Dienstenwijzer. Paraaf: 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenwijzer. Paraaf: 1"

Transcriptie

1 Dienstenwijzer Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Poundwise Financial Coaching B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Samengevat: Poundwise biedt u uitgebreide service en deskundige advisering op het gebied van financiële planning, pensioenvoorzieningen, schade- en levensverzekeringen. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van een ruime keus aan financiële producten. Financiële dienstverlening noodzaakt tot een brede orriëntatie. Daarom kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met uw specifieke belangen. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis en expertise van de grote keus aan mogelijkheden en onderhouden contacten met de vele aanbieders die daarvoor nodig zijn. Op al deze gebieden adviseren en ondersteunen wij u bij het afsluiten van overeenkomsten tussen u en de financiële instellingen van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze service en advisering. Tevens kunt u doorlopend met al uw vragen bij ons terecht. Wij vragen uw aandacht voor dit uitgebreide document zodat u weet waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten als u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken. A. Informatie over onze dienstverlening 1. De overheid hecht belang aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet op het Financieel Toezicht in werking getreden, die eist dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst informatie krijgen over onder andere de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener u biedt. In deze brochure vindt u informatie over de diensten die wij u ( kunnen) verlenen. 2. Poundwise Financial Coaching B.V. (hierna: Poundwise) tracht in haar voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de Wft. 3. De complete tekst van de Wet op het Financieel Toezicht kunt u vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM); Paraaf: 1

2 B. Wie zijn wij? 1. Wij zijn adviseurs op het gebied van pensioenvoorzieningen, hypotheek, schade- en levensverzekeringen en andere financiële diensten. Het is onze taak om samen met u een inventarisatie te maken van uw wensen en doelen maar ook de risico s waar u mee te maken heeft. Vervolgens gaan wij met u na hoe uw doelen verwezenlijkt kunnen worden en welke risico s verzekerd moeten worden. Hierbij adviseren wij u welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. 2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de aanbieders met wie u financiële producten, zoals bijvoorbeeld verzekeringen of hypotheken, heeft afgesloten. 3. Onze communicatie met u voeren we in de Nederlandse taal en kan op één van de volgende manieren geschieden: - schriftelijk - per - telefonisch - persoonlijk gesprek 4. Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zijn ingeschreven in het Wft-register onder nummer Registratie is een wettelijke verplichting. Het WFT-register is te raadplegen op de website van de AFM; of bij de AFM, t.a.v. afdeling Consumentenvoorlichting, Postbus GS AMSTERDAM C. De aard van onze financiële dienstverlening Wij kunnen u adviseren op het gebied van: Schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt doordat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij o.a. denken aan ziektekostenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, een reisverzekering, een autoverzekering en alle verzekeringen in en om het huis. Verzekeringen die een uitkering garanderen als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld. Voorbeelden zijn : koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden. Financiële planning. Dit houdt in dat wij u inzage geven in uw financiële situatie nu en in de toekomst. In de mate waarin u dat wenselijk acht, kunnen wij u vervolgens adviseren over financiële producten om uw inkomsten veilig te stellen dan wel te doen toenemen. Paraaf: 2

3 Daarnaast bemiddelen wij ook actief in de aan- en verkoop van onroerend goed. Naast onze eigen makelaardij (Poundwise Makelaardij BV) bereikt via ons lidmaatschap van NVM het aanbod van alle collega makelaars die bij deze organisatie zijn aangesloten. Poundwise Belastingadvies BV is aangesloten bij de Federatie voor Belastingadviseurs. Naast het geven van fiscaal advies, doen zij belastingaangifte voor zowel particulieren als bedrijven en beheren zij de administratie en boekhouding van vele bedrijven (van klein tot groot). Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. D. Wat verwachten wij van u? 1. U mag aan onze adviezen en dienstverlening zeer hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u ons de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het voorkomen dat de verzekeraar besluit op basis van de verzekeringsvoorwaarden deze schade niet of niet geheel te vergoeden. 2. Hebt u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. 3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, dan verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico s onverzekerd blijven. 4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. 5. Wij onderhouden alle contacten met de aanbieder. Indien u rechtstreeks in contact wilt staan met de aanbieder dan stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de aanbieder. 6. Wij vragen u de gegevens in de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. E. Onze bereikbaarheid 1. Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt middels de volgende gegevens contact ons opnemen: Poundwise Financial Coaching Ferdinand Bolstraat MA Amsterdam Telefoon: Fax: Website: Paraaf: 3

4 2. Wij zijn op werkdagen geopend van 9:00 uur tot 18:00 uur. 3. Iedere laatste zaterdag van de maand houden wij een inloopdag van 10:00 uur tot 14:00 uur 4. Voor afspraken buiten kantooruren kunt u ons bellen. 5. Telefoon tijdens kantooruren: Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via telefoonnummer: of Als niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan de volgende dag teruggebeld. 8. Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), verzoeken wij u deze dan ook te bevestigen per post, fax ( ) of F. Betalingen aan de bank of verzekeraar 1. Incasso door de maatschappij a. U kunt de bank c.q. verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bankof girorekening te laten afschrijven. b. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. c. Afschrijvingen gebeuren op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt. d. Ook kunt u de betaling overmaken met behulp van een acceptgiro (meestal niet bij maandbetaling). e. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht. f. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan. 2. Afspraken rondom premiebetaling a. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. b. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. c. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij hierover namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij verzorgen. G. Adviesvrij en ongebonden Ons kantoor is adviesvrij en op geen enkele wijze verbonden aan een verzekeringsmaatschappij, bank of hypotheekverstrekker. Wij zullen u adviseren op basis van de mogelijkheden die de markt te bieden heeft. Dit wil zeggen dat ons advies niet geleid zal worden door een contractuele verplichting aan een specifieke maatschappij. Paraaf: 4

5 H. Hoe worden wij beloond? 1. Beloning op basis van provisie Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) en/of bank waar uw product gesloten is een kostenvergoeding die is verdisconteerd in de premie die door de financiële instelling bij u in rekening wordt gebracht. De hoogte van deze vergoeding zal vooraf aan u kenbaar worden gemaakt. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor wij kosten in rekening zullen brengen informeren wij u hierover vooraf. Besluit u na het eerste vrijblijvende gesprek om gebruik te maken van onze diensten maar kiest u uiteindelijk toch voor een product dat niet via onze bemiddeling tot stand is gekomen dan worden de door ons gemaakte uren tegen een tarief van 125,- per uur bij u in rekening gebracht. 2. Beloning op basis van declaratie a. Sommige van onze diensten (financiële planning) berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u hebben overlegd. b. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. c. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft. d. Wij specificeren onze nota s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is. I. Algemene zorg- en informatieplicht ten aanzien van belangenconflicten Wij zetten ons op een eerlijke, billijke en professionele wijze in voor uw belangen. Wij zorgen ervoor dat u op billijke wijze wordt behandeld indien een belangenconflict onvermijdelijk blijkt te zijn. Indien een belangenconflict zich voordoet of dreigt voor te doen, zijn wij verplicht u hiervan op de hoogte te stellen voordat wij zaken met u gaan doen. J. Onze kwaliteit 1. Ons kantoor is aangesloten bij : a. Federatie van Belastingadviseurs b. Stichting Erkend Hypotheekadviseurs c. NVM (Nederlandse Vereninging van Makelaars) 2. Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij diverse organisaties die van haar leden eisen dat zij voldoen aan een bepaalde kwaliteitsnormen. Deze normen gelden zowel voor het advies, de wijze van advisering en de vakkennis van onze medewerkers. 3. Onze adviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie. 4. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid Paraaf: 5

6 K. Beëindiging relatie 1. U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. 2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons kantoor totdat een andere intermediair deze zorgplicht overneemt. L. Interne klachtenprocedure en de erkende geschilleninstantie 1. Als u een klacht hebt over een afhandeling, onze werkwijze in het algemeen of over de wijze van informatieverstrekking over onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. 2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. 3. Alle klachten worden door de directie behandeld. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen. 4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht bij het Kifid terecht; Kifid Postbus AG Den Haag Ondertekend d.d. januari 2009 te Amsterdam M.J. van der Vuurst, Poundwise Financial Coaching B.V. Dhr. / mevr. bevestigt middels ondertekening van deze dienstenwijzer kennis genomen te hebben van de inhoud en een kopie te hebben ontvangen. Handtekening cliënt: Paraaf: 6

7 BIJLAGE: NADERE UITLEG VAN ONZE DIENSTVERLENING 1. Schadeverzekeringen Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: Advies a. Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico s u zou moeten verzekeren en welke risico s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen. b. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen. c. Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen. d. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert. e. Wij nemen met u de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze naar onze mening het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden. Uitvoering f. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. g. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld. h. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is opgesteld. i. Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie door de verzekeraar enige dagen of moet er eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien er precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen bereid een voorlopige dekking te verlenen. j. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen. Na ingaan verzekering k. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier. l. Door middel van periodiek contact met u, zorgen wij ervoor dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden. m. Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij. n. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, dan zullen wij namens u die maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering. Paraaf: 7

8 2. Levensverzekeringen Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, dan kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: Advies a. Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en brengen de reeds getroffen voorzieningen in kaart. Hierbij nemen wij ook de reeds opgebouwde pensioenvoorzieningen mee. b. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico s u kunt verzekeren en welke risico s u zelf kunt dragen. c. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die op uw situatie van toepassing zijn. d. Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de financiële instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt. Uitvoering e. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. f. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld. g. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is. h. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring. i. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen. Na ingaan verzekering j. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier k. Door middel van periodiek contact met u zorgen wij ervoor dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden. l. Wanneer er zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen, dan informeren wij onze relaties over deze wijzigingen. Indien u daar prijs op stelt gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor uw individuele situatie. m. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, dan begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling. n. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering. o. Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van de waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan. Paraaf: 8

9 p. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging. q. Wij toetsen de uitkering aan de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden. r. Indien er recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten. 3. Hypotheken en Consumptief krediet Indien u ons op het gebied van hypotheken of consumptief krediet inschakelt, dan kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: Advies a. Wij brengen uw huidige situatie in kaart door middel van een volledige inventarisatie van uw gezinssamenstelling, financiële situatie en natuurlijk uw wensen en doelen. Hiervoor maken wij gebruik van een inventarisatieformulier dat wij samen met u zullen doornemen. b. Wij brengen uw financiële positie in kaart, waarbij wij kijken naar uw huidige en toekomstige inkomsten en vaste uitgaven. c. Wij inventariseren uw mogelijkheden met betrekking tot de hoogte van het benodigde (hypothecaire) krediet. Daarna beoordelen wij of het aangaan van een kredietovereenkomst in uw situatie verantwoord is. d. Wij onderzoeken welke hypotheek- of kredietvormen voor u van toepassing kunnen zijn, en overleggen met u welke vorm uiteindelijk wordt gekozen. Daarbij geven wij u informatie over de voor- en nadelen van de verschillende hypotheek- of kredietvormen. e. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale aspecten zoals die voor uw situatie gelden. f. Wij geven u informatie over de verschillen in producten, tarieven en voorwaarden. g. Wij informeren en adviseren u omtrent de mogelijkheden voor dekking van het overlijdensrisico ter inlossing van de kredietschuld bij voortijdig overlijden. h. Wij informeren en adviseren u omtrent de mogelijkheden voor dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico ter inlossing van de kredietschuld bij arbeidsongeschiktheid of ter opvang van de maandelijkse lasten. i. Wij informeren u over de verschillende mogelijkheden voor inlossing van het (hypothecaire) krediet. j. In het geval dat de inlossing geschiedt door middel van een levensverzekering, dan kunt u van ons de dienstverlening verwachten als onder sub 2 levensverzekeringen op pagina 8. Paraaf: 9

10 Uitvoering k. Wij controleren met u of de offerte voor de geldlening correct en volledig is opgesteld en aansluit bij de aanvraag. Indien van toepassing onderhandelen wij voor u met de geldverstrekker over bezwarende extra voorwaarden. l. Wij controleren met u of het dossier alle door de geldverstrekker gevraagde bijlagen en documenten bevat. m. In geval van een hypothecair krediet zorgen wij er voor dat de waarde van het onderpand, dat dient tot hypothecaire zekerheid, wordt getaxeerd. De kosten van de taxatie zijn voor uw rekening. n. Wij bewaken de cruciale termijnen van ontbindende voorwaarden, bankgarantie en levering. Het laten verlopen van de ontbindende voorwaarden blijft altijd uw eigen verantwoordelijkheid. o. In geval van een hypothecair krediet controleren wij of de stukken voor het opstellen van de notariële akte door de kredietverstrekker tijdig bij de notaris worden aangeleverd. p. Wij ontvangen van de notaris concepten van akten en bespreken deze met u, circa een week voor de afspraak bij de notaris om eventuele fouten tijdig te kunnen corrigeren. q. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier. Na vestiging hypotheek q. Poundwise Belastingadvies verzorgt de aanvraag naar de belastingdienst voor de maandelijkse belastingteruggave r. Uw eerste belastingaangifte (particulier) volgend op de aankoop van uw woning verzorgen zij gratis. In de jaren daarop kunnen zij de aangifte voor u verzorgen tegen een gereduceerd tarief. s. Wanneer er veranderingen optreden in uw persoonlijke danwel financiële situatie dan adviseren wij u over de financiële gevolgen. t. Wij verzorgen formaliteiten m.b.t. omzetting van uw hypotheek in geval van huwelijk of scheiding. u. Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen, dan informeren wij onze relaties middels een nieuwsbrief over deze wijzigingen. Indien u daar prijs op stelt gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor uw individuele situatie. 4. Sparen en betalen (bancaire producten) Indien u ons op het gebied van bancaire producten inschakelt, dan kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: Advies a. Wij inventariseren en onderzoeken welke bancaire producten u al hebt. Tevens onderzoeken wij op welke wijze u uw vermogen hebt opgebouwd. b. Wij onderzoeken vervolgens welke risico s hieraan verbonden zijn en welke risico s u wilt lopen. c. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden. d. Indien u advies vraagt omtrent spaarrekeningen, informeren wij u omtrent de condities van spaarrekeningen. e. Wij geven u informatie over de verschillen in voorwaarden van de producten. Uitvoering f. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een rekening g. Wij controleren met u of de aanvraag van een rekening correct en volledig is opgesteld. Paraaf: 10

11 h. In een later stadium controleren wij of de rekening die u van de bank ontvangt conform de aanvraag is. Na opstarten rekening i. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier. j. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in de wijze waarop spaargelden namens u door een bank worden belegd, dan begeleiden wij de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling. k. Indien de datum waarop een belegging tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering kan geschieden evenals indien gewenst de mogelijkheden van herbeleggen. l. Wij controleren of de hoogte van de uitkering correct is, gelet op de voorwaarden zoals die voor u gelden. m. Indien er recht op uitkering ontstaat door overlijden, dan zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de bank in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten. Paraaf: 11

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Verzekeringskantoor Peer Zilverschoon 14 6922 GV DUIVEN Tel: 0316-262757 E-mail: miranda.peer@finergo.nl Website: www.peer-duiven.nl KvK: 09058989 A. Inleiding Geachte

Nadere informatie

A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Streefkerk makelaars o.g. & assurantiën, Weesperweg 2-A, 1398 XD Muiden, www.streefkerk.com, telefoon 0294-261392, fax 0294-270204, e-mail info@streefkerk.com A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V.

Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V. Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V. Handelsnaam : A&A Assurantie en Advies Statutaire naam : A&A Assurantie en Advies B.V. Adres : Postbus 4820 Postcode, woonplaats : 4820 BA Breda Inschrijving

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Handelsnaam : Hypotheek Advies Brabant Statutaire naam : Adres : Hoogstraat 27 Postcode, woonplaats : 5462 CW Veghel Website : www.hypotheekadviesbrabant.nl Telefoon

Nadere informatie

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f., Dalsteindreef 48 Diemervijver, 1112 XC Diemen tel. nummer: 020-6959494, fax nummer: 020-6002277, e-mail: info@dintel.nl.

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Advies/Diensten wijzer Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Huis en Lage Rente Bezoek/werkadres: Auke Vleerstraat 4 7521 PG Enschede Website: www.huisenlagerente.nl Telefoon:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie Dienstenwijzer Bohan Assurantie De Giek 18 Postbus 523 9206 AT Drachten 9200 AM Drachten Telefoon: 0512-369087 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@bohanassurantie.nl Website: www.bohanassurantie.nl A. Inleiding

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Brugmans sinds 1882 Paterswoldseweg 290 9727 BW Groningen Website: www.brugmansverzekeringen.nl Telefoon: 050 5352838 Fax: 050 5351539

Nadere informatie

A. Inleiding. Geachte cliënt,

A. Inleiding. Geachte cliënt, D i e n s t e n w i j z e r V e r z e k e r i n g e n Gro testraat 2 3 7 0 8 1 C A Gendring en T el. ( 0 3 1 5 ) 6 3 0 1 5 3 F ax. ( 0 3 1 5 ) 6 3 2 1 3 6 inf o @ h eineng ielink. nl www. h eineng ielink.

Nadere informatie

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF M.J.A. Mulder Assurantiën VOF De Raai 3 6916 DJ Tolkamer ADVIESWIJZER A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt,

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt, DIENSTENWIJZER Hans Meijer Advies Langeweg 19 A 3245 KE Sommelsdijk Telefoon : 0187-481955 Fax : 0187-481992 E-mail : info@hansmeijeradvies.nl Internet : www.hansmeijeradvies.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Hoen Vastgoedbeheer b.v. De Lairessestraat 117 1075 HH Amsterdam tel: 020-305 44 77 fax:020-305 44 80 www.hoen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen Geachte cliënt, A. Gedragscode 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft

Nadere informatie

A. Inleiding. Versie 1.2008 2.

A. Inleiding. Versie 1.2008 2. Dienstenwijzer A. Inleiding Op advisering en bemiddeling in financiële diensten is de W et op het financieeltoezicht van toepassing. Eén van de vereisten uit deze wet is dat wij u uitgebreid informeren

Nadere informatie

ADVIESWIJZER ACTUA GROEP

ADVIESWIJZER ACTUA GROEP ADVIESWIJZER ACTUA GROEP De Actua Groep omvat de volgende bedrijven: Actua Holding B.V. Actua Assurantiën B.V. Actua Assuradeuren B.V. Actua International B.V. Bezoekadres : Rivium Brienenoord Businesscenter

Nadere informatie

GIDI advieswijzer verzekeringen

GIDI advieswijzer verzekeringen GIDI advieswijzer verzekeringen Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair De Compagnon hypotheek & assurantieadvies Schoolstraat 19a 8471 CC Wolvega Internet: http://www.compagnonverzekeringen.nl

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936.

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Ons assurantiekantoor is (o.a.) lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV

ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV Adres: Martinus Houttuynhof 17 2341 PP Oegstgeest Telefoon: (071)5013351 (06)50288416 Fax: (071)5013352 E-mail: info@ratkai.nl 1 INLEIDING Geachte cliënt, 1.1 De verzekeringstak

Nadere informatie

advieswijzer Geachte relatie,

advieswijzer Geachte relatie, advieswijzer Geachte relatie, U heeft ervoor gekozen, of overweegt dit te doen, één of een aantal van uw belangen te laten behartigen door Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. Een goede beslissing: voor uw

Nadere informatie

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ING BANK nr 6904 7 1 777 TELEFOON 020 684 85 45 684 78 5 I FAX 020 682 16 25 E-mail: espatron@dds.nj K.v.K. Amsterdam 34106821 DIENSTENWIJZER

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten Dienstenwijzer Hopman & Timmerman Geld en Zekerheid Dorpsstraat 67 A 1721 BC Broek op Langedijk Tel. 0226 331370 Fax. 0226 331375 e mail info@geldenzekerheid.nl Website www.geldenzekerheid.nl A. Inleiding

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP A. Inleiding De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie