van kledngstukken (, % 0 ) zouden n de ndex moeten opgenomen worden. II. Schoesel en herstellngen. Hudge ndex Ontwerp_ $ 0 Herenschoenen Herenschoenen Damesschoenen Damesschoenen 5 a) "pumps" van kalfsleder Jongensschoenen b) "pumps" van boxband Pantoffels Verzolen Herstellng herenschoenen Herstellng damesschoenen /"o

19 6 C. Huur Verwarmng Verlchtng Elektrctet Gas a) aardgas b) "butaangas Hudge, ndex Ontwerp Huur studentenkamer Huur wonng Kamer n famlepenson Elektreker Loodgeter Schlder Latexverf Oleverf Behangselpaper Vensterglas Ophalen husvul Brandverzekerng Water Elektrctet Aardgas Butaangas Propaangas 50 kwh 00 kwh 50 kwh 00 kwh 80 m 60 m.500 m.00 m 7oo 8 Gasol Fuelol a Antracet / 0/0 Eerkolen b) Magere kolen Gasol Fuelol Antracet H Eerkolen / 0/0 6/0 Het geheel van de posten huur, verwarmng, verlchtng, stelt verschllende problemen. Het voornaamste probleem s dat wat gesteld wordt door de wegngsvoet van de huurprjzen» Het ontwerp van de mnster van Ekonomsche Zaken voorzet een wegngskocffcënt van 8 %o voor de post huurwonng en omvat daarmee net alleen de 8% van de werkeljk betaalde huur, maar ook de 00$ van de geraamde huurwaarde (wanneer de wonng door de egenaar zelf bewoond was, hetgeen bj het onderzoek 60 keer op 00 het geval was). 5

20 7 Een wegngskoëffcënt van 8%o aanvaarden, zou talrjke moeljkheden utlokken: ) Er bestaat n Belgë geen. enkele degeljke opnemng van huurprjzen en de toe te passen methode waarover nog gedskusseerd wordt n de Indexkommsse moet nog op de proef gesteld worden. De eventuele moeljkheden zullen des te erger zjn door het fet dat ze betrekkng hebben tot de post van de ndex met het sterkste wegngskoëffcënt; ) Rekenng houden bj de berekenng van de ndex met "geraamde huurprjzen" zou betekenen dat men beslut dat de lonen moeten verhogen wanneer het geraamde huurnkomen van arbedersegenaars gestegen s. Het patronaat, dat slechts weng een verhogng van de huurprjzen vreest, zal de gelegenhed net laten voorbjgaan om te beklemtonen dat het net logsch s, de lonen te verhogen op bass van een verhogng van het huurnkomen waarvan de arbedersegenaars reeds automatsch profteren; ) Op korte termjn zou een zo sterk wegngskoëffcënt een maneuver kunnen bljken om n de ndex een belangrjk deel op te nemen dat de mnster van Ekonomsche Zaken manpuleert va de blokkerng van de huurprjzen; ) Een wegngskoëffcënt van 8$o zou n grote mate het aandeel overtreffen van de huurprjzen, met nbegrp van de geraamde huurprjzen, dat n de Natonale Rekenngen tot utng komt. In deze omstandgheden ljkt het meer gepast nden men de huurprjzen weerhoudt ze een x^egngskoëff cënt van,&$ toe te kennen, dat wl zeggen geljk aan het aandeel der werkeljke huurprjzen n het onderzoek. Het gewcht van de brandverzekerng uerd daarentegen onderschat n het ontwerp : het wegngskoëffcënt vertegenwoordgt utslutend de admnstrateve kosten van de verzekerng. Er moet rekenng gehouden worden met heel de preme de door de verzekerde betaald wordt en het wegngskoëffcënt 0 moet eraan toegekend worden. Wat de utgaven voor stookole betreft mag men net vergeten dat het onderzoek plaatsvond van maart 97 tot maart 97; sndsden. hebben aanzenljke prjsstjgngen plaatsgevonden en daarmee dent rekenng gehouden voor het wegngskocffcënt van de stookole. De onderhoudskosten der wonngen zouden moeten omvatten : ) taref voor schoorsteenvegen ) taref voor het onderhoud van een centrale verwarmng.

21 8 Do Heubelen en hushoudapparaten» Hudge, Eetkamer a) ek b) mahone Slaapkamer a) ek b) mahone Slaapkamer ek Slaapkamer mahone Eotkamer ek Eetkamer mahone Koulcenkast Keukentafel Vloertap.t L cht apparaat Tnnen bord 5 De laatste dre artkelen zullen het voorwerp moeten utmaken van opnemngen met terugwerkende krachft. Men kan twjfelen aan de kwaltet van de opnemngen en aan de representatvtet van het "tnnen bord". II«Hushoudartkelen van tekstel. yoerbekledng vast tap.jt Sprngveren matras Deken Laken Gordjnstof Sponshanddoek Heubelstof III» Hushoudtoestellen en verwarmngsapparateno Haardkachel Elektrsch fornus a)oconvector met Gasfornus steenkool Convector met stookole oconvector met Koelkast stookole Wasmachne 5 b)gasfornus Stofzuger c)koelkast Elektrsche koffemolen Vervangng thermostaat van een koelkast IV. Vaatwerk. Kop en schoteltje Bord n vuurvast glas Kookpot n geëmalleerd staal Inox kookpot Vulnsbak n plastek Elektrsche gloelamp Hamer

22 9 V. Onderhoud van de wonng ("behalve hushoudeljke hulp) Dwel Uaspoeder 0M0 ÏTDE DIXAN Ibletpapes? Boenwas Cement Men kan eraan twjfelen of cement () representatef s voor materalen voor knutselwerk (l,9)<> ïïasserjtaref Wassen herenoverhemd a) halfklaar Wassenl.laksn b) ekonomsch Wassalon Herenoverhemd Droogkus _ Droogkus ~" 6% Schoonmaakster Schoonmaakster 7 Waarom de wasserjtareven de reeds n de hudge ndex gevolgd worden laten vallen en vervangen door "wassen van een laken", hetgeen prjsopnemngen met terugwerkende kracht nodg maakt? E. Lchameljke verzorgng en santare utgaven. Geneesmddelen aan gemddelde 0 prjs van het geneeskundg voorschrft Brllen voorgeschreven door oogarts Breukbanden Geneeskundge prestates Geneeskundg raadplegng 5 a)l. raadplegng algemene Raadplegng van een specalst gene e slcunde. raadplegng specalst Husbezoek b)husbezoek Tandtrekken cj. ïandïrekken Tandvullng.tandvullng vlakken ~ Kamer n kraamnrchtng Dagverbljf n zekenhus (éénpersoonskamer) Dagverbljf n zekenhus (gemeenschappeljke kamer) Vrje bjdragen voor zekteverzekerng betaald aan mutualteten De utgaven voor de gezondhed werden onderschat n het ontwerp en de post geneesmddelen schept kese problemen. Het wegngskoëffcënt 0 voor geneesmddelen houdt slechts rekenng met het remgeld (matgnstcket) dat door de zeke aan de apotheker betaald wordt.

23 0 Verder "bestaat door een beperkte keuze te maken ut de geneesmddelen (een dozjn ut meerdere duzenden specalteten), het gevaar dat men geen representateve waaer heeft (de geneesmddelen "verouderen", neuwe geneesmddelen komen op de markt aanhoge prjzen, enz...). Een mddel om de moeljkhed te omzelen zou zjn, de evolute te volgen van de gemddelde kostprjs van een geneeskundg voorschrft, aldus zou men de evolute volgen van de gemddelde kostprjs voor de zeken van alle geneesmddelen de men hen voorschrjft.. Ook het wegngskoëffcënt voor de utgaven voor geneöchcor en tandarts werd onderschat want voor een deel der zeken vertegenwoordgt het utslutend het remgeld. a) hetzj voor geneeskundge raadplegngen n socalstsche nstellngen, b) hetzj n zekenhusnrchtngen de het stelsel van de betalende derde toepassen. Het wegngskoëff cënt voor de geneeskundge verzorgng moet dus naar behoren verhoogd worden Dt geldt ook voor de verzorgng n zekenhuzen en soortgeljke nstellngen. De bjdragen voor vrjwllge zekteverzekerng, betaald aan de mutualteten moeten volledg n aanmerkng genomen vrorden en net enkel voor 5$ (admnstrateve kosten). Vervoer. P«Vervoer en kommunkate.! Persoonljke voertugen. Hudge ndex 9_ n w r E '/ a U eu we wagens (5 modellen) Knderf et s Autobanden Bouges Taref garagst Autowassen Teclnsche kont rol e Abonnement pechbestrjdng Benzne super 6 Benzne normaal Ole a) doorsmeren auto Rchten der vrlelen b) preme autoverzekerng Huur garage Verkeersbelastng Admnstrateve kosten Autoverzekerng. 7,.< /00

24 De opname van auto's met een zo sterk wegngskoëffcënt (fj ) stelt het probleem van de verneuwng der modellen, de praktsch jaarljks gebeurt, op bjzonder scherpe wjze. De modellen verouderen met de jaren e. de waaer s net langer representatef want hj omvat meer en meer voorbjgestreefde modellen. Een< oplossng: net de evolute van bepaalde merken volgen, maar de evolute van bepaalde. cylndernhouden (bj voorbeeld net de SIMCA 600, maar alle hudge en toekomstge wagens met cylndernhoud l600), tenende vanaf het begn een formule te hebben de alle toekomstge modellen omvat. Het wegngskoëffcënt van de autoverzekerng (7fc ) omvat slechts de admnstratekosten voor de verzekerng : er dent rekenng gehouden met heel de preme de betaald wordt. III. Gemeenschappeljk vervoer. Hudge ndex ntwer Spoorweg Spoorweg, enkele rt,e klas a)bljet enkel, e klas 0 km. 0 Ion. 0 Ion 0 Ion» 5 km 5 km Spoorweg, socaal abonnement 0 Ion b)socaal abt. O,O,5km Spoorweg, gewoon abonnement 0 km c)gewoon abt. 0,0,5km Spoorweg, gewoon abonnement 5 Ion Spoorweg, schoolabonnement Tram of autobus Tram en busgewoon bljet Tram en busrttenkaart Tax Eendagsexcurse "alles nbegrepen" _ IV. Eommunkate. foo P.T.T. a) post b) telefoon Posttaref Telefoon 6 gesprekken Telefooncel

25 Kutuur en vrjetjdsbestedng. Kleurentelevsetoestel 5 Zwartwttelevsetoestel Draagbare rado Kassetterecorder Fototoestel Voor de fototoestellen : het voorgestelde wegngskoeffcënt overtreft het gev/cht n de reële begrotngen. Elektrsche lokomotef Legodoos Grammofoonplaat Kassette Flm voor foto + ontwkkelng Snjbloemen Bloembollen Derenvoedsel Taref elektro teohneker Tennsbal De post "derenvoedsel" heeft een te hoog wegngskoëffcënt en zou opnemngen met terugwerkende kracht vergen. II. Vrjetjdsbestedng. Boskoop Boskoop Theater TVbelastngzwart/wt ; TV belastngkleur Abonnement teledstrbute j Plaatsngskostentèlëdstrbùtîèt Voetbalvredstrjd Zwemkom KLeurflm kamera + ontwkkelng Het zal onmogeljk zjn een theater te vnden n alle lokalteten xjaarn de prjzen opgenomen worden. Het koëffccnt "theater" s te hoog : het zou eenvoudger geweest zjn, het theater te laten wegvallen ten voordele van de boskoop. Er moet ook rekenng gehouden worden met de tareven der fotografen (vergrotngen, enz..j ( C /JO) j

26 Boeken. Dagblad Tjdschrft Dagblad Tjdschrft Kndertjdschrft Roman Prentkaart Onderwjs. a)«schoolschrft o achoolwoordenboek Schoolgeldmddelbaar onderwjs 6 Mddagmaal op school Schoolvroordenboek De posten onderwjs zouden meer gedversfeerd moeten worden o Er denen utgaven aan toegevoegd zoals : kostgeld n nternaat konsumptes de op school genomen worden (soep,melk. ) studentenrestaurants alle nschrjvngsrechten bjlessen. H. Overge goederen en densten. Overge artkelen b) schrft Dameskapper 6 Herenkapper Toletzeep Eau de Cologne Schoonhedscrème Nagellak Hygënsche verbanden trouwrng Ann" :? anduurwerk Herstellng van uurwerk Lederen portefeulle Schrft III«Utgaven n restaurants... a)glas ber b)flterkoffe a) bef stukf r eten b)maaltj'd n restaurant a)hotelkamer "toerst" b)volledg penson Maaltjd n restaurant 0 Maaltjd n "selfservce" 7 Befstukfreten 6 Flterkoffe Glas ber 7 Glas cocacola Glas water Hotelkamer "toerst" klasse

27 De utgaven n restaurants schjnen onderschat te zjn n het onderzoek omtrent de geznsbegrotngen. De Natonale Boekhoudng geeft dubbel belangrïjkeutgaven op Het wegngskoëffcënt van deze rubrek moet dus van 0 op SQf/oo gebracht worden. Vakanterezen "alles nbegrepen". Res per vlegtug naar LIajorca 7 Trenres naar ITce 6 Res Glub Ilédterranée 6 Ifeekend aan zee 6 Heekend n de Ardennen 6 Het wegngskoëffcënt der vakant erezen moet met I$6o verhoogd worden om rekenng te houden met de utgaven de n vreemde munt gemaakt worden tjdens vakantes en rezen. Fnancële densten. Famlale verzekerng Bj de fnancële densten heeft de famlale verzekerng () een wegngskoëffcënt dat utslutend rekenng houdt met de admnstratekosten van de verzekerng voor burgerljke aansprakeljkhed; er moet rekenng gehouden worden met heel de preme de betaald werd. Verder zou een post moeten toegevoegd worden "densten betaald aan banken en fnancële nstellngen". Vlo Qvérge densten. Ereloon notars voor hypothekare lenng Utgaven begrafenxsondernemng Fotokope Syndkale bjdrage Er moet rekenng gehouden worden met heel de syndkale bjdrage, de wegngskoëffcënt 6 moet hebben. Volgende posten zouden toegevoegd moeten vrorden : erelonen van advokaten afleveren van getugschrften door de gemeente taref knderkrbben en beuaarsters.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor 39 Verwerk ng van voedselgegevens bjulenen stootvogels (het gebruk van prooeenheden en/of aantallen n voedseltabellen). Onlangs s zowel n De Peper als n De Fts een artkel verschenen van de hand van F.J.

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42, RUE HAUTE, BRUXELLES F.6.T.B. SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42. BRUSSEL 63/00 A 23/42 AT/IL. Bruxelles, le 20 mai 1963.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT «42, RUE HAUTE, BRUXELLES 78/00 A 23/74 LV/CS Serv. Dact. SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42. BRUSSEL Bruxelles, le 20 septembre

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles?

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelles sont les missions de votre service? Où travaillez-vous? Comment votre service

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Unie. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 13.3.2003 L 69/1 I (Besluten waarvan de publcate voorwaarde s voor de toepassng) VERORDENING (EG) Nr. 450/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 februar 2003 betreffende de loonkostenndex (Voor

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Factsheets sectoren. ING Economisch Bureau. De Nederlandse economie. Zakelijke dienstverlening. Industrie. Bouw. Transport en logistiek.

Factsheets sectoren. ING Economisch Bureau. De Nederlandse economie. Zakelijke dienstverlening. Industrie. Bouw. Transport en logistiek. ING Economsch Bureau Factsheets sectoren De se econome Zakeljke denstverlenng Industre Bouw Transport en logstek Detalhandel Agrarsche sector Horeca Publc sector en non-proft Gezondhedszorg Colofon Endredacte

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

1. Hoeveel illegale sigaretten werden in 2013, 2014 en 2015 in beslag genomen door de douane?

1. Hoeveel illegale sigaretten werden in 2013, 2014 en 2015 in beslag genomen door de douane? Parlementaire vraag nr. 1036 van 09/06/2016, gesteld door de heer Luk VAN BIESEN, Volksvertegenwoordiger, aan de Minister van Financiën de heer Johan VAN OVERTVELDT VRAAG Illegale sigaretten en tabak.

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT s 42, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL 75/00 A23/1 AD/AMD Serv. Dact. Bruxelles, le 3 janver

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

De methode tot bepaling van de x-factor voor de kwaliteitsconversietaak voor de tweede reguleringsperiode in formules

De methode tot bepaling van de x-factor voor de kwaliteitsconversietaak voor de tweede reguleringsperiode in formules Bjlage 1 De methode tot bepalng van de x-factor voor de kwaltetsconversetaak voor de tweede regulerngsperode n formules Bjlage bj het beslut van 17 me 2011 met kenmerk 103557_1/122. Inhoudsopgave 1 Inledng...

Nadere informatie

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald :

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald : _ -12-1999 COMITE VOOR DE X? van de collectieve van 14 oktober 1992 de collectieve van 15 maart 1985 en 25 juni 1985) vaststelling van de arbeids- en 1 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; Gemeentebes tuur Inrchtngsplan en nadere regel s behorend bj de m arkten Spuboulevard 300 3311 GR Dordrecht Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gelet op artkel 160 van

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

BRONCOMMENTAREN. De Registres Civiques 1811 (1812, 1813)

BRONCOMMENTAREN. De Registres Civiques 1811 (1812, 1813) BRONCOMMENTAREN IV De Regstres Cvques 8 (82, 83) door J. L. van Zanden le herzene verse van de utgave sgravenhage 985 Inhoud. Inledng 53 a. Een hstonsche stuerng 53 b. Een vsuele kennsmakng 53 2. De admnstrateve

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 31.12.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 31.12.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 88907 Bijlage 3 bij de wet van 27 december 2012houdende diverse dringende bepalingen «Bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 20.03.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 16715 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie