Dienstverleningsdocument / Dienstenwijzer Bert Kruijer Financiele Diensten B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument / Dienstenwijzer Bert Kruijer Financiele Diensten B.V."

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument / Dienstenwijzer Bert Kruijer Financiele Diensten B.V. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht veel waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarnaast eist de Wet financiële dienstverlening (Wfd) dat consumenten voor het aangaan van een overeenkomst inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die ik u kan bieden. 2. Ik tracht in mijn voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wfd. 3. De complete tekst van deze Wet financiële dienstverlening kunt u vinden op de website Dit document Een dienstverleningsdocument geeft u een beschrijving van de diensten die ik voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier waarop ik wordt beloond en ook over de hoogte van mijn beloning. Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars die zich richten op consumenten die zogeheten complexe producten of hypothecaire kredieten willen aanschaffen of daarover advies willen hebben. Dit betreft een groot aantal financiële producten die in de wet zijn terug te vinden, zoals levensverzekeringen en hypotheken. Dit document is bedoeld om u zo vroeg mogelijk in staat te stellen een bewuste keuze te maken uit de diensten en vormen van beloning. Voor andere financiële is dit document niet wettelijk verplicht. Ik heb er echter ervoor gekozen om dit document voor alle producten te gebruiken, dus ook waarvoor het niet wettelijk verplicht is Wie ben ik? Ik ben sinds 1992 werkzaam als assurantietussenpersoon, eerst bij AMEV in de buitendienst. Amev is tegenwoordig de verzekeraar ASR Verzekeringen. Sinds 2001 ben ik als zelfstandig tussenpersoon werkzaam in de stad Groningen met de buitengebieden. 1. Ik ben adviseur op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en kredieten. Ik zie het als mijn taak om samen met u een inventarisatie te maken van risico s waar u mee te maken hebt. Vervolgens ga ik samen met u na welke risico s verzekerd moeten worden. Hierbij geef ik adviezen welke producten naar mijn oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

2 2. Naast deze advisering zal ik u begeleiden in de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. 3. Voor het afsluiten van hypotheken beschik ik het diploma Erkend Hypotheekadviseur en voor alle andere verzekeringen over het diploma All round financieel adviseur. Waaruit bestaat mijn dienstverlening? Algemeen Onze dienstverlening Mijn dienstverlening is onderverdeeld in vier onderdelen ( oriënteren, adviseren, bemiddelen, aanpassen), die op elkaar aansluiten maar in principe los van elkaar staan. U beslist zelf van welke onderdelen u gebruik wilt maken. U bent op geen enkele wijze aan dit document gebonden. Wel vraag ik u om dit document voor ontvangst te ondertekenen of via de mail de ontvangst ervan te bevestigen. Als u echter besluit om van onze diensten gebruik te maken vindt ik het belangrijk om de afspraken over diensten en beloning volledig en duidelijk schriftelijk vast te leggen. Dat doe ik voordat wij beginnen met de diensten die u hebt gekozen. Oriënteren: Het eerste uur is bedoeld om geheel vrijblijvend te kijken waarvoor u mij heeft benaderd en wat ik voor u kan betekenen. U krijgt tijdens het eerste uur van mij algemene informatie, waaronder in ieder geval dit document. Na afloop kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van mijn diensten. Adviseren: Na de oriëntatie ga ik een grondig onderzoek uitvoeren waarbij ik zal ingaan op uw financiële positie, uw wensen en doelen, uw kennis en ervaring op financieel gebied en uiteraard ook uw risicobereidheid. Aan de hand daarvan stel ik een klantprofiel op, als basis voor een gedegen en passend advies. Dit advies ontvangt u in schriftelijke vorm. Bovendien wil ik dit graag uitgebreid met u bespreken en toelichten. Bemiddelen: Ik heb uitstekende contacten met een groot aantal aanbieders van financiële producten. Als u bij die aanbieders een product wilt aanschaffen kan ik dat geheel voor u verzorgen. Voor bemiddeling is een gedegen en passend advies altijd uitgangspunt. Het is immers belangrijk dat u een product aanschaft dat bij uw situatie past. In de meeste gevallen zal ik het advies hebben opgesteld. Het is ook mogelijk dat ik bemiddel op basis van een advies dat een andere adviseur heeft opgesteld.

3 Aanpassen: Ik kan u ook van dienst zijn nadat u een product hebt aangeschaft. Dat kan bijvoorbeeld gaan over adviseren en bemiddelen over (eventuele) aanpassing van het product vanwege gewijzigde omstandigheden ( echtscheiding, verhuizing, wijzigen van geldlening ect.). U kunt van mijn dienstverlening gebruik maken op het gebied van: Schadeverzekeringen. Deze verzekeringen geven dekking voor schade wanneer u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, wanneer u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis, schade aan uw bagage tijdens een vakantie etc. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering, reisverzekering, autoverzekering, brandverzekeringen, een aansprakelijkheidverzekering, etc. Verzekeringen die een uitkering garanderen als u of een van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een ongevallenverzekering. Levensverzekeringen. Dit zijn verzekeringen die te maken hebben met leven en/of dood. Hierbij gaat het om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of het verzorgen van uw uitvaart. Voorbeelden zijn: koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering of een uitvaartverzekering, Hypotheken en kredieten. Ik zorg ervoor dat de financiering voor de aankoop van uw woning of bijv. een nieuwe auto aansluit bij uw persoonlijke situatie en financiële mogelijkheden. Uit hoofde van mijn werk, beschik ik over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Schadeverzekeringen Indien u mij inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van mij de volgende dienstverlening verwachten. 1 Ik maak op basis van de door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseer ik u welk deel van de risico s u zou moeten verzekeren en welke risico s u voor eigen rekening kunt nemen. Voor deze risico s adviseer ik u op basis van prijs, voorwaarden enz. 2. Ik help u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen. 3. Ik geef u tips en adviezen om de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal te verminderen en daarmee onnodige premielasten te voorkomen. 4. Samen met u let ik erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert. 5. Ik neem met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Ik geef hierbij adviezen in uw keuze van voorwaarden zodat deze naar mijn mening het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.

4 7. Ik help u bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. 8. Ik controleer met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld. 9. In een later stadium controleer ik of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is. 10. Indien noodzakelijk en gewenst besteed ik aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen en moet aanvullende informatie worden verstrekt. Indien in deze periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet altijd zijn verzekeringsmaatschappijen bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen. 11. In een aantal gevallen bespreek ik bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen. 12. Ik controleer de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen. 13. Ik archiveer alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier. 14. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en mij plaatsvinden, zorg ik ervoor dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden. 15. Mocht u schade ondervinden, dan behartig ik uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij. 16. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zal ik die maatregelen treffen die nodig zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering. Levensverzekeringen Indien u mij op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van mij de volgende dienstverlening verwachten: 1. Ik inventariseer uw gezinssamenstelling en onderzoek welke voorzieningen u al hebt. Desgewenst onderzoek ik welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen. 2. Ik onderzoek vervolgens met u welke risico s u kunt verzekeren en welke risico u zelf kunt dragen. 3. In mijn adviezen houd ik rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden. 4. Ik geef u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geef ik u ook informatie over kosten en het verwachte rendement in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt. 5. Ik help u bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. 6. Ik controleer met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld. 7. In een later stadium controleer ik of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

5 8. Indien noodzakelijk, begeleid ik u bij het verzorgen van de medische keuring. 9. Net als bij schadeverzekeringen besteed ik voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien in deze periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet altijd zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen. 10.Ik archiveer alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier. 11. Archiveren zal in een persoonlijk dossier geschieden alsmede digitaal. 12. Door middel van periodieke contacten die tussen u en mij plaatsvinden, zorg ik ervoor dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen, informeer ik u over deze wijzigingen. Indien u daar prijs op stelt ga ik na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor u. 13.Wanneer u wijzigingen wilt aanbrengen in de wijze waarop uw spaarpremies door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleid ik op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling. 14. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. Wij geven u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering. 15. Ook kan ik u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan. 16. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreek ik met u op welke wijze de uitkering het beste kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging. 17. Ik toets de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden. 18. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zal ik maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten. Hypotheken en Consumptief krediet Een kredietverlener heeft de plicht om informatie in te winnen over de financiële positie van de consument voor het totstandkomen van de kredietovereenkomst: inkomsten :bron en hoogte van de relevante inkomsten; bepaalde vaste uitgaven huur, hypotheek, alimentatie, ziektekosten etc. Daarnaast moet hij beoordelen - ter voorkoming van overkreditering van de consument of het aangaan van de kredietovereenkomst verantwoord is. Is dit niet verantwoord dan moet kredietverstrekker nee verkopen. Indien u mij op het gebied van hypotheken inschakelt, dan kunt u van mij als Erkend Hypotheekadviseur de volgende dienstverlening verwachten:

6 1. Voorafgaand aan het advies zal ik u enige uitleg geven over verschillende hypotheek- en of kredietvormen. Samen met u breng ik in kaart wat uw wensen zijn t.a.v. de hoogte en vorm van de geldlening. 2. Ik inventariseer UW financiële positie en geef u advies omtrent de mogelijkheden van de geldlening. 3. Ik inventariseer uw gezinssamenstelling en onderzoekt welke voorzieningen u al hebt. Desgewenst onderzoek ik welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen. 4. Ik onderzoek vervolgens met u welk risico u kunt verzekeren en welke risico s u zelf kunt dragen. In een aantal gevallen zal de geldverstrekker verlangen dat u een levensverzekering afsluit om het risico af te dekken. Zie voor onze dienstverlening het optie levensverzekeringen. 5. Ook geef ik advies omtrent het afdekken van andere risico s met betrekking tot uw hypotheek zoals het risico van werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. 6. In mijn advies hou ik rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden. 7. Ik zorg voor het verkrijgen van een offerte voor de hypotheek of het krediet. 8. Samen met u neem ik door welke formulieren benodigd zijn voor het afwikkelen van de geldlening en begeleidt u in het verzamelen van de gegevens. 9. Vervolgens hou ik de voortgang van uw hypotheek in de gaten tot het moment dat u naar de notaris gaat. Wat verwachten wij van u? 1. U mag aan mijn adviezen en dienstverlening zeer hoge eisen stellen; maar ik verwacht ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. 2. Hebt u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat ik dat weet. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwacht ik van u dat u dit aan mij doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico s onverzekerd blijven. 3. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen ondermeer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. 4. Ik zal alle contacten met de verzekeraars onderhouden. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stel ik deze daarvan op de hoogte. Graag wordt ik door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar. 5. Ik vraag u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan mij door te geven.

7 Onze bereikbaarheid Ik wil goed bereikbaar zijn voor mijn relaties. U kunt mij bereiken via de telefoon maar ook via . Natuurlijk bent u ook welkom op mijn kantoor. 1. Mijn adres is Bert Kruijer Financiele Diensten B.V. Hoofmeester 27, 9951 LA Winsum Website Tel Fax Wij zijn op werkdagen geopend van 9.00 uur tot en met uur. 3. Voor afspraken buiten kantooruren kunt u ons bellen. 4. Telefoon tijdens kantooruren: Telefoon buiten kantooruren: 06/ Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via telefoonnummer: of 06/ Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post, fax ( ) of De premie Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd. In vrijwel alle gevallen adviseer ik de premie te laten incasseren door de desbetreffende verzekeringsmaatschappij. Incasso door: Bert Kruijer Financiele Diensten B.V.. 1. Indien ik u laten weten dat de door u verschuldigde premie door mij namens de verzekeringsmaatschappij bij u zal worden geïncasseerd, kunt u kiezen voor een aantal wijzen van betaling; a) Ontvangen van een nota met betaling door u per bank of giro via een overschrijving of acceptgirokaart. b) Automatische afschrijving van bank of giro. Hiervoor dient u mij te machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening af te laten schrijven door middel van het invullen van een machtigingskaart. 2. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt. 3. Premies worden in principe per jaar betaald. In overleg met mij kunt u ervoor kiezen premies per halfjaar, kwartaal of maandelijks te betalen. 4. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover vooraf ingelicht. 5. Als u eenmaal uw premie aan mij hebt betaald, bent u bevrijd van betaling aan de verzekeraar. Daar zorg ik immers voor. 6. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.

8 Incasso door verzekeraar 1. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven. 2. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt. 3. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro. 4. Premies worden in principe per jaar betaald. 5. In overleg met mij kunt u ervoor kiezen premies per halfjaar, kwartaal of maandelijks te betalen. 6. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht. 7. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kan ik u hierin adviseren en bijstaan. 8. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor. Afspraken rondom premiebetaling. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u mij dan tijdig, zodat ik naar een oplossing kan zoeken. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zal ik namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen. Mijn relaties met verzekeraars Ik behoor tot de ongebonden en onpartijdige bemiddelaars. Dat wil zeggen dat ik in vrijheid de producten van diverse verzekeraars kan adviseren. Ik betrek in mijn advisering dan ook de producten van meerdere verzekeraars. Samen met u bekijk ik waar u uw verzekeringen en of financië1e diensten wilt onderbrengen. Ik werk samen met de volgende verzekeraars en financië1e instellingen: ABN AMRO; Amersfoortse; ASR; BLG; DeltaLloyd; Direktbank; Europeesche; ING; Interbank; London; Monuta; Nederlandsche Voorschotbank; Obvion; Onderlinge s Gravenhage; Reaal; SNSBank; VKG;

9 De Beloningsvormen U kunt kiezen uit drie vormen van beloning, namelijk op basis van provisie, vaste fee of een uurtarief, of een combinatie hiervan. Directe beloning op basis van een uurtarief. Bij deze beloningsvorm maak ik vooraf een inschatting van het aantal uren. De precieze kosten zijn pas achteraf bekend en kunnen zowel lager als hoger zijn dan de inschatting. Mijn vast uurtarief is 150,-. Mocht het aantal ingeschatte uren substantieel worden overschreden, dan breng ik u hiervan tijdig op de hoogte. Het gemiddeld aantal uren heb ik hieronder aangegeven. Directe beloning op basis van een vaste Fee. Als u liever vooraf precies wilt weten wat u moet betalen kan u kiezen voor een vaste fee. Beloning op basis van provisie. Bij provisie ontvang ik bij het daadwerkelijk afsluiten van een product een beloning van de aanbieder. De provisie zit dan verwerkt in de prijs ( premie/rente) van het product. Een gedeelte van de totale provisie wordt bij aanschaf van een levenproduct betaalt, n.l. 50% doorlopende en 50% afsluitprovisie, vanaf De doorlopende provisie wordt uitgesmeerd over een periode van 10 jaar of korter indien de looptijd van het product korter is dan 10 jaar. Directe beloning in combinatie met provisie. Bij het afsluiten van een hypotheek gelden bedragen in de omschrijving hieronder. U kunt hierbij kiezen voor een combinatie van provisie. De provisie die ik dan ontvang van de verzekeraar of bank wordt dan in mindering gebracht op uw factuur. indien de afsluitprovisie hoger is dan op het factuurbedrag heeft u geen recht op het meerdere. Product vaste fee uurtarief provisie Eerste hypotheek 3000,- 22,5 3375,- 0.75%-1,2% koopsom 2 e Hypotheek 750, %- 1,2% koopsom levensverzekering 1500, ,- 2,5% - 5,0% totale premie overlijdensrisico verz 1500, ,- 2,5% - 5,0% totale premie arbeidsongeschikth verz 1500, ,- 15% van de totale premie Uitvaartverzekering 375,- 2,5 375,- 3% - 4% verzekerde som Schadeverzekering % -2.5% totale premie Kredieten ,5%- 1.5% saldo Omzetting verpande polis 250,

10 Middels dit document probeer ik u op algemene wijze inzicht te geven in mijn activiteiten en manier van belonen. De situatie is van mens tot mens verschillend en zal u daarom een individueel advies geven. Daarin wordt u helder geïnformeerd over de totale kosten aan de hand van het door u gekozen product en wijze van beloning. Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn, heeft u nog vragen dan hoor ik dit graag. U bent op geen enkele wijze aan dit document gebonden. Wel vraag ik u, om misverstanden te voorkomen, om dit formulier voor ontvangst te ondertekenen. Mijn kwaliteit Ik sta onder toezicht van de Autoriteit Financië1e Markten (AFM). De AFM heeft mijn kantoor een vergunning gegeven op de volgende gebieden: Schadeverzekeringen, levensverzekeringen en financieringen, Hypotheken, Beleggen. Mijn kantoor is ingeschreven in het Wfd-register. Registratie van mijn vergunning is een wettelijke verplichting. Het Wfd-register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afip~n1) Ik ben in het bezit van alle wettelijk vereiste diploma s en certificaten. Ik bekwaam mij ook via permanente educatie. Ik ben in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid Beëindiging relatie met ons kantoor U hebt bet recht om op elk moment de relatie met mijn kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook kan ik het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij mij totdat een andere intermediair deze zorgplicht overneemt. Klachten? 1. Als u een klacht hebt over een afhandeling of mijn werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van mijn dienstverlening, verzoek ik u mij daar zo spoedig mogelijk over te informeren. 2. Na ontvangst van uw klacht neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op. 2. Alle klachten worden in overleg met mij afgehandeld. Wilt u nadere informatie over mijn interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij mij opvragen. 3. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht bij de volgende instantie terecht: a. Inzake schade- en/of levensverzekeringen bij het Klachteninstituut Financiele Diensten (KIFID), Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, T. (070)

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt,

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt, DIENSTENWIJZER Hans Meijer Advies Langeweg 19 A 3245 KE Sommelsdijk Telefoon : 0187-481955 Fax : 0187-481992 E-mail : info@hansmeijeradvies.nl Internet : www.hansmeijeradvies.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V.

Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V. Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V. Handelsnaam : A&A Assurantie en Advies Statutaire naam : A&A Assurantie en Advies B.V. Adres : Postbus 4820 Postcode, woonplaats : 4820 BA Breda Inschrijving

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Handelsnaam : Hypotheek Advies Brabant Statutaire naam : Adres : Hoogstraat 27 Postcode, woonplaats : 5462 CW Veghel Website : www.hypotheekadviesbrabant.nl Telefoon

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Verzekeringskantoor Peer Zilverschoon 14 6922 GV DUIVEN Tel: 0316-262757 E-mail: miranda.peer@finergo.nl Website: www.peer-duiven.nl KvK: 09058989 A. Inleiding Geachte

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie Dienstenwijzer Bohan Assurantie De Giek 18 Postbus 523 9206 AT Drachten 9200 AM Drachten Telefoon: 0512-369087 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@bohanassurantie.nl Website: www.bohanassurantie.nl A. Inleiding

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van

Nadere informatie

A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Streefkerk makelaars o.g. & assurantiën, Weesperweg 2-A, 1398 XD Muiden, www.streefkerk.com, telefoon 0294-261392, fax 0294-270204, e-mail info@streefkerk.com A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

A. Inleiding. Geachte cliënt,

A. Inleiding. Geachte cliënt, D i e n s t e n w i j z e r V e r z e k e r i n g e n Gro testraat 2 3 7 0 8 1 C A Gendring en T el. ( 0 3 1 5 ) 6 3 0 1 5 3 F ax. ( 0 3 1 5 ) 6 3 2 1 3 6 inf o @ h eineng ielink. nl www. h eineng ielink.

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Advies/Diensten wijzer Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Huis en Lage Rente Bezoek/werkadres: Auke Vleerstraat 4 7521 PG Enschede Website: www.huisenlagerente.nl Telefoon:

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen Geachte cliënt, A. Gedragscode 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

GIDI advieswijzer verzekeringen

GIDI advieswijzer verzekeringen GIDI advieswijzer verzekeringen Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair De Compagnon hypotheek & assurantieadvies Schoolstraat 19a 8471 CC Wolvega Internet: http://www.compagnonverzekeringen.nl

Nadere informatie

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ING BANK nr 6904 7 1 777 TELEFOON 020 684 85 45 684 78 5 I FAX 020 682 16 25 E-mail: espatron@dds.nj K.v.K. Amsterdam 34106821 DIENSTENWIJZER

Nadere informatie

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f., Dalsteindreef 48 Diemervijver, 1112 XC Diemen tel. nummer: 020-6959494, fax nummer: 020-6002277, e-mail: info@dintel.nl.

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Brugmans sinds 1882 Paterswoldseweg 290 9727 BW Groningen Website: www.brugmansverzekeringen.nl Telefoon: 050 5352838 Fax: 050 5351539

Nadere informatie

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF M.J.A. Mulder Assurantiën VOF De Raai 3 6916 DJ Tolkamer ADVIESWIJZER A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Hoen Vastgoedbeheer b.v. De Lairessestraat 117 1075 HH Amsterdam tel: 020-305 44 77 fax:020-305 44 80 www.hoen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP A. Inleiding De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV

ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV Adres: Martinus Houttuynhof 17 2341 PP Oegstgeest Telefoon: (071)5013351 (06)50288416 Fax: (071)5013352 E-mail: info@ratkai.nl 1 INLEIDING Geachte cliënt, 1.1 De verzekeringstak

Nadere informatie

A. Inleiding. Versie 1.2008 2.

A. Inleiding. Versie 1.2008 2. Dienstenwijzer A. Inleiding Op advisering en bemiddeling in financiële diensten is de W et op het financieeltoezicht van toepassing. Eén van de vereisten uit deze wet is dat wij u uitgebreid informeren

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936.

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Ons assurantiekantoor is (o.a.) lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten Dienstenwijzer Hopman & Timmerman Geld en Zekerheid Dorpsstraat 67 A 1721 BC Broek op Langedijk Tel. 0226 331370 Fax. 0226 331375 e mail info@geldenzekerheid.nl Website www.geldenzekerheid.nl A. Inleiding

Nadere informatie

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. 1. DIENSTENWIJZER Verzekerings-adviesburo Jan Burgers. Bezoekadres: Tilburgseweg 2E 5081 XJ te Hilvarenbeek Postadres: Postbus 200 5080 AE te Hilvarenbeek : 013 505 0091 : 013 505 00 92 K.v.K.: 18063043

Nadere informatie

advieswijzer Geachte relatie,

advieswijzer Geachte relatie, advieswijzer Geachte relatie, U heeft ervoor gekozen, of overweegt dit te doen, één of een aantal van uw belangen te laten behartigen door Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. Een goede beslissing: voor uw

Nadere informatie

ADVIESWIJZER ACTUA GROEP

ADVIESWIJZER ACTUA GROEP ADVIESWIJZER ACTUA GROEP De Actua Groep omvat de volgende bedrijven: Actua Holding B.V. Actua Assurantiën B.V. Actua Assuradeuren B.V. Actua International B.V. Bezoekadres : Rivium Brienenoord Businesscenter

Nadere informatie