FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND"

Transcriptie

1 FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT. RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT, BRUSSEL 75/Oo A /88 GD/AS/MA Serv. dact. Bruxelles, le décembre 975, AUX MEMBRES DU BUREAU. Cher Camarade, Objet : Réforme de l'ndex. Comme convenu à la séance du Bureau du décembre 975» je vous pre de me fare parvenr par écrt vos remarques et propostons éventuelles, avant d'entamer au Bureau la dscusson du document 75/00 A /88. Fraternellement, G. DEBUNNE, Secrétare Général,

2 FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT :, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT, BRUSSEL 75/00 A /88 GD/AS/MA Denst dakt. Brussel, december 975< AAN DE LEDEN VAN HET BUREAU. Waarde Makker, Betreft : Indexhervormng. Zoals overeengekomen n de Bureauzttng van december 975» vraag k u, vooraleer n het Bureau over te gaan tot de besprekng van het dokument 75/0 A /88, mj nu reeds schrfteljk uw eventuele opmerkngen en voorstellen te laten geworden. Kameraadschappeljk, G. DEBUNNE, Algemeen Sekretars.

3 FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT :, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT, BRUSSEL 75/OO A/88 GD/RP/YI/LMF/AMD Denst Dakt. Vert. ML. Brussel, 0 noveaber 975o AAN DE LEDEN VAN HET BUREAU. Waarde Makkers, Betreft : Indexhervormng. In "bjlage doen we u een nota geworden "betreffende de ndexhervormng. De eerste 6 "bladzjden trachten de hervormng n haar geheel samen te vatten. Op bladzjden 6 en 7 werden de voornaamste problemen gesynthetseerd. Bj deze nota werd ter nlchtng een dokument gevoegd van de Admnstrate, getteld "Belangrjke nledende opmerkngen voor het goede "begrp van bjgaande tabellen", dokument dat tevens het voorstel voor een neuwe ndex omvat dat door het Mnstere van Ekonomsche Zaken utgewerkt werd. Kameraadschappeljk. Bjlagen. G. DEBUNNE. Algemeen Sekretars,

4 Bjlage. 75/00 A/88 RP/YI/LMF/AMD Vert. HL. H E R V O R M I N G VAN DE INDEX. Ter hernnerng. De A.B.V.V.brochure "Waarom de meccanodoos nr net op de ndex staat" geeft een korte samenvattng van de voornaamste gegevens betreffende de hervormng van 968 (gebaseerd op de enquête omtrent de geznsbegrotngen van 96l) en de voorlopge hervormng van 97. Inhoud. Deze nota bestaat ut "Werschllende hoofdstukken, Blz, Hoofdstuk I.~ Enquête omtrent de geznsbegrotngen 97/97. Keuze der geznnen. Berekenng der nkomsten en utgaven.. Resultaten van het onderzoek omtrent de geznsbegrotngen 5 Evolute van het verbruk. 5 Hoofdstuk IloIndexontwerp van het Mnstere van Economsche Zaken 7. Samenvattng van het ndexontwerp 7 a) Wegng van het ndexontwerp 7 b) Vergeljkng hudge ndex en ontwerp 9. Het ndexontwerp, rubrek per rubrek 9 Voedngsmddelen 0 Vlees ïrut, groenten 0 Dranken Kledng

5 Huur, verwarmng 6 Meubels 8 Lchaamsverzorgng 9 Vervoer 0 Vrjetjdsbestedng. Belangrjke problemen 5 a) Aandeel der densten 5 b) aandeel van de huur 6 c) prjsopnemngen 6 d) omschrjvngen van artkelen en densten 6 Bjlagen. * a *

6 _ HOOEDSTUK I ONDERZOEK OMTRENT DE GEZINSBEGROTINGEN MAART 97MAART 97. Gedurende meerdere jaren heeft het A.B.V.V. de verwezenljkng geëst van een enquête omtrent de geznsbegrotngen de tot bass moest denen voor een hervormng van de ndexo Onder de syndkale druk heeft de regerng tenslotte dat onderzoek doen utvoeren. Van 9 maart 97 tot 8 maart 97 heeft het Natonaal Insttuut voor de Statstek een begrotngsonderzoek utgevoerd bj geznnen x^aarvan het hoofd arbeder, bedende of netalctef was. Er werd ook een onderzoek verrcht bj geznnen van zelfstandgen : het begon later en de resultaten zjn nog steeds net gekend. Men heeft alle redenen om te geloven dat de resultaten van het onderzoek betreffende de zelfstandgen net representatef zullen zjn voor de nkomsten en utgaven van de zelfstandgen : de belastngontdukng heeft de waaer, de de bass vormde, vervalst.. Keuze der geznnen. In de praktjk s het deaal van een begrotngsonderzoek volledg gabaseerd op een louter wllekeurge keuze, net helemaal te verwezenljken, gezen de verplchtng om beroep te doen op de vrjwllge medewerkng der geznnen. Van de.70 geznnen de wllekeurg gekozen werden n de bevolkng n haar geheel, waren slecht.75 geznnen bered om mede te ^erken aan het onderzoek betreffende de geznsbegrotngen, te vreten :.099 arbedersgeznnen.999 bedendengeznnen.009 geznnen van netakteven 6 ndvduele geznnen. Het N.I.S. heeft wllekeurg 67 bedendengeznnen utgeschakeld, om er slechts.5 over te houden. Op het ende van het onderzoek bleven er slechts.6 geznnen over de als volgt verdeeld waren : 797 arbedersgeznnen. bedendengeznnen 69 geznnen van netakteven.6 n totaal.

7 Zo bleven van de.000 geznnen de wllekeurg utgezocht werden slechts $ tot het ende van het onderzode. Men moet zch de vraag stellen n welke mate de $ een verbruk îebben dat representatef svoor de 88$"'dGr.goznnende..'wegerden'aan de enquête deel te nemen, of de onderweg opgaven. Men weet natuurljk dat het percentage der afgevallenen vareert volgens de socale kategore : 5$ afgevallenen voor de bedenden, tegen ongeveer 0$ bj de arbeders en gepensoneerden. Een ander en meer fundamenteel probleem s te vreten of, n de schoot' zelf van een socale kategore, de deelnemng of de wegerng om deel te nemen aan het onderzoele net gebonden s aan bepaalde gedragngen n het leven de gevolgen hebben voor het verbruk. Men aanvaardt of wegert net "toevallg" om deel te nemen aan een enquête omtrent de geznsbegrotngen. Een bewjs daarvoor s het fet dat bepaalde objekteve kenmerken van de geznnen zoals het aantal personen per gezn van de endwaaer van de enquête verschllen van de van de bevolkng n haar geheel. Zo s n de waaer, zowel voor de arbedersgeznnen als voor de bedenden of gepensoneerden, het aantal personen telkens hoger dan dat wat tjdens de jongste volkstellng opgenomen werd. Daarbj dent beklemtoond dat het verbruk van bepaalde densten de negng kent om te vermnderen met de omvang van het gezn. In dergeljke voorwaarden moet men zch de waarschuwng n de geest houden de het N.I.S. zelf formuleerde bj de beschrjvng van de methode : " Het aantal wegerngen verschlt gevoelg van een socale groep tot de andere. In de gevallen waarn het percengage der wegerngen aanzenljk s en voor zover deze wegerngen moeten toegeschreven worden aan elementen de n betrekkng staan tot de levenswjze, kan het onderzoek een msvormd beeld van de werkeljkhed weergeven. De resultaten zullen dus met omzchtghed moeten gebrukt worden, en dt n de mate waarn ze net betrekkng hebben tot mn of meer homogene groepen".. Berekenng der nkomsten en utgaven. Bj de verwezenljkng van de enquête omtrent de geznsbegrotngen heeft men zch geïnspreerd aan de bepalngen gebrukt voor de natonale reke^ nngen. In deze optek heeft het onderzoek van het N.I.S. n de utgaven voor het verbruk geen rekenng gehouden met : de belastngen op het nkomen de verkeersbelastng de strafrechterljke boetes, gerechtskoöte. en; dokumentqü afgeleverd dooropenbare besturen.

8 5 utgaven voor de eredensten bjdragen voor vakbondsorgansates bjdragen voor flosofsche, kulturele of sporteve organsates, voor polteke partjen gemeenteljke belastngen het grootste deel der verzekerngspremes. Wat betreft de verzekerngspremes werd enkel het deel van de preme dat de admnstrateve kosten dekt n aanmerkng genomen als utgave voor verbruk. Het overge deel van de preme, dat het rslco dekt, werd beschouwd als een overdracht van nkomen. In de verschllende rubreken betreffende de geneeskundge verzorgng en de farmaceutsche produkten verden de bedragen opgenomen de rechtstreeks betaald werden aan de geneesheren, apothekers en zekenhusnctollngen, evenals aan paramedsch personeel, maar er werd geen rekenng gehouden met de bedragen de door de zekteverzekerng rechtstreeks utbetaald worden aan de sektor geneeskunde,zoals bj voorbeeld de sommen gestort aan de zekcnhusïtu?óhtdgen en aan de apothekers. Do geneeskundge kosten de n het onderzoek opgenomen werden zjn dus onder hun waarde geschat. Men moet daarut besluten dat zorel de samenstellng van de waaer als de berekenngsmethode der utgaven tot resultaat hadden dat het aandeel der densten onderschat werd n het verbruk der geznnen.. De resultaten van de enquête omtrent de geznsbegrotngen. Men heeft gezen dat het N.I'.S. toegaf dat het onderzoek een msvormd beeld kon weergeven van de werkeljkhed en dat de resultaten ervan met omzchtghed gebrulct moeten worden. la dt belangrjk voorbehoud gemaakt te hebben, welke zjn de resultaten van de enquête omtrent de geznsbegrotngen? De evolute van het verbruk. In vergeljkng tot de enquête van 96 stelt men vooral vast : een vermnderng van het aandeel der voedngsmddelen een status quo van het aandeel van tekstel en schoesel een verhogng van het aandeel stookole een belangrjke verhogng voor duurzame hushoudartkelen een spektakulare verhogng voor de aankoop van vervoermddelen een verhogng van de utgaven voor vrjetjdsbestedng.

9 Verdelng n percentage van het verbruk n 96 en n 97/97» Arbeders Bedenden Met akt even 96 97/ / /97. Thus verbrukte voedngsmddelen. Thus verbrukte dranken * Tabak» Kledng, schoesel en ander persoonljk goed 5,8,,9,,7,0,5 0,7 6,9,5,6, 6,9,7,0 0,,,8,7 8,,,, 8,6 VD 5«Huur, lasten, water e*n verbruk van elektrctet, gas en andere brandstoffen 6. Duurzame hushoudartkelen 7«Vervoer met persoonljk voertug 7,8 6,, 8,7 9, 0, 9, 6,5 6,8 0, 9,,5,5,0, 5,5 5,8 7,5 8. Gemeenschappeljk vervoer 9. Vrjetjdsbestedng, hotels, restaurants, cafés 0. Andere utgaven 6,9,6, 9,9 0,8, 8,,7,,,8, 7,6,5, 0,,8 TOTAAL 00,0 00,0 00,0 00, ,0

10 7 HOOFDSTUK II IHDEXONTWERP VAN HET MIMISÜERIE VAN EKONOMISCHE ZAKEN. Na meerdere maagden dskusses n de Inde&ommsse heeft het sekretaraat van de Kommsse een werkdokument opgesteld met een verdelng van het belang der verschllende artkelen en densten de n de neuwe ndex zouden kunnen worden opgenomen. Het gng om een stramen voor een ndex, waarn 8 posten opgenomen werden en,^ huur wegngskoöffcënt gebaseerd op de werkeljk betaalde huur, waarbj geen. rekenng gehouden werd met de geraamde huurprjzen, want n fete s de geraamde huur een nkomst). Vervolgens ontvng de Ih'lexkommsse een neuw ndexontwerp, opgesteld volgens de rchtljnen van de Mnster van Ekonomsche Zaken, HERMAN. Het s dat ontwerp (bjlage) dat we heronder onderzoeken,. Samenvattng van het ndexontwerp» Het "ndex>ontw,erp omvat produkten en densten, verdeeld n 8 rubreken overeenstemmende met de voornaamste rubreken van het verbruk : voedng, kledng, huur, rçeubels, enz» Elk produkt en elke denst heeft zjn wegngskoëffcëïrb,.gebaseerd op het onderzoek (men Heeft een gemddelde gemaâk; van de resultaten der arbeders,.. bedendên~x:enl:gepensoneerdengeznnen) a) Wegng van het ndexontwerp. Elk der posten heeft zjn.egen wegngskoëf f cënt '": bj voorbeeld 6% 0 voor verbeterd brood en ^J 0 voor mosterd. De wegng van het ontwerp werd weergegeven n volgende tabel, waarn : I = voedngsmddelen II = netvoedngsmddelen III = denstend IV = husvestng.

11 8 W e g n g II III IV TOTAAL A. Voedngsmddelen, drank, tabak 8 50 B. Kledng, schoesel 89 CVJ 9 C. Huur en bjkomende lasten, verwarmng en verlchtng D. Meubels, hushoudeljke apparaten, gereedschappen en utgaven voor dageljks onderhoud E. Lchameljke verzorgng F. Vervoer en verkeersmddelen G. Kutuur en vrjetjdsbestedng H. Andere goederen en densten en fnaal verbruk n het butenland '.000 Wegng aantaal artkelen I. Voedngsmddelen II. Netvoedngsmddelen III. Densten IV. Husvestng

12 9 b) Vergeljkng ; hudge ndex en ontwerp. Wanneer men de hudge ndex met het ontwerp vergeljkt, komt men tot volgende tabel voor de wegngen en het aantal posten. Wegng n fo o Hudge ndex r Ontwerp Aantal posten Hudge ndex Ontwerp Voedngsmddelen Netvoedngsmddelen Densten Husvestng j.000! 9 Men stelt dus vast : ) een gevoelge verhogng van het aantal posten ) de verschjnng van de husvestng (vooral huur) ) een vermnderng van het aandeel der voedngsmddelen ) een gevoelge vermnderng van het aandeel der densten.. Het ndexontwerp, rubrek per rubrek. Men zal heronder een vergeljkng vnden, rubrek per rubrek, van de hudge ndex en van het ndexontwerp van het Mnstere van Ekonomsche Zaken, evenals een reeks bemerkngen. Voor elke post van het ontwerp heeft men het voorgestelde wegngskoëffcënt n "perduzend" ($ 0 ) aangedud. Men heeft n het ontwerp de posten onderstreept waarvan de prjzen nog net opgenomen werden : hun opname n de ndex zou prjzopnemngen "met terugwerkende kracht" vergen voor de maanden van het bassjaar, met mn of meer belangrjke vergssngsmarges.

13 0 A. Voedngsmddelen, dranken en tabak.. Brood en graanprodukten. Hudge ndex Hushoudbrood Zogenaamd "fantasebrood Broodje, banketgebak, bscuts a) broodje b) vers banketgebak c) bscuts Macaron rjst a) macaron b) rjst Ontwerp Verbeterd brood Hushoudbrood Fantasebrood Krentenbrood broodje rjsttaart mokkataartje amandelgebak éclar rjst macaron Snelnagerecht Bscuts Spekuloos 6 %0 Het broodje (pstolet) zou een wegngskoëffc'ént van $ 0 moeten hebben want a) het broodje en de boterkoek hebben n het onderzoek een koë'ffcënt van,6 <fo o b) banketgebak en broodje hebben 9,6 % 0 ±n het onderzoek en 9 f JQ n het ontwerp.. Vlees Hudge ndex Rundshaas (entrecôte) Soepvlees van het rund Stoofvlees van het rund Rosbef van het rund Varkensrb Gekookte ham Mager spek Kalfsgebraad Gehakte befstuk en rookvlees a) flet amércan b) rundepookvlees c) paardenrookvlees Vleeswaren a) leverpaöte b) droge worst c) gehakt Ontwerp %_ 0 Rundshaas 8 Rosbef 9 Gepelde befstuk e kat. Flet amércan Stoofvlees Soepvlees met been Kalksgebraad VarkenBrb van de haas 5 Varkensrbsperng Varkensgebraad Gehakt Verse worst Spek Gekookte ham Gerookte ham Gerookt spek Droge worst Frankfurter worst n doos Leverpaste Paardenrookvlees Kp 75

14 . vs Om volgens de rchtljn van de mnster van Ekonomsche Zaken het aantal posteate verhogen, hebben de auteurs van het ontwerp talrjke vleesstukken toegevoegd waarvan de prjzen nog net opgenomen werden (en de dus "met terugwerkende kracht" opgenomen moeten worden). Dat s het geval voor rosbef, gepelde befstuk, varkensrbsperng, droge worst, gerookte ham, gerookt spek, Frankfurter worst. Men kan zch de vraag stellen of opnemngen "met terugwerkende ;kr.ach±v van de prjzen van deze stukken net meer nadelen zullen hebben (gevaar voor vergssngen en betwstngen) dan voordelen, want ze verbeteren praktsch net de representatvtet "vlees" (bvb het spek volgen of het spek en het gerookt spek volgen komt op hetzelfde neer w^nt de twee soorten spek zullen geljklopend evolueren; dt geldt ook voor ham en gerookte ham, enz...). Waarom het paardenrookvlees volgen en het rundsrookvlees net, hoewel dat laatste nochtans het meest verspred s? Waarom het koëffcënt van 7 % o voor de kp terwjl ze n het onderzoek slechts, f<> 0 vertegenwoordgde (of 5, met al het gevogelte)? Hud_ge_ ndex Ontwerp_ % o a) Verse kabeljauw Kabeljauw b) Zalm (n blk) Tong c) Sardjntjes (n blk) Ingeblkte sardjntjes Ingeblkte zalm Psh Stcks 7 «Kelk kaas eeren. Hudjtge. ndex Ontwe_r <f Oo Gesterlseerde melk (venter) Gesterlseerde melk (venter) a) gesterlseerde melk (wnkelfcestersseerde melk (wnkel) b) gekondenseerde melk Gekondenseerde melk c) yoghurt (fantase) Yoghurt Kaas Edam Gouda Gouda Edam Gruyèreroom Emmenthal ] Zachte kaas Gruyèreroom Zachte kaas (Gervas) Camenbert Eeren Eeren A

15 5* Eetbare ol'én en_vetten. Hoeveboter Melkerjboter Margarne a) standaard b) super Hudge^ ndex Ontwerp Melkerjboter Hoeveboter Margarne standaard Margarne super Deetmargarne Maïsole 5 /"o 6. Frut en groenten. Hudge ndex Ontwerp Snaasappelenbananen Blkgroenten : a) erwtjes b) tomatenpuree Aardappelen Kropsla Pre Kampernoeles Groer selder Wtloof Tomaten Wortelen Uen Bloemkool Appelen Peren ) Aardbeen ) Druven ) Snaasappelen Bananen Ingeblkte erwtjes Tomatenpuree Depvreespnaze Tomatensoep n blk Ananas n blk Aardappelen een korf met een wegngskoëf f c'ént van 0 f 0 een korf met een wegngkoëf f c'ént van y % Q Bovenstaande rubreken veresen geen belangrjke opmerkngen ( tot 6). Voor de rubreken vs, melk en ole ( tot 5) verbetert de utbredng van de ljst der produkten praktsch net de representatvtet van de ndex De opname van vruchten en groenten s echter een belangrjke verbeterng. Men kan zch de vraag stellen of de aardappelen slechts een koëffo'ént van 5 # 0 moeten hebben, het onderzoek gebeurde n een perode waarn de aardappelen bjzonder goedkoop waren. De prjzen van de ananas n blk nullen met "terugwerkende kracht" moeten opgenomen worden voor het bassjaar : welk zal de kwaltet zjn van zulke opnemngen?

16 7. Suker Suker Hudge ndex Ontwerp Suker 8. Koffe, thee, cacao. Koffe Hudge ndex. ntwerp % c Koffe 6 Thee Oploskoffe 9» Sukerwaren, confsere^ Hudge ndex Konftuur a) rode bessen b) andere vruchten c) prumen O_ntwerp % c Konftuur rode bessen Konftuur ver vruchten Toffees Chokolade fantase Koffe Chokolade a) fondant b) melk Melkchokolade (reep 50 gr) Fondantchokolade (50 gr) Fondant chokolade (tablet 00 gr) Depvresjsroom Mosterd Belegde broodjes De wegngsvoet van de thee ( % 0 ) s ten keer belangrjker dan ajn gewcht m de begrotngen (0, % 0 ). De ^ee s net representatef : de wegngsvoet van de koffe zou van 6 op 8 >o o gebracht moeten worden, om beter de werkeljke utgaven te benaderen. Men moet zch de vraag stellen welke de kwaltet zal zjn van de opnemngen met "terugwerkende kracht" voor mosterd en belegde broodjes. Dranken» II. Alkoholvrje dranken. Huclge^ ndex Bronwater Ctroenlmonade Colalmonade 0ntwer Bronen sputwater Ctroenlmonade Colalmonade

17 III. Alcoholhoudende_drankeru Hudge ndex Ojtwerp a) Tafelber b) Ber "Pls" c) Rode wjn Tafelber Pls Rode tafelwjn Beaujolas vllages Val de Lore Vermouth (Martn) Jenever Whsky Lkeur(Grand Marner) 7 CMl IV. Tabak. Hud_ge_ ndex Ontwerp Sgaretten Tabak Pakje 5 sgaretten Fltersgaretten Tabak Sgarllo' s 6 Moeten alcoholhoudende dranken op de ndex geplaatst worden terwjl men n de komende jaren msschen het verbruk ervan zal wllen ontmoedgen door een versterkte belastng? Dezelfde redenerng zou voor de sgaretten gehouden kunnen worden, maar dt s zulk een popular verbruksartkel dat men slecht zou begrjpen dat het ut de ndex weggenomen wordt. B. Kledng en schoesel Hudge ndex Herenpak naar maat Herenpak, konfekte a) stuks, wol b) stuks synthetsch Herenregenjas Herenpantalon Werkbroek Ontwerp_ % 0 Herenpak konfekte, wol Herenpak konfekte, synthetsch Herenpantalon, jeans fluweel Herenpantalon, jeans lnnen Herenregenjas Herenpullover Herenvest blazer Herensportvest Knderanorak

18 Dames jas Eamespullover Herenoverhemd a) popelne b) synthetsch Herenpullover Dameskousen Dames jas D.ameshemdblouse Damespullover Jurk (jersey) Jurk synthetsch wol Damespantalon Mantelpak Rok Damesregenjas Herenoverhemd Slp Snglet Herenpyjama Sokken Damesslp B.H. Gane Onderjurk Panty' s Damespyjama Brewol Stoffen per meter Rtsslutng Tenende het aantal produkten gevoelg te verhogen, stelt de mnster van Ekonomsche Zakenvoor, een hele reeks tekstelwaren op te nemen waarvan de prjzen nog net opgenomen werden (onderstreepte artkelen). Ze zullen dus "met terugwerkende kracht" moeten opgenomen worden, hetgeen problemen kan stellen, vooral voor damesartkelen de aan de mode gebonden zjn De wegngsvoet voor de knderanorak zou van op ^ gebracht moeten worden, want het s het enge kledngstuk voor knderen. Ook de kosten voor het herstellen van kledngstukken (, % 0 ) zouden n de ndex moeten opgenomen worden. II. Schoesel en herstellngen. Hudge ndex Ontwerp_ $ 0 Herenschoenen Herenschoenen Damesschoenen Damesschoenen 5 a) "pumps" van kalfsleder Jongensschoenen b) "pumps" van boxband Pantoffels Verzolen Herstellng herenschoenen Herstellng damesschoenen /"o

19 6 C. Huur Verwarmng Verlchtng Elektrctet Gas a) aardgas b) "butaangas Hudge, ndex Ontwerp Huur studentenkamer Huur wonng Kamer n famlepenson Elektreker Loodgeter Schlder Latexverf Oleverf Behangselpaper Vensterglas Ophalen husvul Brandverzekerng Water Elektrctet Aardgas Butaangas Propaangas 50 kwh 00 kwh 50 kwh 00 kwh 80 m 60 m.500 m.00 m 7oo 8 Gasol Fuelol a Antracet / 0/0 Eerkolen b) Magere kolen Gasol Fuelol Antracet H Eerkolen / 0/0 6/0 Het geheel van de posten huur, verwarmng, verlchtng, stelt verschllende problemen. Het voornaamste probleem s dat wat gesteld wordt door de wegngsvoet van de huurprjzen» Het ontwerp van de mnster van Ekonomsche Zaken voorzet een wegngskocffcënt van 8 %o voor de post huurwonng en omvat daarmee net alleen de 8% van de werkeljk betaalde huur, maar ook de 00$ van de geraamde huurwaarde (wanneer de wonng door de egenaar zelf bewoond was, hetgeen bj het onderzoek 60 keer op 00 het geval was). 5

20 7 Een wegngskoëffcënt van 8%o aanvaarden, zou talrjke moeljkheden utlokken: ) Er bestaat n Belgë geen. enkele degeljke opnemng van huurprjzen en de toe te passen methode waarover nog gedskusseerd wordt n de Indexkommsse moet nog op de proef gesteld worden. De eventuele moeljkheden zullen des te erger zjn door het fet dat ze betrekkng hebben tot de post van de ndex met het sterkste wegngskoëffcënt; ) Rekenng houden bj de berekenng van de ndex met "geraamde huurprjzen" zou betekenen dat men beslut dat de lonen moeten verhogen wanneer het geraamde huurnkomen van arbedersegenaars gestegen s. Het patronaat, dat slechts weng een verhogng van de huurprjzen vreest, zal de gelegenhed net laten voorbjgaan om te beklemtonen dat het net logsch s, de lonen te verhogen op bass van een verhogng van het huurnkomen waarvan de arbedersegenaars reeds automatsch profteren; ) Op korte termjn zou een zo sterk wegngskoëffcënt een maneuver kunnen bljken om n de ndex een belangrjk deel op te nemen dat de mnster van Ekonomsche Zaken manpuleert va de blokkerng van de huurprjzen; ) Een wegngskoëffcënt van 8$o zou n grote mate het aandeel overtreffen van de huurprjzen, met nbegrp van de geraamde huurprjzen, dat n de Natonale Rekenngen tot utng komt. In deze omstandgheden ljkt het meer gepast nden men de huurprjzen weerhoudt ze een x^egngskoëff cënt van,&$ toe te kennen, dat wl zeggen geljk aan het aandeel der werkeljke huurprjzen n het onderzoek. Het gewcht van de brandverzekerng uerd daarentegen onderschat n het ontwerp : het wegngskoëffcënt vertegenwoordgt utslutend de admnstrateve kosten van de verzekerng. Er moet rekenng gehouden worden met heel de preme de door de verzekerde betaald wordt en het wegngskoëffcënt 0 moet eraan toegekend worden. Wat de utgaven voor stookole betreft mag men net vergeten dat het onderzoek plaatsvond van maart 97 tot maart 97; sndsden. hebben aanzenljke prjsstjgngen plaatsgevonden en daarmee dent rekenng gehouden voor het wegngskocffcënt van de stookole. De onderhoudskosten der wonngen zouden moeten omvatten : ) taref voor schoorsteenvegen ) taref voor het onderhoud van een centrale verwarmng.

21 8 Do Heubelen en hushoudapparaten» Hudge, Eetkamer a) ek b) mahone Slaapkamer a) ek b) mahone Slaapkamer ek Slaapkamer mahone Eotkamer ek Eetkamer mahone Koulcenkast Keukentafel Vloertap.t L cht apparaat Tnnen bord 5 De laatste dre artkelen zullen het voorwerp moeten utmaken van opnemngen met terugwerkende krachft. Men kan twjfelen aan de kwaltet van de opnemngen en aan de representatvtet van het "tnnen bord". II«Hushoudartkelen van tekstel. yoerbekledng vast tap.jt Sprngveren matras Deken Laken Gordjnstof Sponshanddoek Heubelstof III» Hushoudtoestellen en verwarmngsapparateno Haardkachel Elektrsch fornus a)oconvector met Gasfornus steenkool Convector met stookole oconvector met Koelkast stookole Wasmachne 5 b)gasfornus Stofzuger c)koelkast Elektrsche koffemolen Vervangng thermostaat van een koelkast IV. Vaatwerk. Kop en schoteltje Bord n vuurvast glas Kookpot n geëmalleerd staal Inox kookpot Vulnsbak n plastek Elektrsche gloelamp Hamer

22 9 V. Onderhoud van de wonng ("behalve hushoudeljke hulp) Dwel Uaspoeder 0M0 ÏTDE DIXAN Ibletpapes? Boenwas Cement Men kan eraan twjfelen of cement () representatef s voor materalen voor knutselwerk (l,9)<> ïïasserjtaref Wassen herenoverhemd a) halfklaar Wassenl.laksn b) ekonomsch Wassalon Herenoverhemd Droogkus _ Droogkus ~" 6% Schoonmaakster Schoonmaakster 7 Waarom de wasserjtareven de reeds n de hudge ndex gevolgd worden laten vallen en vervangen door "wassen van een laken", hetgeen prjsopnemngen met terugwerkende kracht nodg maakt? E. Lchameljke verzorgng en santare utgaven. Geneesmddelen aan gemddelde 0 prjs van het geneeskundg voorschrft Brllen voorgeschreven door oogarts Breukbanden Geneeskundge prestates Geneeskundg raadplegng 5 a)l. raadplegng algemene Raadplegng van een specalst gene e slcunde. raadplegng specalst Husbezoek b)husbezoek Tandtrekken cj. ïandïrekken Tandvullng.tandvullng vlakken ~ Kamer n kraamnrchtng Dagverbljf n zekenhus (éénpersoonskamer) Dagverbljf n zekenhus (gemeenschappeljke kamer) Vrje bjdragen voor zekteverzekerng betaald aan mutualteten De utgaven voor de gezondhed werden onderschat n het ontwerp en de post geneesmddelen schept kese problemen. Het wegngskoëffcënt 0 voor geneesmddelen houdt slechts rekenng met het remgeld (matgnstcket) dat door de zeke aan de apotheker betaald wordt.

23 0 Verder "bestaat door een beperkte keuze te maken ut de geneesmddelen (een dozjn ut meerdere duzenden specalteten), het gevaar dat men geen representateve waaer heeft (de geneesmddelen "verouderen", neuwe geneesmddelen komen op de markt aanhoge prjzen, enz...). Een mddel om de moeljkhed te omzelen zou zjn, de evolute te volgen van de gemddelde kostprjs van een geneeskundg voorschrft, aldus zou men de evolute volgen van de gemddelde kostprjs voor de zeken van alle geneesmddelen de men hen voorschrjft.. Ook het wegngskoëffcënt voor de utgaven voor geneöchcor en tandarts werd onderschat want voor een deel der zeken vertegenwoordgt het utslutend het remgeld. a) hetzj voor geneeskundge raadplegngen n socalstsche nstellngen, b) hetzj n zekenhusnrchtngen de het stelsel van de betalende derde toepassen. Het wegngskoëff cënt voor de geneeskundge verzorgng moet dus naar behoren verhoogd worden Dt geldt ook voor de verzorgng n zekenhuzen en soortgeljke nstellngen. De bjdragen voor vrjwllge zekteverzekerng, betaald aan de mutualteten moeten volledg n aanmerkng genomen vrorden en net enkel voor 5$ (admnstrateve kosten). Vervoer. P«Vervoer en kommunkate.! Persoonljke voertugen. Hudge ndex 9_ n w r E '/ a U eu we wagens (5 modellen) Knderf et s Autobanden Bouges Taref garagst Autowassen Teclnsche kont rol e Abonnement pechbestrjdng Benzne super 6 Benzne normaal Ole a) doorsmeren auto Rchten der vrlelen b) preme autoverzekerng Huur garage Verkeersbelastng Admnstrateve kosten Autoverzekerng. 7,.< /00

24 De opname van auto's met een zo sterk wegngskoëffcënt (fj ) stelt het probleem van de verneuwng der modellen, de praktsch jaarljks gebeurt, op bjzonder scherpe wjze. De modellen verouderen met de jaren e. de waaer s net langer representatef want hj omvat meer en meer voorbjgestreefde modellen. Een< oplossng: net de evolute van bepaalde merken volgen, maar de evolute van bepaalde. cylndernhouden (bj voorbeeld net de SIMCA 600, maar alle hudge en toekomstge wagens met cylndernhoud l600), tenende vanaf het begn een formule te hebben de alle toekomstge modellen omvat. Het wegngskoëffcënt van de autoverzekerng (7fc ) omvat slechts de admnstratekosten voor de verzekerng : er dent rekenng gehouden met heel de preme de betaald wordt. III. Gemeenschappeljk vervoer. Hudge ndex ntwer Spoorweg Spoorweg, enkele rt,e klas a)bljet enkel, e klas 0 km. 0 Ion. 0 Ion 0 Ion» 5 km 5 km Spoorweg, socaal abonnement 0 Ion b)socaal abt. O,O,5km Spoorweg, gewoon abonnement 0 km c)gewoon abt. 0,0,5km Spoorweg, gewoon abonnement 5 Ion Spoorweg, schoolabonnement Tram of autobus Tram en busgewoon bljet Tram en busrttenkaart Tax Eendagsexcurse "alles nbegrepen" _ IV. Eommunkate. foo P.T.T. a) post b) telefoon Posttaref Telefoon 6 gesprekken Telefooncel

25 Kutuur en vrjetjdsbestedng. Kleurentelevsetoestel 5 Zwartwttelevsetoestel Draagbare rado Kassetterecorder Fototoestel Voor de fototoestellen : het voorgestelde wegngskoeffcënt overtreft het gev/cht n de reële begrotngen. Elektrsche lokomotef Legodoos Grammofoonplaat Kassette Flm voor foto + ontwkkelng Snjbloemen Bloembollen Derenvoedsel Taref elektro teohneker Tennsbal De post "derenvoedsel" heeft een te hoog wegngskoëffcënt en zou opnemngen met terugwerkende kracht vergen. II. Vrjetjdsbestedng. Boskoop Boskoop Theater TVbelastngzwart/wt ; TV belastngkleur Abonnement teledstrbute j Plaatsngskostentèlëdstrbùtîèt Voetbalvredstrjd Zwemkom KLeurflm kamera + ontwkkelng Het zal onmogeljk zjn een theater te vnden n alle lokalteten xjaarn de prjzen opgenomen worden. Het koëffccnt "theater" s te hoog : het zou eenvoudger geweest zjn, het theater te laten wegvallen ten voordele van de boskoop. Er moet ook rekenng gehouden worden met de tareven der fotografen (vergrotngen, enz..j ( C /JO) j

26 Boeken. Dagblad Tjdschrft Dagblad Tjdschrft Kndertjdschrft Roman Prentkaart Onderwjs. a)«schoolschrft o achoolwoordenboek Schoolgeldmddelbaar onderwjs 6 Mddagmaal op school Schoolvroordenboek De posten onderwjs zouden meer gedversfeerd moeten worden o Er denen utgaven aan toegevoegd zoals : kostgeld n nternaat konsumptes de op school genomen worden (soep,melk. ) studentenrestaurants alle nschrjvngsrechten bjlessen. H. Overge goederen en densten. Overge artkelen b) schrft Dameskapper 6 Herenkapper Toletzeep Eau de Cologne Schoonhedscrème Nagellak Hygënsche verbanden trouwrng Ann" :? anduurwerk Herstellng van uurwerk Lederen portefeulle Schrft III«Utgaven n restaurants... a)glas ber b)flterkoffe a) bef stukf r eten b)maaltj'd n restaurant a)hotelkamer "toerst" b)volledg penson Maaltjd n restaurant 0 Maaltjd n "selfservce" 7 Befstukfreten 6 Flterkoffe Glas ber 7 Glas cocacola Glas water Hotelkamer "toerst" klasse

27 De utgaven n restaurants schjnen onderschat te zjn n het onderzoek omtrent de geznsbegrotngen. De Natonale Boekhoudng geeft dubbel belangrïjkeutgaven op Het wegngskoëffcënt van deze rubrek moet dus van 0 op SQf/oo gebracht worden. Vakanterezen "alles nbegrepen". Res per vlegtug naar LIajorca 7 Trenres naar ITce 6 Res Glub Ilédterranée 6 Ifeekend aan zee 6 Heekend n de Ardennen 6 Het wegngskoëffcënt der vakant erezen moet met I$6o verhoogd worden om rekenng te houden met de utgaven de n vreemde munt gemaakt worden tjdens vakantes en rezen. Fnancële densten. Famlale verzekerng Bj de fnancële densten heeft de famlale verzekerng () een wegngskoëffcënt dat utslutend rekenng houdt met de admnstratekosten van de verzekerng voor burgerljke aansprakeljkhed; er moet rekenng gehouden worden met heel de preme de betaald werd. Verder zou een post moeten toegevoegd worden "densten betaald aan banken en fnancële nstellngen". Vlo Qvérge densten. Ereloon notars voor hypothekare lenng Utgaven begrafenxsondernemng Fotokope Syndkale bjdrage Er moet rekenng gehouden worden met heel de syndkale bjdrage, de wegngskoëffcënt 6 moet hebben. Volgende posten zouden toegevoegd moeten vrorden : erelonen van advokaten afleveren van getugschrften door de gemeente taref knderkrbben en beuaarsters.

Chambre 65... 1951-1952. Représentants. der Volksvertegenwoordigers. Kamer BUDGET BEGROTING

Chambre 65... 1951-1952. Représentants. der Volksvertegenwoordigers. Kamer BUDGET BEGROTING ... 9-9. Kamer der Volksvertegenwoordgers des Chambre Représentants DECEMBER 9. OÉCEMBRE 9. BEGROTNG BUDGET van het Mnstere van Openbaar Onderwjs voor het denstjaar 9. du Mnstère de l'nstructon Publque

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/46 JCV/AC/DT Bruxelles, le 16 juin 1983. FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE OBJET NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. PROJET DE NOUVEL INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION. INTRODUCTION. 1 LA LIAISON

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

Match-mismatch in de O&O-bestedingen van Vlaamse en Belgische bedrijven in termen van de evolutie van sectoriële aandelen

Match-mismatch in de O&O-bestedingen van Vlaamse en Belgische bedrijven in termen van de evolutie van sectoriële aandelen 32 Match-msmatch n de O&O-bestedngen van Vlaamse en Belgsche bedrjven n termen van de evolute van sectorële aandelen Wm Meeusen (Unverstet Antwerpen) Sgrd Suetens (Unverstet Antwerpen) 2 E n g l s h Englsh

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar 2012 4 Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door Een neuw jaar 03

Nadere informatie

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 *

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 * de Utlaat personeelsorgaan van de n.v. Konnkljke Paketvaart Maatschappj 12de jaargang no. 11 November 1957 * Alle stukken,de Utlaat" betreffende te adresseren aan.: de Redacte van,de Utlaat" p/a n.v. K.P.M.

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011 rakel nfomagazne Gemeenteljk nformateblad - Jaargang 1 - November 2011 nr 3 contanerpark P. 12-13 verneuwng & utbredng rekenng 2010 p. 8 goedgekeurd Socaal p. 10 Verhuurkantoor hus aan hus p. 14 ophalngen

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring Facultet Wetenschappen Departement Computerwetenschappen Vrtual LSD, een mmerseve audovsuele ervarng door Robby WAUTERS Promotor : Prof. dr. r. E. DUVAL Proefschrft ngedend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Pouvez-vous me donner des chiffres concernant l'évolution des stocks pétroliers de notre pays depuis la création d'apetra?

Pouvez-vous me donner des chiffres concernant l'évolution des stocks pétroliers de notre pays depuis la création d'apetra? COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 8 FÉVRIER 2011 Après-midi

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 003

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 003 QRVA 53 003 QRVA 53 003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden (Gouvernement chargé des affaires

Nadere informatie

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING. van. Namiddag. Après-midi

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING. van. Namiddag. Après-midi COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MARDI 14 NOVEMBRE 2006 Après-midi COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van DINSDAG 14 NOVEMBER 2006 Namiddag De vergadering wordt geopend om 15.11 uur en

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL

COMPTE RENDU INTÉGRAL CRIV 50 COM 334 CRIV 50 COM 334 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL MET HET BEKNOPT VERSLAG AVEC LE COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT: 42, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL 72/00 A23/74 MJ/AMD Bruxelles, le 29 juin 1972. HOTE

Nadere informatie

van MARDI 31 JANVIER 2012 DINSDAG 31 JANUARI 2012 Après-midi Namiddag

van MARDI 31 JANVIER 2012 DINSDAG 31 JANUARI 2012 Après-midi Namiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 31 JANVIER 2012 Après-midi

Nadere informatie